پايان نامه بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش بر تغييرات قيمت سهام و ارزش افزوده نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش بر تغييرات قيمت سهام و ارزش افزوده نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 179 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش بر تغييرات قيمت سهام و ارزش افزوده نقدي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 4
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 7
1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق 8
1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش 9
1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش 10
1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع) 11
1-8 کلید واژه های فارسی 11
1-9 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 13
1-10 ساختار کلی تحقیق 13
فصل دوم ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 15
2-1 مقدمه 16
2-2 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش 17
2-3 اهمیت رشد دارایی ها و سرمایه در گردش 19
2-4 مدیریت سرمایه در گردش 21
2-5 اهمیت مدیریت سرمایه درگردش 23
2-6 استراتژی های گوناگون در سیاست ها ی مطلوب 24
2-7 استراتژی چیست؟ 25
2-7-1 ماهیت و اهداف استراتژی 26
2-7-2 سلسله مراتب و انواع استراتژی ها 27
2-7-3 عوامل اساسی در استراتژی مالی 28
2-8 روند سرمایه در گردش 30
2-9 تجزیه وتحلیل سرمایه در گردش 32
2-9-1 مراحل تجزیه و تحلیل سرمایه در گردش 33
2-9-2 تغییرات سرمایه در گردش 34
2-9-2-1 تغییرات در ارزش ویژه 34
2-9-2-2 تغییرات در بدهی بلند مدت 35
2-9-2-3 تغییرات در دارایی های ثابت 36
2-10 سیستم جامع مدیریت سرمایه در گردش (نقدینگی) 37
2-10-1 شرایط درونی 37
2-10-2 الزامات و شرایط محیطی مدیریت نقدینگی 39
2-11 عوامل تعیین کننده میزان سرمایه در گردش 41
2-12 استراتژی های سرمایه در گردش 45
2-12-1 استراتژی های دارایی جاری 46
2-12-2 استراتژی های بدهی جاری 47
2-12-3 استراتژی مطلوب(بهینه) 48
2-13 تصمیم گیری راجع به نقدینگی در شرایط بازار کامل 49
2-14 راه حل های شرکت با این شرایط 50
2-14-1 مدیریت موجودی ها و حساب های دریافتنی 51
2-14-2 مدیریت بدهی های جاری 53
2-15 نگرش های مختلف راجع به اندازه گیری نقدینگی 54
2-16 معیارهای اندازه گیری نقدینگی 54
2-16-1 معیارهای سنتی نقدینگی 55
2-16-2 معیارهای نوین نقدینگی 60
2-17 تجزیه وتحلیل نسبت های سرمایه در گردش 70
2-17-1 نسبت های نقدینگی و نسبت آنی 72
2-17-2 نسبت های مالی و استراتژی سرمایه در گردش 73
2-18 تغییرات قیمت سهام 74
2-19 اهمیت تغییرات قیمت سهام 75
2-20 مکاتب قیمت گذاری سهام 77
2-21 عوامل موثر بر تغییرات قیمت سهام 78
2-21-1 عوامل کلان 78
2-21-2 عوامل خرد 81
2-22 منشا پیدایش، اهداف ارزش افزوده نقدی 86
2-23 ارزش افزوده نقدی 87
2-23-1 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه حسابداری 88
2-23-2 ارزش افزوده نقدی از دیدگاه مالی 88
2-24 چارچوب نظری پژوهش 88
2-25 پیشینه تحقیق 90
2-25-1 تحقیقاتی داخلی 90
2-25-2 تحقیقات خارجی 95
فصل سوم روش شناسی تحقیق 108
3-1 مقدمه 109
3-2 روش تحقیق 110
3-3 جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری 111
3-4 قلمرو پژوهش 112
3-5 روش گردآوری اطلاعات 113
3-6 اهداف اساسی انجام پژوهش 114
3-7 فرضیه های پژوهش 115
3-8 متغیرهای تحقیق 116
3-8-1 متغیر وابسته 116
3-8-2 متغیر مستقل 119
3-8-3 متغیرهای کنترلی 120
3-9 مدل پژوهش 121
3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات 123
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 125
4-1 مقدمه 126
4-2 آمار توصیفی 126
4-3 روش دیکی- فولر تعمیم یافته 129
4-4 بررسی ناهمسانی واریانس 130
4-5 تعیین روش برآورد مدل- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت 131
4-5-1 آزمون آماره F 131
4-5-2 آزمون هاسمن 131
4-6 آزمون فرضیه اول 132
4-7 آزمون فرضیه دوم 133
4-8 آزمون فرضیه سوم 135
4-9 آزمون فرضیه چهارم 136
4-10 آزمون فرضیه پنجم 138
4-11 آزمون فرضیه ششم 139
فصل پنجم خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 142
5-1 مقدمه 143
5-2 خلاصه تحقیق 143
5-3 نتیجه، بحث و مقایسه 144
5-3-1 نتایج حاصل از فرضیه اول 144
5-3-2 نتایج حاصل از فرضیه دوم 145
5-3-3 نتایج حاصل از فرضیه سوم 145
5-3-4 نتایج حاصل از فرضیه چهارم 146
5-3-5 نتایج حاصل از فرضیه پنجم 147
5-3-6 نتایج حاصل از فرضیه ششم 147
5-4 محدودیت ها در کاربرد نتایج تحقیق 147
5-5 پیشنهادهای تحقیق 148
5-5-1 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق 148
5-5-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی 150
منابع و ماخذ 151
منابع لاتین: 155
پیوست ها 158
چکیده انگلیسی 168

منابع و ماخذ

 منابع فارسی:

آرمیان، نادر؛ (1392)؛ تعریف استراتژی و مدیریت استراتژیک؛ وبلاگ تخصصی.

احمد پور،احمد؛ (1386)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات دانشگاه مازندران؛ چاپ سوم.

اردکانیان،نگار؛ (1388)؛ “بررسی رابطه مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛دانشگاه شهید بهشتی تهران.

اکبری،فضل الله؛ (1382)؛ “تجزیه و تحلیل صورت های مالی(با تجدید نظر کامل)”؛ انتشارات سازمان حسابرسی.

تالار بورس تهران

جهانخانی،علی؛ طالبی،محمد؛ (1378)؛ “بررسی و نقد انواع شاخص های نقدینگی شرکت ها”؛ مجله تحقیقات مالی؛ شماره13-14.

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (1380)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جهانخانی،علی؛ پارسائیان،علی؛ (1386)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ ترجمه و اقتباس از کتاب ریموند پی نوو؛ انتشارات سمت.

جنانی،محمد حسن؛ (1381)؛ معمای قیمت سهام؛ مجله بورس؛ شماره 31؛ صفحه 32؛ تیرماه.

حمیدی زاده،محمد رضا؛ (1382)؛ “برنامه ریزی استراتژیک”؛ انتشارات سمت.

حسن پور،شیوا؛ (1388)؛ “بررسی تاثیر استراتژی سرمایه در گردش بر بازده سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه شهید بهشتی.

حیدری،مهدی؛ (1383)؛ “ارزیابی عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مقایسه هزینه سرمایه نقدی و سود نقدی عملیاتی(مدل CVA)و بررسی رابطه آن با تغییرات قیمت(بازده) سهام”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد.

حجازی،رضوان؛ ملک اسکوئی،ملک تاج؛ (1386)؛ “تعیین محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده ارزش افزوده نقدی و نسبت P/E در ارتباط با بازده سهام در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ سال چهاردهم؛ شماره 47؛ بهار؛ فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ ص21.

خرم نژاد،مصطفی؛ (1386)؛ “بررسی عملیاتی مدیریت سرمایه در گردش و عوامل موثر بر آن”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه فردوسی مشهد.

خواجوی،شکراله؛ الهیاری ابهری،حمید؛ (1385)؛ “بررسی محتوای اطلاعاتی، سود تقسیمی، ارزش دفتری و سود خالص بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ تحقیقات مالی؛ شماره 22؛ ص20-3.

دستگیر،محسن؛ (1381)؛ “مبانی مدیریت مالی”؛ جلد اول؛ انتشارات نورپردازان.

دیانتی دیلمی،زهرا؛ لطفی،محسن؛ آزاد بخش،کسری؛ (1391)؛ بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر کاهش احتمال ریزش (سقوط) قیمت سهام؛ فصلنامه علمی پژوهشی؛ دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت؛ سال اول؛ شماره چهارم؛ زمستان.

رهنمای رودپشتی،فریدون؛ کیائی،علی؛ (1387)؛ “بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ مجله دانش و پژوهش حسابداری؛ شماره13.

رمضانی،حسین؛ (1390)؛ “تاثیر مالکیت نهادی در تعیین سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری؛ دانشکده علوم انسانی؛ دانشگاه پیام نور بهشهر.

سالاری،سجاد؛ (1389)؛ “کارایی مدیریت سرمایه در گردش و بازده کل دارایی های شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه مازندران.

سرمد،زهره و همکاران؛ (1384)؛ “روش تحقیق در علوم رفتاری؛ انتشارات آگاه؛ چاپ یازدهم.

سه کاران، اوما؛ (1390)؛ “روش های تحقیق در مدیریت”؛ ترجمه صائبی؛ محمد و شیرازی، محمود؛ انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری- چاپ هشتم.

شجاع،طیبه؛ شجاع،اسمائیل؛ (1391)؛ “بررسی مقایسه ای بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات قیمت سهام در شرکت های مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصل نامه مدیریت؛ سال نهم؛ شماره26؛ تابستان.

شباهنگ،رضا؛ (1383)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد اول؛ انتشارات سازمان حسابرسی؛ چاپ هفتم.

شباهنگ،رضا؛ (1381)؛ “مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات سازمان حسابرسی.

عالیشوندی،عبداله؛ (1383)؛ “بررسی آثار تغییر حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.

عبده تبریزی،حسین؛ مشیرزاده مویدی،پرویز؛ (1376)؛ “مدیریت مالی”؛ ترجمه و اقتباس از کتاب فرد وستون ویرجین بریگام.

عبدالخلیق،ر. و آجین کیا،ب؛ (1379)؛ پژوهش های تجربی در حسابداری: دیدگاه روش شناختی؛ (ترجمه محمد نمازی)؛ شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز.

فتحی،سعید؛ توکلی،سید یاسین؛ (1388)؛ “بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی”؛ بررسی های بازرگانی؛ شماره36.

فصلنامه بصیرت؛ (1389)؛ سال هفدهم؛ شماره45؛ بهار.

کریم زاده،مصطفی؛ (1385)؛ “بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام بورس با متغیرهای کلان پولی با استفاده از روش همجمعی در اقتصاد سنجی”؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ انتشارات رسا.

کشاورز،محمود؛ (1372)؛ “مقدمه ای بر استراتژی”؛ ترجمه و اقتباس از کتاب آندره بوفر؛ دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

لشگری دربندی،محمد رضا؛ (1389)؛ “بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران”؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه مازندران.

مولودی،سلیمان؛ دکتر رضایی،فرزین؛ (1389)؛ “بررسی رابطه ارزش افزوده نقدی، ارزش افزوده اقتصادی، جریان های نقدی آزاد و سود باقی مانده با ارزش ایجاد شده برای سهامداران”؛ مجله مطالعات مالی؛ شماره پنجم؛ بهار.

محمدی،محمد؛ (1388)؛ “تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ فصل نامه مدیریت؛ سال ششم؛ شماره14.

مرادی،محسن؛ شفیعی سردشت،مرتضی؛ معمار پور یزدی،مهسا؛ (1393)؛ “بررسی تاثیر استراتژی های مختلف سرمایه در گردش بر ارزش افزوده بازار شرکت ها”؛ پژوهش های تجربی حسابداری؛ سال سوم؛شماره 11؛ بهار؛ صص93-113.

J. B, R. L. Watts, K. H. wruck. “Stock Price and Top Management Changes”. Journal of Financial Economic 1987(20). 461_492.نیکبختی،امیر؛ (1386)؛ “رونوسته های از وبلاگ تخصصی”؛ فارغ التحصیل کارشناسی؛ بهار.

نوروش،ایرج؛ مشایخی،بیتا؛ (1383)؛ “محتوای افزاینده اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و نقدی در مقابل سود حسابداری و وجوه نقد حاصل از عملیات”؛ تحقیقات مالی؛ شماره17؛ صص150-131.

نمازی،محمد؛ زارع،بهروز؛ (1383)؛ “کاربرد تئوری در تعیین ریسک سیستماتیک؛ مطالعه موردی:شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران؛ بررسی های حسابداری و حسابرسی؛ ص100-79.

نیکومرام،هاشم؛ (1385)؛ “مبانی مدیریت مالی”؛ جلد دوم؛ انتشارات ترمه.

واعظ،سید علی؛ قلمبر،محمد حسین؛ شاکری،فاطمه؛ (1392)؛ “عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”؛ فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی؛ سال پنجم؛ شماره 19؛ صفحات 68-46 ؛ پاییز.

یعقوب نژاد،احمد؛ وکیلی فرد،حمید رضا؛ بابائی،احمد رضا؛ (1389)؛ “ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”؛ مجله مهندسی مالی و مدیریت پرتفوی مالی؛ شماره دوم.

منابع لاتین:

Angle, Vanhorn, (1990),”Study Guide of Financial Management: & Policy”, Prentice Hall Institution.

Bardia, S, E; (1988), “Working Capital Management”, Paiter Publisher.

Bardia, S, E; Khan, S, (1985), “Financial Management”, Mcgrow Hill.

Ball,R.J.,P.Brown;(1968);”An Emperical Evaluation of Accounting Income numbers”;Journal of accounting Research;6.

Belt,B, “Working Capital Policy and Liquidity in the Small Business”, Journal of Small Business Management,PP.43-51,1979.

,H.Hong,et al. (2001).”Forecasting Crashes:trading volume,Past returns,and Conditional Skewness in Stock Prices*.”Journal of financial Economics 61(3):345-381.

Clinton, B & Chen. S. (1998). Do New Performance Measures Measure Up? , Management Accounting, October, 38-43.

Damodaran, Aswoth, (1997), “Corporate Finance: Theory and Practice”, 2nd Printing, John Wiley & Sons, Institution.

Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management affect Profitability of Belgian firms? Journal of Business, Finance and Accounting, 30, 573_587.

Dichev, I. (1997). Measuring value relevance in accounting_based Variables Without reference to Market Prices, ssrn.com.

Fernandez, (2008), “ EVA and Cash Value Added Do Not Measure Shareholder Value Creation” University of Navarra.

Gallapher, Timothy, Joseph, D. A. Andrew, (1997), “Financial Management”, Prentice Hall Institution.

Ganesan, V. (2007). An analysis of Working Capital management efficiency in telecommunication equipment Industry. Rivier Academic Journal, (3), 1_10.

Givoly,D.,and c.Hayn,The Changing Time-Series Properties of Earning,Cash Flow and Accruals:Has Financial Reporting Be come More Conservatism?,Journal of Accounting and Ecomnomics,29(3),PP287-320,2000.

J. L. (2003). “Foundations of EVA for investment managers”, Journal of Portfolio management, (23), Fall, 41_48.

Hutton,A., A. Marcus, et al. (2009).” Opaque financial reports and the distribution of stock returns.” Journal of financial Economics 94:67-86.

Iames Jiambalvo, Shivaram rajgopal, Mohan nkatachalam (2002) “Institutional Ownership and the extent yo Which Stock Prices reflect future earnings” , Contemporary accounting reaserch, Vol 19.

Kim, o., and R. E. Verrecchia, (1991) “Market Reaction to Anticipated Announ cements”, Journal of Financial E conomics, 30.

Kieschnick, R.L., Laplant e, M. and Monssawi, R. (2009). Working Capital Management and Shareholder Wealth. Working Paper, SSRN

Electronic Library, SSRN – ID: 1431165.

Kim, J. B. and L. Zhang (2010). “Does accounting Conservatism reduce stock price crash risk? Firm – Level evidence.” Unpublished Working Paper. City University of Hong Kong.

Lazaridis,I;Try Fonidis,D;(2006);“Relationship Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange”;Journal of Financial Management and Analysis,V.19,N.1;P.26-35.

Melyk, L. Z; Birita, A, (1974), “Comprehensive Liquidity Index as an Measure of Corporate Liquidity” Scientific and Behaviorial Foundations of Decision Sciences.

Mrlicher, Welshans, Northon, (1997), “Finance: Introduction to Institutions, Investments, and Management”, South_Western College Publishing, Ninth Edition.

Nobanee, H., Alhajjar, M. (2007). Working Capital management, Operating Cash flow and corporate performance. Department of Banking and Finance, The Hashemite University. ssrn.com.

Ottosson, E. & Weissenrider, F, (1996), cash Value Added a New Method Measuring Financial performance.

Raheman, A., Naser. M. (2007). Working Capital management and Profitability Case of Pakistani firms. International Review of Business Research Papers. Vol 3 No 1. Pp279_300.

Richard, V.D; Laughlin, E. J, (1980), “Acash Conversion Cycle Approuch to Liquidity Analysis”, Financial Management, Spring, V.20 .

Scherr, C. Fredrick, (1989), “Modern Working Capital Management”, Prentice_Hall International Editions.

Schwienbacher, Armin, (2006), “A Theoretical Analysis of optimal Financing Strategies for Different Types of Capital Constrained Entrepreneurs”, Journal of Business Venturing.

Shulman, J; Cox, R, (1985), “An Intergrative Approuch to Working Capital Management”, Journal of Cash Management, Nov_Dec, V.22, PP64_67.

Simon, Schuster, (1988), “Asset Plays: Profiting From Under Valued Stocks”, Newyork Institution of Finance.

Uyar, A. (2009). The relation ship of Cash Conversion Cycle With firm Size and Profitability: an empirical investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and Economics. ISSN 1450_2887. ISSN24.

چکیده

هدف اصلی ما در این تحقیق، بررسی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی می باشد. روش تحقیق، پژوهش حاضر کاربردی و داده های آن به روش کتابخانه ای استخراج شده است. بدین منظور برای بررسی موضوع تحقیق شش فرضیه تدوین گردید. استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) به عنوان متغیرهای مستقل و متغیرهای تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی به عنوان متغیر وابسته تحقیق هستند. قلمرو مکانی این تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی این تحقیق نیز از سال1387 تا 1391 است.تعداد نمونه در این تحقیق 110شرکت در نظر گرفته شده است. با استفاده از نرم افزار EXCEL محاسبه و طبقه بندی گردیده و با نرم افزارهای EVIEWS7 و Stata11 از طریق رگرسیون چندگانه خطی و آزمون های F و T مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد استراتژی جسورانه و میانه رو بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد و استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش (استراتژی محافظه کارانه، استراتژی جسورانه و استراتژی میانه رو) بر ارزش افزوده نقدی تاثیر ندارد.

واژگان کلیدی: استراتژی های سرمایه در گردش، تغییرات قیمت سهام، ارزش افزوده نقدی

فصل اول کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه

امروزه در همه واحدهای تجاری، سرمایه در گردش بخش عظیمی از سرمایه سازمان را به خود اختصاص می دهد و مدیریت آن نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است. سرمایه در گردش برای موفقیت هر واحد تجاری یک عامل مهم است و نیازمند کنترل و مدیریت کافی می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران، به دنبال رسیدن به شرایطی است که شرکت با مازاد یا کمبود نقدینگی مواجه گردد. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده، استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید به طوری که شرکت بتواند به موقع جواب گوی تقاضای مشتریان باشد، از جمله دلایل اهمیت مفهوم سرمایه در گردش می باشد.  لذا هر گونه تصمیمی که در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که در نهایت موجبات، تغییر در قیمت سهام، ارزش شرکت و ثروت سهامداران را به دنبال خواهد داشت(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). هدف مدیریت سرمایه در گردش برقراری یک تعادل حساس بین حفظ نقدینگی برای پشتیبانی از عملیات روزانه و حداکثر سازی فرصت های سرمایه گذاری می باشد(فتحی و توکلی،1388). از طرفی دیگر سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه آنها و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت آگاهی یابند. برای نیل به این هدف در سال های اخیر یک ابداع حرفه ای در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است. هدف اساسی این معیار، ارزیابی عملکرد مدیریت در قبال ارزشی است که برای سهامداران ایجاد کرده است(اتوسون[1]1996). مديريت به عنوان يكي از اركان مهم هر شركتي مي تواند تصميم گيري و استراتژي شركت را در آينده رقم زند و به نوعي چشم انداز شركت را براي سهامداران تبيين نمايد. در حقيقت موفقيت يا عدم موفقيت تيم مديريتي شركت، سهامدار را به اين سمت سوق مي دهد كه درباره سهام خود تصمیم گيري نمايد . قیمت سهام قیمتی است که خریداران و فروشندگان در معاملات بورس سهام بر آن توافق می کنند. بر عکس قیمت کالاهایی که در یک مغازه وجود دارد،که غالبا به سرعت تغییر نمی کند، قیمت سهام معمولا در نوسان است حتی طی یک روز نیز با تغییرات متعددی همراه است. تغییر قیمت سهام از قانون ساده عرضه و تقاضا تبعیت می کند. یعنی اگر سهامداران زیادی قصد خرید (تقاضا) سهمی را بنمایند قیمت بازار آن سهم افزایش پیدا می یابد، زیرا فروشندگان نیز از عرضه سهام به قیمت های کمتر خودداری خواهند کرد. همچنین اگر افراد متعددی اقدام به فروش (عرضه) سهامی بنمایند. قیمت بازار سهم کاهش می یابد. این رابطه بین عرضه و تقاضا مرتبط با نوع اخبار،گزارشات و اعلامیه هایی است که درباره شرکت مربوطه در بازار سهام انتشار می یابد. لازم به ذکر است که اخبار مربوط به شرکت ها می تواند به صورت کتبی یا شفاهی باشد. از این رو می توان تغییرات قیمت سهام را ناشی از انتشار اخبار منفی و مثبت دانست. اخبار منفی عموما موجب فشار فروشندگان (عرضه) برای فروش سهام و باعث کاهش قیمت سهام می گردد. اخبار مثبت هم غالبا موجب فشار خریداران (تقاضا) برای خرید سهام و از این رو افزایش قیمت سهام می گردد. اخبار منفی و مثبت مثل گزارشات افزایش یا کاهش سود هر سهم،رخدادهای غیر منتظره نامساعد یا مساعد همچون فسخ یا انعقاد قرارداد فروش کالای شرکت و غیره می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

یکی از مهم ترین بحث های مدیریت یک واحد انتفاعی مدیریت سرمایه در گردش آن است، که نقش قابل توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می کند. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا می باشد. در این راستا مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه ای است. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارایی های جاری و مدیریت بدهی های جاری تقسیم می شود. ایجاد تعادل در دارایی ها و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگر تاثیر می گذارد(جهانخانی،طالبی،1378). سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید. (رهنمای رودپشتی و کیائی،1387). به عبارت دیگر سرمایه در گردش خالص، مصرف آن بخش از دارایی های جاری است که بر بدهی های جاری فزونی دارد و از طریق استقراض بلند مدت و حقوق صاحبان سرمایه پشتیبانی مالی شده است(شباهنگ،1381).

در مورد سرمایه در گردش استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی های دارایی های جاری و بدهی های جاری حاصل می شود. در مدیریت سرمایه در گردش با توجه به شرایط مختلف باید استراتژی های مناسب را برای شرکت انتخاب نمود تا بتوانند به نحو موثر دارایی های جاری و بدهی های جاری یک واحد تجاری را اداره کرده و نیازهای تامین مالی واحد تجاری به درستی تامین شود، از این طریق می توان با افزایش سرمایه، قیمت سهام شرکت را تغییر دهیم تا ثروت سهامداران حداکثر شود. با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

استراتژی محافظه کارانه

استراتژی جسورانه

استرتژی میانه رو (جهانخانی و پارسائیان،1380).

در استراتژی محافظه کارانه در مدیریت سرمایه در گردش، نسبت سرمایه در گردش خالص بالا خواهد بود و قدرت نقدینگی بیش از حد بالا است. در مقابل استراتژی جسورانه سعی می کند با داشتن کمترین میزان دارایی های جاری، بیشترین استفاده را از بدهی های جاری ببرد(شر[2]،1989).

استراتژی میانه رو حد متعادل استفاده از دارایی های جاری و بدهی های جاری است وریسک معقول را می پذیرد. مدیر مالی شرکتی که سیاست میانه رو را در پیش می گیرد:

اگر دارایی های جاری را سیاست محافظه کارانه و بدهی های جاری را هم سیاست جسورانه در پیش بگیرد، ریسک و بازده متعادل است. یعنی دارایی های جاری و بدهی های جاری را به یک نسبت متعارف در حداکثر ممکن نگهداری کند.

اگر در مورد دارایی های جاری سیاست جسورانه در پیش بگیرد و همزمان بدهی های جاری سیاست محافظه کارانه باشند ریسک و بازده متعادل می شود. یعنی دارایی های جاری را در حداقل ممکن نگهداری کند و بدهی های جاری را نیز در حداقل ممکن نگهداری کند(عبده تبریزی ومشیرزاده، 1376).

بی تردید تعداد دفعات معامله هر سهم و تعداد سهام معامله شده یک سهم شرکت می تواند نشانی از قابلیت نقد شوندگی سهام باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد. تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه هر سرمایه گذار است. سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس هستند و از خود واکنش نشان می دهند. تغییرات قیمت، منبع مهم اطلاعاتی و موثر در ارزیابی وضعیت بنگاه ها، ارزیابی تطبیقی با سایر واحد ها، ارزیابی کارایی مدیران و از همه مهم تر موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران است. سالها است که سرمایه گذاران و مدیران شرکت ها، به دنبال یک معیار اندازه گیری هستند تا از طریق آن بتوانند ثروت سهامداران را به موقع و به طور قابل اتکایی اندازه گیری نمایند. با وجود چنین معیاری، سرمایه گذاران می توانند سهام را بیش از واقع یا کمتر از واقع ارزیابی نمایند، وام دهندگان می توانند امنیت وام های خود را بسنجند و مدیران می توانند بر سودآوری کارخانجات، بخش ها و شرکت های خود نظارت داشته باشند.

یک ابداع حرفه ای که اخیرا در زمینه ارزیابی عملکرد داخلی و خارجی رخ داده، ایجاد معیار سود نقدی مازاد (خالص سود نقدی عملیاتی منهای هزینه سرمایه نقدی) است که تحت عنوان ارزش افزوده نقدی (CVA) مشهور است، که بهترین معیار جهت اندازه گیری عملکرد دوره ای شرکت می باشد. همچنین هدف اساسی این معیار ارائه اطلاعاتی سودمند به سرمایه گذاران در جهت انتخاب سهام پر بازده است(اتوسون[3]،1996). از طرفی نوسانات قیمت سهام در تمامی بورس های اوراق بهادار، عادی و روزمره است. قیمت سهام تحت تاثیر عوامل مختلفی اعم از درون سازمانی است و با هر کدام به گونه ای دچار نوسان و تغییرات می شود. منظور از عوامل درون سازمانی، انتخاب گونه های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش می باشد که می تواند به صورت تغییرات نسبت آنی، تغییرات نسبت جاری و تغییرات نسبت بدهی باشد. بطوری که انجام تغییرات در مورد یکی از این سه عامل بر روی سایر عوامل و نیز قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد. بنابراین انتظار می رود انتخاب استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش اثرات، با اهمیتی بر تغییرات قیمت سهام و همچنین ارزش افزوده نقدی داشته باشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا انتخاب سیاست های مختلف استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی اثر گذار می باشد؟

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

   مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می کند، بطوریکه در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده اندکه در رگ های یک واحد تجاری در جریان است، تا واحد تجاری بتواند به حیات خود ادامه دهد و از مدیریت این بخش به عنوان قلب تپنده ی واحد تجاری یاد شده است،که وظیفه پمپاژ خون به رگ های سازمان را به عهده دارد(جهانخانی و طالبی،1378).

با توجه به اهمیت سرمایه در گردش تحقیق حاضر به مدیران کمک می کند با توجه به شرایط واحد تجاری استراتژی مطلوب سرمایه در گردش را به کار گیرند که منافع واحد تجاری و به دنبال آن منافع سهامداران را حداکثر کرده و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران می شود و از طرفی راهنمای چالش های پیش روی واحد تجاری می باشد. همچنین تحقیق حاضر به دنبال رهیافت استراتژی های مناسب شرکت هاست که از طریق بهترین عرضه و تقاضا، سهم شرکت را در بازار بورس معامله کنند و در نتیجه موجب جذب سرمایه گذاران شود(جهانخانی و طالبی،1378). ضرورت مدیریت سرمایه در گردش را در افزایش قدرت نقدینگی شرکت وحفظ آن در جهت افزایش ثروت سهامداران می توان به وضوح درک کرد(اردکانیان،1388).

 

1-4 مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی مدیریت واحد تجاری مدیریت سرمایه در گردش است که در رشد و بقای واحد تجاری نقش مهمی دارد. این بخش شامل مدیریت دارایی های جاری واحد تجاری است. ایجاد تعادل بین دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت زیادی برخوردار است، چون تصمیم گیری در مورد هر کدام روی دیگری هم اثر گذار است. سرمایه در گردش ناخالص مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شوند. اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

با تلفیق دارایی های جاری و بدهی های جاری استراتژی کلی مدیریت سرمایه در گردش به سه دسته تقسیم می شود:

استراتژی محافظه کارانه

استراتژی جسورانه

استراتژی میانه رو

1-5 اهداف اساسی انجام پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی یکی از جنبه های مدیریت مالی تحت عنوان مدیریت سرمایه در گردش است. در این تحقیق خواستار آنیم که تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش را بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی شرکت های ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.

 

1-5-1-1  هدف اصلی اول از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

 

1-5-1-2 اهداف فرعی اول از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر تغییرات قیمت سهام

 

1-5-2-1  هدف اصلی دوم از انجام پژوهش:  شناسایی تاثیر استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

1-5-2-2 اهداف فرعی دوم از انجام پژوهش:

تبیین تاثیر استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی

تبیین تاثیر استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی

1-6 سوال ها و فرضیه های پژوهش

1-6-1-1  فرضیه اصلی اول پژوهش:  استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 

1-6-1-2 فرضیه فرعی اول پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

استراتژی میانه بر تغییرات قیمت سهام تاثیر دارد.

1-6-2-1 فرضیه اصلی دوم پژوهش: استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.

 

1-6-2-2 فرضیه فرعی دوم پژوهش:

استراتژی محافظه کارانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی جسورانه بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

استراتژی میانه رو بر ارزش افزوده نقدی تاثیر دارد.

1-7 قلمرو پژوهش(زمان،مکان و موضوع)

قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق از سالهای مالی 1387 لغایت 1391 می باشد.

قلمرو مکانی: کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قلمرو موضوعی: این تحقیق عبارت است از بررسی تاثیراستراتژی های مدیریت سرمایه در گردش بر تغییرات قیمت سهام و ارزش افزوده نقدی

 1-8 کلید واژه های فارسی

نسبت جاری: از تقسیم دارایی های جاری بر بدهی های جاری بدست می آید و نشان دهنده این است که دارایی های جاری چند برابر بدهی های جاری است. هر چه این نسبت بزرگتر باشد، نقدینگی بهتر است(حسن پور،1388).

نسبت آنی: چون قابلیت نقد شدن موجودی کالا کم است در نتیجه آن را در تعیین وضعیت نقدینگی موثر نمی دانند و در نسبت آنی دارایی های جاری پس از کسر موجودی کالا، مبنای محاسبه در اندازه گیری قدرت نقدینگی می شود(حسن پور،1388).

نسبت بدهی: بدهی جاری به دارایی های جاری است که معکوس نسبت جاری بوده و بخشی از نسبت بدهی مذکور می باشد، با این تفاوت که میزان استفاده بدهی های جاری برای دارایی های جاری را نشان می دهد(حسن پور،1388).

سرمایه در گردش ناخالص: سرمایه در گردش عبارتست از مجموعه مبالغی که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود(رهنمای رودپشتی وکیائی،1387).

سرمایه در گردش خالص: اگر بدهی های جاری از دارایی های جاری کسر شود، سرمایه در گردش خالص بدست می آید(رهنمای رودپشتی و کیائی،1387).

استراتژی: راهکارهای عملی شرکت ها درباره نسبت های جاری، آنی و بدهی برای حداکثر کردن سود است(حسن پور،1388).

نوع استراتژی: منظور انواع استراتژی های بررسی شده در تحقیق(استراتژی محافظه کارانه، جسورانه، میانه رو) است(حسن پور،1388).

استراتژی محافظه کارانه: در این استراتژی شرکت ها مقدار زیادی دارایی جاری که نرخ بازده شان پایین است نگهداری می کنند و در مقابل میزان بدهی های جاری کم است. در نتیجه باعث می شود که قدرت نقدینگی بیش از حد بالا برود و ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهی های سررسید شده به پایین ترین حد برسد( شر[4]،1989).

استراتژی جسورانه: در این استراتژی مقدار دارایی های جاری به کمترین مقدار لازم می رسد و در مقابل بیشترین استفاده را از بدهی های جاری می برد، در نتیجه ریسک نقدینگی بالا است و حتی ممکن است شرکت در زمان سررسید قادر به بازپرداخت بدهی های خود نباشد. (شر،1989).

استراتژی میانه رو: استراتژی متعادل بصورتی است که ترکیب بهینه ای از دارایی های جاری و بدهی های جاری را استفاده می کند(شر،1989).

تغییرات قیمت سهام: تغییرات قیمت سهام یکی از ویژگی های ذاتی بازار های مبتنی بر نظام عرضه وتقاضا می باشد. تغییر قیمت سهام در بورس تهران با داد و ستد انجام می گیرد. اگر معاملات به نحو جهت داری قیمت سهام یک شرکت را به سمت افزایش یا کاهش هدایت کند، قیمت سهام شرکت تغییر خواهد کرد(نیکبختی،1386).

[1] Ottosson

[2] Scherr

[3] . Ottosson

[4] Scherr

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122