پايان نامه بررسي تاثير استفاده از محلول پاشي کلرو ركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير استفاده از محلول پاشي کلرو ركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 69 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير استفاده از محلول پاشي کلرو ركلسيم بر عمر پس از برداشت كيوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول-مقدمه و کلیات
1-1-مقدمه 2
1-2-اهميت مصرف ميوه‌ها وسبزي‌ها 3
1-3-تاريخچه ميوه كيوي در جهان 3
1-4-تاريخچه كيوي در ايران 4
1-5- توليد ميوه كيوي در جهان و ايران 5
1-6- گياه شناسي كيوي 5
1-7- تشريح ميوه 6
1-8- رقم‌هايوارد 7
1-9- تركيبات شيميايي موجود در ميوره رسيده كيوي 7
فصل دوم-بررسی منابع
2-1-فیزیولوژی پس از برداشت میوه کیوی 12
2-1-1-نمو فیزیولوژیکی میوه 12
2-1-2- اهمیت شاخص رسیدگی در میوه کیوي 13
2-1- 3-تعیین شاخص رسیدگی در میوه کیوی 14
2-1-4- تغییرات متابولیکی در موقع رسیدن میوه کیوی 14
2-2-عمده ترین تغییرات در هنگام رسیدن میوه کیوی 15
2-3-شرایط نگهداری میوه کیوی در انبار 17
2-3-1-دما 18
2-3-2- ر طوبت نسبی 18
2-3-3- تهویه 18
2-4-نقش کلسیم درختان میوه 20
فصل سوم-مواد و روش ها
3-1- مکان و زمان انجام آزمایش 24
3-2- اعمال تیمارها 24
3-3-كنترل و مبارزه با علف هاي هرز 26
3-4-روش آبياري 26
3-5- خصوصيات خاك 26
3-6- برداشت میوه 26
3-7- ارزيابي صفات 27
3-7-1- اندازه¬گيري وزن تر ميوه 27
3-7-2- اندازه¬گيريpH 27
3-7-3-اندازه¬گيري سفتي ميوه 27
3-7-4-اندازه¬گيري قند ميوه 27
3-7-5-عصاره¬گيري از ميوه 28
3-7-6- وزن خشك ميوه 28
3-7-7- اندازه¬گيري نیتروژن 28
3-7-8- اندازه¬گيري پتاسیم 29
3-7-9-اندازه¬گيري فسفر 29
3-7-10- اندازه¬گيري كلسيم 29
3-8-تجزيه و تحليل داده‌ها 30
فصل چهارم-نتایج و بحث
4-1- اثر تيمارها بر رشد گياه 32
4-1-1- جدول تجزیه واریانس داده ها 33
4-1-2- اثر تيمارها بر وزن تر ميوه کیوی 34
4-1-3- اثر تيمار بر وزن خشك ميوه كيوي 35
4-1-4- اثر تيمارها بر ماده خشك (درصد) میوه كيوي 36
4-1-5- اثر تيمارها بر قند ميوه كيوي 37
4-1-6- اثر تيمارها بر سفتي ميوه کیوی 40
4-1-7- اثر تيمارها بر اسيديته ميوه كيوي 44
4-1-8- اثر تيمارها بر غلظت نيتروژن ميوه كيوي 45
4-1-9- اثر تيمارها بر فسفر ميوه كيوي 46
4-1-10- اثر تيمارها بر غلظت پتاسيم ميوه كيوي 47
4-1-11- اثر تيمارها بر غلظت كلسيم میوه کیوی 48
نتیجه گیری کلی 50
پیشنهادات: 50
منابع و ماخذ 51

منابع و ماخذ

افکاری سیاح، ا.ح. 1385. اندازه گیری سفتی بافت سیب در ارقام متداول بر مبنای ویژگیهای ویسکوالاستیک. طرح پژوهشی، دانشگاه محقق اردبیلی.

بای بوردی، م.، م. ج. ملکوتی، ه. امیرمکری و م. نفیسی. 1379. تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشی. 282 ص.

جمشیدی، ع. 1380. خواص ویژگی­های میوه. انتشارات فن­آوران. 270 ص.

خزائی پول.یزدان قلی.1382. زیست شناسی گلدهی و گرده افشانی در کیوی. نشرآموزش کشاورزی 183 ص.

خزائی پول.یزدان قلی.1384.ریخت شناسی، تربیت و پیرایش . انتشارات سنا،185 ص.

خوشگفتار ، امیرحسین.1384. مبانی تغذیه گیاه ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، ایران

دولتی بانه،ح. حسنی، ع.مجیدی، ع.زمردی، ش.حسنی، ق. و ملکوتی، م.ج.1381؛ تاثیر غلظت و دفعات محلول پاشی کلرور کلسیم بر سفتی و صفات اناری سیب قرمز لبنانی در منطقه ارومیه، مجله دانش کشاورزی. جلد 12.شماره 4: (47-54).

راحمی ، مجید .درختان میوه معتدله در اقلیم­های گرم/ویراستار آمنون ارز؛ ترجمه مجید راحمی،مشهد : جهاد دانشگاهی ،1389

راحمی، م. 1382. فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمه­ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه، سبزی­ها و گیاهان زینتی. مرکز نشر دانشگاه شیراز. ترجمه. 437 ص.

شیخی، ا. 1384. کشاورزی گیاهان گرمسیری و نیمه گرمسیری. انتشارات ثامن الحجج. 511 ص.

عابدینی ج. کیوی: فیزیولوژی و تکنولوژی صنایع تبدیلی کیوی و اصول نگهداری آن در سردخانه. انتشارات دانش نگار.1382

فاوست، میکلوس، 1385. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله – انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 4860ص

فتاحی­مقدم، ج.، م. فقیه نصیری، ح. طاهری و م. قاسم­نژاد. 1387. بررسی تیمارهای پس از برداشت روی عمر انبارمانی کیوی­فروت (Actinidia deliciosacv Hayward) رقم هایوارد. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور. 66 ص.

فتاحی مقم، ج. تاجور، ی. 1388. رابطه بین میزان TSS در زمان برداشت و حفظ کیفیت و توان انبارمانی پس از برداشت کیوی فروت رقم هیوارد. چهارمین همایش ملی ضایعات محصولات کشاورزی

قربانعلی­پور، ر.،قاسم­نژاد م،آقاجانزاده س.و فتاحی مقدم ج.1388. تاثیر زمان برداشت بر ظرفیت آنتی­اکسیدانی و عمر انبارمانی میوه کیوی رقم “هایوارد”. پایان­نامه ارشد دانشگاه آزاد کرج.89 صفحه.

محمدی، ج و م. عبدی سنه کوهی. 1372. کیوی و پرورش آن. انتشارات فرهنگ جامع. 160 ص.

محمدیان، م. ا و ر. اسحاقی تیموری. 1378. کشت و پرورش و ارزش غذایی کیوی. شرکت چاپ بانک ملی ایران. 118 ص.

محمودی، ح.، ع. مهدوی و ه. لیاقتی. 1387. درآمدی بر کشاورزی ارگانیک. انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 287 ص.

معاونت امور توليدات گياهي. زمستان 88. شناسنامه تصويری کیوی. وزارت جهاد كشاورزي، دفتر امور ميوه­ها.

ملکوتی، محمد جعفر و محمد مهدی طهرانی. 1387. نقش ریز مغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در عناصر خرد با تأثیر کلان، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران.

ملکوتی، محمد جعفر و سید جلال طباطبایی.1380. مدیریت تغذیه بهینه در باغهای میوه کشور ،انتشارات سنا، تهران، ایران.

ملکوتی، محمدجعفر و علی اصغر شهابی.1379. محلول پاشی کلرو کلسیم ضرورتی انکار ناپذیر در بهبود خصوصیات کیفی سیب . معاونت ترویج سازمان تات. وزارت کشاورزی، تهران ، ایران

ملکوتی، محمد جعفر و سید جلال طباطبایی.1376. تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی ، نشر آموزش کشاورزی سازمان تات، وزارت کشاورزی، کرج،ایران

ملکوتی، م. ج. 1379. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی. تهران. 289 ص.

ملکوتی، م. ج.، م. نفیسی و م. متشرع زاده. 1380. عزم ملی برای تولید کود در داخل کشور. نشر آموزش کشاورزی، کرج.

میدانی ج، هاشمی دزفولی س.ا.فیزیولوژی پس از برداشت. نشر آموزش کشاورزی.1376.

 

26-Abou El, M.M., A.M. El-Bassiony and Z.F. Fawzy.2006. Effect of Organic Manure with or Without Chemical Fertilizers on Growth, Yield and Quality of Some Varieties of Broccoli Plants. Journal of Applied Sciences Research. 2(10): 791-798.

27-Abu-Zahra, T.R and A.B. Tahboub.2008. Effect of Organic Matter Sources on Chemical Properties of the Soil and Yield of Strawberry under Organic Farming Conditions. World Applied Sciences Journal. 5 (3): 383-388.

28-Adame, D. 2001. Nutritionists question stugy of organic food. Nature .412-666.

29-Amodio, M. L., G. Colelli., J. K. Hasey and A. A. Kader. 2007. A comparative study of composition and postharvest performance of organically and conventionally grown kiwifruits. Sci Food Agric. 87:1228–1236.

30-Amzad Hossain, M., S. M. Salehuddin, M. J. Kabir, S. M. M. Rahman and H. P. Vasatha Rupasinghe. 2009. Sinensetin, rutin 3΄-hydroxyl- 5, 6, 7, 4΄-tetramethoxy flavone and rosmarinic acid content and antioxidative effect of the skin of apple fruit. Journal of Food Chemistry. 113: 185- 190.

31-Anne, W., H. nihal., R. Cecilia and R. Harker. 2005. Evaluation of softening characteristics of fruit from 14 spcies of Actinidia. Postharvest Biology and Technology. 35: 143-151.

32-Ano, O.A. and J.A. Agwn. 2005. Effect of animal manure on selected soil chemical properties. J.Soil Sci. 15:14-19.

33-Anokpornm, P. O., P. Puwastien., A. Nitithamyong and P. Sirichakwal. 2008. Changes of antioxidant activity and total phenolic compounds during storage of selected fruits. Journal of Food Composition and Analysis. 21: 241–248.

34-Asami, D.K., Y.J. Hong., D.M. Barrett and A.E. Mitchell. 2003. Comparison of the total phenolic and ascorbic acid content of freeze-dried and air dried marionberry, strawberry and corn grown using conventional, organic and sustainable agriculture, practices. J. Agric. Food Chem. 51: 1237-1241.

35-Awad, M.A and A. de Jager. 2002. Relationships between fruit nutrients and concentration of flavonoids and chlorogenic acid in Elstar apple skin. Scientia Hort. 92:265-276.

36-Awad, M. A., P.S. Wagenmakers and A. de Jager. 2001. Effects of light on flavonoid and chlorogenic acid levels in the skin of `Jonagold’ apples. Scientia Horticulturae 88: 289-298.

37-Bakhshi, D. and O. Arakawa. 2006. Induction of phenolic compound biosynthesis with light irradiation in the flesh of red and yellow apples. The Journal of Applied Horticulture. 8(2):101-104.

38-Bazzoffi, P., S. Pellegrini., A. Rocchini., M. Morandi and O. Grasselli. 1998. The effect of urban refuse compost and different tractors tires on soil physical properties, soil erosion and maize yield. Soil & Tillage Research. 48: 275- 286.

39-Beltran, F. G., A. J. Perez-Lopez., J.M. Lopez-Nicola and A. Carbonell-Barrachina. 2008. Effects of agricultural practices on instrumental colour, mineral content, carotenoid composition, and sensory quality of mandarin orange juice, cv. Hernandina. Sci Food Agric. 88: 1731–1738.

40-Beninger, C.W. and G.L., Hosfield. 2003. Antioxidant activity extracts, condensed tannin fractions, and pure flavonoids from Phaseolus vulgaris L. seed coat color genotypes. Journal of Agricultural and Food chemistry. 51:7879–83.

41-Benge, J.R., N.H. Banks., R. Tillmann and S. H. Nihal. 2000. Pairwise comparison of the storage potential of kiwifruit from organic and conventional production system. HortScience. 28:147–152.

42-Berenike, A., E. Corinna., P. Franco., B. Achim and W. Bernharp. 2009. Three-Year Comparison of the polyphenol contents and antioxidant capacities in organically and conventionally produced apple (Malus domestica Bork .cultivar Golden Delicious. J.Agric.Food chem. 57:4598-4605.

43-Bertazza, G.1., C. Bignami., and G. Cristoferi. 2003. Fruit Composition and Quality of Apple, Apricot, and Pear Cultivars Organically and Conventionally Grown in the Veneto region (Northern Italy).Abstact.

44-Birgitte, H., E. S. Kristensen., R. Grant., c. H. Jensen., S. E. Simmelsgaard and J. E. Olesen. 2000. Nitrogen leaching from conventional versus organic farming systems a systems modelling approach. European Journal of Agronomy. 13: 65–82.

45-Boldingh, H., G.S. Smith and K. Klages. 2000. Seasonal Consentrations of Non- Structural Carbohydrates of Five Actinidia Species in Fruit, Leaf and Fine Root Tissue. Annals of Botany. 85: 469-476.

46-Bourn, D and J. Prescott. 2002. A Comparison of the Nutritional Value, Sensory Qualities, and Food Safety of Organically and Conventionally Produced Foods. Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 42(1):1–34.

47- Brown,N.S and  Brash ,D.W.(1991).EFect   of  various  irrigation  on   kiwi Fruit  storage  quality, The second  IN  Ternational  symposiumon   kiwi Fruit , Massey  university, palmerston, New   Zealand .127.(abstract)

48-Brussard, L and R. F.Cenato. 1997. Soil ecology in sustainable arrigultural systems. New York: Lewis publishers, U. S. A. 168 P.

49-Burdon, J and C. Clark. 2001. Effect of postharvest water loss on ‘Hayward’ kiwifruit water status. Postharvest Biology and Technology. 22: 215–225.

50-Burdon, J., D. McLeod,. N. Lallu,. J. Gamble., M. Petley and A.Gunson. 2004. Consumer evaluation of Hayward kiwifruit of different at-harvest dry matter contents. Postharvest Biology and Technology. 34: 245-255.

51-Capitani, D., L. Manninab., N. Proietti., A.P. Soboleva., A. Tomassinic., A. Micchelic., M.E. Di Coccoc., G. Capuanic., R. De Salvadord., M. Delfini. 2010. Monitoring of metabolic profiling and water status of Hayward kiwifruits by nuclear magnetic resonance. Talanta. 82 : 1826–1838.

52-Carbonaro, M., M. Mattera., S. Nicoli., P. Bergamo and M. Cappelloni. 2002. Modulation of antioxidant compounds in organic vs conventional fruit (peach, Prunus persica L., and pear, Pyrus communis L.). J Agric Food Chem. 50:5458–5462.

53-Cardoso P. C., A.B. Tomazini., P. C. Stringheta ., S. M.R. Ribeiro and H. M. Pinheiro-Sant Ana. 2011. Vitamin C and carotenoids in organic and conventional fruits grown in Brazil.Food chemistry. 126:411-416.

54-Carlos, H.C and A.Kader. 1999. Kiwifruit Postharvest Quality Maintenance Guidelines. Department of Pomology University of California.

55-Caro, A., A. Piga., V. Vacca and M. Agabbio. 2003.  Changes of flavonoids, vitamin C and antioxidant capacity in minimally processed citrus segments and juices during storage. 8146(03):180-188.

56-Carman, H. F., K. M. Clonskyl. 2004. California handlers describe marketing issues for organic kiwifruit. Californiaagticulture.169-175.

57-Chassy, A., W. L. Bui., E. N. C. Renaud., M V. Horn and A. E. Mitchell. 2006. Three-Year Comparison of the Content of Antioxidant Microconstituents and Several Quality Characteristics in Organic and Conventionally Managed Tomatoes and Bell Peppers. J. Agric. Food Chem. 54: 8244-8252.

58-Chinnici, F., A. Bendini., A. Gaiani and C. Riponi. 2004. Radical scavenging activities of peels and pulps from cv. Golden Delicious apples as related to their phenolic composition. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 52: 4684-4689.

59-Cooke, G. W. 1997. Long-term fertilizer experiment in England, the significance of their results for agriculture science and for practical farming .Annals of Agronomy.27:503-536.

60-Costa S. B., A. Steiner, L. C. Correia, J. Empis and M.M. Martins. 2006. Effects of maturity stage and mild heat treatments on quality of minimally processed kiwifruit. Journal of Food Engineering. 76: 616-625.

61-Courtney, R.G and G.J. Mullen. 2008. Soil quality and barley growth as influenced by the land application of two compost types. Bioresource Technology. 99:2913–291.

62-Coy, M. S. 2006. Organic horticulture, Strategic opportunities for Western Australia. Bulletin. 4622.

63-Cicco, N., B. Dichio., C. Xiloyannis., A. Sofo and V. Lattanzio. 2007. Influence of calcium on the activity of enzymes involved in kiwifruit ripening. ISHS Acta Horticulturae 753, 433-438.

64-Dawes, H. M. and J. B. Keene.1999. Phenolic Composition of Kiwifruit Juice. J. Agric. Food Chem. 47: 2398-2403.

65-Doran, J.W., D.G. Fraser., M.N. Gulik and W.C. Liebhalt. 2001. Influence of alternative and conventional agriculture management on soil microbial processes and nitrogen availability. American Journal of Agriculture. 2: 99-106.

66-Do Amarante, C.T., C.A. Steffens., A. Luiz Mafra and J.A. Albuquerque. 2008. Yield and fruit quality of apple from conventional and organic production systems. Pesq. Agropec. Bras. Brasilia. 43: 333–340.

67-Du. G., M. Li., F. Ma and D. Liang. 2009. Antioxidant capacity and the relationship with polyphenol and Vitamin C in Actinidia fruits. Food Chemistry. 113: 557–562.

68-Eduardo V., B. Vilas-Boas., A. A. Kader. 2007.  Effect of 1-methylcyclopropene (1-MCP) on softening of fresh-cut kiwifruit, mango and persimmon slices. Postharvest Biology and Technology. 43: 238–244.

69-Eghbal, B. 2002. Soil properties as influenced by phosphorus and nitrogen –Based Manure and Compost Application. 94:128-135.

70-Fallahi, E., W. M. Colt., C. R. Baird., B. Fallahi and I. Chon. 2001. Influence of Nitrogen and bagging on Fruit Quality and mineral concentration of ‘Fuji’ Apple Trees. Hort Technology. 11: 462-466.

71-Faller A.L.K and E. Fialho. 2010. Polyphenol content and antioxidant capacity in organic and conventional plant foods. Journal of Food Composition. 1-24page.

72-Fao. http://www.fao.org/organicag/oa-faq/oa-faq2/en/.

73-Feng, J., K. M. Maguire and B. R. MacKay. 2006. Discrimination batches of Hayward kiwifruit for storage potential. Postharvest Biology and Technology. 41: 128-134.

74-Ferguson, A.R., and Ferguson, L.R. 2003. Are kiwifruit really good for you? Acta Hortic. 610: 131-138.

75-Ferreyra, M.R., S.Z. Vina., A. Mugridge., A.R. Chaves. 2007. Growth and ripening season effects on antioxidant capacity of strawberry cultivar Selva. Sci. Hort. 112: 27–32.

76-Fiorentino, A., B. D. abrosca., S. Pacifico., C. Mastellone., M. Scognamiglio And P. Monaco. 2009. Identification and Assessment of Antioxidant Capacity of Phytochemicals from Kiwi Fruits. J. Agric. Food Chem. 57: 4148–4155.

77-Fisk, C. L., A. M. Silver., B .C. Strik and Y. Zhao. 2008. Postharvest quality of hardy kiwifruit (Actinidia arguta ‘Ananasnaya’) associated with packaging and storage conditions. Postharvest Biology and Technology. 47: 338–345.

78-Flores, P., H. pilar and F. Jose. 2009. Effect of manure and mineral fertilization on pepper nutritional quality. Sci Food Agric. 89:1581-1586.

79-Foust,M.1986.physiology of temperate   zone  fruit  . trees , John  wiley  and  sons , inc  ,New  York.

80-Francis, C.A., F.C. Bulter and L.D. King. 2004. Sustainable agriculture in temperate zones.New York: John Wiley and Sons, U.S.A., 487p.

81-Fraser, D.G., G.W. Doran., W.W. shashs and G.W. lesoing. 1998. Soil microbial populations and activities under conventional and organic management. journal of environmental qual.7:67-75.

82-Freese, L., R. Friedrich., D. Kendall and S. Tanner. 2000. Variability of Deoxynivalenol measurements in barley. Journal of AoAC International. 83:1259-1263.

83-Gaur, A.C. 2001. Organic manure: a basis input in organic farming. Indian Farming, v. 51(3) June.

84-Gerasopoulos, D and P. D. Drogoudi. 2005. Summer-pruning and preharvest calcium chloride sprays affect storability and low temperature breakdown incidence in kiwifruit. Postharvest Biology and Technology. 36 : 303–308.

85-Glover, J. D., J. P. Reganold and P. K. Andrews. 2000. Systematic method for rating soil quality of conventional, organic and integrated apple orchards in Washington State. Agriculture Ecosystems and Environment. 80: 29-45.

86-Go mez-Mı´guez, M. J., M. Go´mez-Mı´guez., I.M. Vicario and F.J. Heredia. 2007. Assessment of colour and aroma in white wines vinifications: Effects of grape maturity and soil type. Journal of Food Engineering. 79: 758–764.

87-Hasey,I.K.H.Wiliam and R.B.Elkins. 1994. Sammer Pruning. Pp:33-34 .In: Hasey ,J.K.R.S.Tohnson and  Grant(e.d).kiwi Fruit:Growng   and    Handing. University   OF     caliFornia.134p.

88-Jennifer, R., Sada, D.F and S.Khanizadeh.1999; The factorial effects on firmness tissue fruit apple. Compact fruit tree. Vol 32, Number2.

89-Jinquan Feng., Kate M., Maguire 1., Bruce R.M.2006. Discriminating batches of “Hayward” Kiwifruit for storage potential. Postharvest Biology and Technology,41:128-134.

90-Johnson R.S., Mitchell F.G., and Costa G.1997. Nitrogen influences kiwifruit storage life. Acta Hort, 444:285-291.

91- Li W.X., Chen Y.T., Yu D., and Jin G.2001. Study on harvest maturity of kiwifruit for wine. China South fruit.

92-Meherik ,M.R.K.  prange  ,P.D  Lidster , and  S.W.porritt  1994

93-Park YS, Jung ST. Ethylene treatment of “Hayward Kiwifruits (Actinidia dliciosa) during ripening and its influence on ethylene biosynthesis and antioxidant activity. Scientia Horticulturae 2006; 108: 22-28.

94-Saftner, R. A. W. S. Conway and C. E. Sams.1998; Effect of post harvest calcium and fruit coating treatment on postharvestlife, quality maintenance and fruit surface injurt in Golden Delicious. J. Amer. Soc. Hort. Sci.123:294-298.

95-Tavarini S., Degl’Innocenti E., Remorini D., Massai R., and Guidi L.2008. Antioxidant capacity, ascorbic acid, total phenols and carotenoids changes during harvest and after storage of Hayward kiwifruit. Food Chemistry, 107:282-288.

چکیده

در این تحقیق، به منظور بررسی تأثیر محلول­پاشی کلرورکلسیم بر عمر انبارداری (عمر پس از برداشت) محصول کیوی رقم هایوارد آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در ده تیمار و سه تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر، وزن خشک، درصد ماده خشک، اسیدیته، نیتروژن، فسفر پتاسیم، کلسیم، قند میوه و سفتی میوه در سه مرحله زمانی دو و پنج ماه پس از برداشت اندازه گیری شد. نتایج به­دست­آمده نشان می­دهد که اثر تیمارها در میزان وزن تر، وزن خشک، قند مرحله اول و دوم، سفتی میوه مرحله اول، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و کلسیم میوه معنی دار نبود، اما بر درصد ماده خشک و قند مرحله سوم و سفتی مراحل دوم و سوم نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت. نتایج نشان می دهد که تأثیر تیمارها بر کلسیم میوه، سفتی مرحله اول و دوم و درصد ماده خشک میوه ها نسبت به محلول پاشی کلسیم در تیمارهایی که پنج بار محلول پاشی کلسیم صورت گرفته نسبت به تیمار شاهد در سطح یک درصد معنی دار بود. همچنین اثر تیمارها بر قند مرحله سوم در سطح پنج درصد تأثیر معنی دار شد.

واژگان کلیدی: کیوی فروت، سفتی، عمر پس از برداشت میوه، کلسیم

مقدمه

كيوي گياهي از خانواده Actinidiaxeae و جنس Actinidia است. در­اين جنس­گونه­هاي زيادي وجود دارد كه تنها دو گونه آن يعني A. deliciosa و A. chinensis  از لحاظ اقتصادي و باغباني حائز اهميت هستند. در سال­هاي اخير محبوبيت ميوه كيوي در سطح جهاني افزايش يافته است، از نظر توليد جهاني در حال حاضر پس از موز، پرتقال و سيب در رتبه چهارم قرار دارد. بر اساس گزارش فائو (2008) ايران رتبه هشتم توليد كيوي را به خود اختصاص داده است. كيوي به­خاطر دارا بودن طعم، عطر مناسب، ارزش غذايي و دارويي فراوان، يكي از محبوب‌ترين ميوه در جهان به حساب مي­آيد. بالا بودن ويتامين C، فيبر رژيمي، ويتامين­هاي E و K، فنول­ها، تركيبات فلاونوئيدي وآنتي­اكسيداني در ميوه كيوي باعث كاهش بيماري­هاي چون سرطان و ناراحتي­هاي قلبي و عروقي مي­شود، همچنين مقاومت بدن را در برابر بسياري از بيماري­ها افزايش مي­دهد. امروزه توجه زيادي به ارزش غذايي ميوه­ها و سبزي­ها مبذول گرديده و تحقيقات وسيعي جهت افزايش ارزش غذايي ميوه­ها و سبزي­ها صورت گرفت.

به­طوركلي، كيفيت و ارزش غذايي ميوه‌ها و سبزي­ها به شرايط محيطي قبل از برداشت و عمليات پس از آن بستگي دارد (کارلوس،1999). درجه بلوغ و رسيدگي ميوه در زمان برداشت عامل اصلي تعيين كننده كيفيت نهايي ميوه و پتانسيل ماندگاري مي‌باشد، بنابراين براي حصول بهترين كيفيت خوراكي و انبارماني طولاني بايد ميوه­ها در زمان  مناسب برداشت شوند هنگامي كه ميوه­ ها كمي نابالغ برداشت شوند علاوه بر اين­كه عطر و طعم ميوه به خوبي توسعه نمي­يابد، رسيدن ميوه نامنظم بوده و نيز ميزان اسيد بالاتر و حساسيت به بيماري پس از برداشت بيشتر مي‌شود  از سوي ديگر برداشت دير هنگام باعث ميگردد كه ميوه‌ها با سرعت بيشتري رسيده و پير شوند و عمر انباري آنها كوتاه گردد. محققان گزارش كردند كه برداشت ميوه ها با بريكس 5/6  نسبت به ديگر زمان­هاي برداشت داراي ظرفيت آنتي­اكسيداني بالاتري است و در طي انبارداري نيز درصد كاهش وزن ميوه ها پائين­تر بود (قربانعلی­پور، 1388). گزارش­هاي قبلي نشان دادند كه اگر ميزان TSS در زمان برداشت بيش از ده و پائین­تر از شش باشد باعث تسريع در نرم شدن ميوه كيوي در طول انبارداري مي‌گردد . علاوه بر زمان برداشت، بالا بودن ميزان نيتروژن ميوه باعث كاهش ماندگاري و ارزش غذايي ميوه مي‌شود (جانسون، 1997).

در سال­هاي اخير سطح زير كشت كيوي در استان گيلان بطور قابل ملاحظه‌اي گسترش يافته و كشاورزان بطور تجربي بدون در نظرگرفتن زمان صحيح اقدام به برداشت ميوه مي‌كنند. در نتيجه ممكن است ميوه‌ها فاقد كيفيت مناسب در زمان برداشت و نيز ماندگاري كوتاه باشد بنابراين، در اين پژوهش كيفيت و ماندگاري میوه­ها كيوي كه بر اساس عرف توسط كشاورزان مناطق مختلف استان گيلان برداشت مي­شدند، ارزيابي گرديد.

1-2-اهميت مصرف ميوه‌ها وسبزي‌ها

امروزه متخصصان علوم تغذیه بر اين باورند كه مصرف روزانه ميوه‌ها وسبزي‌ها منجر به كاهش خطر ابتلا به بيماري‌هاي مختلف شامل سرطان‌ها، بيماري‌هاي قلبي می­شود (دو[1] و همکاران، 2009). اثرات مثبت ميوه‌ها و سبزي‌ها به تركيبات حياتي مختلف آنها نظير آنتي اكسيدان‌هاي[2] پلي فنل، ويتامين‌هاي مختلف از جمله ويتامين E، C، توكوفرول، كارتنوئيد نسبت داده مي‌شود. بنابراين ميوه‌ها و سبزي‌ها بعنوان منابع غذايي مهم براي انسان محسوب مي­شوند (پسچل[3] و همکاران، 2006). مدرك علمي نشان مي‌دهد كه بين بروز و توسعه بيماري‌ها و فعاليت راديكال‌هاي آزاد رابطه مستقيم وجود دارد. آنتي­اكسيدان‌هاي موجود در ميوه‌ها و سبزي‌ها قادر به حذف راديكال‌هاي آزاد هستند كه اين امر بواسطه بازدارندگي از تشكيل راديکال‌هاي آزاد و يا شكستن زنجيره اصلي آنها يا جلوگيري از تشكيل راديكال آزاد بوسيله پيوند با يون‌هاي فلزي، احيا پراكسيد هيدروژن، سوپراكسيد‌ و گونه‌هاي اكسيژن فعال تحقق مي يابد (دو و همکاران، 2009).

دربين ميوه‌ها، كيوي بعنوان منبع خوب مواد آنتي­اكسيداني بويژه ويتامين C محسوب مي‌شود. همچنين حاوي برخي مواد فيتوشيميايي ديگر نظير بتاكاروتن، لوتين، آنتوسيانين، توكوفرول، مواد معدني، رنگيزهاي كلروفيل و كارتنوئيد‌ها مي­باشد (تورینی[4] و همکاران، 2008).

1-3-تاريخچه ميوه كيوي در جهان

كيوي به همراه سه ميوه آوكادو، زغال اخته آبي و ماكادميا در قرن بيستم به جهانيان معرفي شده‌است. مبدأ اصلي كيوي جنگل‌هاي مناطق معتدله اطراف رودخانه يانگ تسه[5] در جنوب چين بوده و ارقام مختلف آن به صورت پراكنده از سيبري تا اندونزي پراكنده مي‌باشند (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378). كيوي از ميوه‌هاي بومي جنوب چين محسوب مي‌شود و در جنوب چين به نام يانگ تائو[6] معروف مي‌باشد (جمشيدي، 1380). از چگونگي و تاريخ پراكندگي آن از چين به ساير نقاط جهان مدارك دقيقي در دست نيست. اما براي اولين بار الكساندر آليسون در سال 1906 بذر كيوي را از چين به نيوزيلند برد. وي پس از كشت و توليد نهال‌هاي بذري و حفظ و نگهداري آنها در سال 1910 ميلادي موفق شد اولين نمونه‌هاي ميوه را از تفرق صفات[7] فراواني برخوردار بودند بدست آورده و با انتخاب ارقام بهتر و كشت مجدد بذر آنها اولين نمونه‌هاي مرغوب كيوي را به دنيام معرفي نمايد، به‌طوري كه پس از آن بخش عظيمي از نواحي مركزي و شرقي نيوزيلند به كشت و پرورش كيوي اختصاص يافته و به سرعت كشت آن رواج پيدا كرد. كيوي براي اولين بار در سال 1847 توسط روبرت فورتون[8]، مامور جمع آوري نمونه‌هاي گياهي براي هرباريوم اروپا متعلق به انجمن باغباني سلطنتي انگلستان، وارد اروپا گرديده است كه البته درآن زمان جنبه زينتي داشته و در هواي آزاد پرورش يافته‌است (جمشيدي، 1380). ورود اولين گونه‌هاي كيوي به آمريكا به سال 1910 برمي‌گردد. البته اولين كشت تجاري كيوي در كاليفرنيا در سال 1965 و در كشورهاي اروپايي نظير فرانسه، ايتاليا، اسپانيا و يونان در سال 1970 انجام شده است (سیمور و تاکر[9]، 1997).

1-4-تاريخچه كيوي در ايران

اولين بار در سال 1347 مرحوم پناهي، يكي از باغذاران مركبات، يك اصله نهال نر از رقم ماتوآ[10] و يك اصله نهال ماده از رقم آليسون (رقمي پر محصول) زودرس و داراي ميوه‌هاي كوچك را از فرانسه وارد كشور كرده و در ويلاي شخصي خود در رامسر مازندان كشت نمود (محمدي، 1372). اين دو اصله نهال كاشته شده به منظور بررسي‌هاي مقدماتي و اقليم پذيري تحت نظر ايستگاه تحقيقات كشاورزي رامسر قرار گرفتند و اولين نمونه‌هاي ميوه آن در سال 1350 بر روي درخت مشاهده شد. در بهمن ماه همان سال برف سنگيني به ارتفاع يك متر درشمال ايران باريد  وسرماي سختي در اين ناحيه حادث شد. با توجه به اينكه به مدت 27 روز سرمايي بين 5/0 تا 5/7 درجه سانتي‌گراد به طور متناوب ادامه داشت، هيچ گونه آثار سرما‌زدگي روي اين نهال‌هاي سه ساله مشاهده نشد و اين در حالي بود كه سرماي مذكور به مركبات شمال صدمات زيادي وارد كرده بود (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378؛ جمشيدي، 1380). اين امر باعث شد تا دست‌اندركاران كشت كيوي به موقعيت پرارزش اين گياه در سواحل خزر پي‌برده و به ادامه كار و پژوهش در زمينه كشت و پرورش آن بپردازند. در سال­هاي بعد نياز به ارقام ديگر كيوي احساس شد و با همكاري مسئولات باغباني سازمان خوار و بار جهاني (فائو)[11]و موسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال وزارت كشاورزي تمام ارقام مختلف ماده و دو رقم نر از كشورهاي فرانسه و ايتاليا وارد ايران شدند. محصول كيوي در سال 1367 به صورت تجاري از كشتزارهاي محدوده ساري تا آستارا به بازار داخلي عرضه مي‌شود (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378).

1-5- توليد ميوه كيوي در جهان و ايران

براساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2004 كشور نيوزيلند با توليد سالانه 297795 تن و با ارزش اقتصادي 1801 دلار به ازاي هر تن مقام اول را در دنيا به خود اختصاص داده‌است. كشور ايران با اينكه با توليد سالانه 28980 تن از نظر ميزان توليد كمي در مقام چهارم دنيا قرار دارد ولي براساس ارزش اقتصادي محصول توليد شده در مقام دهم قرارگرفته و ارزش اقتصادي يك تن كيوي توليد ايران فقط 352 دلار در مقايسه با 1801 دلار توليد نيوزلند است. كشور ايتاليا از لحاظ كمي و ارزش اقتصادي محصول توليد شده در مقام دوم دنيا قرار دارد (فائو، 2007).

1-6- گياه شناسي كيوي

كيوي از خانواده  Actinifiaccaeو از جنس Actinidia است. اين جنس گونه‌هاي زيادي دارد كه تنها دو گونه آن از لحاظ اقتصادي و باغباني حائز اهميت مي­باشند. يكي گونه‌هاي Actinidiadeliciasa و ديگري گونه Actinidiachinensis كه به طور گسترده در كشورهاي مختلف جهان كشت مي‌شوند (وارینگتون و وستون[12]، 1990). ميوه كيوي با نام‌هاي Monkey, Peach, Yangtao, Kiwi berry, Chinesegooseberry و Kiwifruit در جهان شهرت داشته است و در حال حاضر معمول ترين نام اين ميوه درجهان Kiwifruit مي‌باشد (خزائي پول، 1382).

اين گياه از شاخه گياهان گلدار، رده نهاندانگان و زير­رده دولپه‌اي مي‌باشد. اين گياه خزان دار، دو پايه، خزنده و پر رشد است كه با توجه به شرايط رويش حالت‌هاي رشدي مختلفي به خود مي‌گيرد، به طوري كه در نواحي جنگلي به صورت مارپيچي تا ارتفاع 5 تا 7 متر و حتي گاهي بيشتر از روي درختان بالا مي‌رود. جنس اكتينيديا موقعيت جغرافيايي گسترده و قابل توجهي دارد. به طوري كه از 50 درجه عرض جغرافيايي شمال نسبت به خط‌استوا از جنگل‌هاي شمالي (مناطق سيبري) تا مناطق گرمسير گسترش يافته است و اختلاف دماي 15 درجه سانتي‌گراد در شبانه روز را تحمل مي كند در نتيجه كيوي حداكثر تا 18- درجه سانتي گراد در برابر سرما مقاوم است و رطوبت نسبي هوا بين 80-70 درصد براي رشد اين گياه مطلوب مي باشد (خزائي پول، 1382).

در كشور ما رقم‌هاي مختلفي از گونه Actinidiadeliciasa نظير‌هايوارد[13]، برونو[14]، مونتي[15] و آبوت[16] كشت مي‌شوند (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378). گل­هاي كيوي بزرگ، سفيد و جذاب هستند و به طور كامل شكوفا مي‌شوند. در كل پنج كاسبرگ و پنج گلبرگ وجود دارد. برگ‌هاي آن قلبي شكل، پهن و ساده است و بر روي ساقه به صورت متناوب قرار گرفته‌اند (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378). ميوه كيوي سته و ناشكوفا و از يك تخمدان چند برچه‌اي منشا مي‌گيرد. رشد ميوه افزايش اندازه آن از زمان گرده افشاني تا رسيدن به وزن 120 گرم حدود 160 روز به طول مي انجامد (سیمور و تاکر[17]، 1997).

هر چند مبدأ اصلي كيوي چين است اما نام خود را از پرنده‌اي در نيوزيلند به نام كيوي گرفته‌است و به دليل توسعه تجارتي كه در نيوزيلند داشته و در سال­هاي اخير به بازارهاي اروپايي و امريكايي وارد گشته نام نيوزلندي خود را حفظ نموده‌است. در كشورهاي نيم كره جنوبي عموماً در آبان ماه گل داده و در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت ميوه برداشت مي‌شود. اما در كشورهاي مناطق معتدله نظير ايران و ايالت كاليفرنيا ميوه در نيمه اول خردادماه ظاهر شده و از اواسط خرداد ماه تا اواسط آذرماه مراحل مختلف رشدي خود را پشت سر گذاشته و مي‌رسد. هرچند زمان رسيدن ميوه رقم‌هاي مختلف كيوي با هم متفاوت است ولي به طور كلي ميوه تمام رقم‌ها در فاصله زماني نيمه آبان تا نيمه آذرماه مي­رسند (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378).

1-7- تشريح ميوه

ميوه كيوي ظاهري استوانه‌اي و انگوري شكل دارد كه در انتها مدور شده و گاهي به شكل بيضي و تخم مرغي شكل در مي‌آيد. طول ميوه از 4 تا 5/7 سانتي متر و قطر آن 5/3 تا 5 سانتي متر متغير است. وزن هر ميوه به طور متوسط بين 120 تا 130 گرم است كه حداقل از 30 تا 35 گرم تا حداكثر 300-200 گرم مي‌رسد. اندازه ميوه كيوي علاوه بر عوامل تغذيه‌اي و محيطي به رقم كيوي، سن گياه و مقدار محصول گياه بستگي دارد (جمشيدي 1380). ميوه پوست بسيار نازك و رنگ قهوه­اي دارد كه از كرك‌هاي كوتاه و پر پشت به طول 3-2 ميلي­متر پوشيده‌است. ميزان كرك‌هاي روي ميوه در رقم‌هاي مختلف متفاوت است براي مثال رقم برونو نسبت به آبوت كرك‌هاي زيادتري دارد كرك‌هاي روي ميوه در زمان رسيدن ميوه مرده‌اند و مي توان در حين برداشت و بسته بندي با دست و عمل مالش كرك‌ها را از روي ميوه جدا كرد (وارینگتون و وستون[18]، 1990).

ميوه توسط يك دم به طول 8-3 سانتي متر به ساقه چسبيده كه در زمان برداشت ميوه بر روي ساقه مي‌ماند. در محل چسبيدن دم به ميوه حلقه برآمده (برجسته اي) از كاسبرگ‌هاي به جا مانده به رنگ قهوه‌اي وجود دارد كه در طي رشد ميوه محل تجمع تانن‌ها مي شود (وارینگتون و وستون، 1990). همان طوري كه گفته شد ميوه كيوي يك ميوه سته و ناشكوفا است كه يك لايه نازك اپيدرمي دارد بافت سفت، گوشتي و آبدار ميوه از دو بخش ميان بر داخلي[19] و ميان بر خارجي[20] تشكيل شده است. بافت ميان بر خارجي كه درزير اپيدرم قرار دارد. از سلول­هاي پارانشيمي بيضوي شكل با ديواره‌هاي نازك تشكيل شده است كه توسط يك شبكه آوندي استوانه­اي شكل ازدو بخش ميان بر داخلي كه حاوي سلول‌هاي كشيده­اي است جدا مي­گردد. سلول­هاي هر دو بخش حاوي پلاستيدهاي[21] حاوي كلروفيل هستند كه منجر به ايجاد رنگ سبز زمردين بافت ميوه مي‌شوند. در بخش ميان‌بر داخلي حلقه‌اي متشكل از 20الي 40 برچه (حفره كوچك) حاوي دانه‌هاي سياه رنگ قرار گرفته اند. برچه‌ها از ماده زمينه­اي لزج و چسبناكي تشكيل شده­اند كه دانه‌هاي سياه ميوه را در برگرفته و از آنها محافظت مي‌كنند (محمديان و همكاران 1378 ؛ وارینگتون و وستون[22]، 1990). هر ميوه مي تواند 1000 تا 1500 دانه داشته باشد (سیمور و تاکر[23]، 1997). درون بر ميوه از يك هسته (يا ستون مركزي) سفيدرنگي تشكيل شده كه از سلول‌هاي پارانشيمي بزرگ فاقد كلروفيل ساخته شده است ‌(وارینگتون و وستون، 1990).

1-8- رقم‌هايوارد

رقمي ديررس، كشيده و بزرگ و غني از قند با قابليت نگهداري بسيار مطلوب مي‌باشد ‌‌(وارینگتون و وستون، 1990). داراي ميوه‌هاي تخم مرغي شكل و پهن بوده و وزن آن هنگام رسيدن 120-80 گرم است. طول ميوه 7-5 سانتي‌متر و عرض آن 5-4 سانتي‌متر مي‌باشد. اگر چه ميزان متوسط محصول آن به ازاء هر درخت در مقايسه با ساير رقم‌ها كمي كمتر است ولي داراي خصوصياتي است كه آن را نسبت به بقيه متماير كرده و باعث گسترش بيشر آن نسبت به بقيه رقم‌ها مي‌شود. خصوصيات اين رقم را مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

ميوه آن نسبت به بقيه درشت‌تر و يكنواخت‌تر است.

ارزش اقتصادي زيادي دارد، زيرا بازارپسند بوده و ارزش صادراتي دارد.

شكوفه‌هاي آن نسبت به بقيه كمي ديرتر باز مي­شوند، در نتيجه براثر سرماي ديررس بهاره آسيب نمي بينند (آرپویا[24] و همکاران، 1984).

1-9- تركيبات شيميايي موجود در ميوه رسيده كيوي

تركيبات ميوه كيوي، توسط دانشمندان متعددي شناسايي و اندازه گيري شده است كه البته بين مقادير گزارش شده تفاوت‌هايي وجود دارد. اين تفاوت­ها مي‌تواند ناشي از اختلاف بين بافت‌هاي ارزيابي شده، در روش آزمايش و يا رقمي باشد كه مورد آزمايش قرار گرفته‌است و همچنين مي‌تواند ناشي از تفاوت بين شرايط رشد محصول و درجه رسيدگي ميوه‌ها باشد (وارینگتون و وستون[25]، 1990). در سال­هاي اخير اكثر مطالعات بر روي رقم‌ هايوارد متمركز شده است. براساس نتايج بدست آمده ميوه كيوي رسيده رقم‌ هايوارد داراي تركيبات متنوعي مي باشد كه عبارتند از:

پروتئين: ميوه كيوي حاوي 2/1-11/0 درصد پروتئين براساس وزن­تر مي‌باشد. دامنه زيادي كه براي پروتئين گزارش شده ناشي از تفاوت روش آزمايش است. به طوري كه ميزان بدست آمده با روش ميزان كل نيتروژن[26] معمولا بيشتر از مقادير اندازه‌‌گيري شده با روش لاوري است (وارینگتون و وستون[27]، 1990).

سلولز: سلولز موجود در كيوي 5/2 گرم در 100 گرم وزن تازه است كه حدود 3/1 گرم آن جزء مواد فيبري قابل حل در آب و 2/1 گرم آن غير قابل حل درآب است. آزمايش‌هاي متعدد نشان داده است كه فيبر خوراكي محلول نقش مهمي در كاهش كلسترول خون دارد. فيبر مورد نياز بدن انسان در شبانه روز 6 گرم بوده كه با مصرف يك الي دو عدد كيوي تأمين مي‌شود (محمديان و اسحاقي تيموري، 1378).

نشاسته و كربوهيدراتها: تركيب عمده ميوه كيوه‌ي رانشاسته تشكيل مي‌دهد. از اين نظر ميوه كيوي هم رديف با ساير ميوه‌هاي نشاسته‌دار همچون سيب، موز و انبه قرار دارد. ميوه‌اي كه كاملا رسيده و آماده خوردن است تقريبا به مقدار خيلي كمي نشاسته دارد و يا اصلاً نشاسته‌اي در آن وجود ندارد زيرا در طي رسيدن نشاسته به قند تبديل مي‌شود. مقدار كل قند ميوه 15-8 درصد وزن كل ميوه است، دامنه وسيع گزارش شده عمدتاً به دليل تفاوت درجه رسيدگي ميوه است. ثابت شده است كه اختلاف اساسي ارقام مختلف كيوي از نظر طعم و شيريني و ساير فاكتورهاي مهم منوط به اختلاف در ميزان پلي­ساكاريدها مي‌باشد. قندهاي‌ اصلي ميوه شامل گلوكز (6-2) درصد، فروكتوز (8-5/1 درصد) و مقدار كمي ساكارز (حدود 2/0 درصد) و مقادير جزئي اينوزيتول است (وارینگتون و وستون، 1990؛ مکرا[28] و همکاران، 1992).

چربي: در ميوه كيوي حدود 9/0-7/0درصد (براساس وزن تر) چربي وجود دارد. با وجود مقادير كم چربي مقادير نسبتا خوبي ويتامين C (محلول در آب) و ويتامين A (ويتامين‌هاي محلول در چربي) روغن دانه كيوي حاوي مقدار كمي اسيدهاي چرب اشباع و مقادير زياد اسيدهاي چرب غيراشباع مي‌باشد ‌(وارینگتون و وستون، 1990‌).

تركيبات پكتيكي: 98% تا 17/0 درصد از وزن تر ميوه را تركيبات پكتيكي تشكيل مي‌دهند. ميزان پكتين ميوه در حين رسيدن و نرم شدن ميوه تغيير مي كند (وارینگتون و وستون[29]، 1990).

موسيلاژ: پلي‌ساكاريدهاي اسيدي از جمله گلوكرونومان[30] در ميوه كيوه‌ي شناسايي شده‌اند كه مقدار آنها در بافت خوراكي ميوه 150 ميلي گرم درصد گرم وزن­تر ميوه است (وارینگتون و وستون، 1990).

اسيدهاي آلي: در زمان برداشت ميوه كيوي حاوي 9/0 تا 5/2 درصد اسيديته كل براساس وزن­تر مي‌باشد كه حدود 40 تا 50 درصدآن مربوط به سيترات، 40 تا 50 درصد آن كوئينات و 10 درصد مربوط به مالات مي‌باشد. بالاترين ميزان سيترات در لايه دروني ميوه و بالاترين مقدار كوئينيك اسيد در لايه بيروني كورتكس مي‌باشد. بيشترين ميزان اسيد در بافت اطراف دانه متمركز شده و كمترين ميزان اسيد در قسمت هسته مركزي ميوه و ميان‌بر خارجي ميوه است. اسيدهاي اصلي و عمده كيوي اسيد سيتريك، ماليك و كوئينيك مي‌باشند. اسيد گالاكترونيك[31]، اسيد گلوكورنيك[32] و اسيد كوماريك[33] كمترين ميزان را به خود اختصاص مي‌دهند (مارش[34] و همکاران، 2004). همچنين به ميزان 002/0 ميلي گرم در 100 گرم وزن تر ميوه اسيد ساليسيليك وجود دارد (عابديني، 1382).

رنگيزه‌ها: كيوي يك ميوه مغذي و جذاب به‌علت رنگ سبز بافت آن مي باشد كه اين رنگ به واسطه وجود كلروفيل‌هاي b,a مي باشد (تورینی[35] و همکاران، 2008).

ويتامين‌ها: اغلب ويتامين‌هاي شناخته شده در ميوه كيوي مي‌باشند. ويتامين C كه يكي از حياتي‌ترين ویتامین‌هاي خوراكي و لازم بدن مي باشد، 200-37 ميلي­گرم از صد گرم وزن­تر را تشكيل مي‌دهد كه اين مقدار حدود دو برابر ويتامين C موجود در مركبات و 10 برابر ويتامين C موجود در موز است و حتي چند برابر ميزان آن در سيب و هلو مي‌باشد. لذا با خوردن روزانه 100 گرم ويتامين C رفم برونو ازبقيه بيشتر است و به 200 ميلي­گرم درصد گرم ميوه مي‌رسد. ويتامين E ويتامين ديگري است كه نسبت به ميوه‌هاي ديگر در كيوي بيشتريافت مي‌شود (وارینگتون و وستون، 1990؛ تورینی و همکاران، 2008)

مواد معدني: اغلب عناصر پرمصرف و كم مصرف مورد نياز بدن درميوه كيوي يافت مي­شوند. ميوه كيوي حاوي روي، فسفر، سديم، پتاسيم كلر، منيزيم، كلسيم، مس، گوگرد، آهن، منگنز و كروم مي­باشد. پتاسيم عنصر اصلي در كولتيوار‌هاي مختلف كيوي مي باشد پتاسيم موجود در ميوه كيوي برابر با پتاسيم موز بوده و 20 برابر پتاسيم موجود در سيب است (محمديان و همكاران،1378؛ ذولفقاتی[36] و همکاران، 2008).

 

آنزيم‌ها: كيوي داراي يك آنزيم پروتئوليتيكي به نام اكتينيدين مي‌باشد. اين آنزيم مشابه تيول پروتئاز پاپائين[37] در گياه پاپايا (خربزه درختي) وفيسين[38] ودر انجير و بروميلين[39] در آناناس است (سیمور و تاکر[40]، 1997). از دیدگاه پودیوینسکی[41] و همکاران (1999) آنزیم اکتینیدین احتمالاً در مقابله حمله عوامل بیماری زا تولید می‌شود.

آروما (مواد معطر): مواد معطر کیوی به شدت تحت تاثیر میزان و درجه رسیدگی میوه قرار دارد. میوه‌هایی که به مرحله رسیدگی کامل نزدیک می‌شوند مزه و طعم علفی خود را از دست داده و عطر و طعم شیرین و استری در میوه ایجاد می‌شود، عمدتاً مواد فرار کیوی مربوط به اتیل بوتانواتف هگزانان و ترانس- هگز-2-انال می‌باشد (سیمور و تاکر، 1997).

[1] Du

[2] Antioxidant

[3]Peschel

[4]Tavarini

[5] Yangtze

[6] Yangtao

[7] Segregation

[8]Robert Forton

[9]Seymour & Tucker

[10]Mutua

[11]Food and Agriculture  organization

[12]Warrington & Weston

[13]Hayward

[14]Bruno

[15]Monty

[16] Abbot

[17]Seymour & Tucker

[18]Warrington & Weston

[19]Inner pericarp

[20]Outer pericarp

[21]Plastids

[22]‌Warrington & Weston

[23]Seymour & Tucker

[24]Arpuia

[25]‌Warrington & Weston

[26]Total Nitrogen Method

[27]‌Warrington & Weston

[28]‌ Macrae

[29]‌Warrington & Weston

[30]glucronomane

[31]galacturonic acid

[32]coumaric acid

[33]glucuronic acid

[34]‌‌ marsh

[35]tavarini

[36]Zolfaghati

[37]Papain

[38]Ficin

[39]Bromilin

[40]Seymour & Tucker

[41]Podivinsiky

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122