پايان نامه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير اطلاعات حسابداري منابع انساني بر ارزش شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    2
1-1- مقدمه    2
1-2- بیان مساله    3
1-3- اهمیت تحقیق    5
1-4- اهداف تحقیق    5
1-5- سوالات تحقیق    6
1-6- فرضيه‏هاي تحقیق    6
1-7- روش تحقیق    7
1-8- قلمرو تحقیق    7
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق    7
1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق    8
1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق    8
1-9- جامعه و نمونه آماری    10
1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    10
1-11- واژگان کلیدی    10
1-12- ساختار تحقیق    11
فصل دوم: ادبیات تحقیق    13
2-1- مقدمه    13
2-2 انواع سرمایه سازمانی    14
2-2-1- سرمایه فیزیکی    16
2-2-2- سرمایه ساختاری    17
2-2-3- سرمایه انسانی    18
2-3- حسابداری منابع انسانی    20
2-3-1‌- تعریف حسابداری منابع انسانی    20
2-3-2- تاریخچه حسابداری منابع انسانی    22
2-3-3‌- حسابداری منابع انسانی چیست؟    28
2-3-4- اندازه گیریهای غیر پولی منابع انسانی    29
2-3-5‌- روشهای گزارشگری منابع انسانی    39
2-3-6- مشكلات حسابداري داراييهاي انساني    40
2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی    41
2-3-8 – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی    42
2-4- پیشینه تحقیق    46
2-4-1- تحقيقات خارجی    46
2-4-2- تحقيقات داخلي    49
فصل سوم: روش تحقیق    54
3-1- مقدمه    54
3-2- روش تحقیق    55
3-3- تعریف جامعه آماري    55
3-4- نمونه انتخابی و روش نمونه گیری    56
3-5- فرضیه های تحقیق    56
3-6- مدل تحقیق و متغیر های آن    57
3-6-1- مدل بهای تمام شده فلم هلتز    57
3-6-2- متغیر های تحقیق    58
3-7- روش هاي گردآوري داده هاي تحقيق و كاربرد آن ها    61
1-8- قلمرو تحقیق    62
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق    62
1-8-2- قلمرو مکانی تحقیق    62
1-8-3- قلمرو زمانی تحقیق    62
3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    62
3-10- روشهای آماری مورد استفاده تحقیق    63
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و نتایج    66
4-1- مقدمه    66
4-2- آمار توصیفی متغیرها    66
4-3- آمار استنباطی    71
4-4- آزمون فرضیه‌ها    71
4-4-1- آزمون فرضیه اول: بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.    72
4-4-2- آزمون فرضیه دوم: بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.    73
4-4-3- آزمون فرضیه سوم: – بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.    74
فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری    2
5-1- مقدمه    2
5-2- خلاصه تحقیق    3
5-3- بحث و نتیجه گیری    4
5-4- پیشنهادات تحقیق    7
5-4-1- پیشنهادات کاربردی تحقیق    7
5-4-2- پیشنهادات آتی تحقیق    7
فهرست منابع    9
پیوستها    14

فهرست منابع

ابطحی، س ح. (1377). مدیریت منابع انسانی – انتشارات دانشگاه پیام نور – چاپ پنجم.

احمدپور، ا، و سليمي، ا. (1386). تاثير صنعت و اندازه شركت بر ساختار سرمايه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شیراز)

ال دفت، ریچارد. (1374). تئوری سازمان و طراحی ساختار – ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی – شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی – چاپ اول.

الماسی ، م، و سپهبان ق.ا (1388)”بررسي رابطه سرمايه گذاري در نيروي انساني و سرمايه گذاري فيزيكي با رشد اقتصادي ايران طي دوره 1384-1350 ” فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال پانزدهم، شماره 3 (پياپي 53)، پاييز 1388صص157-186

الوانی، س م؛ زاهدی، ش؛ فقیهی، ا.(1379). فرهنگ جامع مدیریت – انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی – چاپ دوم.

باقري، ق. (1384). بررسي رابطه ويژگي هاي وضع موجود (سوابق و تحصلات) مديران آموزشي آموزش و پرورش با ويژگي هاي مديريت كيفيت فراگير ، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم تهران.

بنیسون، م؛ کیسون، ج.(1375). برنامه ریزی نیـروی انسانی – ترجمه علیرضا جباری – نشر افکار – چاپ اول.

پورمیری ، م. (1391)؛” محاسبه سهم نيروي كار و سرمايه هاي فيزيكي، انساني وتحقيق وتوسعه در رشد اقتصادي ايران ( 1386-1353 )” اولين همايش منطقه اي پژوهشها و راه كارهاي نوين در حسابداري و مديريت.

تالانه، ع ر، و پوریانسب، ا.( 1373). حسابداری منابع انسانی. فصلنامه بررسي هاي حسابداري. سال دوم. شماره 36 :صفحه70-45

حسن قربان، ز.(1379). حسابداری منابع انسانی:روشهای اندازه گیری ارزش منابع انسانی.مجله حسابدار.شماره 120:صفحه 17-11

حسن قربان، ز.(1379). روشهای گزارشگری سرمایه گذاری منابع انسانی. مجله حسابدار. شماره121: صفحه 44-41

رحمانی، ع.( 1383). حسابداری رفتاری باگری سیگل.هلن، مارکونی. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی صفحه 108-98

رضائیان، ع.(1374) – اصول مدیریت – سمت – چاپ ششم.

رضائیان، ع.(1377). – تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – سمت – چاپ دوم.

رهنمای رود پشتی، ف.(1387).حسابداری مدیریت راهبردی«مبتنی برمدیریت هزینه ارزش آفرین». انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران.

رهنمای رود پشتی، ف، و صالحی، ا ک.(1389). مکاتب و تئوری های مالی و حسابداری. انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی.

زاهدی، ش ا.(1378). تجزیه تحلیل و طراحی سیستم ها – مبانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت – انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی – چاپ دوم -.

سعادت، ا.(1376) – مدیریت منابع انسانی – سمت – چاپ دوم.

شیمون ال، د، و رندال اس، ش. (1377) – مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی – ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صائبی – مرکز آموزش مدیریت دولتی – چاپ سوم.

صائبی، م.(1378). جزوه درسی برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی – مرکز آموزش مدیریت دولتی.

Abeysekera I.( 2007). Accounting for Intellectual Assets and Liabilities, Journal of HRCA: Human Resource Costing and Accounting, Vol. 7, No. 3, pp. 7-14

Afiouni F.( 2007). Human Resource Management and Knowledge Management: a Road Map toward Improving Organizational Performance, Journal of American Academy of Business, Vol. 11, , No. 2, pp. 124-31

Ahmed، (2010).human Resource Accounting (HRA): Techniques and Accounting Treatment.University of Dhaka – Department of Accounting & Information Systems

AICPA, Codification of Statement of Auditing Standard, Audit Risk and Materiality in Conducting an Audit, (1983), (SAS47)

Batra G. S.(1996). Human Resource Auditing as a Tool of Human Resource Valuation: Interface and Emerging Practices, Managerial Auditing Journal,

Bozzolan S., P O’Regan. and F. Ricceri.(2006). Intellectual Capital Disclosure (ICD); a Comparison of Italy and the UK, Journal of HRCA: Human Resource Costing and Accounting, Vol. 10, No. 2, pp. 92-113

چکیده

هدف از انجام تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شر.تهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که تعدا د 94 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و داده های مربوط به هزینه‌های منابع انسانی و ارزش شرکت استخراج و به کمک نرم افزارهای آماری Eviews و Excel و روش همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته ها نشان می دهد بین متغیرهای مستقل هزینه های منابع انسانی، نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائی ها، نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و متغیر وابسته ارزش بازار شرکت با هم رابطه معنا داری وجود دارد و بین متغیرهای مستقل، نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائی های سرمایه ای، نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش با متغیر وابسته ارزش بازار شرکت رابطه معناداری وجود ندارد.

واژه های کلیدی: ارزش بازار شرکت، حسابداری منابع انسانی، نسبت‌های حسابداری منابع انسانی.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

يكي از مباحث جديد در دانش حسابداري، نگرش نوين به منابع انساني به عنوان يكي از موثرترين عوامل مولد در ايجاد درآمد موسسات است. در اين مبحث، ارزش اقتصادي منابع انساني به مثابه دارايي با اهميت موسسه تلقي و امكان ارايه آن در صورت‌هاي مالي مطرح مي‌گردد.

حسابداري منابع انساني عبارت‌ است از: شناسايي و ارزيابي منابع انساني موسسه و گزارشگري به اشخاص ذينفع در اين تعريف سه بخش اساسي پيرامون منابع انساني وجود دارد:

1- شناسايي: تشخيص كميت و كيفيت آن و تهيه آمار مناسب.

2- ارزيابي: اندازه گيري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان مالي آن.

3- گزارشگري : تنظيم و ارايه گزارش‌هاي مالي مناسب در مورد آن.

حسابداری در صدد گزارش وضعیت مالی و عملکرد اقتصادی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی است، زمانی که پارامتر انسان در گزارش وضعیت مالی و نتیجه عملیات مد نظر قرار نگیرد، ارزشهای انسانی نیز جایی در حسابداری ندارد. به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه‌های کمی و عملی پیدا کند:

۱)ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی

۲)احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود

۳)افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی‌های پرسنلی نظیر برنامه‌های آموزشی و توجیهی

۴)ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن .

۵)شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره‌وری ایجاد شده ناشی از سرمایه‌گذاری در منابع انسانی.

۶)محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می‌کند.

با توجه به نیاز مدیریت به اطـــلاعات برای تصمیم‌گیری، حسابداری منابع انسانی اطــــلاعاتی فــــراهم می‌آورد که مدیران هر چه بهتر و مفیدتر بتوانند از منابع انسانی تحت اختیارشان استفاده کنند.

یکی از هدفهای عمده‌ی حسابداری منابع انسانی، گسترش کاربرد روشهای معتبر و درخور اطمینان برای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی (کارکنان) در سازمان است. برای تعمیم روشهای اندازه‌گیری ارزش منابع انسانی باید ارزش خدمات کارکنان و عواملی را که روی این ارزش اثر می‌گذارند، مشخص کنیم.

ارزش در علم اقتصاد دارای دو معنی متفاوت به شرح زیر است:

الف) قابل استفاده بودن یک منبع

ب) قدرت خرید آن منبع

تمام نظریه‌های ارزش در اقتصاد مبتنی بر این فرضیه است که منبع بتواند در آینده مطلوب باشد و خدمات ایجاد کند. لادویک وان اقتصاددان معروف در این مورد گفته است «کسی که میخواهد یک نظریه مقدماتی ارزش و قیمت را بنا کند باید در درجه اول به مطلوب بودن آن فکر کند. » به طور مشابه ایروینگ فیشر چنین میگوید:

»ثروت فعلی، ارزش تنزیل شدهی ارزش سرمای‌های درآمدهای آینده است، اگر چیزی در آینده بازدهی مورد انتظار را نداشته باشد، ارزشی نخواهد داشت. « بنابراین ارزش یک دارایی، ارزش بازدهی مورد انتظار آن در آینده است.

1-2- بیان مساله

در عصر حاضر که رویکرد اصلی سازمان ها و شرکت ها دائما در حال تغییر است(حرکت از اقتصاد صنعتی به اقتصاد فراصنعتی) تمرکز اصلی بر دانش و اطلاعات براي بقا و سودآوري می‌باشد و سرمایه انسانی، هسته اصلی در این تحول محسوب می شود. بنابراین موفقیت بالقوه سازمان ها، بیشتر به توانایی هاي فکري که فراتر از دارایی هاي فیزیکی است بستگی دارد . از این رو سازمان ها باید توجه خاصی به بهبود و توسعه سرمایه فکري و سرمایه انسانی خود داشته باشند. متاسفانه حسابداري مالی و حسابداري مدیریت پاسخگوي این تغییر شرایط نیستند. به علاوه پارادایم هاي حسابداري و فناوري مرتبط با آنها براي محاسبه این انتقالات اقتصادي مفهوم سازي نشده اند و استفاده مستمر از ابزارهاي  سنجش فعلی که خلاف قاعده نتیجه داده اند متناسب با شرایط این عصر نمی باشد(فلام هولتز ،2001)

توماس کان محقق و اندیشمند در زمینه حسابداري منابع انسانی ، پیشنهاد می کند افراد هر گروهی در یک مقطع زمانی ، داراي پارادایمی مشترك هستند که می خواهند به مدل ها، ارزش ها، الگوها و نمادهاي سازمانی مشترکی اعتقاد داشته باشند. بر طبق این تعریف، گروهی از محققان و متخصصان، که از حسابداري منابع انسانی و فرض کردن این منابع (انسانی) به عنوان دارایی، حمایت می کنند به طور یقین مبدا یک پارادایم هستند. اکثر نظریه پردازان نوین، معتقدند افراد در سازمان هاي خود، دارایی هاي ارزشمندي محسوب می شوند که باید اذعان کرد از دارایی هاي فیزیکی سازمان هم، مهم تر هستندو باید بر مبناي یک معیار مناسب اندازه گیري شوند. طبق نظر توماسکان پارادایم ها تغییر کرده و تحول می یابند، آنها به آرامی حرکت می کنند ولی در نهایت این تغییر رخ می دهد.(طالب نیا،1390)

پارادایم پیشنهاد شده براي منابع انسانی ، برتعهد سازمان در قبال منابع انسانی یا افراد، زمانی که آنها را استخدام می کنند تمرکز دارد. این تاکید بر مدیریت توانایی هاي کارکنان است. چنین تمرکزي می تواند با در نظر گرفتن معیار هاي واقعی براي ارزش‌گذاري منابع انسانی و گزارش اطلاعات مالی مربوط به منابع انسانی، یک راه کاملا قابل قبول باشد.  آینده حسابداري منابع انسانی در جهت تغییر به سمت این پارادایم جدید تمرکز دارد.(هرمان ،2005)

سیستم حسابداري فعلی به عنوان یک سیستم اطلاعاتی و تأمین کننده نیازهاي اطلاعاتی گروههاي مختلف استفاده کننده، اطلاعات مالی مربوط به مهمترین سرمایه واحدهاي اقتصادي یعنی نیروي انسانی را اندازه گیري و افشاء نمی نماید. از طرفی در کشورهاي در حال توسعه به ویژه در کشور ما ایران، منابع انسانی ماهر و متخصص، جزء دارایی هاي نادري هستند که مدیریت تمامی واحدهاي اقتصادي براي ارتقاء سطح کیفی و کمی عملکرد خود، در جستجوي آنها بوده و با صرف هزینه هاي گزاف سعی در آموزش آنها براي رسیدن به سطح مطلوب را دارند.

سوال اصلی تحقیق این می باشد که آیا اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ها تاثیر دارد ؟

و میزان تاثیر این نوع اطلاعات در مقایسه با اطلاعات ساختاری و سازمانی به چه میزان می‌باشد ؟

1-3- اهمیت تحقیق

اگر یکی از مهمترین ابداعات قرن حاضر را خلق سازمان هاي نوین بدانیم توفیق این سازمان ها در گرو استفاده مؤثر از منابع اعم از انسانی و غیر انسانی وهم چنین ترکیب درآمد و مخارج حاصل از آنها می باشد. در این صورت محور هر راهبرد و سیاست سازمانی، افراد سازمانها هستند. بنابراین موفقیت یا شکست یک سازمان بستگی کامل به چگونگی جذب، اندازه گیري و ثبت ارزش منابع انسانی آن دارد. مدیران تمام واحد هاي اقتصادي و نهاد هاي اجتماعی براي ارتقاء سطح عملکرد، به دنبال آن هستند تا با صرف هزینه هاي مالی ، توان بالقوه منابع انسانی را بالفعل سازند و از طریق توسعه منابع انسانی موجب رشد،کارآیی و اثربخشی عملیات سازمان شوند. بنابراین تصمیم گیري در زمینه توسعه منابع انسانی، نیاز به اطلاعات مفید در خصوص این منابع دارد (رهنمای رودپشتی ،1387).

ارزیابی کارکرد و کارآیی منابع انسانی جهت رسیدن به بهره وري و سود آوري، یکی از اهداف مهم حسابداري منابع انسانی می باشد. حسابداري منابع انسانی، با ارائه اطلاعات در مورد معیارهاي ارزیابی منابع انسانی از قبیل : نرخ غیبت، یادگیري ، رضایت شغلی، نرخ بازگشت سرمایه انسانی، تعهد سازمانی، کارآیی و اثربخشی، هزینه هاي یادگیري و آموزش، ارزش افزوده هر کارمند، کارکرد منابع انسانی را در رسیدن سازمان به اهداف و راهبردهاي خود و بطور کلی بهره وري سازمانی، مشخصمی کند و بدین ترتیب زمینه را جهت ارتقاي آن فراهم می سازد.(ورما و دیو ، 2004)

1-4- اهداف تحقیق

با توجه به اینکه اطلاعات مربوط به حسابداری منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها مهمترین و عمده ترین هزینه ی این گونه سازمان ها می باشد پس نمی توان به راحتی از این نوع اطلاعات گذشت و از آن صرفه نظر کرد.

1- هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت می‌باشد

2- هدف دیگر این تحقیق بررسی تاثیر نسبتهای حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس می باشد.

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

5-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

6-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد؟

1-6- فرضيه‏ هاي تحقیق

الف) فرضيه‏ اصلی

1- بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

ب) فرضیه های فرعی

1- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

2- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

3- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

4- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص عملیاتی و ارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.

5- بین نسبت هزینه های منابع انسانی به سود خالص قبل از مالیات و ارزش شرکت رابطه معنا داری وجود دارد.

1-7- روش تحقیق

تحقيق حاضر از لحاظ روش ، از نوع تحقيق توصيفي است . از ميان انواع تحقيق هاي توصيفي ، از نوع تحقيق همبستگي است زيرا رابطه بين متغيرهاي مستقل و وابسته بررسي مي شود .تحقيق توصيفي آنچه كه هست بدون دخل و تصرف توصيف و تفسيرمي كند. در تحقيق همبستگي، هدف اصلي آن است كه مشخص شودآيا رابطه اي بين دو يا چند متغير كمي وجود دارد و اگر اين رابطه وجود دارد اندازه و شدت آن به چه ميزان مي باشد . روش مورد استفاده میدانی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات ، داده های مالی موجود در بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122