پايان نامه بررسي تاثير ا ستراتژي تعميم نام تجاري بر نگرش مصرف کننده از محصول جديد ( مطالعه موردي برند چيکا)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير ا ستراتژي تعميم نام تجاري بر نگرش مصرف کننده از محصول جديد ( مطالعه موردي برند چيکا) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 281 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير ا ستراتژي تعميم نام تجاري بر نگرش مصرف کننده از محصول جديد ( مطالعه موردي برند چيکا) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق
1 1-مقدمه2
2-1بیان مساله3
3-1ضرورت و اهمیت انجام تحقیق5
4-1 پیشینه تحقیق6
5-1 اهداف تحقیق11
6-1 سوالات تحقیق11
7-1 فرضیه های تحقیق11
8-1 روش تحقیق13
9-1 روش جمع آوری اطلاعات14
10-1 جامعه آماری14
11-1 نمونه آماری14
12-1 روش تجزیه و تحلیل داده ها15
13-1 قلمرو تحقیق15
14-1 شرح واژگان15
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
1-2 مقدمه18
2-2 علامت تجاری19
3-2 نام تجاری19
4-2 نشان تجاری19
5-2 دیدگاههای مختلف درباره نام تجاری19
6-2 فلسفه نام تجاری23
7-2 نقش و اهمیت نام تجاری32
8-2 دلایل اهمیت نام تجاری37
9-2 ابعاد نام تجاری40
10-2 تعریف ذهنیت و برداشت از نام تجاری42
11-2 تصویر ذهنی و ویژگی های ذهنی در مورد یک نام تجاری43
12-2 تاریخچه و مدیریت نام تجاری45
13-2 ویژگی های نام های تجاری قدرتمند 48
14-2 تدوین استراتژی نام تجاری50
1-14-2 تدوین استراتژی نام تجاری از دیدگاه کاتلر51
2-14-2 استراتژی های نام گذاری محصولات از دیدگاه روستا و همکاران54
1-2-14-2 انواع استراتژی های نام گذاری محصولات54
15-2استراتژی های نام گذاری تجاری56
1-15-2 راهبرد محصول- نام تجاری57
1-1-15-2 مزایا و معایب راهبرد محصول- نام تجاری58
2-15-2 راهبرد خط- نام تجاری60
1-2-15-2 مزایا و معایب راهبرد خط- نام تجاری60
3-15-2 راهبرد دامنه- نام تجاری61
1-3-15-2 مزایا و معایب راهبرد دامنه- نام تجاری62
4-15-2 راهبرد چتر-نام تجاری62
1-4-15-2 مزایا و معایب راهبرد چتر- نام تجاری63
5-15-2 راهبرد منبع- نام تجاری64
1-5-15-2 مزایا و معایب راهبرد منبع- نام تجاری64
6-15-2 راهبرد حمایت – نام تجاری65
1-6-15-2 مزایا و معایب راهبرد حمایت- نام تجاری66
16-2 مقدمه ای در رابطه با توسعه نام تجاری67
17-2 نظریه طبقه بندی68
18-2 انواع دیدگاه ها در مورد طبقه بندی70
1-18-2 نگرش کلاسیک70
2-18-2 نگرش نمونه اولیه70
3-18-2 نگرش الگو71
19-2 توسعه نام تجاری72
1-19-2 مفهوم کلی توسعه نام تجاری72
2-19-2 تعاریف توسعه نام تجاری73
3-19-2 طبقه بندی توسعه نام تجاری74
4-19-2 مزایا و معایب استراتژی توسعه نام تجاری76
20-2 نگرش مصرف کننده و نحوه شکل گیری آن80
1-20-2 نگرش و ابعاد آن81
2-20-2 عناصر نگرش82
21-2 فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کننده85
22-2 کارکردهای نام تجاری87
1-22-2 ابعاد کارکردی نام تجاری88
2-22-2 تاثیر کارکردهای نام تجاری بر واکنش مصرف کننده90
23-2 اندازه گیری ذهنیت و برداشت های نام تجاری92
1-23-2 رویکردهای ساختار یافته92
2-23-2 رویکردهای کمتر ساختار یافته93
24-2 ارزیابی مصرف کننده از توسعه نام تجاری94
25-2 تصمیم درباره توسعه نام تجاری96
26-2 متغییر های تحقیق98
1-26-2 متغییر های وابسته تحقیق98
2-26-2 متغییر های مستقل تحقیق99
27-2 پیشینه تحقیق105
1-27-2 تحقیقات داخلی105
2-27-2 تحقیقات خارجی116
28-2 چهارچوب مدل مفهومی تحقیق123
29-2 معرفی نام تجاری محصولات غذایی چیکا125
فصل سوم: روش تحقیق
1-3 مقدمه130
2-3 روش تحقیق130
1-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف131
2-2-3 طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش131
3-3 مدل پیشنهادی تحقیق132
4-3 جامعه آماری134
5-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری134
6-3 روش و ابزار گردآوری اطلاعات135
7-3 روایی و پایایی پرسشنامه140
1-7-3 تحلیل روایی و پایایی پرسشنامه142
1-1-7-3 تحلیل پایایی پرسشنامه142
2-1-7-3 تحلیل روایی پرسشنامه143
8-3 روش تجزیه و تحلیل داده های آماری144
1-8-3 آزمون های آماری مورد استفاده145
1-1-8-3 تجزیه و تحلیل واریانس فریدمن145
2-1-8-3مدل لیزرل146
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه152
2-4 تجزیه و تحلیل داده ها153
1-2-4 تحلیل داده های جمعیت شناختی153
1-1-2-4 متغییر سن پاسخ دهندگان153
1-1-1-2-4 تحلیل تاثیر سن بر نگرش مصرف کننده155
2-1-2-4 متغییر تحصیلات پاسخ دهندگان156
1-2-1-2-4 تحلیل تاثیر تحصیلات بر نگرش مصرف کننده158
3-1-2-4 متغییر جنسیت پاسخ دهندگان159
1-3-1-2-4 تحلیل تاثیر جنسیت بر نگرش مصرف کننده160
4-1-2-4 متغییر درآمد پاسخ دهندگان161
1-4-1-2-4 تحلیل تاثیر درآمد بر نگرش مصرف کننده162
3-4 تحلیل استنباطی داده ها163
1-3-4 مقایسه میزان شناخته بودن سایر برندها در بین مشتریان برند چیکا163
2-3-4 آزمون تحلیل واریانس فریدمن جهت اولویت بندی ویژگی های محصول165
3-3-4 تحلیل وضعیت موجود166
1-3-3-4 آزمون میانگین ویژگی های رقابتی محصول166
2-3-3-4 آزمون میانگین رضایتمندی از ویژگی های محصول167
3-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر تناسب ادراک شده168
4-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر کیفیت ادراک شده170
5-3-3-4 آزمون میانگین سوالات متغییر نگرش مصرف کننده171
6-3-3-4 آزمون میانگین ابعاد/ عوامل متغییر های تحقیق172
7-3-3-4 تحلیل عاملی اکتشافی174
1-7-3-3-4 متغییر تناسب ادراک شده174
2-7-3-3-4 متغییر کیفیت ادراک شده177
3-7-3-3-4 متغییر نگرش مصرف کننده179
4-3-4 مدل های اندازه گیری181
1-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای تناسب ادراک شده181
2-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر برونزای کیفیت ادراک شده183
3-4-3-4 مدل اندازه گیری متغییر درونزای نگرش مصرف کننده185
5-3-4 بررسی مدل های ساختاری تحقیق187
1-5-3-4 مدل اول- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح متغییر های اصلی188
2-5-3-4 مدل دوم- روابط بین متغییر های برونزا و درونزا در سطح ابعاد متغییر های اصلی189
4-4 بررسی و تست فرضیه های تحقیق192
5-4 ماتریس اهمیت- وضعیت موجود متغییر های برونزا و درونزا196
فصل پنجم: نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
1-5 مقدمه199
2-5 بررسی نتایج تحلیل استنباطی داده ها200
3-5 بررسی فرضیات تحقیق201
4-5 مدل تحقیق206
5-5 مقایسه نتایج حاصل با مدل های ذکر شده در پیشینه تحقیق207
6-5 پیشنهادات مدیریتی209
7-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده210
8-5 محدودیت های تحقیق211
منابع و مآخذ
الف- منابع فارسی212
ب- منابع لاتین215
پیوستها219

منابع و مآخذ

الف- منابع فارسی

1-حافظ نیا، محمد رضا، 1383، مقدمه ای بر روش تحقیق درعلوم انسانی، انتشارات سمت، تهران.

2-خاکی، غلامرضا، 1384، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،چاپ دوم، انتشارات بازتاب، تهران.

3-ساترلند، ماكس، ترجمه سينا قربانلو،1380، روانشناسي تبليغات تجاري، انتشارات مبلغان، تهران.

4-کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری، ترجمه بهمن فروزنده، 1385، اصول بازاریابی، انتشارات آموخته، اصفهان.

5-نوئل کاپفرر، ژان، ترجمه سینا قربانلو، 1385، مدیریت راهبردی نام تجاری، انتشارات مبلغان، تهران.

6-آذر، عادل; مومنی، منصور، 1378، آمار و کاربرد آن در مدیریت ، جلد1، چاپ3، انتشارات سمت، تهران.

7-آذر، عادل، مؤمني، منصور، 1383: آمار و كاربرد آن در مديريت، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران.

8-دانايي فرد، حسن، آذر، عادل، و الواني، مهدي، 1383، روش‌هاي تحقيق در مديريت، رويكرد كمي، چاپ اول: انتشارات صفار، تهران.

9-دلاور، علي، 11383، مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي: چاپ آرين، تهران

10-سرمد، زهره، حجازي، الهه، بازرگان، عباس، 1381، روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري: انتشارات آگاه، تهران.

11- مقيمي ، سيد محمد (1377)، سازمان و مديريت رويكردي پژوهشي ، نشر ترمه ، چاپ اوّل

12- جلالی، مهدی (1382) بررسی و تبیین تاثیر نام تجاری بر تغییر رفتار مصرف کنندگان در صنایع مواد غذایی شرکت های “یک و یک” و “چین چین” ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری.

13-جلالی،مهدی(1389)، طراحی و تبیین الگوی ارزیابی نگرش مصرف کننده از گسترش نام تجاری، پایان نامه دکتری، دانشگاه شهید بهشتی.

14-پارسا،سمانه(1389)، ببرسی پذیرش تعمیم برند با استفاده از مدل Logit، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

15-ربیعی، محبوبه(1382)، بررسی تاثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا.

16-عاطفی، بهناز(1389)، بررسی تاثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید(مطالعه موردی برند اسنوا)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور.

17- جباری، یاسر(1389)، بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به نام تجاری والد در پذیرش توسعه نام تجاری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

18-کردرستمی،الیکا(1389)، بررسی اثر کیفیت ادراک شده، تصویر شناسه و تصویر محصول، بر نگرش مصرف کننده نسبت به توسعه شناسه در شرکت صنایع غذایی کاله، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

19- براون،تورم(1386)، فلسفه نام های تجاری، ترجمه عطیه بطحایی، چاپ اول، تهران: انتشارات فرا.

20- کاتلر، فیلیپ؛ آرمسترانگ، گری(1383) ” اصول بازاریابی” ترجمه علی پارسیان، نشر ادبستان.

21- کاتلر، فیلیپ(1383)” کاتلر در مدیریت بازار” ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد،تهران: انتشارات فرا.

22-اشکان نژاد، مهرسیما(1386)، بررسی تاثیر دانش مصرف کننده از محصول و شناسه بر ارزیابی توسعه شناسه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

23- روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید(1381)، مدیریت بازاریابی، نشر سمت، چاپ ششم ، تهران.

24- علیمی، مریم(1384)، بررسی تاثیر استراتژی تعمیم شناسه بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.

25- مومنی، منصور(1386). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS انتشارات کتاب، تهران.

26- میلر، مور(1385)، کسب و کار نام های تجاری، ترجمه عطیه بطحایی و پرویز درگی، چاپ اول، انتشارات رسا، تهران.

ب- منابع لاتین

1- Aaker, D. A & Keller, K. (1990),” Consumer Evaluation of Brand Extensions” Journal of  Marketing , Vol.  54, Issue 1, PP.15-27.

2- Aaker, D .A. (1990),” Brand Extension: The Good, The Bad and The Ugly” Sloan Management Review, Vol.31, Issue, 4, PP.10-47

3-Aaker D.A. (1996), “Measuring Brand Equity across Products and Markets” California Management Review, 38(3) .PP: 102-20.

4-Ambler T and Styles C. (1997). ” Brand Development Versus New Product Development: Towards A Process Model Of Extension Decisions”, Journal Of Product And Brand Management. 6(1), PP: 13-26.

5- Bhat A. (1997). ”  Investing The Dimension Of The Fit Between A Brand And Its Extension” , Winter Educators Conference Proceedings, Vol.8,Pp:186.

6- Bhat S. and Reddy S .K.  (2001).”The Impact of Parent Brand Attribute Associations and Affect on Brand Extension Evaluation” Journal of Business Research, Vol .53, PP: 111-220

7- Chaudhuri A (2001)” The Chain of Effects From Brand Trust And Brand Affect To Brand Performance: The Role of Brand Loyalty” , Journal of Marketing, Vol. 65 , Pp:81-93

8- Farquhar H. and Herr M. And Fazio R. H.(1990)”  A Relational Model For Category Extension of  Brands” , Advances In Consumer Research, Vol.17, PP:856-860

9- John D.R. And Loken B. (1998)” The Negative Impact of Extension: Can Flagship Products Be Diluted?” Journal Of Marketing, Vol.62, PP:19

10- Keller K.L. (2003).” Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity”2nd ed Prentice- Hall, New York, N y. PP: 3

11- Keller K.L. And Aaker D.A (1992)” The Effects of Sequential Introduction of Brand Extensions” Journal of Marketing Research, Vol.29,PP: 35-50

12- Kotler Philip and Keller Kevin (2005)” Marketing Management”12th Edition, PP: 310

13- Lahiri I.A. And Gupta (2005)” Brand Extensions in Consumer Non-Durables, Durables and Services: A Comparative Study South Asian” Journal of Management, 12(4), PP: 25-34

14- Lee Sungho, Ph.D. (1996) “Consumer Evaluations of Brand Extensions in Isolated and Comparative Contexts” University Of Illinois at Urbana-Champaign, 406 page

15- Martinez EV and Pina J.M (2005),” Influence of Corporate Image on Brand Extensions: A Model Applied To the Service Sector” Journal of Marketing Communications, 11(4), Pp: 263-281

16- Martinez E. And Pina J.M (2003)”The Negative Impact of Brand Extension on Parent Brand Image” Journal of Product & Brand Management, 12(7), PP: 432-480

17- Martinez EV and Polo Yolanda (2008)” Effect of Brand Extension Strategies on Brand Image: A Comparative Study of the UK and Spanish Markets” International Marketing Review, 25(1), PP: 107-137

18- Park J. And Kim K (2002)” Acceptance of Brand Extensions: Interactive Influence of Product Category Similarity, Typicality of Claimed Benefits, and Brand Relationship Quality” Advances in Consumer Research, Vol.29, PP: 190-198

19- Park J. And Kim K (2001)” Role of Consumer Relationships with a Brand in Brand Extensions: Some Exploratory Findings” Advances in Consumer Research Vol. 28. PP: 79-85

20- Reddy S.K. and Holak S.L. and Bhat S (1994)” To Extent or Not To Extent: Success Determinants of Line Extensions” Journal of Marketing Research, Vol.31, PP: 43-62

21-Robbins Stephen P (2001)” Organizational Behavior” 9thed, Prentice- Hall

22- Bhat S. and Reddy S.K (1998) “Symbolic and Functional Positioning of Brands” Journal of Consumer Marketing.

23-Bottomley P.A and Holden S.J.S (2001)”Do We Really Know How Consumers Evaluate Brand Extensions?” Empirical Generalizations Based on Secondary Analysis of Eight Studies, Journal of Research in Marketing.

24-Bottomley and Doyle (1996)” The Forms of Attitudes toward Brand Extensions: Testing and Generalizing Aaker & Keller Model, International Journal of Research in Marketing.

25-Keller K.L. & Aaker D.A (1997),” Managing the Corporate Brand: The Effects of Corporate Marketing Activity on Consumer Evaluations of Brand Extensions”, Marketing Science Institute, Report No.97-106.Cambridge, Ma

26-Tauber E.M (1988)” Brand Leverage: Strategy for Growth in a Cost Control World” Journal of Advertising Research, August/September, PP: 27

27-Keller K.L and Aaker D.A (1992)” The Effects of Sequential Introductions on Brand Extensions” .Marketing Research, PP: 35-50

28-Boush D.M and Loken B (1991)” A Process Tracing Study of Brand Extension Evaluation”Journal of Marketing Research .Vol.28, PP: 16-28

29-Buday T (1989)” Capitalizing on Brand Extension” Journal of Consumer Marketing.Vol.6, PP: 27-30

30-Doyle P (1994)” Marketing Management& Strategy” Prentice-Hall Hemel Hempstead, PP: 98.

31-Nan Xiaoli(2006)” Affective Cues and Brand Extension Evaluation: Exploring the Influence of Attitude Toward the Parent Brand and Attitude Toward the Extension Ad” Psychology & Marketing,23(7),PP: 597-616.

32-Phau Ian and Lau Kong Cheen(2001)” Brand Personality and Consumer Self- Expression: Single or Dual Carriageway? ” Journal of Brand Management,8(6),PP:428.

33- Rooney J.A (1995)” Branding: A Trend for Today and Tomorrow” Journal of Product and Brand Management, 4(4), Pp: 48-56.

چكيده:

با افزايش پيچيدگي و عدم اطمينان در محيط بازارهاي فوق رقابتي امروز ، شركت ها براي حفظ بقا و سودآوري خود ،  به سمت تكنيك هاي تعميم نام تجاري روي آورده اند.شركت محصولات غذايي چيكا ، به عنوان يكي از برندهاي پيش رو در امر توليد مواد غذايي و برند شناخته شده نزد مردم ، با تامل و تعمق بيشتري به ارائه محصولات و توسعه نام تجاري خود نگريسته و با هدف كسب جايگاه در بازارهاي جهاني قصد دارد تا تاثير تعميم نام تجاري بر نگرش مصرف كنندگان خود را مورد ارزيابي قرار دهد. از اين رو در اين پژوهش از مدل آكر و همكاران تحت عنوان ارزيابي مصرف كننده از تعميم نام تجاري براي رسيدن به اين هدف بهره مي گيريم. هدف اصلي از اجراي اين تحقيق بررسي رابطه بين كيفيت ادراك شده و تناسب ادراك شده با نگرش مصرف كننده در بين مصرف كنندگان محصولات غذايي چيكا در شهر تهران مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي مصرف كنندگان محصولات چيكا در شهر تهران است، براي تعيين حجم نمونه از روش نمونه گيري كوكران براي حجم جامعه نامشخص استفاده شده است كه معادل 267 مورد مي باشد كه به منظور اطمينان از اجراي موفق مدل تعداد 100 پرسشنامه به حجم برآوردي اضافه شده و 367 پرسشنامه با روش تصادفي خوشه اي بين گروه نمونه توزيع شد و سپس داده ها و اطلاعات مورد نياز از طريق پرسشنامه ، جمع آوري شده و با استفاده از نرم افزار spss و Lisrel اقدام به تجزيه و تحليل آنها نموديم. نتايج تحقيق حاكي از آن است كه بين ميزان مكملي محصول ، جانشيني و قابليت انتقال مهارت با نگرش مصرف كننده رابطه مثبت و معني داري وجود دارد و همچنين رابطه مثبت و معني داري بين كيفت ادراك شده و تناسب ادراك شده با نگرش مصرف كننده وجود دارد و نتيجه اصلي  اين پژوهش ، مثبت بودن نگرش مصرف كنندگان محصولات غذايي چيكا به هنگام مواجه با محصولات جديد با نام تجاري چيكا مي باشد.

واژگان كليدي: نگرش مصرف كننده، تعميم نام تجاري، كيفيت ادراك شده ، تناسب ادراك شده، قابليت انتقال مهارت، قابليت جانشيني، قابليت مكملي.

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه :

در بسیاری از کشورها، امروزه نام های تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه های سازمانی به شمار می آید و به همین جهت مدیریت نام های تجاری یکی از جایگاههای مدیریتی در ساختار سازمان های امروزی بوده و تحت حمایت ویژه مدیریت ارشد است. ولی نام های تجاری پاسخ به تمامی مشکلات بشریت نبوده و قادر نیستند با ایجاد انقلابی در کسب و کارهای در هم شکسته و رو به فنا، آنها را به یکباره به برتری برسانند و هیچ کسب و کاری نمی تواند با بهره گیری از آن یک شبه ره صد ساله طی کند. در گذشته، دنیای نام های تجاری تنها مورد توجه مدیران ارشد بود، در حالی که امروزه این نگرش تغییر یافته و توجه به خلق و توسعه نام های تجاری ارزشمند، اولویت اول تمامی کسب و کارهاست. بسیاری از شرکت ها و سازمان های کوچک و بزرگ فعال در عرصه های گوناگون بازار، استراتژی نام تجاری را به عنوان جوهره اصلی استراتژی کسب و کار خود بنا نهاده و بر آن تکیه می کنند. از طرفی با افزايش پيچيدگي و عدم اطمينان در محیط بازارهای فوق رقابتی امروز، شرکتها برای حفظ بقا و سودآوری خود، به سمت تکنیک های تعمیم نام تجاری روی آورده اند. لذا مدیران بسیاری از شرکتها هنگام ارائه محصول جدید خود نسبت به کسب وفاداری مشتریان به برند خود سرمایه گذاری نموده و از استراتژی نام تجاری خود برای تولید و فروش محصولات فعلی و همچنین محصولات جدید خود در آینده استفاده می­نمایند. محصولات غذایی چیکا  ، به عنوان یکی از برندهای پيش رو در امر تولید مواد غذایی و برند شناخته شده نزد مردم، با تأمل و تعمق بيشتري به ارائه محصولات وتوسعه نام تجاری خودنگريسته و با هدف کسب جایگاه در بازارهای جهانی،قصد دارد تا تاثیرتعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کنندگان خود را مورد بررسی قرار دهد.

گزارش اين پژوهش در پنج فصل ارائه مي شود.

فصل اول شامل بيان مساله، سوالات اصلي و فرعي، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق و واژگان تخصصي مي­باشد.

فصل دوم ضمن توضيح مباحث نام تجاری و استراتژی­های نام گذاری تجاری و مزایا و معایب هرکدام و ویژگی های نام های تجاری قدرتمند، به توضيحاتي در مورد نگرش مصرف کننده، نحوه شکل گیری و ابعاد و عناصر آن، همچنین، تصویر ذهنی در مورد یک نام تجاری، فرآیند طبقه بندی اشیاء در ذهن مصرف کنندگان و انواع دیدگاهها در مورد طبقه بندی، دیدگاههای مختلف در رابطه با تعریف توسعه نام تجاری، انواع روش های توسعه، تعریف کامل متغییرهای مورد مطالعه در مدل انتخاب شده و در نهایت معرفی کامل شرکت چیکا پرداخته شده است.

فصل سوم شامل چگونگي گردآوري داده ها(از طريق پرسشنامه)و روشهاي تجزيه و تحليل آنهاست.

در فصل چهارم به تحليل يافته هاي تحقيق با استفاده از روشهاي آماري توصيفي(میانگین و. . . )و استنباطي(مدل معادلات ساختاری و …) پرداخته شده است ونهايتا در فصل پنجم نتایج حاصل از این تحقیق به همراه پیشنهادات ارائه می شوند.

2-1. بیان مسئله:

هرشركت درهنگام معرفي يك محصول جديد به بازار، با سؤالات متعددي مواجه است.مهمترين مسئله اي كه ذهن عرضه كننده رابه خود مشغول مي دارد اين است كه محصول  جديد را با چه موضعگيری مشخصي وارد بازاركند تا بتواند تقاضاي كافي ايجاد كند ويا به عبارت ديگر،براي بازارجذابيت داشته باشد.دراين باره موضعي كه بنگاه براي محصول خود اتخاذ مي­كند بايد باويژگيهاي مختلف محصول،از جمله كيفيت محصول،نوع بسته بندي،نام تجاري ونوع تبليغات،پشتيباني شود. يك محصول جديد ممكن است با نام تجاري توليدكننده يا توزيع كننده به بازارعرضه شود. معمولا ًوقتي توليدكننده امكانات بسته بندي وبازاريابي ندارد،و يااگربخواهدازشهرت نام واسطه استفاده كند،محصولات خودرابانام شركت واسطه عرضه مينمايد. بعضي ازشركت ها به صورت تركيبي عمل مي­كنند.يعني بخشي از توليدات خود را با نام شخصي وبخش ديگري را با نام شركت واسطه عرضه می­كنند. شركتهاي توليدكننده و همچنين توزيع كننده،براي انتخاب نام تجاري محصولات خود از روشهاي متفاوتي استفاده مي­كنند. دربعضي مواقع آنهاهريك ازمحصولات خودرابايك نام مستقل به بازارعرضه مي­كنند. مهمترين مزيت برگزيدن چنين روشي اين است كه عدم موفقيت يك محصول در وجهه ديگرمحصولات شركت تأثيرمنفي نخواهدگذاشت ويا به عبارت ديگر،بنگاه شهرت خود را به موفقيت يك محصول خاص وابسته نمي­كند .مزيت ديگراستفاده از چنين راهبردي اين است كه انتخاب يك نام جديد فرصت وانگيزه اي جديد در بازارايجاد ميكند وهمچنين موجب انگيزه تلاش براي كاركنان بنگاه نيز مي­­گردد. امروزه اغلب توليدكنندگان، محصولات جديد خود را با استفاده ازنام تجاري محصولات موفق قبلي به بازار عرضه مي كنند؛ زيرا يكي از ارزشمندترين داراييهاي هرسازمان سابقه واعتبارآن نزد مشتري است. اعتبار وسابقه هرسازمان به عملكرد خود سازمان و استنباط بازار از عملكرد ا و بستگي دارد. نام تجاري موفق مي­تواند اهرمي براي موفقيت ديگر محصولات جديد بنگاه باشد. يك محصول با نام تجاري موفق معمولاً قابل فروش به قيمت بالاتر مي­باشد، از وفاداري بيشترمشتري برخورداراست و موجب سهولت انتخاب بين مصرف كننده مي­شود(دُیل ی[1]،­ 1990)­.  بین سالهاي  1977تا 1984ميلادي حدود 40درصد محصولات معرفي شده درسوپر ماركت­هاي ايالات متحده از همين راهبرد يعني تعميم نام تجاري محصولات قبلي به محصولات جديد استفاده كرده بودند (آکر[2]، 1990).  در مقاله­اي ازمجله برنداستراتژي[3] (2005) اشاره شده كه 82 درصد كالاهاي جديد داراي نام تجاري تعميم يافته­اند. درهمين مقاله به گفته هلنوينگ[4]مدير مركز علوم بازاريابي[5]اشاره مي­شودکه شركتها احساس كرده­اند مي­­­توانند ازارتباطي كه بامشتري از طريق نام تجاري خود برقرار مي­كنند، سودبرند. مديران براين باورندكه اگر بتوانند با استفاده از نام تجاري محصولات موفق خود محصولاتي جديد از طبقات ديگركالامعرفي كنند موجب صرفه جويي شده­اند. مديران بازاريابي حاضر نيستند ريسك معرفي محصول جديد با يك نام ناشناخته را بپذيرند و براساس تحقيق به عمل آمده،  83 درصد مديران بازاريابي معتقد به عرضه محصول جديد بانام تعميم يافته مي­باشند و3درصد مديران معرفي كالا با يك نام كاملاً جديد را ترجيح مي­دهند و 15 درصد مديران براي هر دو راهبرد وزن يكساني قائلند (همان منبع، 2005) دركشور ما نيز شركت­هايي كه محصولات متنوع ارائه مي­كنند به طور آگاهانه يا ناخودآگاه اغلب محصولات جديد را با همان نام تجاري محصولات قبلي روانه بازار مي­كنند.

در این تحقیق محقق با توجه به شناخته بودن برند چیکا  در بین جامعه و همچنین شناخت مشتریان این برند نسبت به کیفیت این محصولات، به دنبال بررسی این مهم می باشد که آیا با توجه به نوع نگرش حاکم در بین مصرف کنندگان این برند، نام تجاری می تواند به طبقاتی جدید از محصولات چیکا  تعمیم یابد یا خیر؟

3-1. ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

امروزه در بسیاری از کشورها ، نامهای تجاری در زمره اصلی ترین سرمایه سازمانی به شمار می آیند ویکی از مهمترین وظایف مدیریت نام تجاری ایجاد تصویر مطلوب وماندگاردر ذهن مصرف کننده است. امروزه مدیران برند از نامهای تجاری موفق که تصویر مطلوبی در ذهن مصرف کننده دارند به عنوان سکوی پرتابی برای ارائه محصولات جدید استفاده می کنند.و از استراتژی تعمیم نام تجاری در جهت کاهش ریسک مالی خود بهره می برند.بنابراین همانطور که ملاحظه می شود تمایل شدیدی برای استفاده از این استراتژی وجود دارد. اما استفاده و بکارگیری این استراتژی لزوما همیشه موفق نخواهد بود و عدم توجه به رفتار و نگرش مصرف کننده در این خصوص می تواند منجر به شکست آن شود.  لذا به دلیل موفقیت و عدم  موفقیت بسیاری از شرکتها در استفاده از این استراتژی، ضرورت انجام پژوهشی در این زمینه، در ایران که مشخص کند نام تجاری می تواند به چه طبقاتی از محصول جدید تعمیم یابد ،ضروری و مفید به نظر می رسد. با توجه به نوپا بودن موضوع پژوهش می توان از آن به عنوان مبنایی برای پژوهش های بعدی استفاده نمود.

استفاده از نتایج پژوهش به مدیران کمک خواهد کرد تا برنامه ریزی صحیحی در راستای دستیابی به اهداف نام تجاری داشته باشند به گونه ای که بدون اتلاف منابع، میزان دستیابی به اهداف، بیشینه شود.

4-1. پیشینه تحقیق:

تحقیقات داخلی:

ردیف  

محقق

سال تحقیق موضوع چکیده
1 ربیعی، محبوبه 1382

 

 

 

 

 

 

 

بررسی تاثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده از محصول جدید

تحقیق حاضر، شامل دو بخش است: بخش اول توصیفی است و ویژگی های ذهنی و ادراکاتی را که در مورد چهار نام تجاری منتخب و محصولات جدید فرضی آن ها وجود دارد بررسی می کند و این که آیا آن ویژگی های ذهنی به محصولات جدید فرضی منتقل شده اند یا خیر؟ بخش دوم نگرش مصرف کننده نسبت به محصولات جدید فرضی و عوامل موثر بر این نگرش رامورد ارزیابی قرار می دهد
2 عباسیان نیکجه، فرزانه 1385 بررسی تاثیر برداشتهای مصرف کنندگان از نام تجاری بر عکس العمل آنها(مورد پژوهش: مصرف کنندگان تلفن همراه در شهر تهران) تاثیر ذهنیت و برداشتهای مصرف کنندگان تهرانی از یک نام تجاری موبایل، بر واکنش آنها نسبت به روش های بازاریابی مورد بررسی قرار گرفته است
3 اشکان نژاد، مهرسیما

 

1386 بررسي تاثير دانش مصرف کننده از محصول و نام تجاری بر ارزیابی توسعه نام تجاری( مطالعه موردی نیوآ NIVEA) موضوع مورد بررسی این تحقیق بررسی تاثیر دانش محصول و نام تجاری نیوآ بر ارزیابی مصرف کنندگان از توسعه نام تجاری است

 

4 جباری، یاسر 1388 بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسه والد بر پذیرش توسعه شناسه

 

تحقیق حاضر، رابطه بین نوجویی مصرف کننده و پذیرش توسعه(افقی و عمودی) شناسه و همچنین تاثیر تعدیلی دو متغیر دانش محصول و اعتماد به شناسه والد را در این رابطه مورد بررسی قرار داده است
5 جلالی، سید مهدی 1388 الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری تحقیق حاضر، با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری و شناسایی عوامل موثر و غیر موثر بر موفقیت این راهبرد رشد مهم ، انجام شده است.
6 عاطفی، بهناز 1389 بررسی تاثیر استراتژی تعمیم نام تجاری بر نگرش نگرش مصرف کننده از محصول جدید( مطالعه موردی برند اسنوا) در پژوهش حاضر با مطالعه تحقیقات مشابه و اجرای یک تحقیق میدانی در مورد برند اسنوا، دلایلی که باعث موفقیت ویا عدم موفقیت در بکارگیری استراتژی تعمیم نام تجاری می شوند، مورد مطالعه قرار  گرفته است
7 حکمی، درسا 1389 بررسی تاثیر نام تجاری توسعه یافته در مقایسه با نام تجاری جدید بر ارزیابی مصرف کننده از کالای جدید

 

در پژوهش حاضر، رفتار مصرف کنندگان در برابر محصول جدید با نام تجاری تکراری و یا نام تجاری جدید از طریق بررسی سه متغیر نگرش، درک کیفیت و تمایل خرید مصرف کننده مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه به دست آمده بدین ترتیب بود که نگرش، درک کیفیت و تمایل خرید مصرف کننده نسبت به کالای جدید با نام تجاری شناخته شده( بسط نام تجاری) بسیار بیشتر از همان کالا با نام تجاری جدید می باشد.

تحقیقات خارجی:

ردیف  

محقق

 

سال تحقیق

 

موضوع

 

چکیده

1 آکر و کوین 1990 ارزیابی مصرف کننده از تعمیم نام تجاری این تحقیق در صدد است تا بیابد که چگونه نگرش مصرف کننده نسبت به تعمیم نام تجاری شکل می گیرد
2 آکر و کلر 1990 بررسی چگونگی شکل گیری ارزیابی مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری در این مطالعه عکس العمل مصرف کنندگان نسبت به 20 مفهوم نام تجاری گسترش یافته مورد بررسی قرار گرفت که از این میان شش نام تجاری معروف و شناخته شده بود. اعضای نمونه آماری را دانشجویان تشکیل می دهند
3 کمرون و برانسبرگر 2000 تعمیم نام تجاری: ابعاد تصمیم گیری مصرف کننده

 

تمرکز این تحقیق بر شرایطی است که بر تصمیم گیری مصرف کننده، تاثیر گذار است. در این تحقیق چندین نقطه نظر مورد بحث قرار گرفته است : نام تجاری، تناسب و تشابه، تئوری طبقه بندی و تعمیم های متوالی نام تجاری و طریقه ارزیابی آن
4 جودیث و همکارانش 2000 بررسی معیارهای مورد استفاده مصرف کنندگان هنگام ارزیابی و خرید محصولات مدگونه و مشخص نمودن عوامل تعیین کننده ارزیابی مصرف کنندگان در هنگام خرید نام های تجاری گسترش یافته. نتایج تحقیق نشان داد تصویر ذهنی، کیفیت، رنگ/ سبک و طراحی/ زیبایی محصولات مدگونه از مهمترین معیارهای مصرف کنندگان در هنگام خرید نام های تجاری گسترش یافته است.
5 گرایم و همکارانش 2002 بررسی و مرور ادبیات موضوعی در زمینه گسترش نام تجاری و ارائه مدل پیشنهادی از چگونگی ارزیابی مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری و نام تجاری مادر این مدل می تواند به تصمیم گیری های آتی شرکت ها در زمینه گسترش نام تجاری کمک نماید
6 زایمر و بهات 2004 بررسی تاثیر متقابل کیفیت و تناسب محصول گسترش یافته بر نگرش مصرف کنندگان نسبت به نام تجاری مادر

 

1-      نگرش نسبت به نام تجاری مادر در هر دو نوع گسترش با کیفیت بالا و یا متوسط شبیه یکدیگرند.

2-      علیرغم تناسب بالا یا پایین نام تجاری گسترش یافته، نگرش نسبت به نام تجاری مادر مشابه است و …

 

7 سیوارام و تاماریلوان 2006 چگونه مصرف کنندگان تعمیم های نام تجاری را ارزیابی می کنند؟ این تحقیق در پی یافتن آن است که چگونه مصرف کنندگان، طبقات مختلف محصول را بر پایه عواملی همچون تشابه و تناسب، کیفیت ادراک شده و شهرت نام تجاری و ریسک ادراک شده، ارزیابی می کنند.

 

8 چادهاری 2007 بررسی اثر کیفیت ادراک شده، تناسب و سختی، و تعامل میان کیفیت ادراک شده و تناسب بر ارزیابی مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری کیفیت ادراک شده و تناسب دارای تاثر مثبت و مستقیم بر ارزیابی مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری هستند. به عبارت دیگر، در محصولات گسترش یافته ای که قبلا از نام تجاری اصلی با کیفیت و تناسب بالا برخوردارند ارزیابی مطلوب تر صورت می پذیرد و …
9 تامارایسلوان و همکارانش 2008 درک چگونگی فرآیند ارزیابی مصرف کنندگان نسبت به گسترش نام تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان هندی

 

1-                  در هنگام گسترش، نام های تجاری با پیشینه و شهرت قوی در بازارهای رقابتی از احتمال موفقیت بیشتری برخوردارند و ….

.

 

10 آلوکپارنا و همکارانش 2008 بررسی فاکتورهای تاثرگذار همچون ماهیت گسترش، نوع نام تجاری مادر و سطوح انگیزشی مصرف کننده بر چگونگی پاسخ مصرف کنندگان نسبت به گسترش 1-      مصرف کنندگان با فرهنگ  شرقی سطح بالاتری از تناسب را نسبت به مصرف کنندگان با فرهنگ غربی ادراک می کنند و گسترش نام تجاری را مطلوب تر ارزیابی می نمایند.

سبک های تفکری( تحلیلی در مقبل کل گرا) نیز در این تحقیق بررسی شد. نتایج نشان داد مصرف کنندگان با فرهنگ شرقی و تفکر کل گرا از آمادگی بالاتری جهت برقراری ارتباط میان نام تجاری مادر و گسترش یافته نسبت به مصرف کنندگان با فرهنگ غربی و تفکر تحلیل گرا برخوردارند و …

5-1. اهداف تحقیق:

هدف اصلی از انجام تحقيق:

هدف این پژوهش بررسی نگرش مشتریان (برند چیکا) نسبت به محصولات جدید این نام تجاری است که از استراتژی تعمیم نام تجاری بهره گرفته اند.

به علاوه این پژوهش عوامل موثر بر این نگرش و میزان تاثیر هر یک را مورد بررسی قرار می دهد.

6-1.  سوال های تحقیق:

پژوهش حاضر سعی در پاسخگویی به سوالات زیر را دارد:

1.آیا ادراک مصرف کننده از کیفیت محصول اصلی بر نگرش او نسبت محصول جدیدی که از نام تجاری موجود  بهره برده تاثیر گذار است؟

2 .آیا ادراک مصرف کننده از تناسب بین دو طبقه محصول اصلی و جدید بر نگرش او نسبت به محصول جدیدی که از نام تجاری موجود بهره برده تاثیر می گذارد؟

8-1. روش تحقيق

روشهاي تحقيق به عنوان هدايتگرهاي جستجوهاي علمي در جهت دستيابي به حقيقت تلقي مي شود. دستيابي به هدفهاي علم يا شناخت علمي ميسر نخواهد بود، مگر زماني كه با روش شناسي درست صورت پذيرد. به عبارت ديگر تحقيق از حيث روش است كه اعتبار مي يابد نه از موضوع تحقيق. الگوهاي تحقيقي شماي كلي را مشخص مي­سازند و به محقق امكان مي­دهد تا نظم گروه يا گروههاي مورد تحقيق­، ارتباط آنها با هم و مراحل ارائه عامل مورد نظر در تحقيق و مطالعه تغييرات حاصل را به موضوع تعيين كند و بر اساس آن تحقيق را به انجام رساند. ( كلاته ، 1384)

طبق مطالعات صورت گرفته­، اين تحقيق را مي توان بر اساس هدف تحقيقات علمي از نوع تحقيقات کاربردی خواند و همچنين براساس ماهيت و روش از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي دانست كه به بررسي عوامل موثر بر تأثيرتعميم نام تجاري برنگرش مصرف کننده از محصول جدید مي­پردازد.

 

9-1. روش جمع آوري اطلاعات

روشهاي جمع آوري اطلاعات در اين تحقيق­، عبارتند از :

بررسي كتابخانه­اي و مطالعه متون تخصصي از طريق كتب ، نشريات و جستجو در پايگاهاي اطلاعاتي­(­مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ، کتابخانه ملی و …) به منظور استفاده از نظرات محققان ديگر و ايجاد مباني نظري تحقيق .

استفاده از فنون ، بررسي اسناد و مدارك و مصاحبه با اساتيد و كارشناسان .

استفاده از پرسشنامه بعنوان اصلي­ترين ابزار جمع­آوري اطلاعات به منظور دستيابي به داده­هاي مورد نظر.

10-1. جامعه  آماری

از آنجایی که هدف اصلی تحقیق کشف اصولی است که در تمام جامعه صدق کند ، اما مطالعه تمامی جامعه به گونه ای که به یک قاعده کلی بیانجامد اگر محال نباشد­، کاری بسیار وقت گیر و دشوار است، بنابراین محققین برای انجام دادن پژوهش از جامعه نمونه گیری به عمل می آورند و این نمونه به صورت کوچک شده کل جامعه مورد مطالعه خواهد بود .

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مصرف کنندگان محصولات غذایی چیکا در شهر تهران می­باشد.

 

11-1. نمونه آماری

در این تحقیق به دلیل اینکه حجم جامعه نامشخص است ار فرمول نمونه گیری کوکران استفاده شده است که با اضافه کردن 100 نفر به حجم نمونه برای اطمینان بیشتر تعداد 367 پرسشنامه بین مصرف کنندگان محصولات چیکا در سطح شهر تهران توزیع شده است.

12-1. روش تجزيه و تحليل داده ها

در اين تحقيق پس از جمع آوري پرسشنامه­ها و استخراج پاسخها براي تبديل داده­ها­ي اوليه حاصل از پرسشنامه­ها به حالت قابل استفاده داده ها وارد نرم افزار اس.پي.اس.اس[7]شده است و سپس نسبت به استخراج آمار توصيفي با دسته بندي اطلاعات،تبديل اطلاعات دسته بندي شده به فراواني­،ميانگين آماري و جداول يك بعدي و دو بعدي اقدام شده و در ادامه فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر و توسط مدل معادلات ساختاری  مورد آزمون واقع شدند .

13-1.  قلمرو تحقيق[8]

قلمرو موضوعي:

اين تحقيق به بررسي نام تجاری و تاثیر تعمیم نام تجاری بر نگرش مصرف کننده نسبت به محصول جدید می­پردازد.

قلمرو مكاني:

قلمرو مكاني اين تحقيق شامل مشتریان بالفعل مارک تجاری غذایی  چیکا  در شهر تهران است.

 

قلمرو زماني:

اين تحقيق با گرد آوري داده ها و اطلاعات از اردیبهشت سال 1391 تا اواخر اسفند ماه سال 1391 انجام گرفت.

 

14-1.شرح واژگان:

واژگان كليدي اين تحقيق عبارتند از :

بازار[9]

به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق می شود(کاتلر و آرمسترانگ،1385).

 

نام تجاری

نام یا نمادی است که موجب متمایز شدن کالاها و خدمات یک سازمان از کالاها و خدماتی می شود که توسط رقبا عرضه می شوند. و سازمان آن را با هدف ارزش آفرینی برای ذینفعان خود به کار می برد(همان منبع ،1385).

تعمیم نام تجاری:

به کارگیری نام تجاری موجود، در طبقات محصول جدید(همان منبع،1385).

کیفیت ادراک شده:

ادراک و تصور مصرف کننده از یک محصول(همان منبع،1385).

قابلیت انتقال:

ادراک مصرف کننده از قابلیت استفاده از تجهیزات، ماشین آلات و مهارتهای انسانی به کارگرفته شده در تولید محصول اصلی برای تولید محصول جدید(همان منبع،1385).

قابلیت مکملی:

مکمل بودن عبارت است از حد مصرف مشترک دو محصول (آکر و کلر،1990)

قابلیت جانشینی:

” جانشین بودن” به حد جانشین بودن دو محصول از دیدگاه مصرف کنندگان اطلاق می گردد.(همان منبع ،1990)

[1]Doyle

[2]Aaker

[3]Brand strategy

[4]Helen Wing

[5]Marketing Science Centre

[6]-Aaker, David A. and Kevin L. Keller

[7]Spss

[8]Research Realm

[9]Market

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122