پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 235 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسي زبان بر پايبندي زنان به هويت فرهنگي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش 1
1-1-مقدمه 2
1- 2- بیان مسأله 4
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش 6
1-4-هدف پژوهش: 7
1-4-1- هدف اصلی 7
1-4-2- اهداف فرعی 7
1-5-سوالات پژوهش: 8
1-6- فرضیه های تحقیق: 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق 10
2-1- مقدمه 11
2-2- پیشینه تحقیق: 12
2-2-1- مطالعات داخلی 12
2-2-2- مطالعات خارجی: 12
2-3- بخش دوم: چیستی و مفهوم هویت 21
2-3-1-چیستی هویت 21
2-3-2-انواع و سطوح هویت: 28
2-3-2-1-هویت فردی 29
2-3-2-2-هویت جمعی یا اجتماعی 31
2-3-3-بررسی سیر تحول مفهوم هویت در بستر تحول تاریخی آن (پیشمدرن – مدرن- پستمدرن) 36
2-3-3-1- هویت پیشمدرن 37
2-3-3-2- هویت مدرن 37
2-3-3-3-هویت پست مدرن 38
2-3-4-ابعاد هویت 39
2-4-بخش سوم: فرهنگ و هویت فرهنگی 42
2-4-1- مفهوم فرهنگ و هویت فرهنگی 42
2-4-2-هویت فرهنگی ایرانیان 44
2-4-3-مؤلف ههای هویت فرهنگی ایرانیان 45
2-4-3-1-مؤلفه های پیشامدرن یا سنتی 46
2-4-3-2- منبع دوم هویت ایرانی 51
2-4-3-3- مؤلفه‌های مدرن 56
2-4-4-ویژگیهای فرهنگ ایرانی 61
2-4-4-1- دینی بودن ایران 61
2-4-4-2- جهانی شدن فرهنگ ایرانی 62
2-4-4-3- نو خواهی ایرانیان 62
2-4-4-4- خانواده مداری 62
2-4-5- تاریخ و حافظة فرهنگی 62
2-4-6- جغرافیای فرهنگی 64
2-5- بخش چهارم: رویکردهای نظری هویت(تئوریهای هویت) 68
2-5-1- نظریۀ کنش متقابل نمادین 68
2-5-2- ریچارد جنگینز و دیالکتیک درونی – بیرونی هویت 69
2-5-3- آنتونی گیدنز و هویت بازاندیشانه 71
2-5-4- تئوری هویت تاجفل )شناختی– احساسی – رفتاری) 72
2-7- بخش پنجم: چیستی رسانه ها و اثرات آن‌ها 74
2-7-1- تعریف رسانه‌های جمعی و کارکردهای آن 74
2-6-2-مصرف رسانهای 79
2-6-3- سرمایه فرهنگی 81
2-6-4- تلویزیون‌های ماهواره ای 84
2-6-5- سنخ شناسی تلویزیون‌های ماهوارهای در ایران 88
2-6-6- تلویزیون‌های ماهواره ای و ارزش‌ها 89
2-6-7- نظریه‌ها و دیدگاه‌ها راجع به تأثیر رسانه‌ها برارزشها و باورهای انسان 90
2-6-7-1- نظریه جرج گربنر(کاشت) 91
2-6-7-2- نظریه آنتونی گیدنز(تئوری ساخت) 94
2-6-7-3- نظریه استفاده و خشنودی 97
2-6-7-4- نظریه لرنر 99
2-6-7-5- ژان بوردریار (نظریة فراواقعیت و وانمایی) 100
2-6-7-6- دانیل بورشتاین و گی دبور: تصور و نمایش 103
2-6-7-7- جامعۀ شبکهای مانوئل کاستلز 105
2-6-7-8- نظریۀ فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال پردازیهای تولید شدۀ جمعی به وسیلۀ زنان 107
2-6-7-9- پیربوردیو: نظریۀ منش و میدان 108
2-6-7-10- جنسیت مخاطب: 111
2-7- بخش ششم: رسانه ها و هویت سازی 113
2-7-1- برساختن هویت 115
2-7-2-اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات 118
2-7-3- نگرش خوشبینانه و بدبینانه به رسانه ها 121
2-8- بخش هفتم: جمعبندی چارچوب مفهومی تحقیق: 126
2-8-3- فرضیه های تحقیق 130
فصل سوم: روش شناسی 132
3ـ1ـ مقدمه: 133
3-2- تعریف مفاهیم 133
3-2-1- متغیرهای مستقل 134
3-2-1-1- پایگاه اجتماعی – اقتصادی 134
3-2-1-2- برخورداری از ماهواره 134
3-2-1-3- میزان استفاده (مواجهه) از تلویزیون های ماهواره ای 135
3-2-1-4- نوع محتوای مورد استفاده از تلویزیون های ماهواره ای 135
3-2-1-5- میزان خشنودی (رضایت) از تلویزیون های ماهواره ای 136
3-2-1-6- اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای 136
3-2-2- متغیر وابسته (پایبندی به هویت فرهنگی) 137
3-3- روش تحقیق 142
3-4- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق: 142
3-5- واحد مشاهده و واحد تحلیل 142
3-6- ابزارهای مورد استفاده در گردآوری اطلاعات: 142
3-7- جامعه آماري 143
3-8- نمونه آماري و تعیین حجم نمونه 143
3-9- شیوه نمونه‌گیری: 143
3-10- آزمون مقدماتی و اعتبار و روایی 144
3-11- ابزارها، روشها و تکنیکهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل دادهها 145
3-12-جمع‌بندی 145
فصل چهارم: یافته های تحقیق 146
4-1- مقدمه 147
4-2-1-یافته های تحلیل تک متغیره 147
4-2-1-1-تحلیل توصیفی متغیرهای زمینه ای 147
4-2-1-2-تحلیل توصیفی متغیرهای اصلی تحقیق 162
4-2-2-یافته های تحلیل دو متغیره 178
4-2-2-1- رابطه بین متغیرهای زمینه ای و هویت فرهنگی 178
4-2-2-2- رابطه بین متغیرهای مستقل و پایبندی به هویت فرهنگی 184
4-3- یافته های تحلیل چند متغیره 189
4-3-1- تحلیل رگرسیون چندگانه 189
4-3-2- تحلیل مسیر 191
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 192
5-1- مقدمه 193
5-2- نتیجه گیری 193
5-2-1- نتیجه گیری تجربی 193
5-2-2- نتیجه گیری نظری 198
5-3- پیشنهادات پژوهش 199
5-3-1- پیشنهادات اجرایی 199
5-3-2- پیشنهادات پژوهشی 201
منابع: 204
ضمیمه – پرسشنامه 212
چکیده لاتین 212

منابع:

منابع فارسی

ابوالحسنی، سید رحیم( 1388 ) تعیین و سنجش مولفه های هویت ایرانی،پژوهشکده تحقیقات استراتژیک گروه پژوهش های فرهنگی و اجتماعی

ازکمپ، استوارت (1370)، روان‌شناسی‌اجتماعی‌کاربردی، ترجمه‌ی فرهاد ماهر، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چاپ دوم.

اسدي، ناصر؛ مهدي زاده، سيدمحمد؛ عقيلي، سيد وحيد ( 1388)هويت فرهنگي در مجموعه هاي تلويزيوني ايراني مطالعه موردي: بررسي مجموعه تلويزيوني خط شكن، فصلنامه پژوهش هاي ارتباطي ، سال شانزدهم، شماره 58.

اسلامی ندوشن، محمدعلی(1354) فرهنگ و شبه فرهنگ،تهران: انتشارات توس.

اسمیت، فیلیپ ( 1383) درآمدی بر نظریه فرهنگی، مترجم: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی

اعزازی، شهلا (1379)، تصویر خانواده در برنامه های کودک سیما، واحد ارزشیابی اداره کل پژوهش های سیما، شماره 100/2.

افروغ، عماد؛ احمدلو، حبیب (1381)، بررسی عوامل داخلی موثر بر هویت قومی و هویت ملی در میان اعراب شهرستان اهواز، مطالعات ملی، شماره 13.

افضلی، محمد علی( 1336) تبیین اندیشه های سیاسی اجتماعی امام خمینی (ره)، تهران، نشر معارف

افهمي، بنفشه؛ آقامحمديان شعرباف، حميدرضا (1386) بررسي عوامل موثر بر گرايش به ماهواره و تاثير آن بر باورها و رفتارهاي ديني مردم مشهد مطالعات تربيتي و روان شناسي شماره 10.

اوری اردکانی، نگار (1386) زبان، برنامه‏ریزی زبان و همبستگی ملی: با نگاهی به ایران، مجموعه مقالات همایش ملی اتحاد ملی، راهبردها و سیاست‏ها، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (گروه پژوهش‏های فرهنگی و اجتماعی).

ایزوتسو، توشیهیکو(1381) خدا و انسان در قرآن، مترجم: احمد آرام، تهران: سهامی انتشار

آذرنگ؛ عباس(1371)جهانی شدن و فرهنگ مصرف، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

آراسته‌خو، محمد(1370) نقد و نگرش بر فرهنگ اصطلاحات علمی – اجتماعی، تهران: انتشارات نشر گستره، چاپ دوم.

آرون، ریمون(1381) مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی. ترجمه‌ی باقر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.

آریان پورکاشانی، عباس و منوچهر(1371) فرهنگ دانشگاهی انگلیسی – فارسی، جلد 1، انتشارات امیر کبیر، چاپ دوازدهم،

آزاد ارمکی، تقی(1386)؛ فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی شدن، تهران: انتشارات تمدن ایرانی

آلبرشت، هارتموت(1377) آناتومی جامعه(یا سنته الله)، مقدمه ای بر جامعه شناسی کاربردی، مترجم: رفیع پور، فرامرز، تهران: شرکت سهام انتشار

آنتادیوپ، شیخ (1361) هویت فرهنگی، پیام یونسکو، شماره 149

بارکر، کریس، (1382) تلویزیون، جهانی سازی و هویت های فرهنگی، ترجمه: لادن مختار زاده و همکاران، تهران: اداره کل پژوهش های سیما

باهنر، ناصر؛ جعفري، طاهره(1391) تلويزيون و تاثير آن بر هويت ديني، گروهي و جنسيتي ايرانيان (مطالعه نظريه کاشت در ايران) مطالعات فرهنگ – ارتباطات، شماره 13

بتیس، دانیال ( 1375) پلاک فرد، انسان شناسی فرهنگی ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات علمی؛ چاپ اول

براون، ادوارد(1376) برخلاف جریان، نقد نظریه سکولار شدن، ترجمه سید حسین سراج زاده، مجله کیان، شماره 44.

براون، ادوارد(1376)؛ یک سال در میان ایرانیان، مطالعاتی در خصوص وضع زندگی و اخلاق و روحیات ایرانیان، ترجمه، ذبیح الله منصوری، انتشارات فخر رازی، چاپ سوم.

برگر پیترل، لوکمان توماس (1375 ) ساخت اجتماعی واقعیت (رساله ای در جامعه شناختی شناخت) ترجمه فریبرز مجیدی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول

برگر، پیتر؛ لوکمان، توماس(1375) رساله ای در جامعه شناسی شناخت، ترجمه فریبرز محمدی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

بهار ، محمد تقی ملک الشعرا (1369) سبک شناسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب

بهشتی، محمد(1366) فرهنگ صبا، تهران، انتشارات صبا

بیریوکف، ن س. (1372)، تلویزیون و دکترین‌های آن در غرب، ترجمه‌ی محمد حفاظی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، چاپ اول.

پتروویچ، کاویز (1370)، بیگانگی و از خودبیگانگی، ترجمه عزت الله فولادوند. نگاه نو. شماره‌ی 3

پستمن، نیل، (1373)، زندگی در عیش و مردن در خوشی، ترجمه‌ی صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول.

پورافکاری، نصرت‌الله (1376)، فرهنگ جامع روان‌شناسی و روان‌پزشکی، تهران: فرهنگ معاصر، چاپ دوم.

پورجبلی، ربابه(1380)، بررسی عوامل موثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی- فرهنگی نوجوانان شهر ارومیه، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شیراز.

پیرسون، کریستوفر(1380) معنای مدرنیت، مترجم: علی اصغر سعید، تهران، انتشارات کویر

تاجیک، محمد رضا(1384)کلمه نهایی: شکل گیری گفتمان های هویت در ایران»، نامه پژوهش، سال دوم، شماره7.

تاجیک،محمد رضا(1384)جهانی شدن و هویت عباسی و عباس زاده، مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن، تهران: موسسۀ تحقیقات و توسعه علوم انسانی: دانشگاه تهران

تافلر، آلوین(1970)، شوک آینده، ترجمه حشمت‌الله‌کامرانی. تهران: انتشارات مترجم

تامپسون، جان (1380)، رسانه‌ها و مدرنیته: نظریه‌ی اجتماعی رسانه‌ها. ترجمه‌ی مسعود اوحدی، تهران: سروش (انتشارات صدا و سیما)، چاپ اول.

ترابی، علی اکبر(1357) مردم شناسی، تبریز: انتشارات چهر، چاپ اول

توسلی، غلام عباس(1383) تحلیلی از اندیشة پیربوردیو دربارة فضای منازعه‌آمیز اجتماعی و نقش جامعه‌شناسی، نامه علوم اجتماعی، شماره 23.

ثاقب فر، مرتضی و دیگران (1383)ایران، هویت، ملیت، قومیت، تهران: مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

جاوت، کارث؛ ادانل، ویکتوریا(1390)، تبلیغات و اقناع، مترجم: حسین افخمی،، تهران: انتشارات همشهری

جردن، ت. راونتری، ل (1380) مقدمه ای برجغرافیای فرهنگی، مترجمان: تولاییو سلیمانی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

جعفریان، رسول (1383)مسئله سنت و تجدد و تأثیر آن بر هویت ایرانی» در میرمحمدی، داود، گفتارهایی در باره هویت ملی در ایران، تهران: مؤسسه مطالعات ملی.

جنکینز، ریچارد (1381)هویت اجتماعی، ترجمه ی تورج یاراحمدی، تهران: نشر شیرازه.

ﺟﻮادي ﯾﮕﺎﻧﻪ، ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ؛ ﻋﺰﯾﺰي، ﺟﻠﯿﻞ (1387) ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺷﯿﺮاز ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ رﺳﺎﻧﻪ، نشریه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺳﺎل اول، ﺷﻤﺎره 3.

چلبي، مسعود(1378)، هويتهاي قومي و رابطه آن با هويت ملي، تهران، انتشارات موسسه مطالعات ملي.

حاجیانی، ابراهیم (1379) تحلیل جامعه شناختی هویت ملی در ایران و طرح چند فرضیه فصلنامه مطالعات ملی ؛ سال دوم شاره 5

خادمی، محسن؛ ساکتی، پرویز؛ فلاحی،ویدا(1386) بررسی هویت فرهنگی در دانش آموزان دوره راهنمائی تحصیلی (گرایش ها و شناخت ها)، نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی ، شماره 30.

خالقی مطلق، جلال(1384) یادداشت های شاهنامه، تهران، انتشارات مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

خانیکی، هادی (1383) «هویت و گفتمان های هویتی در ایران»، در علیخانی، علی اکبر، هویت در ایران، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

دریابندری، نجف(1369) دردبی خویشتنی(بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب)، تهران: نشر پرواز، چاپ اول

دوران، بهزاد(1380) تأثیر فضای سیبرنتیک برهویّت اجتماعی، پایان نامه دکتری، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی

دوران، بهزاد؛ محسنی، منوچهر (1382) هویت رویکرد ها و نظرها در مبانی نظری هویت و بحران هویت در ایران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی علوم انسانی و اجتماعی.

دولو، لوئی(1384) فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی، مترجم: باقری، عباس، تهران: نشر و پژوهش فرزان روز

دیبی، حسین؛ انصاری، عبدالمعبود(1383) نظریه های جامعه شناسی، تهران، نشر دانژه.

رابرتسون، يان( 1374 ) درآمدي برجامعه شناسي، ترجمه حسين بهروان، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي.

رجائی،فرهنگ،(1382) مشکل هویت ایرانیان امروز: ایفای نقش در عصر یک تمدن و چند فرهنگ، تهران: نشر نی، چاپ سوم، 1385.

رجبی، عبدالرضا (1380) عوامل اجتماعی تأثیرگذار بر از خودبیگانگی جوانان ونوجوانان (پایان‌نامه کارشناسی، دانشکده‌ی علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال).

رزازی فر، افسر(1379)، الگوی جامعه شناختی هویت ملی در ایران، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، شماره 5.

رفیعی، عبدالله(1386)تبلیغات سیاه، تهران، انتشارات امیر محمد،

رنجبر، محمود و ستوده، هدايت‌الله(1380) مردم‌شناسي(باتكيه بر فرهنگ مردم ايران)، تهران، دانش آفرين، اپ اول.

رواسانی، شاپور (1380)زمینه های اجتماعی هویت ملی، تهران: مرکز بازشناسی اسلام و ایران

روح الامینی، محمود (1379) زمینه فرهنگ شناسی، تهران: انتشارات عطار

روسو، ژان ژاک(1368) قرارداد اجتماعی، ترجمه‌ی غلامحسین زیرک‌زاده، تهران: انتشارات ادیب.

روشه، گی (1366) تغییرات اجتماعی،مترجم منصور وثوقی،تهران، نشر نی.

روشه، گي(1376)جامعه‌شناسي تالكوت پارسونز. ترجمه عبدالحسين نيك گهر، تهران، موسسه فرهنگي انتشاراتي تبيان.

رهبر، محمد تقی، (۱۳۸۵)، اخلاق و تربیت اسلامی، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات سمت

ریتزر، جورج(1376 نظریۀ جامعه شناسی در دوران معاصر، مترجم: محسن ثلاثی، تهران، انتشارات عملی

زارع شاه آبادی، اکبر؛ ابراهیم آبادی، مهدی (1390)بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بین دانش آموزان دبیرستانی تبریز، تحقیقات فرهنگی سال چهارم شماره 4 .

ساروخانی، باقر(1370) درآمدی بر دائره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: انتشارات کیهان، چاپ اول.

ساروخانی، باقر(1373) جامعه شناسی ارتباطات، چاپ هشتم، تهران: انتشارات اطلاعات.

ساروخانی، باقر(1373) روش های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

ساعی، منصور(1390)، رسانه و هویت ایرانی؛ تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

سروش، عبدالکريم(1377) سه فرهنگ در رازداني و روشنفکري و دينداري، تهران، انتشارات سراط.

سریع القلم، محمود(1383) سیاست خارجی جمهوری اسلام سیاسی و جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی ماهنامه نگاه، سال چهارم، شمارۀ 46.

سلیمی، حسین (1379)فرهنگ گرائی، جهانی شدن و حقوق بشر، تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات.

سیدمن، استیون (1388)، کشاکش آرا در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی

شایگان، داریوش (1380)افسون زدگی جدید؛ هویت چهل تکه و تفکر سیار، مترجم: فاطمه ولیانی، جلد سوم، تهران: نشر پژوهش فروزان روز

شایگان، داریوش (1381) بت های ذهنی و خاطره ازلی، تهران: انتشارات امیر کبیر

شرفی، احمد(1377) بیهویتی اجتماعی وگرایش به غرب: بررسی عوامل اجتماعی ـ فرهنگی مؤثر بر گرایش نوجوانان به الگوهای فرهنگ غربی (رپ و هویمتال) در تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی.

شریعتی، علی ( 1379) بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی، تهران: انتشارات الهام

شریعتی، علی (1360)، انسان بی‌خود. تهران‌: انتشارات قلم، چاپ اول.

شریعتی، علی (1372) مجموعة آثار، جلد 25، تهران، انتشارات قلم، چاپ دوم،

شعبانی، رضا،(1385) ایرانیان و هویت ملی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه های اسلامی

شکرخواه، یونس(1372) نشریه: اطلاع رسانی و کتابداری، ماهنامه رسانه، شماره 13 .

شهابی، محمد(1386) سبک های زندگی جهان وطنانه در میان جوانان ایرانی و دلالت های سیاسی آن، کتاب الگوهای سبک زندگی ایرانیان، مجموعه مقالات، تهران: نشر پژوهشکده تحقیقات استراتژیک

شیخاوندی، داور(1380) تکوین و تنفیذ هویت ایرانی، تهران، انتشارات بازشناسی اسلام و ایران.

طبیبی، حشمت اله (1373) زبان و ادبیات کردی، مجله آوینه، شماره های 15 و 14 و 15

عالم، عبدالرحمن (1376)بنیادهای علم سیاست، تهران: نشر نی، چاپ سوم

عاملی، سعیدرضا(1384)دو جهانی شدن ها و آیندة هویت های هم زمان، به اهتمام عباس زاده، اکبر، عباسی، مهدی، مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن، تهران: موسسۀ تحقیقات و توسعه علوم انسانی: دانشگاه تهران

عباسی قادی، مجتبی، خلیلی کاشانی، مرتضی(1389) تأثیر اینترنت بر هویت ملی، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی غیر انتفاعی

عبداللهی محمد(1377) بحران هویت، هویت جمعی، دینامیسم و مکانیسم تحوال آن در ایران، نامه انجمن جامعه شناسی ایران، شماره اول.

عبداللهی،محمد؛ حسین بر، محمد عثمان(1381) گرایش دانشجویان بلوچ به هویت ملی در ایران، نشریه جامعه شناسی ایران، شماره 16.

علیخانی علی اکبر (1383) هویت و بحران هویت، تهران، انتشارات پژوهشکده جهاد دانشگاهی؛

عليخواه، فردین(1383) سنجش مفاهيم اساسي علوم اجتماعي، تهران، انتشارات جامعه شناسان.

عمید (1378) فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیرکبیر.

عواض، علی عبدالرحمان،(1383)، بازنمایی تصویر زنان در رسانه های عربی، ترجمه‌: احسان قرنی و مرضیة محمودی، فصل نامه پژوهش و سنجش، سال یازدهم، شماره 38

فاضلی، محمد (1382). مصرف و سبک زندگی، تهران، نشر صبح صادق.

فاضلی، محمد (1386). جامعه شناسی مصرف موسیقی، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات.

فرقاني، محمد مهدي( 1380 ) ارتباطات و توسعه، چهاردهه نظريه پردازي … و امروز؟، ماهنامه رسانه، سال دوازدهم، شماره دوم.

فروم، اریک (1368)جامعه سالم، ترجمه‌ی اکبر تبریزی، تهران: انتشارات بهجت، چاپ سوم

فروم، اریک(1348)گریز از آزادی، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند. تهران، کتاب‌های جیبی فرانکلین

فیسک، جان(1380)«فرهنگ تلویزیون»، ترجمه مژگان برومند، ارغنون، ش.3:

فوزی امام خمینی، یحیی(1380) هویت فرهنگی و آینده انقلاب اسلامی ایران، نامه پژوهش، شماره 22 و 23.

قریب، محمد (1370)واژنامۀ نوین، انتشارات بنیاد،

کازنو، ژان (1365) جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی. ترجمه‌ی باقر ساروخانی، منوچهر محسنی. تهران، چاپ هشتم.

کاستلز، مانوئل (1380) عصر اطلاعات : اقتصاد ، جامعه و فرهنگ، ترجمه حسن چاووشیان. جلد دوم، تهران، طرح نو.

کاستلز، مانوئل (1382)عصر اطلاعات (ج 1)، مترجم: احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران، نشر طرح نو

کاستلز، مانوئل(1385) اقتصاد، جامعه و فرهنگ عصر اطلاعات قدرت هویت، مترجم: چاوشیان، حسن، 1380، جلد 2، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: طرح نو

کاستلز، مانوئل(1385)جامعه و فرهنگ عصر اطلاعات پایان هزاره، مترجم: علیقلیان، احد، خاکباز، افشین، 1380، جلد 3، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران: طرح نو

کچوییان، حسین(1384) طورات گفتمان‌های هویتی ایران؛ ایرانی در کشاکش با تجدد و مابعد تجدد، تهران، انتشارات نی.

کرانگ، مایک(1383)جغرافیاي فرهنگی، ترجمه مهدي قرخلو، تهران: انتشارت سمت.

کرایب، یان(1381) نظریۀ اجتماعی مدرن از پارسونز تا هابرماس، مترجم: عباس مخبر، تهران، نشر آگه.

کریمی، ماچیانی، سلیمان (1375) بررسی تأثیر برنامه‌های تلویزیونی بیگانه بر فرهنگ مردم بندرعباس(پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن)

کمیون، برانت (1365) بحران عمومی شمال- جنوب, ترجمۀ ایرج پاد، نشر سروش.

کوزر، لوئیس (1368)، زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی، ترجمه‌ی محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی، چاپ اول.

کوزر، لوئیس و روزنبرگ، برنارد(1378) نظریه های بنیادی جامعه شناختی، مترجم: فرهنگ ارشاد، هران، انتشارات نی،

گرنفل، مایکل(1389) مفاهیم کلیدی بوردیو، ترجمه محمد مهدی لبیبی، تهران، انتشارات افکار

گل محمدی، احمد، (1381)،جهانی شدن فرهنگ و هویت، تهران: نشرنی

گیدنز، آنتونی(1373) جامعه شناسی، مترجم منوچهر صبوری، تهران، نشر نی.

گیدنز، آنتونی(1383) تجدّد و تشخّص، ترجمۀ ناصر موفقیان، تهران، نشر نی

گیدنز، آنتونی؛ (1378)راه و رسم؛ ترجمه منوچهر صبوری کاشانی؛ تهران، نشر شیرازه

لایون، دیوید(1380) پسامدرنیته، ترجمه؛ محسن حکیمی، تهران، انتشارات آشیان

مارکوزه، هربرت (1362)، انسان تک ساحتی، ترجمه محسن مؤیدی، تهران: انتشارات امیر کبیر، چاپ سوم.

مافون، رابرت (۱۳۸۱)ریشه های روانی و رفتاری کودک، مترجم: محمد حسین سروری، چاپ چهارم- تهران، انتشارات جانزاده.

مالینوفسکی، برونسیلاو (1379) نظریه‌ای علمی درباره فرهنگ، ترجمه‌ی عبدالحمید زرین قلم، تهران: گام نو، چاپ اول.

محمدپور، احمد؛ نقدي، اسداله؛ نادرنژاد ؛ بهزاد(1389) اثر ماهواره بر هويت فرهنگي در كردستان ايران؛ بررسي موردي دانشجويان كُرد دانشگاه‏هاي سنندج ، دوفصلنامه پژوهش جوانان ، فرهنگ و جامعه، شماره 4.

محمدی، حمزه (1379) هویت فرهنگی و مدرنیسم: مورد دانش آموزان شهر مریوان، پایان نامه دانشکدة علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

معتمد نژاد، کاظم، (1372) وسایل ارتباط جمعی، تهران: دانشکده علامه طباطبایی، چاپ دوم.

معمار، رحمت اله(1378)سنجش گرایش به هویت تاریخی، تهران، اداره ی کل مطالعات مرکز تحقیقات و سنجش بر نامه های صدا و سیما.

مک کوایل، دنیس، (1382) در آمدی بر نظریه ارتباطات جمعی، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

مک کوایل، دنیس، (1382) مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قایم، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها.

منصورنژاد، محمد (1379) دین و توسعة فرهنگی، سیاسی و اقتصادی، دفتر نخست، مؤسسه نشر علوم نوین.

منصورنژاد؛ بابیه، مرضیه (1384) هویت فردی و هویت جمعی، به اهتمام عباس زاده، اکبر، عباسی، مهدی، مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن تهران: موسسۀ تحقیقات و توسعه علوم انسانی: دانشگاه تهران

مونتسکیو، شارل(1322)، نامه های ایرانی،ترجمه محمد مجلسی، تهران، انتشارات امیر کبیر

مهدوی کنی، محمدسعید، (1387) مفهوم «سبک زندگی» و گستره آن در علوم اجتماعی، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ،سال اول، شماره ۱.

مهدی زاده، سید محمد (1389) نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی، تهران: همشهری

میرزایی، خلیل (1386)، پژوهش و مستند‌سازی، تهران: انتشارات مریم، چاپ اول.

میرزایی، خلیل (1386)، فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی، تهران: انتشارات حفیظ، چاپ اول.

میلر، دلبرت(1387) اهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی. تهران، نشر نی.

نایرره، ژولیوس(1379) چالش جنوب، ترجمۀ ابراهیم خلیلی، تهران، نشر قومس

نجاتی، حسین(1369)جامعه‌شناسی گورویچ(پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آازاد اسلامی واحد رودهن)

نجفي، موسي (1385) تکوين و تکون هويت ملي ايرانيان، تهران، مؤسسة فرهنگي دانش و انديشة معاصر.

نراقی، احسان(1379) علوم اجتماعی و سیر تکوینی آن، نشر پژوهش فرزان روز،

نش، کیت(1382) جامعه شناسی سیاسی معاصر، مترجم: محمد تقی دلفروز، تهران، انتشارات کویر

نقی زاده، محمد(1384) جهانی شدن و نقش هنر در احراز هویت ملی، به اهتمام عباس زاده، اکبر، عباسی، مهدی، مجموعه مقالات هویت ملی و جهانی شدن، تهران: موسسۀ تحقیقات و توسعه علوم انسانی: دانشگاه تهران

نوچه فلاح، رستم، (1383). مبانی نظری هویت و بحران هویت. مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسلی، تهران، انتشارات نقشینه پیمان.

ورجاوند، پرویز(1378) پیشرفت و توسعه بر بنیاد هویت فرهنگی، تهران، شرکت سهامی انتشار.

ورنر، سورین و تانکارد. جیمز (1381) نظریه های ارتباطات، مترجم: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، (1381)، یافته‌های پیمایش در 28 استان کشور، ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان،

ون، زونن، لیزبت(1383) رویکردهای فیمینیستی به رسانه ها، ترجمه: محمد رضا حسن زاده و حسن رئیس زاده، فصل نامه رسانه، سال پانزدهم، شماره1

هال، استوارت(1383) هویت های قدیم و جدید، قومیت های قدیم و جدید، مترجم: شهریار وقفی پور، ارغنون، شماره 24.

هالپر، استفان، کلارک، جاناتان(1391)، سکوت کانونهای فکر و شکست سیاست خارجی آمریکا، مترجم: پورآخوندی، نادر؛، تهران: انتشارات خرسندی، چاپ دوم

هرمز، مهرداد (1379) مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی، تهران، انتشارات فاران.

همتی، ماندانا (1378)؛ زبان و هويت فرهنگی، مجموعه‌ی فرهنگ و جامعه، شماره 1.

هنوی،ویلیام(1373).«هویت ایرانیان از ساسانیان تا قاجاریه»، ایران نامه، سال 12، ش 3.

الهی، همایون (1376) امپریالیسم و عقب ماندگی، تهران، شرکت افست سهامی عام.

 

منابع لاتین:

Appadurai, Arjun(1996) Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press.

Bourdieu, P. (1984) Distinction. London: Routledge and Kegan Paul.

Bourdieu, P.(1996).The Rules of Art , Translated By Susan Emanuel, Polity Press

M(1997) the Power of Identity, Oxford: Blackwell.

DERRIDA, J (1982) Margins of Philosophy, trans. Alan Bass, Chicago: University of Chicago Press,

Dinesh Bhugra(1999) EDITORIAL Cross-cultural psychiatry revisited, International Review of Psychiatry Jan, Vol. 11, No. 2-3: 91–91

Dolby, N. (2005). Globalization, Identity, and Nation: Australian and American Undergraduates Abroad. Australian Educational Researcher 32(1), 101-118.

Edmund Burk(1982)Reflections on the Revoultion in France, Edited by Conor Cruise O,Brien, New York, Penguin English Library, PP. 194-205

D, et al, Identity and Ageny in Cultural Worlds, USA: Harvard University Press, 1998 , PP. 3-6

Homans,George C(1972) Theorie der sozialen Gruppe Opladen: west deutscher verlag.

Howard, Judith. A., (2000)Social Psychology lf identities, A critical examination of Social identity theory, Political Psychology, Vol. 22, PP : 127- 156

John Fiske(2001), Television Culture, Methuen & Co

Karl-Dirk and Bert Klandermans, L (1994) “Why social Movement Sozilolgische Forschungsrichtung. Reinbek: Rowohlt”

Kellner, Douglas, (1996)Television,Advertisese and the Constructim of Postmodern Identity, London Rutledge publication

Lotman, Yu. M.; B.A. Uspenski (1971) On the Semiotic Mechanism of Culture, in New Literary History, Vol. 9, No. 2, Soviet Semiotics and Criticism: An Anthology. (Winter, 1978), pp. 211-232.

Morley, D. (1986). Family television: Cultural Power and domestic Leisure. London: Comedia.

Oxford Dictionary of English, Oxford University Press ,

Stone, Lawrence 1971(1966) : “Teories of Revolution. ”Pp. 44-57, in: Bruce Mazlish, Arthur D. Kaledin, and David BRalston (eds) , Revolution: A Reader. New York: Macmillan.

Tajfel, H., & Turner, J. C(1986),. The social identity theory of intergroup behaviour. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.) Psychology of intergroup relations, Chicago, IL: Nelson-Hall:7-24.

Tajfel, H., Social Identity and Inter group Relations. in: Worchel, S., Morales, J. F., Paez, D. and Deschamps, J. C. (Eds.)(1998). Social Identity International Perspectives. London: Sage,.

Tajfel, H., Turner, J,C(1986) The social Identity theory of inter-group behavior, In, S., Worchel and L.W. Austine (ed) psychology of Intergroup Relations, Chicago, Nelson –Hall,

Tajfel, Henry(1978) Interindividual behavior an Intergroup behavior, London. Academic press,

Tajfel,H. and Wilkes, A. L. (1963) Classification and quantitative Judgment, Briritsh Journal of Psychology, 54, 101-114

The American Heritage Dictionary of the English Language(1969) Boston publisher Houghton Miffli.

Thoits, P.A. 1989.”Sociology of Emotion”. Annual Review of Sociology, Vol. 15. Pp. 329-342

 

چکیده:

باتوجه به گسترش روز افزون استفاده از شبکه های تلویزیون ماهواره ای در ایران، این پژوهش بر آن بوده است تا تاثیر برخورداری و مواجهه با شبکه های فارسی زبان تلویزیون ماهواره ای را بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان 15 تا 49 ساله تهرانی بررسی کند. روش تحقیق انتخاب شده، روش پیمایشی مقطعی بوده است و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه کتبی بوده که مقیاس پایبندی به هویت فرهنگی در آن استاندارد بوده است. حجم نمونه برای اطمینان 400 نفر انتخاب شده که براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در شهر تهران انتخاب شده اند. تحلیل یافته های تحقیق نشان داده است که بیش از 82 درصد از زنان مورد مطالعه از شبکه های تلویزیونی برخوردار هستند و میزان مواجهه با آن در مقیاس صفر تا صد برابر با 50.64 بوده است. میانگین پایبندی به هویت فرهنگی نیز در همین مقیاس برابر با 62.55 بوده است و میانگین بعد ذهنی آن به میزان 10 درصد بیشتر از هویت فرهنگ عینی بوده است. نتایج تحقیق نشان داده است که کسانی که از ماهواره برخوردارند و از آن استفاده می کنند نسبت به دیگران پایبندی بسیار کمتری به هویت فرهنگی ایرانی دارند. تحلیل چند متغیره نشان داده است که به ترتیب میزان رضایت از ماهواره، مواجهه با آن و اعتماد به برنامه های ماهواره باعث تضعیف هویت فرهنگی زنان می شوند درحالی که محتوای آگاهی بخش و علمی و خبری باعث تقویت هویت فرهنگی می شود. این درحالی است که تاثیر محتوای تفریحی – ارزشی، سن، تحصیلات و پایگاه اجتماعی-اقتصادی بر هویت فرهنگی معنی دار نبوده است.

 

کلمات کلیدی: هویت، هویت فرهنگی، تلویزیون ماهواره ای، خشنودی، اعتماد به رسانه، زنان.

فصل اول: کلیات پژوهش

 1-1-مقدمه

تا دهه­های قرن نوزدهم، ضرورت و توجه به مسائلی از جمله فرهنگ، هویت­فرهنگی، انگاره­سازی، نماد و از‌این دست مفاهیمی که امروزه به عنوان یک ضرورت کلیه جوامع به آن توجه خاصی مبذول داشته­اند، مطرح نبود. اندیشمندان علوم متفاوت در خصوص زمینه­های مختلف از جمله فرهنگ، هویت، زیبایی­شناختی و از‌این دست مفاهیم سخن به میان نیاورده بودند، از دهه­های پایانی قرن بیستم جهان شکل تازه­ای به خود گرفت؛‌این شکل تازه تنها به دلیل‌ایجاد تحولات پرشتاب علمی تکنولوژیک نبوده، بلکه با ظهور رسانه­های همگانی مانند تلویزیون در دهه 1948 و سپس ماهواره در سطح جهانی، تفکر و توجه در مورد مسائلی چون فرهنگ(بومی، ملی، مذهبی)، هویت(فردی، جمعی، اجتماعی، ملی، بومی، منطقه‌ای، فرهنگی، دینی و… )، به عنوان بسترهایی قابل نفوذ مورد بررسی اندیشمندان قرار گرفت و با شناخت اثرات و پدیده­های ناشی از تکنولوژی و ابزارهای نوین آن بر فرد و اجتماع جهان، اندیشمندان عرصه علوم جامعه­شناسی، اجتماعی و روان­شناسی نظریه­ها و فرضیه­های مختلفی در باب رسانه­های جمعی و تاثیرات آن بر مخاطبان برای‌ایجاد تغییر در ارزش­ها، سلیقه­ها، رفتارها و در نهایت فرهنگ جوامع بشری مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. کشورهای غربی در رأس آن‌ایالات­متحده­آمریکا که همیشه به دنبال برتری­طلبی و خودکامگی بوده­؛ درپی ­براندازی حاکمیت­های مخالف خود خصوصاً برای سلطه بر جوامع در حال توسعه و بهره­مندی هر چه بیشتر از منابع طبیعی و امکانات‌این کشورها در جهت‌ایجاد رفاه و تأمین مواد اولیه جوامع صنعتی خود «نظریه جریان آزاد اطلاعات» را در ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رساند، تا از‌این طریق مداخله­گری خود را از طریق ابزارهای ارتباطی مستحکم­تر نماید.

کنفرانس بین­المللی سازمان ملل متحد درباره آزادی اطلاعات كه در ماه­های مارس و آوریل 1948 در ژنو برگزار گردید و اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی ملل متحد در دهم ماه دسامبر همان سال به تصویب رسید، بر اساس ماده 19‌این اعلامیه درباره آزادی اطلاعات، نظم بین­المللی حاکم بر ارتباطات جهانی، بر مبنای جریان آزاد اطلاعات گذاشته شد (شکرخواه، 1372: 9)، لذا نظریه «جریان آزاد اطلاعات» تحت لوای دسترسی همگان به اطلاعات و اخبار و آزادی بیان اهرمی در دست‌ایالات­متحده به­منظور بهره­گیری از رسانه­های عمومی گردید.

براساس برهان هربرت شیلر[1] استاد ارتباطات دانشگاه کالیفرنیا، هنگامی که کشورهای درحال توسعه به نظامی تجاری پخش تلویزیونی روی می­آورند، در یک فرایند دگرگونی و وابستگی فرهنگی نیز وارد می­شوند که در آن ارزش­های مصرف­گرایی بر انگیزه­ها و موجبات سنتی و الگوهای دیگر شکل­گیری ارزش غلبه یافته، آن­ها را خنثی می­کند (تامپسون، 1380: 205).

در گذشته، نفوذ فرهنگ­های خارجی به علت بعد مسافت و موانع مختلف جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به کندی صورت می­گرفت. از دهه 1990 نفوذ فرهنگی سرعت گرفت. تا جایی که در عصر حاضر انهدام جمعی فرهنگ­ها را تجربه می­کنیم؛ مارشال مک لوهان[2] استاد مرکز مطالعات رسانه ای تورنتو، که سیاره زمین به صورت یک دهکده جهانی یعنی به صورت یک جهان بدون مرز در خواهد آمد، اظهار می­دارد که اثرات فرهنگی با سهولت و سرعت در سطح جهان اشاعه خواهد یافت و حالت متمرکز پذیرش فرهنگ خارجی را که حاصل تحمیل اصولی نفوذ بیگانه بر فرهنگ­های بومی آسیب­پذیر است، به وجود خواهد آورد (به نقل از اپادورائی : 1998).

آنچه در حال حاضر قابل درک است، پرتاب اولین قمر مصنوعی به فضا توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق در چهارم اکتبر 1957، عصری را در روابط بین المللی گشود که در عرض کمتر از نیم قرن جهان را به دهکده‌ای کوچک مبدل ساخت. بطوریکه در عصر حاضر تاثیر تکنولوژی و ابزارهای آن(رسانه‌های جمعی)، چنان بر بستر جوامع گسترانیده گردیده که گویی تمام جهان در داخل توری از تارهای عنکبوتی محصور گردیده و دهکده جهانی مارشال مک لوهان شکل گرفته است. اگر تصور کنیم که شبکه‌های ماهواره‌ای در تمامی پهنه آسمان ارتباطات را مانند تار عنکبوت به سراسر کرات متصل نموده­اند، بخوبی می­توان تصور نمود که تمامی انسان‌ها چگونه تحت تاثیر ‌این ارتباطات و جریان ارسال امواج دیجیتالی قرار گرفته­اند؛ بطوریکه می­توانند در یک مدت زمان کوتاه اطلاعات وسیعی را در سطح گسترده­ای از جهان که می­توان به مغز متفکر جهان ترسیم نمود، ارسال دارند و آنی بر شیوه­های زندگی و سلیقه­های عمومی جوامع تأثیر بگذارند. از سوی دیگر اگر به محوریت زن در خانواده و در جامعه توجه داشته باشیم، با تکیه بر علوم روان­شناسی و جامعه­شناسی مبرهن است که در طول تاریخ زنان همیشه مظهر زیبایی، طراوت، احساس از خودگذشتگی و… بوده‌اند و ‌این خصلت­ذاتی جنیست زن می­باشد و لذا نیاز به نوجویی و نیاز به نو شدن، زیبا جلوه نمودن؛ یکی از مظاهر اساسی تثبیت شخصیت فرهنگی و اجتماعی فردی زنان است که به اشکال گوناگون مانند شیوه­های لباس پوشیدن و طرز آرایش و طرز رفتار بروز می­کند. زنان در مسیر شکل گرفتن شخصیت خود به دنبال الگوهایی هستند که آنان را هر چه بیشتر به سلیقه و ذات درونی‌شان و نیازهای روحی و روانی نهفته در آنان نزدیک کند. در‌این میان نهادهای اجتماعی جامعه ما نه تنها نتوانستند نقشی فعال و اثر بخش در شکل­دهی به الگوهای زنان در پوشش و شکل­دهی به شخصیت آنان داشته باشند بلکه با عملکرد ناقص خود موجبات گرایش زنان را به الگوهای غربی دامن زدند. رواج و گسترش رسانه‌های جمعی فراگیر و اثربخشی مانند ویدئو،‌ اینترنت و ماهواره و… نیز به‌این جریان دامن زدند و باعث به انفعال کشیده شدن رسانه­های­ملی کشور گردیدند. لذا ضرورت مطالعه و بررسی و توجه به مسائلی چون فرهنگ و هویت زنان بخوبی روشن است. با توجه و اهمیت هویت فرهنگی زنان،‌ باید دید رسانه ها و مخصوصاً رسانه فراملی شبکه های ماهواره ای چه نقشی درهویت و هویت فرهنگی زنان ایرانی دارند

 

1- 2- بیان مسأله

موضوع پژوهش حاضر تلویزیون ماهواره‌ای و هویت فرهنگی است. هویت فرهنگی یکی از بخشهای مهم هویت ­ملی هر کشوری است. در کنفرانس جهانی در باره سیاست‌های فرهنگی که در سال 1982در مکزیکوسیتی برگزارشد، هویت‌فرهنگی را هسته مرکزی شخصیت فردی و جمعی قلمداد می‌کند که به مثابه اصولی حیاتی زیربنای بیشتر تصمیم‌های معتبر، رفتار، اعمال و فرایندهایی است که یک جامعه را در دستیابی به توسعه توانا می­سازد؛ در عین‌اینکه ویژگی­های خود را حفظ می­کند(سلیمی، 1379: 30). هویت فرهنگی از مؤلفه­هایی چون ملت، قلمرو جغرافیای سیاسی، زبان و دین تشکیل شده است(روح الامینی، 1379: 28). آنتادیوپ انسان­شناس سنگالی بر‌این باور است که هویت‌فرهنگی یک جامعه به سه عامل تاریخی، زبانی، روان­شناختی بستگی دارد، با از بین رفتن هر کدام از آنها هویت‌فرهنگی ناقص می‌شود(آنتادیوپ، 1361: 5). مانوئل کاستلز[3]جامعه شناس اسپانیایی معتقد است که هویت سرچشمة معنا و تجربه برای مردم است(کاستلز، 1380: 22-29). برداشت کاستلز از اصطلاح هویت، در صورتی که سخن از کنش­گران اجتماعی باشد، عبارت است از فرایند معنا‌سازی بر اساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به­هم پیوسته­ای از ویژگی­های فرهنگی که بر منابع دیگر اولویت داده می‌شود، برای هر فرد خاص یا برای کنش­گر جمعی ممکن است که چندین هویت وجود داشته باشد. ساختن هویت همواره در بستر روابط قدرت انجام می­گیرد. باید بین سه صورت و منشأ ساختن هویت تمایز قائل شد که‌این سه صورت عبارتند از: هویت مشروعیت‌بخش، هویت مقاومت و هویت برنامه‌دار. هویت فرهنگی به معنی میزان تعلق عاطفی و وفاداری مردم به دین، مذهب، مناسک، آداب و رسوم، نمادها، و میراث فرهنگی است؛ میراث فرهنگی شامل: اعیاد، سنت­ها، عرف­ها، اسطوره­ها، فلکلور، زبان و مناسک فرهنگی است(کاستلز، همان).

هویت فرهنگی بوسیله عوامل مختلف اجتماعی و فرهنگی بازتولید و بازنمایی و بازتعریف می­شود و هم­زمان به­وسیله‌این عوامل نیز مورد هجمه قرار می‌گیرد. یکی از عوامل فرهنگی مهم در تأثیرگذاری بر هویت­فرهنگی رسانه‌ها هستند. رسانه‌ها به تیغ دولبه شباهت دارند، هم می‌توانند هویت فرهنگی را تقویت کنند و هم موجب گسست فرهنگی گردند. براساس مطالعات صورت گرفته از سوی نگارنده، مؤلفه‌های فرهنگی‌ایرانیان را می‌توان در 5 حوزه تقسیم‌بندی نمود: زبان (نوشتاری و گفتاری)، دیانت(دین و مذهب)، جغرافیای فرهنگی، تاریخ و حافظه فرهنگی (میراث مادی، و میراث معنوی)، نظام اجتماعی(نظامی آموزشی، نظام خانواده، نظام اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی).

در جامعه اطلاعاتی کنونی رسانه‌های فراگیری همچون تلویزیون ماهواره‌ای به یکی از منابع تولید، بازتولید و توزیع معرفت تبدیل شده‌اند، بطوریکه شناخت تصویر و درک نسل‌های کنونی را از محیط و پدیده‌های پیرامونی شکل می‌دهند. در بسیاری از موارد ‌این رسانه‌های نوین به دلیل حضور فراگیرشان جایگزین نهاد خانواده، آموزش و پرورش و دیگر نهادهای جامعه‌پذیری شده‌اند و به‌عنوان منبع و مرجع اصلی دریافت ارزش‌ها و هویت­فرهنگی نسل‌ها در آمده‌اند. امروز تلویزیون با کمک فناوری ماهواره با گذشتن از مرزهای ملی یک کشور قادر به پخش و انتشار ارزش‌ها و عناصر فرهنگی یک جامعه در میان جوامع دیگر است. خاصیت فراملی تلویزیون­ماهواره‌ای باعث شده است که تغییرات و تحولات هویتی در بیشتر کشورهای جهان با شتاب زیادی همراه شود. برای نمونه نتایج تحقیق رونالد ‌اینگل‌هارت[4] جامعه شناس ارزشها در دانشگاه میشیگان، در سال 2000 با عنوان «مطالعه ارزش­های جهانی» نشان داد که تغیيرات بزرگی بر ارزش‌ها، هویت­فرهنگی وسبک زندگی مردم جهان رخ داده است که‌این تغییرات ناشی از نقش فناوری­های نوین ارتباطات و اطلاعات و رسانه­های فراملی بوده است. بدین­ترتیب می‌توان اذعان کرد که تغییرات سریع در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات و اهمیت نقش رسانه‌ها در زندگی شخصی و گروهی افراد جامعه، نتایج مختلفی را در پی­داشته؛ که یکی از آنها تغییر هویت­فرهنگی و ‌ایجاد تفاوت‌های فرهنگی بین افراد یک جامعه و ترویج ارزش‌های فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی فرهنگ‌های دیگر در فرهنگ‌های بومی شده است. برای مثال: در تحقیق یوسفی(1381: 114) آمده است لباس‌های متحد‌الشکل جوانان، گوش دادن به موسیقی پاپ، مدگرایی و نظایر آن از نمودهای تاثیر تلویزیون­ ماهواره‌ای بر تغییر رفتار و هویت­فرهنگی نسل‌های کنونی و عدم پایبندی آنان به ارزش‌های فرهنگی خود است. علاوه بر این، تلویزیون ماهواره‌ای موجب گردیده که مخاطبان مختلفی مانند نوجوانان، جوانان و میانسالان دیدگاه‌ها، باورها و جهان‌بینی مشترکی پیدا کنند و یکسان‌سازی هویت فرهنگی را مطابق ارزش­های فرهنگی داخل محتوای رسانه­ها (پیام‌های تولید کنندگان)‌ایجاد نمایند.

در سال‌های اخیر در جامعه ‌ایران علاوه بر شبکه‌های تلویزیون داخلی، کانال‌های تلویزيون ماهواره‌ای ضریب نفوذ و گسترش بالایی پیدا کرده‌اند. بخش عمده مخاطبان تلویزیون­ماهواره‌ای زنان‌ایرانی هستند که در طول شبانه‌روز در معرض‌این رسانه قرار دارند. در این راستا پژوهش حاضر درصدد است به مطالعه تاثیر استفاده از تلویزیون ماهواره‌ای بر هویت فرهنگی زنان ایرانی و ابعاد مختلف آن بپردازد. و سوال اصلی تحقیق این خواهد بود که استفاده از محتوای تلویزیون ماهواره ای فارسی زبان چه تاثیری بر پایبندی به هویت فرهنگی ایرانی داشته و بر چه جنبه هایی از هویت فرهنگی زنان تاثیر گذاشته است؟

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش

در عصر ارتباطات و اطلاعات تکنولوژی و ابزارهای فنی آن، که مهم­ترین آن تلویزیون ماهواره­ای و ‌اینترنت می­باشد؛ موجب گشته تا گسترۀعمومی که در قهوه­خانه­ها و مجامع عمومی صورت می­پذیرفت و تبادل افکار و عقاید از تعقل افراد نشأت می­گرفت، راهی آسان و بی­دردسر را پیش گیرد و آن تأثیرپذیری از محیط و اجتماع بدون تحمل فشار تعقل است. از آنجائی­که گسترۀ­ جهان و جامعۀبین­الملل در سیطرۀ شبکه­های ­تارعنکبوتی رسانه­های جمعی واقع گردیده؛ لذا ‌این تأثیر امروزه به­راحتی با در معرض قرارگرفتن محتوای برنامه­های شبکه­­های ماهواه­ای صورت می­پذیرد.

امروزه ابرقدرت­هایی که رسانه­های جمعی را مدیریت می­کنند با بررسی و شناخت دقیق از فشارساختاری موجود در جوامع در حال توسعه می­توانند برای ‌ایجاد تعارض در درون جوامع و انتقال مفاهیم و فرهنگ مصرفی خود با استفاده از محتوای برنامه­های شبکه­های­ماهواره­ای ­فارسی زبان سود برند. بر‌این اساس با طراحی و برنامه­ریزی دقیق برنامه­هایی را از کانال­های مختلف بصورت شبانه­روزی در سطح وسیع پخش می­نمایند که حامل ارزش­هایی مطلق و همگانی­پسند باشد تا به­راحتی با کسب تأئید و توجه مخاطبان در لوای آن فرهنگ و مفاهیم مورد نظر خویش را انتقال دهد. با عمومی شدن و فراگیر شدن ماهواره­ها و برنامه­های شبکه­های ماهواره­ای فارسی زبان سبک­زندگی، هویت­فردی، اجتماعی، رفتارها و عادات، ارزش­ها و در نهایت هویتِ­فرهنگی بومی هر منطقه در مدت­زمان طولانی و در سکوت روند «هویتی خاموش» طی می­شود تا «هویت فرهنگی جدید» در جنبش­های اجتماعی بروز کند.

بنابراین قطعاً در عصر گسترش و عمومی شدن ماهواره­ها، مسایل اجتماعی جدیدی بوجود خواهد آمد. عادات، رفتارها و ارزش‌ها که بنیادهای سبک­زندگی را تشکیل می­دهند، سازنده هویت شخصی افراد هستند. از سوی­دیگر به دلیل کارکردهای اجتماعی رسانه­های­جمعی (و در‌این بین ماهواره)، نقش رسانه­ها در نشان­دادن و به تصویرکشیدن سبک‌زندگی بر همگان آشکار و واضح است و تأثیرگذاری رسانه­های­جمعی بر عقاید، ارزش‌ها و رفتارها، موضوع بسیاری از تحقیقات ارتباطی در نیم قرن اخیر بوده است.

یکی از مسائل مهمی که در فرهنگ اقتصاد­زده و مادی غرب بسیار اهمیت دارد، تولید افراطی و مصرف افراطی است. افراط در مصرف که خود به صورت یک هدف در آمده باعث کشاندن افراد به‌این فراگرد شده و با اعمال فشار، آنها را دچار انواع تنگناها کرده است (کازنو، 1365: 169). به دنبال ‌این وضعیت، روحیه مصرف گرایی بر روحیه قناعت در میان ملل جهان سوم نیز غلبه پیدا کرده است.‌این دوگانگی را مردم ‌این کشورها چگونه حل خواهند کرد؟ به قول رابرت مرتون[5] جامعه شناس امریکایی «این تعارض در “هدف” و”وسیله” چه سرانجامی خواهد داشت؟»(به نقل از ریتزر، 1376) و البته نباید فراموش کرد که ما در آستانه ورود به “عصر دانایی سرشته با توانایی” هستیم و حامل دانایی سرشته با توانایی زنان هستند، و باید باور داشت که زنان ستون محکم تغییر، توسعه و پیشرفت‌های اجتماعی هستند و از بستر خانواده و محور اصلی آن زن است که می­توان خانواده­ای سالم داشت و بدنبال آن ‌این توجه و ‌ایجاد سلامت فکری و رفتاری نیز پایبندی آنان به فرهنگی بومی می­تواند در حفظ امنیت و ثبات خانوادگی و در سطح وسیع و ملی کشور سودآورترین سرمایه­گذاری در اقتصاد ملی به حساب‌آید.

با توجه به‌اینکه زنان نقش بسیار حیاتی را در بستر خانواده ‌ایفاء می­کنند و در نوع رفتار و عملکرد نه تنها مردان خود مؤثرند بلکه در نوع رفتار و عملکرد فرزندان که خود نیز سرمایه­های‌ اینده کشور و نیروی انسانی مورد نیاز آینده جامعه هستند؛ پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی متغیرهای زمینه­ای از جمله شرایط فردی(سن، وضعیت تاهل و ..) و همچنین­ با بررسی شرایط اجتماعی(تحصیلات، درآمد، شغل، محل زندگی و …) میزان مصرف و مدت زمان تماشای تلویزیون ماهواره­ای فارسی زبان، انتخاب نوع برنامه، و اعتماد و رضایت از تماشای تلویزیون ماهواره­ای، تاثیر آنها را بر هویت­فرهنگی و مؤلفه­های فرهنگی مادی و غیرمادی بسنجد.

 

1-4-هدف پژوهش:

1-4-1- هدف اصلی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسي تاثير تماشاي تلويزيون ماهواره‌اي فارسی زبان بر پایبندی به هويت فرهنگي در زنان 15 تا 49 سال شهر تهران می‌باشد.

1-4-2- اهداف فرعی

در این راستا اهداف فرعی عبارتند از:

بررسی توصیفی وضعیت پایبندی به هویت فرهنگی در زنان تهرانی15 تا 49 ساله و ابعاد آن

بررسی عاملی و تلخیص سازی و کاهش گرایی علمی ابعاد هویت فرهنگی.

بررسی توصیفی وضعیت استفاده از تلویزیون ماهواره ای فارسی زبان از سوی زنان تهرانی15 تا 49 ساله و محتوای آن.

بررسی تاثیر برخورداری و استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان15 تا 49 ساله و ابعاد آن.

بررسی تاثیر محتوای شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان استفاده شده بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان15 تا 49 ساله ابعاد آن.

بررسی تاثیر اعتماد و رضایت از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان استفاده شده بر پایبندی به هویت فرهنگی زنان15 تا 49 ساله و ابعاد آن.

بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و پایبندی به هویت فرهنگی زنان15 تا 49 ساله و ابعاد آن.

 

1-5-سوالات پژوهش:

‌میزان مواجهه(استفاده) و بهره مندی از شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان در بین زنان 15 تا 49 سال تهرانی چگونه است؟

زنان 15 تا 49 سال تهرانی از کدام محتوای برنامه های شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان بیشتر استفاده می کنند؟

پایبندی به هویت فرهنگی و ابعاد مختلف آن از سوی زنان 15 تا 49 سال تهرانی به چه شکلی است؟

رابطه ‌میزان مواجهه(استفاده) باشبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی چگونه است؟

رابطه میزان مواجهه با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی چگونه است؟

رابطه نوع محتوای شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی چگونه است؟

رابطه میزان رضایت از شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی چگونه است؟

رابطه میزان اعتماد به شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی چگونه است؟

رابطه بین متغیرهای زمینه ای و میزان پایبندی به هویت فرهنگی چگونه است؟

 

1-6- فرضیه های پژوهش:

بین ‌میزان مواجهه(استفاده) باشبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

بین میزان مواجهه با شبکه های ماهواره ای فارسی زبان و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

بین نوع محتوای شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

بین میزان رضایت از شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

بین میزان اعتماد به شبكه‌های­ماهواره­ای فارسی زبان استفاده شده و میزان پایبندی زنان به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

بین متغیرهای زمینه ای و میزان پایبندی به هویت فرهنگی رابطه وجود دارد

فصل دوم: ادبیات تحقیق

 2-1- مقدمه

این فصل شامل هفت بخش کلی است. در بخش اول ابتدا پیشینه پژوهشی در دو بخش پژوهش های داخلی و پژوهش های خارجی بررسی می شود و در بخش دوم ابتدا به چیستی و مفهوم هویت، سطوح و شاخص­های آن پرداخته و در ادامه به طور مختصر این مفهوم در بستر تاریخی آن(پیش­مدرن، مدرن، پست مدرن) مورد ملاحظه قرار می­گیرد. در ادامه این بخش ابعاد هویت(بعد اجتماعی، تاریخی، سرزمینی، سیاسی، فرهنگی و…) بیان می­شود.

در بخش سوم این فصل، به منظور تبیین موضوع تحقیق ضمن بیان مفهوم فرهنگ و هویت فرهنگی، هویت فرهنگی ایرانیان و مؤلفه­های آن مثل: میراث فرهنگی (سنت، غذا و ذائقه غذایی، لباس و…)، فولکلور(شعر، موسیقی…)، زبان، دیانت، تشریح و سپس دینمداری در هویت ایرانی، تاریخ و حافظۀ فرهنگی(میراث معنوی، میراث مادی)، و جغرافیای فرهنگی مطرح می­شود. در بخش چهارم به چیستی رسانه­ها و ماهواره و مصرف رسانه­ای و تاثیرات آن پرداخته می­شود. در بخش پنجم آن نظریه­های مرتبط با هویت(نظریه کنش متقابل نمادین، هربرت بلومر، دیالکتیک درونی- بیرونی ریچارد جنکینز، هویت بازاندیشانه گیدنز، تئوری هویت تاجفل(شناختی، احساسی، رفتاری) ارائه و سپس به بررسی نظریه­ها و دیدگاه­های مربوط به رسانه­ها با استفاده از تئوری­های (کاشت گربنر، ساخت­یابی گیدنز، تئوری جامعه ­شبکه­ای­ کاستلز، استفاده و خشنودی الیهوکاتز، برنارد برلسون و دیگران، نظریۀ فرا واقعیت و وانمایی ژان­بودریار، نظریۀ منش و میدان پیربوردیو بیان و بالاخره با اشاره به نظریۀ فمینیستیِ رسانه: رسانه و جنسیت، خیال­پردازی­های تولید شدۀ جمعی به وسیلۀ زنان تانیا مودلسکی و جانیس رادوی) به بررسی وضعیت هویت­ها در تعامل با فضای مجازی پرداخته می­شود. در بخش ششم، در خصوص رسانه­ها و هویت سازی، نوع برساختن هویت (هویت مشروعیت بخش، هویت مقاومت، هویت برنامه­دار)، هویت برنامه دار مورد تحلیل قرار گرفته و رسانه­های عصر دیجیتال به عنوان ابزاری برای ساخت هویت­های از پیش برنامه­ریزی شده معرفی می‌شوند؛ در ادامه ضمن تأکید بر اجتماعات فرهنگی عصر اطلاعات نگرش بدبینانه اندیشمندان به رسانه­ها و عامل از خود بیگانگی انسان از خود با استفاده از دیدگاه­ اندیشمندانی چون: زیمل، هربرت مارکوزه (انسان ­ِتک­ساحتی)، فروم (انسان از خود بیگانه قرن بیستم) و سپس فرامین دکتر شریعتی در خصوص الیناسیون فرهنگی و بازگشت به خویشتن و رهایی از خود بیگانگی و احیای ذخایر خود و بهره بردن فعالانه از منابع فرهنگی اجتماعی خود و صاحب رأی و اراده بودن انسان تشریح می­­گردد. در پایان طبق اطلاعات بیان شده چهارچوب نظری و مدل نظری تحقیق و متعاقب آن فرضیه های تحقیق ترسیم شده است. فرضیه های بیان شده نیز از مباحث نظری و چهارچوب مفهومی حاضر مشتق شده اند.

 

[1]Herbert Irving Schiller

[2]Marshal McLuhan

[3]ManuelCastells

[4]Ronald Ingelhurt

[5]Robert Merton

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122