پايان نامه بررسي تاثير جنبه هاي دروني استراتژي هاي جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوري کارکنان بانک

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير جنبه هاي دروني استراتژي هاي جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوري کارکنان  بانک یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 147 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير جنبه هاي دروني استراتژي هاي جبران خدمات  بر توسعه ابعاد نوآوري کارکنان  بانک بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه 4
1-2- بیان مسئله 4
1- 3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق 7
1-4 – اهداف تحقیق 8
هدف کلی تحقیق: 8
اهداف جزئی تحقیق: 8
اهداف علمی و کاربردی تحقیق: 9
اهداف علمی 9
اهداف کاربردی9
1-5- سوالات و فرضیات پژوهش 10
فرضیه اصلی .10
فرضیات فرعی10
1-6- روش تحقیق: 11
1-7 – تعاریف واژه ها و اصطلاحات 11
1-7-1- الف تعریف مفهومی متغیرها 11
1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر ها 14
جدول 1-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات 14
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه: 17
2-2- مدیریت استراتژیک : 18
2-3- استراتژی: 19
2-3-1-تعریف استراتژی: 19
2-3-2- تصميم گيري استراتژيك: 19
2-3-3- مديريت استراتژيك 19
2-3-4 مراحل مدیریت استراتژیک 20
2-3-5 انتخاب استراتژی 21
2-3-6- مدل‌هاي انتخاب استراتژي: 21
2-3-7- استراتژي‌هاي منابع انساني …..22
2-4- نظام جبران خدمت 27
2-4-1-تعريف نظام جبران خدمات 28
3-4-2 عوامل اثرگذار بر جبران خدمات: 30
2-4-3- عوامل تعيين كننده استراتژی جبران خدمات 32
2-4-6- اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان : 41
2-4-7- مدلهای سیستم جبران خدمات : 44
2-5- نوآوری 48
2-4-1-تعاریف نوآوری 49
2-4-2- طبقه بندی عمومی نوآوری 56
2-4-3- انواع نوآوری 57
2-5- پیشینه تحقیق(مروری بر تحقیقات انجام گرفته قبلی). 61
2-5-1-تحقیقات خارجی 61
2-5-2-تحقیقات داخلی 64
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه 68
3-2- روش تحقیق 68
3-3- جامعه آماري 68
3-4- روش نمونه گيري 68
3-5- تعداد نمونه 69
3-6- ابزار اندازه گيري 70
3-8- شيوه جمع آوري اطلاعات 72
3-9- تعيين روايي و پايايي فرم جمع آوري اطلاعات پرسشنامه 73
3-10- روش تجزيه و تحليل داده ها 73
فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات
مقدمه 75
آزمون فرضیات تحقیق 83
سایر یافته های تحقیق 89
فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 مقدمه 100
5-3 بحث و نتیجه گیری از فرضیات تحقیق: 101
آزمون فرضیات فرعی تحقیق 102
5-4 بحث درباره سایر یافته های تحقیق 105
5-5 پیشنهادات تحقیق 105
5-5-1- پیشنهادات کاربردی 105
5-6-2 پیشنهادات پژوهشی 109
5-7 محدوديت هاي تحقيق 110
محدودیتهای محقق 111
منابع وماخذ
الف- کتاب ها 112
ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی 113
ج- مقالات کنفرانس ها 116
د – منابع اینترنتی: 116
ه – منابع انگلیسی 116
پیوست ها
پیوست1: معرفی بانک کشاورزی 119
پیوست 2: تکنیک های خلاقیت و نوآوری 127
پیوست 3: خروجی SPSS 130
پیوست 4:پرسشنامه تحقیق 179
چکیده انگلیسی 184

منابع ومآخذ

الف- کتاب ها

ال دفت، ریچارد،(1389)، تئوری وطراحی سازمان، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی چاپ هشتم 1389 تهران.

ابیلی، خدایار و موفقی، حسن(1386)، مدیریت عملکرد دانشگران، سازمان نشر سازمان مدیریت صنعتی تهران، 1386

آر دیوید، فرد،(1999)، مدیریت استراتژیک، ترجمه محمد اعرابی وعلی پارسیان، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی،چاپ نهم 1390، تهران

آرمسترانگ، مایکل، راهبردهای مدیریت منابع انسانی( رویکرد کلی کسب وکار)، ترجمه خدایار ابیلی و حسن موفقی، انتشارات فرا، 1383، تهران

آرمسترانگ، مایکل، مدیریت استراتژیک منابع انسانی: راهنمای عمل. ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1381

آرمسترانگ، مایکل،(1390) مدیریت جبران خدمات،ترجمه سید رضا سید جوادین و بهروز پورولی انتشارات ارگ، 1390 تهران.

آقائی فیشانی، تیمور،(1377) خلاقیت و نوآوری در انسانها وسازمانها، نشر ترمه، تهران

پارسیان، علی و اعرابی، سید محمد (1379). مديريت استرا تژيك، دفتر پژوهش هاي فرهنگي، تهران.

حسن پور، اکبر و عباسی، طیبه (1388). مدیریت منابع انسانی پیشرفته. انتشارات یکان. چاپ اول. تهران

داوري، دردانه و شانه ساززاده، محمد حسن (1380)، مديريت استراتژيك از تئوری تا عمل. انتشارات آتنا، تهران، صص79-41 و31.

دراکر، پیتر فردیناند،(1391) مدیر اثربخش، انتشارات فرا، تهران

دراكر، پیتر (1381). رشته نوآوری. ترجمه دكتر عبدالرضا رضایی نژاد، نشریه گزیده مدیریت شماره 22.ص 52

دسلر، گری،(1381) مبانی مدیریت منابع انسانی، نشر دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران

رابینز استیفن(۱۳77)؛ مبانی رفتار سازمانی. ترجمه دکتر قاسم کبیری تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. تهران

رضائیان، علی (1390). مبانی سازمان و مدیریت.انتشارات سمت. ویرایش اول، چاپ پانزدهم. تهران

کانتر روزابت مس،(1382) تحول؛ پیروزی در فرهنگ دیجیتالی فردا، ترجمه عبدالرضا رضایی نژاد، انتشارات فرا، تهران

گولد، مایکل و کمبل اندرو و مارکوس الکساندر،(1389) استراتژی بنگاه های مادر: ارزش آفرینی در شرکت های چند کسب وکاره، ترجمه اسماعیل صادقی و ناهید صفایی، نشر مرکز پژوهشی صنعتی آریانا، تهران، 1389

مقیمی، محمد،(1380) سازمان ومدیریت، رویکردی پژوهشی، انتشارات ترمه ، تهران

نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم.(1382) روش های تحقیق وچگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، انتشارات بدر، تهران

نايلي، محمد علي (1373)، انگيزش در سازمانها، انتشارات دانشگاه شهيد چمران، چاپ اول اهواز

الوانی، سیدمهدی(۱۳۷۲). مدیریت عمومی. انتشارات نی، تهران

هومن، حیدرعلی(1381) تهیه واستاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی، نشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران

 

ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی

ابونوری، اسماعیل و غلامی، نجمه،(1388) تجزیه وتحلیل متوسط جبران خدمات زنان در مقایسه با مردان در بخش صنعت ایران. فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال سیزدهم، شماره 39، صص53-71

آزادی، علیرضا،(1389) نوآوری ضامن بقای حیات سازمانی در عصر تغییر؛ فصلنامه فرهنگ سازمانی، صص 179-202

آقا داود، سید رسول و حاتمی محمود و حکیمی نیا بهزاد(1389) بررسی عوامل موثر بر نوآوری سازمانی در میان مدیران (مطالعه موردی مدیران ارشد مخابرات استان اصفهان) پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، فصلنامه تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شماره11، صص127-170

انصاری، محمد اسماعیل و شیروانی، علیرضا،(1381) آینده مدیریت ، مجله تدبیر، شماره 127،صص 24-29

برادران شرکاء، حمیدرضا(1388)، تفکر استراتژیک یا برنامه ریزی استرتژیک، مرکز تحقیقات استرتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونت پژوهش های اقتصادی، تهران.

پاداش، فریبا و گل پرور، محسن (1389). رابطه رهبری اخلاق مدار با انگیزش درونی برای نوآوری وخلاقیت کارکنان، نشریه اخلاق در علوم وفناوری سال پنجم، شماره1و2. صص103-110

تولایی، روح اله و اعظمی، امیر و رفیعیان، محسن(1388) نوآوری منابع انسانی و شکوفایی سازمانی، پژوهش نامه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، پاییز1388 شماره 44، صص 189- 222

حسنوی، رضا، مطالعه وبررسی فرایند نوآوری در بانک توسعه صادرات ایران، چالشها و راهکارها، نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا شماره23، سال نهم، 1389

حضوری، محمد جواد و حسینی، سید حمید خداداد ،(1384) طراحی وتبییت مدلی برای نهادینه کردن نوآوری در بخش دولتی ایران، دوماهنامه دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال دوازدهم، شماره 11، صص 37- 57

حمیدی، مهرزاد و آصفی، احمد علی(1388) بررسی جو سازمانی ومشارکت در تصمیم گیری اعضای هیات علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره4، صص99-118

خسرويان،امين وگل پرور، محسن و آتش پور، سيدحميد(1388) رابطه مؤلفه‏هاي جو سازماني با زمينه اجرايي فرهنگ نوآوري در كاركنان شركت سيمان سپاهان اصفهان، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسي كاربردي ، سال يازدهم، شماره 41،صص79-94

داستانی، مهدی(1388) بررسی سه مدل مدیریت استراتژیک نوآوری در خدمات. مجله تدبیر شماره 210، آبان88، صص31-35

دلوی، محمدرضا وانصاری،محمد اسماعیل ولباف، حسن و شائمی برزکی، علی(1389) ارزیابی مدیریت راهبردی منابع انسانی در صنایع پیشرو ایران، فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، شماره2، صص73-87

ربیعی، مهناز (1388). اثر نوآوري و سرمايه انساني بر رشد اقتصادي در ايران.دانشكده اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب. دانش و توسعه بهار، 16(26) صص:122-142.

صفری، سمیه و تند نویس، فریدون و هادوی، سیده فریده (1390). پژوهش در مديريت ورزشي و رفتار حركتي علوم حركتي و ورزش.ارتباط ميان ساختار سازماني و نوآوري کارشناسان ستادي سازمان تربيت بدني ايران. بهار و تابستان، 1(17) صص: 53-62.

عبدالهی، ابوطالب، (1387) نقش مدیران وسازمان ها در خلاقیت و نواوری، فصلنامه حصون، شماره 16، تابستان1387، صص 151- 172

زارعی، علی اصغر و نسیمی، همایون(1387). مدیریت نوآوری در صنعت نفت . فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت موسسه مطالعات بین المللی انرژی؛ شماره 1.صص 5- 30

سیدجوادین، سیدرضا(1378) جبران خدمات، فصلنامه دانش مدیریت، شماره45،تهران، تابستان 1378، صص28-52

شکری، زینب و خیرگو، منصور(1388). نقش یادگیری در نوآوری سازمانی. مجله تدبیر. شماره212. صص 45-52

شیروانی، علیرضا و معمار منتظرین، الهام (1389)، بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین و کارآفرینی درون سازمانی کارکنان. مطالعه موردی: شرکت های اقماری ذوب آهن اصفهان، اولین همایش ملی چالش های مدیریت ورهبری در سازمان های ایرانی، تیرماه 1389

شیروانی، علیرضا(1389) بررسی و ارزیابی سطح بلوغ مدیریت سرمایه انسانی در سازمانهای بخش دولتی شهر اصفهان، فصلنامه فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره15،صص77-114

طالبی، کامبیز(1385). نوآوری تدریجی در مقابل نوآوری رادیکال. فرهنگ مدیریت، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص: 113- 130.

کیانی بختیاری، ابوالفضل و موسوی موحدی، علی اکبر(1387). نوآوری چیست؟ مرور ادبیات، مصادیق وارائه تعریف جامع. نشریه رهیافت. شماره 42. 1387 صص 4-9

گمینیان، وجیه و سلیمی، قربانعلی و رجایی پور، سعید(1382) بررسی رابطه بین آزادی عمل وتعهد شغلی دبیران مدارس متوسطه شهر اصفهان. فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 77، صص 91 – 111

مشبکی،اصغر و علی پور درویشی، زهرا(1386) بررسی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی وماهیت حرفه در ارتباط مفروضات تئوری کارگزاری و ویژگیهای قراردادهای جبران خدمات (مطالعه موردی در صنعت خودرو) فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره12، شماره1، بهار1387، صص 257-296

ملاحسینی، علی و برخورداری، بابک (1386). بررسی رابطه بین مهارت های خود مدیریتی و نوآوری کارکنان در سازمان های استان کرمان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجنماعی.شماره 27، مهرماه 86 صص98 – 111.

موسری، سایمون(2011) نوآوری. ترجمه زهرا بدلی، مجله تدبیر، شماره 232، 1390 صص:104-105

دهقان، رضا و طالبی، کامبیز و عربیون، ابوالقاسم (1391). پژوهشي پيرامون عوامل موثر بر نوآوری وکارآفرینی سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مجله پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دوره6، شماره1، فروردین واردیبهشت1391، صص22-33

 ج- مقالات کنفرانس ها

زکی، محمدعلی،(1385) مدیریت تحول و اثربخشی سازمانی، مجموعه مقالات کنفرانس ملی مدیریت تحول، اصفهان، 1385.

شيرواني. علیرضا (1388). موانع استقرار مديريت استراتژيك براساس الگوي برايسون ( مطالعه موردي: سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني اصفهان)، چهارمین کنفرانس مدیریت استراتژیک 1388

ه – منابع انگلیسی:

Afuah, A. (1998). Innovation management: Strategies, implementation, and profits. New York: Oxford University Press.

Ammon Stephen Craig(2002),  Global Economics, Domestic Politics, and Reforms of Social Insurance Programs in Advanced Capitalist Countries,  Dissertation ,Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Political Science. Journal of  Nashville, Tennessee

m., and N. Kulatilaka (1999), Real Option: management strategic investment in an Uncertain Word, Harvard Business School Press.

Berry, Mary L.(2010), Predicting Turnover Intent: Examining the Effects of Employee Engagement, Compensation Fairness, Job Satisfaction, and Age. PhD diss., Journal of University of Tennessee, 2010.http://trace .tennessee . edu / utk_graddiss/678

Carrell . M.R. and F.E. Kuzmits.(1988) Personnel, Human Resource management. Second Edition, merrill publishing company, 1988, p. 305

Carroll Geraldine(2000) The Role of Financial Compensation in Employee Motivation and Performance in the Financial Services Industry“. Journal of National College of Ireland 6

D.A. and S.P. Robbins, “Personnel / Human Resources management“. Prentice ِ Hall, Third Edition, 1989, p. 428.

Dennis Middlemist. R. and A.Hitt, C.R.Greer, “Personnel management“, Jobs, people and logic”, prentice ِ Hall, 1988, p. 284.

Guma, Pendulwa Vuyokaz (2011) “Organisational factors impacting on employee retention“, Dissertation: Journal of  East London.

Holt ., K. (1987) The role of the user in product innovation, in R Rothwell and J Bessant (Eds) Innovation, adaptation and growth, pp. 1-12, Elsevier, Amsterdam.

Jimenez-Jimenez, Daniel (2008). Fostering Innovation: The role of market orientation and organizational learning. European Journal of Innovation Management, 11(3), pp. 389-412.

Katz, D.M, (2004). Innovation in Sport as Functional Concept for Future, Journal of Sport Psychological, Vol.43, PP.43-65

Fogleman,Sarah and A. Milligan, Robert & R. Maloney & Thomas, A. Knoblauch,  Wayne,(1999) “Employee compensation and job satisfaction on dairy farms in the northeast“,  Department of Agricultural, Resource, and Managerial Economics College of Agriculture and Life Sciences Cornell University Ithaca, New York 14853-7801

Martins, E.C. and Terblanche, F.(2003). Building Organizational Culture that Stimulates Creativity and Innovation. European Journal of Innovation Management, 6(1), pp. 64-74.

Noe ., R.M. andW. Mondy (1987). “Personnel / The management of Human Resources,” Third Edition, united stdte, p. 415.

Oldham, Greg R. and Cummings, A., (1996). Employee Innovation: personal and contextualfactors at work, Academy of management journal, Vol.39, Issue.3.

Plowman, K.D., (2005), “Conflict, Strategic management, and Public relations” Public Relation Review. p.31.

Robbins, Stephen, (1998), “Organization Behavior“, Prentice- Hall.

Scott, S. G. and Bruce, R.A. (2004). Determinants of innovative behavior: a path model of individual innovation in the workplace. Academy of Management Journal, 37 (3), 580-607.

Smith, H., (2005). Influence of Inter- Organizational and Extra- Organizational Factors on Innovation in PSL, Journal of Sport Management, Vol. 15, PP. 135-159.

Wolf, A., (1995). Factors Affecting the Organization Innovation and Creativity, European Journal of Management Science. Vol. 24, pp. 382-404.

Åteg, M and Hedlund, A. (2011) Researching Attractive Work. Analyzing a model of attractive work using theories on applicant attraction, retention and commitment. Vetenskaplig skriftserie Arbetsliv i omvandling 2011,p:2,

چکیده:

 در محیط پویا و در حال تغییر امروز، كه سرمنشا آن رقابت ‌هاي فزاينده، جهاني سازي و ظهور تكنولوژي ‌هاي جديد است،‌ بيشتر كشورهاي جهان، با تكيه بر نوآوري[1] در پي افزايش بهره‌وري و بهبود وضع اقتصادي خود هستند. سازمان‌ها، در راستای اين گرايش و با توجه به عوامل محرك و قابل کنترل نوآوري در سازمان توانسته‌اند مزیت‌های رقابتی زیاد به دست آورند.

در چنین فضایی، اهمیت مدیریت منابع انسانی، به عنوان سرچشمه اصلی زایش اندیشه های نو و ایده های جدید برای خلق مزیت رقابتی، در مسیر برآورده کردن نیازهای جامعه، به وضوح قابل مشاهده است. شناسایی عوامل محیطی وسازمانی محرک نوآوری، که از خلاقیت فردي شروع می‌گردد، ولي از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، به یکی از نیازهای اساسی سازمان ها تبدیل شده است. و بدون شک روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند  نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی  را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روشهای نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

بنابراین مهارت مديران در شناسايي رفتار و شخصيت افراد و برخورد مناسب با آن، در ايجاد بستر  مناسب برای بروز نوآوری و ظهور خلاقيت و پرورش نيروي انساني خلاق ، با حداقل هزینه ، داراي اهميت بسيار زيادي مي باشد .

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل مفهومی رابینز ودسنزو[2] شامل متغیرهای مستقل مشارکت درتصمیم گیری، آزادی واختیارات شغلی، مسئولیت بیشتر، کار جذاب وگیرا، فرصت برای رشد و تنوع درفعالیتها، بر متغیر وابسته شامل ابعاد  نوآوری کارکنان است. فرضیات تحقیق بر مبنای تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شکل گرفته است.بطوری که فرضیه اصلی تحقیق تاثیر کلی جنبه های درونی جبران خدمات را برروی توسعه نوآوری کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد و شش فرضیه فرعی تاثیر هرکدام از جنبه های درونی جبران خدمات مدل مورد مطالعه را بر روی توسعه نوآوری کارکنان را تشکیل داده اند.

یافته های پژوهش از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای هرکدام از متغیرهای مدل تحقیق که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان، و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن[3] ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 165 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، بدست آمده است.

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

روش تحقيق، توصیفی، پیمایشی از شاخه میدانی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید.  همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرهای مداخله گر  شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید. کلیه محاسبات اشاره شده با استفاده از نرم افزارSPSS انجام شده است.

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون 67/0 آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین 43/0 نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط  شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

همچنین یافته ها نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به فرصت  برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد  تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

 

واژه های کلیدی: استراتژی جبران خدمات ، مدل رابینز و دسنزو، توسعه نوآوری و بانک کشاورزی

فصل اول

کلیات تحقیق

 1-1       مقدمه

سـازمـان هـا بـرای بقاء و تداوم نقش مثبت و سازنده خود نیازمند افکار، اندیشه ها، نظرات تـازه و نـو هـستند تا با دریافت دیدگاه های نو مبتنی بر تحقیقات میدانی و اندیشه ها و تـئوری هـا بـتـوانـنـد پـویـایـی خـود را تـضـمـیـن کـنـنـد وگـرنـه رو بـه زوال و نابودی هستند. مقاومت سازمان ها در قبال تغییرات و تحولات جهانی و منطقه ای موجب حذف آنها شده و حتی قادر به حفظ وضع موجود نیز نخواهند بود.جـریـان نـوجـویی و نوآوری همچون یک جنبشی است که به صورت آشکار و پنهان سایه خـود را به روند فعالیت ها می افکند تا دیوارهای کهنه و مندرس روش های ناکارآمد را در هـم شـکـنـد و بـنای نو و مستحکم را ایجاد نماید. در حقیقت امروزه شعار ((نابودی در انتظار شـمـاسـت مـگـر ایـن که خلاق و نوآور باشید[4])) در جلوی دیدگان بشر امروزی است . زیرا نـیـازهـای مـتـنـوع و پـیـچـیـده انـسان ها موجب خلاقیت و نوآوری در زندگی انسان ها است تا بـتـوانـد اسـتعدادهای فردی و جمعی را شکوفا سازد و در سایه آن بهره مندی های مادی و معنوی را دریابد.(عبدالهی؛1387 ،151)

سازمان های دولتی عمدتاً از اصول سلسله مراتبی وبر[5] که مبتنی بر اعمال قدرت قانونی است، پیروی می کنند واز این رو به دلیل ساختار سلسله مراتبی زیاد، قوانین ومقررات فراوان ودست وپاگیر، وجود بودجه مصوب وعدم وجود سرمایه مخاطره آمیز و پاداش های مؤثر، زمینه درونی مساعدی برای تغییر و نوآوری ندارند. ظهور رویکرد نوین مدیریت دولتی، که بر انعطاف پذیری، نرمش در ساختار، پاسخگویی به شهروندان، مشارکت در تصمیم گیری وعدالت اجتماعی تاکید دارد، دولت ها را به تکاپوی یافتن راهی عملی برای اعمال تغییرات ترغیب کرده است. لازمه تغییر در بخش دولتی و توجه به اصول جدید، وجود سیستمی مناسب در درون و برون سازمان دولتی است که به راحتی بتواند اعمال تغییرات را در خود نهادینه سازد.(حضوری وهمکار؛1384، 37و38)

در اين میان، آنچه مقوله تحول را حیات می بخشد و بقای سازمان را تضمین می کند، منابع انسانی است. این گونه است که تغییر و دگرگونی در نیروی انسانی وساختار سازمانی اجتناب ناپذیر می شود و دانشمندان علم مدیریت بر این باورند که تغییر وتحول در نیروی انسانی ریشه در تمام موفقیت های سازمان ها دارد.(احدی شعار وهمکار؛ 1389، 64)

1-2- بیان مسئله

چالش عمده ای که مدیران در قرن بیست ویکم با آن رو به رو هستند، این است که چگونه از استعداد و توانایی های بالقوه افراد استفاده کرده و نوآوری های سازمانی را تسریع کنند. برای نیل به این هدف، مدیران و کارکنان سازمان باید از طریق آگاهی از میزان خلاقیت و تقویت آن، از حداکثر توانمندی های فکری، ذهنی وعقلی خود در جهت پویا کردن سازمان بهره گرفته و از طریق ایجاد، پرورش و کاربردی نمودن خلاقیت، روحیه جسارت علمی، انتقاد گری و انتقاد پذیری، روحیه علمی و پژوهش را در تک تک کارکنان سازمان تقویت کنند. از طرفی مدیریت سازمان نیز سازو کاری را فراهم آورد تا زمینه این امر در سازمان به وجود آید. این اقدام می تواند انگیزه بازنگری روال های گذشته و تولید افکار واندیشه ها و کالاها وخدمات جدید را از طریق تراوشات فکری کارکنان را در آنان تقویت نماید و نوآوری و نوگرایی را به عنوان یک ارزش نهادی جزء باورهای مشترک کارکنان وسازمان، تبدیل کند.( تولایی ودیگران؛ 1388، 193)

قرن حاضر مملو از نوآوریهای گوناگون در زمینة فناوری ها، کالا و خدمات جدید است. اما در هیچ دوره ای مانند امروز نیاز به نوآوری چنین حاد نبوده است. بدون شک روزبروز بر شدت رقابت در بازارهای جهانی برای ارائة محصولات و خدمات توسط بخشهای مختلف صنعت افزوده می­شود و در دهه های آتی شاهد شدید تر شدن آن نیز خواهیم بود. (زارعی و نسیمی؛ 1387، 5).

امروزه سازمان های پست مدرن سازمان های مبتنی بر دانش هستند که  بقا و موقعیت شان وابسته به خلاقیت، نوآوری، کشف و ابتکار می باشد (مارتینز و تربلانک[6]؛ 2003، 64).

با توجه به شرایط رقابتی، سازمانها درمعرض تحول و دگرگونی بوده و موفقیت و بقای آنها به توانایی برنامه ریزان در ایجاد نو آوری، زمینه های اجرای آن و به کارگیری افکار و ایده های نو بستگی دارد (ملاحسینی و برخورداری؛ 1386، 98).

نوآوری فردی کارکنان در محیط کار پایه اصلی ارتقای عملکرد سازمانی است (اسکات و بروس[7] ؛ 2004، 580).

بنابراین توجه به کارکنان وایجاد انگیزه درونی آنان از اهمیت خاصی برخورداراست و يكى از وظايف مديريت منابع انسانى، اداره نظام جبران خدمات مى باشد. مديران مى توانند به منظور نظارت و تأثيرگذارى بر رفتار افراد سازمان و افزايش بهره ورى فردى و سازمانى، از طراحى مناسب نظام جبرانى خدمات استفاده كنند. نظام جبران خدمات مناسب مى تواند به جذب و حفظ و پرورش نيروى انسانى منجرگردد. براى اين منظور نظام جبران خدمات بايد انگيزه آور باشد. به طوركلى هر جا سخنى از تناسب نظام جبران خدمات مطرح مى گردد، بحث مسائل مربوط به انگيزه پيش مى آيد، لذا با توجه به نقش و تأثير نظام مذكور در تغيير رفتار و انگيزه افراد سازمان و افزايش بهره ورى، لازم است مديران توجه لازم را براى طراحى مناسب آن داشته باشند. اصطلاح جبران خدمات در بعضى كتاب ها با اداره حقوق و دستمزد مترادف درنظر گرفته شده است اما اين اصطلاح مفهومى وسيع تر از آن دربردارد. جبران خدمات نه فقط شامل دريافتى هاى بيرونى مانند حقوق و مزايا بلكه شامل تمام دريافتى هاى ديگر كه در طبيعت شغل است مى باشد، مانند شناسايى و مطرح شدن، ترفيع، فراهم كردن فرصت هاى پيشرفت، شغل غنى و پرمحتوا و شرايط كارى مطلوب و همچنين فرهنگ سازمانى مناسب. اداره حقوق و دستمزد معمولاً به دريافتى هاى مالى كه به كاركنان داده مى شود، اختصاص مى يابد (کارل و کوزمیت[8] ؛ 1988، 305).

لذا با توجه به عواملی چون رقابت شدید، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا مانند بانک های خصوصی وموسسات مالی واعتباری، بانکهای دولتی را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف صنعت بانکداری اعم از فناورهای پیشرفته و روشهای نوین مدیریتی پی ببرند. بنابراین بانک کشاورزی نیز به عنوان یکی از بانکهای دولتی و تخصصی نیازمند ایجاد بستر لازم برای شکوفایی نبوغ و خلاقیت کارکنان خود می باشد. به طور کلی دستیابی به ماموریت اصلی بانک کشاورزی و تحقق اهداف استراتژیک کوتاه مدت و بلند مدت در راستای سودآوری، امروزه از دغدغه های مهم و اساسی مدیران بانک بوده که موفقیت در این مسیر، مستلزم ایجاد خدمات متمایز وجدید وهمچنین ایجاد مزیت رقابتی وافزایش سهم از بازار، شناسایی نیازهای مشتریان، شناسایی و جذب مشتریان بالقوه و همچنین وصول مطالبات بانکی به عنوان مهم ترین و درعین حال ساده ترین و در دسترس ترین روش تجهیز منابع مالی و سودآوری می باشد.

 این فعالیتها به روش هایی خلاقانه و ابتکاری نیاز دارد که لازم است نیروی انسانی درمحیطی قرارگیرند که نبوغ فکری وروح خلاق خود را پرورش دهند. به عبارتی فرهنگ نوآوری درسازمان ایجاد وترویج گردد. برای گسترش نوآوری وخلاقیت درسازمان لازم است عوامل موثر بر پرورش وتوسعه تفکر خلاق شناسایی و رابطه بین عوامل مختلف  آن  مورد بررسی قرار می گیرد.شناسایی عوامل موثر بر توسعه تفکر خلاق و نوآوری، مستلزم بررسی فرایندهای مدیریت منابع انسانی و رابطه آن در شناخت استعدادها و قابلیت های نوآوری می باشد. براساس تئوری مدیریت منابع انسانی سه فرایند، نقش کلیدی در شکل دادن نوآوری درافراد وجود دارند:1- روشهای انتخاب منابع انسانی 2- استراتژی های جبران خدمات و3- سیستم های مسیر ارتقاء شغلی(حسن پور و اکبری؛1388، جلد اول 120).

در این تحقیق با توجه به ماهیت شغل کارکنان بانک کشاورزی نقش جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات مدل رابینز ودسنزو شامل:1- مشارکت در تصمیم گیری[9] 2- آزادی و اختیارات شغلی[10] 3- مسئولیت بیشتر[11] 4- کار جذاب و گیرا[12] 5- فرصت برای رشد[13] 6- تنوع در فعالیت ها[14] و تاثیر آن بر توسعه نوآوری[15] در کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری درسال 1392 مورد بررسی قرار گرفته است، تا مشخص شود کدام یک از جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات بر نوآوری کارکنان تاثیر دارد.

 1- 3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

افزایش روزافزون رقابت در صنعت بانکداری کشور با تاسیس بانک های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متعدد و پوشش بخش قابل توجهی از بازار پول وسرمایه، چالش مهمی است که بانکهای دولتی بخصوص بانک کشاورزی، با آن روبرو گردیده است. از آنجا که بانک کشاورزی تنها تامین کننده منابع مالی توسعه پایدار بخش کشاورزی محسوب می گردد، برای دستابی به ماموریت اساسی خود ناگزیر به حضور در بازار پر رقابت امروزی جهت تجهیز منابع مالی و تزریق سرمایه ها به بخش کشاورزی است. یکی از روش های ایجاد مزیت رقابتی برای افزایش سهم از بازار، نوآوری در تنوع خدمات، تکنولوژی، عملیات بانکی، فرایندها و… می باشد.

پرورش نیروی انسانی خلاق و نوآور خود مستلزم طی مراحل زیربنایی، فرهنگ سازی، تهیه و تجهیز ساز و کارهای متعددی است که زمان بر بوده و نیاز امروز بانک را تامین نخواهد کرد. لیکن با شناسایی عوامل قابل کنترل  توسعه نوآوری کارکنان، می توان به نیاز اساسی بانک به پرورش روحیه نوآوری وخلاقیت کارکنان  در برنامه های کوتاه مدت کمک کرد. این تحقیق سعی دارد تاثیر عوامل مذکور  برتوسعه نوآوری کارکنان را بررسی نماید.

1-4 – اهداف تحقیق

در تعیین اهداف تحقیق باید مشخص گردد که محقق انتظار دارد از اين مطالعه به چه نتایجی دست پیدا کند. درتعریف هدف گفته اند: هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق در می یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راههایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود. این تحقیق از بعد پژوهشی مشتمل بر یک هدف کلی وشش هدف جزئی و از بعد بنیادی شامل اهداف علمی و کاربردی می باشد.

هدف کلی تحقیق:

شناسایی میزان تاثیر جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

اهداف جزئی تحقیق:

شناسایی میزان تاثیر مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی میزان تاثیر آزادی و اختیارات شغلی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی میزان تاثیر اعطای مسئولیت بیشتر بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی میزان تاثیر واگذاری کار جذاب وگیرا بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی میزان تاثیر فرصت برای رشد وترقی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

شناسایی میزان تاثیر تنوع درفعالیت­های روزمره بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری.

اهداف علمی و کاربردی تحقیق:

از آنجا که پژوهش علمى با ظهور مسئله يا مجهولى در ذهن محقق شروع مى‌شود، هدف اصلى تحقيق علمى را بايد معلوم کردن آن مجهول و به‌ عبارتى حل مسئله و پاسخ يافتن براى آن دانست؛ اما پژوهش علمى يک هدف اوليه و يک هدف غايى دارد، هدف اولية محقق روشن کردن مسئله خاصى است که با آن روبرو شده است، ولى هدف غايى او دستيابى به معلوم کلى و به‌‌عبارتى قضاياى علمى کلى است که خصلتى جهانشمول دارد.

اهداف علمی

عمده ترین هدف علمی این تحقیق، بررسى و ارزيابى نظريه‌های مطرح شده توسط صاحبنظران در زمینه استراتژی های جبران خدمات و توسعه نوآوری و همچنین کشف رابطه موثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته می باشد. نظريه‌ها از منابع گوناگون سرچشمه مى‌گيرند؛ يعنى گاه مبناى عقلانى دارند و گاه حاصل تحقيقات تجربى هستند. با اين همه، چون مصاديق بيرونى متعدد دارند بايد مورد آزمايش قرار گيرند تا در صورت موفق بودن، پايه‌هاى آنها محکم‌تر شود؛ بنابراين، در این تحقیق ابتدا ضمن بررسی و تجزیه و تحلیل استراتژی های جبران خدمات و مطالعه نظریه های صاحبنظران مختلف در زمینه استراتژی جبران خدمات و نوآوری، نسبت به ارزیابی استراتژی جبران خدمات بانک کشاورزی اقدام می گردد. سپس سطح نوآوری کارکنان، مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد تا وضعیت موجود شناسایی شده و با بررسی یافته های تحقیق ، نوع رابطه و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (طبق مدل تحقیق)، عوامل تاثیرگذار بر توسعه نوآوری کارکنان شناسایی می گردد.

اهداف کاربردی

از نظر جنبة کاربردى ، هدف از اجراى این تحقیق، حل مسئله اى است که تحقيق به خاطر آن انجام مى‌شود،  طبعاً، افراد و سازمان‌ها غالباً با مسايل و مشکلاتى روبرو مى‌شوند که کشف علت يا علل بروز آن همراه با يافتن راه‌حل، هدف عمدة تحقيق قرار مى‌گيرد.

با توجه به اینکه بانک کشاورزی در راستای حفظ موجودیت و افزایش سرعت رشد و ترقی در همه زمینه ها و کسب مزیت رقابتی نیاز شدیدی به خلاقیت و نوآوری دارد و از طرف دیگر باید زمینة مساعدی برای توسعه روحیه خلاقیت و نوآوری در منابع انسانی بانک بوجود آید، از دیدگاه صاحبنظران، استراتژی های جبران خدمات یکی از فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است که نقش کلیدی در شکل دادن افراد واثرشان بر توسعه نوآوری دارد[17](حسن پور واکبری، 1388، جلد دوم 120) بنابراین چون تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی های جبران خدمات در حیطه وظایف و جزء فعالیت های قابل کنترل مدیران بانک بوده ، با برنامه ریزی منسجم و لحاظ کردن شاخص های متغیر های مستقل در برنامه ها می توان به ارتقاء و توسعه روحیه نوآوری و خلاقیت در کارکنان کمک کرد، در این تحقیق سعی می گردد با شناسایی تاثیر عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری کارکنان بانک کشاورزی چهارمحال و بختیاری مدیران، استراتژیست ها و برنامه ریزان بانک را برای ایجاد زمینه توسعه نوآوری یاری نمود.

1-5- سوالات  و فرضیات پژوهش

فرضیه اصلی

جنبه های درونی استراتژی جبران خدمات مدل رابینز و دسنزو بر توسعه نوآوری کارکنان تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی

1- مشارکت در تصمیم گیری بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

2- آزادی و اختیارات شغلی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

3- اعطای مسئولیت بیشتر بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

4-واگذاری کار جذاب وگیرا بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

5- فرصت برای رشد وترقی بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

6- تنوع درفعالیت­های روزمره  بر توسعه نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری تاثیردارد.

1-6- روش تحقیق:

هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه يا روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه دقيق تر، آسان­تر و سريع­تردر دستيابي به پاسخ كمك نمايد (نادري و سیف نراقي؛1383، 78 )

روش تحقيق مجموعه اي از قواعد، ابزار و راههاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيتها، کشف مجهولات و دستيابي به راه حل مشکلات است. انتخاب روش انجام تحقيق بستگي به هدف­ها و ماهيت موضوع پژوهش و امكانات اجرائي آن دارد. در اين تحقيق با توجه به اينكه، محقق در نظر دارد به بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدل رابینز و دسنزو[18] بپردازد، روش تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی( که به توجه به عدم وجود پیشینه کافی، تحقیق اکتشافی) و از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر زمان مقطعی می باشد.

در این تحقیق،  از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق استفاده شده است  که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها  ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 164 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، توزیع گردید.

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته  و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید.  همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرها تعدیل گر  شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید.

[1]. Innovation

[2]. DeCenzo.D.A. and S.P. Robbins

[3]. Martin Patchen

[4]– Destruction is waiting for you, unless you be creative and innovative

[5]– Weber

[6] – Martins & Terblanche

[7] – Scott & Bruce

[8] – Carrell & Kuzmits

[9]– Participation in decision making

[10] – Business freedom and authority

[11] – More responsibility

[12] – Attractive work

[13] – Opportunities for Growth

[14] – Diversity in action

[15]– Innovation

*  متقیرهای تعدیل کننده در این تحقیق شامل جنسیت، سن،  تحصیلات، وضعیت تاهل، سنوات خدمت و ماهیت پست سازمانی بوده که در فصل چهارم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند.

** متغیرهای کنترل در این تحقیق شامل موقعیت جغرافیایی خدمت، سبک مدیریت و جنبه های بیرونی استراتژی جبران خدمات که در یافته های تحقیق حذف شده اند.

*** متغیرهای مداخله گر در این تحقیق شامل رضایت شغلی، انگیزه، وفاداری سازمانی، ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی،  نگرش کارکنان، دانش ضمنی کارکنان و … که با توجه به موضوع این تحقیق قابل سنجش و اندازه گیری نبوده ولی این احتمال وجود دارد که در نتایج به دست آمده تاثیر داشته باشند (در پیشنهادات پژوهشی آورده شده اند.)

[17] – بر اساس نظر حسن پور و اکبری(1388) سه جنبه از فرآیندهای مدیریت منابع انسانی نقش کلیدی در شکل دادن جریان افراد بر توسعه نوآوری دارند:

روش های انتخاب

استراتژی های جبران خدمات

سیستم های کار راهه

در این تحقیق با هدف تحقیق بنیادی، تاثیر استراتژی جبران خدمات بر توسعه نوآوری کارکنان مورد آزمایش قرار گرفته است.

[18]– DeCenzo.D.A. and S.P. Robbins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122