پايان نامه بررسي تاثير راهبردهاي حل مسأله بر کاهش اضطراب رياضي دانش آموزان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير راهبردهاي حل مسأله بر کاهش اضطراب رياضي دانش آموزان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير راهبردهاي حل مسأله بر کاهش اضطراب رياضي دانش آموزان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

چکیده
(1) فصل اول (کلیات)1
(1-1)مقدمه2
(1-2)بیان مسأله2
(1-3) اهمیت و ضرورت موضوع4
(1-4)اهداف پژوهش5
(1-4-1) هدف کلی5
(1-4-2) اهداف جزئی5
(1-5) فرضیه های پژوهش6
(1-5-1) فرضیه کلی6
(1-5-2) فرضیه های جزئی6
مفاهیم تحقیق6
مفاهیم نظری6
مفاهیم عملیاتی7
(2) فصل دوم ( ادبیات تحقیق) 8
(2-1)مبانی نظری اضطراب9
(2-1-1) اضطراب9
(2-1-2) نظریه های اضطراب10
(2-1-3) نظریه روان تحلیل گری10
(2-1-4) نظریه رفتار گرا10
(2-1-5) نظریه شناختی10
(2-1-6) نظریه انسان گرایی11
(2-1-7) مراحل اضطراب11
(2-2)مبانی نظری اضطراب امتحان12
(2-2-1) اضطراب امتحان12
(2-2-2) رابطه اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان13
(2-2-3) اضطراب ریاضی و اضطراب امتحان، سازه های جدا15
(2-2-4) ابعاد اضطراب امتحان16
(2-2-5) اضطراب صفت و حالت18
(2-3) مبانی نظری اضطراب ریاضی20
(3-2-1) رفتارگرایی22
(3-2-2) نظریه کارآمدی پردازش22
(3-2-3) نظریه بازداری22
(3-2-4) نظریه کنترل انگیزش23
(2-4)مبانی نظری حل مسأله24
(2-4-1) دیدگاه تداعی گرایی25
(2-4-2) تئوری گشتالت دیگاه تجدید ساختار ادراکی25
(2-4-3) رویکرد خبرپردازی یا پردازش اطلاعات26
(2-4-4) طرح جورج پولیا پیرامون حل مسأله28
(2-4-5) راهبردهاي روش تدريس حل مسأله29
(2-4-6) مراحل اجراي الگوي حل مسأله جورج پوليا 30
(2-4-7) مهارت ها32
(2-4-8) اشتباهات33
(2-5)تحقیقات انجام شده در زمینه موضوع پژوهش34
(2-5-1) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور34
(2-5-2) اضطراب ریاضی علت ها و پیامدها34
(2-5-3)جنسیت و اضطراب ریاضی35
(2-5-4)حل مسأله و اضطراب ریاضی37
(3) فصل سوم (روش اجرای تحقیق)38
(3-1) روش پژوهش40
(3-2) جامعه آماری40
(3-3) گروه نمونه و شیوه نمونه گیری40
(3-4) ابزار پژوهش41
(3-4-1) مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان41
(3-5) شیوه اجرا42
(3-6) روش های آماری43
(4) فصل چهارم ( تجزیه و تحلیل )45
(4-1) مقدمه45
(4-2) تجزیه و تحلیل داده های کمی45
(4-2-1) بخش توصیفی45
(4-2-2) بخش استنباطی48
(5) فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری)58
(5-1)بحث و نتیجه گیری59
(5-1-1) فرضیه کلی59
(5-1-2) فرضیه فرعی اول 60
(5-1-3) فرضیه فرعی دوم61
(5-1-4) فرضیه فرعی سوم 63
(5-1-5) فرضیه فرعی چهارم 64
(5-2) محدودیت های تحقیق66
(5-3) پیشنهادهای تحقیق66
(5-3-1) پیشنهادهای پژوهشی66
(5-3-1) پیشنهادهای کاربردی66
فهرست منابع68
پیوست ها72

منابع

منابع فارسی:

اصغری نکاح، سید محسن (1378)، بررسی اثربخشی راهبردهای حل مسأله همراه با روش سنتی در مقایسه با روش سنتی به تنهایی؛ در افزایش توانایی حل مسأله ریاضی دانش آموزان سال دوم راهنمایی تحصیلی ناحیه چهار مشهد،رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

آقاجانی سیف الله. خرمایی، فرهاد.رجبی، سعید. رستم اوغلی خیاوی، زهرا (1391).ارتباط حرمت خود و خودکارامدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان.مجله روانشناسی مدرسه.6.(1).7

آقازاده، محرم؛ واحدیان، محمد (1377) ، مبانی نظری و کاربردهای آموزشی نظریه فراشناخت، تهران، نشر نورپردازان

بال، ساموئل(1998). انگیزش در آموزش و پرورش.ترجمه علی اصغر مسدد،(1373).شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز

پولیا، جورج (1369). چگونه مسأله را حل کنیم.ترجمه آرام.تهران: کیهان

حسینی، محمدصادق(1383)، رابطه ی اضطراب ریاضی و سبک های یادگیری دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز با توجه به جنسیت و مقطع تحصیلی ، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد، رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

دادستان، پریرخ(1380). شکل گیری اضطراب در جریان تحول و بررسی تجربی آن در دوره نوجوانی.مجله دانشکده ی ادبیات و علو م انسانی دانشگاه تهران. شماره 14

دزموند، برومز. کامباچ، گلنروی. جیمز، آگاتا. پتی آزموند (1386). آموزش ریاضی به کودکان پیش دبستانی. ترجمه محمدرضا کرامتی. تهران : رشد

رابرت.ای ریس؛ مرلین.ن.سایدام؛ مری مونتگومری لیندکوئیست (1377) ، کمک به کودکان در یادگیری ریاضیات، ترجمه نوروزیان مسعود، تهران ، انتشارات مدرسه برهان

شکوهی، غلامحسین(1362). روش آموختن حساب و هندسه. تهران: چاپخانه ی پیروز

شیوندی چلیچه، کامران (1389).بررسی تأثیر عوامل سازنده ی پل های یادگیری آموزش ریاضی بر کاهش اضطراب ریاضی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی مدارس آموزش و پرورش شهرستان فارسان در سال تحصیلی 1389-90. رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

عماری، حسن (1383).بررسی تأثیرآموزش و راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضیات و بهبود نگرش به درس ریاضیات در دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان طارم.رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

لشکربلوکی، غلامرضا (1392). دانش آموزان ایرانی در آیینه ی تمز2011.رشد تحصیلی .8.(18).13

موسوی، فاطمه (1390). تأثیر مداخلات آموزشی در درس ریاضی بر پیشرفت ریاضی، اضطراب ریاضی و نگرش به درس ریاضیات در دانش آموزان دختر پایه ی پنجم ابتدایی شهر قزوین.رساله کارشناسی کارشناسی ارشد. تهران: دانشگاه علامه

طباطبایی

هاوسون،جفری. ویلسون، برایان(1368). ریاضیات در دهه ی 1990.ترجمه ی ناهید ملکی. تهران: مرکز

ترابی، سید سعید. محمدی فر، محمدعلی .خسروی، معصومه. نسرم، شایان . محمدجانی، هیوا (1392). بررسی نقش اضطراب ریاضی بر عملکرد در درس ریاضی و نقش جنسیت.مجله فناوری آموزش،6. (3)

منابع لاتین

Chiu, L.H., Henry, L.L. (1990) Development and Validation of the Mathematics AnxietyScale for children Measurement and Evaluation in Counseling and Development

Clute, P.S. (1984) Mathematics anxiety. Instructional method and achievement in survey course  College mathematics journal for research in mathematics education.Voll5 NO1p50-58.

Chang, E. C, Watkins, A., & Banks, K. H, (2004).How adaptive and maladaptiveperfectionism relate topositive and negative psychological functioning: Testing astressmediation model in black and white female collegestudents. Journal of Counseling Psychology, 51, 93-102

Driscoll, Mark j.resarch with rach: elemntay school Mathematics. St.louis: CEMRL, Inc, (1980)

Fennema E. and Sherman J., FennameSherman Mathematics attitude scalesinstrument designed the measure attitudetoward the learning of mathematics by femaleand male: jsas catalog of

selected document inpsychology, 1978, pp.6-31

Fiore, G.N (2001) mathematics abused student: Are we prepared to teach them? Mathematics  Teacher, 32, 403-406

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین انجام شد.جامعه ی آماری تحقیق کلیه ی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی مدارس ابتدایی ناحیه یک شهرستان قزوین می باشد. و گروه نمونه عبارت است از ، 60 دانش آموز که به صورت تصادفی طبقه ای خوشه ای از جامعه آماری مورد نظر انتخاب گردید. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل، جایگزین و گروه آزمایشی طی هشت جلسه آموزش های مربوط به روش حل مسأله جورج پولیا را دریافت کردند. برای گردآوری اطلاعات از مقیاس اضطراب سنج ریاضی برای کودکان (MASC) استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها که با استفاد از روش تحلیل کوواریانس صورت گرفت،  نشان داد که بیشترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس اضطراب ارزیابی ریاضی و کمترین تأثیر در کاهش خرده مقیاس  اضطراب معلم ریاضی صورت گفته است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که تأثیر مهارت های حل مسأله در کاهش خرده مقیاس اضطراب یادگیری ریاضی در این پژوهش رد شد.

واژه های کلیدی: اضطراب ریاضی، حل مسأله، راهبردهای حل مسأله، اضطراب امتحان، مهارت های آموزش ریاضی

 فصل اول

(کلیات تحقیق)

 مقدمه

پيشرفتهاي سريع علم و صنعت و تأثير آن در شئون مختلف زندگي بشر لزوم آشنايي به مقدمات رياضي را حتي براي افرادي كه به ساده ترين مشاغل اشتغال دارند روز به روز آشكارتر مي سازد ( شكوهي ، 1362)

به طور كلي اهميت و نقش پايه اي رياضيات در تاريخ انديشه توسط علوم و حتي سير تحولات صنعتي و فني غيرقابل انكار است . در واقع رياضيات يكي از مهارت هاي فردي بسيار اساسي در تداوم زندگي روزمره در جوامع مدرن است ( اردن و اكگيو[1]، 2010) .

اما يكي از عواملي كه مي تواند روند تحصيل رياضيات و عوامل مثبت با آن را با اشكال مواجه كند اضطراب رياضي است . بسياري رياضيات را يك درس سخت مي شناسند . براي بسياري با يك احساس قوي از شكست همراه است و خاطره ي آنها از رياضيات مدرسه خاطره ي آزمايش ها و امتحان ها ، سرخوردگي و ترس از “غلط درآوردن جواب” است ( هاوسون و ويلسون ، ترجمه ملکی ، 1368 ).

اضطراب رياضي به عنوان يك حالت ناراحتي در زماني كه دانش آموز مي خواهد تكاليف رياضياتش را انجام دهد ، پديد مي آيد . ويژگي هاي اصلي اين ناراحتي شامل : دوست نداشتن ، نگراني و ترس ، با تظاهرات خاص رفتاري مانند تنش ، نااميدي ، پريشاني ، ناتواني و بهم ريختگي رواني در هنگام دست زدن به كارهاي رياضي مي باشد . علاوه بر اين ، احساس اضطراب مي تواند منجر به وحشت ، تنش ، ناتواني ، اضطراب ، خجالت ، ناتواني كنار آمدن ، عرق كف دست ، معده عصبي ، اشكال در تنفس و از دست دادن توانايي تمركز باشد ( آقاجاني و همكاران، 1391 ) .

بيان مسأله

در جامعه ي ما افراد زيادي در مقاطع آموزش و پرورش در حال تحصيل هستند و علاوه بر آن نگرش سنتي و احتمالا منفي به يادگيري و كاربرد رياضي وجود دارد . اين مشكل به خصوص در مورد رياضيات پررنگ تر و جدي تر مي نمايد ( عماري ، 1383 ) . بنابراين بايد تدبيري انديشد تا از فوايد و اهميت هاي اين درس حداكثر استفاده را برد و راه موفقيت در آن را هموارتر نمود . الگوي راهبردهاي حل مسأله روشي ست كه طبق آزمايشات و تحقيقات انجام شده در اين زمينه به كار خواهد آمد .

مطالعه ي عملكرد آدمي در حل مسأله موضوع تازه اي نيست ، نخستين پژوهش هاي تجربي در اين باره حداقل به 90 سال پيش معطوف است . معهذا مطالعه ي حل مسأله در حيطه هاي خاص نظير مسائل رياضي ، حل مسائل فيزيك و … سنت پژوهشي تازه تري مي باشد (عماری،1383 ) .

به خصوص كه در دهه ي اخير هدف از آموزش رياضي در دوره ي ابتدايي به طور كلي تغيير كرده است . ديگر بر چهار عمل اصلي تأكيد نمي شود زيرا اين كار را ماشين حساب ها انجام مي دهند ( برومزر ، آگاتا ، كامبوباچ ،ترجمه کرامتی ،1386 ) .

همچنين ديگر هدف تنها پرورش نخبه ها و علاقه مندان به رياضي يا افراد خاصي كه مي خواهند رشته رياضي را در سطح دانشگاهي ادامه دهند نيست ، بلكه در اين برنامه ، هدف از آموزش رياضي ، بهترزندگي كردن دانش آموزان مي باشد . بنابراين برقراري ارتباط بين رياضي و زندگي روزمره ، كسبمهارت هاي مدلسازي رياضي و حل مسأله ، رشد مهارت هاي تفكر ، برقراري ارتباط بين نمايش هاي مختلف رياضي و تعبير و تفسير آنها ، برقراري ارتباط بين رياضي و ساير علوم و در حالت كلي ، به كارگيري مفاهيم رياضي در محيط پيراموني و تفسير و تحليل آنها از جمله هدف هاي اصلي اين درس است ( راهنماي معلم رياضي ششم ابتدايي ، 1390 ).

دانش آموزان ايراني از اين قائده مستثنی نيستند . نتايج به دست آمده از سومين مطالعه ي بين المللي رياضي و علوم تيمز نشان مي دهد كه برون دادهاي آموزشي كشور حتي در مقايسه با كشورهاي در حال توسعه تفاوت چشمگيري دارد . نمرات دانش آموزان ايراني در آزمون رياضي از ميانگين كشورهاي شركت كننده در مطالعه بسيار پايين تر بوده است . به گونه اي كه در مطالعه ي تيمز متوسط نمره ي كشورهاي شركت كننده 495 بود (شيوندي چليچه ، 1389 ).

با توجه به اينكه يكي از مهم ترين روش ها و راهبردهاي تدريس كه دستيابي به اين مهم را ممكن مي سازد و در اين زمينه بسيار راهگشاست ، راهبردهاي حل مسأله است و با توجه با اينكه اين روش براي اولين بار در كتاب رياضي پايه ي ششم ابتدايي در ايران در حال اجراست پژوهش حاضر در پي بررسي تأثير اين روش و راهبردهاي آن بر كاهش اضطراب رياضي كودكان پايه ي ششم شهرستان قزوين است ، چرا كه اضطراب رياضي نيز معضلي ست كه از ديرباز گريبان گير كودكان ايراني به خصوص دختران ايراني است .

اهميت و ضرورت پژوهش

جورج پوليا رياضيدان نامدار بين المللي و نويسنده ي پرفروش ترين كتاب هاي رياضي در ديباچه ي ويرايش دوم كتاب چگونه مسأله را حل كنيم صفحه نهم چنين مي نويسد : « رياضيات اين افتخار مشكوك را دارد در برنامه ي آموزشگاه ها كمتر جالب توجه همگان است … معلمان آينده از مدارس ابتدايي عبور مي كنند براي آنكه از رياضيات بيزار شوند … و سپس به مدارس ابتدايي باز مي گردند تا به نسل تازه اي نفرت داشتن از رياضيات را تعليم دهند . »

« معلم رياضيات فرصت بزرگي در برابر خويش دارد . اگر وقت اختصاصي خود را به تمرين دادن شاگردان در عمليات پيش و پا افتاده بگذارند ، علاقه و دلبستگي آنها را مي كشد و مانع رشد و تكامل عقلي آنها      مي شود . ولي اگر كنجكاوي دانشجويان را با مطرح كردن مسائلي متناسب با دانش آموزان و شناخت آنها برانگيزد ، و در حل كردن مسائل با طرح كردن پرسش هايي راهنما را به ياري آنان برخيزد ، مي تواند ذوق و شوق و وسيله اي براي انديشيدن مستقل در وجود ايشان پديد آورد » ( پوليا ، ترجمه آرام، 1369 ) .

زندگي در جوامع امروزي نيازمند به كارگيري مهارت هاي گوناگون است از جمله اين مهارت ها مي توان به حل مسأله ، استدلال ،فرضيه سازي ، آزمايش فرضيه و تخمين ، مهارت هاي محاسباني ، تفكر جبري ، درك مفاهيم هندسي ، پيش بيني نتايج و … اشاره كرد با وجود اين يافته ها مطالعات تيمز حاكي از آن است كه ميزان دستيابي به اين مهارتها كمتر از حد انتظار است ( لشكر بلوكي ، 1392 ) .

اگرچه رياضيات از دروس بنيادي مهم در دوران تحصيل مي باشد زيرا دانش آموزان در اين درس درست انديشيدن را مي آموزند اما اغلب نمي دانند درس رياضي را چگونه بايد آموخت . بنابراين پديده هايي چون اضطراب رياضي و اضطراب امتحان و نمره ايجاد مي شود و باعث ضعف عملكرد دانش آموزان مي شود .

بخشي از اين ضعف به رويكردها و روش هاي آموزش بر مي گردد كه در بناكردن درك معنادار و تعميم آموخته ها به موقعيت واقعي نقش اساسي دارند ( لشكر بلوكي ، 1392 ) . اين موضوع و از سويي ترديد در كارآمدي كلاس هاي سنتي درس رياضي كه منجر به اضطراب در دانش آموزان شده ، از جمله تحميل قدرت معلم ، مواجهه ي عمومي و محدوديت در زمان از سوي ديگر پرداختن به روش هاي نوين تدريس رياضيات را موجه مي نمايد ( موسوي ، 1390 ) .

پژوهش حاضر با تمركز بر راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي به ارزيابي روش هاي بهبود اين مسأله خواهد پرداخت . چرا كه اگر اضطراب جنبه ي مزمن و مداوم پيدا كند ، مي تواند منبع شكست ، سازش نايافتگي ، استيصال گسترده اي تلقي شود كه فرد را از بخش عمده ي توانمندي هايش محروم مي سازد ( دادستان ، 1371 ) . بنابراين اكنون زمان آن فرارسيده است تا اين كمبودها را جبران نموده و نظام هاي كاربردي براي آموزش حل مسأله كه روشي متفاوت و راهگشاست ايجاد كنيم و آموزش و پرورش به پژوهش هاي متعدد و گسترده اي نياز دارد ، تا ابتدا اصول حاكم بر اين آموزش و سپس شيوه هاي كاربردي آن را كشف نموده و نهايتا جايگاه اين شيوه را در يك برنامه ي درسي آموزشگاهي مشخص كند ( به نقل از شيوندي چليچه، 1389 ) .

اهداف پژوهش

هدف کلی

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله در كاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

اهداف جزئی

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثر بخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

تعیین اثربخشي راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين

 فرضيه هاي پژوهش

فرضيه کلی

راهبردهاي حل مسأله بركاهش اضطراب رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين مؤثر است .

فرضيه های جزئی

راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب حل مسأله دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين مؤثراست .

راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب معلم رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين مؤثر است .

راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب ارزيابي رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين مؤثر است .

راهبردهاي حل مسأله بر كاهش اضطراب يادگيري رياضي دانش آموزان پايه ي ششم ابتدايي شهرستان قزوين مؤثر است .

مفاهیم تحقیق

تعريف نظري :

مسأله : موقعيتي كه فرد در آن چيزي را طلب مي كند و نمي داند كه چگونه به طور مستقيم به آن دست يابد ( رابرت ، اي ، ريس و ديگران . ترجمه نوروزيان ، 1381 ).

حل مسأله : چگونگي دست يافتن به موقعيتي كه فرد چيزي را طلب مي كند (رابرت ، اي ، ريس و ديگران . ترجمه نوروزيان ، 1381) .

راهبردهاي حل مسأله : نمايانگر مهارت هاي شناختي و فراشناختي فوق العاده پيچيده اي ست كه در مقايسه با فرايندهايي نظير زبان آموزي و تشكيل مفاهيم ، در سطح بالاتري پردازش اطلاعات است و معرف يكي از هوشمندانه ترين فعاليت هاي آدمي ست ( نيوتل ، سانين 1998، به نقل از موسوي ، 1390 ) .

اضطراب رياضي : بنا به تعريف توبايس و ويسراد اضطراب رياضي به عنوان ترس ، احساس عدم سازماندهي ذهني يك نوع فلج ذهني و گونه اي درماندگي تعريف مي شود كه در برخي افراد هنگامي كه با يك تكليف رياضي مواجه مي شوند ديده مي شود . اين ترس هم به لحاظ عاطفي وهم به لحاظ شناختي نسبت به مفاهيم و تكاليف رياضي اتفاق مي افتد ( به نقل از عماري ، 1383 ) .

تعريف عملياتي :

مسأله : برخورد دانش آموز با مسأله ي مطرح شده در كتاب رياضي ششم ابتدايي

حل مسأله : چگونگي حل مسأله مورد نظر و راهبردهاي آن براساس مراحل چهارگانه جورج پوليا

راهبردهاي حل مسأله : در اين پژوهش ، راهبردهاي مطرح شده در الگوي حل مسأله جورج پوليا كه شامل چهار گام زير مي باشد .

1- فهميدن مسأله    2- طرح نقشه        3- اجراي نقشه             4- مرور و امتحان كردن جوان

اضطراب رياضي : اين مفهوم به عنوان متغير وابسته در اين پژوهش به كار رفته و توسط پرسشنامه ي اضطراب رياضي براي كودكان( MASC ) چيو و هنري مورد استفاده قرار خواهد گرفت .

1. Erden & Akgul

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122