پايان نامه بررسي تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير روش تدريس جيگ ساو و روش تدريس يادگيري در حد تسلط بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله6
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش9
1-4- اهداف تحقیق10
1-5- سؤالات تحقیق10
1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش11

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
2-1- الگو چیست؟15
2-2- معرفی الگوهای تدریس15
2-3- الگوی تدریس جیگ ساو16
2-3-1- مراحل طرح تدریس جیگ ساو16
2-3-2- مراحل تدریس جیگ ساو17
2-3-3- کاربرد الگو21
2-4- پیشرفت تحصیلی 21
2-4-1- معیارهای پیشرفت تحصیلی 24
2-4-2- عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی25
2-4-3- خانواده و پیشرفت تحصیلی29
2-4-4- ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی29
2-4-5- شرایط اجتماعی و اقتصادی و پیشرفت تحصیلی30
2-4-6- سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی30
2-4-7- مدرسه و پیشرفت تحصیلی30
2-4-8- انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی31
2-4-9- نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی31
2-5- مبانی نظری پژوهش32
2-6- محیط های یادگیری32
2-6-1- رویکرد رقابتی32
2-6-2- رویکرد انفرادی32
2-6-3- رویکرد مشارکتی32
2-6-4- ویژگی های یادگیری مشارکتی33
2-6-5- دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی34
2-6-6- روشهای یادگیری مشارکتی36
2-7- سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو42
2-7-1- نقش معلم در روش تدریس جیگ ساو46
2-7-2- اثرات کاربرد روش جیگ ساو48
2-7-3- محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو48
2-8- روش يادگيري در حد تسلط 51
2-8-1- مفهوم تسلط51
2-8-2- مراحل روش يادگيري در حد تسلط52
2-8-3- محاسن روش یادگیری در حد تسلط53
2-8-4- محدوديت‌ها53
2-8-5- یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) 53
2-8-6- روش آموزش برای یادگیری55
2-8-7- مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط56 2-9- خانواده الگو های انفرادی 60
2-9-1- روش های آموزش انفرادی61
2-9-2- آموزش انفرادی و ویژگی های آن62
2-9-3- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر64
2-9-4- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم65
2-9-5- آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر66
2-10- روش تدریس یادگری در حد تسلط68
2-10-1- مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط69
2-11- سوابق پژوهشی70
2-11-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور70
2-11-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور72
2-12- جمع بندی74

فصل سوم:روش تحقیق
3-1- روش تحقیق76
3-2- جامعه آماری 77
3-3- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری77
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 78
3-5- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات78

فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه80
4-2- یافته¬های استنباطی 86
4-3- فرضیه اصلی اول86
4-4- فرضیه فرعی دوم89
4-5- فرضیه فرعی سوم91

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- مقدمه95
5-2- بحث و نتیجه‎گیری97
5-3- فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)98
5-4- فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)98
5-5- فرضیه سوم100
5-6- محدویت¬های پژوهش101
5-7- پیشنهادهای پژوهشی101
5-8- پیشنهادهای کاربردی101

فهرست منابع
منابع فارسی104
منابع غیرفارسی106
پیوست ها
پیوست الف
چکیده انگلیسی 107

فهرست منابع

منابع فارسی

کتاب:

آلیس و والن. (1379). آشنایی با یادگیری از طریق همیاری. (ترجمه رستگار و ملکان). تهران: نی.

جویس، بروس؛ ویل، مارشا و کالهون، امیلی. (1384). الگوهای جدید تدریس 2004. (ترجمه محمدرضا بهرنگی). تهران: کمال تربیت.

سیف،علی اکبر،(1392).روانشناسی پرورشی نوین،نشر تهران دوران.صص 525-520

بهرنگی،محمدرضا،(1384).الگوهای تدریس 2004،نشر کمال تربیت،انتشارات تهران،بهار 1384،صص341-339.

 مقاله و مجله:

بهرنگی، محمدرضا؛ اقایاری، طیبه. (1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایه پنجم. فصلنامه نوآوری های آموزشی، شماره 10، صص 41-24.

سیف، علی اکبر. (1379). روانشناسی تربیتی(ویراست نو). تهران: آگاه.

فقیهی، فاطمه. (1381). جمع بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره هشتم، شماره3.

کرامتی، محمدرضا. (1382). نگاهی نو و متفاوت به یادگیری مشارکتی. مشهد: آیین تربیت.

کرامتی، محمدرضا. (1386). تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی ریاضی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، شماره 10، صص55-39.

شعبانی،حسن،(1323).مهارت های آموزش وپرورش،روش ها و فنون تدریس.

نوروزی حجی محمد ، محسنی زاده سید مصطفی ، جعفری ثانی حسین ، ابراهیم زاده سعید . تاثیر تدریس با تلفیق دوالگوی اموزشی همیاری ویادگیری در حد تساط بر یادگیری مبعث علایم حیاتی : :تجربه ای از دانشجویان پرستاری و اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مشهد .مجله ایرانی اموزش در علوم پزشکی . (1390).

شکاری کاشانی زهرا ، ابراهیم دماوندی مجید،  کرمی گزافی علیرضا ، تاثیر روش یادگیری تاحد تسلط در نگرش ، عملکرد وانگیزش درونی دانش اموزان دختر دبرستانی در یاد گیری مفاهیم شیمی. (1389).

 پایان نامه:

اکبری، پروین. (1378). بررسی اختلالات رفتاری و یادگیری پسران و دختران کلاس پنجم ناحیه 3 شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.

ایوبی، زهرا. (1377). مقایسه یادگیری مشارکتی و سنتی بر پیشرفت تحصیلی و حرمت خود دانش آموزان دختر پایه سوم متوسطه منطقه 10 تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، مرکز آموزش مدیریت دولتی خراسان

بذرگری، صغری. (1382). بررسی میزان تاثیر روش آموزش تبادلی راهبردهای درک وفهم خواندن بهبود درک مطلب دانش آموزان ضعیف پایه پنجم ابتدایی شهر ارسنجان. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تهران.

رحمتی،عبدالمجید (1392)،بررسی تاثیر روش تدریس یادگیری در حد تسلط بز پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کم توان ذهنی مراکز آموزش کودکان استثنائی شهر شیراز ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز.

شعبانی، حسن. (1380). تاثیر روش حل مسئله به صورت کار گروهی بر روی تفکر انتقادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در شهر تهران. رساله دکتری، چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس.

قدرتی، معصومه. (1380). مقایسه تاثیر یادگیری مشارکتی با یادگیری انفرادی در میزان یادسپاری، درک و فهم، تجزیه و تحلیل، قضاوت اطلاعات علمی درس علوم تجربی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه علامه طباطبایی.

قلتاش، عباس. (1383). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهر کره ای 83-1382. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

قهرمانی، بهپور. (1387). بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی با تاکید بر روش جیگ ساو بر مهارتهای اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم کوه سبز در سال تحصیلی 87-1386. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.

میرزاخانی، محمد. (1384).بررسی تاثیر روش یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارتهای اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر سال سوم متوسطه شهرستان ماهنشان در درس روان شناسی. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، چاپ نشده، دانشگاه تربیت معلم تهران.

-شکاری کاشانی، زهرا. (1388). بررسی تاثیر روش تسلط آموزی بر میزان یادگیری شیمی دانش آموزان ضعیف پایه دوم دبیرستان و مقایسه آن با روش متداول آموزشی در شهرستان کرج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش شیمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران.

مرادی، سیما. (1392). بررسی اثر بخشی روش تدریس درحد تسلط بر پیشرفت تحصیلی، خودپنداره و انگیزش پیشرفت دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه هرمزگان

منابع غیرفارسی:

Aronson, E.(2000). Jigsaw classroom: Overview of the

technique.Soial Psyhology network. Sage pub company.

Cooper. (2002). Georgeanne. Teaching effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.

Farrell, M. (1999). Key issues for primary schools, Routldge.

Hung, L. (2001).”Tidbits on the teaching of mathematics in girls Schools”. Chinese Education and socity, Vol. 34. Issue 1.

Jacobs.(2002). G-man etal. The teachers sour cebook for cooperative Learning. California: corwin press.

Johnson, D. Roger Johnson. And Mary Beth stanne(2000). Cooperative learning methods: A metaanalysis. University of Minnesota.

kagan,S.(1998). Cooperativw learning. University of California

Miles, M. (2007); innovation in education; New york: teachers’ College press

Onwuebuzie, A. (2002).”Relationship between peer orientation and achievement  cooperative learning based research”. Jounal of Educational Research, 94.

Tobias، R(1999)، personal،social and health educational citizenship in primary school. www. ofsted. gov. uk.

Whicher, K.M. , Nunnery,J.A(1997).”Cooertive learning in the classroom” . The Journal of Educational Research, Vol. 91. No.1.

Block, J.H. & R.B. Burns.(1976)Mastery learning. In: L.S. Shulman (ed.). Review of research in education, vol 4, pp 3-49.

Bruner, J.S. (1966).Toward a Theory of Instruction. Cambridge, Mass:Harvard University Press.

چکیده                                                                                                                           

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده است.این پژوهش به روش شبه تجربی و استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده است که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه تحقیق لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی تحقیق می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه

” به راستي که دل ها خسته مي شوند، همان طور که بدن ها خسته مي شوند، پس نوبرانه ها و تازه يافته های حکمت را براي اين دل ها بجوييد. ” حضرت علي (ع)

آينده ای که امروزه پيش بينی مي شود از راه خواهد رسيد. اگر ما بدانيم که آينده چگونه بايد باشد، مي توانيم بر آن تأثير بگذاريم. فرزندان ما در کلاس های درس از روش هايی بهره مي گيرند که پنجاه سال پيش به کار مي رفت و اگر ما مي خواهيم آنان را براي آينده آماده کنيم، بايد درک درستي از روش هاي آموزشی نوين پيدا کنيم.

از آن جا که قواعد علمی و دانش بشری دائماً در حال پيشرفت و جايگزيني هستند، ما بايد به دانش آموزان مهارت های فراگيری علوم را هم بياموزند تا هيچ گاه در تنگنا قرار نگيرند. يادگيري مشارکتی يا آموزش از طريق همياری، رويکردی جديد در آموزش دنياست که هدف های عمده آن عبارتند از: درگير کردن دانش آموزان در فرايند يادگيری، از بين بردن حالت تک بعدی و معلم محور کلاس ها و ايجاد علاقه و انگيزه به يادگيری فعال در دانش آموزان. با توجه به تغييرات و پيشرفت هاي سريعي که در علوم روی می دهد، دانش آموزان ما نيازمند روش هايی هستند که از طريق آن ها به مهارت های يادگيری دست يابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سريع تر و همگام با پيشرفت ها بياموزند. روش يادگيری مشارکتی يا آموزش از طريق همياری دانش آموزان را در اين امر ياری مي دهد(جانسون و جانسون[1]، 2000).

اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و پیشرفت تحصیلی فراگیران بستگی به کیفیت تدریس معلمان و بهره گیری از روش های تدریس فعال دارد .روشهای فعال تدریس به روشهایی اشاره دارد که بتواند فعالیتهایی دانش‌آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل نماید  ( فضلی خانی ، 1378  )

بنابراین معلم باید فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند .بعضی اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند ولی بعداً متوجه می‌شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی از آنچه که را که مطرح شده است بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟

در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روشهای فعال در آموزش را دلیل اصلی قلم داد کرد .به همین ، دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می‌کند . بکارگیری روشهای فعال تدریس باعث می‌شود تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . در این تحقیق نیز بدون غفلت از سایر متغیرهای مهم نظیر پیشرفت تحصیلی و… تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط دانش آموزان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و امید است که روزنه برای مطالعه و تحقیق بیشتر و گامی برای فرایند یاددهی و یادگیری باشد.

جیگ ساو (تقسیم موضوع به بخش های مختلف)

روش جیگ ساو یک متد ویژه مشارکتی است که نزدیک به سه دهه پیشینه موفقیّت و سودمندی را در ابعاد مختلف تربیت به همراه دارد، توانسته است در کاهش تضادها و نابرابری های نژادی، ایجاد جو مثبت و پویای یادگیری، نقش ارزنده ای را ایفا نماید(رابرت[2] ، 2007).

روش جیگ ساو یکی از ویژگی های برجسته را نسبت به سایر روش های ویژه یادگیری مشارکتی دارد که درآن افراد، تیم های ویژه و تخصصی پیرامون آن قسمت از بحث یا موضوعی که انتخاب کرده اند، تشکیل می دهند و این امر فرصت ویژه ای برای تمرین مهارت مسئولیت پذیری و سایر مهارت های اجتماعی است(آرونسون[3]، 2000).

اين روش يکي از الگوهاي روش تدريس مشارکتي است که براي محيط هاي آموزشي مناسب مي باشد، و در سال ۱۹۷۸ توسط آرونسون به کار برده شد. در این روش فراگيران به گروه هاي ۴ تا ۵ نفره تقسيم مي شوند. آرونسون گروه هاي ۶ نفره تشکيل داد، ولي امروزه با توجه به نتايج تحقيقات بسته به شرايط، تعداد اعضاي گروه فرق مي کند.

روش جيگ ساو به وسيله اسلاوين در سال ۱۹۸۶ اصلاح شد در اين روش دانش آموزان به گروه هاي ۴ يا ۵ نفره تقسيم مي شوند. در اين روش، کليه دانش آموزان، يک مطلب مشترک نظير يک فصل کتاب، يک داستان کوتاه يا يک زندگينامه را مطالعه مي کنند در عين حال از هر دانش آموز خواسته مي شود تا در مورد يکي از عناوين مطلب مورد نظر(يک بخش خاص)، مطالعه عميق تري به عمل آورد. آن دسته از دانش آموزاني که در مورد يک عنوان مشترک مطالعه مي کنند گروه هاي تخصصي تشکيل مي دهند و يادگيري خود را در مورد آن موضوع عميق تر نموده و بعد به منظور تدريس آموخته هاي خود به ساير اعضاي گروه به تيم هاي خود باز مي گردند. سرانجام، همه دانش آموزان در آزمون هاي انفرادي شرکت مي نمايند و نمره هر گروه بر اساس ميانگين نمرات اعضاي آن گروه مشخص مي شود و گروه هايي که به حد نصاب معين رسيده باشند موفّق به اخذ گواهينامه يا پاداش مي شوند.

روش تدریس یادگیری در حد تسلط

در یادگیری در حد تسلط اساسی ترین مفهوم “تسلط” است.تسلط به مقدار یادگیری واقعی یادگیرنده اشاره می کند.مفهوم تسلط به مفهوم مهارت هم نزدیک است.مهارت به کارآمدی فرد در استفاده از یادگیری هایش اشاره می کند.هر چند که تسلط به اثر بخشی فراید یادگیری در ایجاد یادگیری مطلوب اشاره می کند.اندرسون و بلاک می گویند،مهارت بدنبال تسلط می آید؛یعنی نخست شخصی باید ابتدا بر کاری تسلط یابد تا بعد در آن ماهر شود.یادگیرندگان از راه تمرین کردن یادگیری هایی که قبلا برآنها تسلط یافته اند مهارت کسب می کنند.بنابراین می توان گفت تسلط پیش نیاز مهارت است.

کنترل میزان تسلطی که دانش آموز در فرایند آموزش بدست می آورد از طریق آزمون های مرحله ای تکوین و پایانی، تجمعی و تراکمی ،امکان پذیر است.

بر طبق نظریه روزنشتاین عواملی که زمینه ساز تسهیل و فرایند یادگیری اند،عبارتست از:تمرین های گام به گام،تمرینات مبتنی بر مثال هایی درباره ی مهارت ها و مفاهیم جدید،گفتار های توضیحی درباره ی مواد مورد نظر برای یادگیری،تلاش برای تسلط بر مفهوم یا مهارت و دوری از بی صبری و تشریح مجدد نکات.معلم باید تلاش کند متناسب با نوع درس و زبان بازخوردهای مناسب را ارائه دهد.

بیان مساله:

    پیشرفت تحصیلی عبارت است از موفقیت دانش آموزان در یک یا چند موضوع درسی(مثل: درک، فهم خواندن یا محاسبه عددی)، چنین پیشرفتهایی توسط آزمودنهای میزان شده تحصیلی اندازه گیری می شود. همچنین این اصطلاح بر پیشرفت فرد در کلاس، آنطور که در کار مدرسه ارزیابی می شود دلالت دارد(ماهر، 1376).

پیشرفت تحصیلی به جلوه ای(نمایی) از جایگاه تحصیلی دانشآموزان اشاره دارد که این جلوه ممکن است بیانگر نمره ای برای یک دوره، میانگین نمرات در دوره ای مربوط به یک موضوع یا میانگین نمرات دوره های مختلف باشد. برای پیشرفت تحصیلی می توان ملاک های گوناگون را در نظر گرفت که مشهورترین آنها میانگین نمرات کلای می باشد.(پالسون، 1994).

از پیشرفت تحصیلی به عناون یکی از شاخص های پیشرفت در نظام آموزش و پرورش مفهوم «انجام تکالیف و موفقیت دانش اموزان در گذراندن دروس یک پایه تحصیلی مشخص» یا «موفقیت دانش آموزان در امر یادگیری مطالب درسی» استفاده می شود. وجه مخاف ان اُفت تحصیلی است که یکی از معضلات نظام آموزشی می باشد که بهشیوه های گوناگون همچون عدم موفقیت دانش آموزان در دست یابی به هدف های مقاطع تحصیلی مربوطه، مردودی و تکرار پایه های تحصیلی، ترک تحصیل زودرس، بیکاری و بلاتکلیفی خود را نشان می دهد(پورشافعی، 1370) باقری(1376) نیل به اهداف آموزشی را با اصطلاح پیشرفت تحصیلی بیان میدر مورد معیارهای پیشرفت تحصیلی باید گفت که پیشرفت تحصیلی از راههای مختلف و با معیارهای متفاوت مشخص می شود، یکی از این معیارها معدل دانش آموزان در یک نیم سال تحصیلی و محاسبه معدل یک سال وی است. معیار دیگر مشخص کردن پیشرفت تحصیلی، محاسبه نمرات دانش آموزان در یک درس است. شیوه دیگر استفاده از مجموعه نمرات دروس یک سال می باشد و معیار آخر تعیین پیشرفت تحصیلی در طی چند سال و یا یک دوره تحصیلی است(فراهانی، 1994، ). اگر یک نمره از یک دوره تحصیلی یا میانگینی از یک گروه از دروس مختلف در حیطه موضوعی خاص یا میانگینی از دوره های مختلف تحصیلی، ملاکی برای پیشرفت تحصیلی باشد، این ملاک ها مسائل و مشکات تشخیصی را به دنبال خواهد داشت. مثلاً کاربرد یک نمره واحد از یک دوره تحصیلی ویژه دارای روایی و پایایی کمتر است تا نمره ای که بر اساس ترکیب چندین نمره بدست می آید. کاربرد نمره های بدست آمده از دوره های مختلف تحصیلی در موضوعات مختلف نیز به منظور بدست اوردن معدل نمرات کلاس مسأله ای دشوار و غامض است، زیرا این گونه نمرات شامل نمرات است که از دوره ها و رشته های تحصیلی متفاوت بدست آمده است و در یک مقیاس واحد ترکیب شده اند، در صورتیکه هر یک از دانش اموزان می توانند سطوح متفاوتی از پیشزفت را در هر موضوع داشته باشند(پالسون، 1994، ).

به نظر میرسدکه پذیرش یک مقیاس چند بعدی از پیشرفت به جای مقیاس یک بعدی از پیشرفت تحصیلی، مفیدتر است. این بدین دلیل است که میانگین نمرات کلاسی برای هر مجموعه از دوره های تحصیلی پیش بینی کننده بهتری از پیشرفت تحصیلی می باشد تا ترکیب مجموعه ای از دروس متفاوت تحصیلی در یک مقیاس واحد. به هر حال می توان مقیاس های پیشرفت یک فرد را در یک حیطه خاص مانند ریاضیات، علوم، تاریخ و ادبیات و غیره تحت عنوان معدل کلاسی ویژه طبقه بندی کرد. در حالی که مقیاس های معدل کلاسی عمومی به پیشرفت فرد در همه موضوعات اشاره می کند. از طریق انتخاب یک مقیاس های معدل کلاسی ویژه این امکان وجود دارد که پیشرفت تحصیلی هر فرد در یک گروه ویژه از موضوعات مربوطه تعیین کرد، ولی زمانی که «معدل کلاس عمومی» به کار برده می شود امکان پیگیری پیشرفت فرد در حیطه های موضوعی مختلف وجود ندارد. خلاصه اینکه میانگین نمرات کلاسی، ملاکی رایج برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی می باشد(فرهانی، 1994، ).

سالهای متمادی است که محققان و پژوهشگران تعلیم و تربیت و روان شناسان اجتماعی مطالعات فراوانی در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش اموزان انجام داده و همیشه در نظر انها بوده است(محمدی باغملایی، 1374)، چرا که پیشرفت تحصیلی موضوعی است که به خصوص در حال حاضر مورد توجه تمامی کشورهای جهان است و هر ساله مقدار زیادی از بودجه جوامع صرف تحصیل کودکان و نوجوانان می شود و پژوهش های زیادی به بررسی عوامل مختلفی که می تواند بر پیشرفت تحصیلی تأثیر داشته باشد، عواملی مانند: خانواده، محیط زندگی، مدرسه و برنامه های آموزشی اختصاص یافته است(قاجاریه، 1373).

هسته اصلی تدریس، ترتیب محیط های مناسب تعامل فرآیندی و نحوه یادگیری دانش آموزان است(هاروی، هانت، و شرودر[4]، 1961). الگوی تدریس، توصیف گر محیط یادگیری است و در چارچوب آن تحلیل محتوا، طرح ریزی و تدوین برنامه تحصیلی، آموزشی و درسی تا باز اندیشی و دوباره شکل دهی محتوای کتاب، تمرینات، برنامه های چند رسانه ای، برنامه های یادگیری به کمک رایانه و بالاخره ارزشیابی جای می گیرد. از آنجا که الگوهای یادگیری برای آموختن دانش آموزان است، برای رشد و نمو و برنامه های مناسب آنان به ویژه برای دانش آموزانی مناسب اند که «پیشینه های یادگیری آنان» موردی برای ملاحظه است(جویس و دیگران، به نقل از بهرنگی، 1384).

هدف از تدریس افزایش توانایی یادگیری است و بهره گیری از ابعاد هوشی برای آن مناسب است. از نتایج تحقیقات جدید علوم تربیتی تایید تاثیر عمده آموزش و پرورش بر هوش چندگانه است. الگوهای تدریس ابزاری مهم برای گشودن راه سازمان دهی آموزش و پرورش، برای بهره گیری از انواع هوش و افزایش یادگیری است. بنابراین بسیاری از تفاوت هایی که دراغلب آموزش سنتی بازدارنده یادگیری هستند، مانند تفاوتهای نژادی، جنسی، فرهنگی و زمینه های اقتصادی- اجتماعی، در مقابل قدرت آموزش و پرورش با الگوهای تدریس که ابزار آموزش به خویشتن را در اختیار دانش آموزان قرار می دهند ناچیز است(بهرنگی، 1383).

تدریس خوب، نتیجه اش خوب یاد گرفتن دانش آموزان است. دانش آموزانی که خوب یاد می گیرند، راهبردهای خوب یاد گرفتن و کسب آموزش و پرورش را در خود توسعه می دهند. الگوهای تدریس به دانش آموزان کمک می کند که ذخایر این راهبردها در آن توسعه یابد. این الگوها به رشد  دانش آموزان به مثابه فردی با توانایی افزایش تفکر و رفتار عاقلانه و ساختن مهارت ها و تعهدات اجتماعی یاری می رسانند. تدریس فزاینده ساختن جمعهای یادگیرندگانی است که مهارت هایشان را برای آموزش به خود گرد می آورند و به کار می گیرند. الگوهای گوناگونی در یادگیری مشارکتی معرفی شده اند که الگوی جیگ ساو یکی از مهمترین آنها تلقی می شود. در آن دانش آموزان به منظور دستیابی به یک هدف مشخص و برای اجرای کامل وظیفه محوله با یکدیگر همکاری می کنند. معمولا دانش آموزان به تیم هایی برای مطالعه فصلی از یک کتاب درسی گروه بندی می شوند. آنگاه هرکدام از اعضای تیم قسمتی از فصل را مطالعه نموده و مسئول آموزش آن به سایر اعضای تیم خود می شوند. کلاسهای جیگ ساو علاوه بر ایجاد امنیت، حس همکاری و صمیمیت و جو عاری از تقلب و رقابتهای خشونت بار و جلوگیری از جو عاطفی منفی و حس حسادت در دانش آموزان در محیط مدارس به انتقال علم و دانش با الگوی هدفمند و مناسب به دانش آموزان و گسترش مهارتهای آنان کمک می کند(بهرنگی و آقایاری، 1383).

بلوم و دیگران با طرح این نظریه و با عنایت به دادن زمان لازم به شاگرد ، انگیزش ، کیفیت تدریس و توانایی فهم تدریس ، یادگیری و پیشرفت تحصیلی شاگردان را افزایش داده اند . بلوم معتقد بود که فقط 5 الی 10 درصد از شاگردان یک کلاس نمی توانند با وجود وقت کافی ، نمره الف یا ب بدست آورند . به عقیده او ، مهارت یادگیری در حد تسلط بر مفهوم خود شاگردان اثر می گذارد . در این روش ، شاگردان به کفایت و ارزش خود پی میبرند و اطمینان حاصل می کنند که دارای زمینه های موفقیت هستند.شناخت مهارت های عمومی باعث تجدید قوا و ایجاد اعتماد و اطمینان از خود در شاگردان می شود و این عمل برای سلامت روحی شاگردان بسیار موثر است . بنابراین ، یادگیری در حد تسلط یکی از قویترین منابع سلامت روحی است و اگر شاگردان با این روش آموزش ببینند ، کمتر به روش های درمانی و کمک درمانی نیاز خواهند داشت .

روش یادگیری تا حد تسلط ارزش و روش های تدریس خصوصی را به خوبی نشان می دهد.این روش ثابت می کند که آموزش یک فرد به فرد دیگر باعث سازگاری و تطابق بیشتر فعالیت های آموزشی با نیاز های شاگرد می شود و معلم سعی می کند روش های آموزشی خود را بر اساس تفاوت های فردی تنظیم کند . تشکیل جلسات با گروه های کوچک ، کتاب درسی جنبی ، تدریس برنامه ای و بازی ها و آموزش خصوصی ، شاگرد را در درک مفاهیم اموزشی بسیار کمک می کند . شباهت روش یادگیری تا حد تسلط با طرح کار در این است که هر دو به تدریس خصوصی و سایر روش ها آموزش فردی و مستقل توجه خاص دارند و اینگونه روش ها را از نظر بازخورد و زمان تدریس ، با روش سنتی کاملا متفاوت می دانند .

[1] .Johnson&Johnson

[2] . Robert

[3] . Aronson

1.Harvey , Hunt & Schroeder.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122