پايان نامه بررسي تاثير ساختار سازماني بر رضايت شغلي کارکنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير ساختار سازماني بر رضايت شغلي کارکنان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير ساختار سازماني بر رضايت شغلي کارکنان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4- اهداف تحقیق 5
1-4-1- هدف کلی 5
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- سؤالات تحقیق 6
1-5-1- سؤال اصلی 6
1-5-2- سوالات فرعی 6
1-6- فرضيه‌های تحقیق 6
1-6-1- فرضیه اصلی 6
1-6-2- فرضیه‌های فرعی 6
1-7- متغیرهای تحقیق 6
1-7-1- متغیر مستقل 6
1-7-2- متغیر وابسته 6
1-8- قلمرو تحقیق 7
1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق 7
1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق 7
1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
1-9-1- تعاریف مفهومی 7
1-9-2-تعاریف عملیاتی 8
1-10- فرایند اجرای تحقیق 9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- بخش اول: ساختار سازمانی 11
2-2-1- ابعاد ساختار سازماني 12
2-2-1-1- پيچيدگي 12
2-2-1-1-1- تفكيك افقي 13
2-2-1-1-2- تفكيك عمودي 13
2-2-1-1-3- تفكيك جغرافيايي 13
2-2-1-2- رسميت 13
2-2-1-3- تمركز 14
2-2-2- ارتباط تمرکز، پیچدگی ورسمیت 15
2-2-2-1- تمرکز و پیچیدگی 15
2-2-2-2- تمرکز و رسمیت 15
2-2-3- تعيين كننده‌هاي ساختار 16
2-2-3-1- استراتژي 16
2-2-3-2- اندازه سازمان 17
2-2-3-3- تكنولوژي 17
2-2-3-4- محيط 17
2-2-3-5- قدرت- كنترل 18
2-2-4- انواع ساختارهای سازمانی 18
2-2-5- سازمان‌های مکانیکی و ارگانیکی 20
2-2-6- دو عنصر كليدي ساختار تفكيك و تلفيق 21
2-2-7- ساختارهاي سنتي 22
2-2-7-1- سازمان‌های شبکهاي 23
2-2-7-2- سازمان‌های ستاره‌ای شکل یا خوشه ستاره‌ای 24
2-2-7-3- سازمان‌های تارعنکبوتی 25
2-2-7-4- سازمان‌های پارندي 25
2-2-7-5- سازمان مجازي 25
2-2-7-6- سازمان‌های تخيلي 26
2-2-7-7- سازمان‌های خوشه‌ای 26
2-3- بخش دوم: رضایت شغلی 26
2-3-1- رضايت شغلى 26
2-3-2- ابعاد رضایت شغلی 27
2-3-3- ریشه و سرچشمه رضایت شغلی 27
2-3-4- ماهیت رضایت شغلی 28
2-3-5- فواید بررسی رضایت شغلی 28
2-3-6- عوامل تأثیرگذار بر رضایت شغلی 29
2-3-7- آثار وجود رضايت شغلى 31
2-3-8- روش‌هاى ارزيابى رضايت شغلى 33
2-3-8-1- مقياس‌هاى درجه بندى گزارش شخصى 33
2-3-8-2- رويدادهاى حساس (پيشامدهاى بُحرانى) 33
2-3-8-3- رفتارهاى آشكار 34
2-3-8-4- گرايش‌هاى عملى 34
2-3-8-5- مقياس صورتك ها 34
2-3-8-6- مصاحبه 35
2-3-8-7- پرسش نامه وروش پرسش نامه‌اى 36
2-3-9- نظريه‌هاى رضايت شغلى 36
2-3-9-1- نظريه اميد و انتظار 36
2-3-9-2- نظريه ارزش 37
2-3-9-3- نظريه بريل 37
2-3-9-4- نظريه نقشى 37
2-3-9-5- نظريه نيازها 37
2-3-9-6- نظريه هرزبرگ 39
2-3-9-7- نظريه هالند 40
2-4- بخش سوم: پیشینه و مدل مفهومی 40
2-4-1- چهارچوب نظری 40
2-4-2- چهارچوب تجربی 40
2-4-2-1- تحقیقات داخلی 40
2-4-2-2- تحقیقات خارجی 42
2-4-3- مدل مفهومی تحقیق 44
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 46
3-2- نوع روش تحقیق 46
3-3- جامعه آماري 46
3-4- برآورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 47
3-5- روش جمع آوری اطلاعات 47
3-5-1- مطالعات کتابخانه‌ای 47
3-5-2- مطالعات میدانی 47
3-6- روش گردآوری دادهها 48
3-6-1-پرسشنامه 48
3-6-1-1- مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس مؤلفه‌های ساختار سازمانی 48
3-6-1-2- مشخصات سؤال‌های پرسشنامه بر اساس مؤلفه‌های رضایت شغلی 48
3-7- روایی 49
3-8- اعتبار یا پایایی 49
3-9- روش تحلیل آماری 50
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 52
4-2- یافتهها 52
4-2-1- تحلیل‌های آماری توصیفی 52
4-2-1-1- اطلاعات دموگرافیک 52
4-2-1-2- آمارهای توصیفی ابعاد ساختار سازمانی 56
4-2-1-3- آمارهای توصیفی متغیر رضایت شغلی 56
4-2-2- بررسی فرض نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کلموگرف- اسمیرنوف (K-S) 56
4-2-3- آزمون فرضیات 57
4-2-3-1- بررسی فرضیات فرعی 58
4-2-3-1-1- فرضیه فرعی اول 58
4-2-3-1-2- فرضیه فرعی دوم 60
4-2-3-1-3- فرضیه فرعی سوم 63
4-2-3-2- بررسی فرضیه اصلی 66
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه 70
5-2- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 70
5-2-1- نتایج فرضیه‌های فرعی 70
5-2-1-1- نتایج فرضیه فرعی اول تحقیق 70
5-2-1-2- نتایج فرضیه فرعی دوم تحقیق 71
5-2-1-3- نتایج فرضیه فرعی سوم تحقیق 71
5-2-2- نتایج فرضیه اصلی 72
5-3- پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق 73
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی 73
5-3-2- پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده 74
5-4- محدودیت‌ها و مشکلات پژوهش 74
پیوستها 75

چکیده

هدف اصلی در پژوهش حاضر بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی میان کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام است که 157 نفر می‌باشند. نمونه آماری بر اساس جدول مورگان برابر 113 نفر به صورت تصادفی ساده در نظر گرفته شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ساختار سازمانی مشتمل بر 15 سؤال و پرسشنامه رضایت شغلی مشتمل بر 18 سؤال است که از روایی و پایایی مناسب برخوردار بودند. پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ساختار سازمانی 86% و برای پرسشنامه رضایت شغلی 89% محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون کولموگروفاسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانه از نوع گام به گام در محیط نرم افزار spss استفاده شده است. نتایج حاصل از رگرسیون خطی ساده نشان داد که ابعاد ساختار سازمانی شامل (پیچیدگی، رسمیت و تمرکز) بر رضایت شغلی تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که 7/64 درصد اطلاعات رضایت شغلی کارکنان توسط مؤلفه‌های رسمیت و تمرکز بیان می‌شود.

واژه‌های کلیدی: ساختار سازمانی، رضایت شغلی، رسمیت، تمرکز

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

این فصل از تحقیق به بیان کلیات و تصویری جامع از روش و ماهیت تخصیص اختصاص دارد. در‌این فصل نخست مساله تحقیق شرح داده می‌شود و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیات تحقیق، قلمرو تحقیق و تعاریف مفهومی و عملیاتی عنوان گردیده و در پایان ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.

 

1-2- بیان مساله

سازمان سیستمی اجتماعیاست که حیات و پایداری آن وابسته به وجود پیوند قوی میان اجزا و عناصر تشکیل­دهنده­ی آن است. نیروی انسانی جزء جدایی ناپذیر و از مهم‌ترین ابزارها برای پیشبرد اهداف در هر سازمانی است و مطالعه رضایت کارکنان در محیط کار به دلیل اهمیت زیاد نیروی انسانی درمقایسه با سایر منابع درون سازمانی حائز اهمیت است (هات[1] 2006).

ساختار سازمانی یکی از اجزای مهم و تعیین کننده کارایی هر سازمان محسوب می‌شود. استفاده از ساختار سازمانی صحیح بهبودهای اساسی را در عملکرد سازمان موجب می‌شود. استقرار نظام اداری مناسب و دست یابی به ستانده مورد انتظار در شرایط وجود داده‌ها و منابع مطلوب، محتاج حضور‌این عامل می‌باشد (فرنچ و اچ بل[2] 1379).

رضایت شغلی یکی از سازه‌هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی بیشتر مورد بررسی و اندازه‌گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل: غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تأثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمان‌ها و شکل‌گیری تغییرات سازمانی‌این الزام‌ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم (اسمیت[3] 1992). رضایت شغلی برای مدت طولانی یک موضوع مهم در تحقیقات سازمان بوده است (هووپک[4] 1935) به طوری که بررسی­ها در‌این زمینه نشان می‌دهد که از سال 1976 به بعد در‌این مورد بیش از 3000 مطالعه انجام شده است (اصل سلیمانی و دیگران 1386). رضایت شغلی از یک بعد به باور کارکنان از جنبه­های مختلف و از طرف دیگر به ابعاد شغل مانند رضایت از طریق ارتباطات، همکاران، قدرشناسی و… تأکید می­کند (جکسون[5] و کوور[6] 2002؛ لئو [7] و دیگران 2005). بطور کلی رضایت شغلی موضوعی است که تا حدود زیادی مربوط به برداشت­های شغلی افراد است و نمی‌توان بطور مطلق و مستقل درباره­ی آن اظهارنظر کرد. اصولاً عبارت رضایت شغلی مفهومی است که عوامل مختلفی در شرایط مختلف برآن تأثیر می­گذارند مانند همکاران، شرایط اقتصادی، ساختارسازمانی، فقدان تلاش وتنوع در شغل، عدم توازن بین شرایط احراز شغل و خصوصیات تجربی و تحصیلی شاغل، فقدان نظام قدرشناسی و ارزشیابی (فقهی فرهمند 1381). بنابراین یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر رضایت شغلی ساختار سازمانی است. در‌این مطالعه ما روی ابعاد سازمانی رضایت شغلی و رابطه آنبا ساختار سازمان (رسمیت، پیچیدگی و تمرکز) تمرکز داریم؛ که اغلب در مطالعات تاکنون‌این متغیرهای اثرگذار روی رضایت شغلی مورد توجه قرار نگرفته­اند (آننیک ویلم[8] و دیگران 2007).

در‌این تحقیق مساله اصلی‌این است تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام چگونه است؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ساختار سازمانی چارچوب روابط حاکم بر مشاغل، سیستم‌ها وفرایندهای عملیاتی وافراد و گروه­هایی است که برای نیل به هدف تلاش می­کنند (جیمز[9] 1998) ساختار يك ‌‌‌سازمان را ‌‌می‌توان ‌مجموعه راه‌هايي‌ دانست‌ كه ‌طي آن­ها ‌فعاليت­هاي سازمان‌ به‌ وظيفه‌هاي‌ شناخته ‌شده ‌تقسيم‌‌ و ميان ‌اين وظيفه‌ها ‌هماهنگي ‌تأمين مي‌شود (مينتزبرگ[10] 1388). بنابراین ساختار سازمانی روابط در سازمان و همچنین جایگاه افراد در سازمان و حدود و دامنه اختیارات آنها را مشخص می­کند.

در تعیین ابعاد ساختاری سازمان، عوامل زیادی را بر شمرده‌اند از جمله‌این عوامل می‌توان به اجزای اداری، استقلال، تمرکز، پیچیدگی، تفویض اختیار، رسمیت، ترکیب، حرفه­گرایی، حیطه کنترل، تخصص‌گرایی، استاندارد کردن و حیطه عمودی اشاره کرد (رابینز[11] 1388). که اکثر نظریه‌پردازان سازمانی از میان آنها روی سه بعد تمرکز، رسمیت و پیچیدگی اتفاق نظر دارند (فری و اسلوکام[12]، بی‌تا). که‌این ابعاد هنوز هم بطور متعدد در تحیقیقات سازمان استفاده می­شوند. (آرجریس1995)دانشگاه‌ها در هر یک از‌این ابعاد می‌توانند متفاوت باشند.

مطالعات رفتار سازمانی غالباٌ بر نگرش­های مربوط به کار استوار است. دیدگاه جدید نسبت به طرز تلقی‌ها و نگرشها به وسیله دو نفر از محققین به نام جرالد سالانسیک[13] و جفری ففر [14] مطرح شده است. به نظر آنها، نتایج تحقیقات نشان نداده است که طرز تلقی­ها، حالت­های پایدار متشکل از اجزایی باشند که بصورت پیوسته پاسخ­های فرد را منعکس کنند. بلکه به عقیده­ی آن­ها طرز تلقی­ها حاصل واقعیت­های ساخته و پرداخته جامعه هستند. (مورهد و گریفین[15] 1373). طرز تلقی با رفتار افراد در سازمان در ارتباط است.‌این ارتباط منجر به شکل­گیری مفاهیمی مانند درگیری شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی می­شود. که ما مفهوم رضایت شغلی را در‌این مطالعه مورد توجه قرار می­دهیم.

تعریف مفهومی رضایت شغلی در بر گیرنده عناصر انتظار و ارزشیابی است. به­عبارتی، رضایت شغلی به عنوان یک بیان عاطفی مطلوب حاصل از ارزشیابی شغل یا تجربیات شغلی اشاره شده است. رضایت شغلی در واقع یک پاسخ موثر حاصل از ارزیابی موقعیت کاری است و‌این امر که رضایت شغلی تابعی از ارزش­ها و پاداشهای مرتبط با کار است مورد پذیرش گسترده­ای قرار گرفته است. اغلب دیدگاه‌ها نسبت به رضایت شغلی مبتنی بر تئوری­های انگیزشی و نگرشی نسبت به کار است که بوسیله هرزبرگ، مازلو و وروم‌ایجاد شده­اند.

میزان رضایت شغلی معرف نگرش مثبت یا منفی فرد از شغل خود است و متأثر از عوامل متعددی می‌باشد (سیدجوادین 1381). رضایت شغلی می‌تواند به عنوان یک رویکرد جهانی از احساسات و عواطف درک شده کارکنان مبتنی بر تجربه­ی کار تعریف شود (لاک[16] 1976). همچنین لاک معتقد است رضایت شغلی ناشی از ارزیابی شغل به عنوان امری است که رسیدن یا امکان رسیدن به ارزش­های مهم شغلی را فراهم می‌آورد. بنابراین فرد بطور موثر سازمان را در جهت رسیدن به اهداف آن یاری می­رساند که ابتدا از شغل و حرفه خود راضی و خشنود باشد و نیز به کاری بپردازد که به آن علاقه­مند است (فروغی 1386).

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

بررسی تاثیر ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

1-4-2- اهداف فرعی

بررسی تاثیر پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

بررسی تاثیر رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

بررسی تاثیر تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام

 

1-5- سؤالات تحقیق

1-5-1- سؤال اصلی

آیا ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

1-5-2- سوالات فرعی

آیا پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

آیا رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

آیا تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر دارد؟

 

1-6- فرضيه‌های تحقیق

1-6-1- فرضیه اصلی

ساختار سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تاثیر معنا داری دارد.

1-6-2- فرضیه‌های فرعی

1- پیچیدگی بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

2- رسمیت بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

3- تمرکز بر رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام تأثیر معنا داری دارد.

 

1-7- متغیرهای تحقیق

1-7-1- متغیر مستقل

در‌این پژوهش ساختار سازمانی با ابعاد”پیچیدگی”، “رسمیت” و “تمرکز” به عنوان متغیر مستقل می‌باشد.

1-7-2- متغیر وابسته

در‌این پژوهش رضایت شغلی متغیر وابسته می‌باشد.

 

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی تحقیق

این تحقیق در حوزه مدیریت انجام شده و در زمره تحقیقات کاربردی می‌باشد که به روش توصیفی پیمایشی انجام می‌شود که با توزیع و تحلیل پرسشنامه انجام می‌گیرد.

1-8-2- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق

برای انجام‌این پژوهش از داده‌های بدست آمده از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد‌ایلام در زمستان سال 1393 استفاده شده است.

 

1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی

1-9-1- تعاریف مفهومی

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی تصریح می‌کند که وظایف، چگونه تخصیص داده شوند، چه شخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارهای هماهنگی رسمی و همچنین الگوهای تعاملی سازمانی که باید رعایت شوند کدامند؟ ما ساختار را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف می‌کنیم (رابینز 1391).

رضایت شغلی

نوعی احساس رضایت و رضایت خاطر فرد از شغل خود در سازمان است که با کار مناسب، استعدادها، میزان موفقیت در شغل، تامین نیازهای منطقی، شکوفایی استعدادها، پیشرفت شغلی، تجربه‌های موفق و جو سازمانی ارتباط دارد (خدایاری 1388).

رسمیت

حدی که یک سازمان برای جهت دهی رفتار کارکنانش به قوانین، مقررات و رویه‌ها متکی است رسمیت نام دارد (رابینز 1391).

تمرکز

به میزان حق فرمانرانی رسمی که برای اتخاذ تصمیم در فرد، واحد یا سطح سازمانی متمرکز می‌شود و به کارکنان حداقل اجازه مشارکت در تصمیمات را می‌دهد اشاره دارد (رابینز 1391).

 

1-9-2-تعاریف عملیاتی

ساختار سازمانی

جهت ارزیابی متغیر ساختار سازمانی از پرسشنامه استفاده خواهد شد که شامل بعدهای “پیچیدگی”، “رسمیت” و “تمرکز” می‌باشد.

رضایت شغلی

در‌این تحقیق منظور از رضایت شغلی نمره‌ای است که کارکنان در پاسخ به سوالات 18 گویه‌ای پرسشنامه رضایت شغلی کسب می‌کنند.

رسمیت

این متغیر با گویه‌های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است.

در‌این سازمان شرح شغل مدون و مکتوب وجود دارد؟

کارکنان‌این سازمان حق ندارند از استانداردهای تعیین‌شده تخلف کنند؟

کارکنان بایستی از قوانین سازمان پیروی کنند؟

همه کارکنان برای انجام‌وظیفه خود دستورالعمل عملیاتی دریافت می‌نمایند؟

همه کارکنان ملزم به اطاعت از رویه‌های تعیین‌شده می‌باشند؟

تمرکز

‌این متغیر با گویه‌های زیر در سطح سنجش ترتیبی قابل سنجش است.

در‌این سازمان مدیر جهت اخذ تصمیم خود مستقیماً اقدام می‌نماید؟

در‌این سازمان کارکنان در تعبیر و تفسیر داده‌های اطلاعاتی مشارکت ندارند؟

در‌این سازمان کنترل روی کارکنان زیاد است؟

در‌این سازمان کارکنان در خرید تجهیزات اختیار ندارند؟

در‌این سازمان کارکنان آزادی عمل ندارند؟

[1]-Houte

[2]-French & H bell

[3]-Smith

[4]-Hoppock

[5]– Jackson

[6]-Corr

[7]– LU

[8]-Willem

[9]– James

[10]-Mintzberg

[11]– Robbins

[12]-Fry& Slocum

[13]– Jerald sallanzice

[14]-Jefryfefer

[15]-Morrhed&Griffen

[16]-Locke

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122