پايان نامه بررسي تاثير سبک رهبري بر پذيرش تکنولوژي اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير سبک رهبري بر پذيرش تکنولوژي اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير سبک رهبري بر پذيرش تکنولوژي اطلاعات توسط کارکنان 20 شرکت دولتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول کلیات تحقیق2
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مساله3
1-3- ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقیق 6
1-5- فرضیات تحقیق 6
1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق7
1-6-1- نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا 7
1-6-2- پذیرش تکنولوژی 8
1-7- قلمرو تحقیق 8
فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق9
2-1- فناوری اطلاعا10
2-1-1- تعریف فناوری اطلاعات 10
2-1-2- ابعاد فناوری اطلاعات 12
2-1-3- روند کاربرد فناوری اطلاعات 14
2-1-4- اهمیت فناوری اطلاعات 15
2-1-5- ضرورت وجود زیر ساخت هایی برای فناوری اطلاعات 17
2-1-6- مزایای فناوری اطلاعات 17
2-1-7- تاثیرات فناوری اطلاعات
2-1-8- گام ھای مورد نیاز برای توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمانی
2-1-9- عوامل یا موانع موثر بر توسعه فناوری اطلاعات
2-1-10- عوامل موفقیت استقرار تیم های اطلاعاتی
2-1-11- عوامل شکست استقرار تیم های اطلاعاتی
2-1-12- مشکلات ایران و کشورهای در حال توسعه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات
2-1-13- موانع پذیرش فناوری نوین
2-2-1- تعریف سبک رهبری
2-2-2- سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا
2-2-3- تعاریف رهبری
2-2-4- نظریه رهبری تحول گرابس
2-2-5- نقاط ضعف و قوت سبک رهبری تحول گرا
2-2-6- سبک رهبری تعامل گرا
2-2-7- تفاوت¬های رهبری تحول گرا و تعامل گرا
2-3-1- پذیرش تکنولوژی اطلاعات
2-3-2- پذیرش تکنولوژی
2-3-4- مدل های موجود در ارتباط با پذیرش فناوری
2-3-5- تعریف درک سودمندی و درک سهولت
2-3-6- پذیرش و مقاومت
2-3-7- عوامل موفقیت و شکست کاربرد تکنولوژی اطلاعات در سازمان های دولتی ایران
2-4-1- پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش اجرایی تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- طرح تحقیق
3-3- فرآیندهای تحقیق
3-4- جامعه آماری
3-5- نمونه آماری
3-6- حجم نمونه
3-7- روش ابزار و گرداوری داده¬ها و اطلاعات
3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات
3-9- روایی تحقیق
3-10- پایایی تحقیق
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده¬های تحقیق
4-1- مقدمه
4-2- توصیف متغیرها
4-3- آزمون فرضیات
فصل پنجم: نتایج تحقیق
5-1- مقدمه
5-2- نتایج
5-3- پیشنهادات مرتبط با تحقیق
5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیوست¬ها
اسامی شرکت¬های دولتی
پرسشنامه تحقیق
منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
چکیده انگلیسی

منابع فارسی:

1- آذر . عادل و مومنی ، منصور ، 1382 ، آمار و کاربرد آن در مدیریت انتشارات سمت ، چاپ پنجم.

2-. آغاز، عسل، رهبران تحول آفرین بانیان ایجاد تغییر و تحول در سازمان ها، موسسه، مطالعات بهره وریو منابع انسانی، 1387، شماره 205، 206 و 207.

3- افجه، سید علی اکبر، مبانی فلسفی  و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، تهران، انتشارات، سمت ، چاپ دوم، 1384.

4-. الهی، شعبان و عبدی، بهنام و دانایی فرد، حسن،(1389)، “پذیرش دولت الکترونیک در ایران: تبیین نقش متغیرهای فردی، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فناوری” ، چشم انداز مدیریت دولتی شماره 1- صص 67-41.

5- امیر کبیری، علیرضا و خدایاری، ابراهیم و نظری، فرزاد و مرادی، محمد، بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین و تبادلی با تعهد سازمانی کارکنان، فرهنگ مدیریت، سال چهارم 1385، شماره 12.

6-. انصاری رنانی، قاسم و ارسطو، ایمان، رابطه، هوش هیجانی با رهبری تحول آفرین مدیران صنعت بیمه، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.

7- بیک زاده، جعفر و فلسفی، علی، رهبری سازمانی تحول آفرین، کار و جامعه، 1388، شماره 113

پورسلطانی، زرندی، حسین، مقایسه، سبک های رهبری تحول گرا و عمل گرای مسئولان هیئت های ورزشی استان گیلان.

8- پهلوانیان، محمد، (1384)، ” سازمانهای مجازی در محیطهای صنعتی”.

9- جاوداني، محمد (1381). ” بررسي رابطه¬ رهبري تحول¬آفرين با تعهد سازماني معلمان”. پايان نامه کارشناسي ارشد. شيراز: دانشگاه شيراز.

10- حافظ نیا ، محمدرضا ، 1381 ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی ، چاپ هشتم ، انتشارات سمت ، تهران.

11- حسن پورقرقچی، اسماعیل، ( 1385)،” تاثیر فناوری اطلاعات بر سازمان، جامعه و فرد، سازمان مدیریت صنعتی.

12- خاکی ، غلامرضا ، 1383 ، روش تحقیق در مدیریت ، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی ، چاپ ششم.

1خلیل مقدم، بیژن و خاتون آبادی، احمد و کلانتری، خلیل،1387،” بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات (آی سی تی) در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385، فصلنامه روستا و توسعه سال 11، شماره 3.

14- دانایی فرد ، حسن الوانی ، سیدمهدی و آذر عادل ، 1385 ، روش تحقیق کمی در مدیریت انتشارات صفار تهران.

15- دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور؛ گزارش بررسي عمومي وضعيت نرمافزار؛  تهران: سازمان برنامه و بودجه،١٣٧٣.

16-دلاور ، علی ، 1382، مبانی نظری و علمی پژوهش در علم انسانی و اجتماعی ، انتشارات رشد.

17-رابینز، استیفن پی، تئوری سازمان( ساختار، طراحی و کاربرد ها) ترجمه، سید مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، نشر موج، انتشارات صفار، چاپ اول 1376

18-رابینز، استیون، (1386)،” تئوری سازمان ( ساختارو طرح سازمانی)”، ترجمه مهدی الوانی و حسن دانایی فرد، چاپ بیست و یکم.

19-رشکیانی، مهدی و مرتضی قنبر آبادی، (1386)،” بررسی نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهره وری اقتصادی کشور های اروپایی و آسیایی”.

20-زارع ده آبادی، محمد رضا،(1381)،” IT چیست؟”، همایش فناوری اطلاعات و استفاده بهینه از صنعت مخابرات.

21- سکاران ، اوما ، 1381 ، روش های تحقیق در مدیریت ، ترجمه صائبی و شیرازی ، چاپ سوم.

22- سنجقی، محمد ابراهیم، تحلیلی بر ماهیت و ابعاد رهبری تحولافرین، فصلنامه، علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهراء، سال یازدهم 1380، شماره 37 و 38.

23-سید جوادین، سید رضا، مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان ، تهران، انتشارات نگاه دانش، چاپ چهارم 1385.

24- شیخ شعاعی، فاطمه و علومی، طاهره، بررسی عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه های دانشکده های فنی دانشگاه های دولتی شهر تهران 1385، فصلنامه علوم کتابدارای و اطلاعات رسانی10 (3): صص 34-9.

25-. شیری، بهزاد،(2006)،” استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی”

صرافی زاده، اصغر،(1388)،” فناوری اطلاعات در سازمان(مفتهیم و کاربرد ها)” ، چاپ سوم، صص 37-31.

26-صنایعی، علی و دیگران،(1380)، “تجارت الکترونیکی و دولت الکترونیک درسهایی از تجربه ژاپن و چند کشور در حال توسعه”، صص 141-118.

27- عبدی، مجید، روحانی، شهرزاد و لطفعلی ای، بابک، پذیرش سیستم های اطلاعاتی توسط کاربر: مرور مدل ها و تئوری های موجود و ارائه یک مدل جمع بندی شده، 1383، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت.

28-فرازجا، مهدی و خادمی، محسن، 1390،” بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول آفرین تعامل گرا، با نگرش به تغییرات سازمانی” فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی- سال 6. شماره4.

29- فیاضی، مرجان،(2007)،” مدیر الکترونیک یک الزام”، تدبیر، شماره 182.

30- قاضيزاده فرد، س.ض.؛ طراحي و تبيين الگوي بررسي و تحليل موانع انساني در استقرار سيستمهاي اطلاعات مديريت؛ رساله دكتراي تخصصي، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران، ١٣٧٥

31-قلی پور، آرین و محمود حضرتی،(1388)،” تبیین ابزار سنجش رهبری خدمتگزار در سازمان های دولتی ایران، پژوهش های مدیریت، سال دوم، شماره سوم، صص 27-5.

32- کوثر نشان، محمد رضا و شهبازی، محمد و جواهری کامل، مهدی، هوش عاطفی و رهبری تحول گرا، تدبیر، 1387، شماره، 205.

33- مانیان، امیر، صارمی، محمود و عرب سرخی، ابوذر،(1387)، ارائه ملی مفهومی جهت سنجش آمادگی سازمان برای همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار”، نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 104-83.

34- محترمی، امیر،(2007)،” تاثیرات فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش سازمان”، تدبیر، شماره 139.

35-محقر، علی و شیر محمدی، مهدی، 1383، “توسعه مدل پذیرش فناوری(TAM) در وزارت کشور، دانش مدیریت، شماره 67، صص 131-113

36- مشایخی، علینقی و دیگران، (1384)،” بررسی عوامل موثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی”، صص 190-132.

37- موسی خانی، مرتضی و محمدنیا، علی، ارائه و تبیین شاخص های انتخاب مدل رهبری نوین و نحوه، یکپارچه سازی آن در سازمان ها، فرهنگ مدیریت، سال چهارم، 1385، شماره، 14.

38- موغلی، علیرضا، طرح الگو های رهبری تحول آفرین در سازمان های اداری ایران، نخل شهداد، 1382، شماره، 5.

39-مهاجری پاریزی، حامد، دیدگاه های مختلف نظریه های رهبری.

40-نادری . عزت الله ، نراقی . مریم ، 1383 ، روش های تخقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی ، تهران ، انتشارات بدر.

41-ناظمی، شمس الدین، و میرزایی، علی، ” معرفی  و آزمون مدل مفهومی پذیرش فناوری اطلاعات و خدماتی اینترنتی درس دانشجویان دانشگاه” ، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات.

42-نصیری زنگ اباد، عباس، (2007)” پذیرش فناوری های نو در سازمان”، تدبیر.

43-وارث، حامد،(1380)، ” ایجاد مدلی برای تبیین فناوری اطلاعات بر ساختار سازمانی”، پیام مدیریت، صص136-124.

44-هرسي، پال و بلانچارد، كنت (1380). مديريت رفتار سازماني. ترجمه علي علاقه¬بند. چاپ هجدهم. تهران: انتشارات اميركبير.

منابع لاتین:

1. Agarwal, R., and Prasad, J., (1998)”, “A Conceptual and Operational Definition of Personal Innovativeness in the Domain of Information Technology”, Information Systems Research (9), 204-215.
 

2. Ajzen, I., and Fishbein, M. (1975), “Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior”, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

 

3. Al-Gahtani, S. S (2001). The applicability of TAM outside North America: an empirical test in the United Kingdom. Information Resources Management Journal, 14(3), 37-46.

 

4. Al-gahtani, S.S.; Computer technology adoption in Saudi Arabia: Correlates of perceived innovation attributes; Information Technology for Development; Vol.10, 2003.

 

5. Al-Somali, S.A., Gholami, R., and Clegg, B. 2009. An investigation into the acceptance of online banking in SaudiArabia. Technovation, 29, 130-141.

 

6. Amoako-Gyampah, K., & Salam, A. F (2003). An extension of the technology acceptance model in an ERP implementation environment. Information &Management, 41(6), 731-745.

 

7. Amoako-Gyampah, K., & Salam, A. F .2003. An extension of the technology acceptance model in an ERP implementation environment. Information & Management, 41(6), 731-745.

 

8. Ang, C.L., Davies M.A., Finlay P.N.; An empirical model of IT usage in the Malaysian public sector; Strategic Information Systems, Vol.10, 2001.

 

9. Appelbaum, Steven H, Marchionni, Adam,(2008),”the multi-Tasking paradox: perceptions, problems and Strategies”, Management Decision , Vol. 46,PP. 1313-1325

 

10. Aubert N., Rivard S., Patry M.; A transaction cost model of IT outsourcing, Information & Management, Vol.41, 2004

 

11. Avegerou C.; The significance of context in information systems and organizational change; Information Systems Journal, Vol.11, 2001.

12. Becker, S. N. and Whisler, T. L., (1967), “The Innovative Organisation: A Selective View of Current Theory and Research”, The Journal of Business, 40 (4), 462-469.
 

13. Bennis W. , Nanus B. ; Leaders ; New York : Harper & Row,1985.

 

14. Boufeas, G., Halaris, I., and Kokkinou, A. (2004), Business Plans for the Development of E-Government in Greece: An Appraisal”, UNTC Occasional Papers No 5: Athens, Greece.

15. Bennis, W, G., & B, Nanvs1984 Leadership The Strategies for taking change, New York: Harper & Row.

 

16. Boje,  M, David, Transformational Leadership December 25, 2000.

 

17.Child J., Faulkner D.; Strategies of co-operation; New York: Oxford University Press, 1998.

 

18. Clegg C. & et.al.; The performance of information technology and the role of  human and organizational factors; UK: The University of Sheffield,

 

19. Davis, F. D., Bagozzi, R. P., & Warshaw, P. R (1989). User acceptance of computer technology: a comparison of two theoretical models. Management Science, 35(8), 982-1003.

 

20. Dehning B., Richardson V.J.; Returns on investments in information technology: A research synthesis; Journal of Information Systems, Vol.16, No.1, 2002.

 

21. Doherty N.F., King M.; An investigation of the factors affecting the successful treatment of organizational issues in systems development projects; European Journal of Information Systems, Vol.10, 2001.

 

22. Duckett, H, and Macfarlane, E.(2003), Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Retailing, Leadership & Organization Development Journal, Vol. 24, pp. 309-317

 

23. Edwards S.; Information technology and economic challenge in developing countries; Challenge, Vol.45 (3 May/June), 2002.

 

24. Fiedler, Kirk Dean, Grover, Varun & Teng, James T.C.,(1996),” An Empirically Derived Taxonoy of Information Technology Structure and in Relationship to Organizational Structure” Jornal of Management Information System, Vol. 13, No,1. PP.9-34.

 

25. Finlay P.N., Forghani M.; A classification of success factors for decision support systems; Journal of Strategic Information Systems, Vol.7, 1998.

 

26. Hall R.H.; Organizations: Structures, processes and outcomes; 6th Ed., NewJersey: Prentice-Hall, 1996.

 

27. Heeks R., Bhatnagar S.; Understanding success and failure in information age reform; In Reinventing Government in The Information Age, Edited: Richard Heeks, London: Routledge, 2000.

 

28. Heeks, R.; Information systems and developing countries: Failure, success, and local improvisations; The Information Society, Vol.18, 2002.

 

29. Henderson J.C., Venkatraman N.; Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations; IBM Systems Journal, vol.38, No. 2&3, 1993.

Henry & Blanchard(1969),” Management of Organizational Behavior” P,177.

 

30. Hinnant, C. (2002), “Managerial Perceptions of E-Government Adoption by State Agencies“, Ph.D. Thesis, Dept. of Public Administration and Policy. Athens. The University of Georgia.

 

31. Hirschheim,R. and Newman, Information systems and user resistance, the computer Journal  31,5,1988,398-408.

 

32. Hong, W., Thong, J., Wong, W. M., and Tam, K. Y. (2002), “Determinants of user Acceptance of Digital Libraries: An Empirical Examination of Individual Differences and System Characteristics”. Journal of Management Information Systems, 18(3), 97-124.

 

33. Horst, M., Kuttschreuter, M.t, and Gutteling, M., (2007), “Perceived Usefulness, Personal Experiences, Risk Perception and Trust as Determinants of Adoption of E-Government Services in The Netherlands”, Computers in Human Behavior, (23), 1838-1852.

34. Ishman M.D., Pegels C.C., Sanders G.L.; Managerial information system success factors within the cultural contexts of North America and a former Soviet republic; Journal of Strategic Information Systems, Vol.10, 2001.

 

35. Jackson C.M., Chow S., Leitch R.A.; Toward an understanding of the behavioral intention to use an information systems; Decision Sciences, Vol.28, No.2, 1997.

 

36. Jung, D.­I., and  Sosik, J.J. (2002). “Transformational Leadership in Work Groups, the Role of Empowerment, Cohesiveness, and Collective – Efficacy on Perceived Group Performance”. Small Group Research.Vol. 33, No. 3, PP. 313-336. www­. sage publications. Com

37. Jung, D, I Chow, & A, Wu, 2002,The role of Transformational Leadership in enhancing organizational  Innovation: Hypotheses and sotae Peliminam, Leadership Quarterly, 525-544.

38. Karahanna, E., Straub, D., The Psychological Origins of Perceived Usefulness and Ease of Use, Information and Management, 1999, Vol. 23, N. 2.

39. Khandelwal, V.K.; An empirical study of misalignment between Australian CEOs and IT managers; Strategic Information Systems, Vol.10, 2001.
 

40. Klopping, I. M., & Mckinney, E 2004. Extending the technology acceptance model and the tasktechnology fit model to consumer e-commerce. Information Technology.Learning, and Performance Journal, 22(1), 35-48.

 

 

41. Koonts, Harold & O, Donnel, Cyril,(1959),” Principles of Management , New York : McGraw Hill,P.435

42. Kotter J.P.; Leading change: Why transformation efforts fail; Harvard Business Review, Vol.73, No.2 Mar/Apr, 1995.

 

43. Legris, P., Ingham, J., & Collerette, P (2003). Why do people use information technology? A critical review of the technology acceptance model. Information &Management, 40(3), 191–204.

 

44. Lewin K.; Frontiers in group dynamics; Human Relations, Vol.1:, 1947.

 

45. Liao, C., Palvia, P., and Chen, J-L. ٢٠٠٩. Information technology adoption behavior life cycle: Northouse, P,(G), 2007(, Leadership/theory and practice ,London.

 

46. Marche, S., and McNiven, J. D., (2003), “E-Government and E-Governance: The Future isn’t what it used to be”, Canadian Journal of Administrative Sciences, 20, 74-86.

 

47. Northrop A.; Lessons for managing information technology in the public sector; Social Science Computer Review, Vol.20, No.2, 2002.

 

48. Pan, C. C., Sivo, S. & Brophy, J (2003). Students’ attitude in a web-enhanced hybrid course: a structural equation modeling inquiry. Journal of Educational Media and Library Sciences, 41(2), 181-194.

 

49. Pearce, C, I., Sirms Jr, H. P., Cox, J, F ., Ball, G, Schnell, E, Smith, K, A and trevional , L .(2003), Transactors, transformations an beyond (A multi-method development of a theoretical Typology of Leadership). Journey of management Development. Vol 22, No 4

 

50. Rogers, E.M., (1983), “Diffusion of Innovations“, New York, NY: The Free Press.

 

51. Rogers E.M.; Diffusion of innovations, 4th Ed., New York: The Free Press, 1995.

 

52. Rose G., Straub D.; Predicating general IT use: Applying TAM to the Arabic world; Journal of Global Information Management, Vol.6, No.3, 1998.

 

53. Rose, G., & Straub, D (1998). Predicating general IT use: Applying TAM to the Arabic world. Journal of Global Information Management, 6(3), 39-46.

 

54. Santos B.D., Sussman L.; Improving the return on IT investment: The productivity paradox; International Journal of Information Management, Vol.20, 2000.

 

55. Schepers, J., and Wetzels, M., (2007), “A Meta-Analysis of the Technology Acceptance Model: Investigating Subjective norm and Moderation Effects”, Information & Management, 44, 90-103.

 

56. Scott Morton M.S.; Foreword to the corporate of the 1990s: Information technology and organizational transformation; New York: Oxford University Press, 1991.

 

57. Sharma A., Jain R.; A dictionary of information technology; India: CBS, 2003. technology: towards a unified view. MIS Quarterly, 27 (3) 425-478.

58. Tery,R, George( 1960),” Principles of Management Homwood III:Irwin,P.192.

 

59. Toward a Technology Continuance Theory (TCT). International Journal of Information Management, 29, 309-320.

 

60. Tiamiyu M.A.; Information technology in Nigerian federal agencies: Problems, impact and strategies; Journal of Information Science, Vol.26, No.4: 2000.

 

61. Titah, R., Bark, H., (2005), “E-Government Adoption and Acceptance: A Literature Review, HEC Montréal.

 

62. Venkatesh, V., and Morris, M.G. 2000. Why do not men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. MIS Quarterly, 24 (1), 115-139.

 

63. Venkatesh, V., Morris, M.G., Davis, G.B., and Davis, F.D. 2003. User acceptance of information.

 

64. Ward J., PepPard J.; Strategic planning for information systems; 3rd Ed., England: Willey, 2002.

 

65. Warkentin, M. D. Gefen, P. A. Pavlou & G. M. Rose (2002), “Encouraging Citizen Adoption of E-Governement by Building Trust”, Electronic Markets,12(3), 157-162.

 

66. Whittaker B.; What went wrong? Unsuccessful information technology projects; Information Management & Computer Security, Vol.7, No.1, 1999.

 

67. Yetton P.; Martin A., Sharna R., Johnston K.; A model of information systems development project performance; Information Systems Journal, Vol.10, 2000.

چکیده:

سازمانهای خدماتی ملزم به معرفی تکنولوژی های جدید جهت ابقای بیشتر در مراکز تجاری و یا حفظ مزایای رقابتی در برابر رقبا هستند. معرفی فناوری­های جدید در یک سازمان، در واقع ابزاری سریع الاجراو آماده نبوده و چالش­های متعددی همچون پذیرش و انطباق با فناوری­های جدید از سوی کارکنان را با خود به دنبال دارد با توجه به تاثیر سبک رهبری بر کارکنان در این پژوهش تلاش شده است تا رابطه بین سبکهای رهبری و پذیرش تکنولوژی اطلاعات در شرکتهای دولتی استان گیلان سنجیده شود. روش تحقیق توصیفی _همبستگی و نوع روش تحقیق میدانی  برای انجام این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته شده است همچنین از ابزار پرسش­نامه جهت گردآوری داده­ها استفاده شده است. نتایج همه فرضیه­های این تحقیق در سطح اطمینان 95% محاسبه شده که به قرار زیر می­باشد. بین دو متغیر رهبری تحول­گرا و درک سودمندی، بین رهبری تحول­گرا و درک سهولت  ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سودمندی ، بین رهبری تعامل­گرا و درک سهولت، بین درک سهولت و درک سودمندی استفاده از تکنولوژی، بین درک سودمندی و استفاده از تکنولوژی و بین درک سهولت و استفاده از تکنولوژی  رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: رهبری تحول­گرا، رهبری تعامل­گرا، مدل پذیرش تکنولوژی، درک سهولت، درک سودمندی، تکنولوژی اطلاعات.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

توسعه پرشتاب و شدید تکنولوژی اطلاعات که از سالها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه دارد منجر به کاربرد وسیع آن در ابعاد گوناگون جامعه شده است. همچنین پیش­بینی­ها نشان می­دهد که این فناوری به رشد سریع خود و کاربرد همه جانبه در ابعاد گوناگون زندگی بشر در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داد. با این وجود شواهد نشان می­دهد که میزان موفقیت و کاربرد این فناوری چندان رضایت بخش نبوده است. به همین دلیل پروژه های زیادی در زمینه عوامل موثر بر موفقیت و شکست این تکنولوژی انجام شده است. بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه عوامل موثر بر کاربرد فناوری در شرکت ها و سازمان های خصوصی صورت گرفته در صورتیکه این بخش با بخش عمومی تفاوت های اساسی دارد و نمی توان از یافته های آن به طور مستقیم در بخش عمومی یا دولتی استفاده کرد. از طرف دیگر سبک رهبری یک عامل تاثیر گذار بر نحوه عملکرد کارکنان است که محققان و پژوهشگران عرصه پذیرش تکنولوژی تا حال توجه کمی به این عامل داشته اند.از اینرو ما در این فصل ابتدا به بیان مسأله تحقیق ،ارائه مدلی از تحقیق ، بیان ضرورت ، اهداف وفرضیات تحقیق و ارائه تعریفی از واژه ها و اصطلاحات خواهیم پرداخت و سپس قلمرو تحقیق را بیان خواهیم کرد.

 

بیان مسأله

یکی از تغییرات اساسی جامعه امروز ظهور تکنولوژی  اطلاعات است که منافع زیادی به همراه دارد. مزایای بالقوه متعدد توسعه و استقرار این تکنولوژی ها برای برخورداری از این مزایا کافی نیست. بلکه تکنولوژی باید به وسیله کاربران به کار گرفته شود. در صورت عدم پذیرش و به کارگیری تکنولوژی جدید توسط کارکنان سرمایه گذاری در زمینه مورد نظر بی نتیجه خواهد بود(الهی و همکاران،1389). درک عواملی که موجب پذیرش یک تکنولوژی می شوند وایجاد شرایطی که تحت آن،تکنولوژی اطلاعات مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه تکنولوژی اطلاعات است.به عبارتی این مساله که چرا افراد ،یک تکنولوژی اطلاعاتی را می پذیرند واز آن استفاده می کنند و یا برعکس آن را نمی پذیرند و از آن استفاده نمی کنند از  مهم ترین مباحث سیستم های اطلاعاتی است  (یعقوبی و شاکری،1387 ).

با توجه به اهمیت این موضوع پژوهش های زیادی در این مورد انجام شده است. الگوی پذیرش تکنولوژی (TAM[1])توسط دیویس در سال  1989 ارائه شده و یکی از مدل هایی است به طور گسترده ای برای تشریح پذیرش فن آوری در بیش از دو دهه گذشته به کار گرفته شده است(قربانی زاده وهمکاران،1387)این مدل بر تاثیر دو عامل درک سودمندی وسهولت استفاده در پذیرش تکنولوژی مبتنی است (محقر وشیر محمدی،1383).به گفته دیویس وهمکارانش در سال1989 درک سودمندی برداشت ذهنی یک کاربر است در خصوص اینکه استفاده از یک سیستم کاربری خاص در آینده باعث افزایش عملکرد شغلی او در یک عرصه یا زمینه سازمانی میشود وسهولت درک شده نیز درجه ای است که یک کاربر انتظار دارد در آینده استفاده از سیستم مورد نظر بی نیاز از تلاش و کوشش باشد (قربانی زاده و همکاران،1387(.

پژوهش های زیادی به بررسی عوامل موفقیت وشکست کاربرد تکنولوژی در سازمانها اختصاص پیدا کرده است و بیشتر پژوهش های انجام شده در این زمینه در بخش خصوصی انجام شده است این بخش با بخش عمومی یا دولتی از جمله در اهداف،مسئولیت ها،رقابت ،تولید و فروش تفاوت های اساسی دارد،بنابراینیافته های بخش خصوصی را نمی توان به طور مستقیم در بخش دولتی به کار برد(مشایخی و همکاران،1384).بر مدل (TAM) نیز در مطالعات قبلی تاکید، ومورد تایید واقع شده است در صورتیکه تا حال در زمینه تاثیر سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی مطالعه ای انجام نگرفته است 2005)، .(schepers&wetzls بنا بر اهمیت موضوع در این تحقیق  به بررسی رابطه بین سبک رهبری به عنوان متغیر مستقل بر پذیرش تکنولوژی به عنوان متغیر وابسته در شرکت های دولتی پرداخته خواهد شد.

طبق تحقیقات انجام شده توسط اسکیپرز و وتزلس سبک رهبری تحول گرا تاثیر مثبتی بر درک سودمندی  تکنولوژی  داشته و رهبری تعامل گرا  هیچ  اثر قابل  توجهی از خود  نشان نمی دهد

2005)، schepers & wetzls ).برنز رهبری تعامل گرا را به عنوان یک فرآیند مبادله اجتماعی در نظر گرفت،در جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنان  خود به پاداش و تنبیه متکی هستند(حقیقی فرد وهمکاران،1389) حال آنکه وی رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزاننده افراد برای جذب آرمان های بالا و ارزش های اخلاقی تعریف کرد(حقیقی فرد وهمکاران،1389). رهبری تحول گرا به نفوذ آرمانی،انگیزش الهام بخش،ترغیب به فکر و ملاحظات فردی اشاره دارد( 1999،Bass)

(شکل1-2)تاثیر سبک رهبری تحولکرا و تعاماگرا بر پذیرش تکنولوژی  2005)، schepers & wetzls )

 

با توجه به مطالب مطرح شده و با توجه به غیرقابل استفاده بودن یافته های بخش خصوصی به طور مستقیم در بخش دولتی این سوال مطرح میشود که آیا سبک رهبری میتواند بر برپذیرش تکنولوژی توسط کارکنان بخش دولتی موثر باشد؟

 

ضرورت تحقیق

هیچ کس نمی تواند منابع استفاده از تکنولوژی اطلاعات را انکار کند. تاثیر تکنولوژی اطلاعات در بخش دولتی و خصوصی کاملاً مشخص و مستند بوده و تحقیقات آکادمیک در تایید این مساله فراوان می باشد (2009، cooper& Gallagher) .

مسئله ای که با آن روبرو هستیم این است که چرا در استقرار و اتخاذ تکنولوژی در مقایسه با بخش های خصوصی تفاوت های فاحشی وجود دارد. که این تفاوت ها باعث هدر رفتن منابع و انحراف تحویل خدمات در بخش دولتی گردیده است. تا این زمان در ادبیات منتشر شده شاهد مطالعات تجربی در مورد تفاوت های سیستماتیک بین بخش دولتی و خصوصی در زمینه کاربرد اتخاذ IT نبوده ایم. در سازمان های دولتی، پرسنل درک روشنی از استراتژیی که باعث کاهش هزینه ها و افزایش میزان اتخاذ تکنولوژی میشود ندارند(2004،  Wong &Weleh).

مدل پذیرش فناوری اطلاعات TAM برای تعیین عوامل موثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کاربران تیم های اطلاعاتی در سال (1989) توسط دیویس معرفی شد ( محقر و شیر محمدی ،1383 )

محققان و اندیشمندان متعددی به بسط و گسترش این مدل با عوامل مختلف پرداخته. حال آنکه با توجه به اقدامات مدیریتی کاربردی مانند برنامه ها و روش های آموزشی و نیز حمایت تکنیکی سازمانی که می تواند نقش مهمی بر کاربرد تکنولوژی ایفا کنند. توجه محدودی به تاثیری که می تواند سبک رهبری در سازمان بر پذیرش تکنولوژی داشته باشد شده است 2005)،  .(schepers&wetzls

از اینرو در این پژوهش به بسط و توسعه TAM به وسیله دو سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا  خواهیم پرداخت و از آنجا کخ مقوله پذیرش تکنولوژی کمتر در سازمان های دولتی مورد توجه قرار گرفته و با توجه به اهمیت بخش عمومی این تحقیق در بخش شرکت های دولتی انجام خواهد شد که نتایج آن قابل استفاده در کلیه سازمان ها از جمله سازمان های دولتی و بانک ها خواهد بود.

 

اهداف تحقیق

سنجش میزان درک سهولت تکنولوژی جدید مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش میزان درک سودمندی تکنولوژی جدید مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان

سنجش سبک رهبری مورد استفاده در شرکت های دولتی استان گیلان سنجش میزان تاثیر سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا بر درک سودمندی و سهولت استفاده از تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان از جمله اهداف این پژوهش بوده است.

 

فرضیات تحقیق

1-رهبری تحول گرا تاثیر مثبتی بر درک سودمندی تکنولوژی توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

2-رهبری تحول گرا  تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

3-رهبری تعامل گرا تاثیر مثبتی بر درک سودمندی استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

4-رهبری تعامل گرا تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

5-درک سهولت استفاده از تکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر درک سودمندی استفاده تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

6-درک سودمندی استفاده ازتکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر پذیرش تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

7-درک سهولت استفاده ازتکنولوژی جدید تاثیر مثبتی بر پذیرش  تکنولوژی جدید توسط کارکنان شرکت های دولتی استان گیلان دارد.

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق

نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا

نظریه رهبری تحول گرا و تعامل گرا ریشه درکارهای برنز دارد. برنز، زندگی رهبران سیاسی و اجتماعی که تحول زیادی در ملّت ها، جوامع و گروه ها ایجاد کرده بودند را بررسی کرد. برنز نتیجه گیری کرد که رهبران از دو مجموعه تحول گرا و تعامل گرا رفتارهای متفاوت برای تأثیرگذاری بر پیروان خود استفاده می­کنند:

الف) رهبری تعامل گرا

برنز، رهبری تعامل گرا را به عنوان یک فرایند مبادله اجتماعی در نظر گرفت، در جایی که رهبران برای افزایش عملکرد کارکنان خود به پاداش و تنبیه سازمان متکی هستند. رهبران تعامل گرا پیروان خود را در جهت اهداف و نقش های تثبیت شده مورد نیاز هدایت کرده و برای انگیزش دادن به آن ها به پاداش و تنبیه سازمانی متکی هستند. علاوه بر این، آن ها بر تکالیف، استانداردهای کاری و اهداف وظیفه محور تأکید دارند. رهبری تعامل گرا شامل مبادله منابع سازمانی و پاداش اقدام و عملکرد می باشد . رهبران تعامل گرا یک مبادله اقتصادی و هزینه – منفعت را با پیروان دنبال می کنند. در این رابطه، نیازهای مادی و روانی در عوض عملکرد کاری مورد انتظار، برآورده می شود . برنز( 1978 ) بیان می کند که رهبری تعامل گرا محدود به دامنه است چون منابع کمیاب هستند و قدرت، پراکنده است. بنابراین اختیار عمل رهبر محدود است       ( 2003، Duckett& Macfarlane.).

ب) رهبری تحول گرا:

برنز، رهبری تحول گرا را به عنوان انگیزش دادن به پیروان با جذاب کردن آرمان های بالاتر و ارزش های اخلاقی تعریف کرد. از آن جایی که رهبران تحول گرا دید روشنی نسبت به آینده دارند، آن ها به دنبال ایجاد تغییرات و پیشبرد سازمان در جهتی هستند که تصورات خود را تحقق بخشند.

( باس و آوولیو، 1993 )رهبری تحول گرا را به عنوان رهبری تعریف کرده اند که هنگامی اتفاق می افتد که رهبر علاقه ای را میان همکاران و پیروان خود بر می انگیزد که کار خود را از یک دیدگاه جدید نگاه کنند. رهبر تحول گرا یک آگاهی از رسالت یا بینش سازمان ایجادمی کند و همکاران و پیروان را برای سطوح بالاتر توانایی و پتانسیل توسعه می دهد. علاوه بر این، رهبر تحول گرا همکاران و پیروان را تحریک می کند که فراسوی منافع خود، به منافعی, توجه کنند که به گروه نفع برساند ( 2003، Duckett& Macfarlane.).

 

پذیرش تکنولوژی:

مدل پذیرش فناوری بر پایه نظریه عمدی مستدل توسط دیویس عرضه شد. در این مدل در ادارات که به ترتیب : درک سودمندی و درک سهولت استفاد هستند.(محقر، شیر محمدی، 1383)

درک سودمندی:درک سودمندی احتمال ذهنی شکل گرفته در شخص نسبت به مفید بودن انواع فناوری های اطلاعاتی قابل دسترس در محیط کا را برای انجام وظایف است بدین ترتیب  هر چه این فناوری ها عملکرد کاری آنها را در محیط شغلی بهبود بخشید مفید تر بوده و در نتیجه بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

درک سهولت: منظور از درک سهولت، احتمال ذهنی شکل گرفته در فرد نسبت به آسانی استفاده از انواع فناوری های قابل دسترس در محیط کار برای انجام وظایف است. بدین ترتیب که فناوری های فوق هر چقدر تلاش کمتری برای یادگیری و نحوه استفاده از آنها نیاز داشته باشد، بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

(Davis, et, all, 1989; Amoako, Gyampah& Salam, 2003, Klopping&Mckinney, 2004)

 

قلمرو تحقیق:

قلمرو مکانی :قلمرو مکانی تحقیق حاضر شرکتهای دولتی استان گیلان است.

قلمرو زمانی: تحقیق برای یک دوره 9ماهه در فاصله زمانی آذر 1390تا شهریور 1391طراحی وانجام گرفت.

قلمرو موضوعی:قلمرو موضوعی در این پژوهش رابطه بین سبک های رهبری (تحول گرا و تعامل گرا)بر درک سودمندی و سهولت تکنولوژی و تاثیر درک سهولت و درک سودمندی بر استفاده از تکنولوژی های جدید درشرکتهای دولتی استان گیلان است.

 

[1] -Technology Acceptance Model

فصل دوم

– فناوری اطلاعات[1]

واژه فناوری اطلاعات از اواخر دهه 1970 برای اشاره به استفاده از کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شد می توان گفت که این فناوری تمامی گونه های کامپیوتر، سخت افزار؛ نرم افزار و همچنین شبکه های ارتباط بین دو کامپیوتر با یک ابر کامپیوتر و یک اداره تا شبکه های گسترده در جهان را شامل می شود. بررسی ها نشان می دهد در سال 1965 اطلاعات و ارتباطات حدود 5 % هزینه سرمایه گذاری شرکت ها را به خود اختصاص داده این رقم در 1980 به 15 % و در پایان سال 1990 به 50 % کل سرمایه گذاری شرکت ها رسید که این روند حاکی از اهمیت فناوری اطلاعات در کسب و کار است که یک مزیت استراتژیک برای سازمان ها محسوب می شود (رشیدی،2006)

در عصر فناوری اطلاعات سازمان ها به سازمان ها الکترونیکی تبدیل شده اند و کارکنان خارج از فضای فیزیکی به فعالیت مشغول اند علاوه بر این تغییرات فناوری و نیروی بی حد و مرز اینترنت باعث شده است که مشتریان بیش از گذشته به سازمان نزدیک شوند (فیاضی، 2007).

در عصر اطلاعات بر عکس صنعت که کار ها تکراری بود و حضور فیزیکی کارکنان در محل کار ضروری می نمود کارمندان می توانند کار خود را در هر زمان و مکانی انجام دهند و بخش عمده کار بدون سرپرستی و به عنوان عضوی از یک تیم به انجام می رسد. عصر اطلاعات منجر به استقلال کار از فضا و زمان گردیده و در بعد ساختار اجتماعی نیز تحقیقات از گرایش ساختار اجتماعی به سوی ساختار ارگانیک  حکایت دارد (وارث ،1380)

 

2-1-1- تعاریف فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات اولین  بار توسط لویت و وایزلر (Leavitt & Whisstler) در سال (1985) به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شد. از فناوری اطلاعات برداشت های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده 1383 ، 16).

*فناوری اطلاعات را مانند دیگر فناوری ها می توان به روابط میان سخت افزار، نرم افزار، شبکه و توانایی ها و اقداماتی که از این ابزارها ناشی می شود، تعریف کرد. فناوری اطلاعات نه تنها به انجام پردازه های دقیق و صحیح به رشد اتوماسیون[2] کمک می کند بلکه از طریق ارائه اطلاعات در زمینه های مختلف فعالیت سازمان ثروت جدیدی را برای سازمان به همراه می آورد. این امر وجه تمایز فناوری اطلاعات با سایر فناوری های مورد بهره برداری در سازمان است. فناوری اطلاعات نه تنها به توانایی های پردازش داده ها توسط رایانه بلکه به مهارت های انسانی و مدیریتی در بهره برداری از آن ها دلالت دارد. بنابراین فناوری اطلاعات نه تنها شامل رایانه و دیگر تجهیزات بلکه توانایی ها و اقدامات در نحوه انجام کار می شود

(صرافی زاده ،1383 ، 16 ).

* فناوری اطلاعات را می توان مجموعه فنون وابزارهایی دانست که در جهت بهینه ساری و پشتیبانی فعالیت های سازمان برمحور اطلاعات و دانش به کار گرفته می شوند .این امرشامل مطالعه ،زراحی ،توسعه،اجراو نگهداری و مدیریت نظام های اطلاعاتی رایانه ای است که سازمان در جمع آوری ،ثبت ، پردازش ،ذخیره ،بازاریابی ،انتقال وتوزیع اطلاعات یاری می کند .فناوری اطلاعات رشته ای است که از صنایع الکترونیکی برای دستیابی به اطلاعات استفاده  می کند و اثر سیستم رایانه ای را بر افراد،سازمان ها و جامعه بررسی می کند .فناوری اطلاعات به ما می آموزد که چگونه به تغییر سازمان پرداخته ،کسب و کارجدبدب را آغاز کنیم و یا اصولا چگونه در ارتباط با محیط و سایر سازمان ها، کسب و کارموثر تری را برقرارکنیم (صرافی زاده،18،1383).

*فناوری اطلاعات مفهومی بین رشته ای و فرا رشته ای است که از فناوری های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری سود می جوید تا محصول یا خدمت جدید تولید کند. بنابراین تعاریف فناوری اطلاعات گوناگونی مشاهده می شود.

* فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزارها ، تجهیزات و دانش ها و مهارت هاست که از آنها در گردآوری ذخیره سازی بازیابی و انتقال اطلاعات استفاده می شود و براساس این تعریف فناوری اطلاعات مجموعه ای از ابزار ؛ دانش ، روش و مهارت خواهد بود که در تولید ، انتقال و پردازش اطلاعات استفاده می شود .

*فناوری اطلاعات برای توصیف نوعی از فناوری به کار می رود که ما در ضبط ، ذخیره سازی ، پردازش ، بازیابی ، انتقال و دریافت اطلاعات یاری می رساند . این اصطلاح فناوری های نوین مانند رایانه ، انتقال از طریق فاکس ، میکروگراف ها ، ارتباطات از راه دور را در بر می گیرد.

* انجمن فناوری اطلاعات آمریکا ، فناوری اطلاعات را مطالعه، طراحی ، گسترش و توسعه و اجرا، پشتیبانی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی رایانه ای تعریف نموده است . مطابق این تعریف فناوری اطلاعات به جنبه های مرتبط با فناوری یک سیستم اطلاعاتی اشاره دارد و شامل سخت افزار بانک اطلاعاتی ، شبکه های نرم افزاری و دیگر ابزارهاست.

* برخی فناوری اطلاعات را مترادف با سیستم های اطلاعاتی به کار می برند و یا حتی به عنوان یک مفهوم گسترده تر که در بر گیرنده چندین سیستم اطلاعاتی کاربران مدیریت است در نظر   می گیرند.( قلی پور ، 1380 ؛ ص 131).

 

[1] -Information  technology

[2] -Outomation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122