پايان نامه بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي  تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي  تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
مقدمه 2
بخش اول:کليات پژوهش،چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق
فصل اول کليات پژوهش 3
1-بيان مساله پژوهش 4
2ضرورت مساله 5
3-پيشينه پژوهش 6
1-3 پژوهش هاي داخلي 6
2-3 پژوهش هاي خارجي 7
4- اهداف پژوهش 8
1-4اهداف کلي 8
2-4اهداف جزيي 9
5-پرسش هاي پژوهش 9
6-روش پژوهش 10
7- مشکلات وموانع پژوهش 10

فصل دوم:چارچوب مفهومي ومباني نظري تحقيق 12
– مبحث اول :مفهوم جرم 12
• گفتار اول: تعريف لغوي ومفهومي جرم: 13
• گفتار دوم: جايگاه جامعه شناسي جنايي در حقوق جزا 13
• گفتار سوم: عوامل خطردر بروز جرم 14
1-در سطح خانواده 14
1-1سکونت در محلات جرم خيز 15
2-1خانواده هاي نابسامان 15
2-در سطح رفتارها 16
1-2شکاف طبقاتي ونابرابري اجتماعي 16
2-2فقر اقتصادي 16
3-درمحيط تحصيلي 16
1-3محيط فرهنگي 16
4-در سطح دوستان17
– مبحث دوم تعريف مفاهيم : 18
• گفتاراول:تعريف مفهومي نگرش18
• گفتار دوم:ابعاد نگرش20
• گفتار سوم شکل گیری نگرش ها20
• گفتار چهارم :تغيير نگرش ها 21
1-1تغيير ناموافق يا معکوس 21
2-1تغيير موافق يا هم جهت 21

– مبحث سوم:مفهوم سبک زندگي 23
• گفتار اول: مولفه هاي سبک زندگي 27
• گفتار دوم: سبک زندگي اسلامي 28
گفتار سوم :مولفه هاي سبک زندگي اسلامي 28
– مبحث چهارم مباني نظري تحقيق : 30
• گفتار اول زيست شناختي وجرم 30
• گفتار دوم ديدگاه روانشناختي(جرم وشخصيت روان رنجور)31
• گفتار سوم: نظريه هاي جامعه شناسي 33
1-1جامعه وجرم 33
2-1نظريه ادوين اچ ساترلند 39
3-1نظريه جامعه شناختي دورکيم 33
4-1نظريه رابرت کبرتون 35
مبحث پنجم منابع نظري استخراج فرضيه ها 36
1-1نظريه انحراف فرهنگي 36
2-1نظريه تغيير محيط فرهنگي 36
3-1نظريه پيوند (معاشرت)افتراقي (ترجيحي) 38
4-1نظريه وجدان جمعي 38
5-1نظريه انتخاب عقلاني 39
6-1نظريه برچسب زني 39
مبحث ششم :فرضيه هاي تحقيق40
1-فرضيه اصلي40
2-فرضيه هاي فرعي40
• مبحث سوم :مدل مفهومي 41
1-بررسي منابع نظري استخراج فرضيه ها42
2-بررسي مولفه هاي سبک زندگي42
3-مدل تحليلي بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم43
4-مدل تحليلي بررسي عوامل خطر در بروز جرم44
بخش دوم روش تحقيق،توصيف وتجزيه وتحليل نتايج پژوهش ،نتيجه گيري وپيشنهادها
فصل سوم روش تحقيق 45
– مبحث اول:تعريف عملياتي 46
• گفتار اول :تعريف عملياتي متغير ها ومعرف 46
• گفتار دوم :روش تحقيق 47
• گفتار سوم :روش نمونه گيري 47
• گفتار چهارم :تعيين حجم نمونه 50
– مبحث دوم :متغير هاي تابع ومتغير هاي مستقل 51
• گفتار اول:متغير تابع يا وايسته 51
1-متغير وابسته نگرش به جرم 51
1-1بعد احساسي 52
2-1بعد شناخت ورفتاری 53
• گفتار دوم :متغير هاي مستقل 54

1-متغير سبک زندگي: 54
1-1نمادهاي منزلتي 55
2-1نمادهاي فرهنگي 57
3-1 نمادهاي اجتماعي 58
4-1 آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي 59
– مبحث سوم کد گذاري واستخراج داده ها60
• گفتار اول :ارزيابي ابزار سنجش 60
1-گفتار دوم :پايايي 60
2-محاسبه ميزان قابليت اعتماد (پايايي )ابزار پژوهش 61
فصل چهارم توصيف و تجزيه وتحليل نتايج پژوهش
– مبحث اول :يافته هاي توصيفي 63
• گفتار اول :متغير هاي زمينه اي 63
1-1توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک گروههاي سني63
2-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب جنسيت63
3-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات67
4-1- توصيف نمونهمورد بررسي بر حسب گروههاي سني69
5-1- توصيف نمونه مورد بررسي به تفکيک وضعيت تاهل71
6-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان هزينه 73
7-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب ميزان در آمد75
8-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب بومي وغير بومي77
9-1توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مدت سکونت79
10-1- توصيف نمونه مورد بررسي بر حسب مناطق شهري81
– مبحث دوم :متغيرهاي تحقيق83
• گفتار اول1—متغير وابسته نگرش به جرم83
• گفتار دوم 2-متغيرهاي مستقل 87
1-1 نمادهاي فرهنگي 87
2-1نمادهاي منزلتي 91
3-1 نمادهاي اجتماعي 94
4-1آداب وسنن وارزشهاي اجتماعي 96
گفتار سوم :تجزيه وتحليل داده هاي پژوهش100
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات: 100
• گفتار اول : نتيجه گيري107
• گفتار دوم پيشنهادها:109
• منابع و ماخذ110
• چکيده انگليسی114
• ضمايم و پيوست ها 115
• پرسشنامه116

 منابع و ماخذ                                                                 

منابع فارسي:

الف:کتب

1-ابراهيمي، شهرام، جرم شناسي پيشگيري جلد اول،نشر ميزان ،چاپ اول ،1390

2-آسابرگر،آرتور(( روشهاي تحليل رسانه ها )) ترجمه پرويز  جلالي ،تهران مرکز مطالعات وتحقيقات رسانه ها،1379

3-ارل ببي ، فاضل، رضا ،روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي (عملي-نظري)انتشارات سمت ،تهران ،1381

4-حاجياني،ابراهيم ،الگوهاي سبک زندگي ايرانيان ، چاپ دوم ،پاييز 1391

5-حسيني انجداني ،مريم ، بررسي نظري تاثير آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون بر رفتار ونگرش کودکان ،مرکز مطالعات وتحقيقات سازمان صدا وسيما ،اداره کل مطالعات واحد تحقيقات راهبردي ،گروه روانشناسي ،شماره 209،1379

6-حافظ نيا ،  محمد رضا   مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني،انتشارات  سمت ،چاپ هجدهم ،پاييز 1391

7-جعفري لنگرودي ،محمد جعفر :ترمينولوژي حقوق ،چاپ دوم ،تهران :گنج دانش

8-رجبي پور ،محمود ((مباني پيشگيري اجتماعي رشد مدار ازبزهکاري اطفال  ونوجوانان ،نشر ميزان چاپ اول تابستان 1391

9 -رحيمي نژاد ،اسماعيل ،((آشنايي باحقوق جزا وجرم شناسي)) ،انتشارات پژوهشکده علوم وفرهنگ اسلامي ،چاپ اول بهار 1391

10-رضوي زاده ،نور الدين ،بررسي تاثير مصرف رسانه ها بر سبک زندگي ساکنان تهران ،انتشارات  وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي 1386

11-رفيع پور ،فرامرز ((کند وکاوها و پنداشته ها ))،شرکت سهامي انتشار ،چاپ چهاردهم ،تهران  1383

12  -سرايي،حسن ،مقدمه اي بر نمونه گيري ،سازمان سمت ،چاپ مهر ،قم 1375

13- شامبياتي ،هوشنگ ،بزهکاري اطفال ونوجوانان ،تهران ،ژوبين ،1377

14- شاملو،باقر ،عدالت کيفري واطفال ، انتشارات  جنگل ،چاپ  اول ،1391

15-فاضلي ،محمد ((مصرف و سبک زندگي ))،نشر صبح صادق ، تهران 1382

16-کريمي ،يوسف ،روانشناسي اجتماعي ،چاپ اول ، انتشارات بعثت ،تهران 1373

17-کلاين برگ ،اتو،روانشناسي اجتماعي ،محمد علي کاردان ،جلد دوم تهران 1343-

18-کي نيا  ،مهدي ،جامعه شناسي جنايي انتشارات دانشگاه تهران ،1375

19-   کي نيا،مهدي ،((مباني جرم شناسي  ))جلد 1و2چاپ سيزدهم ،موسسه انتشارات دانشگاه تهران ، 1388

20-گيدنز ،آنتوني ،((جامعه شناسي)) ،منوچهر صبوري ،انتشارات ني،چاپبيستو چهارم ،تهران 1389

21- مهدوي ،محمود ،پيشگيري از جرم (پيشگيري رشد مدار )انتشارات سمت چاپ اول ،تهران ،پاييز 1390

ب: فهرست مقالات و پايان نامه ها:

22- اخلاقي پور، منصور، پايان نامه  کارشناسي ارشد،بررسي  نگرش بوميان نسبت به غير بوميان وتاثير آن بر ميزان  مشارکت اجتماعي  در شهر بندر عباس  ،پاييز1379

23- رسولي،محمد ،((بررسي مولفه هاي سبک زندگي در تبليغات تجاري تلويزيون))قصلنامه علوم اجتماعي ، دانشگاه علامه طباطبايي ،شماره 23 پاييز1382

24- رزبنام ،آرتور لوريسو،روبرت داويس ،مجله حقوقي دادگستري،پايگاه مجلات تخصصي نور

25-ستوده ،هدايت ا…،آسيب شناسي اجتماعي :تبيين ها وديدگاهها (فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ،پيش شماره  دوم ،زمستان 1382

-کاوياني،محمد،((روانشناسي ودين))،سال چهارم ،شماره دوم ،تابستان 1390

26-صالح آبادي ،ابراهيم ، فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان شماره 6 سال سوم 1391

27-صفاري ،علي ،مقاله مباني پيشگيري از جرم ،مجله تحقيقات حقوقي شماره 34 سال 1388

28-مجموعه مقالات منتخب 30کنگره استاني پيشگيري اوليه از اعتياد ،تهران ،آبان ماه   1390

29-مجدي ،علي اکبر  مقاله سبک زندگي جوانان شهر مشهد ورابطه آن با سرمايه فرهنگي واقتصاد والدين ،فصلنامه تخصصي جامعه شناسي مطالعات جوانان شماره 6 سال سوم 1391

30-مير محمد صادقي ،حسين ،مقاله پيشگيري از وقوع جرم ،فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ناجا،پيش شماره دوم ،زمستان  1382

31-مقاله روابط پيشگيري وضعي وکنترل بزهکاري ،مجله تحقيقات حقوقي ،دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي شماره 19-20

32-موسوي رکني ، سيد علي اصغر،مقاله نگرش فقهي اصولي به جرم ومجازات ،فصلنامه مدرس ،شماره1380،4

33-وهابي، زهرا،پيشگيري از جرايم از منظر جرم شناسي، (فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي اجتماعي ناجا،پيش شماره دوم ،زمستان  1382

34-مجله آموزش معارف اسلامي دوره 24 شماره 4 تابستان 1391

منابع لاتين :

Eysencks .hans 1977″crime andpersonality (st Albans”paladin)                           –

–  Mednick.s.et al.1982″biology and vionlence. In martine.wolfgang  and              n.a.wiener(eds).criminal vionlence(London”sage)

– s.a et al.1987:the causes of crim .new biological approaches(cambridge university press)

سايت ها وپايگاههاي اطلاعاتي

www..irandok.ir

www.noormagezin.com

www ganj.com

Yang chankim.advertising:consumer:youthcultures:and media tech nologies” aculturaltures”and media technologies :acult ural –historical  approach to mtv.[oclc.1992-2002]umiproquest digital dissertations-full citation and abstract  2001

Dziurzynski:1977

Solomon:1994

Rsegem:1996

 چکيده :

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس مي باشد که در دو بخش گنجانده شده است ، بخش اول شامل کليات ، چارچوب مفهومي و نظري پژوهش ،که در دو فصل مجزا به آن پرداخته شده است. بخش دوم شامل روش تحقيق ، توصيف و تجزيه و تحليل نتايج پژوهش ، نتيجه گيري و پيشنهادات مي باشد که در سه فصل آورده شده است هدف از انجام تحقيق حاضر “بررسي تاثير سبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندرعباس” مي باشد؛ بدين منظور مولفه هاي سبک زندگي شامل «نمادهاي منزلتي، نمادهاي اجتماعي ، نمادهاي فرهنگي، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي» و سنجش شاخص هاي مربوط به هر کدام از اين مولفه ها در نظر گرفته شدند، قلمرو اين تحقيق از پائيز 92 با حجم نمونه 384 نفر از ميان افراد محدوده سني 60-18 ساله در شهر بندرعباس انجام شد به منظور جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه هايي در جهت بررسي مولفه ها و شاخص هاي انتخابي در بين افراد توزيع و تکميل شدو نمونه هاي آماري تحقيق به طور تصادفي انتخاب و با روش نمونه گيري خوشه اي انجام شد. به منظور تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي از نرم افزار SPSS استفاده گرديد و براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شد.يافته هاي تحقيق بيانگر اين است که از بين مولفه هاي سبک زندگي مورد بررسي، تنها دو متغيير نمادهاي فرهنگي و متغيير آداب و رسوم و ارزش هاي اجتماعي سبک زندگي در تبيين متغيير نگرش به جرم مورد تاييد قرار گرفت.

کلمات کليدي: سبک زندگي، نگرش به جرم ، شهروندان ، نماد هاي فرهنگي ، آداب و رسوم و ارزشهاي اجتماعي

مقدمه :

نگرش به جرم يکي از از مفاهيم کليدي است که در علم روانشناسي مورد بحث قرار مي گيرد چرا که نگرش شامل سه عنصر شناختي،احساسي وتمايل به انجام عمل است، که در عنصر شناختي اعتقادات و باورهاي شخصي درباره يک انديشه يا شي مطرح مي باشد ، در عنصر احساسي يا عاطفي معمولا نوع احساس عاطفي که با باورهاي فرد پيوند داردودر عنصر سوم ، تمايل به عمل جهت آمادگي پاسخگويان به  انجام عمل به شيوه اي خاص اطلاق مي گردد.[1]

بنابر اين در نگرش شخص به جرم ، ابتدا مرحله شناخت ،سپس احساس تمايل به انجام عمل است که در در قالب عمل بروز مي کند ، از طرفي وقتي دنياي اجتماعي متحول مي شود ، به مفاهيمي نو  براي درک کردن آن نيازمنديم ، سبک زندگي از جمله مفاهيمي است که در دنياي امروز زياد ازآن استفاده مي شود مطالعه سبک زندگي قابليت بيشتري براي شناخت دقيق رفتارها وپيش بيني آنها را دارا مي باشد زيرا بررسي رفتارهاي واقعي با رويکرد  کشف انسجام والگومند يا به عبارتي مطالعه سبک زندگي مي تواند جايگزين مناسبي براي بررسي نگرش ها و ارزشها باشد.[2]

مسايلي که مي تواند ارتباط سبک زندگي ونگرش به جرم را مورد بررسي قرار دهد نياز به آسيب شناسي دقيق در حوزه جامعه شناسي جنايي دارد چرا که که در جامعه شناسي به تمامي ابعاد زندگي از جمله محيط ، خانواده ، دوستان ، اجتماع و…پرداخته خواهد شد واين مسايل گاها  به صورتي پيچيده در زندگي افراد مطرح مي گردد وآنچه که به اين پيچيدگي مي افزايد تعارض وتضادهايي است که افراد بر سر انتخاب اهداف با  آن مواجه اند ، در اين پژوهش نيز با توجه به تعاريف عنوان شده سعی شد مفصلا به اين مسائل پرداخته شود.

فصل اول

کليات

بيان مساله تحقيق

ابتدا لازم است در مبحث کليات تحقيق،اشاره مختصري پيرامون مساله تحقيق نموده سپس وارد مباحث اصلي شد، در اين تحقيق سعي شد اول متغيرهاي مستقل سبک زندگي و مولفه هاي آن و ديگري متغير وابسته نگرش به جرم، که از سه بعد احساسي،‌ادراکي و رفتاري حاصل مي شودرا با طراحي سوالاتي که در قالب پرسشنامه مي باشد آنها را مورد بررسي قرار داده و ارتباط اين دو مقوله را مورد تحليل قرار دهيم،شايان ذکر است  در بخش نگرش به جرم سعي گرديد به نوعي ديدگاههاي مخاطبان را در خصوص مسائلي که روزانه با آن مواجه اند وبه نوعي با سبک زندگي مدرن گره خورده را مورد بررسي قرار داده و با عنايت به اينکه طبق قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 هر («رفتاري» اعم از فعل يا ترک که در قانون براي آن مجازات تعيين شده جرم محسوب مي شود) سعی شد به بررسی  اينکه رفتار چگونه وتحت چه عواملي نشأت مي گيرد و اصلاً نگرش مردم در خصوص جرم با توجه به مولفه های سبک زندگی به چه صورت است پيشنهادتی نيز مطرح شود از طرفي ديگر سبک زندگي يکي از مفاهيمي است که در متون مختلف اجتماعي _اقتصادي وفرهنگي کاربرد فراواني داردبه طوري که با مطالعه سبک زندگي مي توان از هنجارهاي پنهان که در باورها ورفتارهاي مردم يک جامعه وجود دارد اطلاع يافت  ، اين مفهوم قدمتي کمتر از يک قرن دارد و آن را محصول مدرنيته مي دانند بنابراين مفهوم سبک زندگي در جامعه سنتي جايگاهي ندارد ، زيرا در اين دوره تجانس و هم شکلي در شيوه زندگي کردن امکان بروز تمايز را نمي دهد ، در جامعه مدرن که تنوع وتکثر کالا و آزادي فردي در مصرف از ويژگي هاي آن است ، سبک زندگي متنوع امکان بروز پيدا مي کند.1 [3]

همچنين  از آنجايي که سبک زندگي از مفاهيم مطرح شده در علم جامعه شناسي مي باشد ، بزهکاري هم به عنوان يک پديده اجتماعي با ساير پديده هاي اجتماعي نظير شهرنشيني ، صنعتي شدن ، ‌مهاجرت و حاشيه نشيني  ،‌ خانواده ، ‌فقر و بيکاري و … که در علم جامعه شناسی نيز مورد بحث  مي باشد در ارتباط است.2

در جرم شناسي محيط فرهنگي به کليه جنبه هاي فرهنگي هر اجتماع اعم از آداب ، رسوم  ، ‌اخلاقيات ، ‌اعتقادات و کليه امور مربوط به آنهاست که به نحوي شخصيت افراد را تحت تاثير قرار داده و عامل موثري در ميزان بزهکاري آنان محسوب مي شود .1[4]

هدف اصلي نگارنده  در اين پژوهش هم برداشتن قدمي در کاهش جرم است که با بررسي جامعه آماري 18 سال به بالا (شهربندرعباس) اين کار صورت گرفت  که به صورت تصادفي افراد انتخاب گرديدو نگرش آنان مورد ارزيابي قرار گرفت.

ضرورت مسأله

با توجه به اينکه شهر بندرعباس به خاطر دارا بودن شرايط خاصي از جمله مهاجر پذير بودن و وجود بخش عظيمي از غير بوميان با فرهنگ هاي متفاوت در اين شهر ، ايجاب مي نمايد که محيطي با نگرش هاي متفاوت را دارا باشد،‌از مسائلي که مي توان به اين بحث تعميم داد تنوع جرايم در اين شهر مي باشد به طوري که خرده فرهنگهاي موجود و مهاجر پذير بودن شهر و قرار داشتن شهر در نقطه مرزي مي تواند نقش مهمي در نگرش افراد به جرم در اين شهررا ايفا نمايد به طوري که اين امر خود در تشديد يا تکرار جرايم بي تأثير نمي باشد بايد اذعان داشت شايد تحقيقات گسترده اي جهت ريشه يابي چنين مسائلي صورت نگرفته است اما پر واضح است که پرداختن به چنين مباحثي هم در بحث پيشگيري از جرم وهم در کاهش از جرم مي تواند نقش به سزايي را ايفا نمايد. به طوري که اگر در يک دسته بندي کلي بخواهيم مسائلي که در نگرش شهروندان به جرم وجود دارد را بيان کنيم بايد گفت:

مهاجر پذير بودن شهر که خود تعدد فرهنگ ها با نگرش هاي متفاوت را به همراه دارد

مشخص بودن نقاط و محله هاي جرم خيز به صورت محسوس در شهر بندرعباس که در اذهان عمومي شناخته شده اند.

وجود بازارها ،‌هايپر مارکت ها و پاسا‍ژها در شهر با مشتري هاي زياد که اين خود نگرش خاصي را در افراد ايجاد نموده که چنين مکانهايي ويژ افراد خاصي است نه هر کسي که اين خود بر سطح کيفيت زندگي شهروندان تأثير گذار است و محلات پايين شهر هم سبک هاي خاصي را براي زندگي برگزيده اند که به نوعي عادت محسوب مي گردد.

پيشينه پژوهش :

3-1 پژوهش های داخلي

بحث پرداختن به مساله جرم ونوع برخورد با اين پديده قدمتي به درازي عمر بشر دارد که در خصوص نوع برخورد با اين پديده در قرآن کريم  ودر همه اديان مورد توجه جدي بوده است ودر مجموعه قوانين ما هم از جمله قانون مجازات اسلامي ماده (2) به صراحت  به آن پرداخته است ، در قوانين ديگر هم به صورت پراکنده به تناسب به آن توجه شده است ، با بررسي هاي به عمل آمده  در مجموعه مقالات  حقوقي ، اجتماعي ،اينترنت ومطالعاتي که صورت گرفت بايد بگويم به صراحت در بحث سبک زندگي ، نگرش وارتباط آن با جرم ،تحقيقي صورت نگرفته ويا اگر بوده محقق علي رغم تلاش امکان دستيابي نداشته است ، حتي در فصلنامه هاي علوم اجتماعي نيز به مساله خاص سبک زندگي از ديدگاه صرف جامعه شناسي پرداخته شده است ، البته مقالاتي از جمله :

مقاله اي با موضوع “نگرش فقهي- اصولي به جرم ومجازات1 که در سال 1380″توسط سيد علي اصغر موسوي رکني از اساتيد گروه فقه ومباني حقوق اسلامي دانشگاه قم انجام شده است که در فصلنامه مدرس شماره 4 نيز چاپ گرديده است ،

همچنين مقاله اي با عنوان” مباني پيشگيري از جرم ” اثر دکتر علي صفاري عضو هيات علمي دانشکده شهيد بهشتي که در مجله تحقيقات حقوقي شماره 34 در سال 88 چاپ شده است.

– مقاله ي” پيشگيري از وقوع جرم “از جناب آقاي دکتر حسين مير محمد صادقي در فصلنامه مطالعات امنيت اجتماعي ناجا سال82 چاپ گرديد .. [5].

نکته حايز اهميت اين است که در خصوص موضوع مورد بحث تا کنون مقالات و کتب ارزشمندي از اساتيدي چون دکتر کي نيا ،دکتر نجفي ابرند آبادي و…به چاپ رسيده يا در دسترس مي باشد که همگي در جهت پيشگيري از جرم بوده که شايد بي ارتباط با موضوع نباشند اما اينکه به صورت تخصصي بادخيل نمودن مساله سبک زندگي و مطالعه خاص بر روي جامعه ي آماري  شهر بندر عباس صورت گرفته باشدتا کنون موجود نمي باشد.

 3-2پژوهش های خارجي:

کيم يونگ چان در پژوهشي با عنوان تبليغات ،‌فرهنگ مصرف،‌فرهنگ هاي جواني و تکنولوژي رسانه اي رويکرد فرهنگي تاريخي به مؤسسه mtv را مورد بررسي قرار داده است چان در اين تحقيق،‌ضمن ايجاد ارتباط بين نظريه هاي رقابتي درون و ميان رشته اي فرهنگ ، ‌به بحث پيرامون مخاطبان ،‌ مؤسسات فرهنگي و پس زمينه تاريخي مؤسسه mtv پرداخته است. وي به طور خاص برتکامل mtv به عنوان يک رسانه تبليغاتي که بر سبک زندگي نسل جوان تأثير گذاشته متمرکز شده است (Yongchan ,2001:249)

يونيک ريش يان و باچ پايي در پژوهش گسترده اي تأثير برنامه هاي تلويزيوني هند ، ‌به ويژه آگهي هاي تبليغاتي تجاري را بر الگوي رفتاري ، نگرش ها و سبک زندگي کودکان هندي مورد بررسي و مطالعه قرار داده اند. آنها با مطالعه 730 کودک در مدارس يا محل زندگي شان و گفت و گو با خانواده ها و معلمان آنان به نتايج جالب توجهي دست يافتند . به اعتقاد آنها « در کشور هند تلويزيون به عنوان يکي از مهمترين لوازم زندگي خانواده هاست. به طوري که داشتن يک دستگاه تلويزيون نسبت به تحصيلات ،‌ آب سالم ،‌ غذاي کافي ،‌ و ساير ضروريات زندگي اولويت دارد.»1 درهندوستان کودکان از محصولات و کالاهايي که در فروشگاهها وجود دارد ،‌بيش تر از قبل آگاهي دارند و براي همگام شدن با تغييرات اقتصادي محيط مرتباً‌ در اولويت هاي خود تجديد نظر مي کنند و در مقايسه با ساليان گذشته،‌ لباس – پوشش – براي آنها اهميت بيشتري پيدا کرده است .[6]

سبک زندگي در بريتانيا عنوان تحقيق ديگري است که سازمان mintel در سال 1988 به منظور مطالعه روندهاي هزينه ي خانوارهاي انگليسي در طي ده سال انجام داده است . اين تحقيق جنبه هاي مختلفي را از زندگي جوانان و زنان و نقش تصميم گيري آنان  را در چگونگي گذران اوقات فراغت مورد توجه خود قرار داده است . نتايج به دست آمده روي هزينه هاي انجام شده در خانوارهاي انگليسي اين بررسي نشان مي دهد که هزينه هاي خانه و وسايل،‌ محصولات خوراکي، نوشيدني ها و دخانيات ،‌هزينه هاي مربوط به سرگرمي و تعطيلات ،‌هزينه هاي شخصي ،‌تحرک و ارتقاي سلامتي و آموزش ،‌تهويه ها و بيمه ،‌پس انداز و ماليات مهمترين اقلام هزينه اي هستند.

در مورد جنبه هاي اجتماعي و فرهنگي ،‌اين تحقيق نشان داد که بينندگان منتخب،‌در انتخاب قالب هاي مورد نظر با يکديگر از نظر احساس جواني هماهنگ بوده اند . همچنين حس جواني يا حس آزادي داراي ارتباط معني داري بود که با خود دليلي بر دورنماي فرهنگي مبتني بر حس جواني است و نکته ديگر اين که نتايج بررسي نشان مي دهد که زيبايي و جوان بودن از ديدگاه منتخبان به صورت وسيعي با استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي که يکي از جذبه هاي سيصد آگهي مورد بررسي بود داراي ارتباط است (Dziurzynski , 1977:26)

اهداف تحقيق :

مهمترين انگيزه محقق  در  انتخاب اين موضوع ، جنبه کاربردي وعلمي بودن آن بود :

اهداف کلي :

بررسي” تاثيرسبک زندگي بر نگرش شهروندان به جرم “در شهر بندر عباس

اهداف جزيي:

بررسي رابطه بين” نمادهاي منزلتي سبک زندگي” با “نگرش شهروندان به جرم” در شهر بندر عباس

بررسي رابطه” نمادهاي اجتماعي سبک زندگي” با” نگرش شهروندان به جرم” در شهر بندر عباس

بررسي ارتباط “نمادهاي فرهنگي سبک زندگي” با” نگرش شهروندان به جرم “در شهر بندر عباس

بررسي “رابطه بين آداب وارزشهاي اجتماعي” سبک زندگي با” نگرش شهروندان به جرم” در شهر بندر عباس

     پرسش های تحقيق:

      سوال اصلي :

1 – سبک زندگي چه تاثيري بر نگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس دارد؟

      سوالات فرعي:

2 – جه ارتباطي بين نمادهاي منزلتي ونگرش شهروندان به جرم وجود دارد ؟

3-نمادهاي فرهنگي چه تاثيري برنوع نگرش شهروندان به جرم دارند ؟

4-نمادهاي اجتماعي به چه ميزان بر نوع نگرش شهروندان به جرم تاثير دارند ؟

5- چه ارتباطي بين نگرش به ارزشهاي اجتماعي ونگرش شهروندان به جرم در شهر بندر عباس وجوددارد؟

روش پژوهش :

در اين پژوهش ، ابزار اصلي اندازه گيري پرسشنامه بود که به روش نمونه گيري خوشه اي  ابتدا شهر بندرعباس به پنج منطقه (شمال ، ‌جنوب ،‌ شرق ،‌ غرب و مرکز) تقسيم گرديد و به تناسب تراکم جمعيت ، ‌پرسشنامه بين محلات تقسيم گرديد ودر مرحله نهايي به صورت تصادفي افراد نمونه جهت مصاحبه انتخاب گرديدند که محقق با توجه به موضوع تحقيق پس از جمع آوري اطلاعات لازم و تبديل آنها به کميت هاي عددي با استفاده از نرم افزار spss وجداول آماري که در بر دارنده فراواني ، درصد و نوع پاسخ مي باشد اقدام  به تجزيه وتحليل داد ه هاي به دست آمده  از طريق آمار توصيفي واستنباطي  نمود .

 

مشکلات وموانع پژوهش:

آنچه بديهي است اين است که هرکس موفقيت بيشتر و نتيجه مطلوبتر بطلبد ناگزير بايد تلاش بيشتر و مشکلات عديده اي را بر جان بخرد اين تحقيق  مانند هر پژوهش ديگري نياز به تلاش و پشتکار بسيار داشته و با عنايت به اينکه تحقيق، حاصل کار ميداني بوده نگارنده در تدوين و جمع آوري مطالب و تنظيم پايان نامه علاوه بر صرف زمان و هزينه مالي بسيار با کمبود منابع و مشکلات خاص ديگري نيز  مواجه بوده، بي شک انجام هرکاري با مشکلات و موانعي مواجه است ، و گذر از اين مشکلات مي تواند تلاش هاي محقق را چند برابر نموده و جديت  در کار را به تصوير کشيده همچنين باعث ايجاد تجربه اي نو و مفيد در محقق گردد. محقق در اين پژوهش با توکل برخدا وهمکاري خانواده و ارشاد اساتيد بزرگوار تا حدودي بر مشکلات و موانع فائق آمده و نتيجه کار حاصل گرديدو به لطف پروردگار توانستم وظيفه خود را در اين عرصه به پايان برسانم.

اشاره اجمالي به برخي از مشکلات:

کمبود منابع تحقيق متناسب با موضوع در شهر بندرعباس

عدم همکاري بعضي از پاسخ دهندگان در تکميل پرسشنامه که با محافظه کاري سعي در عدم پاسخگويي به سئوالاتي از جمله وضعيت حقوق و در آمد و شغل و ….را داشتند.

عدم اعتماد در تکميل پرسشنامه با توجه به ميداني بودن تحقيق و همزماني آن با بحث يارانه ها و ثبت نام آن، که محقق مجبور به صرف وقت جهت توجيه پاسخگويان گرديد .

بالا بودن حجم نمونه وطاقت فرسا بودن جمع آوري نمونه در شهر بندرعباس

عدم همکاري پاسخگويان در اعلام دقيق سن- ميزان تحصيلات ، جنسيت و..

[1] کریمی ، یوسف ، روانشناسی اجتماعی ، انتشارات بعثت ، 1373 ، ص 296

[2] فاضلی ، محمد ، مصرف و سبک زندگی ، نشر صبح صادق ، 1382 ص 58

مجدی ، علی اکبر، در سبک زندگی جوانان شهرمشهد و رابطه آن با سرمايه فرهنگی و اقتصاد والدين،ص34 ،1389

رجبی پور، محمود، مبانی پشگيری اجتماعی رشد مدار از بزهکاری اطفال و نوجوانان،ص51 ،1391

1- شامبیاتی،هوشنگ ،بزهکاریاطفال و نوجوانان،ص221 ،1377

موسوی،رکنی،سیدعلی اصغر،نگرش مقمی اصولی به جرم و مجازات،فصلنامه مورس،1380

صفاری،علی،مبانی پیشگیری از وقوع جرم،1388

1- حسينی انجدانی،مريم،بررسی نظری تأثيرآگهی های تبليغاتی تلويزيون بر رفتارو نگرش کودکان،ص62، 1379

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122