پايان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 169 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير سرمايه اجتماعي بر رفتارهاي زيست محيطي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فهرست جداول ز‌
فهرست نمودارها ص‌
فصل اول کلیات
بیان مسئله: 2
ضرورت و اهمیت موضوع: 7
اهداف پژوهش: 9
سؤالات اساسی تحقیق: 10
فصل دوم پیشینه تاریخی وتجربی تحقیق
مقدمه 12
پیشینه تاریخی 12
رفتارهای زیست محیطی 12
وضعیت محیط زیست 13
تاریخچه اجلاس و کنفرانس¬های زیست محیطی 14
تاریخچه و تعاریف مفهوم سرمایه اجتماعی: 17
پیشینه تحقیق: 21
الف- تحقیقات داخلی: 21
ب- تحقیقات خارجی: 24
جمع¬بندی 28
فصل سوم پیشینه نظری و چارچوب نظری
مقدمه 31
رفتار زیست محیطی 31
نگرش جدید نسبت به محیط زیست: 35
سرمایه اجتماعی 37
پیر بوردیو: 39
جیمز کلمن: 41
فرانسیس فوکویاما: 43
روبرت پاتنام: 44
الف- شبکه¬های مشارکت اجتماعی: 46
ب- هنجارهای اجتماعی: 47
ج- اعتماد اجتماعی: 49
جمع¬بندی: 51
چارچوب نظری: 52
فرضیات تحقیق: 53
فرضية اصلي پژوهش: 53
فرضيات فرعي پژوهش: 53
مدل تحقیق: 54
فصل چهارم روش تحقیق
مقدمه: 57
روش شناسی تحقیق: 57
جامعه آماری: 58
واحد تحلیل 58
شیوه نمونه¬گیری : 58
تعیین حجم نمونه: 59
سنجش و اندازه¬گيري مفاهيم 60
تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم 60
ويژگي¬هاي فردي پاسخگويان 61
پایگاه اجتماعی- اقتصادی 62
رفتارهای زیست محیطی 62
سرمایه اجتماعی 64
شبکه¬های مشارکت اجتماعی: 64
هنجارهای اجتماعی: 66
اعتماد اجتماعی 67
آگاهی زیست محیطی: 70
نگرش زیست محیطی: 71
ابزار تحقیق 72
اعتبار و پایایی ابزار سنجش 72
اعتبار تحقيق 72
پایایی تحقيق 73
جمع¬بندی: 73

فصل پنجم یافته¬های پژوهش
مقدمه 76
بخش اول: توصیف داده¬ها
مقدمه 78
5.1.1 متغیرهای زمینه¬ای 78
1- توزیع پاسخگویان بر حسب شهر 78
2-توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت 79
3- توزیع پاسخگویان بر حسب سن 79
4- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 80
5- توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال 80
6- وضعیت طبقه ذهنی پاسخگویان 81
7- وضعیت تحصیلات پاسخگویان 82
5.1.2 متغیر موقعیتی- ساختاری 82
5.1.3 متغیر وابسته (رفتارهای زیست محیطی) 83
1- مصرف بهینه گاز 83
2- مصرف بهینه برق 85
3- مصرف بهینه آب 86
4- استفاده از تولیدات دارای استاندارد زیست محیطی 87
5- حفاظت از منابع طبیعی 88
6- استفاده از وسایل بازیافتی 90
7- وضعیت رفتارهای زیست محیطی 91
5.1.4 متغیرهای مستقل 93
1- سرمایه اجتماعی 93
الف-شبکه¬های اجتماعی 93
1. شبکه¬های رسمی 93
2. شبکه¬های غیر رسمی 94
3. وضعیت شبکه¬های اجتماعی 95
ب- هنجارهای اجتماعی 97
1. هنجارهای فردی 97
2. هنجارهای جمعی 98
3. وضعیت هنجارهای اجتماعی 100
ج- اعتماد اجتماعی 101
1. اعتماد بین شخصی 101
2. اعتماد تعمیم یافته 102
3. اعتماد نهادی 103
4. وضعیت اعتماد اجتماعی 105
د- وضعیت سرمایه اجتماعی 106
2- آگاهی زیست محیطی 108
الف- آگاهی خاص زیست محیطی 108
ب- آگاهی عام زیست محیطی 109
ج- وضعیت آگاهی زیست محیطی 109
3- وضعیت نگرش زیست محیطی 111
بخش دوم: تحلیل داده¬ها
مقدمه: 113
5-2-1- مقایسه تفاوتهای بین متغیرهای زمینه¬ای و رفتارهای زیست محیطی 114
5-2-2- آزمون فرضیه¬ها 120
5-2-3- تحلیل رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) 128
5-2-4- تحلیل رگرسیون چند متغیره 130
5-2-5- تحلیل مسیر (آزمون مدل تحلیلی) 132
جمع بندی 133
فصل ششم: بحث نتیجه¬گیری
6-1- بحث و نتیجه¬گیری 137
6-2- محدودیت¬های تحقیق 140
6-3- پیشنهادات تحقیق 140
ضمایم
نمودار ماتریس روابط خطی 144
پرسشنامه 145
منابع و ماخذ 151

منابع و ماخذ

الف- منابع فارسی

آزاد ارمکی، تقی.(1384). “تغییرات اجتماعی در ایران”، تهران: دفتر مطالعاتی و انتشاراتی اجتماع.

آقا محمدی، علی. (1386) “بررسی رفتارهای زیست محیطی معلمان آموزش دوره ابتدائی (مورد مطالعه: استان مازندران)”، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد برنامه­ریزی آموزشی، به راهنمایی دکتر ابراهیم صالحی عمران، دانشگاه مازندران.

ازکامپ، ا-س (1369) “روانشناسی اجتماعی کاربردی” ، ترجمه فرهاد ماهر، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی.

ازکیا مصطفی و غفاری غلامرضا(1383)،” توسعه روستایی با تاکید بر جامعه روستایی ایران” ، تهران، نشر نی.

ازکیا، مصطفی و فیروز آبادی، سید احمد. (1387) “بررسی سرمایه‌ي اجتماعی در انواع نظام‌های بهره‌برداری از زمین وعوامل مؤثّر بر تبدیل بهره‌برداری‌های دهقانی به تعاونی”، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، شماره 33، 98ـ76.

اکبری، امین (1383) “نقش سرمایه ی اجتماعی در مشارکت : بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر مشارکت سیاسی ، اجتماعی (مطالعه موردی روستای فارسنج از توابع سقز)” فصلنامه دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

الوانی، سید مهدی و میر علی سید نقدی (1381) “سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه­ها” فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 33 . دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

بارو، کریستوفر، (1380)،” اصول و روش­های مدیریت زیست محیطی”، ترجمه مهرداد اندرودی، تهران، نشر کنگره.

ببران صدیقه (1382) ” سند اجلاس جهانی توسعه پایدار زوهانسبورگ سپتامبر 2003” تهران: انتشارات سازمان حفاظت از محیط زیست.

ببی، ارل. (1386)، “روش­های تحقیق در علوم اجتماعی“، ترجمه رضا فاضل، انتشارات سمت، تهران، جلد اول، چاپ چهارم.

بکلی، نورمن. (1389). ” طراحی پژوهش­های اجتماعی” ترجمه حسن چاوشیان. تهران : نشر نی.

بنسون، جان (1382)،” اخلاق محیط زیست” ترجمه عبدالحسین وهاب زاده، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد چاپ اول.

بوتکین، دانیل و ادوراد کلر(1385)، “شناخت محیط زیست، زمین سیّاره زنده“، ترجمة عبدالحسین وهّاب‌زاده، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه مشهد، چاپسوم.

بيكر، ترز ال (1386) “نحوه انجام تحقيقات اجتماعي“، ترجمه هوشنگ نايبي، تهران: نشر ني.

بیکر، واین (1382) “مدیریت و سرمایه اجتماعی” ترجمه مهدی الوانی و محمد رضا ربیعی. تهران: انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.

تاجبخش، کیان. (1384) “سرمایه اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه“، ترجمه افشین خاکباز و حسن پویان تهران : نشر شیرازه.

تافلر، اولوین.(1380) “موج سوم“، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران نشر علم، چاپ چهاردهم.

توسلی، غلامعباس و موسوی، مرضیه (1384) “مفهوم سرمایه در نظریه­های کلاسیک و جدید: با تاکید بر نظریه­های سرمایه اجتماعی”، نامه علوم اجتماعی، شماره 26.

تورانی، حیدر و کرام الدینی، محمد. (1382). “جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور”. همایش تخصصی آموزش محیط زیست. تهران.

تومه، ژرژ (1380)، “توسعه فرهنگی و محیط زیست“، ترجمه دکتر محمود شارع پور، انتشارات باز چاپ اول.

تونکیس، فران (1387)، “اعتماد، سرمایه اجتماعی و اقتصاد”، مجموعه مقالات اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه محمد تقی دلفروز، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهران، چاپ اول.

پاتنام، رابرت( ۱۳۸۰) ” دموكراسي و سنت هاي مدني“، ترجمه محمد تقی لفروز، تهران، انتشارات روزنامه سلام.

جعفر صالحی، سحر (1388) “بررسی الگوی رفتاری گردشگران در محیط زیست مقصد (مقایسه رفتار زیست محیطی گردشگران تفریحی و گردشگران فرهنگی در ایران) مطالعه موردی: شهرهای اصفهان و چالوس”، پایانه­نامه دوره کارشناسی ارشد رشته جامعه­شناسی، به راهنمایی دکتر محمد فاضلی و دکتر احمد رضایی، دانشگاه مازندران.

جلائی­پور، حمید رضا. (1387)” با نظریه­های گوناگون چگونه روبرو شویم؟ با اشاره به چارچوب­های نظری پایان­نامه­های دانشجویی”، نامه علوم اجتماعی، شماره 33.

جهانگیر، منصور. (1381). “قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران“. چاپ سیزدهم. تهران: نشر دوران.

حبیب پور، کرم و رضا صفری (1388). ” راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی” چاپ اول. تهران : نشر لویه.

حسینی، سید امیر حسین، علمی، زهرا(میلا) و شارع­پور، محمود (1386)، “رتبه بندی سرمایه اجتماعی در مراکز استان­های کشور” فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم شماره 26. 84-59.

خاتون آبادی، سیّداحمد.(1383) “تحليلي در زمينه ي پيشينه و عملكرد سازمان‌هاي غير دولتي زيست‌محيطي“، بی‌جا.

خوش فر غلامرضا (1387) “تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی مطالعه موردی استان گلستان”، رساله دکتری ،دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده علوم اجتماعی، به راهنما دکتر محمد حسین­پناهی.

خوش فر غلامرضا و صالحی صادق (1388)، “سرمایه اجتماعی و رفتار زیست محیطی”، همایش بررسی طرح مسائل اجتماعی استان مازندران آبان 1388.

خوش فر غلامرضا ، صالحی صادق و امامقلی لقمان (1389)” بررسی رفتار مردم نسبت به محیط زیست”، همایش مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران آبان 1389.

چارندران، ل، راماو لینگام،ت،دارما. (1370)” آموزش بهداشت” ترجمه فروغ شیفعی و اذن اله آذر گشب. تهران انتشارات دانشگاه تهران.

رفیع‌پور، فرامرز.(1375)، “کندوکاوها وپنداشتها، تهران، شرکت سهامی‌انتشار، چاپ هشتم.

دابلیو کولتنر، جان. (1369)، “ارتباط گفتاری میان مردم“، ترجمه سید اکبر میر حسینی و قاسم کبیری، تهران انتشارات امیر کبیر چاپ اول.

درسنر، سیمون (1384)، “مبانی پایداری”، ترجمه محمود دانشورکاخکی، سیاوش دهقانیان و فرخ دین­قزلی، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

دلاور، علي (1382). روش تحقيق در علوم تربيتي، تهران، انتشارات رشد.

دلنسکی گرهارد و جین. (1369) “سیر جوامع بشری” ترجمه دکتر ناصر موفقیان، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ اول.

دواس، دی.ای.د. (1386)، “پیمایش در تحقیقات اجتماعی“، ترجمه هوشنگ نایبی، نشر نی، تهران، چاپ هشتم.

دینی ترکمانی، علی (1385). “تبیین افول سرمایه اجتماعی” فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23 .171-147

روزنامه ایران شماره 3884، ششم اسفند سال 1386.

روشنفکر، پیام و ذکایی محمد سعید (1385) ” جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتارهای داوطلبانه” فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم شماره 23. 146-113.

ساروخانی، باقر (1385) “روش تحقیق در علوم اجتماعی“، جلد اول، تهران: انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال، 1385.

سعادت، رحمان. (1385). “تخمین سطح و توزیع سرمایه اجتماعی استان­ها” فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، سال ششم، شماره 23 .195-173.

شاه حسینی، ماهرو (1382) “مطالعه و بررسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی در عملکرد انجمن‌های اعتبار گردشی زنان در تهران”، دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم و تحقیقات).

شادی طلب، ژاله و حجتی کرمانی، فرشته (1387) “فقر و سرمایه اجتماعی در جامعه روستایی”، فصلنامه علمی و پژوهشی رفاه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28 56-

شارع پور محمود (1385)، “سنجش سرمایه اجتماعی در استان مازندران (مناطق شهری و روستایی)”، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران.

شارع‌پور، محمود. (1387). “بررسی رابطه سرمایه‌ي اجتماعی و مشارکت ورزشی(مطالعه موردی شهروندان 29ـ 15 ساله بابل)”، نشریّة حرکت. شمارة 37. 153ـ131.

شبیری، محمد، نجیبه شاه­حسینی و هدی طائی (1389)، “ارتقای کیفیت آموزش­های محیط زیستی در دوره ابتدائی ایران بر پایه مطالعه تطبیقی-تحلیلی دوره ابتدائی کشورهای انگلستان و آلمان”، همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.

شريفيان ثاني، مریم(1384). “سرمایه‌ي اجتماعی، جامعة مدنی و سیاست اجتماعی”، فصلنامة رفاه‌ اجتماعی، شمارة 12، پايیز، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.

طاهرخانی، سمیرا (1388) “ارائه چارچوب نظری آموزش محیط زیست در دوران ابتدائی با تاکید بر روش­های آموزش”، همایش مهندسی محیط زیست، دانشگاه تهران.

عابدی سروستانی، احمد، شاه ولی، منصور و محقق داماد، سید مصطفی (1386) “ماهیت و دیدگاه های زیست محیطی تاکید بر دیدگاه اسلامی”، فصلنامه ی اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره های 1و2.

عبدی، عباس و گودرزی، محسن (1378) “تحولات فرهنگی در ایران” تهران انتشارات سروش.

علمی، زهرا(میلا) و شارع­پور، محمود و حسینی، سید امیر حسین(1384)، “سرمایه اجتماعی و چگونگی تاثیر آن بر اقتصاد”، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 71، 296-239.

عمید، حسن (1362) “فرهنگ فارسی عمید“، تهران، انتشارات امیر کبی، چاپ هیجدهم.

فردوسی، سیما، مرتضوی، شهرناز و رضوانی، نعیمه (1386)،” رابطه بین دانش زیست محیطی و رفتارهای حفاظت از محیط”، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53 ، 266-253.

فقیهی، قزوینی، فاطمه (1375) ” آموزش محیط زیست در مدارس” فصلنامه تعلیم و تربیت، دوره دوم شماره 7 و8 .

فوکویاما، فرانسیس(1379)، “پایان نظم(بررسی سرمایه‌ي اجتماعی وحفظ آن)، ترجمة غلام‌عبّاس توسّلی، تهران: جامعة ایرانیان، چاپ اوّل.

فیروزآبادی، سید احمد و ایمانی جاجرمی، حسین (1384). “سرمایه‌ي اجتماعی و توسعه‌اقتصادی در کلان شهر تهران”، فصلنامة علمی‌پژوهشی رفاه‌ اجتماعی، سال ششم، شمارة 23، 214ـ197.

فیروزی، مهدی. (1384) “حق بر محیط زیست“، تهران سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.

فیل، مک ناگتن (1387) “اعتماد، مخاطره و محیط زیست” مجموعه مقالات اعتماد و سرمایه اجتماعی، ترجمه محمد تقی دلفروزه، چاپ اول. تهران: نشر پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.

فیلد، جان. (1388) “سرمایه اجتماعی“، ترجمه غلامرضا غفاری و حسین رمضانی تهران، انتشارات کویر، چاپ دوم.

قرخلونره، مهدی و حبیبی، کیومرث (1379) “صنعتی­سازی استان کردستان با تکیه بر توانهای جغرافیایی، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران،

کاستلز، مانوئل (1384) “عصر اطلاعات اقتصاد، جامعه و فرهنگ“، ترجمه حسن چاووشیان انتشارات طرح نو چاپ چهارم.

کالیون، کنت مک(1383). “اجرای عدالت درباره محیط زیست بین­المللی: حقوق و راه­ حل­ها”، ترجمه محمد حسین زاهدین­لباف، مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین­المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 31، 185-171 .

کامونر، باری (1382)، “انسان و محیط زیست”، ترجمه بهزاد دهزاد، چاپ اول، تهران: انتشارات موج سبز.

كرلينجر، پدهاوزر (1383)، “رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري، ترجمه حسن سرايي، تهران: نشر مركز دانشگاهي.

کریمی، داریوش (1382)، “بررسی نیازهای آموزش زیست محیطی دانش­آموزان، معلمان و زنان­خانه­دار در منطقه خاک سفید تهران”، فصلنامه علمی محیط زیست، شماره 40، 17-6.

کلمن، جیمز(1377)، “بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، تهران.

کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک­وان (1371) “روش تحقیق در علوم اجتماعی“، ترجمه عبدالحسین نیک­گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم.

گزارش تحقیقی کمیسیون بهره­وری استرالیا سال 2003 (1387) “سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سیاستگذاری عمومی“، ترجمه متضی نصیری،انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، چاپ اول.

مبرقعی، نغمه. (1382). “آموزش عالی محیط زیست در ایران، چالش­های موجود و چشم­انداز آینده”. همایش تخصصی آموزش محیط زیست. تهران.

محسنی، منوچهر و صالحی، پرویز. (1382)، “بررسی پیوندها و نیروهای اجتماعی در ایران“، تهران، انتشارات آرون، چاپ اول.

معین، محمد (1385) “فرهنگ معین“، تهران، انتشارات گلی، چاپ اول.

منصور فر، کریم (1385).” روش­های آماری” چاپ هشتم. تهران : انتشارات دانشگاه تهران.

موحد، مجید. عنایت، حلیمه و پور نعمت، آرش. (1387). “بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی زنان” پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی. ویژه پژوهش­های اجتماعی. 190-161.

ناطق پور، محمد جواد و فیروزآبادی، سید احمد (1384). “سرمایه اجتماعی و عوامل موثر بر شکل­گیری آن در شهر تهران”، مجله جامعه­شناسی ایران، دوره ششم، شماره 4، 91-59.

ناطق پور، محمد جواد و فیروزآبادی، سید احمد (1384). “شکل‌گیری سرمایه‌ي اجتماعی و فرا تحلیل عوامل مؤثّر بر آن”، نامه علوم اجتماعی، شمارة 28، 190ـ160.

یعقوبی، جعفر(1383). “بررسی میزان انعکاس موضوعات مربوط به محیط زیست در کتابهای درسی مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه”، همایش تخصصی آموزش محیط زیست. تهران.

ب- منابع لاتین

Albrecht, Gordon bultena, Holberc, E., & Nowak, P. (1982). “The new environmental paradigm Scale”. Journal of Environmental Education, 13: 39-43.

Barr, S. (2003). “Strategies for Sustainability: Citizens and Responsible Environmental Behaviour”. Area, 35(3), 227-240.

 

Bourdieu, P. (1986) The forms of social capital, in: ichardson,j.g. (Ed.), Handbook of Thory and Research for the Sociology of Education, Greenwood, New York.

Bourdieu, Pear. (2002). Theory of Action, translated by Morteza Mardiha, Tehran: Naghsh and Negar Publication. P: 48.

Buttel, F.H. )1979(. “Age and Environmental Concern: A Multivariate Analysis”. Youth and Society, 10(3), 237-255.

Cohen, D. & L. Prusak.(2001). In Good Company, Harvard Business School Press, Boston, MA.

Coleman, J (1988-9), “Social Capital in the Creation of Human capital” American jounrnal of Sociology, 94 ,95-120.

Divise, A. (2001) But we knew that already! A stady into the relationship between social capital and volunteering, Conference paper, Sheffied.

Dunlap, R.E.,& Cotton, W.R.(1979)Environmental Socioligy. Annual Review of Socioligy, 5, pp.243-273.

Dunlap, R. E., & Van Liere, K. D. (1978). “The new environmental paradigm: A proposed measuring instrument and preliminary results”. Journal of Environmental Education, 9, 10-19.

Fiallo, E.A., and Jacobson, S.K. (1994). “Local communities and protected areas: Attitudes of rural residents towards conservation and Machailla National Park, Ecuador”. Environmental Conservation. 22 (3), 241-249.

Frich,J, Kaiser,F.G and Wilson,M. (2004),” environmental knowledge and conservation behavior: Exploring prevalence and structure in a representative sample”, Personality and Individual Differences, 37 . 1-27.

Fukuyama, F. (1998). Trust, The Social Virtues and the Creation of Properity, Londan, Hamish Hamilton.

Fukuyama, Francis. (1999) The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. The Free Press. NewYork.

 

Hines, G. M., Hungerford, H. R., & Toma, A. N. (1987) Analysis and synthesis of research on responsible environmental behaviour: A meta-analysis. Journal of Environmental Education.

چکيده:

امروزه، تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسش­های وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسش­ها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کننده­ای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است. هیچ کس نمی­تواند این ادعا را بکند که پیدایش مواد آلوده کننده بر روی کره خاکی ما نتیجه برخی دگرگونی­های طبیعی و مستقل از اراده انسان است. اشتباهاتی که در افکار، نگرش و رفتار انسان در نتیجه فعالیت­های خود بر روی زمین مرتکب شده است، یکی از علت­های اصلی خساراتی است که محیط زیست متحمل آن گردیده است.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش رفتار زیست محیطی و شناخت تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی می­باشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا با افزایش و یا کاهش سرمایه اجتماعی، در رفتارهای زیست محیطی تغییری به وجود می­آید یا خیر؟ روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیمایش است. نمونه آماری شامل 440 نفر از افراد بالای 18 سال ساکن در مناطق شهری استان کردستان بوده که با روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله انتخاب شده­اند.ابزار این تحقیق پرسشنامه بوده است. علاوه براین، متناسب با دو وجه موضوع تحقيق و سؤالاتي كه در مطالعه و بررسي حاضر مهم بوده‌اند، نظريه‌هاي مربوطه، ارائه و بررسي شدند. براي آنكه تحقيق حاضر انجام گيرد از نظریه­های روبرت پاتنام (در مورد سرمایه اجتماعی) ودانلپ و ون­لیر(در مورد پارادایم جدید زیست محیطی)  به عنوان چارچوب نظری مورد استفاده قرار گرفته بود.

نتایج تحقیق حاضر نشان می­دهد که با وجود شرایط نامناسب و امکانات محدود زیست محیطی در استان کردستان رفتارهای مسئولانه زیست محیطی افراد مورد مطالعه در حد بالایی بوده­ است. علاوه بر این، یافته­ها حاکی از در حد نزدیک به متوسط بودن سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه است. همچنین، نتایج تحقیقی حاضر نشان می­دهد که از یک سو، بین شهر، جنسیت، وضعیت اشتغال و طبقه ذهنی با رفتار مسئولانه زیست محیطی افراد رابطه وجو ندارد و از سوی دیگر، بین سن، وضعیت تاهل، نگرش زیست محیطی، آگاهی زیست محیطی، سرمایه اجتماعی و تحصیلات و رفتار زیست محیطی افراد رابطه وجود دارد.

در خاتمه، به دلایل احتمالی کم بودن میزان سرمایه اجتماعی، وجود رابط معکوس بین تحصیلات و رفتارهای زیست محیطی و عدم رابطه بین تحصیلات و نگرش زیست محیطی پرداخته شد. براین اساس، از جمله دلایل احتمالی کم بودن سرمایه اجتماعی مردم استان کردستان اولاً، ضعف رابطه دولت با نیروهای اجتماعی، ثانیاً، عدم توانایی جامعه در تامین حقوق افراد و نهایتاً، فقدان امنیت می­باشد. همچنین، به علت جدید بودن آموزش محیط زیست در ایران و فقدان محتوا و کیفیت مناسب برای آموزش محیط زیست در نظام آموزشی ایران، اولاً، دانش زیست محیطی در سطح پایینی بوده و ثانیاً، نمی­توان از کسانی که دارای تحصیلات بالای هستند، انتظار داشت که رفتارهای مسئولانه­ای نسبت به محیط زیست داشته باشند.

 

واژه‌هاي کليدي: رفتارهای زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، دانش زیست محیطی، نگرش زیست محیطی، تحصیلات.

 

فصل اول کلیات

بیان مسئله:

اگر چه مدتهاست بشر متوجه­ی اهمیت محیط زیست در زندگی خود شده است (فیروزی، 1384 :10)، اما امروزه، تهدیدات زیست محیطی در مرکز مهمترین پرسش­های وجدان انسان قرن بیست و یکم قرار دارد. این پرسش­ها افکار عمومی جهان را به طرز نگران کننده­ای به خود معطوف کرده و حساسیت شدیدی نسبت به محیط زیست در سطح جهانی به وجود آورده است.

جامعه­شناسان، زیست­شناسان، صاحبان صنایع، سیاستمداران، اکولوژیست­ها، اقتصاددانان، هر کدام علت تهدیدات زیست محیطی را از دیدگاه خود توضیح می­دهند (نگاه کنید به کامونر[1]، 1382: 10-3)، اما نقطه اشتراک­شان این است که بسیاری از تهديدات زيست محيطي، تخريب منابع، آلوده سازي محيط و… نتيجه فعاليت­هاي انسان است.

ازدیاد جمعیت، فراوانی محصولات مصرفی، بالا رفتن سطح زندگی و افزایش تقاضای مردم، پیشرفت تکنولوژی، ضعف ارگان­های اجرایی حکومت­ها در اجرای برنامه­ها و پروژه­های اکولوژیکی حمایت از محیط زیست، استفاده بهره­جویانه و غیر اصولی از محیط طبیعی توسط سرمایه­داران (همان) و در نهایت کنش­های غیر مسئولانه انسان، نتایج ناگوار و خسارات نامطلوبی را به بار آورده و روز به روز این نتایج و خسارت­ها حادتر می­شود که از جمله می­توان به تخریب محیط زیست و اراضی کشاورزی، گرم شدن زمین، آلودگی هوا، آب، خاک، کاهش منابع طبیعی و نابودی جنگل­ها و مراتع، کاهش منابع تولید انرژی و بروز انواع بیماری­ها اشاره کرد.  بدین ترتیب، انسان با رفتارهایی که در قبال محیط زیست انجام می­دهد و تغییراتی که در محیط ایجاد می­کند، از قبیل تخریب جنگل برای ایجاد جاده و سد سازی، تغییر مسیر رودخانه، ریختن زباله در محیط طبیعی، مصرف انرژی زیاد، استفاد بیش از حد از منابع طبیعی و … –عمداً یا سهواً- به تخریب محیط زیست می­پردازد و محیط زیست را با تهدیدی نگران کننده مواجه می­کند. این تهدید ممکن است به قیمت پایان زندگی انسان بر روی کره زمین تمام ­شود.

بروز مسائل و مشکلات زيست محيطي موجب طرح اين پرسش شده است که آيا محيط زيست مي­تواند در برابر ادامه رفتار فعلي انسان­ دوام بياورد؟ هر روز بر اين آگاهي  افزوده مي شود که نمي­توان همانند گذشته به مصرف منابع طبیعی جهان ادامه داد و نشانه­هاي تنگناهاي زيست محيطي در سطح جهان آشكار شده است(عابدی سروستانی و دیگران، 1386: 59). اگرچه ارائه آمار و اطلاعات پيرامون وضعيت محيط زيست لازم است، اما بيش از اين كه به اطلاعات علمي درباره خسارات وارد شده به زمين نياز باشد، به توافقي درباره چگونگي رفتار نسبت به اين سياره نياز است. در اين شرايط، انسان بايد به اين پرسش نیز پاسخ گويد، هنگامي كه افراد خواهان به حداكثر رساندن سود خود هستند، چگونه مي توان از بهره برداري بيش از حد و تخريب منابع طبيعي جلوگيری كرد؟ در واقع، چالش موجود، چگونه زندگي كردن بر روي زمين نيست، بلكه قبولاندن چرایی اين چگونه زندگی کردن به افراد است (همان: 60).

وجود مسائل و مشکلات زیست محیطی سبب شد که عده­ی  زیادی از محیط زیست طرفداری کنند که به­زعم صاحب نظران جامعه­شناسی محیط زیست، بالاخص بوتکین[2] طرفداری از محیط زیست یک گرایش نسبتاً جدیدی است، اما ریشه­های آن در تاریخ گذشته انسان و جامعه قرار دارد. تمامی جوامع بشری مجبور به پرداختن به محیط زیست بودند، زیرا محیط نه تنها منابع ضروری حیات آنها را تامین می­کرد، بلکه کانون ستیز و تهدید برای ادامه حیات نیز بوده است (بوتکین ، 1385: 628). بوتکین معتقد است که در تمدن غرب همواره 3 پرسش در مورد انسان و طبیعت مطرح است:

شرایط طبیعت در غیبت هر گونه نفوذ انسان چگونه است؟

تاثیر طبیعت بر انسان چیست؟

تاثیر انسان بر طبیعت کدام است و نقش بشر در طبیعت چیست؟(همان).

حفظ طبیعت، تلاش برای بهبود کیفیت محیط زیست و رهیافت اکولوژیک (زیست بوم شناختی) به زندگی، اندیشه­های متعلق به قرن نوزدهم بود که مدتهای مدید تنها برای نخبگان روشنفکر کشورهای توسعه یافته مطرح بوده است. این قبیل اندیشه­ها، از جمله اندیشه­های بنیانگذاران اولیه انجمن اوادابن[3] در ایالات متحده امریکا، مختص یک گروه از نخبگان بود که زیر فشار سهمگین صنعتی شدن به زانو درآمده بودند (کاستلز[4] ،1384: 159).

اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، تعامل توسعه، محیط زیست و پایداری در عرصه‌های مختلف، دغدغه‌ی اصلی اکثر کشورهای در حال توسعه بوده است و در دهه­هاي پاياني قرن بيستم، روش­هاي جلب مشاركت مردم در برنامه­ريزي، مديريت منابع طبيعي و مديريت محيط زيست، تحت دگرگوني­هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي دستخوش تغييرات عمده­اي شده است (خاتون­آبادی، 1383)، به طوری که کاستلز در کتاب مشهورش «عصر اطلاعات» می­نویسد: « در دهه 1990، 80 درصد امریکاییان و بیش از 3/2 اروپاییان خود را طرفدار محیط زیست می­دانسته­اند» (کاستلز، 1384: 147).

در واقع، روند دهه­هاي گذشته در اکثر كشورهاي پيشرفته صنعتي بيانگر اين واقعيت است كه كارگزاران دولتي، كارشناسان  و نيز مديران عرصه­هاي محيط زيست و منابع طبيعي به رهيافتي تازه روي آورده­اند (خاتون آبادی، 1383). این رهیافت تازه شامل: برنامه­ها و قوانین متعددی برای حفظ طبیعت، ارتقای کیفیت زندگی و نهایتاً نجات کره زمین در بلند مدت و نجات نسل کنونی ساکنان آن در کوتاه مدت است (صالحی، 2008). با این وجود، قسمت اعظم مسائل زیست محیطی همچنان به قوت خود باقی مانده است.

هیچ کس نمی­تواند این ادعا را بکند که پیدایش مواد آلوده کننده بر روی کره خاکی ما نتیجه برخی دگرگونی­های طبیعی و مستقل از اراده انسان است. اشتباهاتی که در افکار، نگرش و رفتار انسان در نتیجه فعالیت­های خود بر روی زمین مرتکب شده است، یکی از علت­های اصلی خساراتی است که محیط زیست متحمل آن گردیده است. به عنوان مثال، به اعتقاد بارو، استفاده بی­رویه از انرژی در منازل، استفاده از تولیدات یکبار مصرف، استفاده از وسایل نقلیه شخصی، استفاده از انواع آفت کش­ها، دفع مواد زاید به روش غیر بهداشتی، جمع آوری و تفکیک نکردن زباله­ها به منظور بازیافت و بسیاری از رفتارهای مخرب زیست محیطی دیگر، همگی در نتیجه رفتار محیطی انسان است (بارو، 1380).

در حالی که محققان محیط زیستی، طرح­های گوناگونی برای حل مشکلات زیست محیطی ارائه نموده­اند که اغلب آنها تکنولوژیکی هستند، اما امروزه به دلیل هزینه­های زیاد این طرح­ها، به دگرگونی شیوه­های زندگی انسان و طرح­های که تمرکز بر رفتارها دارند، علاقه­مند شده­اند (ازکامپ، 1369). به­عنوان مثال، صالحی در کتاب «مردم و محیط زیست» (2010) می­نویسد که «برای حل مشکلات زیست محیطی باید شکل شیوه­ها و رفتارهای تولیدی و مصرفی و همچنین شیوه­های سازمان اجتماعی و زندگی فردی برای رسیدن به سطح سازگاری و تاثیر مثبت بر محیط زیست، تغییر پیدا کند». همچنین، به اعتقاد بنسون[5] تفاهمی عمومی در حوزه محیط زیست به وجود آمده است، این تفاهم، حکایت از آن دارد که راه حل واقعی کاستن از مشکلات و مسائل محیط زیست باید انسان و کنش­های انسانی را شامل شده و متکی به آن باشد (بنسون، 1382). بنسون معتقد است که ‎‎«انسان باید به دنبال پایداری نه فقط برای محیط زیست، بلکه برای محیطی جهت فعالیتهای اقتصادی خود باشد، تا بشریت و محیط زیست بتوانند آینده­ی طولانی­تری داشته باشند» (همان). ارتباط بین مشکلات زیست محیطی و رفتارهای انسانی از نظر صاحب نظران چنان تنگاتنگ است که به­عنوان مثال مالونی[6] از بحران زیست محیطی به عنوان «بحران رفتار ناهنجار» یاد می­کند (مالونی، 1973).

در قرن حاضر، رفتار­های زیست محیط انسان، به­عنوان یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه­شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش­ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تاثیر می­گذارند خود نیز از عواملی تاثیر می­پذیرند. محققان جامعه­شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون­لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2008)، به بررسی عوامل تاثیر گذار بر رفتارها زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضیت تاهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت­ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی، پرداخته­اند.

رفتار زیست محیطی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی­های زیست محیطی جوامع مدرن مطرح گردیده است. طرح این مفهوم در بسیاری از رویکردهای زیست محیطی حاکی از اهمیت نقش این رفتارها در محیط طبیعی است.

یکی دیگر از مفاهیمی که در سال­های اخیر در مطالعات اجتماعی مورد توجه اندیشمندان و محققان قرار گرفته، مفهوم سرمایه اجتماعی است که در کنار منابع مالی و نیروی انسانی از عوامل تاثیرگذار بر ارتقای توسعه پایدار در جوامع انسانی شمرده می­شود ( موحد و همکاران، 1387). پاتنام این مفهوم را در ابعاد اعتماد، شبکه­ها و هنجارها به کار می­برد (پاتنام، 1380). طرح مفهوم سرمایه اجتماعی در مطالعات اجتماعی، نشان دهنده اهمیت نقش شبکه­ها، هنجارها و روابط اجتماعی بر متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نظیر جامعه، خانواده، بزهکاری، تخریب محیط طبیعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی است.

پاتنام موفقیت در غلبه بر مشکلات عمل جمعی و فرصت طلبی که در نهایت به ضرر خود افراد تمام می­شود را به زمینه اجتماعی گسترده­تری که بازی در آن انجام می­پذیرد، ربط می­دهد (پاتنام، 1380: 285). وی معتقد است که همکاری داوطلبانه در غلبه بر این مشکلات در جامعه­ای که سرمایه اجتماعی عظیمی را در شکل هنجارهای عمل متقابل، شبکه­های مشارکت مدنی و اعتماد به ارث برده، بهتر صورت می­گیرد (همان).

بسیاری از محققان حوزه سرمایه اجتماعی، نظیر پاتنام (1995)، فوکویاما (1998)، کلمن (1998)، ساباتینا (2009)، فیروزآبادی و ایمانی (1384)، ناطق پور و فیروزآبادی (1384)، ازکیا و همکاران (1387) و خوشفر (1387)، خوشفر و همکاران (1388) معتقدند که در دنیای مدرن هر چند تمامی سرمایه­ها (سرمایه مالی[7]، سرمایه فرهنگی[8]، سرمایه انسانی[9]، سرمایه زبانی[10] و سرمایه اجتماعی[11] ) دارای ارزش زیادی هستند، اما نقش سرمایه اجتماعی در کنش­های انسان بسیار برجسته است.

مروری بر منابع مربوط به بحث سرمايه اجتماعي (کلمن[12]، 1998)، (بوردیو[13]، 1986)، (پاتنام[14]، 1995)، (فوکویاما، 1998)، نیز نشان مي دهد كه مفهوم سرمايه اجتماعي معطوف به كنش اجتماعي است. سرمايه اجتماعي در واقع توانايي گسترش كنش است و آن را غني مي سازد، به تعبیری منبع كنش اجتماعي محسوب می­شود(خوشفر و همکاران، 1388: 39). اهمیت سرمایه اجتماعی به گونه­ای است که در بسیاری از رشته­های علوم انسانی از جمله جامعه­شناسی، علوم سیاسی و اقتصاد از این مفهوم بحث می­شود. همچنین در سطح سیاست­گذاری­های محلی تا ملی و در برخی از سازمان­های بین­المللی نظیر بانک جهانی، سرمایه اجتماعی بیشتر از پیش مطرح می­شود (شارع­پور، 1385). بنابراین، این مفهوم، مفهومی فرا رشته­ای است.

ارتباط محیط زیست و سرمایه اجتماعی از جمله موضوعات جدیدی است که مورد توجه محققان زیست محیطی قرار گرفته است. خوش­فر و همکاران بر این باورند که هنجارهای اعتماد و مشارکت و همچنین احساس امنیت که ابعادی از سرمایه اجتماعی­اند که بر کنش اجتماعی افراد نسبت به محیط طبیعی پیرامون خود تأثیر به سزایی دارند و در این زمینه عامل تعیین کننده به شمار می­روند (خوش­فر و همکاران، 1388). بنابراین، سرمایه اجتماعی بر کنش میان انسان­ها تمرکز دارد؛ کنشی که در تمام لحظات زندگی انسان وجود دارد و رفتار و نگرش­های وی را تحت تاثیر قرار می­دهد. بخشی از زندگی انسان رفتارها و کنش­های زیست محیطی تشکیل می­دهد، می­توان انتظار داشت که سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست انسان­ها تاثیر داشته باشد؛ مخصوصاً در جامعه­ای که تهدیدات زیست محیطی با شتابی فزاینده افزایش پیدا می­کند.

به نظر می­رسد سرمایه اجتماعی دارای دو نوع پیامد مثبت و منفی می­باشد. انتظار می­رود پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی باعث افزایش میزان آگاهی و نگرش­های زیست محیطی و همچنین کنش­ها و رفتارهای مثبت ­شود. در نتیجه، این فرآیند رفتارهای زیست محیطی مسئولانه در قبال محیط زیست صورت گیرد. علاوه بر این، انتظار می­رود پیامدهای منفی سرمایه اجتماعی باعث به­وجود آمدن کنش­ها و رفتارهای منفی ­شود و به تبع آن رفتارهای زیست محیطی غیر مسئولانه­ای در قبال محیط زیست صورت گیرد.

با توجه به نقش قابل ملاحظه سرمایه اجتماعی و ابعاد اصلی آن مانند اعتماد، شبکه­ها و هنجارهای اجتماعی در تعیین کنش­های انسانی و اجتماعی و در شرایطی که خلاء تحقیقات تجربی در بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی وجود دارد، پژوهش حاضر به دنبال بررسی چگونگی تاثیر سرمایه اجتماعی (و ابعاد آن) بر رفتارهای زیست محیطی می­باشد.

ضرورت و اهمیت موضوع:

در حالی که هر یک از سه بنیانگذار کلاسیک جامعه شناسی (دورکیم[15]، مارکس[16] و وبر[17] ) در آثار خود به­طور ضمنی به مباحث محیط زیستی پرداخته­اند (ردکلیف[18]و وودگات[19] ، 1994: 51)؛ اما عملاً تنها در دهه­های اخیر اهمیت پژوهش در باب رفتار زیست محیطی افزایش یافته است (هیلز[20] و دیگران، 1987). این موضوع همچنین نظر پژوهشگران فعال در مجموعه وسیعی از رشته­های دانشگاهی را به خود جلب کرده است. در واقع، همان طور که بنتون[21] و ردکلیف مطرح کردند وجود بحران زیست محیطی در سطح جهان از جمله: تغییرات آب و هوا، نازک شدن لایه اوزن، جنگل زدایی و بحران غذا  موجب شد تا جامعه شناسان، نقش وسیع­تر، متفاوت­تر و خلاقانه­تری را برای مباحث زیست محیطی قائل شوند (بنتون و ردکلیف، 1994: 1).

امروزه، تجربه مشکلات زیست محیطی تنها به کشورهای توسعه­یافته محدود نمی­شود، بلکه اکثر کشورهای جهان (از جمله ایران) را نیز در بر­می­گیرد (کاستلز، 1384 : 148، کلانتری و همکاران، 2007 و صالحی، 2010). اگر چه در اصل 50ام قانون اساسی تصریح شده که «در جمهوری اسلامی ایران، حفاظت از محیط زیست که نسل امروز و نسل­های بعد باید در آن حیات روبه رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می­گردد. از این رو، فعالیت­های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است» ( قانون اساسی، 1381: 44)، با این وجود، آلودگی هوای شهرهای صنعتی ایران، آتش گرفتن جنگل­های استان گلستان، استان مازندران و شهرستان مریوان از توابع استان کردستان و سرازیر شدن شیرابه زباله­ها و پساب فاضلاب­های صنعتی به داخل رودخانه­ها، ریختن زباله­ها در معابر عمومی، پارک­های جنگلی و پارک­های سطح شهرها، مصرف بیش از حد برق، آب و گاز (در ساعات پرمصرف)، استفاده از خودروهای فرسوده، استفاده از مواد شوینده و وسائل بدون استانداردهای زیست محیطی و … از جمله مشکلات و مسائل زیست محیطی در ایران هستند که از چشم هیچ انسان متفکری پنهان نیستند.

استان کردستان با مساحت 235/28 کیلومتر مربع در غرب ایران قرار دارد. این استان دارای جلوه­ها و مناظر بی­نظیری است. طبیعت متنوع با کوه­های مرتفع، رودخانه­های خروشان و پوشش جنگلی این استان همه نشانگر اهمیت این منطقه از نظر زیست محیطی است. با این وجود، این استان نیز از خطرات و تهدیدات زیست محیطی جهانی در امان نمانده است. با توجه اهمیت زیست محیطی این منطقه، فراملیتی بودن مسائل و مشکلات زیست محیطی و تمرکز جامعه­شناسان محیط زیستی به کنش­ها و رفتارهای زیست محیطی افراد، این سوال مطرح می­شود که سرمایه اجتماعی ساکنان شهری استان کردستان چه تاثیری می­تواند بر رفتارهای زیست محیطی آنها داشته باشد؟ و با توجه به نوع تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی، آیا می­تواند برنامه­هایی را در جهت حمایت از محیط زیست و داشتن رفتارهای مسئولانه نسبت به آن تدوین کرد؟

انجام این پژوهش از سه منظر دارای اهمیت و ضرورت می­باشد:

اولاً، از یک طرف، نتایج تحقیقات زیادی از صاحب‌نظران و محققان از جمله پاتنام (1995)، فوکویاما (1995)، کلمن (1998)، ساباتینا (2009)، فیروزآبادی و ایمانی (1384)، شارع ­پور (1385 و 1387)، ازکیا و همکاران (1387) و خوشفر (1387) نشان می­دهد سرمایه اجتماعی منبع کنش اجتماعی است و پیامد مثبت سرمایه‌ي اجتماعی در کشور­های در حال توسعه و توسعه­نیافته چنان گسترش یافته‌ است که می‌تواند بسیاری از مشکلات جامعه را درمان کند و در صورت پایبندی افراد، منافع جمعی را تأمین نماید. از طرف دیگر، بیشتر مسائل زیست محیطی به­صورت مستقیم یا غیر مستقیم پیامد کنش یا  رفتارهای اجتماعی انسان­اند. به عبارت دیگر، همانطور که برخی از محققان زیست محیطی مطرح کرده­اند، گرم شدن دمای زمین برآیند انتشار فزاینده کربن، به دست انسان از طریق تولید و مصرف نیرو (سوخت مواد فسیلی، مانند زغال، گاز، بنزین برای تولید برق)، شیوه­های حمل ونقل و .. است (بری[22]، 2007: 11). همانطور که اشاره شد، سرمایه اجتماعی منبع کنش محسوب می­شود و رفتارهای زیست محیطی ناشی از کنش انسان است، این موضوع اهمیت و ضرورت بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی (و ابعاد آن) را بر رفتارهای زیست محیطی نشان می­دهد.

ثانیاً، رشته­های مختلف با اهدافی متفاوت، مطالعاتی در خصوص تاثیر سرمایه اجتماعی بر مولفه­هایی همچون مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، جنسیت، توسعه، مدیریت، کیفیت زندگی، مهاجرت و … به انجام رسانده­اند. اما مطالعه­ای گسترده که به­طور مستقیم به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی بپردازد، صورت نگرفته است. بررسی­ها نشان می­دهد که در ایران چندان به حوزۀ مطالعات جامعه­شناسی محیط زیست پرداخته نشده است. بنابراین، ضرورت انجام پژوهش­هایی در ارتباط با محیط زیست انسانی، به ویژه رفتارهای زیست محیطی، که هدف اصلی این پژوهش تلقی می­گردد از اهمیت به­سزائی برخوردار است.

ثالثاً، اهمیت موضوع با بروز مسائل و مشکلات زیست محیطی در سطح محله­ای و منطقه­ای، ضرورت اقدامات در جهت کاهش مصائب ناشی از آن و نیاز به اطلاعاتی برای سیاستگذاری­ها، طرح­ها و برنامه­ریزی در جهت کاهش مشکلات زیست محیطی مشهود­تر می­شود. نیاز به اطلاعات در سازمان­های متولی محیط زیست برای شناخت مسئله در برنامه­ریزی و اجرای آن از اهمیت به­سزائی برخوردار است. می­توان با تحقیق و پژوهش عوامل موثر بر محیط زیست را شناسائی کرده تا در سیاستگذاری­های زیست محیطی مورد استفاده قرار گیرد.

[1] Commoner

[2] Bookchin

[3] Audubbon Association

[4] Castells

[5]  Benson

[6]  Maloney

[7] Financial Capital

[8] Cultural Capital

[9] Human Capital

[10] Linguistic Capital

[11]  Social Capital

[12]  Coleman

[13]  Bourdieu

[14]  Putnam

[15] Durkheim

[16] Marx

[17] Weber

[18]  Redclift

[19]  Woodgate

[20]  Hines

[21] Benton

[22]  Barry

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه بررسي رابطه سرمايه اجتماعي و انگيزه پيشرفت تحصيلي دانشجويان
 • پايان نامه تحليل روابط ساده و چندگانه بين هوش اخلاقي و سرمايه اجتماعي با ميزان مسئوليت پذيري دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122