پايان نامه بررسي تاثير سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان جريانهاي نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي کمبود جريانهاي نقدي و نوسانات جريانهاي نقدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان جريانهاي نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي کمبود جريانهاي نقدي و نوسانات جريانهاي نقدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 150 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير سود تقسيمي بر سرمايه گذاري در شرايط عدم اطمينان جريانهاي نقدي با در نظر گرفتن معيارهاي کمبود جريانهاي نقدي و نوسانات جريانهاي نقدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول : کليات پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 تعريف موضوع و بيان مسئله 4
1-3 ضرورت‌های خاص انجام پژوهش 7
1-4 پرسش‌های تحقيق 7
1-5 اهداف تحقيق 8
1-5-1 اهداف علمي 8
1-5-2 اهداف کاربردي 8
1-6 فرضيه¬هاي تحقيق 9
1-7 نوآوري تحقيق 10
1-8 روش شناسي تحقيق 10
1-8-1 روش گردآوري داده هاي تحقيق 11
1-8-2 روش تجزيه و تحلیل اطلاعات 11
1-9 جامعه و نمونه آماري تحقيق 11
1-9-1 قلمرو موضوعي 11
1-9-2 قلمرو مکاني 12
1-9-3 قلمرو زماني 12
1-9-4 جامعه و نمونه‌ی آماری تحقيق 12
1-10 تعريف عملياتي متغير¬ها 13
1-11 ساختار تحقيق 16
1-12 خلاصه فصل 17
فصل دوم :ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش های مربوط
2-1 مقدمه 18
2-1-1 سرمایه¬ گذاری 19
2-1-2 تقسیم بندی روشهای سرمایه گذاری 21
2-1-3 میزان سرمایه گذاری 21
2-1-4 تعريف سرمايه گذاري و سطح سرمايه گذاري 26
2-1-4-1 تعريف سرمايه گذاري 26
2-1-4-2 تعريف میزان سرمايه گذاري و ماهیت آن 26
2-1-5 انواع سرمايه گذاري 27
2-1-6 محيط سرمايه گذاري 28
2-1-7 فرايند سرمايه گذاري 28
2-1-7-1 خط مشي سرمايه گذاري 28
2-1-7-2 تجزيه و تحلیل اوراق بهادار 28
2-1-7-3 تهیه‌ی سبد سرمايه گذاري 29
2-1-8 تئوري¬هاي سرمايه گذاري در بازار بورس 29
2-1-9 انواع سرمایه گذاران 30
2-1-9-1 اشخاص حقیقی 30
2-1-9-2 اشخاص حقوقی 30
2-1-9-2-1 بانک ها 30
2-1-9-2-2 شرکت های بیمه 31
2-1-9-2-3 صندوق های بازنشستگی: 31
2-1-9-2-4 شرکت های سرمایه گذاری 31
2-1-9-2-5 شرکت های دارنده یا مادر 32
2-1-9-2-6 شرکت های کارگزاری 32
2-1-9-2-7 سایر اشخاص حقوقی 32
2-2-1 سود تقسیمی 32
2-2-2 تعریف سود تقسیمی هر سهم 35
2-2-3 خط مشی ها و روش های تقسیم سود 36
2-2-3-1 خط مشی تقسیم سود 36
2-2-3-2 روش های تقسیم سود 37
2-2-4 سود و سیاستهاي سود تقسیمی 37
2-2-5 سیاست سود تقسیمی از منظر تئوری نمایندگی 39
2-2-6 نظريات مختلف در ارتباط با سياست تقسيم سود 41
2-3-1 جریان های نقدی 42
2-3-2 اجزای جریان های نقدی 49
2-3-2-1 طبقه بندی جریان های نقدی براساس FASB 49
2-3-2-2 طبقه بندی جریان های نقدی براساس IASC 49
2-3-2-3 طبقه بندی جریان های نقدی براساس نظر کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران 50
2-3-2-3-1 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی 51
2-3-2-3-2 بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی بابت تأمین مالی 52
2-3-2-3-3 وجوه پرداختی بابت مالیات بر درآمد 52
2-3-2-3-4 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری 53
2-3-2-3-5 جریان های نقدی حاصل از فعالیتهای تأمین مالی 53
2-3-3 جریان های نقدی هر سهم 54
2-3-4 مديريت جريان هاي نقدي حاصل از عمليات 54
2-3-5 انگيزه هاي مديريت جريان نقد حاصل از عمليات 56
2-3-5-1 ناتواني مالي 56
2-3-5-2 سود با پايداري كم 56
2-3-5-3 واگرايي بين سود و جريان نقد حاصل از عمليات 57
2-4 سود تقسیمی،سرمایه گذاری و عدم اطمینان جریانهای نقدی براساس معیارهای کمبود ونوسانات جریانهای نقدی 57
2-5 پژوهش¬هاي انجام شده خارجي و داخلي پيرامون پژوهش 62
2-5-1 سوابق خارجي 62
2-5-2 سوابق داخلي 67
2-6 خلاصه فصل 68
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه 69
3-2 روش تحقیق 70
3-3 سوالات و فرضيه ها‌ي تحقیق 70
3-3-1 سوالات تحقيق 70
3-3-2 فرضيه هاي تحقيق 71
3-4 قلمرو تحقیق 71
3-4-1 دوره زمانی انجام تحقیق 71
3-4-2 مکان تحقیق 71
3-5 جامعه و نمونه آماری 71
3-5-1 جامعه آماری 71
3-5-2 نمونه آماری 72
3-6 روش¬های گردآوری اطلاعات 72
3-7 روش¬های تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها 73
3-7-1 رگرسيون چند متغيره 74
3-7-2 آزمون فروض کلاسيک 75
3-7-2-1 نبود خود همبستگي 75
3-7-2-2 واريانس ناهمساني جملات خطا و اصلاح آن 77
3-7-2-3 هم¬خطي و اصلاح آن 78
3-7-2-4 بررسي نرمال بودن جملات خطا (باقی¬مانده¬های رگرسیونی) و داده¬های آماری 79
3-7-3 روش¬هاي آزمون فرضيه¬ها 80
3-7-3-1 ضريب تعيين و ضريب تعيين تعدیل شده 80
3-7-3-2 آزمون معني¬دار بودن در الگوي رگرسيون 81
3-7-3-3 آزمون معني¬دار بودن معادله رگرسيون 81
3-7-3-4 آزمون معني¬دار بودن ضرايب رگرسیونی 82
3-8 تعريف عملياتي متغيرهاي تحقیق 82
3-8-1 متغيرهای مستقل 83
3-8-1-1 سود تقسیمی 83
3-8-1-1-1 تعریف مفهومی سود تقسیمی 83
3-8-1-1-2 تعریف عملیاتی سود تقسیمی 83
3-8-1-2 عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت 83
3-8-1-2-1 تعریف مفهومی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت 83
3-8-1-2-2 تعریف عملیاتی عدم اطمینان جریانهای نقدی شرکت 84
3-8-2 متغیر وابسته 84
3-8-2-1 تعریف مفهومی سرمایه گذاری 84
3-8-2-2 تعریف عملیاتی سرمایه گذاری 85
3-8-3 متغيرهای کنترلی 85
3-9 خلاصه فصل 87
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه 88
4-2 یافته‌ها 89
4-2-1 تحلیل‌هاي آماري توصیفی 89
4-2-2 بررسی نرمال بودن داده‌ها با استفاده از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 91
4-2-3 آزمون فرضیه هاي پژوهش 92
4-2-3-1 یافته‌های فرضیه اصلي اول 92
4-2-3-2 یافته‌های فرضیه اصلی دوم 97
4-2-3-3 یافته‌های فرضیه اصلی سوم 103
4-3 خلاصه فصل 109
فصل پنجم : تفسیر یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
5-1 دیباچه 110
5-2 بيان نتايج 111
5-2-1 نتيجه فرضيه اصلي اول 111
5-2-1-1 نتيجه فرضيه اصلی دوم 112
5-2-1-2 نتيجه فرضيه اصلی سوم 113
5-3 محدودیت های پژوهش 114
5-4 پیشنهادهای پژوهش 115
5-5 خلاصه فصل 116
فهرست منابع فارسی 117
فهرست منابع انگلیسی 119
پیوست ها 122

فهرست منابع

 منابع فارسی

ابزری، مهدی. صمدی، سعید و تیموری، هادی. (1385). «بررسی عوامل موثر بر ریسک و بازده‌ی سرمایه گذاری در محصولات مالی».

احمدی، علی. سعیدی، علی. (1386). «نقش اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی در ارزش گذاری». پایان نامه­ی کارشناسی ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان.

آقایی، محمد علی و مختاریان، امید. (1383). «بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران». صص 3-25.

ايزدي نیا ناصر، سلطاني ،اصغر(1389)” ارزيابي عوامل مؤثر بر سياست تقسيم سود درشركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه مطالعات حسابداري شماره26.

ايزدي نيا ناصر ، علينقيان نسرين” شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي با ب هكارگيري مدل لاجيت. مجله پژوهش هاي حسابداري مالي، سال سوم، شماره اول، شماره پياپي ( 7)، بهار. 1390

استاندارد حسابداري سرمايه گذاريها : با نگرشي بر هدفهاي گزارشگري مالي

بهرام­فر، نقی و مهرانی، کاوه. (1384). «رابطه‌ی بین سود هر سهم، سود تقسیمی و سرمایه گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». صص 27-46.

شاه نظريان، آرين(1385) بررسي ارتباط تغييرات سود تقسيمي و گردش وجوه نقد درشركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكدهمديريت و حسابداري، دانشگاه شهيد بهشتي.

عليزاده، علي(1380) بررسي ارتباط بين تغييرات سود تقسيمي و تغييرات جريان هاي نقد، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت، دانشگاه تهران.

ولي پور، هاشم (1389) ” مربوط بودن نوسانات جريان هاي نقدي براي پيش بيني بازده سهام” مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره دوم تابستان1389

خدادادي ولي، جانجاني رضا (1389)” بررسي واكنش سرمايه گذاران به پيشبيني سود، جريانات نقدي و اقلام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار سال دوم/ شماره 8 /زمستان 88

پورحيدري، اميد و محمد خاكساري.(1387) بررسي عوامل تعيين كننده خط مشي تقسيم سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله توسعه و سرمايه، ش پاييز 2 . و زمستان 1387 ، ص 183

جهانخاني، علي و سعيد قرباني،(1384) ناسايي و تعيين عوامل تعيين كننده سياست تقسيم سود شركتهاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دوفصلنامه تحقيقات مالی ش 17

مومنی، م و فعال قیومی، ع. (1387). «تحلیل آماری با استفاده از SPSS». تهران. انتشارات کتاب نو، چاپ دوم

شباهنگ، رضا و خاتمی، محمد علی ( 1378 ). “تأثیر شروط حسابرسی بر قیمت سهام و بر تحلیل صورت هاي مالی سالانه توسط کارگزاران بورساوراق بهادار تهران” اقتصاد و مدیریت شماره40

حساس یگانه، یحیی و مدنی، سید محمد حسین ( 1383 ). “تأثیر گزارش حسابرس مستقل در تصمیم گیري اعتباردهندگان “فصلنامه مطالعات حسابداري، شماره6، .113-127

مباني نظري حسابداري و گزارشگري اطلاعات مالي، 1383، سازمان حسابرسي، نشريه 113.

کریمی، ج(1388). تبیین رابطه سطح افشاء اطلاعات و نوسانات قیمت سهام، پايان­نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.ص17

فرقاندوست حقيقي، ک. و منصور زارع، م.، چگونگي داوري سرمايه­گذاران در مورد ميزان قابليت اتکاء اطلاعات افشاء شده توسط مديريت، مجله دانش و پژوهش حسابداري، شماره2.

منابع انگلیسی

Allen, A., Qian, J., & Qian, M. (2005). Law, finance, and economic growth in China. Journal of Financial Economics, 77, 57–116.

Bayoumi, T., Tong, H., & Wei, S. (2010). The Chinese corporate savings puzzle: A firm-level cross-country perspective. IMF working paper.

Balachandran, S., & Mohanram, P. (2011). Is the decline in the value relevance of accounting driven by increased conservatism?, Review of Accounting Studies, 16, 272-301.

Bhaduri, S. N., & Durai, S. R. (2006). Empirical relationship between the dividend and investment decision: Do emerging market firms behave differently? Applied Financial Economics Letters, 2, 155–158.

Brav, A., Graham, J. R., Harvey, C. R., & Michaely, R. (2005). Payout policy in the 21st century. Journal of Financial Economics, 77, 483–527.

Barth, M. E., Beaver, W. H., & Landsman, W. (2001). The relevance of value relevance research for financial accounting standard setting: Another view, Journal of Accounting and Economics, 31, 77–104.

Barth, M. E., Landsman, W. R., & Lang, M. (2008). International accounting standards and accounting quality, Journal of Accounting Research,46, 467–498.

Barth, M. E., Landsman, W. R., Lang, M., & Williams, C. (2012). Are IFRS-based and US GAAP-based accounting amounts comparable?,Journal of Accounting and Economics, 54, 68–93.

Bricker, R., & Chandar, N. (2012). Relevance, reliability and restricted security fair values: a look at investment trusts, Managerial Finance, 38, 1203 – 1225.

Clarkson, P., Hannac, D., & Richardsond, R. (2011).The impact of IFRS adoption on the value relevance of book value and earnings, Journal of Contemporary Accounting & Economics, 7, 1-17.

چكيده

این تحقیق به بررسی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری شرکت در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
می­پردازد. به منظور انجام آن سه فرضيه در نظرگرفته شد تا رابطه بین سود تقسیمی و سرمایه گذاری شرکت ها در شرایط عدم اطمینان جریان نقدی  بر اساس معیارهای کمبود و نوسانات جريانات نقد، مورد بررسي قرار گيرد. یافته ها نشان داد كه سود تقسيمي با احتمال 95 درصد و معیارهای کمبود و نوسانات جریانات نقد با احتمال 99 درصد بر سرمايه گذاري شركت ها در شرايط عدم اطمينان جریان نقدی تاثیر می­گذارد.

واژه های کلیدی : سود تقسیمی، نوسانات جریانهای نقدی، کمبود جریانات نقدی،سرمایه گذاری.

 

فصل اول؛

کليات پژوهش

1-1 مقدمه[1]

پيدايش انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپا در قرن نوزدهم، شکل­گيري كارخانه‌هاي بزرگ و انجام طرح‌هاي عظيمي چون احداث شبكه‌هاي سراسري راه‌آهن، اين حقيقت را فاش ساخت كه به سرمايه‌هاي مالي كلاني نياز است. فراهم نمودن چنين سرمايه‌هايي از امكانات مالي يك يا چند سرمايه‌گذار و حتي دولت‌هاي آن زمان فراتر بود. از سوي ديگر، يك يا چند سرمايه‌گذار نيز آمادگي پذيرش خطر تجاري چنين فعاليت‌هاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره‌گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي- يعني سازماندهي و همكاري، اولين شركت‌هاي سهامي شكل گرفت كه مسئوليت صاحبان سهام، محدود به مبلغ سرمايه‌گذاري آن‌ها بود. اين ساختار نوين (شركت‌هاي سهامي) راه حل مناسبي براي تأمین سرمايه‌هاي كلان و توزيع مخاطرات تجاري بود (شریعت پناهی و نهندي، 1384: 77).اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي است که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می‌شود. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور

مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسـير نزولي و دور منفي شود. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشـد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد.

از طرفي دیگر از عناصر مهم بازار سرمايه، سرمايه گذاران هستند. هدف غائي هر سرمايه گذار از به جريان انداختن سرمایه‌ی خود، كسب حداكثر سود و بازدهي از آن می‌باشد. براي اينكه سرمايه گذاران به سرمايه گذاری در دارایی‌های مالي ترغيب شوند، بايد بازدهي اين دارایی‌ها، از ساير گزينه ها بيشتر باشد (مهراني و بهرام فر، 1383).از طرفی دیگر وجه نقد يكي از مهمترين دارايي هاي واحد تجاري است. سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ساير ذي نفعان براي ارزيابي واحد تجاري به توانايي آن در ايجاد و افزايش وجه نقد اهميت زيادي مي­دهند (عبدی،1377).اطلاعات تاريخي صورت جريان وجه نقد معياري است كه مي تواند در سنجش عملكرد گذشته شركت و نيز قضاوت نسبت به منابع، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقدي آتي به استفاده كنندگان كمك كند. سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری به اطلاعاتی در خصوص جریانهای نقدی نیاز دارند. اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی هاي یک واحد تجاري و میزان توانایی شرکت در پرداخت سود تقسیمی یاري رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاري و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود ( عرب مازیار یزدي، 1386).در برخی مواقع شرکتها با عدم اطمینان در خصوص جریانهای نقدی مواجه می شوند. شرایط عدم اطمینان جریان وجه نقد به ما کمک می کند که بهتر بفهمیم وقتی که شرکتها با مشکلات­داخلی و خارجی سرمایه مواجه اند چگونه سود سهام تقسیم می کنند و جهت سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. (کاتو[2]، 2002، ص 455).از طرفی دیگر سود تقسيمي از موضوعهايي است كه از ديرباز مورد توجه پژوهشگران مالي قرار داشته است و هنوز نيز به عنوان يكي از مسائل بحث انگيز در حوزه مديريت مالي باقي مانده است. تقسيم سود شركت ها همچنان براي محققان مالي، پيچيده و معماگونه است و از دو جنبه بسيار مهم قابل بحث است. از يك طرف، عاملي اثرگذار بر سرمايه گذاري هاي پيش روي شركت هاست. تقسيم سود موجب كاهش منابع داخلي و افزايش نياز به منابع مالي خارجي مي شود. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت، خواهان تقسيم سود نقدي هستند. از اين رو، مديران با هدف حداكثر كردن ثروت سهامداران همواره بايد بين علايق مختلف آنان و فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري تعادل برقرار كنند. بنابراين، تصميمات تقسيم سود كه از سوي مديران شركت ها اتخاذ مي شود، بسيار حساس و داراي اهميت است (هاشمی و رسائیان، 1388).شناسايي عوامل مؤثر بر سود تقسيمي، موضوع پژوهش بسياري از پژوهشگران بوده است. نتايج آنها بيانگر اهميت سود تقسيمي در سرنوشت شركت است. از طرفي، هنوز زواياي ناشناخته بي شماري در اين زمينه وجود دارد كه پژوهش در اين زمينه را ضروري مي سازد.

1-2 تعريف موضوع و بيان مسئله

اهميت سرمايه گذاري براي رشد و توسعه‌ی اقتصادي و اجتماعی به اندازه اي است که از آن به عنوان يکي از اهرم‌های قوي براي رسيدن به توسعه ياد می‌شود. اما بايد به ياد داشت که به همان ميزان که توجه به اين امر می‌تواند با افتادن در يک دور مثبت باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود، عدم توجه به آن نيز می‌تواند موجب افت اقتصادي و فروغلتيدن به يک مسير نزولي و دور منفي شود. به عبارت ديگر يکي از عوامل موثر بر رشد و توسعه‌ی پايدار سرمايه گذاري موثر می‌باشد.سرمايه گذاري از طريق ايجاد ظرفيت (دارایی‌های فيزيکی) و یا به صورت سرمايه گذاري در دارایی‌های مالی (نظير سرمايه گذاري در سهام، اوراق قرضه، اوراق خزانه و…) انجام می‌شود. سرمايه گذاران علاقمندند که نتايج سرمايه گذاری‌های خود را بدانند و بازده­ی آن را با ساير سرمايه گذاری‌ها، مورد مقايسه قرار دهند. سرمايه گذاري به عنوان يک تصميم مالي، همواره داراي دو مؤلفه‌ی ريسک و بازدهی بوده که مبادله‌ی اين دو ترکیب‌های گوناگون سرمايه گذاري را عرضه می‌نماید. از يک طرف، سـرمايه گذاران به دنبال بيشينه کردن عايدي خود از سرمايه گذاري هستند و از طرف ديگر، با شرایط عدم اطمينان حاکم بر بازارهاي مالي مواجه مي باشند که عامل اخير، دستيابي به عوايد سرمايه گذاري را با عدم اطمينان مواجه می‌سازد. به عبارت ديگر تمامي تصميمات سرمايه گذار بر اساس روابط ريسک و بازده صورت می‌گیرد (مهدي ابزري و سعيد صمدي، 1385).

مديران با جذب سرمايه، منابع لازم جهت تأمین مالي پروژه‌هایی با ارزش فعلي خالص مثبت را براي شركت فراهم می‌سازند؛ اما عوامل زيادي در تصميمات سرمايه گذاري يك شركت تأثیرگذار است. اين عوامل با تأثیر بر انتخاب پروژه هاي سرمايه گذاري شرکت‌ها، می‌توانند بر هزينه سرمايه، سودآوري، منفعت مورد انتظار سهامداران، ارزش سهام شركت در آينده اثر بگذارند (مير و مجلوف[3]، 1984؛ ص193). تجزيه و تحليل سرمايه گذاري و آشنايي با نظريه هاي سرمايه گذاري می‌تواند تا آن جايي كه ممكن است باعث بهبود مديريت و افزايش ثروت سرمايه گذاران شده و تصميم گيري آگاهانه را محقق سازد. تصميم پيرامون سرمايه گذاري با سه مسئله مهم انتظارات، وقفه ها و ريسك روبرو است كه پرداختن همزمان به آن‌ها براي اقتصاددانان به سادگي مقدور نيست؛ زيرا با توجه به اين مسائل، عوامل بسياري بر سطح سرمايه گذاري يك شركت تأثیرگذار است (دنيس[4]، 1984).

مديران شرکت‌ها، با شناخت عوامل موثر بر سـرمايه گذاري و با به‌کارگیری آن‌ها در رسيدن به سرمايه گذاري بهينه، می‌توانند نهايت بازدهي را ايجاد كنند (وردي[5]، 2006).

در ارزیابی میزان سرمايه گذاري شرکت‌ها اولاً معيارهاي سود و بازده در کنار معيارهايي مانند جريان نقدي، سود پرداختی، سود اعلام شده و تغییرات بدهي بايد مورد استفاده قرار گيرند، زيرا اگر مديران، سرمايه گذاران یا سهامداران بدون توجه به اين معيارها اقدام به سرمايه گذاري کنند، نتايج مطلوبي از سرمايه گذاری‌ها عایدشان نخواهد آمد و براي کاهش ريسک در سرمایه گذاری‌هایشان و رسیدن به سطح بهینه‌ی سرمايه گذاري بايد در مدل‌های تصميم گیری‌های خود اين معيارها را نیز لحاظ نمايند و ثانياً مديران با هدف حداکثر نمودن ثروت سهامداران با شناخت عوامل موثر بر سرمايه گذاري، بين انتظارات مختلف سهامداران و فرصت­هاي سرمايه گذاري مطلوب شرکت تعامل برقرار نمايند تا هم فرصت‌های سودآوري سرمايه گذاري را از دست ندهند و هم رضايت سهامداران خود را جلب کنند (عباسي و ابراهیم زاده ؛ 1390). همچنین سرمایه گذاران در زمینه سرمایه گذاری به عواملی از قبیل سود تقسیمی، جریانهای نقدی شرکت و … باید توجه داشته باشند. موضوع سود تقسیمی و سياست تقسيم سود همواره به عنوان يكي از بحث انگيزترين مباحث علم مالي مطرح بوده، به طوري كه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بيش از پنج دهه اخير را به خود معطوف كرده و موضوع الگوهاي نظري جامع و بررسي هاي تجربي بوده است. شماري از الگوهاي نظري متناقض كه همگي فاقد پشتوانه قوي تجربي هستند به عنوان تلاش هاي جاري براي توضيح رفتار تقسيم سود شركتها تعريف مي شوند (فرانک فورتر و همکاران،2002). تقسيم سود از چند جنبه حائز اهميت است. از يك نظر، تقسيم سود عاملي موثر بر استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاريهاي پيش روي شركتهاست. هر قـدر ميزان سود تقسيمي بيشتر باشد، منافع داخلي شركت به منظور اجراي پروژه هاي سرمايه گذاري كمتر خواهد شد و نياز به منابع مالي خارج از شركت بيشتر مي گردد و اين عامل ميتواند بر قيمت سهام شركتها در آينده تاثير بسزايي داشته باشد. از طرف ديگر، بسياري از سهامداران شركت خواهان تقسيم سود نقدي هستند، از اين رو مديران همواره بايد بين علايق مختلف سهامداران تعادل برقرار نمايند، تا هم فرصت هاي سودآور سرمايه گذاري را از دست نداده باشند و هم سود نقدي مورد نياز بعضي از سهامداران را بپردازند. اجراي سياست هاي مناسب تقسيم سود در بازار كامل سرمايه موجب حداكثر كردن ثروت سهامداران را فراهم مي كند لذا سرمايه گذاران انگيزه هاي مختلفي جهت خريد سهام دارند. برخي از آنها با اين انگيزه سهام عادي شركت را خريداري مي كنند كه بطور مستمر ساليانه مبلغي به عنوان سود سهام عادي دريافت كنند، در حاليكه برخي ديگر به اميد برخورداري از افزايش قيمت سهام، به خريد سهام عادي اقدام مي كنند. برخي ديگر نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام، سهام عادي را مي خرند، به همين دليل مديران بايد جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شركت سياست هاي متفاوتي را اتخاذ نمايند. از جمله اين سياست ها، سياست تقسيم سود و سياست هاي مربوط به ساختار سرمايه و تامين مالي مي باشد كه مديريت مي تواند با اتخاذ سياست هاي مناسب، هدف اصلي شركت كه همان حداكثر كردن سود شركت و در نهايت حداكثر كردن ثروت سهامداران است را تحقق بخشد (بولو، 1387).

اطلاعات تاريخي مربوط به جريانهاي نقدي مي تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و ميزان اطمينان از تحقق جريان هاي نقد آتي به استفاده كنندگان صورتهاي مالي كمك كند. اطلاعات مزبور بيانگر چگونگي ارتباط بين سودآوري واحد تجاري و توان آن جهت ايجاد وجه نقد و در نتيجه مشخص كننده كيفيت سود تحصيل شده توسط واحد تجاري مي باشد. علاوه بر اين، تحليل گران و ديگر استفاده كنندگان اطلاعات مالي اغلب به طور رسمي يا غير رسمي مدل هايي براي ارزيابي و مقايسه ارزش فعلي جريان هاي نقد آتي به كار مي برند. اطلاعات تاريخي مربوط به جريان وجه نقد مي تواند جهت كنترل ميزان دقت ارزيابي هاي گذشته مفيد واقع شود و رابطه بين فعاليت هاي واحد تجاري و دريافت ها و پرداخت هاي آن را نشان دهد. هم چنين ارزيابي فرصت ها و مخاطرات فعاليت تجاري و وظيفه مباشرت نيز با استفاده از جريان هاي نقد عملياتي امكان پذير مي باشد (سازمان حسابرسي، 1381 ).همچنین اطلاعات مربوط به جریان هاي نقدي میتواند در ارزیابی کیفیت سودآوري واحد انتفاعی سودمند واقع شود و کیفیت سودآوري به نزدیکی سود به جریان وجوه نقد و همبستگی با آن اشاره دارد. هر قدر همبستگی بین سود و جریان هاي وجوه نقد مرتبط با آن بیشتر باشد کیفیت سودآوري بالاتر خواهد بود. جریان هاي نقدي ناشی از فعالیت هاي عملیاتی یکی از شاخص هاي اصلی ارزیابی توان واحد تجاري جهت بازپرداخت وام ها و حفظ توان عملیاتی واحد تجاري و پرداخت سود سهام بدون استفاده از منابع برون سازمانی می باشد (تاري وردي، 1389). اطلاعات مربوط به جریانهاي نقدي می تواند به افراد تصمیم گیرنده در خصوص ارزیابی نقدینگی و توان بازپرداخت بدهی هاي یک واحد تجاري یاري رساند. در ضمن این اطلاعات می تواند، در سنجش فرصت ها و مخاطرات واحد تجاري و وظیفه مباشرت مدیریت، مفید واقع شود (عرب مازیار یزدي، (1386. همچنین جریانهای نقدی ممکن است با شرایط عدم اطمینان ناشی از کمبود و نوسانات جریانهای نقدی مواجه شوند. در مواردي که واحد تجاري با کمبود جریان نقدي عملیاتی مواجه است، مدیران سعی دارند تا این کمبود را به واسطه کنترل اقلام تعهدي و یا از طریق افزایش خریدها ي نسیه و یا افزایش استهلاك، جبران وآن را مثبت نشان دهند و سپس از این طریق مدیریت نمایند. از اولین مطالعات انجام شده در این خصوص، میتوان به مطالعات آلی در سال 1994 اشاره نمود، که وي در تحقیقات خود متوجه گردید، تغییرات کوچک در جریانهاي نقدي در مقایسه با درآمد براي استفاده کنندگان صورتهاي مالی از اهمیت بیشتري برخوردار است.

در این تحقیق با مشاهده عدم اطمینان جریان وجوه نقد با توجه به دو معیار کمبود جریانات نقد و نوسانات جریانات نقد، ما به طور تجربی به بررسی تاثیر سود تقسیمی سهام بر سرمایه گذاری شرکتها میپردازیم و میخواهیم بدانیم شرکتها هنگام مواجه با این مشکل چگونه این مشکل را (عدم اطمینان جریان وجوه نقد) حل می­کنند، که در آن شرکت ها انگیزه های قوی به صرف سرمایه هم در سود تقسیمی سهام و هم در سرمایه گذاری دارند. انگیزه ی تحقیق ما برگرفته از بحث های طولانی مدتی است که بیش از این نیز در مورد ارتباط بین سود سهام و سرمایه گذاری ارائه شده بود.

1-3 ضرورت‌های خاص انجام پژوهش

با توجه به مباحث مربوط به سرمایه گذاری و سود تقسیمی و اطلاعات مربوط به صورت جریانات نقدی و نياز سهامداران و سرمايه گذاران و ساير ذی‌نفعان به اطلاعات مالي گزارش شده در خصوص سرمایه گذاری و سود تقسیمی و جریان نقدی شرکتها، مي‌خواهيم چگونگی تاثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی با در نظر گرفتن معیارهای کمبود جریانهای نقدی و نوسانات جریانهای نقدی مطرح کرده و مورد بررسي قرار دهيم.

1-4 پرسش‌های تحقيق

سؤال‌های اين تحقيق بدين صورت بيان مي­شوند:

– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری چگونه است؟

– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار کمبود جریانات نقد[6] چگونه است؟

– تأثیر سود تقسیمی بر سرمایه گذاری در شرایط عدم اطمینان جریانهای نقدی بر اساس معیار نوسانات جریانات نقد[7] چگونه است؟

[1]– Introduction

[2] – Kato

[3]– Mir and Majlof

[4]– Denis

[5]– Verdi

[6] -Cash flow shortfall

[7] – Cash flow volatility

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش مسائل وموانع اجتماعي واقتصادي توسعه سرمايه گذاري
 • پايان نامه بررسي رابطه تغيير نرخ ماليات بردرآمد سال 1380 با ميزان سرمايه گذاري ونحوه تامين مالي شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122