پايان نامه بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 191 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير شبکه‌هاي ارتباطي محيط کاري آنلاين و آفلاين بر عملکرد شغلي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 1
1-2 بیان موضوع 2
1-3 اهمیت موضوع 4
1-4 مروری بر ادبیات پژوهش 8
1-4-1 توانمند‌سازی شغلی کارکنان 8
1-4-2 عملکرد شغلی 9
1-4-3 ارتباطات 10
1-4-4 روابط آفلاین (رو‌‌ در رو) 11
1-4-5 روابط آنلاین 11
1-4-6 شبکه‌هاي ارتباطی 12
1-4-7 شبکه اجتماعی 12
1-5 ا هداف پژوهش 14
1-6 سوالات پژوهش 14
1-7 فرضیات پژوهش 15
1-8 روش پژوهش 16
1-9 مفاهیم و واژگان کلیدی 16
1-9-1 شبکه ارتباطی 16
1-9-2 شبكه روابط آفلاین 16
1-9-3 شبکه‌ روابط آنلاین 17
1-9-4 ارتباط مستقیم آفلاین 17
1-9-5 ارتباط غیر مستقیم آفلاین 18
1-9-6 ارتباط مستقیم آنلاین 18
1-9-7 ارتباط غیر مستقیم آنلاین 18
1-9-8 شبکه اجتماعی 18
1-9-9 تکامل ( رابطه مکمل) 19
1-9-10 عملکرد شغلی (متغیر وابسته) 19
1-10 قلمرو پژوهش 20
1-11 ساختار پژوهش 20
1-12 جمع بندی 22
فصل دوم – ادبیات پژوهش 23
2-1 مقدمه 23
2-2 عملکرد: مفاهیم و ابعاد 24
2-3 عملکرد شغلی 25
2-4 عوامل موثر بر عملکرد شغلی 27
2-4-1 عوامل شخصیتی 28
2-4-2 عوامل سازمانی 34
2-5 ارتباطات 39
2-5-1 روابط آفلاین 40
2-5-2 روابط آنلاین 42
2-5-3 رابطه مکمل ارتباطات آنلاین و آفلاین 43
2-5-4 عوامل موثر بر قدرت ارتباطات در دستیابی به منابع 45
6-2 شبکه اجتماعی 52
2-6-1 سایت‌های شبکه‌های اجتماعی و تعامل در فضای آنلاین 56
2-7 فرهنگ 65
2-7-1 فرهنگ سازمانی 66
2-7-2 فرهنگ و اثر بخشی سازمانی 67
2-8 پیشینه پژوهش 67
2-8-1 پیشینه پژوهش در داخل کشور 67
2-8-2 پیشینه پژوهش در خارج از کشور 72
2-9 جمع بندی 83
فصل سوم- روش پژوهش 85
3-1 مقدمه 85
3-2 نوع و روش پژوهش 85
3-3 روش‌شناسی پژوهش 86
3-4 شناسایی متغیر‌ها و توسعه مدل 88
3-4-1 توسعه مدل 88
3-5 توسعه فرضیه‌ها 89
3-6 ابزار پژوهش 98
3-7 سازمان و جامعه آماری 101
3-8 نمونه آماری 102
3-9 روش جمع آوری داده 102
3-10 روایی (اعتبار) و پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار گردآوری داده 103
3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 103
3-12 ابزار نرم‌افزاری پژوهش 103
3-13 جمع بندی 105
فصل چهارم- تجزیه و تحلیل آماری 106
4-1 مقدمه 106
4-2 تحلیل آماری 106
4-2-1 روایی ابزار پژوهش 106
4-2-2 پایایی (قابلیت اطمینان) 108
4-3 آمار توصیفی 109
4-3-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 109
4-4 آزمون همبستگی پیرسون 113
4-5 رگرسیون 115
4-6 مقایسه نتایج با مقاله مرجع 118
4-7 روایی ) اعتبار) پرسشنامه فرهنگ 120
4-8 پایایی (قابلیت اطمینان) 122
4-9 آمار توصیفی 123
4-9-1 بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی 124
4-10 آزمون نرمال بودن توزیع 126
4-11 آزمون فریدمن 127
فصل پنجم- بحث و نتیجه‌گیری 130
5-1 مقدمه 130
2-5 خلاصه پژوهش 130
5-3 بررسی فرضیات پژوهش 133
5-4 بررسی سوالات پژوهش و پاسخ به آنها 136
5-5 نتایج پژوهش 137
5-6 پیشنهاد به سازمانها 139
5-7 محدودیتهای پژوهش 140
5-8 پیشنهاد برای تحقیقات آتی 141
5-9 محدودیت‌ها و مشکلات پژوهشگر 143
فهرست منابع فارسی 144
فهرست منابع انگلیسی 149
پیوست‌ها 169

فهرست منابع فارسی

اژه‌ای جواد، خداپناهی محمدکریم، فتحی آشتیانی علی، ثابتی آزاد، قنبری سعید، سیدموسوی پریسا سادات (1388)، “تعامل بين شخصيت و سبك هاي فرا انگيزشي در عملكرد شغلي”، مجله علوم رفتاري، دوره 3، شماره 4، صص. 301-310.

ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378)، “روشهای تحقیق در علوم اجتماعی”، چاپ پنجم، تهران، نشر مدیران

افجه سیدعلی‌اکبر، محمدزاده سیدمجتبی (1390)، “الگوی اثرگذاری سرمایه اجتماعی بر عملکرد سازمان: شرکت های تابع گروه صنعتی ایران خودرو”، مجله پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، دوره1، شماره2.

الوانی مهدي (1384)،” مدیریت عمومی”، نشر نی، تهران.

امیرخانی امیرحسین (1385)،” توانمندسازي، روانشناختی منابع انسانی، دیدگاهها و ابعاد”، مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، انتشارات آهار و مؤسسه آموزش عالی پژوهشی تأمین اجتماعی، تهران.

اميري مجيد، تاج آبادي رضا و رحيمي محمد (1390)،” نقش شبكه‌هاي اجتماعي اينترنتي در جنگ نرم سايبري”، مجموعه مقالات همايش شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و فضاي سايبر، قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص)، تهران.

بازرگان، عباس، سرمد، زهره، حجازی، الهه (1384)، “روش های تحقق در علوم رفتاری”، تهران: انتشارات آگاه.

 باستانی ، قادر (1386)، اصول و تکنیکهای برقراری ارتباط موثربا دیگران ، چاپ دوم ، تهران، انتشارات ققنوس.

بشیر حسن (1387)، “معناشناسي جديد ارتباطات: زمينه‌سازي براي شناخت عميق تر رابطة فرهنگ و رسانه”، فصلنامه تحقيقات فرهنگی، سال اول، شماره ۳، صص. 73-115.

 

جوادی نیا سیدعلیرضا، عرفانیان مرتضی، عابدینی محمدرضا، بیجاری بیتا (1391)، “تأثير استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي بيرجند”، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، شماره 12، ص 598-606.

حسن پور اکبر، عباسی طیبه، نوروزي مجتبی (1390)،” بررسی نقش رهبري تحول‌آفرین در توانمندسازي کارکنان”، مجله پژوهشهاي مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 1.

حقیقی، محمدعلی و رعنایی، حبیب الله (1376)، “بهره‌وری نیروی انسانی، ارزشیابی عملکرد کارکنان”، تهران، انتشارات ترمه.

حمیدی محسن، سرتیپی یاراحمدی رزیتا (1388)، “كاربرد فن‌آوری اطلاعات در توانمندسازي شغلي كاركنان كتابخانه منطقه 5 دانشگاه آزاد اسلامي”، فصلنامه دانش شناسي (علوم كتابداري و اطلاع رساني و فناوري اطلاعات)، سال دوم، شماره 5.

خاکی غلامرضا (1382)، “روش تحقیق با رویکردی به  پایان نامه نویسی” تهران، انتشارات بازتاب.

خردمند، الف.، وليلو، م. ر.، و لطفي، علی (1389)، “بررسي رابطه بين كيفيت زندگي كاري و عملكرد شغلی”، مجله مطالعات علمی، (4)6 ، صص. 317-323.

دلاور علي، (1385)، “روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربیتی”، تهران، نشر ویرایش.

دولان ، شيمون . ال . شولر ، رندال . اس (1380)، “مديريت امور كاركنان و منابع انساني”، ترجمه محمد علي طوسي و محمد صائبي، تهران، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، چاپ پنجم.

 

رضائيان علی، (1379)، “رفتار سازماني: مفاهيم، نظريه‌ها و كاربردها”. تهران: علم و ادب.

رضائيان علي، (1384)، “مديريت رفتار سازمان”، تهران: انتشارات دانشكده مديريت دانشگاه تهران.

رضازاده جواد ، صادقی احمد،  (1390)،” بررسی وضعیت عوامل انگیزشی موثر بر عملکرد کارکنان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی”، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، بجنورد.

روحاني، محمدحسين (۱۳۸۴)، “بررسي و مطالعه نقش فرآيند ارتباطات در عملکرد مديران سازمانهاي تابعه وزارت کشاورزي در شهر تهران”، پايان نامه کارشناسي ارشد، مؤسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

زارعی‌متین حسن، جندقی غلامرضا، توره ناصر (1385)، ” شناخت عوامل شهروندي سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد.”،  مجله فرهنگ مدیریت، صص. 31-63

ساعتچي ، محمود (1382). “روان شناسي بهره‌وري”، تهران، موسسه نشر و ويرايش ، چاپ دوم.

سجادی، نصراله (1387). “بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی کارشناسان ستادی سازمان تربیت بدنی”. انتشارات حرکت، شماره 38.

سرمد زهره، بازرگان عباس، حجازی الهه (1385)، “روشهای تحقیق در علوم رفتاری”، چاپ سیزدهم، انتشارات آگاه.

سید عباس زاده، میرمحمد (1374)، “کلیات مدیریت آموزشی”، دانشگاه ارومیه.

سیستانی، حسین (1380)، “بررسی رابطه بین فرعنگ سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان استانداری اصفهان”، پایان نامه کارشناسی‌ارشد. اصفهان، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

شعبانی، حسن (1382)، “مهارت های آموزشی و پرورشی”، تهران، انتشارات سمت، چاپ هفدهم.

صرافي‌زاده، نيما ( 1383)، فناوري اطلاعات در سازمان، ماهنامه مديريت، شماره 55.

صنوبري، فرهاد (1379)،”بررسي رابطة كيفيت زندگي كاري بر عملكرد كاركنان شاغل در شركت فروشگاه هاي زنجيره‌اي رفاه”، پايان نامه كارشناسي ارشد، مركز آموزش مديريت دولتي.

طاهري، شهنام (1387)، “بهره وري و تجزيه و تحليل آن در سازمان‌ها (مديريت بهره وري فراگير)”، تهران: نشرهستان.

عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم، (1385)، “توانمندسازي کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی”. تهران.

عزتی، مرتضی، (1376)، ” روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسائل اقتصادی”، دانشگاه تربیت مدرس، موسسه تحقیقات اقتصادی، وزیری (شومیز)، چاپ اول.

علامه م (1378). “توسعه الگوي كيفيت زندگي كاري والتون بر مبناي ارز شهاي اسلامي( با تاكيد بر نهج البلاغه) و تعيين تاثير آن بر كاهش تنيدگي روانی”. رساله دكتري، دانشگاه تربيت مدرس.

عليزاده، توران؛ فرهاني، محمدنقي؛ شهرآراي، مهرناز؛ عليزادگان، شهرزاد (1384). “رابطه بين عز ت نفس و منبع كنترل با استرس ناباروري زنان و مردان نابارور”. فصلنامه باروري و ناباروري. 204

فتحیان، محمد و مهدوی‌نور، سیدحاتم، (1389)، “مبانی و مدیریت فناوری‌اطلاعات، تهران، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ دوازدهم، ص46.

فرهنگي، علي اکبر (١٣٨٤)، “ارتباطات انساني”، چاپ هشتم، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا.

فیضی، طاهره (1383)، “مبانی سازمان مدیریت”، تهران، دانشگاه پیام نور.

قلی‌پور، آرین (1386)، مدیریت رفتارسازمانی (رفتار فردي)، تهران، انتشارات سمت.

کاشانی مجید، زارع سمیه (1391)، “مطالعه جمعیت شناختی شبکه‌های اجتماعی مجازی با تاکید بر کاربران فیس‎بوک در ایران”، مجله علوم اجتماعی، شماره56 .

كرلينجر، فرد. ان (1377)،” مباني پژوهش در علوم رفتاري” ، ترجمه، شريفي پاشا، نجفي حسن، زند جعفر، انتشارات آواي نور، چاپ دوم، جلد اول، تهران

کمالیان امین‌ رضا، سالارزهی حبیب‎اله، اولیایی خداداد (1392)، “نقش فناوري اطلاعات در توانمندسازي کارکنان سازمان آموزش فنی وحرفه‎اي” مجله رسانه، دوره 4 شماره 2.

گل‌پرور محسن، خاکسار فخری (1391)،”رابطه بین هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان کارخانجات صنعتی شهر اصفهان”، ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال هفدهم، شماره 40 .

موسوي پور، سيدمحمد صادق (1389)، “آشنايي با اصطلاحات رايج در شبكه‌هاي اجتماعي”، فصلنامه ره‌آورد نو، سال نهم-  شماره (31)، پياپي 48.

 

نيك سير، فريبا (1371)، “راهنماي اسلو: رهنمودهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه براي گردآوري و تفسير داده‌هاي نوآوري”. تهران، انتشارات مركز تحقيقات سياست علمي كشور.

یمنی، محمد (1372)، “رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مراکز آموزشی”، فصلنامه آموزش بزرگسالان، شماره 40.

فهرست منابع انگلیسی

Adler, P. S., & Kwon, S. (2002). “Social capital: Prospects for a new concept”. Academy of Management Review, 27: 17-40.

Ahuja Gautam, (2000). “Collaboration networks, structural holes, and innovation: A longitudinal study”, Administrative Science Quarterly; 45, 3; ABI/INFORM Global, pg. 425.

Ahuja, M. K., Galletta, D. F., and Carley, K. M. 2003. “Individual Centrality and Performance in Virtual R&D Groups: An Empirical Study,” Management Science (49:1), pp. 21-38.

Ann Sykes Tracy, Venkatesh Viswanath, and L. Johnson, (2014). “Enterprise system implementation and employee job performance: understanding the role of advice networks”, MIS Quarterly, Vol. 38 No. 1, pp. 51-72.

Avnit A (2009). “The Million Followers Fallacy”. Internet Draft, Pravda Media. Available: http://tinyurl.com/nshcjg.

Arnold, Jennifer E. (1998). “Reference form and discourse patterns“. Ph.D. thesis. Stanford University, Department of Linguistics.

Baker, G. (2002). “The effects of synchronous collaborative technologies on decision making: a study of virtual teams”. Information Resources Management Journal, 15(4), 79–93.

چکیده

وجود ارتباطات موثر، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت سازمان بوده است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان است. این پژوهش با تمایز بین شبکه‌های ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. چنین فرض شده است که روابط کارکنان در شبکه های ارتباطی محیط‌کاری آنلاین و آفلاین منابع مکملی هستند که در تعامل هستند تا بر عملکرد شغلی آنها تاثیر بگذارند. این پژوهش از نوع تحقیقات غیرآزمایشی بوده و از پرسشنامه به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز استفاده شده است. این پژوهش در میان 104 نفر از کارکنان دانشی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است و برای انجام تحلیل‌های آماری از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف ‌معیار و آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است و آزمون فریدمن نیز به منظور اولویت‌بندی عوامل فرهنگی به کار رفته است. لازم به ذکر است که نرم‌افزارهای SPSS.20 و Ucinet.6 برای تجزیه و تحلیل داده‌ها به‌کار رفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که روابط شبکه‌ای، بدون تمایز میان روابط آنلاین و آفلاین و با تمایز آنها، همبستگی معناداری با عملکرد شغلی دارند. نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی عملکرد شغلی نیز نشان داد که بدون تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین، روابط مستقیم و غیرمستقیم بر عملکرد شغلی موثر هستند و نتایج آزمون مدل با متغیرهای کنترل و روابط اصلی نشان داد که، روابط مستقیم آفلاین، روابط غیرمستقیم آفلاین و روابط مستقیم آنلاین پیش‌بینی‌کننده عملکرد شغلی می‌باشند، اما ارتباط میان روابط غیرمستقیم آنلاین و عملکرد شغلی چشمگیر نیست. نتایج آزمون فریدمن نیز نشان داد که انگیزه پیشرفت مهم‎ترین و موثرترین عامل در روابط و عملکرد شغلی کارکنان است.

 واژگان کلیدی: شبکه‌های آنلاین، شبکه‌های آفلاین، شبکه‌های ارتباطی، شبکه‌های اجتماعی، تکامل، عملکرد شغلی

فصل اول

1    مقدمه

تغييرات سريع از ويژگي‌های مهم محيط كسب‌و‌كار كنوني می‌باشد. بنگاه‌هاي صنعتي و خدماتي با محيط رقابتي كه پيچيدگي، پويايي و غير قابل‌ پیش‌بیني بودن از ويژگي‌هاي اصلي آن است در تعامل هستند )نيك‌سير، 1371). تغییراتی همچون افزایش رقابت جهانی، تأثیر فناوری اطلاعات، طراحی مجدد فرایندهای کسب‌و‌کاری و توسعه بخش‌های خدماتی بر دنیای کار تاثیر می‌گذارند (Frese, 2000). سازمان‌ها همچنان به سرمایه‌گذاری‌های عظیم برای ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور تسهیل روابط کارکنان و در نتیجه افزایش عملکرد شغلی کارکنان ادامه می‌دهند ((Guartner, 2008. شبکه‌های اجتماعی مجازی به عنوان یکی از جدیدترین فناوری‌های ارتباطی هستند که به کاربران در حفظ روابط اجتماعی موجود، پیدا کردن دوستان جدید، تغییر و تکامل سایت‌ها و شریک و سهیم شدن در تجربه‌های یکدیگر کمک می‌کنند و زمینه عضویت، فعالیت و مشارکت هدفمند کاربران را فراهم می‌کنند (Massari, 2010). توسعه‌های اخیر فناوری اطلاعات و سرویس‌های وب منجر به توسعه و گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات شده است. از ویژگی‌های مهم شبکه‌های اجتماعی، تعامل بین کاربران است. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها اطلاعات شخصی خود (Foster et.al‚ 2010) را به اشتراک می‌گذارند، بلکه از وب‌سایت‌های اجتماعی به منظور جستجوی محصولات یا اشتراک‌گذاری توصیه‌ها و تجربیات با دوستان خود و سایر کاربران استفاده می‌نمایند (Tripp & Gregoire‚ 2011).

در این پژوهش، از یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی برای توضیح عملکرد شغلی استفاده می‌شود. شبکه اجتماعی عمدتا با یک دید ساختاری عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد و بحث می‌کند که ارتباطات شبکه‌ای کارمند نقش مهمی در دسترسی موثر به منابع مهم ایفا می‌کنند که به عنوان مکانیزم‌های کلیدی مشارکتی به طور مثبت بر عملکرد شغلی تاثیر می‌گذارند. این پژوهش با تمایز میان شبکه‌های ارتباطی آنلاین و آفلاین کارکنان، فناوری را در نظریه شبکه اجتماعی جای داده تا عملکرد شغلی کارکنان را درک کند. ارتباطات شبکه‌ای مانند ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم در هر دو شبکه ارتباطی محیط کاری آنلاین و آفلاین در نظر گرفته می‌شوند که به چهار نوع ارتباط متمایز منتهی می‌شود. در این فصل ابتدا موضوع پژوهش و اهمیت آن از نظر پژوهش و کاربرد بیان می‌شود و ادبیات پژوهش به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس اهداف، سوالات و فرضیه‌های پژوهش بیان شده و در نهایت مفاهیم و واژگان کلیدی تعریف شده و ساختار پژوهش بیان می‌شود.

1-2   بیان موضوع

میزان موفقیت سازمان‌ها در رسیدن به اهدافشان با عملکرد شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد، به همین جهت عملکرد شغلی کارکنان از اهمیت بالایی در سازمان برخوردار می‌باشد. سازمان‌ها به دنبال كاركناني هستند كه بتوانند در مشاغل خويش به خوبی عمل كنند. عملكرد خوب، بهره‌وري سازمان را ارتقاء می‌بخشد و ارتقاء بهره‌وری، منجر به بهبود اقتصاد ملي جامعه می‌شود (Wright, 2004). بررسی‌های اولیه ارتباط مثبت بین سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و عملکرد شغلی را نشان می‌دهند، اخیرا محققان بینش بهتر و وسیع‌تری را درمورد چگونگی و چرایی اثر فناوری اطلاعات بر عملکرد شغلی سازمان‌ها به کارگرفته و دریافته‌اند که این اثر به یک موضوع بدیهی برای بهبود عملکرد شغلی تبدیل شده است. تریلیون‌ها دلار صرف خدمات ICT به عنوان منبع عظیم انگیزش برای تحقیقاتی می‌شود که به دنبال درک سیستم‌های اطلاعاتی هستند (Zhang &Venkatesh, 2013). وجود ارتباطات موثر و صحیح، همواره یکی از عوامل مهم موفقیت در سازمان بوده است. بدون وجود یک سیستم ارتباطی موثر مدیران و کارکنان قادر نخواهند بود وظایف خود را به درستی انجام دهند و اداره سازمان دشوار خواهد بود. توسعه ارتباطات الکترونیکی و ماهواره‌ای در طرز تفکر، نحوه انجام کارها، شیوه مذاکره و به طورکلی شیوه زندگی، نسبت به گذشته تغییرات زیادی را ایجاد کرده است که این تغییرات همچنان ادامه دارند. رشد سیستم‌های اطلاعاتی با داده‌های غنی به این معنا است که مدیران دیگر در حیرت و سرگردانی نیستند بلکه آنلاین و همیشه نزدیک هستند و به اطلاعات مهمی که برای تصمیم‌های درست و به موقع نیاز دارند، دسترسی دارند. سطح فناوری درکل و فناوری اطلاعات به طور خاص در حال رشد می‌باشد که باعث شده وضعیت زندگی مردم در سراسر جهان به طور قابل‌توجهی تغییر یابد (Laudon & Laudon, 2012). با فراتر رفتن الگوهاي ارتباطي از مرزهاي ملي و انتشار پرشتاب اينترنت، ماهواره و فناوري‌هاي ديجيتالي، ارتباط همزمان ميان بخش‌هاي وسيع‌تري از جهان امکان‌پذیر شده است. نقش عمده رسانه‌ها در شکل‌دهي به افکار عمومي باعث شده که اهميت رسانه‌ها بيش از پيش مورد توجه قرار گیرد و شبكه‌هاي اجتماعي به جايگاهي بي بديل دست يابند. در حال حاضر، شبكه‌هاي اجتماعي مجازي به يكي از مهم‌ترين ابزارهاي ارتباطي در سطح جامعه و جهان تبديل شده و از شهرت فراواني برخوردار است (Pempek et.al, 2009). شبكه‌هاي اجتماعي مجازي، مكان‌هايي هستند كه در آن‌ها افراد  فرصت می‌یابند خود را معرفي نموده،  ويژگي‌هاي شخصيتي خود را بروز داده و با سايرين ارتباط برقرار كرده و روابط خود را حفظ نمايند (2000 Ellison,). اين شبکه‌ها به طور بالقوه، چه در سطح روابط بين فردي و چه در سطح روابط اجتماعي، توانايي ايجاد تغييرات اساسي در زمينه زندگي اجتماعي هر فرد را دارند (Ellison et.al, 2009). همانطور که سازمان‌ها در انجام وظایف خود بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات وابسته می‌شوند، باید به طور موثر در فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نفوذ کرده و از مزایای آن مانند ارتقاء عملکرد شغلی استفاده کنند. سازمان‌ها باید نقش شبکه‌های اجتماعی در به حداکثر رساندن مزایای فناوری اطلاعات و ارتباطات را در نظر بگیرند. زمانی که کارکنان شبکه‌های آفلاین خود را کاهش می‌دهند، ممکن است شبکه‌های آنلاین خود را گسترش دهند، به این دلیل که آنها قادر به حل همه مشکلات خود از طریق ارتباطات رو در رو نیستند. بنابراین، به منظور درک صحیح مزایای فناوری اطلاعاتی و ارتباطاتی، کارکنان نیازمند توسعه هر دو شبکه آنلاین و آفلاین می‌باشند. یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های جهانی‌شدن، جنبه فرهنگی آن است. فرهنگ یکی از واژه‌های پیچیده‌ای است که تاکنون در علوم اجتماعی، مورد بررسی بسیاری قرار گرفته است. برقراری ارتباط به زمینه‌های فرهنگی مناسب نیاز دارد که بدون وجود این زمینه‌های فرهنگی، ارتباطی شکل نمی‌گیرد (بشیر، 1387). یکی از جنبه‌های مثبت پدیده جهانی شدن، یکی شدن فرهنگ ملت‌ها می‌باشد که حاصل پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات و نفوذ و گسترش شبکه‎های اجتماعی و ماهواره‎ای است. با این وجود توجه اندکی به فرایندهای سطح فردی درگیر در ایجاد و نگهداری فرهنگ سازمانی و چگونگی تاثیرگذاری این فرایندها بر فرهنگ ملتی که سازمان در آن فعالیت می‎کند، انجام شده است (Harris, 1994).

با توجه به نقش حیاتی عملکرد و اهمیت دستیابی به عالی‌ترین سطح آن در سازمان‌ و نقشی که ارتباطات در فرایند عملکرد سازمانی ایفا می‌کند و با توجه به نقش مکمل فرهنگ و ارتباطات و تاثیر فرهنگ بر تمام جنبه‌های سازمانی و نقش استراتژیک آن در انسجام و افول سازمانی، با توجه به نوظهور بودن پديده شبكه‌هاي اجتماعي و عدم آشنايي با تمامي آثار اين شبكه‌ها و همچنین برخورداری این پدیده از ویژگی سیال بودن و پویایی و لزوم انجام پژوهش‎هاي بيشتري بر روي ساير جنبه‎هاي تأثيرگذار اين شبكه‎ها، لازم است که همگام با رشد و تکامل فناوریکی و محتوایی شبکه‌هاي اجتماعی مجازی در ابعاد مختلف، کارکرد آنها به ویژه نقش آنها در ارتباطات اجتماعی و عملکرد افراد مطالعات بیشتري انجام شود. از این رو بررسی تاثیر فناوری و به طور خاص ارتباطات شبکه‌ای حاصل از نظریه شبکه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان امری ضروری و حیاتی می‌باشد.

1-3   اهمیت موضوع

عملکرد شغلی يكي از عواملی است كه در كشورهای توسعه يافته مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. بنابراین، یکی از مهمترین اهدافی که مدیران سازمان‌ها به دنبال آن هستند، ارتقاء عملکرد شغلی کارکنان می‌باشد. از سوی دیگر، فناوری‌های اطلاعاتی تحولات عظیمی در شركت‌ها و سازمان‌های بازرگانی ایجاد كرده‌اند؛ به گونه‌ای كه عملكرد كلی این شركت‌ها كاملا تحت‌تاثیر میزان كاربرد این فناوری‌ها می‌باشد. اﯾﻦ ﺗﺤﻮﻻت تأثیر ﻋﻤﯿقی ﺑﺮ ﺗﻌﺎﻣﻞ و رواﺑﻂ انسان‌ها داﺷﺘﻪ‌اند. تحقیقات نشان داده‌اند که بدون ارتباطات صحیح، گردش امور مختل می‌شود. موضوع ارتباطات در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است كه مي‌توان گفت اولين و مهم‌ترين وظيفه مدير توسعه سیستم‌های ارتباطاتی در سازمان است. جریان مستمر ابداعات فناوری اطلاعات، از اینترنت تا شبکه‌های بی‌سیم و تلفن دیجیتال، به طور مستمر دنیای کسب‌و‌کار را دستخوش تغییر کرده است. این ابداعات به شرکت‌های کارآفرین و خلاق امکان ایجاد محصولات و خدمات جدید، توسعه مدل‌های کسب‌و‌کاری و تغییر روش‌های انجام کارهای روزمره را می‌دهد (Laudon & Laudon, 2012). در بررسی موسسه کار در سال 2009 در مورد تغییر ارتباطات در محل کار، براساس نظرات 1.243 کارمند، بیش از 85 درصد پاسخ دهندگان از ایمیل، کامپیوتر، اینترنت و اینترانت سازمان خود استفاده می‌کردند. بعلاوه 13درصد پاسخ‌دهندگان به سایت‌های شبکه اجتماعی مانند فیس‌بوک[1] و مای‌اسپیس[2]، 13 درصد به بلاگ‌ها[3]، 4 درصد به مینی بلاگ‎هایی همچون توییتر[4] و 3 درصد به فناوری‌های دنیای مجازی مانند سکندلایف[5] در محل کار خود دسترسی داشتند (Broughton et.al, 2009). در سال 2009 مطالعه 2013 نفر که به طور تصادفی در انگلستان انتخاب شده بودند، نشان داد که 70 درصد جمعیت از اینترنت استفاده می‌کنند که در مقایسه با سال 2003، حدود 59 درصد افزایش داشته است. در میان کاربران اینترنت 61 درصد در محل کار خود از اینترنت استفاده می‌کنند و به طور میانگین، 7 ساعت از وقت خود در هفته را، در محل کار خود آنلاین هستند .(Helsper et.al, 2009) طبق آمار ارائه شده توسط پرایس (2010)، نزدیک به 61 درصد از کاربران وب در سراسر دنیا روزانه به شبکه اجتماعی مراجعه می‌کنند. 49 درصد کاربران اینترنت از شبکه‎های اجتماعی استفاده می‌کنند که نسبت به سال 2007 افزایش 17درصدی داشته استet.al, 2009)  (Helsper. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و آمار بالایی در استفاده از شبکه‌های اجتماعی دارد. در ایران از شبکه‌های اجتماعی بیشتر برای نوشتن و به اشتراک گذاشتن زندگی شخصی استفاده می‌شود و فعالیت‌های اقتصادی نقش کمرنگ‌تری میان کاربران فارسی زبان دارد. ميزان عضويت ايرانيان در شبكه‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير از افزايش قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است، به طوري كه در برخي منابع گزارش شده است كه در سال 2010 در حدود 3/0%  جمعيت ايران (برابر با250،000 نفر) صرفاً در شبكه اجتماعي فيس‌بوك عضو بوده‌اند (Chen & Sali, 2010). امروزه در آمریکا و سایر اقتصادهای جهانی کسب‌و‌کار به شکل مرسوم وجود ندارد. در سال 2010 بنگا‌ه‌های آمریکایی تقریبا بیش از $ 562 بیلیون در زمینه سخت‌افزار سیتم‌های اطلاعاتی، نرم‌افزار و تجهیزات مخابراتی هزینه کردند. به‌علاوه، $800 بیلیون دیگر صرف خدمات و مشاوره‌های تجاری شده که بیشتر آن مربوط به طراحی‌مجدد عملکرد تجاری شرکت‌ها به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های جدید بوده است (Laudon & Laudon, 2012). خوانندگان روزنامه در حال کاهش هستند، بیش از هفتاد و هشت میلیون نفر اخبار را به صورت آنلاین می‌خوانند، شصت میلیون پایگاه داده آنلاین وجود دارد، سی و نه میلیون نفر به صورت آنلاین ویدئو تماشا می‌کنند و شصت و شش میلیون نفر خواننده وبلاگ وجود دارد (Laudon & Laudon, 2012). حضور اینترنت در سیستم ارتباطات بین‌المللی هزینه‌های عملکرد و تراکنش‌های جهانی را کاهش داده است. در حال حاضر، مشتریان می‌توانند از بازارهای جهانی خرید کرده، از اطلاعات مربوط کالاها به صورت شبانه‌روزی مطلع شوند. شرکت‌های تولیدکننده کالاها و خدمات می‌توانند با یافتن تامین‌کنندگان با هزینه‌های کمتر، هزینه‌های خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهند. از سال 2009، تعداد تلفن‌های تلفن همراه بی‌سیم افزایش قابل‎توجهی داشته‌اند (Laudon & Laudon, 2012). بررسی‌های اولیه پیشرفت چشمگیری در درک ویژگی‌های رسانه‌های ارتباطی متفاوت و چگونگی ارتباط آنها با اثربخشی ارتباطی تحت شرایط کاری متفاوت داشته‌اند (Dennis et.al, 2008). با این وجود، هنوز تحقیقات مرتبط با تاثیرات عمده فناوری بر شغل کارمند به‌ویژه عملکرد شغلی محدود هستند (Rai et.al, 2003).

این پژوهش بر یک دیدگاه نظری به نام شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کند که عملکرد شغلی را توضیح می‌دهد. کاربرد نظریه شبکه اجتماعی به درک بهتر تاثیر فناوری بر عملکرد شغلی کمک می‌کند. کارکنان با ارتباطات شبکه‌ای بیشتر می‌توانند از سیستم‌های اطلاعاتی و ارتباطی برای ارتقای عملکرد شغلی خود استفاده کنند (Borgatti, 2005). اگر سازمان‌ها به کارکنان خود آموزش دهند که در مورد ساختار شبکه خود فکر کنند، آن‌ها به احتمال زیاد ساختار شبکه خود را به گونه‌ای تغییر خواهند داد که به آن‌ها در دستیابی به منابع کمک کند. درک مکانیزم‌های مختلف چهار نوع شبکه ارتباطی، به سازمان‌ها کمک خواهد کرد که به کارکنان خود آموزش دهند تا استراتژی‌های موثرتری را برای ارتقاء عملکرد شغلی خود توسعه دهند. ساختار شبکه‌ای موثر به افراد در دستیابی به منابع مفید کمک می‌کند و آنها می‎توانند این منابع را به صورت بلادرنگ دریافت‌کنند. این موارد می‌توانند در عملکرد شغلی افراد موثر باشند. بررسی‌های اولیه نارسایی‌هایی را در ارتباط با روابط آنلاین و اهمیت ملاقات‌های رو در رو، در عملکرد موثر کارکنان مجازی نشان می‌دهند. این پژوهش بینش وسیع‌تری از منظر شبکه اجتماعی برای کمک به کارکنان فراهم می‌کند. با تمایز بین شبکه‌های آنلاین و آفلاین و همچنین روابط مستقیم و غیرمستقیم، پژوهش به پیشبرد تحقیقات شبکه اجتماعی کمک می‌کند. اگرچه مزایای شبکه فردی در مطالعات اولیه بررسی شده است، بیشتر این مطالعات بر عملکرد وظیفه‌ای )مانند:Hong et.al, 2004 )، یا رضایت شغلی فرد )مانند: Joshi & Rai, 2000)  متمرکز هستند. این پژوهش تاثیرات فناوری را بر عملکرد شغلی بررسی می‌کند، بنابراین، درک افراد را از موفقیت سیستم اطلاعاتی توسعه می‌دهد و به تحقیقات سیستم اطلاعاتی کمک کرده و به پیکره دانش مرتبط با موفقیت سیستم اطلاعاتی می‌افزاید (DeLone & McLean, 2003). به‌علاوه، این پژوهش تحقیقات شبکه اجتماعی را با ایجاد بینش‌هایی از نظریه تکامل تقویت می‌کند و درک بهتر و جزئی‌تری از ارتباطات در شبکه‌های ارتباطی و اثرات مستقل و وابسته آن‌ها بر عملکرد شغلی را توسعه می‌دهد. اگرچه بررسی‌های اولیه ارتباط میان میزان اتصال افراد به دیگران در شبکه و عملکرد شغلی را کشف کرده‌اند، اما آن‌ها تمایزی میان انواع مختلف رسانه‌ها و همچنین انواع شبکه‌های ارتباطی (آنلاین و آفلاین) قائل نشده‌اند. ایده تمایز میان ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم و نیز شبکه‌های آنلاین و آفلاین می‌تواند به درک بهتری از دیگر رفتارهای مهم سازمانی مانند: رضایت شغلی کارکنان، تعهد سازمانی، تسهیم دانش و اجتماعی‌کردن کارکنان منتهی شود. بنابراین،، با فراهم کردن دید دقیق‌تری از نقش شبکه‌های اجتماعی در توضیح عملکرد شغلی به تحقیقات رفتارسازمانی کمک می‌کند. زمانی‌که سازمان‌ها از چگونگی تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد شغلی خود آگاه می‌شوند، به احتمال زیاد استراتژی‌های بهتری را برای سرمایه‌گذاری و کابرد فناوری اطلاعات توسعه می‌دهند. به طور کلی واضح است که هیچ یک از تحقیقات IS و تحقیقات مدیریتی، به نقش فناوری در تاثیر بر عملکرد کارکنان توجه زیادی نکرده‌اند. بنابراین، پژوهشی که بر توضیح عملکرد شغلی تاکید کند، ارزش بررسی خواهد داشت.

 1-4  مروری بر ادبیات پژوهش

1-4-1   توانمند‌سازی شغلی کارکنان

توانمندسازی و عملکرد شغلی دو متغیر سازمانی هستند که بر اثربخشی و موفقیت سازمان تاثیر می‌گذارند. توانمندسازی، فرایند قدرت بخشیدن به افراد است. در این فرایند به افراد کمک می‎شود تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود بخشند و بر احساس ناتوانی و درماندگی غلبه کنند و این به معناي بسیج انگیزه‎هاي درونی افراد است. توانمندسازی به این معنی است که افراد تشویق شوند تا نقش فعال‌تري در کار خود ایفا نمایند و تا آنجا پیش روند که مسئولیت بهبود فعالیت خود را به عهده گیرند و بدون مراجعه به مسوولان بالاتر بتوانند تصمیماتی کلیدي اتخاذ نمایند (عبدالهی و نوه، 1385).

کانگر[6] و کونانگو[7] (1998)، توانمندساری را به عنوان خودکارآمدی بیان کرده‌اند. آنها دلايل زير را براي ضرورت توانمندسازي مطرح مي كنند:

الف- تجارب مديريتي نشان مي‌دهد كه توانمندسازي زيردستان بخش مهمي از اثربخشي سازماني و مديريتي است.

ب- تجربيات تشكيل گروه در سازمان‌ها دلالت بر اين دارد كه استراتژي‌هاي توانمندسازي كاركنان نقش مهمي در ايجاد گروه و بقای آن دارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد توانمندسازی، درک کارکنان و رفتار نوآورانه آنها را افزایش می‌دهد (Spreitzer & Doneson, 2008).

1-4-2  عملکرد شغلی

سازمان‎ها براي دستیابی به عملكرد شغلي مطلوب، به دنبال روش‌هایی هستند که محيط را براي كاركنان مناسب می‌سازند تا توانایی آن‎ها به حدی برسد كه تاثير بيشتري در كار خود داشته باشند. از ديدگاه اجتماعي، سازمان‌ها به دنبال كاركناني هستند كه بتوانند در مشاغل خويش به خوبی عمل كنند. عملكرد خوب، بهره‌وري سازماني و اقتصاد ملي جامعه را ارتقاء مي‌بخشد (Wright, 2004 ). عمكرد شغلي يكي از متغير‌هايي است كه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته مورد توجه زيادي قرار گرفته است. روان‌شناسان عمكرد شغلي را محصول رفتارهاي انساني مي‌دانند و معتقدند انگيزه‌ها و نيازها، در عملكرد افراد و در نهايت رشد و توسعة اقتصادي تأثير دارند (Forss & Foy, 2001). بویاتزیس[8] (1982)، در تعریف عملکرد اثربخش بیان می‌کند عملکرد اثربخش، دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده شغل، از طریق انجام اقداماتی است که با سیاست‌ها، رویه‌ها و شرایط محیط سازمانی منطبق باشد. عملکرد شغلی به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند، در موقعیت‌های مختلف تعریف می‌شود. منظور از ارزش سازمانی، برآوردی است که سازمان از فعالیت‌ها و خدمات کارکنان خود دارد (Borman et.al, 2003). مردم زمانی می‌توانند در مشاغل خود به خوبی عمل کنند که از توانایی و انگیزه لازم برای عملکرد مناسب برخوردار باشند، توانایی و انگیزه منجر به عملکرد شغلی مناسب می‌شوند (Spector, 2008). رابینز[9] (2005)، توانایی، یادگیری، شخصیت، ادراک، انگیزش را عوامل مؤثر بر عملکرد فردی می‌داند. ماهیت عملكرد شغلي در يك سازمان، متاثر از عوامل فردی و سازمانی است، در این راستا، خصوصیات روان شناختی افراد اهمیت ویژه‌ای می‌یابند. روش‌هاي متفاوتي براي رفع مشكلاتي كه منجر به عملكرد پايين شده‌اند، وجود دارد. يكي از اين روش‌ها، متمركز شدن بر ویژگی‌های شخصیتی افراد مي‌باشد ) Cheng et.al, 2000). تحقيقات نشان داده‌اند كه كاركنان علاقمند و وفادار به سازمان، انگيزه و عملكرد شغلي بالاتري دارند و نسبت به تغييرات سازمانی، مقاومت کمتری نشان می‌دهند. سازمان‌ها مي‌توانند با شناخت ميزان تعهد كاركنان خود به سازمان به اهداف مورد نظر دست یابند (ساعتچي،1382(.

Facebook

My space

Beloge

Twitter

Second life

Conger

Kanugo

Boiyatzis

Rabbins

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122