پايان نامه بررسي تاثير عدم انعطاف پذيري هزينه ها و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادارتهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير عدم انعطاف پذيري هزينه ها و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادارتهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 115 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير عدم انعطاف پذيري هزينه ها و ساختار سرمايه در بورس اوراق بهادارتهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 2
1-2- تشریح و بیان موضوع 3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق 5
1-5- اهداف تحقيق 6
1-5-1- اهداف اصلی تحقیق 6
1-5-2- هداف ویژه 6
1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق 6
1-6- سؤالات تحقیق 6
1-7- فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 7
1-8-1- اهرم مالی 7
1-8-2- اندازه شرکت 7
1-9- روش شناسی تحقیق 8
1-9-1- شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء 8
1-9-2- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها 8
1-9-3- شرح کامل روش گردآوري داده‏ها 10
1-10- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 10
1-11- ساختار کلی تحقیق 10
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- هزینه ها 12
2-2-1- مديريت هزينه 12
2-2-2- ماهیت هزینهها 15
2-2-3- طبقه بندی کلی هزینهها 16
2-2-2-1- هزینههای تولیدی 17
2-2-2-2- هزینه غیر تولید 17
2-2-4- رفتار هزینه 18
2-2-5- مفروضات اصلی الگوی رفتار هزینه 18
2-2-6- انواع دیدگاهها درباره رفتار هزینه 19
2-2-7- چسبندگی هزینه ها 20
2-2-8- تاثیر چسبندگی هزینه بر پیشبینی تحلیلگران 21
2-2-9- اهمیت چسبندگی هزینه در روشهای تحلیل حسابرسی 22
2-2-10- دلایل چسبندگی هزینهها 23
2-2-10-1- انگیزههای شخصی مدیران 23
2-2-10-2- تصمیمات سنجیده مدیران 23
2-2-11- عوامل موثر بر چسبندگی هزینه 24
2-2-11-1- پیشبینی مدیریت 24
2-2-11-2- شرایط اقتصادی 24
2-2-11-3- ویژگیهای شرکت 24
2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها 25
2-2-12- عدم انعطاف پذیری هزینه ها 26
2-3- مبانی نظری ساختار سرمایه 27
2-3-1- نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه 30
2-3-1-1- روﯾﮑﺮد ﺳﻨﺘﯽ 30
2-3-1-1- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻮدﯾﻠﯿﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﺮ 31
2-3-1-3- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن 32
2-3-1-4- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن اﯾﺴﺘﺎ 33
2-3-1-5- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮازن ﭘﻮﯾﺎ 34
2-3-1-6- ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ 36
2-3-1-6-1- ﻣﺨﺎﻟﻒﮔﺰﯾﻨﯽ 38
2-3-1-6-1- نظریۀ نمایندگی 39
2-3-1-7- نظریه علامت دهندگی 40
2-3-2- هزينه سرمايه 41
2-3-2-1- محاسبه هزينه اقلام خاص سرمايه 42
2-3-2-2- هزينه سرمايه سهام عادي 43
2-3-2-3- عوامل موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-1- عوامل خارجی موثر بر هزينه سرمايه 44
2-3-2-3-2- عوامل داخلی موثر بر هزينه سرمايه 45
2-3-2-3-2-1- کيفيت اطلاعات 45
2-3-2-3-2-2- سياست تقسيم سود 45
2-3-2-3-2-3- سطح افشا 45
2-3-2-3-2-4- اندازه شرکت 46
2-3-2-3-2-5- نوع صنعت 47
2-3-2-3-2-6- نسبت بدهي 49
2-3-2-3-2-7- نوع فعاليت شركت 49
2-3-2-3-2-8- رشد سود 50
2-3-2-3-2-9- نقدينگي 50
2-4- پیشینه تحقیق 50
2-4-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 51
2-4-2- پژوهشها داخلی 54
فصل سوم: روش‌ شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 56
3-2- فرضيه‌هاي تحقيق 57
3-3- تبديل فرضيه هاي پژوهشي به آماري 57
3-4- روش تحقيق 58
3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق 59
3-4-1-1- قلمرو زمانی تحقیق 59
3-4-1-2- قلمرو مکانی تحقیق 59
3-5- گردآوري دادهها 59
3-6- جامعه آماري 60
3-7- نحوهی انتخاب نمونه آماري 60
3-8- روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات وآزمون فرضيهها 61
3-9- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون 62
3-10- خلاصه فصل 63
فصل چهارم: تجزيه وتحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه 64
4-2-آمار توصیفی 65
4-3- آزمون نرمال بودن داده‌های وابسته 65
4-3-1- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی دفتری 66
4-3-2- آزمون نرمال بودن برای اهرم مالی بازار 67
4-3-3- آزمون نرمال بودن برای عدم انعطاف پذیری هزینه ها 68
4-3-4- آزمون نرمال بودن برای سودآوری 70
4-3-5- آزمون نرمال بودن برای اندازه شرکت 72
4-3-6- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (MTB) 73
4-3-7- آزمون نرمال بودن برای متغیر کنترلی (Tang) 75
4-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها 77
4-4-1- آزمون فرضيه اول، سوم و پنجم تحقیق (مدل اول) 77
4-4-2- آزمون فرضيه دوم، چهارم و ششم (مدل دوم) 81
4-5- خلاصه‌ فصل 85
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها
5-1- مقدمه 87
5-2- خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 88
5-2-1- خلاصه نتایج حاصل از مطالعات نظری 88
5-2-2- خلاصه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها 90
5-2-2-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی اول 90
5-2-2-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی دوم: 90
5-2-2-3- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی سوم 91
5-2-2-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی چهارم 91
5-2-2-5- نتايج حاصل ازآزمون فرضیه فرعی پنجم 91
5-2-2-6- نتايج حاصل از آزمون فرضیه فرعی ششم 91
5-3- نتيجه‌گيري 92
5-4- محدودیتهای تحقیق 93
5-5- پیشنهادات تحقیق 94
5-5-1- پیشنهادات کاربردی 94
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 94
فهرست منابع 96
ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی 96
منابع لاتین 97
چکیده انگلیسی 100

فهرست منابع

ﻣﻨﺎﺑﻊ فارسی

1- آذر، عادل و منصور مومني (1383)، آمار وكاربرد آن در مدييت ،جلد دوم، تحليل آماري، انتشارات سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهي (سمت)، تهران

2- بادآور نهندي، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول و محمودزاده باغبانی، سعید. (1389). بررسی رابطه بین برخی مکانیزم هاي حاکمیت شرکتی و محافظه کاري در گزارشگري مالی ، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.

3- پورحیدري، امید و همتی، داوود.(1383). بررسی اثر قراردادهاي بدهی، هزینه هاي سیاسی، طرح هاي پاداش و مالکیت بر مدیریت سود در شرکت هاي پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مجله بررسی هاي حسابداري و حسابرسی، سال یازدهم- شماره 36 ،صص 47-63.

4- تقی زاده، هوشنگ و غفار تاري (1386)، الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انسانی، نشر حفیظ، تهران

5- خاکي، غلامرضا (1384)، روش تحقيق با رويكردي به پايان نامه نويسي، انتشارات بازتاب، تهران

6- شافعی، مجید؛ محمد زاده مقدم، حسن.(1388). شواهد رفتار چسبندگی هزینه ها در شرکت های ایرانی و مطالعه تطبیقی با شرکت های انگلیس، آمریکا ، فرانسه و آلمان ، اینترنت ،آدرس :دبلیو دبلیو دبلیو. آکی فایل.کام

7- شباهنگ،رضا (1381)، تئوري حسابداري، مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي سازمان حسابرسي، تهران، چاپ اول، جلد اول

8- عزتي، مرتضي (1376)، روش تحقيق در علوم اجتماعي، موسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس، تهران، چاپ اول.

9- قائمي محمد حسين، نعمت الهي معصومه. (1385). بررسي رفتار هزينه توزيع و فروش و عمومي و اداري و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس.89 -71 :16 ؛ اوراق بهادار تهران. مطالعات حسابداري.

10- قائمي محمد حسين، نعمت الهي معصومه. (1386). رفتار و ساختار هزينه هاي عملياتي و هزينه هاي مالي در شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسي.29 -16 :22.

11- قائمی، حسین؛ نعمت الهی، معصومه.(1385). بررسی رفتار توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای کالای فروش رفته در شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 16، صص71-91.

12- كردستاني، غلامرضا؛ مرتضوي، مرتضي.(1391). بررسي تأثير تصميمات سنجيده مديران بر چسبندگي هزينه ها، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 19 ، شماره 67.صص73-90.

13- كميته تدوين استانداردهاي حسابرسي(1383)، استانداردهاي حسابرسي، سازمان حسابرسي، تهران، چاپ پنجم

14- مومنی، منصور و علي فعال قيومي(1386)، تحليل هاي آماري با استفاده از SPSS، نشر كتاب نو، تهران

15- نادري، عزت اله و مريم سيف نراقي (1384)، روش هاي تحقيق در علوم انساني (باتاكيد بر علوم تربيتي)، دفتر تحقيقات و انتشارات بدر، تهران، چاپ بيست و دوم

16- ﻧﻤﺎزي ﻣﺤﻤﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺰﻳﻨﻪﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﻼﺣﻈﺎت رﻓﺘﺎري آن، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ زﻣﺴﺘﺎن 1377 وﺑﻬﺎر.106-71 :27 و 26 ؛1378

17- نمازي محمد، دواني پور ايرج. بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق.102-85 :62 ؛ بهادار تهران. بررسيهاي حسابداري و حسابرسي 1389

18- نمازي، محمد؛ دواني پور، ايرج.(1389). بررسي تجربي رفتار چسبندگي هزينه ها در بورس اوراق بهادار تهران، بررسيهاي حسابداري و حسابرسي. دوره 17 ، شماره62 صص 85 -102.

19- ﻧﻮروش اﻳﺮج، ﺻﺎدﻗﻴﺎن آژﻳﺮي ﻗﺎدر. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ اﻋﺪاد ﺣﺴﺎﺑﺪاري در ﮔﺰارﺷﮕﺮي درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ.144-134 :27و 26 ؛1378 وﺑﻬﺎر 1377 زﻣﺴﺘﺎن

20- ولك، داد و ترني (1387)، تئوري حسابداري، ‌علي پارسائيان،  انتشارات ترمه، تهران

منابع لاتین

1- Accounting Review; 85 (4): 1441-1471.

2- Anderson M, Banker R, Huang R, Janakiraman S. Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG & A Costs. Journal of Accounting, Auditing & Finance 2007; 22(1): 1- 28.

3- Anderson M, Banker R, Janakiraman S. Are Selling, General, andAdministrative Costs ‘Sticky’?. Journal of Accounting Research 2003;41: 47-63.

4- Anderson M. C, Banker R, Huang R, Janakiraman S. Cost Behavior and Fundamental Analysis of SG&A Costs, Journal of Accounting, Auditing & Finance 2007; 22(1): 1- 28.

5- Anderson S, Lanen W. Understanding Cost Management: What Can We Learn from the Evidence on Sticky Costs?”. Working Paper, Rice University, University of Michigan 2007.

6- Anderson, M. C, Banker R, Janakiraman S. Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research 2003; 41(1): 47- 63.

7- Anderson, M. C, Banker, R and Janakiraman, S.2003. Are Selling, General and Administrative Costs “Sticky”?. Journal of Accounting Research;41(1): 47- 63.

8- Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note. Working Paper, The University of Iowa; 2008.

9- Balakrishnan R, Gruca T. Cost Stickiness and Core Competency: A Note Working Paper, The University of Iowa 2008.

چکیده

مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد.

با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون­های فرضیه اول و دوم، می توان به این نتیجه رسید که عدم انعطاف پذیری هزينه ها توانسته است بر ساختار سرمایه شرکت ها تاثیر گذار باشد. آنچه که مورد اهمیت است، تاثیر عدم انعطاف پذیری هزینه بر اهرم مالی مبتنی بر قیمت دفتری بیشتر از اهرم مالی مبتنی بر قیمت بازار است. این بحث با نتایج مطالعات کشورهای خارجی(کلارا و دیگران 2008[1]) همسو است و به صورت غیر مستقیم تایید کننده نتایج تحقیق كردستاني و مرتضوی (1391)  می باشد. در خصوص فرضیه سوم و چهارم با توجه به اینکه متغیر مستقل (اندازه شرکت) می تواند بر  روش های تامین مالی تاثیر گذار باشد این رابطه (بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد) می تواند از قبل حدس زده شود. بر اساس مبانی نظری این اندازه شرکت است که می تواند بر قابلیت اعتماد سازی تاثیرگذار باشد. در نهایت ساختار سرمایه متاثر از متغیرهای متعددی مانند اندازه شرکت خواهد بود. با توجه به نتایج آزمون فرضیه سوم و چهارم، این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که توانسته است رابطه قویتری با اندازه شرکت داشته باشد. به عبارت ساده تر این اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری است که بیشتر می تواند متاثر از اندازه شرکت باشد. این نتایج همسو با تحقیقات مشابه داخلی (سینایی، رضاییان، 1391) و خارجی (ﺭﺍﺟﺎﻥ ﻭ ﺯﻳﻨﮕﻠﺲ(۱۹۹۵) ﻭ ﺑﻮﻥ ﻭ ﺩﺍﻧﺒﻮﻟﺖ(۲۰۰۰)) است.  در خصوص نتایج فرضیات پنجم و ششم، زمانی که متغیر مستقل (سودآوری) در حوزه سود و درآمد باشد و متغیر وابسته در حوزه سرمایه و تامین مالی، چنانچه معیار اندازه گیری ساختار سرمایه اهرم مالی گردد، این انتظار می رود که رابطه عکس مشاهده گردد. نتایج بدست آمده نیز گویای این مهم است که ساختار سرمایه وقتی توسط بدهی ها ارزیابی می گردد، سودآوری شرکت رابطه عکس با این امر نشان می دهد.

   فصل اول

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

پيشرفت سريع و شگرف فناوري، همراه با افزايش روزافزون رقابت دربازارهاي جهاني، مديران واحدهاي اقتصادي را به توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و در نهايت كاستن از هزينه تمام شده كالا و خدمات ترغيب مي كند. منشا ثروت زايي بنگاه هاي اقتصادي و سازمان ها مشتريان هستند و تنها مشتريان رضايتمند و خشنود وفادار مي مانند و به صورت پايدار به ايجاد ثروت در سازمان ها ادامه مي دهند. رضايتمندي مشتريان نيز به آن بستگي دارد كه ما تا چه ميزان در مقايسه با رقبا محصول و خدمات ارزشمند و داراي كيفيت را با قيمت مناسب و در زمان مناسب به آنان عرضه مي كنيم. «مديريت هزينه» مفهومي است كه به ميزان زيادي تحقق هدف فوق را برآورده مي سازد. مديريت هزينه فلسفه بهبود است زيرا مي كوشد راه هاي مناسب براي تصميم گيري هايي كه متضمن ارزش آفريني براي مشتريان، همراه با كاهش هزينه هاست را بيابد.

برای کاهش هزینه  شناخت  رفتار هزینه ها مهم و ضروروی است. به عبارت دیگر آگاهي از چگونگي رفتار هزينه­ها نسبت به تغييرات سطح فعاليت و يا سطح فروش از اطلاعات مهم براي تصميمگيري مديران در خصوص برنامه­ريزي و بودجه بندي، قيمت گذاري محصولات، تعيين نقطه سربه سر و ساير موارد مديريتي است.

در مدل ها ي سنتي رفتار هزينه ها در حسابداري مديريت، هزينه هاي متغير نسبت به تغييرات حجم فعاليت به طور متناسب افزايش يا كاهش مي يابند. به اين معنا كه بزرگي تغييرات در هزينه ها تنها به بزرگي تغييرات در حجم فعاليت وابسته است و جهت تغييرات (افز ايش يا كاهش) درحجم فعاليت تأثيري روي بزرگي تغييرات در هزينه ها ندارد. اما نتايج پژوهش هاي برخي از پژوهشگران در سالهاي اخير بيانگر آن است كه ميزان افزا يش در هزينه ها هنگام افزايش در سطح فعاليت، بيشتر از ميزان كاهش در هزينه ها هنگام كاهش درحجم فعاليت است. (نمازی و داونی پور،1389،86).

مؤسسات و بنگاههاي اقتصادي به ویژه فعالان در بخش صنعت، براي ادامه ي حیات و فعالیتهاي تولیدي خود و همچنین توسعه ي فعالیت ها ، به سرمایه هاي کلان نیاز دارند (ابرزی و همکاران،1384 ،74) بدین لحاظ تصمیمات مرتبط با  تامین مالی یکی از مهمترین تصمیماتی است که در هر شرکتی  اتفاق می افتد. (تتیمن،1998، 25)

1-2- تشریح و بیان موضوع

يكي از مهمترين اجزاي هر فعاليت اقتصادي فراهم كردن منابع مالي مورد نياز است. تمامي شركتها براي آغاز و ادامه فعاليت خود نياز به سرمايه دارند. اين سرمايه كه در ساختار متعارف شركتها بصورت سهام يا بدهي جلوه مي كند، ميتواند از منابع مختلفي تدارك ديده شود و يكي از شاخص هايي كه مي تواند در نگرش سرمايه گذاران جديد نسبت به شركت موثر باشد.

شركتها منابع مالي مورد نياز را مي توانند از محل حقوق صاحبان سهام و يا بدهي تأمين كنند اما نكته قابل توجه اين است كه انتخاب اين منابع و استفاده از آنها به نحوي صورت گيرد كه شركت را سود آور نمايد. تركيب بدهي و حقو ق صاحبان سهام ساختار سرمايه ناميده ميشود.. حداقل كردن هزينه سرمايه هر شركت به معني حداكثر نمودن بازده شركت است؛ به عبار ت ديگر در پي كاهش هزينه سرمايه،ارزش شركت افزايش مي يابد كه اين امر نيز منجر به افزايش حقوق صاحبان سهام مي گردد. لذا بخش قابل توجهي از دقت مديران صرف تعيين تركيبي از ساختار سرمايه مي شود كه بهينه باشد( نوچیان،کرمی، 1390،2).

در بررسی ساختار سرمایۀ شرکتها تلاش می شود تا ترکیب منابع مالی مختلف مورد استفادۀ آنها در تأمین مالی فعالیتها وسرمایه گذاریهای مورد نیاز، تبیین شود. همچنین  می توان گفت که هدف از تعیین ساختار سرمایه مشخص کردن ترکیب منابع مالی هر شرکت به منظور بیشینه سازی ثروت سهامداران آن است زیرا از آنجا که هزینۀ سرمایۀ شرکت تابعی از ساختار سرمایۀ آن  تلقی می شود، انتخاب ساختار سرمایۀ مطلوب موجب کاهش هزینۀ سرمایۀ شرکت و افزایش ارزش بازار آن می شود(خالقی مقدم و باغومیان، 1385،59)

این موضوع که شرکتها چگونه ترکیب منابع مالی راهبردی خود را انتخاب و تعدیل می کنند، مدتها کانون توجه بسیاری از اقتصاددانان مالی بوده و هنوز، هم منشأ بحثهای فراوان است البته، زمانی اعتقاد بر این بود که ماهیت چنین مسائلی به قدری پیچیده است که نمی توان به تدوین نظریۀ معقولی در این زمینه پرداخت.

در حدود نیم قرن پیش، وِستون (1955) باب آغاز بحث دربارۀ امکان تدوین چنین نظریه هایی را گشود و ادامۀ چنین مباحثاتی در نهایت تدوین باعث شد که مودیلیانی و میلِر نخستین نظریۀ ساختار سرمایه را تدوین کنند. مطالعات نشان می دهد که، از زمان انتشار مقالۀ آنها، نظریه های گونا گون و الگوهای متعددی در بارۀ ساختار سرمایۀ شرکتها و چگونگی انتخاب آن تدوین شده است.

با این حال ، پژوهشها نشان می دهد که هیچ یک از نظریه ها و الگوهای فعلی به تنهایی نمی توانند عوامل مؤثر در تعیین ساختار سرمایۀ شرکتها را کاملاً تبیین کنند و پاسخ قاطعانه ای برای پرسش زیر فراهم نمی آورند: چرا ، در شرایط گوناگون، تعدادی از شرکتها برای تأمین مالی فعالیتهای خود گزینۀ انتشار سهام، بعضی به کارگیری منابع داخلی و برخی دیگر روش استقراض را انتخاب می کنند.

از طرف دیگر شناسایی ساختار مالی بهینه در جهت کاهش هزینه ها  و به تبع افزایش ارزش شرکت ها از اهمیت در خور توجهی بر خوردار است. به عبارت ساده تر از ساختار سرمایه  می توان به عنوان ابرازی در جهت بیشینه سازی ارزش  استفاده کرد و  برای بر آورد این هدف شناسایی عوامل تاثیر گذار بر ساختار  آن امری لازم و ضروی است.در گذشته  در ایران و خارج از ایران تلاش هایی در این باب انجام شده است.به عنوان مثال یحیی زاده فر و همکارا (1389) به بررسی  ویژگی های شرکت  وساختار سرمایه پرداخته اند.

در تحقیق حاضر قصد داریم  گرایش هزینه ها به عنوان ویژگی های متمایز شرکت ها  و تاثیرآن بر ساختار مالی  بررسی کنیم. يكي از مفروضات اوليه حسابداري مديريت بيانگر آن است كه تغييرات هزينه ها رابطه­اي متناسب با افزايش و كاهش سطح فعاليت دارد. اما به تازگي اين فرض با مطرح شدن بحث چسبندگي هزينه ها توسط آندرسون و همكارانش مورد بحث قرار گرفته است (نمازی و دوانی1389،73).

پژوهشهاي اخير درباره رفتار هزينه، بيانگر اين است كه ميزان كاهش هزينه­ها هنگام كاهش فروش، كمتر از ميزان افزايش هزينه­ها به هنگام همان ميزان افزايش فروش است (کردستانی و مرتضوی1391، 19). و شدت این تغییرات نیز می تواند از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت  باشد. به عبارت دیگر هزینه های شرکت های می تواند تغییر پذیری متفاوتی داشته باشد.  تئوری ارتباط  بین هزینه های انعطاف ناپذیر و ساختار سرمایه  به این صورت  تبین می شود : در صورتی که شرکتی دارای ساختار هزینه انعطاف پذیر باشد (یعنی با افزایش فروش تغییر زیادی در هزینه ها متحمل شود) در دوره های فعالیت خود ناچار به تغییر  و افزایش سطح فروش خود خواهد بود که در ان صورت برای جبران افزایش هزینه ها  از ابزار های تامی ن مالی استفاده خواهد کرد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

مديران مالي شركتها با انتخاب ميزان بدهي (علي الخصوص بدهي هاي بلند مدت) در سبد دارايي هاي خويش نه تنها بصورت داخلي بر عملكرد شركت خويش تأثيرگذارند بلكه اين نسبت (كه ساختار سرمايه يا با كمي اغماض اهرم مالي يا ساختار مالي ناميده مي شود) بر روي سرمايه گذاران خارج از شركت نيز موثر است. در حقيقت انتخاب ساختار سرمايه، به دو طريق بر ارزش شركت و ريسك مالي شركت اثر گذار است. از يك سو، ميزان وام يا بدهي هاي بلند مدت در سبد دارايي يك شركت مي تواند به فرصتهاي سودآوري خوبي براي شركت بدل شود خصوصاً در شرايطي كه وام با هزينه پايين تدارك ديده شده باشد. از سوي ديگر ميزان وام در سبد دارايي يك شركت منعكس كننده سودهاي آتي و ريسك شركت نيز هست كه خود محرك يا بازدارنده سرمايه گذاران خارج از شركت مي باشد. به همين دليل ساختار سرمايه هر لحظه بر وضعيت شركت و نحوه انعكاس او در بازار سرمايه موثر است. حال چنانچه بتوان عواملي را يافت كه بر ساختار سرمايه بهينه يك شركت موثرند مي توان به مديران مالي شركتها كه در قلمروهاي متفاوت صنعت مشغول كارند ياري رساند تا به سمت اين ساختار بهينه حركت كنند. ايجاد چنين ساختار بهينه از ساختار سرمايه كه البته براي هر شركت با شاخص هاي مالي يگانه، منحصر به فرد است، به مديران مالي كمك مي كند تا ارزش شركت را از طريق افزايش سود و نيز از طريق ايجاد مطلوبيت نزد سرمايه گذاران را افزايش دهند.

1-4- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق

بیشتر تحقیقات انجام شده در ایران و سایر کشور ها در جهت  تبین تاثیر ویژگی های شرکت  درساختار  مالی  انجام شد ه است ویژگی هایی چون  اندازه،  سود آوری ،  درصد مالیات،  و نوع صنعت. پر واضح است که ساختار سرمایه  در نتیجه ی تصمیمات مالی در طول دوره های فعالیت شرکت ها شکل گرفته و تغییر می کند و  و این تغییر در نتیجه نیاز­های مالی شرکت ها صورت می پذیرید، به عبارت ساده تر شرکت ها دست به تامین مالی می زند تا هزینه هایشان را پرداخت کنند (البته بحث سرمایه گذاری هم در بین مطرح است). بنابراین رفتار هزینه های هرشرکت می توانند   تصمیمات مالی و تبع آن بر ساختار سرمایه آنها تاثیر بگذارد. این ویژگی شرکت ها یا به عبارت دیگر ساختار هزینهآانها،  متغییری است که در ارتباط با ساختار سرمایه مهجور مانده است. و هیچ تحقیقی در داخل ایران در ایران ارتباط انجام نشده است.

1-5- اهداف تحقيق

1-5-1- اهداف اصلی تحقیق

1.بسط و گسترش ادبيات حسابداري در بحث ساختار سرمایه  و ویژگی های  شرکت

بررسي متغیر های مختلف تاثیر گذار بر ساختارسرمایه و روشن ساختن اهميت آن

 1-5-2هداف ویژه

1- تعیین و تبیین رابطه ­ی  عدم انعطاف پذیری هزینه ها و ساختار سرمایه

2- تعیین و تبیین  رابطه ­ی  سود آوری شرکت ها  و ساختار سرمایه  آنها

3- تعیین و تبیین رابطه ­ی  اندازه شرکت ها و ساختار سرمایه

 1-5-3- اهداف کاربردي تحقيق

مالکان و مدیران شرکت ها،جهت تصمیم گیری در مورد تعیین ترکیب بهینه نوع حاکمیت شرکت و تغییر آن.

نهادها و سازمان های ناظر بر بازار،از جمله سازمان بورس اوراق بهادار.

تحلیل گران بازار و سازمان هایی که کار آنها مطالعات اقتصادی است.

کلیه اساتید،محققان ودانشجویانی که قصد انجام تحقیقات علمی در این حوزه را دارند.

1-6- سؤالات تحقیق

سوال اصلی:

1- بین ویژگیهای شرکت و ساختار سرمایه آنها  چه رابطه ای وجود دارد؟

سوالات فرعی:

1- بین ساختار هزینه و ساختار سرمایه  چه رابطه ای وجود دارد؟

2- بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

3- بین سود آوری شرکت و ساختار سرمایه چه رابطه ای وجود دارد؟

برای پاسخگویی به سوالات بالا فرضیه های زیر تدوین شده است.

1-7- فرضيه‏هاي تحقیق

فرضیه اول:بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین عدم انعطاف پذیری هزینه ها  و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین اندازه شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازار رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش دفتری رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه ششم: بین بین سود آوری شرکت و اهرم مالی مبتنی بر ارزش بازاررابطه معنی داری وجود دارد.

[1]– Clara Xiaoling Chen

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين معيارهاي مختلف رشد شركت و پايداري ساختار سرمايه در شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار سرمايه و بازده غير عادي با تاکيد بر نوع صنعت، شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ساختار مالکيت و ارزش بازار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122