پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول)کلیات پژوهش( 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 7
1-4 هدف تحقیق 9
1-5 سوال تحقیق 10
1-6 فرضیه¬های تحقیق 11
1-7 شرح اصطلاحات و واژه¬ها 13
1-8 ساختار تحقیق 15
فصل دوم)مروری بر ادبیات موضوع( 16
2-1 مقدمه 17
2-2 عدم¬تقارن اطلاعاتی 18
2-2-1 تعریف عدم¬تقارن اطلاعاتی 18
2-2-2 اهمیت موضوع عدم¬تقارن اطلاعاتی 19
2-2-3 عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی 20
2-2-3-1 کیفیت افشا و عدم¬تقارن اطلاعاتی 20
2-2-3-2 سایر عوامل موثر بر عدم¬تقارن اطلاعاتی 20
2-2-3-2-1 اندازه شرکت 21
2-2-3-2-2 میزان مخارج تحقیق و توسعه 21
2-2-3-2-3 فرصت¬های رشد 22
2-2-3-2-4 تعداد تحلیل¬گران پی¬گیر شرکت 23
2-2-3-2-5 تعداد سهام¬داران شرکت 24
2-2-4 معیارهای سنجش عدم¬تقارن اطلاعاتی 24
2-2-4-1 معیارهای مبتنی بر فرصت رشد 25
2-2-4-2 معیارهای مبتنی پیش¬بینی سود تحلیل¬گران 25
2-2-4-2-1 پراکندگی پیش¬بینی سود تحلیل¬گران 26
2-2-4-2-2 دقت پیش¬بینی سود هر سهم تحلیل¬گران 26
2-2-4-3 معیارهای مبتنی بر ساختار خرد بازار 27
2-2-4-3-1 دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام 27
2-2-4-3-2 دفعات گردش سهام 29
2-3 مدیریت سود 30
2-3-1 تعریف مدیریت سود 30
2-3-2 اهمیت موضوع تحقیق 32
2-3-3 انگیزه مدیریت سود 33
2-3-4 ابزارهای مدیریت سود 34
2-3-4-1 مدیریت اقلام تعهدی و اهمیت آن 36
2-3-4-1-1 طبقه¬بندی اقلام تعهدی 37
2-3-4-1-1-1 اقلام تعهدی اختیاری 38
2-3-4-1-1-2 اقلام تعهدی غیراختیاری 38
2-3-4-1-2 اندازه¬گیری اقلام تعهدی اختیاری 39
2-3-4-2 دستکاری فعالیت¬های واقعی 40
2-3-4-2-1 طبقه¬بندی دستکاری فعالیت¬های واقعی 41
2-3-5 مدیریت سود واقعی در مقابل مدیریت سود از طریق ارقام حسابداری 43
2-3-6 عوامل موثر بر مدیریت سود 45
2-3-6-1 اندازه شرکت 45
2-3-6-2 عملکرد شرکت 45
2-3-6-3 پیش¬بینی سود¬های آینده شرکت 46
2-4 عدم¬تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود 46
2-5 پیشینه تحقیق 48
2-5-1 تحقیق¬های داخلی 48
2-5-2 تحقیق¬های خارجی 50
فصل سوم)روش تحقیق( 55
3-1 مقدمه 56
3-2 روش تحقیق 57
3-3 فرضیه¬های تحقیق 57
3-4 نحوه¬ي گردآوری داده¬ها 59
3-5 دوره زمانی تحقیق 59
3-6 قلمرو مکانی تحقیق 59
3-7 جامعه آماری 60
3-8 نمونه و روش نمونه¬گیری 60
3-9 معرفی مدل¬های متغییر¬های تحقیق 62
3-9-1 مدل¬های مورد استفاده جهت آزمون فرضیه¬¬ها 62
3-9-1-1 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه اول 62
3-9-1-2 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه دوم 63
3-9-1-3 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه سوم 63
3-9-1-4 مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیه چهارم 64
3-9-2 متغیرهای تحقیق 64
3-9-2-1 متغیر وابسته 64
3-9-2-1-1 مدیریت اقلام تعهدی اختیاری 64
3-9-2-1-2 دستکاری فعالیت¬های واقعی 67
3-9-2-1-2-1 جریان نقدی غیرنرمال 67
3-9-2-1-2-2 تولید غیر عادی 68
3-9-2-1-2-3 هزینه¬های اختیاری غیرعادی 68
3-9-2-2 متغیر مستقل 68
3-9-2-2-1 عدم¬تقارن اطلاعاتی 69
3-9-2-3 متغییر کنترلی 69
3-9-2-3-1 عملکرد شرکت 69
3-9-2-3-2 اندازه شرکت 69
3-9-2-3-3 پیش¬بینی رشد سودهای آینده شرکت 70
3-9-2-3-3-1 ارزش بازار سهام یا قیمت هر سهم 70
3-9-2-3-3-2 ارزش دفتری سهام 70
3-9-3 روش آماری، تجزیه و تحلیل داده¬ها و آزمون فرضیه¬ها 71
3-9-3-1 آمار توصیفی 72
3-9-3-2 آمار استنباطی 72
3-9-3-2-1 آزمون کولمو گورف-اسیمنوف 72
3-9-3-2-2 رگرسیون چند متغیره 73
3-9-3-2-3 روش آزمون فرضیه¬ها 74
3-9-3-2-4 تحلیل همبستگی 75
3-9-3-2-4-1 ضریب تعیین 76
3-9-3-2-4-2 ضریب همبستگی 77
3-9-3-2-5 آزمون معنادار بودن R 77
3-9-3-2-6 آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون 79
3-9-2-6-1 آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون 79
3-9-2-6-2 آزمون معنادار بودن ضرایب 80
3-9-3-2-7 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل ارائه شده 81
3-9-3-2-8 شدت هم¬خطی(VIF) 82
3-9-3-2-8 آزمون مقایسه تاثیر متغیرهای دامی بر قدرت توضیحی مدل 82
فصل چهارم)تجزیه و تحلیل( 85
4-1 مقدمه 86
4-2 آمارهای توصیفی متغیرهای تحقیق 86
4-3 آمارهای استنباطی 87
4-3-1 فرضیه اول 88
4-3-1-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف 88
4-3-1-2 تحلیل همبستگی 89
4-3-1-3 آزمون فرضیه 90
4-3-1-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F) 91
4-3-1-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t) 91
4-3-1-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم¬تقارن اطلاعاتی 92
4-3-2 فرضیه دوم 93
4-3-2-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف 93
4-3-2-2 تحلیل همبستگی 93
4-3-2-3 آزمون فرضیه 94
4-3-2-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F) 95
4-3-2-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t) 95
4-3-2-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم¬تقارن اطلاعاتی 96
4-3-3 فرضیه سوم 97
4-3-3-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف 97
4-3-3-2 تحلیل همبستگی 97
4-3-3-3 آزمون فرضیه 98
4-3-3-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F) 99
4-3-3-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t) 99
4-3-3-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم¬تقارن اطلاعاتی 101
4-3-4 فرضیه چهارم 101
4-3-4-1 آزمون کولموگروف-اسیمنوف 101
4-3-4-2 تحلیل همبستگی 102
4-3-4-3 آزمون فرضیه 102
4-3-4-3-1 آزمون معناداربودن معادله رگرسیونی(F) 103
4-3-4-3-2 آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیونی(t) 103
4-3-4-4 مقایسه فرضیه در دو سطح از عدم¬¬تقارن اطلاعاتی 104
4-4 تعیین صحت مدل رگرسیونی و بررسی تاثیر مدل¬های ارائه شده 105
4-5 شدت هم¬خطی(VIF) 105
فصل پنجم)نتیجه¬گیری( 106
5-1 مقدمه 107
5-2 ارزیابی آزمون فرضیه¬ها 107
5-2-1 نتایج فرضیه اول 107
5-2-2 نتایج فرضیه دوم 108
5-2-3 نتایج فرضیه سوم 109
5-2-4 نتایج فرضیه چهارم 110
5-3 نتیجه¬گیری 110
5-4 محدودیت تحقیق 111
5-5 پیشنهاد برای تحقیق¬های آتی 111
پیوست الف(اسامی شرکت¬هاي بورس تهران عضو نمونه در تحقیق) 113
پیوست ب(جداول آماری) 116
جداول آمار توصیفی 117
جداول آمار استنباطی 120
منابع فارسی 132
منابع لاتین 134

منابع

منابع فارسی:

ابراهيمی­كردلر، ع. حسن­آذر­دارياني، ا.(1385). ” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت­های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی های حسابداری و حسابرسی، 45: ص 23-3.

احمد­پور، ا و عجم، م. (1389).”بررسی رابطه کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. فصلنامه بورس اوراق تهران، 11: ص 124-102.

بهارمقدم، مهدي. (1385).محرک هاي موثر بر مديريت سود “. رساله دکتري، دانشگاه علامه طباطبايي، ص 45.

ثقفی، ع و هاشمی، ع. (1383). “بررسی تحلیلی رابطه بین جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائه مدل برای پیش­بینی جریان­های نقدی عملیاتی”. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 38، ص 29-52.

جوانمرد، ع. (1389). “کیفیت سود شرکت­های ورشکسته و ارزیابی مقایسه­ای آن با سایر شرکت­ها”. پایان­نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ص 161-1.

حسینی، ع. (1390). ” مدیریت سود: نظریه­ها و رویکردها”. نشریه­ی بورس اوراق بهادار، 9: ص 7-8.

خدامی­پور، ا و قدیری، م. (1389). “بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، 3/59: ص 1- 29.

خواجوی، ش و ناظمی، ا. ( 1384). “بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران”. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 40: ص 37 تا 60.

رخشانی، م. (1384). “ابزارهاي مدیریت سود در شرکت­هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. ماهنامه اقتصادي بورس تهران، 48، ص 56-51 .

سراج، ش. (1388). ” بررسی عوامل موثر بر هموارسازی سود در بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران”. دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد، ص 4.

سجادی­نژاد، ح و اکبری، ا. (1385) . “فرهنگ اصطلاحات حسابداری سجادی نژاد – اکبری” . سازمان حسابرسی، چاپ اول ، تهران، ص 21.

ظریف­فرد، ا. )1378). “شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه­های اقتصادی ایران”. پایان­نامه دکترای حسابداری دانشگاه تهران. قانون تجارت ایران، ص 5-1.

کاشانی­پور، م. مومنی­یانسری، ا. (1390). ” مروری بر عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و معیارهای سنجش آن در تحقیقات بازار سرمایه”. همایش سراسری حسابداری ایران. دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص 378-371.

کاظمی، ح و خوبانی، م. (1389). “بررسی رابطه کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، موسسه­ی عالی آموزش غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین، دانشکده حسابداری و مدیریت.

کوچکی، ح. (1373). “هموارسازي سود از طریق زمانبندي فروش دارایی”. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.

مرادزاده­­فرد، م و عدیلی، م. (1388). “بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت­های واقعی و هزینه حقوق صاحبان سهام”. فصلنامه بورس اوراق تهران، ص 54-35.

مشایخی، ب. مهرانی، س. مهرانی، ک و کرمی، غ. (1384). “نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 40 : ص 81-96.

ملانظری، م و کریمی­زند، س. (1386). “بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت درشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 47: ص 100-83.

ناظمی­اردکانی؛ م. (1389). ” مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری در مقابل مدیریت واقعی سود”. مجله حسابدار رسمی، 20: ص 114-119.

نوروش، ا. سپاسی، س و نیکبخت، م. (1384). “بررسی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” . مجله علوم اجتماعی و انسلنی دانشگاه شیراز، 43: ص 165-177.

ولی­زاده لاریجانی، ا. (1386). ” نتایج مدیریت سود واقعی”. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا: ص 1-5.

هندریکسون، ا و وندردا، م . (1386). “تئوری حسابداری”. ترجمه پارسیان. چاپ دوم. انتشارات ترمه: ص 83.

منابع لاتین:

Akerlof, G. (1970). “The Market for lemons: Quality and Market Mechanisms”. Quarterty Journal of Economic، 84(3): PP 488-

Ambrose, B. and X. Bian. (2009). “ Stock Market Information amd REIT Earning Management “. The Pennsylvania State University.

Bachtiar, Y . S. (2008). “Accrual and Information Asymmettry”. Paper Present at the Ninth International Business Research Conference, Held at Dubai, United Arab Emirates, from WBI.

Barton, J. J., and P. J. Simko. (2002).” The balance sheet as an earnings management constraint”. The Accounting Review (Supplement): PP 1-27.

Cohen, D. and P. Zarowin. (2008). “Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings”.Working paper, New York University , PP 1-20.

Dechow, P. M., And I. D. Dichev. (2002). “The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”. The Acccounting Review (Supplement): PP 35-59.

Degeorge, F. J, Patel and R, Zechhauser. (1999). “Earning management to exceed thresholds”. Journal of Business, PP 1-32.

Dye, R.H. (1988). “Earning Management in an Overlapping Generation Model”, Journal of Accounting Research, PP 195-235.

Elton, E.J., M.G. Gruber, and M.N. Gultekin, 1984, “Professional Expectations: Accuracy and Diagnosis of Errors,” Journal of Financial and Quantitative Analysis 19, 351-363.

Fern,R.H. Brown. and  S.W. Dickey. (1994). “An Emperical Test of  Politically-motivated Incom Smooting  in the Oil Refining Industry”,  Journal Applied Research, PP 92..

Francis, J., R. LaFond, P. M. Olsson, and K. Schipper. (2004). “Costs of equity and earnings attributes”. Accounting Review 79, 967–1010.

Frankel, R. M., M. F. Johnson, and K. K. Nelson. (2002). “The relation between auditor’s fees for nonaudit services and earnings management”. The Accounting Review (Supplement): PP 71-106.

چکیده

وقتی عدم تقارن اطلاعاتی زیاد است، سهام­داران منابع کافی یا اطلاعات مربوط برای کنترل فعالیت­های مدیریت را در دسترس ندارند که باعث اجرای مدیریت سود می­شود. لذا در این تحقیق، تاثیر عدم­ تقارن اطلاعاتی را بر روی مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال­های 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار داده­ایم. دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و فعالیت­های واقعی به عنوان محرک­ها و ابزارهای مدیریت سود در نظر گرفته شده است. در این راستا ابتدا وجود دستکاری اقلام تعهدی اختیاری به وسیله مدل کاسزنیک(1999) و دستکاری فعالیت­های واقعی که خود از طریق جریان غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­های اختیاری انجام می­پذیرد، به وسیله­ی مدل روچودهری(2006) اندازه­گیری شده است.  روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­های مطرح شده در پژوهش رگرسیون چند متغیره می­باشد. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین عدم­تقارن اطلاعاتی و محرک­های مدیریت سود یک رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بدین صورت که، در شرایطی که عدم­تقارن اطلاعاتی وجود دارد مدیران به صورت جسورانه­تری به مدیریت سود می­پردازند ولی میزان استفاده از این ابزارها در سطح­های مختلف از عدم­تقارن اطلاعاتی فرق می­کند. بدین صورت که در سطح پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مدیران بیشتر تمایل به دستکاری جریان­های نقدی و تولید غیرعادی دارند ولی در صورتی که برای دستکاری اقلام تعهدی اختیاری و هزینه­های اختیاری در دو سطح عدم­تقارن اطلاعاتی تفاوتی قائل نیستند.

واژه­های کلیدی: عدم­تقارن اطلاعاتی، مدیریت سود، دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، جریان نقدی غیرنرمال، تولید غیرنرمال و هزینه­های اختیاری.

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه

مديران با توجه به اختياري که به خصوص در به‌کارگيري اقلام معوق دارند، به دنبال آگاهي از نحوه تاثير اين عوامل بر ثروت خود مي‌باشند تا با به‌کارگيري آن­ها در جهت منافع خود، ثروت‌ خود را تا حد ممکن افزايش دهند. بنابراين مديران بنگاه‌هاي اقتصادي از انگيزه لازم براي دستکاري سود با هدف حداکثرسازي ثروت خود برخوردارند. البته در بعضي مواقع منافع مديران موقعي تضمين خواهد بود که منافع سهام­داران تضمين شده باشد. در نتيجه مديران انگيزه قوي براي افزايش ثروت سهام­داران دارند، چون منافع خود را در گرو افزايش رفاه سهام­داران مي‌بينند. بنابراين مديران اقدام به مديريت سود و افزايش ثروت سهام­داران مي‌کنند؛ نه به خاطر اين موضوع که ثروت سهام­داران زياد شود، بلکه به اين خاطر که منافع خود آن­ها تضمين شود. مخصوصا زماني اين رويداد رخ مي‌دهد که حقوق و مزاياي مديران تابعي از افزايش ثروت سهام­داران باشد. در اين حالت مديران با انگيزه بيشتري اقدام به مديريت سود خواهند کرد. از سوي ديگر، مالکان واحدهاي تجاري نيز ممکن است در جهت منافع خود، محرک مديران به منظور اعمال مديريت سود باشند(بهارمقدم، 1385 ، ص 45).

گزارش­هاي مالي، منابع مهم اطلاعاتي براي تصميم گيري­هاي اقتصادي به شمار مي­روند که مديران، سرمايه­گذاران، اعتباردهندگان و ساير استفاده­کنندگان براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود از آنها استفاده مي­کنند. از آنجايي که اطلاعات به صورت يکسان در اختيار استفاده­کنندگان قرار نمي­گيرد، بين مديران و سرمايه­گذاران عدم­تقارن اطلاعاتي ايجاد مي­شود. عدم­تقارن اطلاعاتي، وضعيتي است که مديران در مقايسه با سرمايه­گذاران، داراي اطلاعات افشا نشده بيشتري در مورد عمليات و جوانب مختلف شرکت در آينده مي­باشند. همين امر سبب مي­شود که مديران انگيزه و فرصت مديريت سود را داشته باشند(ابراهيمي­کردلر و حسني آذردارياني، 1385، ص 488-500).

 1-2 بيان مسئله

اطلاعات در بازار سرمايه، پايه اوليه­ي معاملات، تلقي مي­گردد به طوري كه قيمت اوراق بهادار، رابطه­ايي مستقيم با اطلاعات در اختيار سرمايه­گذاران­، دارند. در دهه­ی 1970­ ميلادي، سه دانشمند به نام­هاي مايكل اسپنس[1]، جورج آكرلروف[2] و جوزف استيليتز[3] در زمينه­ي اقتصاد اطلاعات نظريه­اي را پايه­گذاري كردند كه به نظريه­ي عدم­تقارن اطلاعاتي ­موسوم شد. عدم­تقارن اطلاعاتي به وضعيتي اطلاق مي­شود كه در آن، يكي از دو طرف مبادله، اطلاعات بيشتري را نسبت به طرف مقابل در اختيار داشته باشد. اين امر به علل مختلف از جمله وجود معاملات و اطلاعات محرمانه، به وقوع مي­پيوندد. اسكات[4] در كتاب ايتاليك حسابداري مالي خود، عدم­تقارن اطلاعاتي مزيت اطلاعاتي برخي از طرف­هاي معامله نسبت به ديگران در يك داد و ستد بازرگاني تعريف مي­كند. مقاله آكرلوف[5](1970) به عنوان “بازار سرمايه” تحقيقي با اهميت در ادبيات اقتصاد اطلاعات محسوب مي­شود و توجه صاحب­نظران حوزه­هاي مختلف اقتصادي را به مسأله­ ي عدم­تقارن اطلاعاتي و تبعات آن جلب نموده است. ريشه و پايه­ي نظريه­ي مذكور بر اين اصل استوار است كه در يك معامله، چنان­چه يكي از دو طرف از شرايط واقعي كالاهاي مورد نظر آگاهي نداشته باشد، طرف دوم مي­تواند سود بيشتري حاصل نمايد. در چنين شرايطي، گونه­اي از نبود اطمينان و عدم قطعيت بر فضاي معامله حاكم خواهد بود كه در نهايت، به تضعيف جريان بازار و به عبارت ديگر، شكست بازار مي­انجامد(آکرلوف، 1970، ص 488-500).

مداخله هدفمند در فرآيند گزارشگري مالي خارجي كه به قصد كسب منافع شخصي صورت مي­گيرد را “مديريت سود” گويند. مديريت سود زماني واقع مي­شود كه مدير ارقام متفاوتي از سودهاي واقعي را به سهام­داران گزارش نمايد. در واقع مديريت سود، اقدامي آگاهانه و عامدانه جهت كاهش نوسان­هاي سود گزارش شده در طول دوره­هاي متوالي در حول سطحي از سود، كه سطح عادي (نرمال) سود شركت ناميده مي­شود، تعريف شده است. به طور کلی مدیریت سود از دو طریق انجام می­شود:1) دستکاری در اقلام تعهدی اختیاری و یا 2)دستکاری در فعالیت­های واقعی(ملانظری و کریمی­فرد، 1386، ص 85).

جونز[6] (1991) تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عمليات را به عنوان اقلام تعهدي تعريف مي­كند و آن ­را به دو قسمت اقلام تعهدي اختياري و اقلام تعهدي غيراختياري تقسيم مي­كند كه در برخي از پژوهش­هاي مرتبط با اقلام تعهدي(مانند دچو[7]، 1994. نوروش و همكاران، 1385. مدرس و عباس­زاده، 1387 و كانگ[8] و همكاران، 2006) از اين تقسيم­بندي استفاده شده است. در اين تحقيق بر اقلام تعهدي اختياري به عنوان منشاء اوليه­ی مديريت سود تمركز شده است. زيرا تغيير در روش­هاي حسابداري و يا زمان­بندي تصميمات مالي و يا سرمايه­گذاري، روش­هاي مفيدي براي جلوگيري از دعاوي حقوقي نبوده و باعث مي­شوند كه به شدت مشهود بوده و احتمالا خيلي سريع توسط سرمايه­گذاران شناسايي مي­شوند(گارسيالارا و همكاران[9]، 2008، ص 16).

دستکاری فعالیت­های واقعی شرکت زمانی روی می­دهد که مدیران فعالیت­هایی انجام می­دهند که آن­ها را از بهترین عملکرد منحرف کند تا بتواند سودهای بالاتری گزارش کند(ولی­زاده­لاریجانی، 1385، ص 2). روی­چودهری[10](2006)به منظور شناسایی در فعالیت­های واقعی، الگوهای فروش غیرعادی، هزینه­های اختیاری و هزینه­های تولید را برای شرکت­ها مورد بررسی قرار داد. در این تحقیق مشابه تحقیقات انجام شده اخیر، جریان­های نقدی غیرعادی، تولید غیرعادی و هزینه­های اختیاری غیرعادی به عنوان معیارهای مدیریت سود مبتنی بر فعالیت­های واقعی در نظر گرفته می­شود.

مدل­هاي تحليلي متعددي روشن ساخته­اند كه ميزان مديريت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم­تقارن اطلاعاتي افزايش مي­يابد. براي مثال دي و همكاران[11] به صورت تحليلي نشان دادند كه وجود عدم­تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سها­م­داران يك شرط اساسي براي مديريت سود است. دي فرض كرد كه بين گروه­هاي سهام­داران هم­پوشاني وجود دارد. سهام­داران فروشنده به مديريت اجازه مي­دهند كه به منظور القاي يك تصوير مناسب به گروه خريداران، از يك سياست مشخص مديريت سود پيروي نمايد. در اين مدل، مدير از يك مزيت اطلاعاتي نسبت به سهام­داران برخوردار است. در نتيجه عدم­تقارن اطلاعاتي يك شرط ضروري براي مديريت سود در اين وضعيت است. همچنين ريچاردسون[12](1998) شواهدي تجري را مطابق با اين استدلال­ها فراهم ساخته است. او دريافت كه ميزان عدم­تقارن اطلاعاتي كه از طريق دامنه خريد و فروش و پراكندگي پيش­بيني­هاي تحليل­گران اندازه­گيري شده، با درجه مديريت سود رابطه مثبت دارد، یعنی با افزایش میزان عدم­تقارن اطلاعات، مدیریت سود هم افزایش و با کاهش عدم­تقارن ، مدیران کمتر یه مدیریت سود می­پردازند. و يا ايمهوف و توماس[13](1997) شواهدي را فراهم كردند كه نشان مي­دهد ارزيابي تحليل­گران از كيفيت افشا با سطح محافظه­كارانه­ بودن برآوردها و روش­هاي حسابداري و ميزان افشاي جزئيات اساسي ارقام گزارش شده ارتباط مثبت دارد. كاربرد يافته­هاي آن­ها اين است كه شركت­هاي داراي برآوردها و روش­هاي محافظه­كارانه (شركت­هايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت مي­نمايند)، اطلاعات بيشتري را افشا مي­نمايند. بر اساس اين تحقيق، اگر شركت­هايي كه در گزارشگري محافظه­كارترند، كمتر به مديريت سود مبادرت نمايند، مي­توان نتيجه گرفت كه بين افشاي شركتي و مديريت سود رابطه منفي وجود دارد. به عبارت ديگر، شركت­هايي كه كمتر به مديريت سود مبادرت مي­ورزند، اطلاعات بيشتري را افشا مي­كنند و شركت­هايي كه اطلاعات بيشتري را افشا مي­نمايند، كمتر به مديريت سود اقدام مي­كنند و یا دمسکی وفریمور[14](1999) در تحقیق خود به این نتجه رسیدند که که مدیران موقعی به هموارسازی سود می­پردازند که:

الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش­های اخلاقی قرار گرفته­اند و

ب) عدم­تقارن اطلاعاتی بین سهام­داران و مدیران وجود داشته باشد(حسینی،1390، ص 7-8).

بنابراین در این تحقیق بر اساس تحقیقات انجام شده، شواهدی در ارتباط با چهار موضوع مهم در بورس اوراق تهران ارائه خواهد شد که توسط سایر تحقیق­ها با چنین جزئیاتی مورد بررسی قرار نگرفته است. ابتدا تاثیر عدم­تقارن اطلاعات بر روی دستکاری اقلام تعهدی اختیاری، دوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری فروش، سوم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری تولید و چهارم تاثیر عدم­تقارن اطلاعاتی بر روی دستکاری هزینه­های اختیاری که توسط مدیران انجام می­شود، مورد بررسی قرار می­گیرد و در نهایت میزان این نوع دستکاری­ها را در دو سطح بالا و پایین از عدم­تقارن اطلاعاتی مقایسه کرده­ایم.

1-3 ضرورت و اهميت تحقيق                                                                         

فرایند اندازه­گیری سود و نتیجه­ی آن نقش مهمی در اداره­ی شرکت دارد و معمولاً کاربران صورت­های مالی اهمیت زیادی برای آن قائل هستند. به همین دلیل است که سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعاتي محسوب مي­شود كه در هنگام تصميم­گيري توسط افراد در نظر گرفته مي­شود. مدیران از طریق انتخاب سیاست­های خاص حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و مدیریت اقلام تعهدی، سودهای گزارشی را تعدیل می­کنند. یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده­کنندگان بتوانند با اتکای بر صورت­های مالی تصمیمات نسبتا مربوط و صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می­باشد که منافع تمام استفاده­کنندگان به­ صورت مطللوب رعایت شود. از سوی دیگر همانطور که از تعریف مدیریت سود برمی­آید، انگیزه مدیریت در دستکاری سود به منظور نیل به اهداف خویش صورت می­گیرد(بر مبنای تئوری نمایندگی[15])، که نه تنها الزاما با اهداف صاحبان سهام همسو نمی­باشد، بلکه در اکثر قریب به اتفاق موارد با آن اهداف متضاد است(تضاد منافع[16])،(ظریف­فرد، 1378، ص 2).

حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت­های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی که استانداردهای حسابداری در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می­گذارد. در واقع مشکل از آنجایی ناشی می­شود که مدیریت سود در بعضی از مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت­های مالی می­شود، در حالی که صورت­های مالی از نظر قرار گرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی­توانند بر صورت­های مالی اشکالی بگیرند. توجه به این موضوع که سود یکی از مهمترین عوامل در تصمیم­گیری­هاست، آگاهی استفاده­کنندگان از قابل اتکا بودن سود می­توانند آن­ها را از اتخاذ تصمیمات بهتری یاری کنند(ولی­زاده­لاریجانی، 1385، ص 2(.

در این تحقیق سعی شده که به استفاده­کنندگان از صورت­های مالی این آگاهی داده شود که گاهی اوقات در شرایط عدم­تقارن اطلاعاتی سود مدیریت می­شود. از این رو سود گزارش شده از سود واقعی متفاوت خواهد بود، در این صورت ایشان باید در تصمیم­گیری­های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محتاط­­تر عمل نمایند.

[1].  Michael Spence

[2].  George Akerlof

[3].  Jodeph Stilitz

[4].  Scott

[5] . Akerlof

[6] . Jones

[7] . Dechov

[8] . Kang et al

[9] . Garcia  Lara et al

[10] . Roychowdhur

[11] . Dye et al

[12] . Richardson

[13] . Imhoff & Thomas

[14] . Demeski & frimor

[15] . Agency Theory

[16] . Conflict of Interest

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين مديريت سود وتغييرات آن وپيش بيني سودهاي آتي درشرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122