پايان نامه بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش شرکت پگاه در زمينه محصولات لبني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش شرکت پگاه در زمينه محصولات لبني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 161 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش شرکت پگاه  در زمينه محصولات لبني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق 1
1-1-مقدمه 2
1-2-بیان مساله 3
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق: 4
1-4-اهداف تحقیق 5
1-5- فرضیه های تحقیق 6
1-6-قلمرو تحقیق 7
1-7-روش تحقیق 7
1-8- جامعه آماری 7
1-9-نمونه آماری 8
1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح 8
1-10-1- متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته 8
1-10-2- تعریف واژه ها 8
فصل دوم: 11
پیشینه تحقیق 11
2-1- بخش اول:نگاه کلی به مدیریت بازاریابی 12
2-1-1- مقدمه 12
2-1-2-گرايشهاي مديريت بازاريابي 14
2-1-2-1-رويكرد توليد 14
2-1-2-2-رويكرد محصول 14
2-1-2-3-رويكرد فروش 14
2-1-2-4-رويكرد بازاريابي 15
2-1-2-5-رويكرد بازاريابي اجتماعي 16
2-1-3-فرایند بازاریابی 17
2-1-4-هدف گيري بازار 18
2-1-5-محیط بازاریابی 20
2-1-5-1-محيط خرد 21
2-1-5-2-محيط كلا ن 22
2-1-6-رفتار خريد مصرف‌ کننده 23
2-1-6-1-گرايش خريدار 25
2-1-6-2-رفتار خريدار و آميخته بازاريابي 25
2-2-1- مقدمه 26
2-2-2-محصول 29
2-2-2-1-کیفیت محصول 29
2-2-2-1-1-نگرش سنتی کیفیت 31
2-2-1-2-اهمیت کیفیت محصولات 32
2-2-2-1-3- تاثیرکیفیت محصول وارائه خدمات به مشتریان درآمیخته بازاریابی: 34
2-2-2-2-تنوع محصول 35
2-2-2-3-طرح کالا 36
2-2-2-4-ویژگیهای کالا 37
2-2-2-5- نام و نشان تجاری 38
2-2-2-6-بسته‌بندی محصول 41
2-2-2-6-1-جایگاه بسته‌بندی در بازاریابی 42
2-2-2-6-2-کارکردهای بسته‌بندی 43
2-2-2-6-3-فواید بسته‌بندی برای جامعه 44
2-2-2-6-4-اثرات زیست-محیطی بسته‌بندی 45
2-2-2-6-5-بسته‌بندی به‌عنوان تبلیغات جدید 45
2-2-2-6-6-عناصر بسته‌بندی 47
2-2-2-7-اندازه ، ابعاد و حجم کالا: 50
2-2-2-8- ضمانتنامه محصول 50
2-2-2-9-مرجوعی های کالا 52
2-2-2-10-خدمات 52
2-2-3-قيمت 53
2-2-3-1-اهداف قيمت گذاري 54
2-2-3-2-عوامل‌ موثر بر قيمت‌گذاري‌ 56
2-2-3-3-مراحل قيمت‌گذاري 58
2-2-4-کانال توزیع( مکان) 61
2-2-4-1-استراتژی‌های انتخاب کانال توزیع 63
2-2-4-2- مراحل طراحی کانال‌های توزیع 64
2-2-4-3-وظایف کانال توزیع 65
2-2-4-4- انواع کانال های اصلی توزیع 66
2-2-4-5-ویژگی های سیستم توزیع مناسب 68
2-2-4-6-ویژگی های کانال های توزیع لبنیات 69
2-2-5-فعالیتهاي ترفیعی وتشویقی 70
2-2-5-1-عوامل موثردرترکیب ترفیع: 71
2-2-5-2-تبلیغات 72
2-2-5-3-پیشبردفروش: 74
2-2-5-4-روابط عمومی 75
2-2-5-5-فروش حضوري 76
2-2-6-سهم بازار محصولات لبنی پگاه 77
2-2-7-پیشینه پژوهش 81
2-3-بخش سوم:آشنایی با محصولات لبنی 85
2-3-1-تاریخچه 85
2-3-2- شركت صنايع شير ايران – پگاه 85
فصل سوم:روش تحقیق 90
3-1- مقدمه 91
3-2- نوع و هدف تحقیق 92
3-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق 93
3-4-محاسبه حجم نمونه 93
3-5-قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 94
3-6- ابزار پ‍ژوهش و گردآوري داده ها 94
6-3-1-اجزای اصلی پرسشنامه 95
3-7-كيفيت ابزار اندازه گيري مدل تحقيق- روايي و پايايي 98
3-7-1- روايي 98
3-7-2- پايايي 98
3-7-3-روش ضریب آلفای کرونباخ 99
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها 101
3-9- مراحل تحقیق 102
فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها 104
4-1- مقدمه 105
4-2- آمار توصیفی : 106
4-1-1- توزیع سن فروشندگان 106
4-2-2- میزان تحصیلات فروشندگان سوپر مارکت ها 107
4-2-3- سابقه کار 108
4-3- آمار استنباطی : 109
4-3-1- تحلیل عاملی 109
4-3-2- فرضیه اول: 113
4-3-3- فرضیه دوم : 114
4-3-4- فرضیه سوم: 115
4-2-5- فرضیه چهارم : 115
4-3-6- فرضیه پنجم : 116
4-3-7 – رده بندی تاثیر عناصر آمیخته بازار یابی بر افزایش سهم بازار شرکت پگاه 117
4-3-8 -رتبه بندی شاخص های عامل محصول 118
4-3-11- رتبه بندی شاخص های عامل پرسنل 120
4-3-12- رتبه بندی شاخص های عامل ترفیع 121
فصل پنجم :نتیجه گیری 122
5-1- مقدمه 123
5-2- خلاصه تحقیق 123
5-3-نتیجه گیری 124
5-3-1-نتیجه بررسی فرضیه اول تحقیق 124
5-3-2- نتیجه بررسی فرضیه دوم تحقیق 125
5-3-3- نتیجه بررسی فرضیه سوم تحقیق 126
5-3-4- نتیجه بررسی فرضیه چهارم تحقیق 126
5-3-5- نتیجه بررسی فرضیه پنجم تحقیق 127
5-3-6- اولویت بندی عوامل موثر بر افزایش فروش و سهم بازار شرکت پگاه فارس 128
5-4- سازگاري يافته ها با تحقيقات پيشين 128
5-5- تحلیل نتایج و پیشنهادات مرتبط با موضوع پژوهش 129
5-6-پیشنهادهایی جهت پژوهش های آتی 133
5-7- محدودیت های تحقیق 134
منابع 136
پرسشنامه147

فهرست منابع:

آذر، عادل ، مومنی ، منصور.( 1387).آمار و کاربردهای آن در مدیریت، جلد اول. تهران: انتشارات سمت.

اربابی، علی محمد.(1350). تبلیغات تجاری. تهران: انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی، چاپ اول.

ارجمند کرمانی، سامان.(1390). پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر نقش آمیخته بازاریابی بر توسعه صادرات فرش دست باف استان کرمان. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم.

اسفیدانی ، محمد رحیم.( 1385). استراتژی بازاریابی در بازارهای اینترنتی. تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

اسماعیل پور، حسن.(1384).مبانی مدیریت بازاریابی .تهران: انتشارات نشر نگاه دانش.

اگیلوی، دیوید.0 1382). رازهای تبلیغات، ترجمه: حمیدی، کوروش، فروزفر، علی. تهران: انتشارات مبلغان.

ایران نژاد پاریزی، مهدی. (1378). روش های تحقیق در علوم اجتماعی. تهران: نشر میدان.

بلوریان تهرانی ،محمد.(1376).بازاریابی و مدیریت بازار.انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگانی.

پور غفاری لاهیجی ، آزاده.( 1383). تبلیغات ایران زیر ذره بین. مجله الکترونیکی مرکز اطلالعات و مدارک ایران. 1(2).

پور غفاری، آزاده.( 1387).اولویت بندی درجه تاثیر هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران کتاب. دانشگاه علامه طباطبایی

پور کریمی، جواد.(1381). تبلیغات رسانه ای و تغییر نگرش مخاطبان: رویکردی روانشناختی بر تبلیغات. فصلنامه پژوهش و سنجش، 29.

خاکی ، غلامرضا.( 1384). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. تهران: انتشارات بازتاب، چاپ اول.

دلاور، علي.(1374). مقدمه‏اي بر نظريه‏هاي اندازه‏گيري (روانسنجي). تهران: انتشارات سمت.

دانایی فر، حسن، الوانی ، مهدی ، آذر ، عادل.( 1383). روش شناسی پژوهش های کیفی در مدیریت: رویکرد جامع. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.

رضائيان، علي. (1376). تجزيه و تحليل و طراحي سيستم. تهران: سمت، چاپ اول، ص154.

رنجبران، حسین.( 1378). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: نشر بازرگانی.

روستا، احمد، ونوس، داور ، ابراهیمی، عبدالحمید.( 1381). مدیریت بازاریابی. تهران: سمت، چاپ ششم، ص216.

سالار، جمشید.(1388). رابطه آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده. تهران: ماهنامه تدبیر، 186

سرکا، والتر.( 1384). مبانی فن‌آوری بسته‌بندی، شناخت: نگاهی به بسته بندی، كاركردهای بسته بندی، طراحی گرافیك. ترجمه هاشم حبیبی. تهران: هیراد، ، چاپ اول، ص17.

سرمد، زهره، دبازرگان ، عباس، حجازی ، الهه(1377). روش های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.

سعیدی نیا، حمید رضا ، بنی اسدی ، مهدی.( 1385). قیمت‌گذاری محصولات صنعتی. تهران :ماهنامه تدبیر ، 176.

سلیمی، پیام.(1388).بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی در افزایش سهم بازار و فروش گروه شرکت های مجتمع معادن سنگ چینی نی ریز. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

صنایعی، علی.(1377). اصول بازاریابی و مديريت بازار. تهران: پرسش، ، چاپ سوم.

ظهوری، قاسم.(1378). کاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی در مدیریت، تهران: انتشارات میر.

علمی، محمد.( 1373). رهنمودهای اساسی در زمینه بسته‌بندی. تهران: مرکز توسعه صادرات ایران، ، چاپ اول، ص10.

علیپور شیر سوار، حمید رضا ، پرهیزی گشتی، حسین.(1390). رتبه بندی عوامل موثر در افزایش کارایی کانل های توزیع و پخش کالاهای تند مصرف. دانشگاه آزاد اسلامی رشت.

غیاثوند، احمد.( 1387). کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده ها. تهران: نشر لویه.

فرج پور پیر بستی، مقداد .(1386).تاثیر عوامل کیفیتی مارک های مختلف محصولات لبنی(دوغ) در میزان رضایت مشتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.

فرجی، مرتضی ، علی دادی، یاسر ، لطفی، احمد.( 1390). کانال های توزیع فرش در جهان و کیفیت حضور ایرانیان در آن. مجله بررسی های بازرگانی، شماره چهل و هفتم.

فرزین، دکتر محمدرضا. ( 1386). آسیب شناسی شبکه توزیع شیر در ایران. مجله اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 59.

کاتلر، فیلیپ(1388). مدیریت بازاریابی ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان: آموخته، چاپ پنجم.

کاتلر، فیلیپ(1387). مبانی مدیریت بازاریابی ترجمه علی پارسائیان. تهران: ترمه، چاپ دوم.

کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری.( 1385). اصول بازاریابی. ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان: آتروپات، ، چاپ ششم..

کاتلر، فیلیپ . (1389).تجزیه و تحلیل ، برنامه ریزی، اجرا و کنترل. ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان : انتشارات آموخته.

کرلینجر، فرد آن. (1374). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه: پاشا شریفی، حسن ، نجفی زند،جعفر. تهران:انتشارات آوای نور.

کشاورز سعید، کوروش.( 1379).بررسی عوامل موثر در افزایش سهم بازار فروش محصولات نیرو محرکه. دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی.

کمالی، کامل، دادخواه، محمدرضا .(1384). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران: انتشارات شهر آشوب.

 

گل افشان یوسفی، الناز.(1383). بررسی عوامل موثر بر میزان فروش و سهم بازار شرکت بوتان( محصولات ماکروویو).دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.

گلچین فر، شادی ، بختایی ، امیر.( 1385). اصول قیمت گذاری. تهران: مجله تدبیر ، ، 178.

لاولاك ،کریستوفر،رایت، لارن. (1388 ).اصول بازاریابی و خدمات. ترجمه ابوالفضل تاج زاده نمین. تهران : انتشارات سمت.

محبی، حمیدرضا.( 1379).مدیریت بسته‌بندی: لزوم نگرش سیستماتیك به صنعت نوین بسته‌بندی، تهران:گفتمان، ، چاپ اول، ص17

محمدیان، محمود.(1385). مدیریت تبلیغات از دید بازاریابی. تهران: انتشارات حروفیه، چاپ چهارم.

میلر، جان ، مور، دیوید.(1385). کسب و کار نام های تجاری، ترجمه : بطحایی، عطیه ، درگی ، پرویز. تهران: نشر رسا.

نصیری، نصرت ا….(1385). شناسایی و رتبه بندی مهمترین محصولات یک و یک از نظر خرده فروشان یک و یک در تهران و تعیین موضع یک و یک از دیدگاه آنان براساس عناصر یاد شده. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

هارت، نورمن.(1382). بازاریابی صنعتی ، ترجمه: گوهریان، محمد ابراهیم ، کرمانی ، محمد. تهران: انتشارات امیر کبیر.

یاری، علیرضا، مصلحی، عادل، موسی زاده، نیلوفر.( 1388).ارائه روشی جهت تعیین کانال توزیع خدمات(مطالعه در یک شرکت مخابراتی). دوفصلنامه مطالعات مدیریت، سال 20، شماره 60.

(2010).marketing – print advertising: marketing Weekly News.Atlanta, 25.

Armstrong, Gary.(2003). pricing of Strategic goods .

Asgharpour, Narges & Emami, Amir & Shafieyoun, rasol.(2012). The Effect of Marketing-Mix and Corporate image on brand equity .Case study: Kalleh Dairy Company.International Journal of Business and Management Tomorrow , 2 ( 2).

Bell, E & Wright, T.(2008). shut-up I don’t care: understanding the role of relevance and interactivity on customer attitudes toward repetitive online advertising . Jornal of Electronic commerce Research, 9(1) , 62.

Berry, William L. & Cooper, Martha C.(2008). Manufacturing flexibility: methods for measuring the impact of product variety on performance in process industries”, Journal of Operations Management , 17.

Bennett, Anthony.(1997). The five v,s – a buyer perspective of the marketing . Journal of Marketing Intelligence and Planning , 15(3) , 151-156.

Bilgen, B & Günther H.O.(2010). Integrated production and distribution planning in the fast moving consumer goods industry:a block planning application.

 

Forza, Cipriano & Salvador, Fabrizio(2002).Managing for variety in the order acquisition and fulfillment process: The contribution of product configuration systems. International Journal of Production Economics, 76.

Garvin ,D.(1987). Competing The Eight Dimensions Of Quality. Harvard BusinessReview.

Goldsmith, Ronald. (1999). The personalized marketplace: beyond the 4p,s , Marketing Intelligence & and Planning, 17( 4) , 178-185 .

Gronroos, Christian.(1997). marketing mix to relationship marketing. Journal of Mnagement Decision, volume 35(4) , 322-339.

Granroos, Ch.(2004). The relationship marketing process. Journal of Business & Industrial Marketing, . 19( 2) , 99-113 .

Grunert, Klaus G. &  Bech-Larsen, Tino &  Bredahl, Lone

چکیده

در جهان فرا رقابتی امروز، راز بقا و موفقیت سازمان ها، درک ساختار رقابتی بازار است. دستیابی به این درک، مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و خواست مشتری و ارزیابی و بهره گیری از آمیخته بازاریابی (4P) در بازار به منظور دستیابی به فروش بیشترمی باشد. در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی و اولویت بندی شاخص هایی از عوامل آمیخته بازاریابی می باشد که بیشترین تاثیر را در جذب و حفظ مشتریان شرکت پگاه فارس دارد تا بتواند با شناسایی و اولویت بندی آنها به مدیریت شرکت در رابطه با تصمیم گیری های بازاریابی کمک رساند. جامعه آماری تحقیق، فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز می باشند که از کل جامعه آماری تعداد 265 فروشگاه  به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد.

در این پژوهش از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده و روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی می باشد.

فرضیه های تحقیق به تفکیک هر یک از آمیخته های بازاریابی مورد آزمون قرار گرفت که همه فرضیات، با اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت. سپس عناصر آمیخته بازاریابی بوسیله آزمون فریدمن مورد رتبه بندی قرار گرفت که رتبه ها از قرار زیر است:

توزیع رتبه اول ، محصول رتبه دوم، عامل قیمت رتبه سوم ، خصوصیات فروشنده رتبه چهارم و ترفیع در رتبه پنجم قرار گرفت.

کلمات کلیدی: آمیخته بازاریابی، محصول، کانال توزیع، قیمت ، خصوصیات فروشنده، فروش

 فصل اول:کلیات تحقیق

 1-1-مقدمه

در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمان ها ست. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها  و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آنها در خرید محسولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می توان عوامل تاثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکت ها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکت ها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. در این راستا شناخت ابعاد مختلف گرایش خریدار و تعیین ارتباط بین آنها عناصر آمیخته بازاریابی ضروری است(سالار، 1388، ص 2).

بازاریابی یک فعالیت مدیریتی است، که برای رسیدن به اهداف مشتریان در کنار رسیدن به اهداف سازمان تاکید دارد. بازاریابی با درک نیازهای مشتریان، توسعه محصولات و خدمات برای رفع این نیازها، قیمت گذاری کارای محصولات و خدمات، اطلاع رسانی به مشتریان در در مورد قابلیت دسترسی به این محصولات و خدمات، تحویل کارا و اطمینان  از رضایت مندی در طول و بعد از فرایند مبادله به کار می رود. با این شیوه سازمان قادر خواهد بود محصولات یا خدمات خود را مطابق با نیازهای مشتریان عرضه کند و انتظار رسیدن مشتریان را داشته باشد (سالار، 1388، ص 2).

محصول(کالا و خدمت) باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتری باشد. قیمت باید متناسب با توانایی های خریدار باشد. این محصول باید در دسترس مشتری قرار گیرد تا در خرید آن دچار مشکل نشود و در نهایت ترفیعات لازم نیز انجام می گیرد تا مصرف کنندگان بالقوه از وجود چنین محصولی باخبر شوند.

پس از انتخاب یک بازار هدف، مدیران بازاریابی باید یک برنامه سیستماتیک برای فروش به مشتریان و ایجاد روابط بلند مدت تدوین کنند. برنامه بازاریابی از تصمیماتی راجع به محصول، قیمت، ترفیع و توزیع تشکیل می شود. اینها مهمترین نوع بخش هایی هستند که مدیران بازاریابی برای رسیدن به اهداف فروش و سودآوری، منابع شرکت را به آنها تخصیص می دهند.

سهم بازار با توجه به درصد کل فروش یک شرکت در یک دوره زمانی خاص به کل کالای فروش رفته در بازار اندازه گیری می شود.

سهم بازار می تواند با تغییر متغیرهایی که به عنوان عوامل آمیخته بازاریابی مشهور هستند و بر افزایش فروش تاثیر گذار هستند، تغییر پذیرد. مثلا با تغییر ویژگی های محصول نظیر بهبود کیفیت محصول، بهبود بسته بندی و یا طراحی می توان ارزش بیشتری برای مشتریان ایجاد کرد و یا اگر قیمت ها با توجه به میزان تقاضا انعطاف پذیری داشته باشد، با کاهش قیمت فروش بالا خواهد رفت یا با افزایش توزیع کنندگان و کانال های توزیع و بهینه سازی وضعیت و سرعت توزیع، تعداد مشتریان افزایش خواهد یافت. آنگاه اندازه فروش و سهم بازار نیز افزوده خواهد شد.

سهم بازار در برگیرنده قسمتی از کل بازار است که یک بنگاه تولیدی یا خدماتی آن را به خود اختصاص می دهد و یا به عبارتی دیگر نیازهای آن قسمت را تامین می نماید و به آنها خدمت می نماید(بلوریان تهرانی، 1376، ص 51).

1-2-بیان مساله

درک ساختار رقابتی بازار بیش از هر چیز مستلزم آگاهی و شناخت مدیریت از نظرات و درخواست مشتری و ارزیابی نحوه بهره گیری از عوامل موثر بر بازار به منظور دستیابی به مقدار مشخص از فروش و سهم بازار مورد نظر است

سهم بازار غالبا همراه با سودآوری است و نسبت عملکرد شرکت نسبت به سایر رقبا را می توان با استفاده از میزان فروش و سهمی که از شرکت از یک کالا یا محصول در بازار به خود اختصاص می دهد محاسبه نمود، به همین جهت شرکت ها به دنبال افزایش فروش خود در مقایسه با رقبا هستند. با توجه به تحقیقات به عمل آمده آمیخته بازاریابی از اهمیت خاصی در مشخص کردن وضعیت شرکت در بازار هدف و همچنین جلب مشتریان جدید برخوردار است. در واقع یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در حفظ و یا افزایش فروش و اندازه سهم بازار، همین آمیخته بازاریابی است.

به عبارتی به کارگیری آمیخته بازاریابی باعث اجازه دادن به شرکت ها و سازمان ها برای ایجاد و بکارگیری مزیت رقابتی در محیط بازار می باشد.

امروزه محصولات لبنی به علت گستردگی و تنوع محصولات و همچنین نوآوری های زیاد در این رشته از صنعت، همچنین محصولات متفاوت برای ذائقه های متفاوت به عنوان کالایی که برای خرید آن برنامه ریزی صورت می گیرد و به مارک های متفاوت آن توجه می شود، تبدیل شده است. رفتار خرید مشتریان نیز با توجه به گستردگی محصولات و مارک های متفاوت از اهمیت بالایی برخوردار است. شناسایی عواملی که در  رفتار خرید مشتریان نقش دارد و اولویت بندی عوامل به ترتیب اهمیت آنها از این جهت مهم می باشدکه با مطالعه این عوامل و اولویت بندی آنها، پی به خواسته ها و معیارهای مشتریان در هنگام خرید محصولات پی می بریم و از جمله فواید آن این است که با آگاهی از معیارهای مشتریان در هنگام خرید می توان با ارضای خواسته های آنها، فروش شرکت و در پی آن سهم بازار و سود شرکت را که از جمله اهداف آن شرکت می باشد را بالا ببریم.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

با توجه به پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی . تحولات چشمگیر در تمامی جنبه های زندگی بشری، بی تردید رفتار خرید مشتریان و چگونگی تصمیم گیری آنان نیز از دگرگونی ها بی بهره نخواهند بود. بنابراین سازمان ها و شرکت هایی موفق خواهند بود که بتوانند به بهترین حالت در سریع ترین زمان ممکن، به نیازهای در حال تغییر مشتریان، پاسخگو باشند(هارت، 1382، ص 48).

موفقیت شرکت ها و موسسات در گرو شناخت هرچه بیشتر از مشتریان و عوامل تاثیر گذار بر بازار است. در این میان مفهوم آمبخته بازاریابی مسیر عملکرد سازمان را با استفاده از یک سری متغیرهای قابل کنترل در محیطی که عوامل غیر قابل کنترل زیادی دارد(بازار خارجی) مشخص می کندشد.

ارائه کالای مطلوب و در نهایت رضایت مشتری از عوامل مهمی است که می تواند باعث تکرار خرید خرده فروشان شود.

شناخت نیازهای مشتریان و ارضای این نیازها از طریق برآوردن معیارهای مورد نظر خریدار از مهمترین فعا لیت های بازاریابی در فروش کالا می باشد که نتیجه آن افزایش فروش شرکت است که این نتایج همواره از اهداف اصلی شرکت ها می باشد.

وظیفه بازاریاب این است که مشتری و رقیب را در نظر بگیرد و آمیخته و یا ترکیبی از فعالیت ها را ایجاد می کند که هم مزایای رقابتی را دارا باشد و هم بهره برداری کامل از قابلیت های سازمانی را امکان پذیر نمابد.

با توجه به اینکه تا کنون پژوهش های علمی و جامعی در مورد شناسایی عوامل موثر بر فروش شرکت پگاه انجام نگرفته است و مدیران این شرکت برای توسعه سهم بازار خود به اطلاعات دقیق تری نیاز دارند ضرورت انجام این پژوهش تجربی آشکار می گردد.

 1-4-اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی  بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس در زمینه محصولات لبنی است. همچنین ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش فروش شرکت پگاه در بازار محصولات لبنی مد نظر می باشد. در پایان انتظار می رود شرکت پگاه بتواند از نتایج این مطالعه برای برنامه استراتژیک بازاریابی استفاده کند.در این جهت می توان گفت اهداف تحقیق به شرح زیر می باشند:

بررسی تاثیر عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

اولویت بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکت پگاه فارس

 1-5- فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی : 

عناصر آمیخته بازاریابی در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر معنی دار و مثبتی دارند.

فرضیه های فرعی:

عنصر محصول در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.

عنصر قیمت در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیردارد.

عامل توزیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.

تدابیر ترفیع در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.

خصوصیات فروشنده در افزایش فروش شرکت پگاه فارس تاثیر دارد.

محقق در این تحقیق علاوه بر، بررسی تاثیر هر یک از عوامل فوق در افزایش فروش شرکت پگاه فارس در صدد رتبه بندی تاثیر هر یک از عوامل فوق نیز می باشد.

1-6-قلمرو تحقیق

قلمرومکانی این تحقیق شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس و بازار محصولات لبنی در شیراز می باشد. قلمرو زمانی آذر 90 تا شهریور 91 می باشد.

1-7-روش  تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف و انگیزه انجام آن، از نوع تحقیقات کاربردی است و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد. از آنجایی که جامعه آماری پژوهش را فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) محصولات پگاه در شهر شیراز تشکیل می دهند، نظر سنجی از فروشندگان فروشگاه ها (سوپر مارکت ها و خرده فروشی ها) مستقر در شیراز انجام خواهد گرفت.

1-8- جامعه آماری

با توجه به تعریف بیان شده جامعه آماری در این تحقیق، جامعه آماری عبارت است از فروشندگان( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها) محصولات لبنی در شهر شیراز  می باشد. علت انتخاب این جامعه آماری این است که فروشندگان ( سوپر مارکت ها، فروشگاه ها ) به طور مستمر با مشتریان محصولات لبنی در ارتباط بوده و از دیدگاه ها و نظریات و گرایش ها و خواسته های آنها آگاهی دارند و از سوی دیگر با محصولات سایر رقبا و نگرش مصرف کنندگان جامعه نسبت به کالا های آنها (محصولات رقیب) آشنایی دارند بنابراین می توان با اظهار نظرها و ارزیابی های آنها و داده هایی که ارائه می دهند اتکا نمود.

1-9-نمونه آماری

از آنجا که تعداد اعضای جامعه آماری زیاد است و بررسی تک تک آنها کاری بسیار دشوار، وقت گیر و پر هزینه می باشد در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات نمونه گیری صورت گرفته است. برای انجام نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است.

ابتدا تعداد نمونه مشخص می شود و سپس از نمونه گیری( توزیع پرسشنامه ) طبقه بندی شده تصادفی استفاده خواهد شد.

.1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-10-1-  متغیر های تحقیق و تعریف عملیاتی متغیر مستقل و وابسته

متغیر مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب،  دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش روی متغیر دیگر( وابسته) مشاهده می شود. که در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل محصول ، قیمت ، توزیع ، تدابیر ترفیع و خصوصیات فروشنده می باشد.

متغیر وابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد که در این تحقیق افزایش فروش شرکت پگاه فارس می باشد.

1-10-2- تعریف واژه ها

آمیخته بازاریابی: آمیخته بازاریابی به عنوان مجموعه ای از متغیرهای بازاریابی قابل کنترل است که یک شرکت در هم می آمیزد تا باعث جوابگویی نبازهایش در بازار هدف گردد.(Rafiq & Ahmed, 1995, P.4)

محصول: محصول یا کالا اساسی ترین ابزار ترکیب عناصر بازاریابی است. محصول ، حاصل کار عرضه محسوس موسسه به بازار است. به عبارت دیگر، محصول شامل ترکیب کالا و خدماتی است که شرکت به بازار هدف خود ارائه می دهد. محصول در بر گیرنده اجزاء و متغیرهای زیر است: (کاتلر، ۱۳۸8، ص۱۳۱)

کیفیت: درجه ای که یک محصول با انتظارات مشتری و مشخصات ارائه شده تطبیق دارد( روستا و همکاران، 1381، ص 221).

بسته بندی : به معنی ظرف، محافظ یا سیستمی است که سلامت کالای مورد نظر را در فاصله تولید تا مصرف حفظ نموده وآن را از ضربات، صدمات، لرزش و فشار و ارتعاش مصون نگه می دارد( بلوریان تهرانی، 1376، ص 97).

تنوع: تنوع محصول به موجود بودن محصول در مدلها، تیپ ها و طرحهای مختلف مطابق با خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد(Kim & Wong & Eng ,2005, P.1001).

برند: یک نام و نشان تجاری(Brand)، یک نام، اصطلاح، علامت، نشان یا طرح یا ترکیبی از اینهاست که برای شناسایی کالاها یا خدمات یک فروشنده یا گروهی از فروشندگان و متمایز کردن این کالاها یا خدمات از کالاها یا خدمات رقبا، به کار می رود(کاتلر، ۱۳۸8، ص 159).

قیمت: مقدار پولي است كه مشتري بايد براي بدست آوردن محصول بپردازد.

قيمت از نظرلغوي يعني سنجش، ارزيابي، اندازه و معيار. قيمت در بازار عبارت است از ارزش مبادله‌اي كالا و خدمت كه به صورت واحد پول بيان مي‌شود.

کانال های توزیع: کانال توزیع که گاهی کانال تجاری نامیده می شود مسیری است که از آن برای انتقال محصول از تولید کننده به مصرف کننده نهایی استفاده می شود( رنجبران، 1378، ص 264).

ترفیع: تبلیغ و ترفیع از ارکان سیستم بازاریابی می باشد. منظور از آمیخته های فعالیت های ترفیعی مجموعه ای از تبلیغات، فروش حضوری، پیشبرد فروش و روابط عمومی است که برای دستیابی به هدف های برنامه فروش مورد استفاده قرار می گیرد( کیگان، 1383، ص 391).

تبلیغات تجاری: شرکت از طریق تبلیغات با گشتریان و توده مردم ارتباط برقرار می کند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير اجزاي آميخته بازاريابي برجذب مشتريان بانک توسعه تعاون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122