پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بانکداري اينترنتي بر وفاداري مشتريان بانک پارسيان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بانکداري اينترنتي بر وفاداري مشتريان بانک پارسيان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 132 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بانکداري اينترنتي بر وفاداري مشتريان بانک پارسيان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : طرح پژوهش
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق5
1-4 اهمیت و ضرورت موضوع 5
1- 5 اهداف تحقیق 6
1-6 فرضیات تحقیق 7
1-6-1) فرضیه اصلی 7
1-6-2) فرضیه فرعی 7
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی تحقیق8
1-8 قلمرو تحقیق10
1-8-1) قلمرو مکانی 10
1-8-2) قلمرو زمانی 10
1-8-3) قلمرو موضوعی 10
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ادبيات تحقيق 12
2-1) بانکداری اینترنتی 12
2-1-1 ) تاریخچه بانکداری اینترنتی 12
2- 1-2 ) مفاهیم و تعاریف 18
2-1-2-1 ) بانکداری اینترنتی 18
2-1-2-2)محیط الکترونیکی و ابعاد و سازه های آن22
2-1-2-3) چگونگی پیدایش بانکداری الکترونیک در جهان 22
2-1-3) بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری) 23
2-1-3-1) ماشین خودپرداز (ATM) 23
2-1-3-2) ماشین های نقطه فرو ش (EFTPOS) 23
2-1-3-3) بانکداری تلفنی 24
2-1-3-4) بانکداری اینترنتی 24
2-1-4) مزایای بانکداری الکترونیک 24
2-1-5) نقش بانکداری الکترونیک در تجارت الکترونیک 25
2-1-6) ضرورت بکارگیري فناوري اطلاعات در ارائه خدمات بانکی 26
2-1-7) سامانه هاي بانکداري مجازي 30
2-1-7-1) سامانه موبایل بانک 30
2-1-7-2) سامانه تلفن بانک 31
2-1-7-3) سامانه اینترنت بانک 32
2-1-7-4) درگاه پیامک SMS 33
2-1-7-5) درگاه پرداخت الکترونیکی (اینترنتی) 34
2-1-8) مزایای بانکداری الکترونیکی 35
2-1-8-1) دسترسی یا دستیابی فارغ از مکان و زمان به خدمات ارائه شده بانک ها 35
2-1-8-2) حذف موانع افتتاح حساب 35
2-1-8-3) سهولت در پرداخت قبوض 35
2-1-9) چالش های پیاده سازی بانکداری اینترنتی 36
2-2) : وفاداری مشتریان 37
2-2-1) مقدمه 37
2-2-2) رضایت و وفاداری 38
2-2-3) جنبه های مختلف رابطه رضایت و وفاداری 39
2-2-4) عوامل اثرگذار بر رابطة رضایت و وفاداری 43
2-2-4-1) هزینه های تغییر (switching costs) 43
2-2-4-2) عوامل دموگرافیک 43
2-2-4-3) رضایت کلی (Overal satistaction) 44
2-2-4-4) اثر سازگاری Compatibility effect 45
2-2-5) انواع وفاداری 46
2-2-6) وفاداري الكترونيكي 47
2-3) رابطه بین وفاداری مشتریان و بانکداری الکترونیک 48
2-3-1) رابطه بین وفاداری مشتریان و سودآوری بانکی 48
2-3-1-1) سودآوری حاصل از خرید بیشتر 48
2-3-1-2) سودآوری حاصل از کاهش هزینه های عملیاتی 48

2-3-1-3) سودآوری حاصل از جذب مشتریان جدید از طریق مشتریان وفادار 48
2-3-1-4) سودآوری حاصل از افزایش قیمت فروش 49
2-4 استنتاج از مباحث نظری و چارچوب تئوریک تحقیق49
بخش دوم : پیشینه تحقیق 51
2-3-1) مقدمه 51
2-3-2) تحقیقات انجام شده 51
2-3-2-1) تحقیقات انجام شده در خارج کشور 51
2-3-2-2) تحقیقات انجام شده در داخل کشور 53
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3- 1) مقدمه 59
3-2) روش تحقیق (فرآیند اجرای تحقیق) 59
3-3) جامعه آماری 60
3-4) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه 60
3-5) روش های گردآوری اطلاعات 61
3-6) ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات 61
3-7) روایی و پایایی 62
3-7-1) روایی 62
3-7-2) پایایی 62
3-8) آزمون کلوموگروف – اسمیرنف 64
3-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه 68
4-2) توصیف پاسخ دهندگان تحقیق 69
4-2-1)جنسیت پاسخ دهندگان 69
4-2-2) تأهل پاسخ دهندگان 70
4-2-3) ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان 71
4-2-4) سن پاسخ دهندگان 72
4-2-5) سابقه کار پاسخ دهندگان 73
4-3) توصیف متغیر های تحقیق 74

4-3-1) توصیف متغیر کیفیت خدمات در وب سایت ها 74
4-3-2) توصیف متغیر ادراک و ارزش در وب سایت ها 75
4-3-3) توصیف متغیر اعتماد در وب سایت ها 76
4-3-4) توصیف متغیر عادت در وب سایت ها 77
4-3-5) توصیف متغیر شهرت در وب سایت ها 78
4-3-6) توصیف متغیر بانکداری اینترنتی 79
4-3-7) توصیف متغیر وفاداری مشتریان 80
4-4) آزمون فرضیات تحقیق 81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 87
5-2) نتایج آمار استنباطی 87
5-2-1) نتایج آزمون فرضیه اول 89
5-2-2) نتایج آزمون فرضیه دوم 89
5-2-3) نتایج آزمون فرضیه سوم 89
5-2-4) نتایج آزمون فرضیه چهارم 89
5-2-5) نتایج آزمون فرضیه پنجم 89
5-3) بحث و تفسير 90
5-4) پیشنهاد ها 91
5-5) مقایسه نتایج با تحقیقات مشابه 92
5-6) جمع بندی نهایی 93
5-7) پیشنهادهای آتی برای ادامه تحقیقات 95
5-7) موانع تحقیق 95
منابع 96
پيوست ها 106

منابع

منابع فارسی :

آرمسترانگ، گری، کاتلر، فیلیپ و “اصول بازاریابی” ترجمه بهمن فروزنده، چاپ شانزدهم، نشرآموخته،اصفهان، 1391.

2.آماده، حمید، جعفر پور محمود، بررسی موانع و راهکارهای توسعه ی بانکداری الکترونیکی در بانک های خصوصی کشور، پژوهشنامه ی مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ی 2 ( پیاپی 36 )، نیمه ی دوم 1388.

3.اداره تحقيقات بانك سپه (1382)؛ صرفه جويي كاربرد بانكداري الكترونيك در بانكداري سنتي.

4.اصغرپور، محمدجواد، 1382، تصمیم گیری گروهی و نظریه بازی ها با نگرش تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.

5.الهياري فرد، محمود (دي ماه1382)؛ بانكداري الكترونيك در استراليا، نشريه داخلي بانك ملي ايران شماره 94.

6.الهياري فرد، محمود (شهريور 1382)؛ بررسي مقايسه اي خدمات بانكداري سنتي و بانكداري الكترونيك در ايران؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركز.

7.الهياري فرد، محمود (1382)؛ خدمات بانكداري الكترونيك و نيازهاي اجرايي آن در مقايسه تطبيقي هزينه هاي عملياتي، خدمات مختلف بانكي؛ تهران؛ پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي؛ چاپ اول.

8.الهياري فرد،محمود 1351 .خدمات بانکداري الکترونيك ونيازهاي اجرايي آن در مقایسه تطبيقي هزينه های عملياتي خدمات بانکي .چاپ اول .تهران :پژوهشکده پولي وبانکي ،بانك مركز.

باقرزاده، محمد، 1388، تحلیلی بر موانع توسعه پایانه های فروش بانک کشاورزی استان یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه یزد.

10.باقری، علی اصغر، 1391، سیر فناوری اطلاعات در بانکداری، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.

11.بصیری، مهدی، ربیع، مریم،1386 ، بانکداري الکترونیکی در ایران : مفاهیم، زیر ساخت ها، چالش ها، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران،آذر ماه.

12.بهکیش، محمد مهدی(1389)  اقتصاد چیست؟، نشر نی، چاپ دوم.

13.پورايرج، رضا (1377)؛ بررسي عوامل مؤثر بر رضايت بخشي مشتريان بانك به منظور بهبود و بالندگي سازمان؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشكده علوم اداري و اقتصاد.

14.تامبوریس، 2004، رویکرد های دولتی در بانکداری، دانشگاه فنلاند، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، تهران،آذر ماه.

15.توسلي شكيب،محمود (1379)؛ بررسي اثرات مبادله الكترونيكي داده ها بر افزايش كارآيي و تسهيل مبادلات بين المللي در ايران؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه فردوسي مشهد؛ دانشكده علوم اداري واقتصاد.

چاروسه، سعید 1391؛ بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک سپه؛ پایان نامه کارشناسی ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبايي؛ دانشكده حسابداري و مديريت.

17.حسن‌زاده، علي؛ پورفرد، فروغ (زمستان 1382)؛ بانكداري الكترونيك؛ فصلنامه تازه‌هاي اقتصاد؛ شماره 100.

18.حسن زاده، علي؛ صادقي، تورج(1382)؛بررسي تأثيرات بانكداري الكترونيكي بر توسعه نظام بانكي؛ مجله اقتصادي؛ شماره 25و26 .

19.رشيدي، مهدي. 1382. بانکداري بين‌المللي. تهران. ناشر: موسسه عالي بانکداري ايران.

20.روستا، احمد؛ ابراهيمي، عبدالحميد؛ ونوس، داور (1377)؛ مديريت بازاريابي؛ تهران؛ انتشارات سمت؛ چاپ دوم.

21.روشن، محمد 1389؛ بانکداري و تجارت الکترونيک؛ تهران . فصلنامه بانک. ناشر: بانک صادرات ايران.

22.زاهدپاشا، ه. (1390). عوامل تأثيرگذار بر وفاداري الكترونيكي مشتريان در فروشگاه هاي الكترونيكي، ماهنامه‌ي دولت الكترونيكي.

23.ساجدي فر، ع. ا.، اسفيداني، م.، وحدت زاده، م. و محمودي آذر، م. (1391). ارزيابي تأثير كيفيت خدمات الكترونيك در اعتمادسازي مشتريان آنلاين شركت هاي كارگزاري شهر تهران. مديريت فناري اطلاعات، 2 (11) : 47-68

24.سالاری، غ. منافع و هزینه های مشتری، مجله تدبیر، 1383، شمارة 150، 51-49 .

25.سيد جوادين، سيدرضا 1355 ؛ تعيين عوامل موثر یر وفاداری مشتريان توسعه صادرات ايران یا استفاده از مفاهيم مديريت ارتباط یامشتری  ؛ یررسی بازرگانی؛ 55-61 .

26.شكرگذار، رضا (1382)؛ امكان سنجي پياده سازي بانكداري الكترونيك در ايران با تأكيد بر بانك سپه؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه آزاد اسلامي؛ واحد تهران مركز .

27.عظيمي، سعيد (1381)؛ بررسي عوامل مؤثر بر رضايت ارباب رجوع در بانك رفاه از ديدگاه مشتريان؛ پايان نامه كارشناسي ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبايي؛ دانشكده حسابداري و مديريت.

28.علي محمدي، محمد (1381)؛ مديريت ارتباط با مشتري؛ ماهنامه علمي و آموزشي تدبير؛ شماره 129.

29.فیضی، سیروس، 1384، دموکراسی های متاخر: از زمان بر آمدن تا عصر گرفتاری، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، دانشگاه تهران.

30.قلي پور،جامعه شناسي سازمان ها ،رويکرد جامعه شناختي به سازمان و مديريت، آرين قلي پور ،سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت) 1388.

31.کاتلر و آرمسترانگ، 1380، اصول بازاریابی، ترجمة علی پارسائیان، نشر جهان نو، جلد دوم.

32.كهزادي، نوروز (1382)؛ وضعيت بانكداري الكترونيك در ايران و جهان.

33.كهزادي، نوروز (تابستان 1380)؛ بانكداري الكترونيك؛ پيش نيازها، محدوديتها و روشهاي پياده سازي آن در ايران (قسمت اول)؛ پيك توسعه؛ شماره 27.

34.كهزادي، نوروز (تابستان 1380)؛ بانكداري الكترونيك؛ پيش نيازها، محدوديتها و روشهاي پياده سازي آن در ايران (قسمت دوم)؛ پيك توسعه؛ شماره 28.

35.گشته گر، ونوس (1391)؛ بانکداری الکترونیک؛ مدیریت؛ شماره 37.

36.نوریس و هلدن، 2001، خدمات بانکداری و تاثیر آن بر مشتریان بانک ها،پایان نامه دکتری دانشگاه برلین آلمان.

37.مجیدی پور، رضا، رفیع زاده، اکبر، 1390، بانکداری الکترونیک ایران در یک نگاه، مديريت فناري اطلاعات، 1 (11) : 40-25.

38.موون و مینور، 1386، رفتار مصرف کننده، ترجمه عباس صالح اردستانی و محمدرضا سعدی، نشر اتحاد  و جهان نو.

39.میرابی، وحید رضا، وظیفه دوست، حسین، 1387، ررسي اندازه گيري رضايت مشتري از خدمات بانكداري الكترونيك با استفاده از مدل اصلاح شده كانو، ماهنامه بررسي هاي بازرگاني، سال پنجم، شماره 31 (پياپي 215)، مهر و آبان 1387 .

40.والي نژاد مرتضي. 1384. فن‌آوري‌هاي نوين و باز توليد تجارت، پول و بانک. تهران . فصلنامه بانک. ناشر: بانک صادرات ايران.

41.ونوس، داور؛ مختاران، ماهرخ (1381)؛ بانكداري الكترونيك و ضرورت توسعه آن در ايران؛ مديريت؛ شماره 67 و68.

منابع لاتین :

2.Auh,S.,Johnson, M.D, 2005, Compatibility effects in evaluations of  satisfaction and loyalty, Journal of Economic Psychology, No 26, P.P 35-57. 3.Bodet, G., 2008, Customer Satisfaction and loyalty in service, Two concepts, four constructs, several relationships, Journal of Retailing and Consumer service, No 15, P.P 156-162.

4.Chang ping-teng, 1998, The fuzzy delphi method via fuzzy statistics and membership function fitting and application to the human resources. Fuzzy Sets and Systems.durham,Kathy (1998); life long banking; connecting the unbanked date line.

5.Cohen, D., Can, C., Yong, H.H.A, choong, E., 2006, Customer satisfaction: A study of bank customer retention in New Zealand, Commerce Division (Discussion Paper), No 109.

6.Dalkey ,Norman, Helmer, Olaf, 1963, “An experimental application of the Delphi method to the use of experts”, Management Science,Vol.9, No.3, p. 458.

7.Durham,Kathy(1998); life long banking ; connecting the unbanked date line.

8.Furst, Karen (2002); Internet banking: Development & Prospec.

چکیده :

در دنیای کنونی بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشور هاست. به این ترتیب مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر عوامل موثر بانکداری اینترنتی در وفاداری مشتریان بانک پارسیان شهرستان رشت به آزمون پنج فرضیه می پردازد که متغیرهای بانکداری اینترنتی شامل کیفیت خدمات،ادراک و ارزش،اعتماد،عادت و شهرت می باشد.

تحقیق حاضر از نظر روش توصیفی- پیمایشی بوده و به لحاظ هدف کاربردي می باشد. جامعه آماري تحقیق کلیه افرادي که به شعبه های بانک پارسیان در شهر رشت مراجعه می کنند را تشکیل می دهند. حجم جامعه نا محدود و لذا جهت تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است و حجم نمونه n=384 بدست آمد همچنین از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

به منظور بررسی این رابطه، پرسشنامه ای برای بررسی و براي پاسخ گویی به آن از طیف نقطه اي لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماري داده ها، از آزمون هاي مختلف آماري شامل آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و پیرسون و همچنین از مدل رگرسیون استفاده شده است.

یافته هاي آزمون نشان می دهد که به جز شاخص کیفیت خدمات تمامی شاخص هاي بانکداری اینترنتی اعم از، ادراک و ارزش، اعتماد، عادت، شهرت بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان مؤثرند. نتایج حاصل شده به طور کلی بر وجود سطح قابل قبولی از تناسب بین عوامل موثر بر وفاداری مشتری تاکید می کند و باتوجه به نتایج نظرات قابل قبولی در میزان وفاداری مشتری حاصل شده است.

واژگان کلیدی: بانکداری اینترنتی، وفاداری مشتری، رضایت مشتری، کیفیت خدمات، ادراک و ارزش، اعتماد، عادت، شهرت  

فصل اول طرح پژوهش

1-1) مقدمه

يكي از مهم‌ترين پديده‌هاي ناشي از انقلاب اطلاعات، تحول در شيوه‌هاي سنتي تجارت و جايگزيني آن با تجارت الكترونيك است. از اين رو به واسطه نقش پول و بانكداري در تجارت، بانكداري الكترونيك اصلي‌ترين زيربناي تجارت الكترونيك محسوب مي‌شود.

طبيعتا در اين ميان، نقش بانك‌ها و موسسات اقتصادي در نقل و انتقال پول بسيار حياتي است. هنگامي كه در سال 1994 اينترنت قابليت‌هاي تجاري خود را علاوه برجنبه‌هاي علمي و تحقيقاتي به نمايش گذاشت، موسسات تجاري و بانك‌ها در كشورهاي پيشرفته اولين نهاد‌هايي بودند كه تلاش جدي خود را براي استفاده هر چه بيشتر از اين جريان بكار انداختند. محصول تلاش آن‌ها نيز همان بانكداري الكترونيك امروزي است. سپس به سرعت مشخص شد كه اينترنت بستر بسيار مناسبي براي انواع فعاليت‌هاي بانكداري و اقتصادي به شمار مي‌رود. بانكداري الكترونيك هم اكنون در جهان به عنوان يك بحث بسيار تخصصي و در عين حال، بسيار پيچيده تبديل شده است وتطبيق آن باسياست‌هاي تجاري و اقتصادي كشورهاي مختلف نياز به تحقيق و برنامه‌ريزي دقيق دارد (میرابی، 1387، ص 27).

بانك‌ها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي كه وظيفه ارايه خدمات پولي و مالي را دارند با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات از سويي مي‌توانند هزينه‌هاي خود را کاهش داده و موجب سود دهي خود و ذي نفعانشان را فراهم كنند و از سوي ديگر موجب رضايت‌ مندي مشتريان خود شوند. در اين خصوص با وجود پيشرفت ‌هاي خدمات پول الكترونيكي و ابزارهاي پرداخت در كشور، در استفاده از سامانه‌ هاي يكپارچه اطلاعاتي براي الكترونيكي كردن تعاملات درون بانكي و بين بانكي و اتصال بر خط مشتريان به بانك در آغاز راه هستيم. به همين دليل فناوري اطلاعات نتوانسته باعث كاهش هزينه‌ها و ارزان‌تر شدن خدمات بانكي و نيز حذف رويه‌هاي سنتي نظير توسعه شعب فيزيكي بانك‌ها و اسكناس شود (قلی پور، 1388، ص83 ).

در دنیای کنونی بانکداری از عوامل حیاتی توسعه کشور هاست. به این ترتیب مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند. باتوجه به اینکه بانک به عنوان یک موسسه مالی و اعتباری که سرمایه اصلی و منابع مالی آن از طریق سپرده گذاری و ارائه خدمات به مشتریان تامین می گردد.

وفاداری مشتری به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیعت و سودآوری بانک ها مورد توجه قرار گرفته است، این ویژگی زمانی که در سطح بالایی در مشتریان از خود نشان می دهد، باعث تمایل مشتریان به ادامه و توسعه روابط خود با  موسسه می شود.

مساله ای که امروز باید مورد توجه قرار گیرد این است که موسسات باید باور  داشته باشند که هرگونه اقدامی برای حفظ مشتریان کاری مفید و سودمند است چرا که بیشتر تحقیقات نشان می دهند که هزینه جذب مشتری جدید در عمل بارها از هزینه حفظ مشتری فعلی بیشتر است و نیز سودآوری مشتریان  فعلی بر این فرض استوار است که «ارزش چرخه حیات» آن ها مثبت باشد.الیور ([1]) در سال 1997 در چهارچوبی مفهومی طیف کامل وفاداری و نشان  تجاری را براساس مدل سلسله مراتب تاثیرات که از 4 مرحله شناخت، تأثیر پذیری، تصمیم به خرید و اقدام به خرید تشکیل می شود ارائه کرده است. تعریفی که تمامی مراحل این مدل را در بر داشته و مفهوم  واحدی را از آن ها ارائه می دهد عبارت است از تعهد قوی نسبت به خرید مجدد و حمایت پیوسته از یک کالا یا خدمت خاص در آینده، علی رغم تغییر شرایط محیطی و تلاش های بازاریابی رقبا که قابلیت تغییر رفتار و نگرش مشتریان یک محصول(خدمت) خاص را دارد، که حتی ممکن است به خرید محصولات (خدمات) دیگر آن نام تجاری نیز بینجامد، بنابراین شناخت کامل مشتری و مقدم شمردن وی از جمله عوامل تضمین موفقیت در بازار کسب کار امروز هستند. لذا داشتن استراتژی های نوین، توجه به نکات مهم در برقراری، حفظ و گسترش روابط با مشتری و تلاش برای جذب رضایت وی تحقق اهداف مشتری محور را گسترش می دهد و ئر بلند مدت پایگاهی از مشتریان وفادار را به ارمغان می آورد.

1-2) بیان مسئله

ظهور و پيشرفت انقلاب ديجيتال و فناوري اطلاعات، سرعت تغييرات را متحول كرد، به شكلي كه انسان به عنوان پديد آورنده ي آن نيز، هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در اين ميان بانك ها توانستند با حذف دو قيد مكان و زمان از خدمات بانكي و به كمك بستر اينترنت، نسبت به افزايش سرعت رويكرد مبادلات از آفلاين به آنلاين، با ايجاد بانكداري الكترونيكي نسل جديدي از مشتريان را به نام مشتريان الكترونيكي تجربه كنند. از اين رو، سودآوري بانك ها و بانك پارسیان، در جذب سهم بيشتري از اين مشتريان و به خصوص وفاداري آن ها نسبت به بانك است. نوآوری ها و تکنولوژی های ارائه شده از سوی بانک ها یکی از مولفه های اساسی پیکربندی سازمان های نوین خدماتی و تولیدی محسوب می شوند که نه تنها از امنیت بالایی برخوردار هستند، بلکه در رابطه با بقیه عناصر نقش مسلط و تعیین کننده ای دارد (دل افروز، کرمی، 1390). حيات جوامع انساني در طول تاريخ، همواره با تغييرات بسياري روبه رو شده است.

از دهه ي پاياني قرن بيستم و ظهور انقلاب ديجيتال و فناوري اطلاعات، سرعت تغييرات، تمامي اركان حيات انساني را درنورديد و آرامش نسبي و تحول تدريجي پيشين را با قدرت و سرعت برهم زده و مفاهيم و راهبردهايي را كه سال هاي سال، قرين زيست اجتماعي  اقتصادي انسان بوده است، براي نسل جديد بي خاصيت كرده و زمينه هاي گسست نسلي را در واحد زمان، پديدار ساخته است (جوینده، پیدایی، 1392). در چنين عصري، توفيق تنها از آن جوامع و سازمان هايي است كه پارادايم حاكم را به خوبي دريافته و براي زندگي در آن، متناسب با شرايط و مقتضيات چاره جويي كنند. براين اساس بازنگري تعريف ها، راهبردها و راهكارها، براي سازمان ها ضرورتي اجتناب ناپذير است. با پيدايش بانكداري اينترنتي، نسل جديدي از مشتريان پا به عرصه گذاشتند. بانك ها نيز به منظور دست يابي به سهم بيشتري از سود بازار رقابتي، مي بايستي نسبت به جذب هر چه بيشتر اين نسل مشتريان و وفاداري آنها، اقدام كنند و بانك پارسیان نيز از اين مقوله جدا نيست (جوینده، پیدایی، 1392). وفاداري عاملي مهم در موفقيت سازمان است و تأثير مثبتي بر سود سازمان مي گذارد. وفاداري مشتري در اصطلاح به حالتي گفته مي شود كه مشتري در مرحله ي بالاتر از رضايت قرار گرفته، خريد دائمي داشته، به رقبا توجه نكر ده و از سازمان نزد ديگرا ن تعريف و تمجيد مي كند (Oliver,1999).

از اين رو شناسايي عوامل مؤثر بر وفاداري اینترنتی و ميزان اهميت هركدام از اين عوامل با هدف دست يابي به سود و سهم بيشتر از بازار و بقا در بازار رقابتي، مورد بررسي قرار گرفته و تلاش در پاسخ گويي به پرسش می باشد که آیا بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان ارتباط دارد؟

1-3) چارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق :

روند انجام پایان نامه بدین صورت است که ابتدا چارچوب نظری آن از طریق مطالعه و مصاحبه با متخصصان و بررسی نظرات گوناگون درباره رابطه بین بانکداری اینترنتی و وفاداری مشتریان تعیین می شود. سپس شاخصهای بانکداری اینترنتی و وفاداری مشتریان از طریق مطالعه پژوهشهای مختلفی که در سراسر دنیا انجام شده بود، استخراج می گردد و مورد بررسی قرار می گیرد. چارچوب نظری تحقیق به این صورت است : بانکداری اینترنتی شرط علی برای تحقق وفاداری مشتریان است.                                                                    

1-4) اهمیت و ضرورت موضوع

سرعت انجام کار، سهیم شدن در اطلاعات و هدایت مبادلات بازرگانی با شبکه های ارتباطی، امروزه به صورت یک اصل تردید ناپذیر موفقیت در بازار درآمده است. ویژگی اصلی همه ی این فعالیت ها تسهیل فرایندها، کاهش هزینه ها از طریق افزایش هماهنگی، بهبود دسترسی به مشتری و افزایش تنوّع خدمات ارائه شده به مشتریان است. (میلیند ساتی([2]) ، 1999). ضمن آنکه برای توسعه ی تجارت الکترونیک در کشور و نیز ورود به بازارهای جهانی و عضویت در سازمان هایی نظیر سازمان تجارت جهانی، داشتن نظام بانکی کارامد از الزامات اساسی به شمار میرود. از سوی دیگر براساس آمار بانک مرکزی، بیش از 7 میلیارد و 110 میلیون قطعه اسکناس در ایران مورد استفاده قرار می گیرد که از این نظر ایران جایگاه اول را در دنیا در اختیار دارد (ابراهیمی، 1381). از سویی عمر متوسط هر اسکناس، 5/3 سال است که برای امحای به موقع آن، باید هرساله یک میلیارد و 400 میلیون قطعه اسکناس از رده خارج شود که در حال حاضر تنها ظرفیت تولید 700 میلیون قطعه وجود دارد (ابراهیمی، 1381). هم چنین سالانه در حدود هفتصد میلیون انواع قبض آب، برق، گاز، تلفن و غیره به خانه های مردم تحویل می شود که هزینه های بسیار سنگین مالی و زمانی را به کشور تحمیل می کند (شهبازی، 1387). اما از سویی استقرار بانکداری الکترونیک علاوه بر ارتقای سطح کیفی خدمات، 60 تا 70 درصد هزینه های بانک ها را کاهش می دهد (آکین سی و همکاران، 2004) و می تواند با برقراری ارتباط سریع با تمام مخاطبان و ارائه ی خدمات مبتنی بر نیازهای فرد – فرد آنان، تحول همه جانبه در نظام بانکی ایجادکند. واژهای رضایت و وفاداری مشتری در سازمان های خدماتی، خصوصا بانک ها به دلیل وابستگی کامل به مشتریان برای بقاء اهمیت دوچندانی می یابد. ارائه محصولات متنوع از سوی بانک ها (خدمات بانکی) به منظور حفظ مشتریان موجود و وفادار کردن آن ها برای کسب سهم بیشتری از بازار رقابت بانکی با اهمیت است.

حال که از یک سو نظام بانکی کشور استفاده از ابزارهای الکترونیکی را باور کرده و از سویی نیز عدم ارائه‌ی خدمات بانکی به موقع، به عنوان مانعی جدی در زمینه ی گسترش و توسعه ی اقتصادی کشور محسوب می شود، لازم است بررسی رابطه بین بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان در کشور مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گیرد. از این رو در پژوهش حاضر محقق بر آن شده تا با توجه به نقش رو به گسترش بانک ها به بررسی این رابطه بپردازد.

1- 5) اهداف تحقیق

1-5-1) اهداف علمی :

1-5-1-1) سنجش میزان ارتباط بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان

1-5-2) اهداف کاربردی :

1-5-1) سنجش میزان ارتباط کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-2) سنجش میزان ارتباط ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-3) سنجش میزان ارتباط اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-4) سنجش میزان ارتباط عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-5-5) سنجش میزان ارتباط شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان

1-6) فرضیات تحقیق

1-6-1) فرضیه اصلی

1-5-1-1) بین عوامل موثر بانکداری اینترنتی با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-6-2) فرضیه فرعی

1-5-2-1) بین کیفیت خدمات در وب سایت ها با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2-2) بین ادراک و ارزش در وب سایت ها با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2-3) بین اعتماد در وب سایت ها با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2-4) بین عادت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

1-5-2-5) بین شهرت در وب سایت ها با وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

Oliver

Milind Sathye

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بر هم نوايي نام ونشان تجاري رويکرد مشتري محور
 • پايان نامه رتبه بندي عوامل موثربر اعتماد مشتريان به خدمات بانکداري اينترنتي بانک ملت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122