پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بر هم نوايي نام ونشان تجاري رويکرد مشتري محور

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بر هم نوايي نام ونشان تجاري رويکرد مشتري محور یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 173 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بر هم نوايي نام ونشان تجاري رويکرد مشتري محور بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 15
کلیات تحقیق 15
مقدمه 16
بیان مسئله 19
مدل مفهومی تحقیق و ابعاد مسئله 20
چهارچوب مفهومی 22
تعریف مفهومی و عملیاتی 27
سوالات تحقیق 31
فرضیه های تحقیق 32
اهداف تحقیق 33
اهداف علمی 33
اهداف کلی 33
اهداف فرعی 33
اهداف کاربردی 34
ضرورت های خاص 34
هدف کاربردی 35
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق 35
تعریف اصطلاحات 35
رئوس کلی فصل 37
فصل دوم 38
مبانی نظری تحقیق 38
تاریخچه بانکداری در ایران 39
مدیریت موثر برند 41
تعریف ارزش ویژه برند 42
ارزش ویژه برند و مولفه های آن 46
مقیاس Aaker از ارزش ویژه برند 46
معیار ارزش ویژه برند Keller 47
آگاهی برند 48
تداعی های برند 52
تعریف و بعددار بودن تداعی های برند 53
تداعی های برند بر تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارند 58
سنجش تداعی های برند 60
کیفیت ادراک شده 62
وفاداری برند 64
بحث مولفه های ارزش ویژه برند 65
رویکرد مالی 67
مدل ارزش ویژه برند مشتری محور Keller 69
مفهوم سازی ارزش ویژه برند برای خدمات بانکی 71
مسائل مربوط به اندازه گیری (سنجش) 74
برتری برند 75
تعریف نگرش برند 76
اهداف نگرش های برند 77
اندازه گیری پیشین نگرش های برند 79
مسائل مربوط به اندازه گیری نگرش برند 80
تاثیر برند 81
تعاریف تاثیر برند 81
اهمیت تاثیر برند برای خدمات بانکی 83
اندازه گیری پیشین تاثیر برند 84
مسائل مربوط به اندازاه گیری برای تاثیر برند 86
ادبیات نتیجه ارزش ویژه نام و نشان تجاری 87
تعریف هم نوایی با برند 88
ابعاد هم نوایی با برند 89
وفاداری رفتاری 89
حس تعلق به انجمن 89
آمیختگی فعالانه با برند 92
مسائل مربوط به اندازه گیری برای هم نوایی با برند 93
مسائل مربوط به اندازه گیری برای آگاهی برند 94
مسائل مربوط به اندازه گیری تداعی های برند 95
پیشینه تحقیق 96
فصل سوم 99
روش شناسی تحقیق 99
مقدمه 100
روش تحقیق 102
جامعه آماری 104
نمونه آماری 104
روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه 104
ابزار گردآوری داده ها 105
نحوه طراحی پرسشنامه 106
روایی و پایایی 107
آزمون روایی پرسشنامه 107
آزمون پایایی پرسشنامه 107
آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرها 108
روش های تجزیه و تحلیل داده ها 110
ضریب همبستگی 110
مدل معادلات ساختاری 111
تعریف مدل معادلات ساختاری 111
ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر 111
فصل چهارم 113
تجزیه و تحلیل داده ها 113
پایایی متغیرهای پرسشنامه 114
آمار توصیفی 114
نگاره های جمعیت شناختی 114
آمار توصیفی متغیرها و نمودارهای هیستوگرام 119
آمار استنباطی 122
تحلیل عاملی 122
ارزیابی برازش کلی مدل 124
تخمین استاندارد مدل 125
حالت معناداری اعداد(T-values) مدل 126
فصل پنجم 129
نتیجه گیری و پیشنهادات 129
مقدمه 130
بررسی یافته های پژوهش با توجه به مدل تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری 132
پیشنهادات مدیریتی 134
پیشنهادات برای تحقیقات آتی 136
پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق 136
محدودیت های پژوهش و پیشنهادات برای تحقیق های آتی 136
منابع 138
پیوست ها
پرسشنامه
خروجی Amos

منابع

1-حسینی ، سید محمود، و سید ابوالفضل ابوالفضلی و محمد رحیمی هلری؛ بررسی تاثیر ارزش ویژه نام  نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی : نام و نشان تجاری ایرانول)؛ چشم انداز مدیریت پاییز 1388 ؛ شماره 32 .

2- دیواندری ، علی، و محمد حقیقی و اشکان الهیاری؛ بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور از مزیت های کارکردی و غیر کارکردی (مطالعه موردی بانک ملت)؛ چشم انداز مدیریت ؛ بهار 1388 ؛شماره 30 .

3-گیلانی نیا، شهرام، و جواد موسویان؛ تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی؛ فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج؛سال پنجم، زمستان 1389؛ شماره 14.:

ابراهیمی، عبدالحمید؛ خیري، بهرام ؛ یادگاري نیارکی، سمیه ، ارزیابی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مبتنی بر نظر مصرف کننده،مجله مدیریت بازاریابی ، سال چهارم ، شماره 7، پاییز و زمستان 88

الهیاري ، اشکان. 1388 ، بررسی رابطۀ بین تصویر از عناصر معنا بخش برند و شناخت برند، براساس مدل ارزش ویژة برند مبتنی بر مشتري، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، دانشکده مدیریت

کاتلر، فیلیپ، گري آرمسترانگ ، 1385 ، اصول بازاریابی ، ترجکه دکتر بهمن فروزنده ، نشر آموخته ، چاپ هفتم

کلر ،کوین ،1391،مدیریت استراتژیک برند،ترجمه عطیه بطحائی،نشر سیته و دبیرخانه کنفرانس بین المللی برند، چاپ دوم

معتمدوزیري ، کامبیز ، 1390 ، بررسی تاثیر حضور در نمایشگاه هاي تخصصی بر تقویت ارزش ویژه برند، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه مدیریت ، دانشکده مدیریت

8- Aaker, D. A. (1991), “Managing Brand Equity: Capitilizing on the value of brandname”, The Free Press, New York, NY.

9-Aaker, D. A., Building Strong Brands. New York: The Free Press, 1996.

10-Alba, J.W. and Hutchinson, J.W. (1987), “Dimensions of consumer expertise”,Journal of Consumer Research, Vol. 13, March, pp. 55-9.

11-Anholt, S. (2005). Brand New Justice “How branding places and products can help the developing world” (2nd Ed

12-Atilgan, E., Aksoy, S. and Akinci, S. (2005), “Determinants of the brand equity. A verification approach in the beverage industry in Turkey”, Marketing Intelligence and Planning, Vol. 23, No. 3, pp. 237-48.

13-Atilgan, E., Aksoy , S., and Akinci , S. (2007) .“ Determinants of the brand equity ”, Marketing Intelligence and Planning , Vol.23 No.3 , pp. 237-248 .

14-Baldauf , A., Cravens , K.S. and Binder , G. 2008 . “Performance consequences of brand equity management: evidence from organizations in the value chain ” , Journal of Product and Brand Mnagement , Vol.12 No.4 , pp.220-236

15-Bamert , Th., and Wehrli , H.P. 2005. “ Service quality as an important dimension of brand equity in Swiss services industries ” , Journal of Managing Service Quality,Vol.15 No, 2, pp.132-141.

16-Bendixen, Mike; Kalala, A. Bukasa and Russell Abratt, (2001), “Brand Equity in the Business-to-Business Market“, Industrial Marketing Management, 33, 371-380.

17-Berthon, P., Hulbert, J., & Pitt, L. F. (1999). “Brand Management Prognostications”, Sloan Mangement Review , 40 (2), 53-65.

18-Blackett, T. (2003). “What Is a Brand? Brands and Branding “, 13-25.

19-Buil , I., Chernatony , L.D., and Martinez , E. 2008 . “ A cross-national validation of the consumer-based brand equity scale ” , Journal of Product & Brand Mnagement ,Vol.17 No.6 ,pp.384-392.

چکیده:

ایجاد برندهاي قوي و قدرتمند امروزه به یکی از اولویت هاي هر سازمانی تبدیل شده چرا که مزایاي بی شماري به همراه دارد. برند هاي قوي به شرکت ها کمک می کنند تا خود را در بازار جا بیندازند، کمتر در معرض خطر احتمالی رقابتی باشند و نقش واسطه اي پررنگ تري در همکاري و حمایت از فرصت هاي بسط و گسترش برند داشته باشند. در اندازه گیري و سنجش ارزش کلی یک برند محققان و فعالان بازاریابی در ابتدا شروع به بررسی مفهوم ارزش ویژه برند کرده اند که به ارزش شایان توجهی که اسم برند براي تولید کننده ،خرده فروش و مصرف کننده برند به همراه دارد، اشاره می کند. ارزش ویژه برند را نمی توان بدون در نظر گرفتن منابع آن یعنی عواملی که در ایجاد و شکل گیري ارزش ویژه برند در ذهن مصرف کنندگان مؤثرند، درك کرده و شناخت.

به توجه به اهمیت این موضوع و همچنین توجه بیشتر به آن در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند پرداخته می شود که در این راستا از مدل ارزش ویژه برند کلر که مدلی شناخته شده با متغیرهایی نظیر آگاهی از برند، تداعی برند، برتری برند، تاثیر برند وهم نوایی با برند می باشد استفاده می شود تا به بررسی تاثیر این عوامل بر بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بپردازد.در این پژوهش بانک صادرات ایران مورد مطالعه قرار گرفته است .روش نمونه گیري غیر احتمالی در دسترس است و تعداد آن 384 نفر از سنین 18 سال و  بالاتر  شهر تهران می باشد که براي دریافت خدمات بانکی به شعب بانک صادرات مراجعه کرده اند. روش تحقیق از نوع کاربردي بوده و طرح تحقیق آن توصیفی از نوع پیمایشی است. روش جمع آوري داده ها از طریق پرسشنامه بوده که با استفاده از روش تحلیل مسیر توسط نرم افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .

نتایج حاصله نشان داد که متغیر آگاهی /تداعی برند بر ادراک مشتریان (مشتریان بانک صادرات) از برتری برند و  بر میزان تاثیر برند مشتریان تاثیر مثبتی داشت . اما این متغیر (آگاهی / تداعی برند) تاثیر مستقیمی بر میزان هم نوایی با برند مشتریان (مشتریان بانک صادرات) نداشت. همچنین در این تحقیق متغیر  تاثیر برند بر هم نوایی با برند تاثیر مثبتی داشت اما تاثیر متغیر برتری برند بر هم نوایی برند تائید نشد.

 فصل اول کلیات

مقدمه

      شرکت ‌ها همواره به ایجاد برندهای قوی باارزش ویژه مثبت تمایل دارند. قوت یک برند در ذهن مشتری جا دارد و در عین حال هنوز این نکته کاملاً مبهم است که چگونه ارزش ویژه برند پرورش می‌یابد، مدیریت می‌گردد و حفظ می‌شود (کلر[1]،‌ 2003). اگر چه بخش عمده تحقیق درباره ارزش ویژه برند در زمینه کالاهای سنتی انجام شده است، اهمیت ارزش ویژه برند را در مورد سایر محصولات و حتی خدمات نیز می توان دریافت، از جمله در قلمرو برندهای موسسات مالی و اعتباری و بانک ها . قلمروی بانک های تجاری هم از نظر اندازه و هم از نظر حوزه در دهه اخیر به طور تصاعدی رشد داشته است. در واکنش به افزایش تقاضای مشتری ، سازمان‌های بانکی اصول مدیریت بازرگانی سنتی را پذیرفته‌اند تا در این محیط رقابتی  سازگار باشند و باقی بمانند .

مدیریت برند به عنوان وسیله ایجاد ارزش ویژه برند، به یک موضوع بسیار مهم تبدیل شده است. اگرچه تمرکز بر استراتژی‌های مدیریت برند، نسبتاً یک پدیده تازه در صنعت بانک ها است، اهمیت برندسازی شاهدی برای کالاهای سنتی و شرکت‌های خدماتی از اواخر دهه 1980 بوده است. (سیرینیواسان، پارک و چانگ [2](2005). تحقیقات همواره نشان داده است که برندهای قوی برای شرکت‌ها و مشتریان به یک اندازه سود می رسانند. برای مشتریان، برندهای قوی، ریسک درک و هزینه‌های تحقیق را کاهش می‌دهند، احتمال مصرف بیشتر را افزایش می‌دهد و می‌تواند هویت اجتماعی را تقویت کند (کاب والگرن، رابل و دانتو[3]، 1995؛ کلر، 1993). به خاطر قوت یک برند، سازمان‌ها می‌توانند قیمت اضافی را برای محصولات یا خدمات خود مطالبه کنند، توانایی کسب سهام بازار را داشته باشند، وفاداری مشتری را حفظ کنند، موقعیت‌های گسترش برند موفق را پیشنهاد و عرضه کنند و بتوانند بر مشتریان در انتشار بیان مثبت تأثیر بگذارند (برادی و دیگران 2008، کاب والگرن و دیگران، 1995؛ سنگستر، ولتون و مک‌کنی[4]، 2001).

اگر چه اهمیت ارزش ویژه برند مسلم بوده است، روشی که تعیین کنندگان مطرح شده ارزش ویژه برند از آن طریق بر تمایلات رفتاری مشتریان اثر می‌گذارند، به ندرت بر کاوش‌های تجربی تأکید داشته است (برای استثناها نگاه کنید به بائر، سائر و اشمیت[5]، 2005؛ بائر، سائر و اکسلر، 2008؛ گلادن و فانک[6]، 2001). Gordon(2010) معتقد است ارزیابی تجربی این نکته که چگونه تعیین کنندگان ارزش ویژه برند، مثل آگاهی برند وتداعی برند، بر تمایلات رفتاری مشتریان اثر می‌گذارد به دلایل بی‌شماری  اهمیت دارد. اول اینکه چنان که در بالا ذکر شد، شرکت‌ها هر سال میلیون‌ها برای فعالیت‌هایی جهت وسعت برند خود صرف می‌کنند. بالا بردن دانش درباره این که چگونه ارزش ویژه برند ایجاد می‌شود، می‌تواند به سازمان ها کمک کند که در استراتژی‌های مدیریت برند خود کارآمدتر باشند.

دوم اینکه، متخصصان معتقدند که استادان باید فعالیت‌های بازاریابی خود را در ایجاد دانش بازاریابی متمایز و آگاهی ،متمرکز سازند تا تصمیم‌گیری مشتری را هدایت کنند (فیرکلات، کاپلا و آلفورد[7]، 2001، کلر، 1993). با این حال، متخصصان هنوز شواهد قطعی ارائه نداده‌اند مبنی بر این که ارتباط بین آگاهی، تداعی و رفتار مشتری، مهم یا قوی باشد. در ضمن، تحقیق پیشین، نقش بالقوه‌ای را که چنین عواطف و نگرش‌های جهانی برند در روابط ذکر شده بازی می‌کند، مورد بررسی قرار نداده است. این مدرک تجربی یعنی این که تداعی برند و آگاهی برند   در واقع بر رفتار مشتری تأثیر می‌گذارند، به کار تمرکز بر فعالیت‌های ترکیبی بازاریابی، جهت دست‌یابی به هدف توسعه آگاهی و بالا بردن تصویر یک برند ، اعتبار می‌بخشد. همچنین تحقیقی که این دانش را به ما می دهد  که چگونه واکنش‌های مؤثر و شناختی مشتری  بر ارزش ویژه برند تأثیر می‌گذارد، علم به این که چه چیز ارزش ویژه برند را تعیین می‌کند را بالا می‌برد و دستورالعملی را برای استادان و افراد آکادمیک جهت ایجاد ارزش ویژه برند فراهم میکند.

نهایتاً این که ارتباطی کم اهمیت بین تمایلات رفتاری مشتریان و عملکرد مالی رو به افزایش شرکت وجود داشته است. مؤلفان بسیاری معتقد بوده‌اند که ادراکات مشتری از یک برند، تأثیری بر نتایج مالی خواهد داشت، نظیر قیمت نسبی و سهم بازار برای پیشنهادات یک شرکت (آکر، 1996؛ بالدینگر و رابینسون [8]1996؛ بلو و هالبروک[9]، 1995؛ کلر، 1993). به طور اخص، شرکت هایی با کیفیت بالا پدید آمده‌اند که اجناس پربرندتری را می‌فروشند و نیز مشتریانی دارند که می‌خواهند برای محصولات یا خدماتشان پول بیشتری پرداخت کنند (بون، کوچانی و ویکلینز، 1994؛ گلادن و میلنه[10]، 1999). این یافته‌ها اهمیت درک این نکته را مشخص می‌کند که چگونه سازمان‌ها می‌تواند برمقصد رفتاری مشتریان از طریق اجرای استراتژیک فعالیت‌های مدیریتی برند تأثیر بگذارند. دلایلی که در بالا مطرح شد، موردی را درباره اهمیت کاوش ارتباط بین تعیین کنندگان ارزش ویژه برند ومقاصد رفتاری به دست می‌دهد.

علاوه بر اهمیت تعیین ارتباط بین تعیین کنندگان ارزش ویژه برند ومقاصد رفتاری مشتریان، پژوهش Gordon[11](2010) تلاش داشت تا به ضعف‌ها و شکاف‌های مفهوم‌سازی پیشین بپردازد. بررسي‌های گذشته درباره ارزش ویژه برند مشتری محور(بائر و دیگران،‌ 2008؛ گلادن و فانک، 2002؛ راس، جیمز و وارگاس[12]، 2006) تعیین کنندگان خاص ارزش ویژه برند نظیرتداعی برند و آگاهی برند را مورد آزمایش قرار داده بود. در حالی که این بررسي‌ها در مورد ساختارهایی که نقش اساسی در تأثیر بر مقاصد رفتاری یک مشتری بازی می‌کنند، صورت نگرفته است.

اهمیت نگرش‌های برند در رابطه با ارزش ویژه برند نیز توسط تحقیقات قبلی ثابت شده است (نگاه کنید به بائر و دیگران، 2005؛ بائر و دیگران، 2008؛ گلادن و فانک، 2002؛ کلر، 1993)، در حالی که شواهد تجربی اندکی برای توضیح ماهیت این اهمیت وجود دارد. نگرش‌های برند را به اشتباه به عنوان نوع خاصی ازتداعی برند تشخیص داده‌اند. این طبقه‌بندی باید اصلاح شود زیرا مشتریان، نگرش‌ها را با توجه به یک برند براساس ارزیابی‌های تفکراتشان (یعنی تداعی برند) شکل می‌دهند، تفکراتی که نسبت به برند هدف دارند. این ارزیابی‌ها چیزی بیشتر از تفکرات صرف (محض) راجع به برند است‌ (یعنی تداعی برند). به این ترتیب، بررسی Gordon(2010) ، نگرش‌های برند را به عنوان یک نوع خاص از رابطه مشخص نمی کند. نگرش‌های مربوط به برند به عنوان یک ساختار جداگانه اندازه‌گیری شد که برتری برند نام گرفت.

بیان مساله

تحقیق درباره ارزش ویژه برند یک موضوع رایج در دو دهه اخیر بوده است. مؤسسه علوم بازاریابی [13](2004) اعلام کرد که موارد مربوط به برندسازی و ارزش ویژه برند یکی از اولویت‌های اصلی محققان بازاریابی برای بررسی است. با این حال، تحقیقات پیش از Gordon(2010)  مربوط به ارزش ویژه برند مشتری محور در بررسی تجربی رابطه بین آگاهی برند، تداعی برند و تمایلات رفتاری مشتری ناکام مانده است. در عوض، تجربی‌ترین بررسی‌ها فقط بر تعیین دقیق‌ترین روش اندازه‌گیری جزئیات ارزش ویژه برند (یعنی آگاهی برند وتداعی برند) تمرکز داشته است. همانطور که در بالا ذکر شد، آگاهی برند و  تداعی برند دو تعیین کننده اصلی ارزش ویژه برند هستند که از طریق تحقیقات گذشته مشخص شده‌اند در حالی که کمبود شواهد تجربی درباره این وجود دارد که چگونه این تعیین کنندگان بر ارزش ویژه برند تأثیر می‌گذارند. به علاوه، تحقیقات پیش از Gordon(2010)  کاملاً از نقش تغییر دهنده بالقوه‌ای چشم‌پوشی کرده است که واکنش های مؤثر و ارزیابی شناختی مشتری ممکن است در رابطه بین تعیین کنندگان ارزش ویژه برند ومقاصد رفتاری مصرف کننده بازی کند.

مدل مفهومی تحقیق و ابعاد مسئله

پژوهش Gordon(2010)  به ضعف مزبور در تحقیقات پیشین پرداخت و تلاش کرد شکافی را که توسط مفهوم‌سازی قبلی ارزش ویژه برند پشت سر گذاشته شده بود، پر کند. ابتدا روابط بین این تعیین کنندگان ارزش ویژه برند (آگاهی برند و تداعی برند) و مقاصد رفتاری مشتری را مورد بررسی قرار داد. سپس نقش متغیر بالقوه‌ای که واکنش‌های مؤثر و شناختی یک مشتری در ارتباط مذکور بازی می‌کند را ارزیابی کرد. نهایتاً این که دقت و صحت اندازه‌گیری‌های جدید نتایج ارزش ویژه برند را مورد آزمایش قرار داد. مطالعات پیشین مربوط به ارزش ویژه برند، صرفاً وفاداری مشتری را به عنوان نتیجه اولیه ارزش ویژه برند مورد بررسی قرار داده بود ( بائر و دیگران، 2005، 2008؛ گلادن و فانک، 2001 ). در حالی که مشتریان رفتارهای بسیاری را در برابر برندهایی که به آنها وفادار هستند نشان می دهند. بیشتر این رفتارها پیش از این بررسی نشده‌ بودند بنابراین بررسی Gordon(2010) به این خلاء پرداخت و تخمین ‌زد که آیا برندهای با کیفیت بالا بر جوانب متفاوت رفتاری مصرف کننده تأثیر دارند. در پژوهش حاضر با توجه به پژوهش Gordon(2010) تاثیر عوامل موثر(تعیین کننده)  بر هم نوایی نام ونشان تجاری مشتری محور بانک صادرات ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 تعریف مفهومی و عملیاتی

1-آگاهی/تداعی برند

آگاهی برند:

توانایی یک خریدار بالقوه در تشخیص یا یادآوری اینکه برند به یک طبقه ی محصول مشخص تعلق دارد(آکر1996).آگاهی برند به عنوان نقطه پرتاب برای ساخت ارزش ویژه برند توصیف شده است(کلر 1993) برای اینکه افراد بتوانند تفکرات مساعد نسبت به یک برند را حفظ کنند باید ابتدا از آن برند آگاه باشند. بنابراین مولفان بسیاری فرضیه پردازی کرده اند که آگاهی برند بر تداعی برند تاثیر می گذارد (آکر 1996, گلدن ودیگران2001, کلر 1993, راس 2006,راس و دیگران2008) . مشتریانی که آشنایی سطح بالایی با یک برند دارند گستره و عمق تفکراتشان درباره برند بیشتر است و احتمالش بیشتر است که گرایش مثبتی نسبت به برند داشته باشند.(کمپبل[14],کلر 2003).

کلر (1993) دو بعد از آگاهی برند را پیشنهاد داد: فراخوانی برند و بازشناسی برند. بازشناسی برند زمانی اتفاق می افتد که یک مشتری بتواند یک برند را شناسایی کند ، برندی که از قبل با نماد یا نام برند، به عنوان یک نشانه، به مشتری عرضه شده است. فراخوانی برند زمانی اتفاق می افتد که مشتری در صورت اجبار بتواند یک برند را در یک طبقه ی محصولی خاص بدون آن که با نوعی نشانه عرضه شده باشد از ذهن بازیابی کند.

تداعی برند:

تداعی برند ، گره های اطلاعاتی هستند که به گره های برند ، شامل مفاهیم برند در ذهن مشتری ، مرتبط اند(کلر1998). این باور وجود دارد که هر بخشی از اطلاعات در حافظه به شکل گره هایی باز نمایانده می شود که به واسطه ی تداعی با هم مرتبط اند. به طور کلی ، این قسمت ها شبکه ی تداعی را می سازند که در آن همه ی دانش ها، با دیگر گره ها به هم تنیده شده است. اگر یک عقیده با دیگری بسیار مرتبط باشد، آنها به شدت به هم مربوط و دست یافتنی هستند در حالی که عقیده های مجزا  از طریق یک سیستم تداعی کاملا پیچیده و سخت با هم مرتبط هستند.

تداعی برند از تجربه مستقیم برند و همچنین به طور غیر مستقیم از طریق روابط بازار در ذهن مشتری شکل می گیرد ، یک شیوه عاطفی تعیین تداعی برند ایجاد شده در ذهن مشتری، گزینش مستقیم تداعی برای یک برند هدف است.

اجزاي فيزيكي شامل نام (Name)، نشان (Logo)، رنگها (Colors)، شعار (Tagline)، رسم‌الخط (Font) و تجسم (Imagery) به طور ايده‌آل مي‌بايست همه عناصر فوق را در مورد برند به مشتري نشان دهد.

2-تاثیر برند:

واکنش موثر مشتری به برند به دلیل تجربه خرید یا ارائه ی غیر مستقیم مرتبط با برند(کلر2003).تاثیر برند را به عنوان پتانسیل برند جهت ایجاد واکنش عاطفی مثبت در مشتری متوسط و به عنوان نتیجه مصرف تعریف می کنند.

لازم است تمایزی بین مقیاس نگرش های برند و اثر برند ایجاد شود. بسیاری از مولفان نگرش ها را متشکل از دو تمایز اما با ابعادی متناظر می بینند: نگرش های عاطفی و نگرش های شناختی (Burakrant, Bagozzi، 1979؛ 1994).مقیاس برتری برند تلاش برای جذب ارزیابی شناختی یک مشتری و قضاوت یک برند خاص را نشان می دهد. از سوی دیگر مقیاس اثر برند، پاسخ عاطفی مشتری به برند را با توجه به تجربه ی خرید برند کنترل می کند.

[1] keller

[2] -Sirinivasan,Park,Chang

[3] -Cobb-Walgren,Ruble,Donthu

[4]-Sangster,Wotton,Mckenney

[5] -Bauer,Sauer,Schmitt

[6] -Gladden,Funk

[7]-Faircloth;Capella,Alford

[8] -Baldinger,Robinson

[9] -Bello,Holbrook

[10] -Boone,Kochunny,Wilkins,Milne

[11] -Gordon

[12]-Ross,James,Vargas

[13] -Marketing Science Institute

[14] -Campbell

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير عوامل موثر بانکداري اينترنتي بر وفاداري مشتريان بانک پارسيان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122