پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير فرايندهاي مديريت دانش بر يادگيري الکترونيکي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: 1
طرح پژوهش 2
1-1- بیان مسئله 3
1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش 3
1-3-اهداف تحقیق 4
1-4- سوال های پژوهش 5
1-5- فرضیه های تحقیق: 5
1-6-مدل تحقیق 6
1-7-جامعه تحقیق: 7
1-8-تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 7
1-9-محدودیت های پژوهش 8
الف. محدودیت های قابل کنترل: 8
ب. محدودیت های غیرقابل کنترل: 8

فصل دوم: 9
مبانی نظری 9
بخش اول: مديريت دانش 10
2-1-مقدمه 11
2-2- مفهوم داده، اطلاعات، و دانش 11
2-3 – خصوصيات دانش 13
2- 4 – دسته بندی های دانش سازمانی 14
2- 5 – چرخه حیات مدیریت دانش 16
2-5-1 – خلق دانش ( تسخیر یا تولید دانش) 16
2-5-2 -سازماندهی دانش ( اعتبار بخشي دانش) 17
2-5-3- ذخیره دانش ( کدگذاری یا رسمی سازی دانش) 18
2-5-4 -توزیع دانش (تسهیم یا انتقال دانش) 19
2-5-5- کاربرد دانش ( استفاده از دانش) 19
2-6 – نقش و اهميت دانش 20
2-7- ﻋﻮاﻣﻞ تأﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬ 21
2-8- اصول مديريت دانش 22
2-9- ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ‬‬ 24
2-9-1- فناوری: 24
2-9-2 – فرآيندها: 24
2-9-3 – افراد: 25
2-9-4 – تعهد راهبردی مستمر: 25
2-10 – دﻻﻳﻞ ﺷﻜﺴﺖ ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ 25
2-11- ﺧﻄﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ 26
2-11- مزاياي مديريت دانش : 27
2-12- تاریخچه مدیریت دانش 28
2-13- تعاريف مديريت دانش 29
2-14- اهداف مدیریت دانش 30
2-15- چرخة مديريت دانش : 30
2-16-مدل پایه های ساختمان دانش 33
بخش دوم : یادگیری الکترونیکی 37
2-17- تاریخچه یادگیری الکترونیکی 38
2-18- یادگیری الکترونیکی در ایران: 38
2-19- مفهوم و تعریف یادگیری الکترونیکی 39
2-20- تکامل یادگیری الكترونیکی 41
2-21- روشهای متفاوت یادگیری الکترونیکی 43
2-22-مزایای یادگیری الکترونیکی 47
2-23- معایب یادگیری الکترونیکی 50
2-24- بخش سوم: تحقیقات انجام شده 53

فصل سوم: 61
روش شناسی پژوهش 61
3-1- مقدمه 62
3-2- روش تحقيق 62
3-3- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات : 63
3-4- اعتبار و روایی ابزار تحقیق 64
3-5- مقياس (ابزار) اندازه گيري 66
3-6- جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گیری: 66
3-7- روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات: 67

فصل چهارم: 68
” تجزیه و تحلیل اطلاعات” 68
4-2-آمارتوصیفی 69
4-2-1- تحصیلات 69
4-2-2- سن 70
4-2-3- نوع استخدام 71
4-2-4- سنوات خدمت 72
4-2-5- شاخص های توصیفی مؤلفه های پژوهش 73
4-3- آمار استنباطی 74
4-3-1- آیا اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 74
4-3-2- آیا ایجاد دانش بر یادگیری ذ در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 75
4-3-3- آیا ذخیره دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی داری دارد؟ 76
4-3-4- آیا توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 77
4-3-5- آیا استفاده از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 77
4-3-6- آیا نگهداری از دانش بریادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیر معنی‌داری دارد؟ 78
4-3-7- آیا فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تاثیری معنی داری دارد؟ 79
4-3-8- آزمون فریدمن 80
فصل پنجم: 82
” نتیجه گیری و پیشنهادات” 82
5-1- مقدمه : 83
5-2- فرآیند تحقیق: 83
5-3- نتیجه گیری : 83
5-3-1- نتیجه گیری از فرضیه اصلی: 83
5-3-2- نتیجه گیری از فرضیه فرعی اول: 84
5-3-3 – نتیجه گیری از فرضیه فرعی دوم: 84
5-3-4- نتیجه گیری از فرضیه فرعی سوم: 84
5-3-5- نتیجه گیری از فرضیه فرعی چهارم: 85
5-3-6- نتیجه گیری از فرضیه فرعی پنجم: 85
5-3-7- نتیجه گیری از فرضیه فرعی ششم: 85
5-4- یافته های جانبی 85
5-5- پيشنهادات 86
5-5- 1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش: 86
5-5- 2- پیشنهادات برای پژوهشگران آتی: 86
5-6- موانع و محدودیت های پژوهش: 87
منابع و مآخذ : 93
پیوستها وضمائم 88

منابع و ماخذ

منابع فارسی: :

آذر، عادل و مومنی، منصور، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، 1387.

اعرابي، محمد و موسوی، سعید؛ “الگوي استراتژيک مديريت دانش براي ارتقاي عملکرد پژوهشگاهها”؛ مجله پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي بهار 1388; 15(1 (51)):1-26.

آقاداود، سيد رسول، حاتمي ، محمود و حكيمي نيا، بهزاد ، ” بررسي عوامل مؤثر بر نوآوري سازماني در ميان مديران (مطالعه موردي مديران ارشد مخابرات استان اصفهان)”، فصلنامه تخصصي علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي- واحد شوشتر سال چهارم، شماره يازدهم، 1389 .

ایران نژاد پاریزی، مهدی، روش های تحقیق در علوم اجتمای، تهران، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، 1385.

بازرگان، عباس؛ زهره سرمد، الهه حجازي روش هاي تحقيق در علوم رفتاري- -انتشارات آگاه-1386.

خاکی، غلامرضا، روش تحقیق با رویکردی بر پایان نامه نویسی،انتشارات بازتاب، 1379

خداپرست،محسن، “ارزيابي عوامل مؤثر بر رضايت‌مندي دانشجويان در يادگيري‌‌الكترونيكي دروس دانشگاه‌هاي مجازي ايران (موردكاوي: دانشستان دانشگاه ‌پيام‌نور)”، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده فني دانشگاه پيام نور مرکز تهران، 1389.

خیراندیش، مهدی و افشارنژاد، علیرضا. “استراتژی های مدیریت برای دانش شخصی و سازمانی”، ماهنامه تدبیر، شماره 145، 1383، صص 20-25.

داراب،بهناز، ” طراحي مدل ارزيابي آمادگي يادگيري الكترونيكي در دانشگاههاي ايران “، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده فني دانشگاه تربيت مدرس، 1388.

داونپورت، تامس و پروساک، لارنس(1954)” مدیریت دانش”، ترجمه حسین رحمان سرشت، تهران: انتشارات ساپکو، 1379.

دی بات، گانب: ” مدیریت دانش در سازمانها “، مترجم: ایرانشاهی، محمد، مجله علوم اطلاع رسانی، 1377.

رجايي پور، سعید و رحيمي، حمید؛ “بررسي رابطه بين فرايند تبديل مديريت دانش و عملکرد اعضاي هيات علمي دانشگاه اصفهان”؛ پژوهشنامه علوم انساني و اجتماعي، زمستان 1387; 8(4 ( پياپي 31- ويژه مديريت)):59-76 .

رستگار، عبدالغنی: ” بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران”، دانشگاه پردیس قم، 1388.

رضي احمد، آموزش زبان فارسي به غيرفارسي زبانان از طريق يادگيري الكترونيكي، مجموعه مقالات ، همايش يادگيري الكترونيكي، زنجان،

رفيع پور، فرامرز، تکنيک های خاص تحقيق در علوم اجتماعی، تهران، سهامی انتشار، چاپ چهارم، 1378.

زارعی متین، حسن. ” خلاقيت و نوآوري “، فصلنامه علمي و پژوهشي دانش مديريت، شماره 24.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه .” روشهای تحقیق در علوم رفتاری”، تهران: انتشارات آگاه، 1383.

سکاران، اوما، روش های تحقیق در مدیریت، ترجمه محمد صائبی و محمود شیرازی، تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1384.

عدلي، فریبا.” مديريت دانش – حركت به سوي فراسوي دانش”، انتشارات فراشناختي انديشه،1384.

علي احمدي، عليرضا و سعيد نهايي، وحيد ، “توصيفي جامع از روشهاي تحقيق (پارادايمها، استراتژيها، طرحها و رويكردهاي كمي، كيفي و تركيبي)، تهران، توليد دانش،1386 .

فيضي، طاهره و قطريفي، لیلا؛ “ارتباط مديريت دانش و مولفه هاي آن با ابعاد سازمان يادگيرنده در دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران”؛ مجله مديريت دولتي تابستان 1389; 1(1):155-184.

كريمي، ندا.” مديريت دانش نياز سازمان هاي امروز”، مجله الكترونيكي نما، پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران، شماره سوم، دوره ششم، 1385.

کالست، کارل، “مدیریت دانش از دیدگاه یک استراتژی تجاری، ترجمه صدیقه احمدی فصیح، فصلنامه اطلاع رسانی، بهار و تابستان (1382).

کرمی، مقداد.” بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار مدیریت دانایی در گروه خودرو سازی بهمن: مرکز بهمن خودرو”، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، 1384.

گودرزي، محمود و همکاران،” ارتباط فرهنگ سازماني با مديريت دانش مديران ستادي سازمان تربيت بدني”، مجله مديريت ورزشي (حركت) پاييز 1388; -(2):201-214.

مارتنسون، ماریا.” بررسی نقادانه مدیریت دانش به عنوان ابزاری مدیریتی”. ترجمه منصور مجدم. ماهنامه تدبیر. شماره 110، 1379، صص 45- 38.

 

منابع لاتین:

Ahooja , Vijay , ” Changing Patterns of e-cRM , Solutions in the Future ” , ” Handbook of Customer Relationship Management ” (2001) – PP.91-102.

Bhatt , Ganesh , ” knowledge Management in organizations: Examining the interaction Between Technologies , Thechniques , and People ” , ” Journal of Knowledge Management ” ( 2001 ) ,VoL.5 , No.1.PP .98 – 75.

Bose & Sugurmaran , ” Application of Knwoledge Managment Thechniques in Customer relationship Management ” , Journal of Knowledge and Process Management , ( 2003 ) ,Vol.10 , No.1 . PP.3 – 17.

Danskin & Etal , ” Knowledge Managment as Competiteve advantage : Lessons From The Textile and Apparel Value Chain ” , ” Journal of Knowledge Manafment” , ( 2005 ) , Vol.9 . No.3 . PP 91 – 102.

Dous, Malte; Salomann, Harald; Kolbe, Lutz; and Brenner, Walter,(2005) “Knowledge Management Capabilities in CRM: Making Knowledge For, From, and About Customers Work”. AMCIS 2005 Proceedings. Paper33

Fayerman, M, (2002), Customer Relationship Management, New directions for institutional research, No.113

Garcia-Murillo M. and Annabi H.,(2002),customer knowledge Management, Journal of operational research society, Vol.7,No.5,pp.107-123.

Gebert, H., M. Geib, L. Kolbe and W. Brenner. (2003), Knowledgeenabled customer relationship management: integrating customer relationship management and knowledge management concepts”, Journal of Knowledge Management, Kempston, Vol. 7, No. 5, p. 100-114

Henning, Geib Malte, Kolbe Lutz, Riempp Gerold, (2002) “Towards Customer Knowledge Management: Integrating Customer Relationship Management and Knowledge Management Concepts”, the second international conference of E-business Tiapet, Taiwan December 10-13

چکیده:

سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است . در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. چرا که سازمان ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد.

سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد .يقيناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستيابي به جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي بسيار ضروري است و از طرف ديگر موفقيت در هر نظام، و تغييراتي که با هدف اصلاح انجام مي‌شود مرهون نظارت هاي مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوين گوناگون اعمال مي‌شود که اين خود اهميت بکارگيري مديريت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان مي کند.  هدف كلي این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می­­­باشد.

فرضيه  :  فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

نتیجه گیری: فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسي كل كشور تأثیر معنادار دارد. بنابر نتایج فرضیه ی اصلی پژوهش در سطح خطای نوع اول 05/0 پذیرفته می شود. زیرا سطح معناداری برای مدل رگرسیونی و همچنین  ضریب رگرسیونی مؤلفه ی مدیریت دانش تقریباً برابر 00/0 بوده و همین امر بیانگر آنست که هم مدل رگرسیونی و هم حضور متغیر مدیریت دانش در مدل معنادار بوده است. همچنین مثبت بودن ضریب رگرسیونی نشان می دهد که این رابطه در جهت مثبت است. بدین معنا که افزایش یا کاهش فرآیندهای مدیریت دانش منجر به افزایش یا کاهش سطح یادگیری الکترونیکی خواهد شد.نتایج آزمون همبستگی پیرسون نیز مؤیدی بر رابطه ی مثبت و معنادار فرآیندهای مدیریت دانش با یادگیری الکترونیکی در جامعه ی مورد پژوهش می باشد. زیرا سطح معناداری این آزمون تقریباً برابر 00/0 و ضریب همبستگی پیرسون برآورد شده برابر با 958/0 می باشند.

 فصل اول: طرح پژوهش

 1-1- بیان مسئله

دنیای متغیر امروز ایجاب می کند که سازمان ها برای بقاء و رشد به دنبال ابزارهای نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در تأمین این اهداف یاری دهد، مدیریت دانش است.  مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمان ها کمک می کند اطلاعات و دانش مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایي مانند حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری است (Tsangho2008). مدیریت دانش می تواند گستره­ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به «عملکرد هوشمندانه تر» بهبود بخشد (Wig, 1999).

در جهان پرشتاب امروزي يادگيري الكترونيكي به عنوان يك ابزار كسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنين روند رو به رشدي دست اندركاران را ملزم به اعمال روشهاي علمي و منطقي در اجرا، ارزيابي و مديريت پروژه­هاي يادگيري الكترونيكي مي­نمايد. پیشرفت روزافزون در زمینه علوم رایانه ای و ظهور و گسترش شبکه های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش های تازه ای را پیش روی برنامه ریزان و مجریان برنامه های آموززشی قرار داده و مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت های ناشی از زمان و مکان یادگیری را کمرنگ نموده است (Safavi et all2008).

از آنجا که سازمان بازرسي کل کشور به عنوان اصلي ترين نهاد نظارتي کشور برای نظارت کارا و اثربخش نیازمند برقراري ارتباطات با دستگاه های مشمول بازرسی است و به منظور تحقق چنين هدفي و افزايش نقش مردم در امر نظارت، نيازمند تغيير نگاه از نظارت سنتي به مدرن هستيم که در اين راستا به نظر مي رسد که با مطرح کردن بکارگيري مديريت دانش در یادگیری الکترونیکی  مي‌توان فرآيند کنترل و نظارت را بهبود بخشيد و یادگیری و دانش بویژه در سازمان بازرسی کل کشور  یکی از مسایل با اهمیت تلقی می شود . بنابراین با توجه به موارد فوق محقق بر آن شد تا به بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور  بپردازد.

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش

با ورود به هزاره جدید مواد خام و زمین که در گذشته عوامل حیاتی برای تشکیل و رشد سازمان ها محسوب می شدند؛ اهمیت سابق خود را از دست داده اند. سازمان ها باید در شرایطی به بقاء و حیات خود ادامه دهند که جهان با تغییرات سریع و عمده همراه است (ایرانشاهی، 1377). در این شرایط مدیریت دانش به عنوان یک منبع مهم در زمينه ايجاد مزیت رقابتی شمرده می شود. در شرایط رقابتی کنونی، عوامل مؤثر بر موفقیت سازمان ها صرفاً مربوط به سرمایه، نیروی کار و مواد خام نمی باشند؛ بلکه وابسته به توانایی سازمان در تولید دانش میان همه اعضای سازمان می باشد (تسانگ هو، 2008). چرا که سازمان ها بايد محيطي براي تسهيم، انتقال و تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند و افراد را، در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، آموزش دهند.

Nonaka & Takeuchi,1995)).

یادگیری الکترونیکی یکی از روش های جدید آموزشی مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است که با محور قرار دادن انسان به عنوان یادگیرنده فعال، می تواند تمامی اشکال آموزش و پرورش و یادگیری را در قرن بیست و یکم متحول سازد و به چالش حاصل از میزان تقاضای اجتماعی برای آموزش و فقدان منابع آموزشی کافی پایان دهد (رضي، 1385).

سازمان بازرسی کل کشور نیز به ‌عنوان یکی از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین سیستم‌های خدماتی جامعه، مستثنی از دیگر نهادهای دولتی ما نمی باشد و از آنجایی که محقق خود در این نهاد مشغول به خدمت رسانی است، مساله یادگیری و دانش را به خوبی در این مجموعه درک می نماید.

بنابراین با در نظر گرفتن موارد ذکر شده و نیز اهمیت حیاتی این نهاد برای جامعه، بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در آن ضروری به نظر می رسد و به دلیل کمبود چنین مطالعه ای در محیط بازرسی ، محقق سعی دارد تا به بررسی  تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در  سازمان بازرسی کل کشور بپردازد.

حال با توجه به اينکه سازمان بازرسي کل کشور به عنوان اصلي ترين نهاد نظارتي کشور و از ارکان قوه قضائيه مي‌باشد و نقش نظارتي آن عامل تضمين کننده سلامت حاکميت دستگاه‌هاي اجرايي است يقيناً ضرورت استفاده کارکنان آن از دانش روز و دستيابي به جديدترين دستاوردهاي علمي و پژوهشي بسيار ضروري است و از طرف ديگر موفقيت در هر نظام، و تغييراتي که با هدف اصلاح انجام مي‌شود مرهون نظارت هاي مؤثر و کارآمد است که در مراحل مختلف تحت عناوين گوناگون اعمال مي‌شود که اين خود اهميت بکارگيري مديريت دانش در یادگیری الکترونیکی را دو چندان مي کند.

1-3-اهداف تحقیق

  هدف کلی:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور می­­­باشد.

 اهداف ویژه:

بررسی تاثیر اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

بررسی تاثیر ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

بررسی تاثیر ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

بررسی تاثیر توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

بررسی تاثیر استفاده از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

بررسی تاثیر نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور.

   اهداف كاربردي:

این پژوهش با بررسی تاثیر فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور درصدد است تا زمینه را برای بهبود بهره وری هر چه بیشتر سازمان مورد پژوهش و در نتیجه ارائه بهتر خدمات را به جامعه مساعد نماید.

1-4- سوال های پژوهش

سوال اهم :

آیا فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیری دارد؟

سوالات اخص:

آیا اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

آیا ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

آیا ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

آیا توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

آیا استفاده از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

آیا نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد؟

1-5- فرضیه های تحقیق:

فرضيه اهم :

فرایندهای مدیریت دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

فرضيه های اخص:

اکتساب دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

ایجاد دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

ذخیره کردن دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

توزیع دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

استفاده  از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

نگهداری از دانش بر یادگیری الکترونیکی در سازمان بازرسی کل کشور تاثیر دارد.

 

1-7-جامعه تحقیق:

الف:قلمرو مکانی:کارکنان صف و ستاد  سازمان بازرسی کل کشور

ب: //   زمانی:از زمان تصویب پروپوزال

ج: //  موضوعی: بررسي تأثير فرايندهاي مدیریت دانش بر يادگيري الكترونيكي( مطالعه موردي : سازمان بازرسي كل كشور)

1-8-تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

فرایندهای مدیریت دانش :

الف ) تعریف نظری:

عبارتست از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد، و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی به طوری که مجموعة وسیعی از افرادی که در تصمیم‌گیری های سازمان دخیل هستند؛ به این ثروت دسترسی داشته و بتوانند از آن استفاده کنند.

(Davenport and Prusak ,1998)

ب) تعریف عملیاتی:

برای سنجش مدیریت دانش از از مقاله Patrick S.W.Fong & Sonia K.Y.Choi استفاده شده یا به عبارتی  در این تحقیق منظور از مدیریت دانش، وضعیت سازمان مورد نظر از لحاظ مؤلفه‌های : اکتساب دانش، ایجاد دانش، ذخیره کردن دانش، استفاده از دانش ، نگهداری از دانش می‌باشد.

یادگیری الکترونیکی :

تعریف نظری:

يادگيري الكترونيكي، فرآيند يادگيري مؤثري است متشكل از محتوايي كه به صورت ديجيتالي ارائه مي شود،  در تعریفی دیگر يادگيري الكترونيكي را شامل تمام تجارب يادگيري و آموزشي مي داند كه از طريق فناوري الكترونيكي همچون اينترنت، نوارهاي ديداري و شنيداري، پخش ماهواره اي، تلويزيون تعاملي و لوحهاي فشرده ارائه مي شوندكميسيون تكنولوژي و يادگيري بزرگسال( ٢٠٠١ ).

تعریف عملیاتی:

براي سنجش نيازهاي يادگيري الكترونيكي دانشجويان در اين پژوهش از پرسش نامه استانداردي استفاده شد كه قبلا روايي و پايايي آن توسط پژوهشگران مورد تأييد قرار گرفته بود. اين پرسشنامه 26 گويه اي از دو قسمت تشكيل ميشود. بخش اول مربوط به اطلاعات فردي شامل جنسيت، گروه آموزشي ، مقطع تحصيلي و معدل تحصيلي است. بخش دوم پرسش هايي مربوط به ميزان آمادگي دانشجو براي شركت در يادگيري الكترونيكي را شامل ميشود كه در قالب 6 عامل (دسترسي به فناوري، انگيزش، توانايي يادگيري از  طريق رسانه ها، گفتگوهاي گروهي اينترنتي، مسايل مهم جهت موفقيت در يادگيري الكترونيكي) دسته بندي ميشوند. براي نمره گذاري، از مقياس 5 نقطه اي ليكرت استفاده شد . بدين ترتيب كه از دانشجويان خواسته شد برحسب ميزان آمادگي خود يكي از گزينه هاي كاملا مخالفم، تا حدودي مخالفم ، مطمئن نيستم ، تا حدودي  موافقم و كاملا مو افقم را انتخاب كنند .

1-9-محدودیت های پژوهش

از جمله محدودیت هایی که در پژوهش حاضر پژوهشگر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:

الف. محدودیت های قابل کنترل:

پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.

گستردگی جامعه مورد پژوهش.

ب. محدودیت های غیرقابل کنترل:

فقدان یک پایگاه اطلاعاتی مناسب و جامع درباره موضوع پژوهش در جامعه.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تاثير مديريت دانش بر کارآفريني سازماني در شرکت ايران خودرو
 • پايان نامه بررسي رابطه مديريت دانش و سرمايه اجتماعي در آموزش و پرورش از ديدگاه معلمان دوره متوسطه
 • پايان نامه مديريت دانش مشتريان بانک مهر اقتصاد با استفاده از تکنيک هاي داده‌کاوي
 • پايان نامه ارائه مدل دستيابي به مديريت دانش در سيستم حمل ونقل دريايي بنادر جنوبي کشور
 • پايان نامه بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122