پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير فرهنگ سازماني در ميزان شناخت كاركنان از قوانين داخلي  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش
1-1- مقدمه 3
1-2-بیان مسئله 4
1-3- ضرورت و اهمیت مسئله 5
1-4- اهداف تحقیق 7
1-4-1-هدف کلی 7
1-4-2-اهداف جزئی 7
1- 5- سوالات تحقیق 7
1-6- فرضیه‌های تحقیق 8
1-6-1-فرضیه‌های اصلي 8
1-6-2-فرضیه‌های فرعي 8
1-7- قلمرو تحقیق 8
1-7-1-قلمرو زماني 8
1-7-2-قلمرو مكاني 8
1-7-3-قلمرو موضوعي 8
1-8-تعریف متغیرهای تحقیق 9

فصل دوم: مبانی نظري و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 11
2-2-سازمان 13
2-3-دو رویکرد کلی به سازمان 13
2-3-1-رویکرد ماشینی به سازمان 13
2-3-2-رویکرد تفسیری به سازمان 14
2-4 چهارچوب نظری تخقیق 15
2-4-1 آگاهی سازمانی (نظریه مرتن) 15
2-4-1-1-آگاهی از اهداف و آگاهی از ابزار 15
2-4-1-2-یکپارچگی 15
2-4-1-3-شیوه‌های انطباق 18
2-4-1-4-آگاهی سازمانی با توجه به نظریه مرتن 20
2-4-2- تعاریف ارائه شده در ارتباط با فرهنگ 23
2-4-2-1- تعریف رسمی فرهنگ 24
2-4-2-2- ویژگی‌های بنیادی فرهنگ 24
2-4-2-3- منابع فرهنگ و تأثیر بنیانگذاران به عنوان رهبران در پیدایش فرهنگ 25
2-4-2-4- فرهنگ سازمانی 26
2-4-2-5- تاریخچه فرهنگ سازمانی 29
2-4-2-6- تعریف فرهنگ سازمانی از دیدگاه صاحبنظران 30
2-4-2-7- عناصر و اجزای تشکیل دهنده ی فرهنگ سازمانی 31
2-4-2-8- فرهنگ سازمانی قوی، ضعیف و میانه 32
2-4-2-8-1-فرهنگ سازمانی قوی 32
2-4-2-8-2-فرهنگ سازمانی ضعیف 33
2-4-2-8-3-فرهنگ سازمانی میانه 33
2-5 الگوهای فرهنگ سازمانی 33
2-5-1-الگوی آگیل تالكوت پارسونز 33
2-5-2-الگوی کرت لوین 34
2-5-3-الگوی اوچی 35
2-5-4-الگوی پیترز و واترمن 38
2-5-5-الگوی رابینز 42
2-5-6-الگوی کوئین 45
2-5-6-1-توصيف الگوي کوئین 45
2-5-6-2-فرهنگ سلسله مراتبی 45
2-5-6-3-فرهنگ بازار 46
2-5-6-4-فرهنگ قومی 47
2-5-6-5-فرهنگ ویژه‌سالاری 48
2-5-7-الگوی لیت وین و استرینگر 51
2-6- انواع فرهنگ سازمانی 52
2-6-1-دیدگاه دنیل دنیسون 52
2-6-2-دیدگاه فیزی 54
2-6-3-دیدگاه فرن هام وگانتر 56
2-6-4-دیدگاه کوئین 58
2-6-5-ديدگاه چارلز هندی 59
2-7- تأثیر فرهنگ سازمان بر تغییر تعالی گرا 62
مدل نظری تحقیق 63
2-8-معرفي سازمان ( شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران ) 65
2-8-1-تاريخچه شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران 66
2-8-2-شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران 68
2-8-3-تاريخچه تدوين مجموعه مقررات اداري و استخدامي در صنعت نفت 74
2-8-4-هدف از تدوين مجموعه مقررات اداري و استخدامي در صنعت نفت 75
2-9- پیشینه تحقیق 76
2-9-1-پیشینه داخلی 76
2-9-2-پبشینه خارجی 81

فصل سوم: روش‌ تحقیق
مقدمه 84
3-1 -روش تحقيق و ابزار گردآوري داده¬ها 84
3-2- سطح و واحد تحليل 85
3-3 -جامعه آماري 85
3-4 -حجم نمونه و شيوه نمونه¬گيري 85
3-5-روش تجزيه و تحليل داده¬ها 87
3-6-تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 87
3-7-اعتبار و پایایی پرسش¬نامه 92

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4-1-بخش اول توصیف داده‌ها 94
4-1-1-مقدمه 94
4-1-2-توصیف متغیرهای زمینه‌ای 94
4-1-2-1-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب جنسیت 94
4-1-2-2-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب گروه سنی 94
4-1-2-3-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب مقطع تحصیلی 95
4-1-2-4-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب سابقه خدمت 96
4-1-2-5-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب سمت سازمانی 96
4-1-2-6-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب پایه خدمت 97
4-1-2-7-توزیع پاسخ¬گویان بر حسب محل خدمت 98
4-1-2-8-وضعیت میزان موفقیت شرکت در شفاف‌سازی و ارائه اطلاعات 99
4-1-2-9-وضعیت نحوه مناسب ارائه قوانین و مقرارات 100
4-1-2-10-وضعیت روش اطلاع از قوانین 100
4-1-2-11-وضعیت تمایل به دانستن نوع قوانین در صورت امکان 100
4-1-3-توصیف متغیر مستقل فرهنگ سازمانی و ابعاد آن 101
4-1-3-1-وضعيت بعد ویژگی حاکم 101
4-1-3-2-وضعيت بعد رهبری سازمانی 103
4-1-3-3-وضعيت بعد مدیریت کارکنان 105
4-1-3-4-وضعيت بعد پیوند سازمان 106
4-1-3-5-وضعيت بعد تاکیدهای استراتژیک 108
4-1-3-6-وضعيت بعد معيارهاي موفقيت 110
4-1-3-7-وضعيت متغیر فرهنگ سازمانی 112
4-1-4-توصیف متغیر وابسته آگاهی سازمانی 113
4-2-بخش دوم: تحلیل و تبیین داده‌ها 116
4-2-1مقدمه 116
4-2-2-آزمون نرمال بودن توزيع عامل¬ها 116
4-2-3-آزمون¬های تفاوت میانگین 117
4-2-3-1-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب جنسیت پاسخگویان 117
4-2-3-2-آزمون تفاوت میانگین متغیرهای تحقیق بر حسب محل خدمت پاسخگویان 118
4-2-3-3-آزمون تحليل واريانس متغیرهای تحقیق بر حسب سمت شغلی 119
4-3-4-آزمون ضریب همبستگی پیرسون 120
4-2-4-1-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با تحصیلات پاسخگویان 120
4-2-4-2-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سن پاسخگویان 120
4-2-4-3-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با سابقه خدمتی پاسخگویان 121
4-2-4-4-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق با پايه خدمتي پاسخگویان 121
4-2-4-5-آزمون ضریب همبستگی بین متغیرهای آگاهی سازمانی وابعاد فرهنگ سازمانی 122
4-3-تحلیل رگرسیونی 123
4-3-1-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی 124
4-3-2-رگرسیون چند متغيره عوامل موثر بر متغیر آگاهی سازمانی 125
4-3-3-رگرسیون تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر متغیر آگاهی سازمانی 126
مدل تحقیق 127

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1-مقدمه 129
5-2-پیشنهادهای پژوهشی 139
5-3-محدوديتهاي پژوهشی 140

فهرست منابع 142
چكيده انگليسي 146

فهرست منابع

 آقایی فیشانی، تیمور(1379).خلاقیت و نوآوری در انسانها و سازمانها.انتشارات ترمه . چاپ اول .

آرون، ریمون (1374) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی (ترجمه باقر پرهام) تهران، انتشارات سازمان آموزش انقلاب اسلامی

ابزری، مهدی(1376).مدیریت رفتار سازمانی ، مدیریت و فشارهای روانی. انتشارات ارکان اصفهان. چاپ اول.

اوچي، ويليام و الفرد جيجر(1370).سازمان نوع Z: سكون در حين تحرك “، نوشته ،  مجله تدبير، شماره هاي 19 و 20،

شاین، ادگار(1999) مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری . ترجمه برنروفرهی بوزجانی،شمس الدین نوری نجفی.انتشارات سیمای جوان.

افشین نیا،منوچهر(1378)روش های آماری و کاربرد آن در علوم. ناشر طراحان نشر.چاپ دوم.

اسکندری، فریبا(1379). عنوان بررسی فرهنگ سازمانی موجود ومطلوب سازمان تأمین اجتماعی. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

اسکید مور، ویلیام (1372) تفکر نظری در جامعه شناسی ، ترجمه محمد مقدس و دیگران، تهارن، انتشارات سفیر

آلفرد. ژیگر ویلیام (1370).سازمان نوع z سکون در حین تحرک.ترجمه ایران نژاد پاریزی،مجله تدبیر،شماره 20، ص 27-29 .

الوانی،سید مهدی(1379).مدیریت عمومی.انتشارات نی. تهران: چاپ چهاردهم.

باقری زاده، سید محمد(1377).فرهنگ سازمانی در قلمرو بالندگی سازمان. مجله تدبیر، شماره 27 .

بهرام زاده ، حسینعلی(1379). فرهنگ سازمانی ، الگوها.مشخصه ها و نقش های آن در سازمان. مجله مدیریت، شماره 49 ، ص 35-40 .

ببی، ارل(1387)، “روش­های تحقیق در علم اجتماعی”،ترجمه رضا فاضل، جلد اول،تهران: انتشارات سمت.

بلیکی، نورمن(1389)، طراحی پژوهش‌های اجتماعی، ترجمه حسن چاوشیان،تهران: نشر نی.

حاجی شریف، محمود (1375) ارزیبای مدیریت در نیروی انسانی،تهران، آموزش مجتمع صنعتی سیمان آبیک

حافظ‌نیا، محمدرضا.1380. مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ چهارم. تهران: انتشارات سمت.

دیلینی، تیم؛ نظریه­های کلاسیک جامعه­شناسی، بهرنگ صدیقی و وحید طلوعی، تهران، نی، 1388، چاپ دوم

دَفت. ریچارد ال: مبانی تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی

دیویس، کیت (1384) رفتار سازمانی در کار. ترجمه محمد علی طوسی، تهران، مرکز آموزش مدیریت

دیویس، استانلی (1376)، مدیریت فرهنگ‌سازان، ناصر میرسپاسی و پریچهر معتمد گرجی، چاپ دوم، تهران، انتشارات مروارید

دواس، دي. اِي (1386): پيمايش در تحقيقات اجتماعي، ترجمه هوشنگ نايبي، چاپ چهارم، تهران: نشر ني.

رفيع پور، فرامز (1383)، كند و كاوها و پنداشته ها، تهران: شركت سهامي انتشار.

رابینز، استیفن(1369).مبانی رفتار سازمانی. ترجمه قاسم کبیری، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی. تهران: چاپ اول.

رابینز، استیفن(1378).رفتار سازمانی .جلد اول . ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران :پژوهش های فرهنگی.

رابینز، استیفن(1381).رفتار سازمانی .جلدسوم . ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران : پژوهش های فرهنگی.

رضائیان، علی(1383). مبانی سازمان و مدیریت.تهران: انتشارات سمت.چاپ ششم.

رستمي، آرام و حميد بورقي ، رضا قاسم نژاد ( 1392) بررسي ميزان آگاهي كاركنان بخش هاي راديولوژي درخصوص كاربردهاي سيستم اطلاعات بيمارستاني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي همدان در سال1391 مجله پياورد سلامت، سال هفتم، شماره

رضائیان، علی(1383). اصول مدیریت.تهران: انتشارات سمت.چاپ شانزدهم.

ریچاردال، دفت(1381). مبانی تئوری و طراحی سازمان.ترجمه علی پارسیان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی. چاپ دوم.

ریتزر، جورج؛ نظریه­های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران، علمی، چاپ ششم، 1381

ریچارد، هال، (1383) سازمان ساختار فرایند و ره آورد ها، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران چاپ سوم

رضايي دولت آبادي و همکاران (1392) طراحي مدل تاثير گذاري فرهنگ سازماني بر تسهيم دانش و ايجاد چابكي در مهار شرايط بحراني سوانح آتي با رويكرد پدافند غيرعامل دو فصلنامه مديريت بحران، سال دوم، شماره

زاهدی، سیدمحمد(۱۳۸۱). ”تغییر فرهنگ سازمانی“، تدبیر، شماره ۱۲۷

زاهدی، شمس السادات و همکاران (1379).فرهنگ جامع مدیریت. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

ساروخانی، باقر (1385) روش تحقیق در علوم اجتماعی، جلد اول، تهران: انتشارت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرايي، حسن (1384)، مقدمه اي بر نمونه گيري در تحقيق، تهران: انتشارات سمت

شاه احمد قاسمي ، طيبه السادات (1386) بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهدکاری از نظر کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران “، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

 

كرلينجر، پدهاوزر (1383)، رگرسيون چند متغيري در پژوهش رفتاري، ترجمه حسن سرايي، تهران: نشر مركز دانشگاهي.

کیوی، ریمون و کامپهود، لوک وان (1375) ­روش تحقیق درعلوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران­: مرکز نشر دانشگاهی.

کوزر، لوئیس؛ زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، محسن ثلاثی، تهران، علمی، 1380، چاپ نهم

گیدنز، آنتونی (1373) جامعه شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، نشر نی

فرانكفورد، چاوا و نچمياس، دیوید (1381). روش­های پژوهش در علوم اجتماعی، چاپ اول، ترجمه، فاضل لاریجانی و رضا فاضلی تهران: انتشارات سروش.

قلی‌پور، آرین و همکاران (1390) تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی موثر برساخت سازمانی هویت در سازمان دولتی، مدیریت دولتی، دوره3، شماره7

 

میرسپاسی، ناصر. معتمد گرجی، پریچهر(1376).مدیریت فرهنگ سازمانی. تهران: انتشارات مروارید. چاپ هشتم.

میرزاباقریان، مسعودو دیگران(1384) مطالعه فرهنگ سازمانی شرکت تابان نیرو. پایان نامه هم سطح کارشناسی ارشد . سازمان مدیریت صنعتی –نمایندگی اصفهان.

 

مختاري مهدي ، و همکاران (1390) آگاهي كاركنان درماني بيمارستان هاي شهر يزد در مورد مديريت پسماندهاي بيمارستاني در سال،1390 مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان

ورسلی، پیترر(1373) جامعه شناسی مدرن، ترجمه حسن پویان ، تهران، انتشارات چاپ بخش.

هیچ، مری جو (1385) تئوری سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری، نشر افکار

هسکت، جان (1376) طراحی صنعتی، غلامرضا رضایی نصیر، تهران: سمت

منابع لاتين

 

Cameron, K. S. & R. E. Quinn. (2006). Diagnosing and ChanginOrganizational Culture: Basedon the Competing Values Framework. Jossy-Bass.

R(۱۹۹۹). “Diagnosing culture and changing organizational culture.“Newyork: Addison Wesley.

Etizoni, A (1964) modern organization, englewood cliffs, N.J prenhice

Hall, R.H (1961 an empricalstudy of bureaucratic dimentions and their relation to other organizational characteristic, new York: halt rinhart

چکیده

آگاهی سازمانی عبارت از این است که چه طور می توان از دانش سازمانی برای دست یابی به اهداف سود برد، چگونه می توان از دانش های به  دست آمده، شیوه های عمل تجویز شده، کانال های رسمی ارتباطات و تصمیم گیری به اهداف رسید در پژوهش حاضر تلاش شده ‌است تا به بررسی تاثير یکی از مهمترین عوامل مرتبط با آگاهي سازماني یعنی “فرهنگ سازمانی” و پاره اي از متغير هاي جمعيت شناختي مرتبط ( سن-تحصيلات-پايه سمت-سابقه خدمت – محل خدمت ) پرداخته ‌‌‌شود. بر‌‌‌این‌‌‌ اساس پژوهش را در قالب یک فرضیه اصلی ” الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.” و هفت فرضيه فرعي جمعيت شناختي مورد بررسی قرار داده‌ایم. روش تحقیق پیمایشی است و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از نمونه آماری کسب گردید و برای بررسی فرضیات تحقیق، از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‌افزار SPSS استفاده ‌‌‌شده ‌است. بر‌‌‌این ‌‌‌اساس در واحد ستادی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با استفاده از فرمول حجم نمونه تصادفي ساده  85 نفر از کارکنان ( واحدهاي عملياتي و غير عملياتي) را انتخاب و بررسی فرضیات تحقیق صورت‌‌‌گرفت. فرضيات تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد مورد ‌‌‌آزمون قرار‌‌‌گرفت. بنا بر نتايج به دست آمده فرهنگ سازمانی بر آگاهي سازمانی کارکنان جامعه مورد‌‌‌نظر رابطه مثبت داشته است.

واژه های کلیدی: فرهنگ‌‌‌سازمانی، آگاهي سازمانی

مقدمه

 منابع انساني کارآمد، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. چرا که منابع انسانی مهمترین منبع هر سازمانی است. کارکنان متخصص، وفادار، سازگار با ارزشها و برخوردار از اهداف سازمان دارای انگیزه های قوی و متمایل و متعهد به حفظ و ادامه عضویت در سازمان، از نیازهای اصلی هر سازمانی می‌باشد. سازمان به کارکنانی نیازمند است که فراتر از شرح وظایف تعیین‌شده و معمولی خود به کار و فعالیت بپردازند. کارکنانی که مایل باشند، بخواهند و بتوانند بیش‌از مقدار لازم برای دستیابی به اهداف سازمانی به انجام وظیفه بپردازند. وجود چنین منابعي در هر اداره و سازمان ضمن کاهش غیبت، تاخیر و جا به جایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی هر چه بهتر اهداف سازمان و فرد خواهد شد.منابع  انساني آگاه اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته، در تحقق آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌کوشد خود را با آن هویت می‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد، که علاوه بر بالندگی خود، در جهت ترقی و عظمت سازمان گام برمیدارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر میشود. در همین راستا هر عاملی که شناخت و آگاهي کارکنان را نسبت به مقررات و قوانين سازمان محل خدمت خود افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل “فرهنگ” است. زیرا هنجارها و ارزشهای فرهنگی مورد قبول کارکنان، مي تواند منجر به شناخت بهتر آنان از سازماني كه به آن تعلق دارد و همسويي با اهداف سازمان گردد . 11

سازمانها لازم است به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نمایند و در راستای افزایش شناخت کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند، همت گماشته و تدابیری را برای رفع از‌‌‌‌‌‌‌‌خود بیگانگی کارکنان به سازمان و بر‌‌‌‌‌‌‌‌انگیختگی اشتیاق و تعهد آنان به سازمان اتخاذ نمایند. از آنجائیکه ماموریت اصلی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، پخش و توزیع فرآورده های نفتی به سراسر کشور می‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و بدلیل اینکه اين شركت در زمينه پيشرفت صنعتي و اقتصادي كشور و ارتقاي سطح زندگي مردم، بزرگترين نقش را داشته و تاكنون توانسته است تحول چشمگيري را در كليه شئون مملكت، به خصوص از نظر اقتصادي ايجاد كند، نیازمند منابع انساني متعهد و وفادار به ارزشها و اهداف سازمان می باشد. بنابراین سازمان باید از افرادی با درجه شناخت بالا از قوانين و شرايط سازماني خود برخوردار باشد. [1]

از دلایل عمده بررسی آگاهي سازماني، اینست که سازمانهای دارای اعضایی با سطوح بالای آگاهي سازمانی، معمولا از عملکرد بالاتر، غیبت، تاخیر و جا به جایی کمتری برخوردار هستند. در این پژوهش تلاش شده‌است تا با توجه به ادبیات نظری و مطالعه میدانی، بررسي تاثير فرهنگ سازماني بر شناخت و آگاهي سازمانی کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی خطوط لوله و مخابرات نفت ايران مورد ارزیابی قرار گیرد و زمینه ای را برای کشف راهکارهای لازم در جهت افزایش شناخت کارکنان با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان و ساير عوامل فردي گردد.

 بیان مسئله

انسان ها موجودی اجتماعی هستند که زندگی آنها مستلزم همکاری و همیاری برای برآورده ساختن نیازهایشان می باشد. یکی از عوامل مهم در این همکاری میزان آگاهی انسان هاست که با توجه به آن برای رفع نیازهای خود به سازماندهی می پردازند تا آسان تر و سهل تر به اهداف خود برسند. به این ترتیب است که سازمان ها و موسسات مختلف به منظور متمرکز ساختن فعالیت های انفرادی و تحت نظم در آوردن فعالیت های جمعی به تدریج در جوامع گسترش یافته است (محمدی و زاهد،1384:182). سازمان به معنی تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره شده و برای رسیدن به هدف های معین ایجاد گردیده است (گیدنز،1374). سازمان برای رسیدن به اهدافش نیازمند کارکنانی است که به طور کامل از اصول و مقررات و دلیل وجودی سازمان واهدافی که بر اساس آن تعریف شده است، آگاهی داشته باشند. عدم آگاهی سازمانی یا آگاهی ناقص مانعی در جهت رسیدن به اهداف سازمانی است. یکی از عوامل مهم در فائق آمدن بر مشکلات سازمانی، افزایش آگاهی سازمانی است .

یک سازمان مسئول هماهنگی عقلایی فعالیت های افراد را برای دست یابی به هدف یا اهداف مشترک از طریق تقسیم کار، تقسیم کارکردها و سلسله مراتب اقتدار و مسئولیت هاست. در چنین نظامی هماهنگی فعالیت ها مهمتر از هماهنگی افراد است. برای رسیدن به هماهنگی مطلوب در هر سازمان لازم است کلیه افراد از اهداف و روابط سازمان به خوبی آگاهی داشته باشند(محمدی و زاهد،1384:182). اما اینکه چه قدر افراد سازمان نسبت به ارزش ها و اهداف سازمان آگاهی داشته باشند، بستگی زیادی به فرهنگ رایج و مسلط در آن سازمان دارد.

فرهنگ یک سازمان باورها ، نگرش ها، فرضیات و انتظارات مشترکی را در بر می گیرد که در نبود یک قانون یا دستور العمل صریح رفتارها را هدایت می کند و در اکثر سازمان ها، غالب موقعیت های مدیریتی این چنین است . فرهنگ می تواند منبع نیرومندی ازهویت ، هدف مشترک و رهنمود انعطاف پذیر باشد.( آرمسترانگ،1380، ترجمه ابیلی: 74) داستان فرهنگ سازمانی همان داستان حاضر و غایب است . فرهنگ سازمانی پدیده ای است که در سازمان وجود دارد ولی غیبت آن به شدت احساس می شود . همه ی اعضای سازمان بر این امر اتفاق نظر دارند که این دست نا پیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می کنند . (رابینز، 1381 به نقل از میرزا باقریان ؛1384:5)

 ضرورت و اهميت مسئله

در بین منابع  و امکانات سازمان، منابع  انساني از اهمیت خاصی برخوردار است. توجه به این منبع مهم سازمان، جامعه را در رسیدن به اهداف خود یاری میرساند. منابع انساني متعهد و پایبند به اهداف و ارزشهای سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمانهای دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر‌‌‌‌‌‌‌‌بخشی و کارآیی سازمان شده و پیشرفت و ترقی جامعه را به‌‌‌‌‌‌‌‌دنبال خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌داشت. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد، مهم و شایان توجه است. یکی از این موارد آگاهی سازمانی است. چنانچه منابع  انساني بتواند به صورت بهينه از اطلاعيه ها، دستورالعملها ، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به ارائه تسهيلات شغلي خود مطلع شود خواهد توانست احساس خوشايند تري نسبت به سازمان و محيط كاري خود دست يابد و در نتيجه احساس تعهد و تعلق خاطر بسياري نسبت به آن نشان خواهد داد  و از سوی دیگر سازمان نیز بهتر به هدف های خودش می رسد.

آگاهی سازمانی را می توان در دوجنبه بررسی کرد، یکی آگاهی از اهداف سازمانی و دیگری آگاهی از وسایل رسیدن به این اهداف. در این بین اگر هماهنگی کامل بین این دو وجود نداشته باشد؛ هم کارمندان رضایت کامل را نخواهند داشت و هم سازمان در رسیدن به اهدافش  دچار مشکل می گردد و کارکردهای اصلی خود را به درستی انجام نمی دهد. محقق با مطالعه ادبیات تحقیق در مورد سازمان ها و آگاهی سازمانی به این نتیجه رسید  که یکی از عوامل مهمی که می تواند در آگاهی سازمانی دخالت داشته باشند  و اینکه افراد تا چه حد از قوانین و مقرارت آگاهی دارند و آن را پذیرفته اند، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ حاکم بر سازمان چندان ملموس و مخصوص نیست، ولی این موضوع بر رفتار منابع انساني تأثیر چشمگیری دارد و اگر خوب شناخته شده و ریشه یابی شود آشکار می شود که خیلی از رفتار های منابع انساني در سازمان متأثر از این موضوع مهم است. این موضوع مهم توسط صاحب نظران معروف نظیر وارن بنیس، ادگار شاین، ویلیام اوچي و استیفن رابینز مورد طرح و نقد قرار گرفته است .

بررسی فرهنگ سازمان به عنوان یک ابزار جمع آوری اطلاعات عمل می کند و مدیران را قادر می سازد تا از این طریق اولاً بخش ها و یا گرده های کاری را با یکدیگر مقایسه کنند، ثانیاً مسایل را الویت بندی کنند، ثالثاَ ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی نمایند تا بدین وسیله بتوانند شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب را بهبود ببخشند و به جهت اثر بخشی سازمان ها، لازم است فرهنگ آن ها به طور دقیق و موشکافانه مورد کاوش قرار بگیرد (.پکالان،1999 به نقل از؛ میرزا باقریان، 1384، 4) فرهنگ سازمانی سیستمی است متشکل از ارزش ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطور عمل می کنند و چطور عمل نمی کنند) که در تعامل متقابل با منابع انسانی، ساختار سازمانی و سیستم کنترل بوده و در نتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا می نهد . چنین چیزی را می توان در ارتباط با آگاهی سازمانی بررسی کرد. زیرا فرهنگ سازمانی و عقاید و ارزش های رایج در سازمان، بر میزان آگاهی سازمانی و جریان اطلاعات در سازمان تاثیر گذار است.

بر این اساس این تحقیق به دنبال بررسی تاثير فرهنگ سازماني بر آگاهی سازمانی در بین كاركنان شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران مي باشد و همچنین اثرگذاري این آگاهی در ارتباط با موقعيتهاي سازماني فرد و عوامل جمعيت شناختي مورد بررسي قرار ميگيرد . تا در نهایت زمینه ای برای کشف و پیشنهاد راهکارهای لازم در جهت افزایش تعهد و تعلق سازمانی کارکنان با توجه به عوامل مذكور حاکم بر سازمان فراهم گردد.

اهداف تحقیق

 1-4-1- هدف کلی:

تعيين میزان آگاهی سازمانی كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران

1-4-2- اهداف فرعي:

تعیین تاثير الگوی فرهنگ سازمانی رایج بر سازمان و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

تعیین تاثير برخي از مولفه هاي سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازماني ، پايه سازماني ، واحد محل اشتغال) و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

تعیین تاثير ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصيلات، جنس) و میزان آگاهی سازمانی کارکنان از قوانین داخلی شرکت

 سوالات تحقیق

آیا موقعیت سازمانی ( نظیر سابقه خدمت، سمت سازماني ، پايه سازماني ، واحد محل اشتغال) بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد؟

آیا ویژگی های جمعیت شناختی ( نظیر تحصيلات، جنس) بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد ؟

میزان آگاهی سازمانی كاركنان از قوانين داخلي شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران چه قدر است؟

آیاالگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد ؟

فرضیه های تحقیق

 1-6-1- فرضيه اصلي :

الگوی فرهنگ سازمانی رایج در سازمان بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

1-6-2- فرضيه هاي فرعي :

بین میزان آگاهی سازمانی بر حسب جنسیت تفاوت وجود دارد .

بین میزان آگاهی سازمانی بر حسب واحد محل اشتغال تفاوت وجود دارد .

بین میزان آگاهی سازمانی بر حسب سمت سازماني تفاوت وجود دارد .

میزان تحصیلات بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

سن افراد بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

سابقه خدمت بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

پايه سازماني بر میزان آگاهی سازمانی تاثیر دارد.

1 شاه احمد قاسمي ، طيبه السادات ،1386،بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهدکاری از نظر کارکنان واحدهای ستادی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی .

[1]اطلاعات فوق از طريق كتابچه ي پژوهشي واحد پژوهش و فناوري  شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران تهيه گرديده است .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و توانمندسازي مديران گروه‌هاي آموزشي از ديدگاه اعضاء هيأت علمي دانشگاه بر اساس مدل دنيسن – اسپريتزر
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني با رضايت شغلي و فرسودگي شغلي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122