پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت)  ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت)  ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده :    1
فصل اول :کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    2
2-1- بیان مسئله    4
3-1- اهمیت وضرورت تحقیق    6
4-1- اهداف پژوهش    9
5-1- فرضیه های پژوهش    10
6-1- تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات پژوهشی    11
فصل دوم :ادبیات تحقیق
1-2- تاريخچه استفاده از فناوري در آموزش    15
2-2- اهميت و نقش فناوري در آموزش    18
3-2- جايگاه و نقش حیاتی فناوري در آموزش وپرورش    20
4-2-موانع و مشكلات  استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش    21
5-2- هوشمند‌سازي مدارس    22
6-2-اسناد پشتيبان هوشمند سازی مدارس    23
7-2- پيشينه هوشمند‌سازي مدارس    25
8-2-پيشينه هوشمند‌سازي مدارس در ایران    26
9-2- انگیزه پیشرفت    28
10-2- سیالیت    31
11-2- پیشرفت تحصیلی    32
12-2- یادآوری    34
13-2- پیشینه تحقیق    36
14-2- جمع بندی و نتیجه گیری    45
فصل سوم: طرح تحقیق
1-3-  روش تحقیق    47
2-3 -جامعه ی آماری و روش نمونه گیری    48
3-3 -ابزارهای اندازه گیری و گرد آوری داده ها    48
4-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها    51
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
1-4- داده های توصیفی    53
2-4-آزمون فرضیه ها    57
فصل پنجم: استنتاج داده ها
1-5- یافته های پژوهش    62
2-5- بحث و نتیجه گیری    64
2-5-پیشنهادات    65
3-5- محدودیت های پژوهش :    66
پیوست ها
منابع و ماخذ
فهرست منابع :    76
چکیده انگلیسی    78

 فهرست منابع :      

ابوالحسنی،سیده زهرا،(1388)، استفاده ازICT در ریاضیات، آموزش ریاضی،دوره بیست وهفتم،شماره 1، از صفحه 35 تا 41.

احمدی ،کریم ،(1390) ،مقایسه روش تدریس توضیحی با استفاده از  ICTو بدون آن بر میزان یادگیری و انگیزه یادگیری درس ریاضی 1 دانش آموزان سال اول دبیرستان ناحیه دو اراک، پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

بروور، ای . دبیلیو، و …،به سوی یادگیری برخط ( الکترونیکی ) ، ترجمه فریده مشایخ ، عباس بازرگان ،1382، تهران:انتشارات آگاه.

بهین آیین،نور الدین وهمکاران،(1388)،جایگاه تکنولوژی آموزشی در یاددهی و یادگیری هندسه فضایی، آموزش ریاضی،دوره بیست وهفتم،شماره 1،از صفحه 42 تا 47.

الحسینی،سید محمد،(1390)،بررسی وضعیت مدارس راهنمایی و متوسطه اراک با توجه به شاخص هاي ارزیابی مدارس هوشمند در سال تحصیلی 90-1389 ، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

ذوفن، شهناز، 1383؛ كاربرد فناوريهاي جديد در آموزش، انتشارات سمت.

سلیمانپور،جوادو همکاران،1389،أثیر روش تدریس مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات در ایجاد یادگیری پایدار درس علوم تجربی سال سوم راهنمایی، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال اول،شماره دوم،از صفحه 77 تا 94.

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(سند مشهد مقدس)،1390.

سند تحول راهبردی ،نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ايران در افق چشم انداز(سند مشهد مقدس)،1389.

ضامنی،فرشیده و همکاران،(1387)،تأثیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در یادگیری درس ریاضی، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال اول،شماره یک،پاییز 1389،از صفحه 23 تا 38.

فیجانی،نفیسه.(1390). بررسی اثر بخشی طرح ارزشیابی توصیفی برپیشرفت تحصیلی و سلامت روان دانش آموزان پسر ناحیه یک اراک.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

میر حسینی،سید حمزه و همکاران. (1388).مقایسه تأثیر آموزش به کمک نرم افزارهای آموزشی و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی، فصلنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی سال اول،شماره دوم،زمستان 1389،از صفحه 21 تا 36.

هوشمند‌سازي مدارس راهبرد تحولي وزرات آموزش وپرورش در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات،1390.

چكيده :

تحقیق حاضر با هدف  بررسی تاثیر فناوری اطلاعات برمیزان خلاقیت( سیالیت)  ؛یادآوری ،انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس هوشمند ناحیه دو  اراک در درس فیزیک 1انجام شد. روش این تحقیق به صورت علی – مقایسه ای   بود. آزمودنی های این تحقیق را 56 نفر از دانش آموزان پسر دوره متوسطه ناحیه 2 اراک تشکیل دادند که از دو مدرسه با دانش آموزان هم سطح انتخاب شدند ؛ 28 نفر دانش آموز از دبیرستان هوشمند(شاهد) و 28 نفر از دبیرستان غیر هوشمند(فرهنگ). به منظورارزیابی گروهها از آزمون خلاقیت عابدی  برای سنجش میزان سیالیت(خلاقیت)  و آزمون انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس برای سنجش انگیزه پیشرفت تحصیلی استفاده شد و در پایان سال تحصیلی جهت ارزیابی پیشرفت تحصیلی و میزان یادآوری دانش آموزان نیز یک آزمون متناسب با اهداف دوره آموزشی انجام شد تا میزان تاثیرکاربرد فاوا  بر عوامل فوق را مورد برسی قرار دهد. نتایج این پژوهش با استفاده از آزمون t گروههای مستقل نشان داد که کاربرد فاوا بر میزان سیالیت ذهن ، انگیزه پیشرفت ، یادآوری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  در زمینه درس  فیزیک تاثیرگذار نبوده است.

 کلید واژه ها : فناوری اطلاعات و ارتباطات ، درس فیزیک 1، خلاقیت ،یادآوری ،انگیزه پیشرفت ، پیشرفت تحصیلی

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

دوران نوینی در عرصه حیات اجتماعی که به جامعه اطلاعاتی مشهور است آغاز شده که زندگی بشر، مناسبات آن،آموزش و پرورش و رسالت آن را تحت‌ تأثیر قرار داده است.امروزه مهمترين دغدغه‌ي نظام آموزشي و پرورشی يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه‌هاي فكري در جامعه‌ي اطلاعاتي و دانايي ‌محور مي‌باشد. براي آنكه همه‌ي گروه‌هاي اجتماعي قادر باشند بطور مؤثّر در چنين جامعه‌اي مشاركت داشته باشند، بايد يادگيري پيوسته، خلاقيت، نوآوري و نيز مشاركت فعال و سازنده‌‌ي اجتماعي را بياموزند. تحقّق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از نقش و كاركرد مدارس به عنوان اصلي‌ترين نهادهاي آموزشي در جامعه مي‌باشد.

امروزه نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات (فاوا)‌، امکان يادگيري پيوسته را فراهم نموده و فرصت‌هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ي زندگي در جامعه‌ي اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوري‌ نه به عنوان ابزار، بلکه در قالب زیرساختِ توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌شود.(هوشمند سازی مدارس، 1390،ص 5).

بكارگيري گسترده‌ي فاوا در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رويكردهاي آموزشي درجهان، زمينه‌‌ي شكل‌گيري مدارس هوشمند را فراهم آورده است. اين مدارس از جمله نيازمندي‌هاي كليدي جوامع دانش‌ بنيان مي‌باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌هاي دانشي و كارآفريني دانش‌آموزان را دنبال مي‌نمايند. در اين مدارس‌، فرايندهاي یاددهی – يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي مهارت‌هاي كليدي دانش‌آموزان با تكيه بر فعاليت‌هاي گروهي، در عصر دانايي محور فراهم مي‌شود.

ازآنجاکه درحال حاضرمعلم محوري پایه آموزش و پرورش درکشور می‌باشد، به روزكردن مدارس، استفاده ازفناوری‌های روز، برخورداری ازخلاقيت‌های نوین درآموزش وپرورش ونیز اهميت دادن به توانايي‌هاي دانش‌آموزان، لازمة این تحوّل می‌باشد.

پیشرفت‌های فن‌آوری‌ منجربه تحولاتی در صلاحیت‌ها و شایستگی‌های موردنیاز و متناسب با دنیای متغیر فعلی در دانش‌آموزان گشته است.صلاحیت‌هایی که امروزه مطرح هستند عبارتند از تفکر انتقادی، صلاحیت‌های عمومی،حل مسأله و تصمیم‌گیری(قورچیان،1382(. امروزه از آموزش و پرورش انتظار می‌رود تا موجبات یادگیری فعال و مشارکتی بین دانش‌آموزان‌ را فراهم آورد.برای محقق شدن چنین رویکردی به ناچار نیاز به تغییر رویه‌های سابق است.شیوه‌های‌ آموزش قدیمی مسلما پاسخگوی نیازهای آموزشی متغیر عصر جدید نیست؛بنابراین یکی از تلاش‌های‌ سازمان‌های آموزشی باید در ارتباط با فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و کاربرد آن در برنامه درسی‌ باشد(نیاز آذری،1383).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات تأثیر قابل توجهی در امر یادگیری دارد که‌ شامل تغییر نقش فراگیران و معلمان،مشارکت بیشتر دانش‌آموزان با همسالان،افزایش استفاده از منابع‌ خارج از متون درسی و رشد و بهبود مهارت‌های طراحی و ارائه مطالب می‌باشد(افضل‌نیا،1387).به‌ طورکلی نقش دانش‌آموز در محیط یادگیری مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات دستخوش تغییر می‌گردد و در این فرآیند دانش‌آموزان فعالند و به تولید دانش می‌پردازند(آرمیتاژ[1]،2003).فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات در ایجاد انگیزه،عمق و وسعت دادن به یادگیری و پایدار ساختن آن و رفع‌ خستگی و کسالت دانش‌آموزان و ایجاد مهارت ذهنی جهت پاسخگویی به پرسش‌ها نقش مؤثری‌ دارد(امیر تیموری،1386).فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات مجموعه‌ای از روش‌ها،قواعد و ابزار و تجهیزات جهت شناسایی،جمع‌آوری،ذخیره،تولید و توزیع،سازماندهی،باز تولید و نگه‌داری‌ اطلاعات است(نواب‌زاده،1380).فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام آموزشی از یک‌سو برای‌ بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و سواد رایانه‌ای و از سوی دیگر برای تجدید حیات و غنی‌سازی‌ محیط یادگیری و برقراری تعامل برای یادگیرنده و منابع یادگیری لازم می‌باشد(سراج،1383).یکی از شایع‌ترین دلایل ذکر شده برای به کارگیری این فن‌آوری در کلاس درس آماده کردن بهتر نسل فعلی‌ دانش‌آموزان برای ورود به محیط جدید یادگیری جهت پاسخگویی به نیازهای آموزش و به تبع آن‌ نیازهای شغلی در بازار کار آینده است.با روش سنتی و وقت‌گیر بودن این روش‌های آموزشی، همچنین عدم برخورداری از اطلاعات به‌روز،معلمان به‌طور صحیح قادر به آماده‌سازی دانش‌آموزان‌ برای یک محیط کاری ایده‌آل نیستند.لذا استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش‌ کلاس‌های درسی می‌تواند پایه و اساسی به‌عنوان یک بازوی رقابتی در یک بازار کار در حال جهانی‌ شدن باشد تا فرد آموزش دیده با دید باز و نگاه کلی بتواند وارد بازار جهانی،سیاسی و آموزشی شود (عزیزی،1385).

واژه‌ي مدارس هوشمند چندي است در ادبيات آموزش و پرورش ما ایران  وارد شده است و فعاليت‌هاي ارزشمندي نيز وَلو بصورت پراكنده در اين حوزه انجام شده است. وزارت آموزش و پرورش با الهام از آموزه‌هاي ديني و مقتصيات زماني و به منظور تحقّق اهداف سند چشم انداز ايران در سال 1404 و دستيابي به اهداف عاليه نظام تعليم و تربيت و گسترش عدالت آموزشي، اقدام به تعریف ساختار، جایگاه، ساماندهی، شرایط و ضوابط توسعه‌ي مدارس هوشمند بر اساس معیارهای علمی، بین المللی و شرایط بومی در سطح كشور نموده است. از این رو برای نیل به این هدف، نیاز به همّتی مضاعف داشته که ازجمله عوامل اصلی آن می توان به تغییرنگرش درشیوه‌ي آموزش و مدیریت مراکز آموزشی و پرورشی و نیز تأمین زیرساخت مورد نیاز اشاره نمود.

هوشمند‌سازی مدارس يك اقدام مدبّرانه در راستای سند چشم انداز نظام، تحول بنیادین آموزش و پرورش و سند توسعه فاوای آموزش و پرورش و ضرورتی انکار ناپذیر با هدف اجراي پيشرفته‌ترين روش‌هاي مدیریتی و آموزشي و نگاه علمی و فناورانه به وضعيت كنوني نظام آموزشي و پرورشی كشوراست که اعمال تغييرساختار و معماری اجرایی درآن‌ها باعث افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان برای مدیران، کارکنان، معلمان، دانش‌آموزان و همچنین اولیای دانش‌آموزان خواهد بود (هوشمند سازی مدارس ،1390،ص 6).

2-1- بیان مسئله

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌یکی‌از عوامل تغییر در کلاس‌های درس است و نقش و تأثیر آن‌ در توسعه دانش و ایجاد تسهیل و تسریع در امر یادگیری در عصر حاضر امری انکارناپذیر است(کیامنش،1381). در واقع فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات،بخشی‌از حرکت به سوی استفاده بهتراز تکنولوژی‌ آموزشی در مدارس نوین است. از اهداف  فن آوری اطلاعات  وارتباطات آموزش مهارت‌های خاص به دانش‌آموزان،ایجاد روحیه‌ی‌ مسؤولیت‌پذیری در دانش‌آموزان و استفاده‌از منابع قابل دسترس مثل اینترنت است.اما هدف نهایی در استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات افزایش اثر تدریس و بهبود یادگیری دانش‌آموزان است (هیگینز[2]،2003).امروزه،کاربردهای رایانه در آموزش فیزیک جایگاه منحصر به‌فردی یافته است.فن‌آوری‌ اطلاعات و ارتباطات می‌تواند فیزیک را جالب‌تر،صحیح‌تر و مناسب‌تر سازد،امکان بیشتری برای‌ مشاهده،بحث و تجزیه و تحلیل فراهم آورد،فرصت‌های بیشتری را برای برقراری ارتباط و همکاری مهیا سازد،به‌عنوان ابزار،استقلال بیشتری در تحقیقات علمی به دانش‌آموزان بدهد و تأثیر مثبتی روی تدریس و یادگیری درس فیزیک بگذارد.برای استفاده از فن‌آوری اطاعات و ارتباطات در درس فیزیک،می‌توان از اینترنت یا سی‌دی‌ها به‌عنوان منابع اطلاعاتی برای جمع‌آوری‌ اطلاعات علمی استفاده کرد از دوربین‌های دیجیتال عکاسی و فیلم‌برداری به‌منظور ثبت وقایع‌ بهره گرفت ؛برای تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌توان از صفحه‌های گسترده و ابزارهای گرافیکی‌ استفاده کرد.انیمیشن‌ها و محیطهای مجازی،ابزارهای خوبی برای شبیه‌سازی و مدل‌سازی‌ هستند.ایمیل،وسایل قابل حمل مثل لپ‌تاپ‌ها،فن‌آوری‌های ارائه‌ی مطالب مثل‌ دیتاپروژکتورها،تابلوهای تعاملی،ابزارهای مفیدی برای تدریس و یادگیری محسوب می‌شوند.با توجه به نقش و اهمیت انیمیشن در یادگیری می‌توان در برنامه‌ی پاورپوینت،برای فهم بهتر مطالب‌ درسی از انیمیشن استفاده کرد(کرمی،1388). در آموزش الکترونیکی برخلاف آموزش سنتی محوریت برخودآموزی دانش‌آموز استوار است و در واقع دانش‌آموز محور می‌باشد.روش تدریس مبتنی برفن‌آوری اطلاعات و ارتباطات‌ به معلم و دانش‌آموز کمک می‌کند تا در اتخاذ یک روش یادگیرنده محور فعالیت کنند (هادجرویت[3]،2010). در راستای بررسی عوامل موثر بر بهبود یادگیری دانش آموزان  پژوهش و تحقیق در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات اجتناب  ناپذیر است بویژه در ارتباط با دروس پایه که کسب دانش و پیشرفت در آنها زمینه ساز توسعه پایدار در هر کشوری است؛ لذا با توجه به اهمیت درس فیزیک در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و با توجه به گسترش مدارس هوشمند و استفاده از فاوا در تدریس درس فیزیک این سوال مطرح است که تاثیر این رویکردهای نوین در سیالیت (خلاقیت)، یاد آوری ، انگیزه پیشرفت تحصیلی و میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دردرس فیزیک چه بوده است ؟ پرسشی که این تحقیق به منظور پاسخگویی به آن شکل گرفته است .

3-1- اهمیت وضرورت تحقیق

یکی از معضلات امروز در عرصه‌ی آموزش و پرورش،فقدان علاقه‌ی دانش‌آموزان به یادگیری‌ به‌ویژه در دروسی چون فیزیک است. باید با روشی نوین علاقه‌مندی به این درس و آموزش آن را ایجاد کرد. (فصلنامه فناوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی ،پاییز1389).یکی از روش‌های نوین‌ آموزشی استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.کاربرد این روش در درس فیزیک باعث‌ علاقمندی دانش‌آموزان به درس می‌گردد.چراکه در این روش،تدریس همراه با تصاویر ، فیلمها و آزمایشات زیبا صورت‌ می‌گیرد و از طرفی چون دانش‌آموز در یادگیری نقش دارد؛باعث علاقه و تعمیق یادگیری وی‌ می‌گردد.از آن‌جا که به اعتقاد محققان بخش اعظم یادگیری و به خاطرسپاری از طریق بینایی صورت‌ می‌گیرد و باز از آن‌جا که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات ابزاری جهت درگیر ساختن حس بینایی و شنوایی فراگیر است؛موجب تعمیق یادگیری در دانش‌آموزان می‌گردد.هم‌چنین فن‌آوری اطلاعات‌ و ارتباطات ابزاری جهت تفکر و عمل بوده و بر قدرت استدلال و خلاقیت دانش‌آموزان می‌افزاید و موجب توسعه دسترسی به آموزش کیفی می‌گردد.بنابراین عدم توجه به آن تبعاتی را برای آموزش و پرورش کشور و کیفیت خروجی‌های آن به‌عنوان یک شهروند جهانی که در آینده‌ای نه‌چندان دور باید در اقتصاد،تجارت و فرهنگ به‌هم پیوسته جهانی فعالیت کند؛دربر خواهد داشت و به یقین‌ دورنمای آن،عقب‌ماندگی کشور در دنیای رقابت و در عرصه‌ی بین‌المللی در بلندمدت خواهد بود. به جهت آن‌که دوره‌ی متوسطه و کیفیت آن نقش مهمی در فرآیند توسعه‌ی پایدار کشور خواهد داشت؛فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باید در آموزش دروس به‌ویژه در دوره متوسطه آموزش‌ رسمی  کشور مورد استفاده قرار بگیرد(فصلنامه فناوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی ،پاییز1389).

کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش زمینه‌ساز ایجاد انگیزه،یادگیری، تجربه و نوآوری است.بنابراین کاربرد آن در آموزش و پرورش یک ضرورت انکارناپذیر است. تجارب کشورهایی چون اندونزی،آمریکا و آلمان بیانگر برنامه‌ریزی دولت این کشورها برای توسعه و اجرای برنامه درسی مبتنی بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است.دولت اندونزی از سال 2001 برنامه‌ای پنج ساله برای توسعه و اجرای فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش تدوین و طراحی کرده است و بر مبنای آن استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان ابزاری برای‌ یادگیری در برنامه درسی مراکز آموزشی،مدارس و دانشگاه‌ها ضروری تشخیص داده شده است. دولت امریکا هم مهم‌ترین سرفصل توسعه‌ی خود را به موضوع فن‌آوری اختصاص داده و در این‌ راستا گسترش بزرگراه‌های اطلاعاتی و ارتباطی را مهم‌ترین رکن تحقق این موضوع دانسته است‌ (یونسکو،2004).دولت آلمان هم با شعار اینترنت برای همه،تغییرات وسیعی را هم از بعد زیرساخت‌های مخابراتی و هم از بعد فرهنگ‌سازی عمومی آغاز کرده است و یکی از اهداف این‌ کشور اتصال مدارس به اینترنت تا پایان سال 2002 میلادی بوده است.همین‌طور دولت فرانسه، سنگاپور و کشورهای حوزه خلیج‌فارس برنامه‌های بلندمدتی را برای دستیابی به فن‌آوری اطلاعات با سرمایه‌گذاری عظیم آغاز کردند که نمونه‌ای از آن پروژه شهر الکترونیکی دبی است.بنابراین موضوع‌ فن‌آوری اطلاعات و حرکت به سمت تحقیق آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و اصلی‌ترین راهبرد توسعه‌ی‌ کشورها خواهد بود.کشور ایران در زمینه توسعه‌ی اطلاعاتی فاصله زیادی با کشورهای توسعه یافته‌ داشته و حتی در قیاس با برخی کشورهای در حال توسعه نیز حائز رتبه پایین‌تری می‌باشد مقایسه‌ شاخص‌های رشد و پتانسیل فن‌آوری اطلاعات در میان کشورهای مختلف بیان‌گر آن است که ایران پس‌ از کشورهایی چون کلمبیا،و نزوئلا،ترکیه و تایلند قرار دارد(فصلنامه فناوری اطلاعات وارتباطات در علوم تربیتی ،پاییز1389).نکته هشداردهنده در این‌میان شکاف‌ فاحش میان ایران و کشورهای گروه هشت به لحاظ سطح فن‌آوری و میزان حضور در شبکه اینترنت‌ است.فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر نقش و اهمیت ویژه‌ای در آموزش و پرورش‌ یافته است زیرا اساس مزیت رقابتی در عصر حاضر را تشکیل می‌دهد(حاجی کتابی،1381).

از دلایل کاربرد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش کمک به پیشبرد کیفیت‌ آموزش می‌باشد که این کار از طریق افزایش انگیزه فراگیران جهت یادگیری با استفاده از نرم‌افزارهای‌ چندرسانه‌ای که متن،صدا و تصاویر متحرک را ادغام می‌کنند،صورت می‌پذیرد.این نرم‌افزارها می‌توانند مضمونی معتبر ایجاد کنند و با دخالت دادن دانش‌آموز در فرآیند آموزش،موجبات تسهیل‌فراگیری مهارت‌های پایه و مفاهیمی که زیربنای مهارت‌های فکری درجه بالاتر و خلاقیت هستند را ایجاد کنند( ضامنی،1388،ص84).

[1] Armitage

[2] Higgins

[3] Hadjerrouit

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122