پايان نامه بررسي تاثير فيبرين غني شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پريودنتال پس از جراحي دندان هاي عقل نهفته منديبل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير فيبرين غني شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پريودنتال پس از جراحي دندان هاي عقل نهفته منديبل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير فيبرين غني شده با پلاکت ( PRF ) بر کاهش مشکلات پريودنتال پس از جراحي دندان هاي عقل نهفته منديبل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

(1) فصل اول:    3
(1-1) پيشگفتار    4
(1-2)کلیات7
(1-2-1) تکنولوژی های فیبرینی 7
(1-2-2) ارتباط مولر سوم نهفته و سلامت پریودنتال مولر دوم مجاور 22
(1-3) مروری بر مطالعات انجام شده 27
(2) فصل دوم : مواد و روش کار 40
(3) فصل سوم : یافته ها 51
(4) فصل چهارم : بحث و نتیجه گیری 56
(5) فصل پنجم : منابع 67

منابع

1-Bean LR , King Dr . Pericoronitis : its nature and etiology . J Am Dent Assoc 1971 ; 83 : 1074

2-Kay LW . Investigations into nature of pericoronitis . Br J Oral Surg 1966 ; 3 : 18

3-White RP Jr , Offenbacher S , Havy RH . Inflammatory mediators and pericoronitis in patients with asymptomatic third molars . J Oral Maxilofac Surg 2008 ; 66:749

4-White RP Jr , Phillips C , Hull DJ . Risk markers for progression of periodontal pathology in the third molar and non-third molar regions in young adults . J Oral Maxillofac Surg 2008 ; 66:749

5- Offenbachers , Barros SP , Singer RE . Periodontal disease at the biofilm gingival interface . J periodontal 2007 ; 78:1911

6-Ash M, Coctich E, Magwarad J: A study of periodontal hazards 3rd  molars. J. periodontal 1692; 33: 209

7-szmgd L,  He ster  WR: Cevicular  depth of  second molar  in  impacted

Third molar surgery  . J Oral  Surg  Anesth  Hosp  Dent Serv 1963 :21: 18S

8-Grondahl  HG ,  lekholm  U  . Influence  of  mandibular  third molals on

related  supporting  tissues . Int   J Oral Surg 1973; 2:137

9-kygelberg CF periodontal healing two and four gears after impacted lower third molar surgery, A Comparative  retrospective study. Int J Oral Mailletac Surg 1990; 19:347

10-kugelberg CT , Ahlstrom V, Ericson S, etal: The influence of anatomical, pathophysiological and other factors on periodontal healing after impacted lower third molar surgery, A multiple regression analysis.  A multiple regression analysis. J Clin periodontal 1991; 18:37

11- Oxford GE , Quintero G , Stuller CB . Treatment of 3rd molar-induced periodontal defects with guided tissue regeneration . J Clin Periodontol 1997 ; 24:464

12- COM Argo PA, Lekovic v, Weinlaender M. Platelet rich plasma and bovine porous bine mineral combined with, nided tissue regeneration in the treatment of intra bong defects in humans. J periodontal Res. 2002: 37; 300

13-Pugrillon A, Eichler H,  Kern S, Kluter H. Autologous concentrated platelet- rich plasma (CPRP) for local application in bone regeneration, lnt J oral maxillofac surg 2002; 31(6);615-619

14- Landry RG , Turnbull RS , Howley T . Effectiveness of benzyamyne HCl in the treatment of periodontal post-surgical patients . Res Clin Forum 1998 ; 10:105-110

15- Masse JF , Landry RG , Rochette C . Effectiveness of soft laser treatment in periodontal surgery . Int Dent J 1993 ; 43(2):121-127

16-choukroun J, Diss A, simon-pure A etal. Platelet- rich fibrin (PRF): a second- generation platelet concentrate part V: Histological Evaluation  of CPRP effects on bone allograft maturation in sinus lift. Oral Surg oral Med Oral pathol oral Radiol Endod 2006; 101(3): 299-303

17- Kim SG , Kim WK , Park JC , Kim HJ . A comparative study of osseointegration of Avana implants in demineralized freeze-dried bone alone or with platelete-rich-plasma . J Oral Maxillofac Surg 2002 ; 60(9):1018-1025

18- Baja P , Nishant S , Agrawal E , Pradeep A . Treatment of intrabony defect with Platelet Rich Fibrin : A case report . Archives of oral science and research 2011 ; 11(2):90-94

19- Ling H , Lin YE , Xiulian H . A comparative study of platelet-rich plasma and platelet rich fibrin . The effect of proliferation and differentiation of rat osteoblast in vivo . Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endo . 2009 ; 168 : 707-713

20- Matras H. Die wirkungen vershiedener fibrinpraparate auf kontinuitat- strennungen der rattenhaut. Osterr z stomatol 1970; 67: 338-59

21-Gibble JW, Ness PM. Fibrin glue: the perfect operative sealant?Transfusion 1990; 30:741-7

22-Mosesson MW, Siebenlist kr, meh DA. the structure and bio logical features of fibrinogen and fibrin Ann N Y Acad sci 2001; 936:11-30

23-Clark RA. Fibrin and wound healing. Ann N Y Acad sci 2001; 936:355-67

24-collen A, Koolwijk p, Kroon M, van Hinsbergh CW. Influence of fibrin structure in the formation and maintenance of capillary- like tubules by human micro vascular endothelial cells. Angoi genesis 1998; 2: 153-65.

25-van Hinsbergh VW, Collen A, koolwijk p. role of fibrin matrix in angiogenesis. Ann N Y Acad Sci 2001; 936:426-37.

26-vinazzer H. Fibin sealing: physiologic and biochemical back ground. Facial plast surg 1985; 2:291-5

27-Whitman DH, Berry RL, Green DM. platelet gel: an autologous alternative to fibrin glue with  application in oral in and maxillofa cial surgery. J oral Maxillofac Surg 1997; 55:1294-9

28-Saltz R, Sierra D, Feldman D, Feldman D, Saltz MB, Dimick A, Vasconez LO. Experimental and clinical applications of fibrin glue plast Reconstr Surg 1991; 88:1005-15, discussion 1016-7.

29-Hotz   G.  Alveolar ridge augmentation with  hydroxylapatite  using fibrin  sealant for fixation. Part I: An  experimental  study. Int  J Oral  Maxillofac  Surg 1991;20;204-7.

30- Hotz   G. Alveolar  ridge augmentation  with  hydroxylapatite  using fibrin  sealant for fixation.  Part II:  Clinical  application. Int  J Oral Maxillofac  Surg   1991;20:208-13.

31-Bonucci E, Marini E,  Valdinucci F,  Fortunato  G. Osteogenic  re-sponse  to  hydroxyapatite- fibrin   implants  in  maxillofdcial  bone defects. Eur  J  Oral Sci 1997;105:557-61.

32-Matras H. Fibrin  sealant in maxillofdcial  surgery. Development and indications. A  review of the past 12 years. Facial plast  Surg 1985;2:297-313

33- Matras H.  Fibrin seal:  of the state of the  art.  J Oral Maxillofdcial  suag 1685;43:605-11

34-Soffer E, Ouhayoun  JP, Anagnostou F.  Fibrin  sealants anc  plate-let  preparations in bone and periodontal  healing. Oral surg  Oral Med Oral pathol Oral Radiol  Endod  2003;95:521-8.

35-Tayapongsak   P, O; Brien  DA,  Monteiro   CB, Arceo –Diaz  LY.

Autologous   fibrin adhesive in man dibular  reconstruction  with par ticulate  cancellous   bone and  marrow. J Oral Maxillofac surg 1994;52:161-5,discussion166.

36-Giannobile   WV.  Periodontal  tissue  engineering by  growth factors. Bone 1996; 19(1 suppl):23s-37s.

چكيده

مقدمه: یکی از مشکلات شایع پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته ایجاد مشکلات پریودنتال است که به صورت ایجاد پاکت در دیستال دندان مولر دوم ، از دست رفتن اتصالات و عدم تشکیل میزان مناسبی استخوان بروز می کند . برای حل این مشکل تا کنون روش های مختلفی مثل استفاده از استخوان دمینرالیزه و PRP پیشنهاد شده است . PRF نسل دوم تکنیک های تغلیظ پلاکتی است که به دلیل عدم استفاده از آنتی کواگولانت ها و عوامل ژل کننده در تولید آن ها ، دارای غلظت بالاتری از فاکتورهای رشد نسبت به PRP است . این مطالعه با هدف بررسی تاثیر PRF بر مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته انجام شد .

روش كار: 36 بیمار کاندید جراحی دوطرفه مولر سوم نهفته مندیبل انتخاب شدند . برای هر بیمار به صورت تصادفی یکطرف به عنوان طرف مداخله انتخاب شد و سمت دیگر به عنوان کنترل در نظر گرفته شد . در طرف مداخله پس از شست و شوی حفره دندان PRF قرار داده شد . شاخص های پریودنتال شامل عمق پاکت ( دیستوباکال ، میددیستال و دیستولینگوال مولر دوم ) ، gingival index و periodontal index قبل و 12 هفته بعد از جراحی اندازه گیری شدند . در نهایت به منظور مقایسه شاخص های پریودنتال بین گروه مداخله و کنترل داده ها مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند .

نتايج: هر سه شاخص پریودنتال اندازه گیری شده در این مطالعه قبل از عمل بین گروه کنترل و مداخله تفاوت آماری معنی داری نداشتند . دو شاخص gingival index و periodontal index نیز بعد از عمل تفاوت قابل توجهی از لحاظ آماری نداشتند ولی عمق پاکت پس از عمل در گروه مداخله به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود .

نتيجه‌گيري: .نتایج مطالعه ما نشان داد که استفاده از PRF می تواند یک روش مناسب برای پیشگیری از ایجاد پاکت و مشکلات پریودنتال دیستال مولر دوم پس از خارج کردن مولرهای مزیوانگولار نهفته مندیبل باشد .

كلمات كليدي: پاکت پریودنتال ، پلاکت غنی شده با فیبرین ، مولر سوم نهفته مندیبل

(1-1) پيشگفتار

مولرهای سوم آخرین دندان های رویش یافته در قوس دندانی اند بنابراین احتمال نهفتگی آن ها از همه دندان ها بیشتر است ( 1 ) فاکتورهای متعدد ژنتیکی و محیطی در این نهفتگی نقش دارند ( 2 ) نهفتگی مولر سوم باعث طیفی از عوارض مثل پری کورونیت ، تحلیل ریشه دندان مجاور ، تغییرات کیستیک و نئوپلاستیک و حتی اختلالات مفصل TMJ می شود ( 3و2 ) بنابراین خارج کردن مولر سوم یکی از رایج ترین جراحی های دهان است . خارج کردن مولر سوم مندیبل یکی از چالش برانگیزترین جراحی های دهان برای بسیاری از کلینیسین هاست و یکی از مهم ترین عوارض این جراحی افزایش ریسک گسترش نقص پریودنتال دیستالی مولر دوم پس از درآوردن مولرهای سوم است (4) گزارش های متعددی درباره شیوع ، بروز و ریسک فاکتورهای ایجاد پاکت پریودنتال دیستالی در مولر دوم تا کنون به چاپ رسیده است . سن ، شیب دندان های مولر سوم ، ناحیه تماس وسیع ، پلاک قابل مشاهده در دیستال مولر دوم و فولیکول گشادشده مولر سوم از جمله ی این ریسک فاکتورهاست که تاکنون در مطالعات به آن اشاره شده است ( 5و1 ) خارج کردن مولرهای سوم مزیوانگولار نهفته باعث ایجاد ضایعات پریودنتالی متعدد در دیستال ریشه مولر سوم می شود (8-6) این عوارض در سنین بالاتر و هم چنین زمانی که ضایعات پریودنتالی از قبل در دیستال مولر دوم وجود داشته شیوع بالاتری دارد ( 10و9 ) مزیوانگولار بودن دندان یکی از مخرب ترین موقعیت های مولر سوم نهفته مندیبل است چراکه باعث ایجاد نقص پریودنتالی و پاکت های پریودنتال در دیستال مولر دوم می شود (11) برای رفع این عارضه تا کنون روش های مختلفی پیشنهاد شده است . یکی از این روش ها استفاده از استخوان های دمینرالیزه در حفره دندان های جراحی شده است ( 12 ) اگرچه در برخی مطالعات این روش در کاهش مشکلات موثر بوده است اما به دلیل هزینه بالا به طور معمول در کلینیک قابل استفاده نیست . استفاده از پلاکت های تغلیظ شده مثل PRP یکی دیگر از این روش هاست . PRP سوسپانسیون پلاکت های تغلیظ شده اتولوگ در پلاسماست (15-13 ) پلاکت ها یک منبع غنی از فاکتورهای رشد مثل PDGF و TGFβ1,2 هستند . پلاکت ها را می توان با تفکیک آن ها با سانتریفیوژ تغلیظ کرد (17-15) زمانی که PRP با کلسیم کلراید و ترومبین مخلوط می شود سیتوکین های موجود در پلاکت های آن آزاد می شوند . ژل PRP هم چنین حاوی غلظت بالایی از فیبرینوژن است در نتیجه امکان لخته شدن خون و به دنبال آن رژنراسیون نقص های استخوانی را در همان مراحل اول فراهم می کند . ترمیم بافت نرم هم در نتیجه استفاده از PRP با افزایش محتوی کلاژنی ، آنژِیوژنز و مقاومت اولیه زخم تسریع می شود ( 13 ) فاکتورهای رشد موجود در PRP  فرایندهای سلولی کلیدی مثل کموتاکسی ، تمایز سلولی و متابولیسم را تنظیم می کنند . PRF نسل دوم تکنولوژی های تغلیظ پلاکت است که به دلیل عدم استفاده از آنتی کوآگولانت ها و عوامل ژل کننده در تولید آن ها دارای غلظت بیشتری از سیتوکین ها و فاکتورهای رشد نسبت به PRP است (18) PRP ترکیبی غیرقابل کنترل است و اثر آن کوتاه مدت می باشد چراکه میزان بالای ترومبین مورد استفاده در تهیه آن سبب تسریع پلی مریزاسیون این ماده می شود ( 19) از آن جایی که پلی مریزاسیون PRF حین سانتریفیوژ اتفاق می افتد آزاد شدن سیتوکین ها با سرعت کمتری رخ داده و به همین لحاظ قابل کنترل تر است و کارایی بیشتری دارد . بر خلاف تولید PRP که پروسه تولید آن زمان بر است PRF می تواند به راحتی قبل از عمل تهیه شود و برای تهیه آن تنها به نمونه خون بیمار و یک دستگاه سانتریفیوژ PC-02 نیاز است . مطالعه پیش رو با هدف بررسی تاثیر PRF بر مشکلات پریودنتال پس از جراحی دندان مولر سوم نهفته انجام شد .

(1-2) کلیات

یکی از معضلات بزرگ محققین به دست آوردن افزودنی های جراحی بیواکتیو است (التهاب را تنظیم کرده وترمیم را بهبود می بخشد . بعد از هر مداخله ای جراحی ، جراحان باید با پدیده ی پیچیده رمدلینگ بافت ها وتاثیرات آن برترمیم وبهبود بافت روبرو شوند.اگر چه نحوه استفاده از چسب های فیربنی در بسیاری از پروتکل ها از حدود 30 سال قبل به خوبی معرفی شده است (21و20) ولی استفاده ازآن ها به دلیل پیچیدگی پروتکل های تهیه آن (برای چسب های ادهزیو )یا ریسک عفونت متقاطع (برای چسب های تجاری )هنوز بحث برانگیز است . تکامل تکنولوژی های تغلیظ پلاکت و بالا بردن بازدهی پروتکل های آن منجر به ایجاد نوعی چسب فیبرینی جدید به نام پلاکت تغلیظ شده غنی از پلاسما  (CPRP) شد ولی به دلیل محدودیت های قانونی برای استفاده از محصولات خونی ، خانواده جدیدی از پلاکت های تغلیظ شده که دیگر نه چسب فیبرینی بودند و نه تغلیظ کلاسیک پلاکتی در فرانسه ظهور پیدا کرد این محصول جدید که به نام پلاکت غنی شده با فیبرین (PRF) خوانده می شد شبیه یک ماتریکس سیکاتریکال اتولوگ بود.

(1-2-1) تکنولوژی های فیبرینی

(1-2-1-1) افزودنی های جراحی فیبرینی

فیبرین

فیبرین یک فرم فعال شده از یک مولکول پلاسمایی به نام فیبرینوژن است (22) این محلول مولکول های فیبریلار به مقدار زیاد هم در پلاسما و هم گرانول های پلاکت وجود دارد و نقش تعیین کننده ای در تجمع پلاکتی در طول هموستاز بازی می کند . فیبرین کامل نوعی چسب بیولوژیک  است که قادر به متراکم کردن خوشه های پلاستیک که می تواند یک دیوار حفاظتی رادر طول بریدگی های عروق طی فرایند انعقاد تشکیل دهد در حقیقت فیبرینوژن محصول نهایی تمام واکنش های انعقاد است فیبرینوژن یک پروتئین قابل حل است که به وسیله تروموبین به فیبرین غیر قابل حل تبدیل می شود . ژل پلی مریزه شده فیبرینی اولین ماتریکس محل زخم را تشکیل می دهد (25-23).

فیبرین و افزودنی های جراحی

علی رغم پیشرفت حاصل شده در تکنیک های جراحی آنتی هموراژیک ، پیدا کردن یک عامل هموستاتیک هنوز یک مشکل اساسی است. طیف گسترده ای از عومل هموستاتیک مثل اسفنج های کلاژنی ، سلولز اکسید شده  و چسب های سنتیتیک سیانوآکریلات وجوددارد . چسب های فیبرینی از یک مکانیسم بیولوژیک طبیعی ( پلی مریزاسیون فیبرین در طول هموستاز ) که از یک راه مصنوعی هم تقویت شده است تبعیت می کنند (26) ولی به هر حال در طول زمان استفاده از چسب های فیبرینی به دلیل این محصولات گرفته شده از خون هستند هیشه مورد انتقاد بوده اند . ولی محصولات تولید شده توسط شرکت های فارماکولوژی دارای ریسک بالایی از آلودگی ویروسی هستند امروزه ابزارهای ساده تری تولید چسب های فیبرنی اتولوگ با تکامل تکنولوژی های مشابه مثل تغلیظ پلاکتی معرفی شده است (27)

فرم های قابل استفاده چسب های فیبرنی مرحله آخر آبشار انعقاد را که فیبرینوژن در حضور ترومبین ، فاکتورXIII ، فیبرونکتین و یون کلسیم به فیبرین تبدیل می شود را بازسازی می کنند (21)

کیت Tisseel یک نمونه عالی از این مورد است که شامل موارد زیر می باشد:

– فیبرینوژن تغلیظ شده مرتبط با فیبرونکتین و  فاکتور XIII

– محلول آپروتینین بووین (برای مهار پروتئاز ها) که به عنوان عامل آنتی فیبرینولیتیک عمل کرده و باعث افزایش سیل فیبرین می شود.

– ترومبین بووین تغلیظ شده

– محلول کلسیم کلراید

ابتدا فیبرینوژن با  آپروتینین مخلوط می شود تا محلول A را فرم  دهد که در دمای 37 نگهداری می شود . محلول B نیز از مخلوط کردن ترومبین بووین با محلول کلسیم کلراید حاصل می شود . محلول A و B قبل از استفاده توسط یک سرنگ به صورت خود به خود مخلوط می شوند . قابل ذکر است که سرعت پلی مریزاسیون این چسب  به غلظت ترومبین استفاده شده محلولB بستگی دارد . فعالیت همو ستاتیک نیز  به سخت شدن سریع ادهزیو ها و میزان بالای ترومبین وابسته است .

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122