پايان نامه بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده  بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده 1
مقدمه 2
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه 4
1-2- بيان مسأله 4
1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق 6
1-4- اهداف تحقيق 7
1-5- فرضيه‏هاي تحقيق 8
1-6- قلمرو تحقيق 8
1-7- سؤالات تحقيق 9
1-8- روش شناسي تحقيق 9
1-9- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 11
1-10- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق
2- 1- مقدمه 14
2- 2- مباني نظري پژوهش 15
2-3- اهداف حسابداري و گزارشگري مالي 16
2-4- تعريف پيامد اقتصادي 17
2-4-1- پيامد‌هاي اقتصادي گزارش‌هاي مالي 17
2-5- تعريف پيش بيني و اهداف آن 18
2-6- سود آوري 18
2-7- قابليت پيش بيني سود 19
2-7-1- اهميت سود هر سهم 19
2-8- سود به عنوان معياري براي پيش بيني 19
2-9- سود تحقق يافته هر سهم (EPS) 20
2-10- سود تحقق يافته هر سهم طي دوره 20
2-11- سود اقتصادي 21
2-12- سود حسابداري 22
2-13- مقايسه بين روشهاي مبتني بر پيش بيني و مبتني بر واقعيت در عامل سود 22
2-14- مفهوم سود 23
2-15- ثبات نسبي سودآوري 23
2-16- سود هر سهم 24
2-17- نسبت هاي سود دهي 24
2-17-1- نسبت سود هر سهم (EPS) 25
2-17-2- نسبت قيمت به سود هر سهم (P/E) 25
2-17-2-1- کاربرد نسبت (P\E) 26
2-17-2-2- رشد سود 26
2-17-2-3- نسبت سود تقسيمي هر سهم 26
2-18- تحليل نسبت P/E و E/P سود هر سهم 27
2-19- درآمد براي هر سهم 28
2-20- تورم 28
2-20-1- تعريف تورم از ديدگاه گونتربورگر 29
2-20-2- تعريف تورم از ديدگاه محسن دستگير 29
2-21- طبقه بندي تورم ها بر مبناي درجه شدت تورم 30
2-22- طبقه بندي تورم ها بر مبناي نسبت افزايش قيمت ها به افزايش حجم پول 31
2-23- رابطه تورم و پول 32
2-24- عوامل اقتصادي تاثير گذار بر تورم 33
2-25- نرخ ارز 34
2-26- تعريف بورس اوراق بهادار 35
2-26-1- قيمت اوراق بهادار به عنوان پيش بيني کننده سود حسابداري 35
2-27- شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX 36
2-27-1- روش ها و مباني ارزيابي سهام 37
2-28- ارزيابي سهام از طريق سود آوري (بورس) 38
2-29- حد نوسانات قيمت 39
2- 30- نسبت ارزش بازار به دفتري 39
2- 31- پيش بيني سود، محتواي اطلاعاتي دارد 39
2- 31- جايگاه کيفيت سود 41
2- 32- افزايش تورم و کاهش کيفيت سود شرکت ها 42
2-33- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته 42
2- 33- 1- تحقيقات داخلي 42
2- 33- 2- تحقيقات خارجي 44
فصل سوم: روش تحقيق
3-1- مقدمه 50
3-2- مساله تحقيق 51
3-3- فرضيه‌هاي تحقيق 51
3-4- جامعه آماري 52
3-5- نمونه آماري و روش نمونه گيري 52
3-6- روش گردآوري اطلاعات 55
3-7- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آنها 56
3-7-1- متغير وابسته 56
3-7-2- متغيرهاي مستقل 56
3-8- مدل تحقيق 57
3-9- روش تحقيق 57
3-10- روش هاي آماري مورد استفاده در تحقيق 58
3-10-1- تحليل توصيفي داده ها 59
3-10-2- ضريب همبستگي پيرسون 59
3-10-3- مدل داده‌هاي تابلويي 60
3-10-4- مزيت استفاده از داده‌هاي ترکيبي نسبت به سري‌هاي زماني و مقطعي 61
3-10-5- روش‌هاي تخمين داده‌هاي تابلويي 63
3-10-6- آزمون‌هاي تشخيصي 65
3-10-6-1- آزمون F ليمر 65
3-10-6-2- آزمون هاسمن 65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
4-1- مقدمه 67
4-2- آمار توصيفي 67
4-3- آزمون ضرايب همبستگي 68
4-4- آمار استنباطي 70
4-5- آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 71
4-5-1- آزمون‌هاي آماري 71
4-5-2- آزمون فرضيه اول 72
4-5-3- آزمون فرضيه دوم 73
4-5-4- آزمون فرضيه سوم 73
4-5-5- آزمون فرضيه چهارم 74
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1- مقدمه 77
5-2- يافته‌هاي تحقيق 77
5-2-1- نتايج آزمون فرضيه اول 77
5-2-2- نتايج آزمون فرضيه دوم 78
5-2-3- نتايج آزمون فرضيه سوم 78
5-2-4- نتايج آزمون فرضيه چهارم 79
5-3- نتيجه گيري 79
5-4- محدوديت‌هاي تحقيق 81
5-5- پيشنهادات تحقيق 82
5-5-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق 82
5-5-2- پيشنهاد براي تحقيقات آتي 83
پيوست ها 84
منابع و ماخذ 92
Abstract 98

منابع فارسي

احمدي، مرتضي، (1387) “توانمندي اقلام ثابت و متغيير در پيش بيني سود” پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده حسابداري و مديريت، دانشگاه علامه طباطبايي

آزاد ، محمد، (1383) “محتواي اطلاعاتي پيش بيني سود شرکتها “پايان نامه گارشناسي ارشد، دانشکده حسابداري و مديريت دانشگاه علامه طباطبايي .

اكبري، مرتضي (1387). «متغيرهاي موثر بر اعتبار پيش‌بيني سود توسط مديريت» رساله دكتر، دانشكده حسابداري، مديريت دانشگاه علامه طباطبايي.

آهنچيان، محمد، احتشام، ميثم، (1390) “بورس اوراق بهادار ”

بلوريان تهراني، محمد، (1360) “بورس اوراق بهادار و آثار آن بر اقتصاد و بازرگاني کشور “انتشارات موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني .

خالقي مقدم ،حميد، بهراميان محمد، (1384) “ميزان عدم صحت پيش بيني سود در شرکتها درعرضه اوليه “فصلنامه مطالعات حسابداري، شماره 10 و 11

دستگير، محسن، (1372) “حسابداري تورمي “نشر علوم دانشگاهي .

دلاور، علي. (1390). مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: انتشارات رشد

دواني، غلامحسين، (1375) “بورس سهام و نحوه قيمت گذاري سهام شرکتها “نشر نخستين تهران.

رحماني نصر آبادي، محمد، (1387) “عوامل موثر بر دقت سود پيش بيني شده شرکتها” پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم اقتصادي و اداري دانشگاه مازندران.

رشيد زاده

ستايش، محمد حسين، (1382) “مقايسه قدرت پيش بيني سود خالص و سود عملياتي” مجله علوم اجتماعي و انساني، دانشگاه شيراز، شماره 2، دوره نوزدهم .

شاکري، عباس، (1379) “بررسي ماهيت تورم در اقتصاد ايران” پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي.

شباهنگ، رضا، (1389) “تئوري حسابداري “انتشارات سازمان حسابرسي، جلد اول.

شكري حبشي، وحيد (1384). بررسي ميزان تحقيق EPS شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نسبت به EPS پيش‌بيني شده و اثر آن به قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه علوم تحقيقات.

عزيزي، احمد، (1378) “شناسايي متغييرهاي کلان اقتصادي موثر بر شاخص قيمت سهام “رساله دکتري، دانشکده حسابداري و مديريت علامه طباطبايي.

علي‌نيا، اسماعيل (1388). «راهنماي بكارگيري استانداردهاي حسابداري ايران» جلد اول. انتشارات فكر سبز، چاپ 78 طيف نگار IAS88.

قاسمي، قاسم، (1384) “مقايسه دقت پيش بيني سود توسط مديريت با سري زماني باکس جنکينز” پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

کتابي، احمد، (1371) “تورم” انتشارات اقبال، چاپ سوم .

كردستاني، غلامرضا (1374). توانايي سود براي پيش‌بيني جريان نقدي و سودهاي آتي، پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.

مشايخ، مهناز، شاهرخي، سمانه “بررسي دقت پيش بيني سود توسط مديران و عوامل موثر بر آن” فصلنامه بررسي حسابداري و حسابرسي، شماره 5، صفحه 65-82.

مؤمني، منصور و فعال قيومي، علي. (1390). تحليل هاي آماري با استفاده از Eviews. تهران: مولف.

نادري، عزت‌اله و سيف نراقي، مريم (1371). روش تحقيق علوم انساني، تهران، انتشارات بدر، ص 29-170.

نشريه 160 سازمان حسابرسي، (1386).

نشريه بورس اوراق بهادار، شماره 143

نوروزي، حميد، مدينه، سيد محسن، ساختار سرمايه شرکتها و شاخص ‌هاي کلان اقتصادي

نوروش، ايرج، حصارزاده، رضا، (1389) “بررسي ابعاد شفافيت سود حسابداري و رابطه آن با ويژگي‌هاي شرکت در بورس اوراق بهادار تهران “فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 12، سال دوم .

نيکو مرام، هاشم، بني مهد، بهمن،(1388) “تئوري حسابداري (مقدمه‌اي بر تئوري‌هاي توصيفي) “انتشارات دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات .

همتي، حسن، همتي، هدي، (1389) “حسابداري شرکت‌ها “جلد دوم، نشر ترمه.

ب) منابع انگليسي

Ajinkya, B., Bhojraj, S. and Sengupta, P.(2005).The association between outside directors, institutional investors and the properties of management earnings forecasts, Journal of accounting Research , 43: 343- 75.

Baltagi, B. (1995). Econometric Analysis of Panel Data. 1st Edition, New York: John Wiley & Sons Press.

Garaham, B ,D. dd,D. and cottle , L .(1962) .security Analysis , New York : Mc GrawHill.

Graham, J., Campbell, H. and Rajgopal, S. (2005). The economic  implications of corporate financial reporting.  Journal of  Accounting and Economics.40: 3-73.

چکيده

هدف از اين تحقيق بررسي تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بدين منظور با استفاده از داده هاي 140 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني 1385 الي 1389 با استفاده از نرم افزار Eriews  و روش panal data نسبت به بررسي فرضيه ها اقدام شد.

نتايج تحقيق تصريح نمود كه بين نرخ ارز،  شاخص بورس و نسبت ارزش بازار به دفتري بر صحت پيش بيني سود رابطه وجود دارد ولي نتايج نشان داده است كه بين نرخ تورم بر صحت پيش بيني سود رابطه اي وجود ندارد.

کلمات کليدي: صحت سود پيش بيني شده، متغيرهاي کلان اقتصادي، نسبت ارزش بازار به دفتري.

مقدمه

پيش بيني از اين كه عنصر بنيادين و كليدي در تصميم‌گيري استفاده كنندگان درون سازماني و همچنين برون سازماني محسوب مي‌شود، مهم است. بر اين اساس كارآيي و اثر بخشي نهايي هر تصميم، به نتايج رويدادهاي آتي بستگي دارد كه به دنبال هر تصميم روي مي‌دهد. بدين ترتيب تصميمي كارا و اثربخش خواهد بود كه بر اساس پيش‌بيني‌هايي انجام گيرد كه مبناي آن صحيح بوده باشد. يكي از اين پيش‌بيني‌ها، پيش‌بيني سود بوده كه بايد اطلاعات منطقي، قابل اتكا و به موقع را فراهم آورد و نيز قابل فهم و مربوط باشد. پيش‌بيني‌هاي دقيق و به موقع، موجب بهبود تصميم‌گيري استفاده كنندگان از گزارش‌هاي حسابداري است. افراد به وسيله آن مقياسي براي ارزيابي عملكرد شركت ايجاد مي‌كنند، در حقيقت اطلاعات مربوط به پيش‌بيني سود سهام شكل دهنده انتظارات بازار است. منابع و ابزارهاي متعددي براي بالا بردن پيش‌بيني سود براي مديران وجود دارد كه اگر منجر به پيش‌بيني نزديك به واقعيت شوند، مطلوب‌تر خواهند بود.عوامل اقتصادي و حسابداري از جمله عواملي است كه صحت پيش‌بيني سود را تحت تاثير قرار مي‌دهد. در اين تحقيق متغيرهاي كلان اقتصادي (نرخ ارز، تورم، شاخص بورس) و نسبت ارزش بازار به دفتري شركت به عنوان عوامل موثر بر پيش‌بيني سود در راستاي صحت پيش‌بيني سود بررسي مي‌شود. تشخيص صحت متغيرهاي مذكور موضوع بررسي در اين پژوهش است.

فصل اول

كليات تحقيق

 1-1- مقدمه

يکي از مهم ترين منابع اطلاعاتي براي ارزيابي عملکرد يک واحد اقتصادي سود است که شاخص مناسبي يراي تصميمات سرمايه گذاران به حساب مي‌آيد. اطلاعات ارائه شده شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به سود، مبتني بر رويدادهاي گذشته است. حال آنکه استفاده کنندگان صورت هاي مالي، نيازمند اطلاعاتي در باره آينده شرکت هستند. در واقع پيش بيني سود به وسيله ي مديريت، اطلاعاتي در مورد آينده شرکت فراهم مي‌کند. يکي ازعواملي که در پيش بيني سود بايد مورد توجه قرار گيرد تاثير متغيير‌هاي کلان اقتصادي در صحت پيش بيني سود است. اگر پيش بيني سود بوسيله مديريت از صحت لازم برخوردار باشد مي‌تواند به بهبود فرايند تصميم گيري استفاده کنندگان از گزارش هاي حسابداري منجر گردد.

1-2- بيان مسأله

پيش بيني سود به عنوان يکي از منابع مهم اطلاعاتي و عامل کليدي تاثير گذار و شاخص مناسب در تصميم گيري‌هاي اقتصادي است که از دير باز مورد علاقه ي استفاده کنندگان بوده است.

اين توجه ناشي از استفاده سود در مدل‌هاي ارزشيابي سهام، کمک به بهبود بازار سرمايه، ارزيابي توان پرداخت تعهدات، معيار پيش بيني عملکرد آتي شرکت و يا سود تقسيمي در آينده و در نهايت معيار سنجش ميزان موفقيت شرکت در آينده مي‌باشد. بررسي اين موضوع که سود در قالب يک رقم کلي(معمولأ به صورت سود هر سهم EPS) چه ميزان اطلاعات در بر دارد، از اهميت بالايي برخوردار است. سود بيانگر مجموعه‌اي از عمليات شرکت‌ها طي يک دوره زماني است. در برخي کشور ها پيش بيني سود توسط دو گروه 1- مديريت شرکت 2- تحليل گران مالي انجام مي‌شود. در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ها مکلف هستند که اطلاعات مربوط به پيش بيني سود خود را از طريق بورس اوراق بهادار در اختيار سرمايه گذاران و تحليل گران مالي قرار دهند.

در بازار سرمايه، سرمايه گذاران به دنبال حداکثر کردن ثروت خود هستند در اين بازارها معمولأ سود حسابداري مبنايي براي تعيين قيمت سهام مي‌باشد و به اين دليل اينکه سودهاي واقعي متعلق به گذشته است بسياري از صاحب نظران مالي معتقدند که صحت پيش بيني سود توسط مديران مبنايي براي سرمايه گذاري بود و ميتواند اطلاعات سرمايه گذران را افزايش دهد.

بنابراين اگر ابزار‌هاي مناسب براي تجزيه تحليل در اختيار سرمايه گذار وجود داشته باشد، سرمايه گذار مي‌تواند با بررسي صنايع مختلف و شناخت شرکت‌هاي مختلف در بورس به سرمايه گذاري در صنعت و شرکت دلخواه خود، به هر ميزان که مايل باشد بپردازد. هدف اين تحقيق، ارائه يک ابزار در کنار ديگر ابزار ها و شاخص ها براي کمک به سرمايه گذاران است، تا بتوانند بهترين سرمايه گذاري را با ريسک کمتر و بازده بيشتر انجام دهند. بر اساس بررسي در مطالعات مقالات گوناگون مشخص گرديد که متغييرهاي مختلفي به عنوان عوامل موثر بر صحت پيش بيني سود موثر هستند و به اعتقاد مديران نوسانات شديد سود منجر به کاهش قابليت پيش بيني سود خواهد شد. عوامل اقتصادي نظير نرخ تورم، نرخ ارز و… و عوامل حسابداري از جمله عواملي هستند که قابليت صحت پيش بيني سود را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

در اين پژوهش قصد داريم صحت پيش بيني سود را به عنوان متغيير وابسته و تاثير نرخ تورم، نرخ ارز، شاخص‌هاي بورسي و نسبت ارزش بازار شرکت بر ارزش دفتري و متغيرهاي کلان اقتصادي  را به عنوان متغيير مستقل مورد بررسي قرار دهيم.

فرمول صحت پيش بيني سود=                       EPSF – EPSA

در اين تحقيق مجموعه شرکت‌هاي بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

سرمايه گذاران براي اتخاذ تصميم در هر مرحله از خريد، يا نگهداري سهام به اطلاعاتي نياز دارند که بيان کننده سود آوري آتي شرکت است. در واقع پيش بيني سود همواره از اهميت زيادي بر خوردار است، زيرا از متغييرهاي موثر بر قضاوت ها و تصميم گيري هاي استفاده کنندگان و عاملي مهم در کارايي بازار‌هاي سرمايه به حساب مي‌آيد.

هر رويداد قابل توجه مي‌تواند قيمت دارايي‌هاي مالي به خصوص سهام را بالا و پايين ببرد. در نظريه بازار کالا به اين مهم اشاره شده که قيمت اوراق بهادار منعکس کننده تمام اطلاعاتي است که بدون هيچ نوع تعصب در بازار وجود دارد. باتوجه به اهميت سرمايه گذاران در بازار سهام، مهمترين ابزار ها براي فراهم کردن بستر مناسب براي جذب و حضور سرمايه گذاران، شناخت حساسيت سود و همچنين استفاده ازابزارهاي اقتصادي است. بررسي ارتباط عوامل موثر اقتصاد کلان (نرخ ارز- تورم- شاخص‌هاي نسبي بورس) بر صحت و کيفيت سود که به عنوان يک معيار با اهميت براي استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداري است مي‌تواند کمک قابل ملاحضه‌اي در تصميم گيري‌هاي مالي سرمايه گذاران باشد. بنابراين اهميت اين تحقيق  بسط و گسترش اهميت اطلاعات اقتصادي بر اطلاعات حسابداري و مالي است. در نتيجه بهبود تصميم گيري را براي استفاده کنندگان گوناگون از جمله سرمايه گذاران، بانک ها و بورس فراهم مي‌سازد.

1-4- اهداف تحقيق

1-ابتدا بررسي تفاوت در توان تبيين سود آتي از طريق اجزاي سود سال هاي قبل نسبت به مبلغ کلي سود است.

2-اعلان شاخص‌هاي مالي مناسب و موثر در پيش بيني سود آوري به تصميم گيرندگان براي نشان دادن عکس العمل مناسب.

3-با اين فرض که پيش بيني‌هاي سود حاوي اطلاعاتي درباره زمان بندي، شکل و صحت آن ها باشد، مطالعه رابطه بين افشاي پيش بيني سود توسط مديريت تاثير و تغييرات نرخ ارز و تورم داراي اهميت است.

الف) هدف كاربردي

اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه توصيفي، از نوع همبستگي مي‌باشد. در اين تحقيق  صحت و توانايي پيش بيني سود ارائه شده توسط مديريت، تحليل گران مالي يا مدل‌هاي آماري مورد بررسي قرار مي‌گيرد و يا اين پيش بيني ها را با هم مقايسه مي‌کند.

1-5-  فرضيه‏هاي تحقيق

فرضيه اول: بين نرخ تورم و صحت پيش بيني سود شرکت ها رابطه ي معني داري وجود دارد

فرضيه دوم: بين نرخ ارز و صحت پيش بيني سود شرکت ها رابطه ي معني داري وجود دارد.

فرضيه سوم: بين شاخص بورس و صحت پيش بيني سود شرکت ها رابطه ي معني داري وجود دارد.

فرضيه چهارم: بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و صحت پيش بيني سود شرکت ها رابطه ي معني داري وجود دارد.

1-6- قلمرو تحقيق

زماني: دوره زماني تحقيق بين سالهاي 1385 الي 1389 تعيين شده است.

مکاني: قلمرو مکاني اين تحقيق شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که داراي ويژگي‌هاي زير مي‌باشند:

1-سال مالي آن ها منتهي به 29 اسفند باشد.

2-شرکت بايد طي دوره پژوهش سود ده باشد.

3-اطلاعات مورد نياز شرکت در دوره مورد بررسي موجود باشد.

4-در طي دوره مورد بررسي تغيير سال مالي نداشته باشد.

بر اساس شرايط مذکور تعداد 140 شرکت به عنوان نمونه انتخاب خواهد شد.

1-7- سؤالات تحقيق

1- چگونه رابطه‌اي بين نرخ تورم و صحت پيش بيني سود شر کت هاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد؟

2- چگونه رابطه‌اي بين نرخ ارز و صحت پيش بيني سود شر کت هاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد؟

3- چگونه رابطه‌اي بين نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري و متغيرهاي کلان اقتصادي بر صحت  پيش بيني سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس تهران وجود دارد؟

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122