پايان نامه بررسي تاثير محلول پاشي نانو کلات پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برگ توتون رقم کوکر 347

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير محلول پاشي نانو کلات پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برگ توتون رقم کوکر 347 یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 97 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير محلول پاشي نانو کلات پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيکي و مورفولوژيکي برگ توتون رقم کوکر 347 بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول
1-1 مقدمه 2
1-1 تعریف تکنولوژی نانو 2
1-1-1 تاریخچه نانو تکنولوژی 2
1-1-2 کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی 2
1-1-3 فواید و معایب نانو تکنولوژی 3
1-2 اهمیت گیاه توتون 3
1-2-1تاریخچه توتون 4
1-2-2 مناطق تولید توتون در جهان 4
1-2-3 مناطق مستعد کشت توتون در ایران 5
1-2-4 مشخصات گیاه¬شناسی توتون 5
1-2-5 نیازهای اقلیمی 6
1-3 نقش پتاسیم در گیاه 6
1-3-1 کمبود پتاسیم در گیاه 7
1-4 تنش¬های گیاهی 7
1-4-1 تعریف تنش 8
1-4-1-1 تنش آب 8
1-5 تاثیر تنش خشکی بر میزان جذب پتاسیم در گیاه 11
1-6 اثرات فیزیولوژیکی تنش خشکی در گیاهان 11
1-7 پاسخ روزنه به تنش خشکی 12
1-7-1 نقش پتاسیم در پاسخ روزنه 13
1-8 اثرات تنش خشکی بر فتوسنتز 13
1-8-1 نقش پتاسیم در فتوسنتز 13
1-9 روش¬های مقابله گیاه با تنش 13
1-10 کلروفیل¬ها 14
1-10-1 طیف جذبی کلروفیل¬ها 14
1-11 کاروتنوئیدها 15
1-12 ترکیبات فنلی 16
1-13 پرولین 17
1-14 مرور منابع 18
1-14-1 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پرولین 18
1-14-2 تاثیر تنش خشکی بر محتوای پروتئین 19
1-14-3 تاثیر تنش خشکی بر محتوای رنگیزه¬های فتوسنتزی 19
1-14-4 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای MDA 20
1-14-5 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای فنول تام 20
1-14-6 بررسی اثر تنش خشکی بر محتوای پتاسیم برگ 21
1-14-7 نحوه عملکرد نانو مواد در تنش خشکی 21
1-15 اهداف پژوهش 23
فصل دوم
2- مواد و روش¬ها 24
2-1- تجهیزات و مواد شیمیایی 25
2-1-1 مواد شیمیایی 25
2-1-2 تجهیزات 25
2-1-3 ابزار و لوازم مصرفی 26
2-2 مشخصات نمونه گیاهی 26
2-3 آماده سازی اتاق کشت 26
2-4 آبیاری 27
2-5 آماده¬سازی گلدان¬ها 27
2-5-1 تهیه¬ی محلول هوگلند 27
2-6 اعمال تنش خشکی 30
2-7 تیماردهی 30
2-8 نمونه¬برداری 30
2-9 سنجش پرولین 30
2-10 سنجش پروتئين کل به روش برادفورد 31
2-10-1 تهية معرف برادفورد 31
2-10-2 ترسيم منحني استاندارد 32
2-11 سنجش كلروفيل و كاروتنوئيد 32
2-12 اندازه¬گیری مالون دی آلدهید 33
2-13 استخراج آنتی اکسیدان¬های غیرآنزیمی 33
2-13-1 سنجش آنتی اکسیدان¬های غیرآنزیمی 34
2-13-1-1 سنجش فنل تام 34
2-13-1-2 رسم منحنی استاندارد گالیک اسید 34
2-14 اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله (AES) 35
2-14-1 تهیه عصاره گیاه به روش سوزاندن خشک و ترکیب باHCL 35
2-14-2 تهیه محلول ها 36
2-14-3 روش کار 36
2-15 تجزيه آماري 37
فصل سوم
3- نتایج 38
3-1 اندازه¬گیری مقادیر پرولین 39
3-1-1 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین اول 39
3-1-2 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین دوم 40
3-1-3 نتایج حاصل از سنجش پرولین در چین سوم 40
3-2 اندازه¬گیری مقادیر پروتئین 42
3-2-1 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین اول 42
3-2-2 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین دوم 43
3-2-3 نتایج حاصل از سنجش پروتئین در چین سوم 44
3-3 رنگیزه¬های فتوسنتزی 46
3-3-1 کلروفیل a 46
3-3-1-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین اول 46
3-3-1-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین دوم 47
3-3-1-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل a در چین سوم 48
3-3-2 کلروفیل b 49
3-3-2-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین اول 49
3-3-2-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین دوم 50
3-3-2-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل b در چین سوم 51
3-3-3 کلروفیل کل 53
3-3-3-1 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین اول 53
3-3-3-2 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین دوم 53
3-3-3-3 نتایج حاصل از سنجش کلروفیل کل در چین سوم 54
3-3-4 کاروتنوئید 55
3-3-4-1 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین اول 55
3-3-4-2 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین دوم 56
3-3-4-3 نتایج حاصل از سنجش کاروتنوئید در چین سوم 57
3-4 اندازه¬گیری پراکسیداسیون لیپیدی 58
3-4-1 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین اول 58
3-4-2 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین دوم 59
3-4-3 نتایج حاصل از سنجش پراکسیداسیون لیپیدی در چین سوم 60
3-5 اندازه گیری غلظت فنل 62
3-5-1 نتایج حاصل از اندازه¬گیری فنل تام در چین اول 62
3-5-2 نتایج حاصل از اندازه¬گیری فنل تام در چین دوم 63
3-5-3 نتایج حاصل از اندازه¬گیری فنل تام در چین سوم 64
3-6 اندازه¬گیری مقادیر پتاسیم برگ 65
3-6-1 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین اول 65
3-6-2 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین دوم 66
3-6-3 نتایج حاصل از مقادیر پتاسیم برگ با استفاده از روش نشر شعله در چین سوم 67
فصل چهارم
4- بحث و نتیجه¬گیری 69
4-1 اثرات تنش خشکی بر اندازه¬گیری پرولین 70
4-2 اثرات تنش خشکی بر اندازه¬گیری پروتئین 71
4-3 اثرات تنش خشکی بر اندازه¬گیری رنگیزه¬های فتوسنتزی 71
4-4 تاثیر تنش بر پراکسیداسیون لیپیدی 72
4-5 تاثیر تنش بر فنول تام 74
4-6 تاثیر تنش بر مقدار پتاسیم برگ 74
4-7 نتیجه¬گیری 75
4-8 پیشنهادات 76

منابع


ساكي نژاد ،ط .( 1382 ) ، مطالعه اثر تنش آب بر روند جذب عناصر ازت ،فسفر ،پتاسيم و سديم در دوره هاي مختلف رشد، با توجه به خصوصيات مرفولوژيكي گياه ذرت در شرايط آب و هوايي اهواز ، رساله ي دكتري.

شریعت، آ. عصاره، م. (1385). اثر تنش خشکی بر رنگیزه­هاي گیاهی، پرولین، قندهای محلول و پارامترهاي رشد چهار گونه از اکالیپتوس. پژوهش و سازندگی در منابع طبیعی، شماره 78.

صادقی، م. سمیع­زاده لاهیجی، ح. درویش، ف و بی­همتا، م. (1389). ارزیابی ترکیب­پذیری ارقام توتون از نظر برخی صفات مرتبط با کیفیت در شرایط تنش و بدون تنش خشکی. فصل­نامه دانش نوین کشاورزی پایدار- سال ششم، شماره 21.

صالحي اسكندري، ب.، ب. خلدبرين و ع. مرادشاهي. (1390) . برهمكنش تنش خشكي و پتاسيم بر جذب و انتقال يون پتاسيم در دو رقم متحمل و حساس به خشكي کلزا (Brassica napus L). مجله علوم زراعي ايران 13 (1) 60-49.

ظريف كتابي ح. و كوچكي ع. (1379) . تاثير تنش خشكي بر رشد و برخي خصوصيات چند گونه يونجه يكساله در شرايط گلخانه . مجله علوم و صنايع كشاورزي 14: 58-49.

قلی­زاده، ع. دردی­پور، ا و مهدوی، ع. (1392). تعیین حد بحرانی پتاسیم در خاك هاي مزارع توتون کاري استان هاي مازندران و گلستان. مجله مدیریت خاك و تولید پایدار جلد سوم، شماره اول.

کبیری، ر. نصیبی، ف و فرخ بخش، ح. (1392). مطالعه برخی پارامترهای اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه سیاهدانه در شرایط کشت هیدروپونیک. فرآیند و کارکرد گیاهی، جلد 2، شماره1.

کوچکی، ع و سرمدنیا، ح. (1374) فیزیولوژی گیاهان زراعی (ترجمه). چاپ هشتم، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد. 400 صفحه.

میرزایی، م. معینی، ا و قناتی، ف. (1389). اثر تنش خشکی بر میزان پرولین و قندهاي محلول گیاهچه هاي کلزا (Brassica napus). مجله زیست­شناسی ایران، جلد 26، شماره1.

نظران م، خلج ح ، لبافی حس ن آبادی م، شمس آبادی م، رزلزی ع،. (1388). بررسی اثر محلول پاشی نانو کود آلی کلات آهن بر خصوص ات کمی و ک فی گندم دیم، 16-15 مهر، سالن همایش موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر، چکیده مقالات دومین همایش ملی کاربرد نانو تکنولوژی در کشاورزی.

یامچی، ا. رستگار جزی، ف. قبادی، س. موسوی، ا و کارخانه­ای، ع.ا. (1383). بيان فراوان ژن  Δ– پرولين- ٥-كربوكسيلات سنتتاز Δ ( p5cs )، با هدف افزايش مقاومت به تنش هاي اسموتيك در گياه تراريخت توتون ( Nicotiana tabacum cv. Xanthi ). علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي. سال هشتم. شماره چهارم.

 


Agnes, Galle´a, Jola´nCsisza´ra, MariaSecenjib, AdriennGuo´thaLa´szlo´Cseuzc, IrmaTaria, Ja´nosGyo¨rgyeyb, La´szlo´Erdeia(2009), Glutathione transferase activity and expression patterns during grain filling in flag leaves of wheat genotypes differing in drought tolerance: Response to water deficit.    Journal ofPlantPhysiology 166 (2009) 1878—1891.

Akhila S. Nair, T.K. Abraham and D.S. Jaya(2008( Studies on the changes in lipid peroxidation and antioxidants in drought stress induced cowpea (Vigna unguiculata L.) varieties Journal of Environmental Biology 29(5) 689-691).

Andersen. R. A, Lowe. R and Vaughn. T. A. )2001(. plant phenols and polyphenoloxidase in Nicotiana tabacum during greenhouse growth, field growth and air-curing. Phytochemistry, 001, Vol. 8, PP. 2139 to 2147.

Asharani PV, Mun GLK, Hande MP, Valiyaveettil S (2009). Cytotoxicity and genotoxicity of silver nanoparticles in human cells. ACS Nano 3:279–290.

Auldridge ME, McCarty DR, Klee HJ (2006). Plant carotenoid cleavage oxygenases and their apocarotenoid products. Curr. Opin. Plant Biol. 9, 315-321.

Azizi M. and Rashed Mohasel M.H. )1998(. Effect of various irrigation regimes and potassium fertilizer on yield and yield components of soybean. J. Agric. Sci. Tech. 12(2): 76-82.

Bahorun Theeshan, Alan Crozier b, Virginia Zbarsky, Amitabye Luximon-Ramma aKrishna P. Datla, David T. Dexter Okezie I. Aruoma (2005) Characterization of the antioxidant functions of flavonoids andproanthocyanidins in Mauritian black teasFood Research International 38 (2005) 357–367.

BAI Li-Ping’, SUI Fang-Gong, GE Ti-Da, SUN Zhao-Hui, LU Yin-Yan and ZHOU Guang-Sheng (2006), Effect of Soil Drought Stress on Leaf Water Status, Membrane Permeability and Enzymatic Antioxidant System of Maiz Pedosphere 16(3): 326-332.

Baruah S, Dutta J. Nanotechnology applications in pollution sensing and degradation in agriculture: a review. Environ Chem Lett )2009(,  7:161–204.

Benedict C (2005): Therapeutic uses. In: Goodman J (ed) Tobacco in History and Culture, An Encyklopedia. Detroit: Charles Scribner’s Sons 609–615.

Berenji, F. Fata, A. Rahimizadeh, M. Haririzadeh, G and Ganjbakhsh, M.  (2013) Invitro study the effects of Tobacco on Dermatophytes. 2nd Iranian Congress On Medical Mycology ,Feb,12-14,2013Ahwaz.

Blum, A., Ebercon, A., )1996(. Genotypic responses in sorghum to drought III. Free proline accumulation and drought resistance. Crop Sci 16: 428-431.

Boshoff, H. J., (2001) A guideline for potassium fertilization of air-cured tobacco. Coresta Congress, Cape Town – South Africa, Coresta CD-ROM, A 1.

Bota, J., J. Flexas, H. )2004(,Medrano, Is photosynthesis limited by Decreased Rubisco activity and RuBP content under progressivewater stress? New Phytol. 162 (2004) 671–681.

Boyer, J.S., Ort, DR, and Ortiz-Lepez, A., )1987(. Photophosphorylation at low water potential. Current Topics in Plant Biochemistry and Physiology 6: 69-73.

Bray, E.A., Bailey-Serres, J. Weretilnyk, E. )2000)وResponses to abioticstresses, in: W. Gruissem, B. Buchannan, R. Jones (Eds.), Biochemistryand Molecular Biology of Plants, American Society of Plant Biologists, Rockville, MD, pp. 158–1249.

Cakmak, I. (2005). The role of potassium in alleviating detrimental effects of abiotic stresses in plants. J. Plant Nut. Soil Sci. 168: 521–530.

Cela, J Sergi Munne´-Bosch, VasilikiFalar, IrenePateraki, Marta Lo´pez-Carbonell, JanaCela, AngelosK.Kanellis.(2009), Physiological and molecular responses of the isoprenoid biosynthetic pathway in a drought-resistant Mediterranean shrub, Cistus creticus exposedtowaterdeficit Journal ofPlantPhysiology 166 , 136—145.

Chang, C. S., and Chou, D. S. (1975). Studies on the mechanism of drought resistance in tobacco plant. Bulletin of Taiwan Tobacco Research Institute P. 9AI. ISSN. 0255-5913.

Chinnamuthu C.R ., Murugesa Boopathi P. (2009), Nanotechnology and Agroecosystem. MadrAgricultural Journal, 96: 17-31.

Christelle, M. André R. Schafleitner I. Lefèvre. Alvarado Aliaga Giannina Nomberto, Lucien Hoffmann, Jean-François Hausman Yvan Larondelle, Danièle Evers.(2009), Gene expression changes related to the production of phenolic compoundsin potato tubers grown under drought stress. Phytochemistry 70 , 1107–1116.

Chandrashekar, K.R, Sandhyarani, S..(1996), Salinity induced chemical changes in Crotalaria striata Dc. plants, Indian J. Plant Physiol. 1 , 44–48.

Close TJ (1996) Dehydrins: A commonality in the response of plants to dehydration and low temperature. Physiol Plant 100:291-296.

Creelman R.A., Mason H.S., Bensen R.J., Boyer J.S. and Mullet J.E. (1990). Water deficit and abscisic acid cause differential inhibition of shoot versus root growth in soybean seedlings. Plant Physiology, 92: 205-214.

Delauney A.J. and D.P.S Verma.(1993). Proline biosynthesis and osmoregulation in plants. The Plant J. 4: 215-223.

Dhindsa R.S. and Clenland R.E. (1975). Water stress and protein synthesis. Plant Physiology, 55: 782-785.

Efeoğlu,.B., Ekmekçi, Y.,. Çiçek N .(2009), Physiological responses of three maize cultivars to drought stressand recovery South African Journal of Botany 75 , 34–42.

Eisenreich, W, Rohdich F, Bacher A (2001). Deoxyxylulose phosphate pathway toFenton, H. J. H., JChem. Soc., 1894, 65, 899.

Feller U. (2004). Proteolysis. In: Plant Cell Death Processes. Ed. Elsevier, 107-123.

Fischer, R. and Emans, N. (2000) Molecular pharming of pharmaceutical proteins. Transgenic Res. 9, 279–299.

Fraser, PD, Bramley PM (2004). The biosynthesis and nutritional uses of carotenoids. Prog. Lipid Res. 43, 228-265.

Fu, J. and Huang, B. (2001) Involvement of Antioxidant and Lipid Peroxidation in the Adaptation of Two Cool-season Grasses to Localized Drought Stress. Environment and Experimental Botany 45:105-114.

  1. Miller, H. Stein, A. Honig, Y. Kapulnik and A. Zilber-stein, “Responsive Modes of Medicago sativa Proline Dehydrogenase Genes during Salt Stress and Recovery Dictate Free Proline Accumulation,” Planta, Vol. 222, No. 1, (2005), pp. 70-79.

Gao T, Jelle BP, Sandborg LIC, Gustavsen A. Monodisperse hollow silica nanospheres for nano insulation materials: Synthesis, characterization, and life cycle assessment. ACS Appl Mater Interfaces. (2013);5:761-767.

Garber, K. (2001) Biotech industry faces new bottleneck. Nat. Biotechnol. 19, 184–185.

Gonzales-Melendi P., Fernandez-Pacheco R., Coronado M., Corredor E., Testillano P and Risueno M. (2008). Nanoparticles as smart treatment-delivery systems in plants: assessment of defferent techniques of microscopy for their visualization in plant tissues. Annals of Botany, 101:187-195.

Gordana Rusak, Drazˇenka Komes, Saša Likic, Dunja Horzˇic, Maja Kovac Phenolic content and antioxidative capacity of green and white tea extracts depending on extraction conditions and the solvent used Food Chemistry 110 (2008) 852–858.

Grzybowski A (2005): Historia zainteresowania tytoniem i nikotynizmem do poowy XX aku w Europie [The history of tobacco consumption and nicotine addiction in Europe until the middle of the XXth century]. Przegl Lek 62: 1211–1214.

Gunn M (1887): Toxic amblyopia. Trans Ophthalmol Soc U K 7: 67–71.

Hadley,  CW, Miller EC, Schwartz SJ, Clinton SK (2002). Tomatoes, lycopene, and prostate Cancerprogress and promise. Exp. Biol. Med. 227, 869-880.

Hamada, A.M.(2000) Amelioration of drought stress by ascorbic acid, thiamine or aspirin in wheat plants, Indian J. Plant Physiol. 358–364.

Hu, Y. and U. Schmidhalter. (2005). Drought and salinity: A comparison of their effects on mineral nutrition of plants. J. Plant Nutr. Soil Sci. 168: 541–549.

Hunter, WN (2007). The non-mevalonate pathway of isoprenoid precursor biosynthesis. J. Biol. Chem. 282, 21573-21577.

Ingle A, Gade A, Pierrat S, Sonnichsen C, Rai M (2008). Mycosynthesis of silver nanoparticles using the fungus Fusarium acuminatum and its activity against some human pathogenic bacteria. Curr Nanosci 4:141–144.

I.U. Carmen, P. Chithra, Q. Huang, P. Takhistov, S. Liu, J.L. Kokini (2003), Nanotechnology: a new frontier in food science, Food Technol. 24–29.

Jaleel, C.A., R. Gopi, R. Panneerselvam,( 2008),Growth and photosynthetic pigments responses of two varieties of Catharanthusroseus to triadimefon treatment, C. R. Biologies 331 272–277.

Jones H.G.,. Jones, M.B ,(1989). Introduction: some terminology and common mechanisms, in: H.G. Jones, T.J. Flowers, M.B. Jones (Eds.), PlantsUnder Stress, Cambridge university Press, Cambridge, pp. 1–10.

Kanai, S., K. Ohkura, J. Adu-Gyamfi, P. Mohapatra, H. Saneoka and K. Fujita. (2007). Depression of sink activity precedes the inhibition of biomass production in tomato plants subjected to potassium deficiency stress. J. Exp. Bot. 58: 2917–2928.

Kavoosi, M., and Malakouti, M.J. (2006) Determination of potassium critical level with ammonium acetate extractant in Guilan Rice Fields. JWSS-Isfahan University of Technology, 10: 3. 113-123. (In Persian)

Kuchenbuch R., Claasen N. and Jungk A. (1986). Potassium availability in relation to soil moisture, II calculations by means of a mathematical simulation model. Plant and Soil, 95: 233-243.

Kumar, A. R. and M. Kumar.(2008). Studies on the efficacy of sulphate of potash on physiological, yield and quality parameters of Banana cv. Robusta (Cavendish- AAA). Eur. Asia J. Biol. Sci. 2:102-109.

Lawlor, D.W. and Cornic, G., (2002). Photosynthetic carbon assimilation and associated metabolism in relation to water deficits in higher plants. plant, cell and Environment, 25:275 – 294

Lin ,RC, Xu CC, Li LB, Kuang TY ,(2002). Xanthophyll cycle and its molecular mechanism in photoprotection. Acta Bot Sin 44(4):379-383.

Liu, J. Li, J. Su, X. and Xia, Z. (2014). Grafting improves drought tolerance by regulating antioxidant enzyme activities and stress-responsive gene expression in tobacco. Environmental and Experimental Botany 107 (2014) 173–179.

Lizars J (1883): The use and abuse of tobacco, (1859), reprintem. Philadelphia: P. Blakiston, Son and Co.

Lu, C.M., Zhang, C.Y., Wu, J.Q., Tao, M.X., (2002). Research of the effect of nanometer on germination and growth enhancement of Glycine max and its mechanism. Soybean Sci. 21, 168-172.

Ma, Q. F., D. W. Turner, D. Levy and W. A. Cowling. (2004). Solute accumulation and osmotic adjustment in leaves of Brassica oilseeds in response to soil water deficit. Aust. J. Agric. Res. 55: 939-945.

Ma, Q. SH., R. Niknam and D. W. Turner. (2006). Response of osmotic adjustment and seed yield of Brassica napus and Brassica jounce to soil water deficit at different growth stages. Aust. J. Agric. Res. 57: 221-226.

Marian CO, Krebs SL, Arora R (2003) Dehydrin variability among Rhododendron spp: A25 kDa dehydrin is highly conserved and associated with cold acclimation across wide array of species. New Phytol 161 : 773-780.

Marschner, H. (1995). Mineral nutrition of higher plants, 2nd Ed. Academic Press. London. Pp: 889.

Masoudi-Sadaghiani, Farhad, Abdollahi Mandoulakani Babak, Zardoshti Mohammad Reza,Rasouli-Sadaghiani Mir Hassan and Tavakoli Afshin. (2011), Response of proline soluble sugars, photosynthetic pigments and antioxidant enzymes in potato. Australian Journal of Crop Science. AJCS 5(1): 55-60.

Mazaherinia, S., Astaraei, A.R., Fotovat, A., Monshi, A., (2010). Nano iron oxide particles efficiency on Fe, Mn, Zn and Cu concentrations in wheat plant. World Appl. Sci. J. 7(1), 36- 40.

McCants CB,Woltz WG. (2006). Growth and mineral nutrition of tobacco. Adv. Agron. 19: 211-265.

Moaveni ,P., Kheiri, T., (2011). TiO2 Nano Particles Affected on Maize (Zea mays L.). 2nd International Conference on Agricultural and Animal Science in Singapore by International Proceeding of Chemical, Biological & Environmental Engineering. International Association of Computer Science and Information Technology Press. 22. 160-163.

Mohammadkhani N. and Heidari R. ( 2008). Effects of drought stress on soluble proteins in two maize varieties. Turkish Biology, 32: 23-30.

Mukhtar Ahmad, N., &, H. (1999). Green tea polyphenols and cancer: Biologic mechanisms and practical implications. Nutrition Reviews, 57, 78–83.

Munson, R.D. (1985). Potassium in Agriculture. American Society of Agronomy Inc., Crop Science Society of America Inc., Soil Science Society of America Inc., Madison, Wisconsin. 1223p.

Naderi, M. R., Abedi, A., (2012). Application of nanotechnology in agriculture and refinement of environmental pollutants. J. Nanotech. 11(1), 18-26. [In Persian with English Summary].

Neffati, M., Sriti, J., Hamdaoui, G., Kchouk, M.E., Marzouk, B., (2010). Salinity impact on fruit yield, essential oil composition and antioxidant activities of Coriandrum sativum fruit extracts. Food Chem. 124, 221–225.

Nowack B. and Bucheli T.D., (2007). Occurrence, behavior and effects of nanoparticles in the environment. Environmental pollution, 150: 5-22.

Oliviera-Neto C.F., Silva-Lobato A.K., Goncalves-Vidigal M.C., Costa R.C.L., Santos.Filho B.G., Alves G.A.R., Silva-Maia W.J.M., Cruz F.J.R., Neres H.K.B. and Santos Lopes M.J. (2009). Carbon compounds and chlorophyll contents in sorghum submitted to water deficit during three growth stages. Science and Technology, 7: 588-593.

Parida, A.K., Das, B., (2005). Salt tolerance and salinity effects on plants. Ecotoxicol.Env. Safety 60, 324–349.

Pierre M, Savoure A (1990) Effects of water-stress and SO2 pollution on spruce endoproteases. Plant Physiol Biochem 28: 95-104.

Pospisilova, J. Haisel, D. and Vankova, R. (2011). Responses of Transgenic Tobacco Plants with Increased Proline Content to Drought and/or Heat Stress. American Journal of Plant Sciences, 2011, 2, 318-324.

Riadh K,Wided M , Ahmed D , Hanen FClaude G, Chedly A. (2007) ,Salinity effects on  Polyphenol content and antioxidant activities in leaves of the halophyte Cakile maritime.

Roy-Macaulay H, Zuily-Fodil Y, Kidric M, Pham Thi AT, Vieira da Silva J (1992) Effect of drought stress on proteolitic activities in Phaseolus and Vigna leaves from sensitive and resistant plants. Physiol Plant 85:90-96.

Salehi, M., F. Tamaskoni., (2008). Effect Nanocid at Seed treatment on germination and seedling growth of wheat under salinity. Abstract of the first National Conference of Seed Science and Technology, Iran. P: 358. [In Persian with English Summary].

Schurr,.U.,. Heckenberger, U Herdel, K.. Walter, A Feil, R. (2000), Leaf development in Ricinus communis during drought stress: dynamics of growth processes, of cellular structure and of sink–source transition, J. Exp. Bot. 51 ,1515–1529.

Shardendu, K. SinghRaja Reddy, K. (2011), Regulation of photosynthesis, fluorescence, stomatal conductance and water-use efficiency of cowpea (Vigna unguiculata [L.] Walp.) under drought Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 105 , 40–50.

Sharma, P. and Dubey, R.S. (2005). Drought induces oxidative stress and enhances the activities of antioxidant enzymes in growing rice seedlings. Plant Growth Regulation, 46: 209-221.

Sharma, K. D. and M. S M. S. Kuhad.( 2006). Influence of Potassium level and soil moisture regime on biochemical metabolites of Brassica Species. Brassica J. 8:71-74.

Sherman, A. (2005). Secondary traits in parental inbreds and hybrids under stress and non-stress environments in tropical maize. Journal of Field Crops Res, 83, 51-65.

Shikanai, T. Takeda, T. Yamauchi,H . and Sano, S. (1998). Inhibition of ascorbate peroxidase under oxidative stress in tobacco having bacterial catalase in chloroplasts. FEBS Letters 428. 47-51.

Silva M.A., Jifon J.L., Silva J.A.G. and Sharma V. (2007). Use of physiological parameters as fast tools to screen for drought tolerance in sugarcane. Brazilian Journal of Plant Physiology, 19: 193-201.

Sivaman, E. i, Bahieldin, A.. Wraith, J.M T. Al-Niemi, W.E. Dyer,T.H.D. Ho, R. Qu, (2000)Improved biomass productivity and water use efficiency  under water deficit conditions in transgenic wheat constitutively expressing the barley HVA1 gene, Plant Sci. 155 (2000) 1-9.

Sundhacar, C., Lakshmi, A. and Giridarakumar, S. (2001) Changes in the Antioxidant Enzyme Efficacy in two High Yielding Genotypes of Mulberry (Morus alba L.) under NaCl Salinity. Plant Science 161:613-619.

Sunyo, Jung. (2004), Variation in antioxidant metabolism of young and matureleaves of Arabidopsis thaliana subjected to drought Plant Science 166 , 459–466.

Svensson J, Ismail AM, Palva ET, Close TJ (2002) Dehydrins. In: K. B. Storey and J. M. storey (Eds.), Sensing Signaling and Cell Adaptation, Elsevier Science BV pp.155-171.

Taize, L and E. Ziger. (1999). Plant Physiology. Sinauer Associates. Inc. publishers.

Tambussi, E. A., C. G. Bartoli, J. Bettran, J. J. Guiamet and J.C. Araus. (2000). Oxidative damage to thylakoids proteins in water stressed leaves of wheat (Triticum aestivum L.). Plant Physiol. 108:398-404.

Takeda, T., Yokota, A. and Shigeoka, S. (1995). Resistance of photosynthesis to hydrogen peroxide in algae. Plant Cell Physiology, 36: 1089-1095.

Tod GW, Basler E (1965) Fate of various protoplasmic constituents in droughted wheat plants. Phyton 22 : 79-85. Vierstra RD (1993) Protein degradation in plants. Annual Review of Plant Physiology and Plant Molecular Biology 44: 385-410.

Uma, D. B., Ho, C. W., and Aida, W. M. W., (2010). Optimization of Extraction parameters of total phenolic compounds from henna ( Lawwsonia inermis) Leaves. Sains Malaysiana. 39(1): 119-128.

Vyas, S. P., B. K. Garg, S. Kathju and A. N. Lahiri. (2001). Influence of potassium on water relations, photosynthesis nitrogen metabolism and yield of cluster bean under soil moisture deficit stress. Ind. J. Plant. Physiol. 6:30-37.

Wang D, Luthe DS: Heat sensitivity in a bentgrass variant. Failure to accumulate a chloroplast heat shock protein isoform implicated in heat tolerance. Plant Physiol (2003), 133:319-327.

Wang W, Vinocur B, Altman A: Plant responses to drought, salinity and extreme temperatures: towards genetic engineering for stress tolerance. Planta (2003), 218:1-14.

Wang, G. Cai, G. Kong, F. Deng, Y. Ma, N. and Meng, Q. (2014). Overexpression of tomato chloroplast-targeted DnaJ protein enhances tolerance to drought stress and resistance to Pseudomonas solanacearum in transgenic tobacco. Plant Physiology and Biochemistry 82 (2014) 95e104.

Welsch R, Wust F, Bar C, Al-Babili S, Beyer P (2008). A third phytoene synthase is devoted to abiotic stress-induced ABA formation in rice and defines functional diversification of PSYs. Plant Physiol. doi:10.1104/pp.108.117028.

Xiaobing G, Lu P,Bai YF (2005) Genetic analysis for chemical constituents in flue-cured tobacco (Nicotiano tabacum L.). Acta Agronomica Sinica. 31(12): 1557-1561.

Yadav, .S.K, Jyothi N. Lakshmi, M. Maheswari, M. Vanaja, Venkateswarlu, B. (2005),Influence of water deficit at vegetative, anthesis and grainfilling stages on water relation and grain yield in sorghum, Indian J. PlantPhysiol. 10 , 20–24.

Zheng, Y., J. Aijun., N. Tangyuan., J. Xud., L. Zengjia and J. Gaoming. (2008). Potassium nitrate application alleviates sodium chloride stress in winter wheat cultivars differing in salt tolerance. J. Plant Physiol. 165: 1455-1465.

Zhu, J.K(2000), Genomic approaches to plant stress tolerance,Curr. Opin. Plant Biol. 3 (2000) 117–124.

چکیده

 

فناوری نانو به­عنوان علم کار کردن با کوچکترین ذرات، فناوری نوینی است که طی دهه­های اخیر سبب بهبود سیستم­های کشاورزی شده است. استفاده از کودهای نانوکلاته به­جای کودهای مرسوم باعث می­شود عناصر غذایی کود به­تدریج و به­صورت کنترل شده در تمام طول فصل رشد گیاه در خاک آزاد شوند. فرآورده­هاي نانو شامل مخلوطي از ذره­هايی با ابعاد بين 1  تا 100 نانومتر هستند در نتیجه با کاهش نسبت سطح به حجم مي­توانند خصوصيات فيزيكي و شيميایي مواد اوليه خود را تغيير دهند و عملکرد سریع­تری نسبت به فرآورده­های غیر نانو داشته باشند. تنش خشکي يکي از تنش­هایی است که کاهش عملکرد را در مزارع توتون موجب مي­شود. کودهای پتاسیم­دار نقش مهمی در ارتقای کیفیت توتون دارند. با توجه به نقش­های مهمی که عنصر پتاسیم در گیاهان بر عهده دارد، در شرایط تنش خشکی میزان بالای این عنصر در گیاه اثرات منفی ناشی از تنش را کاهش می­دهد. در اين تحقيق تنش خشکي توسط پلي اتيلن گليکول با غلظت 20% اعمال شد. 48 ساعت پس از اعمال تنش، تيمار توسط نانو کلات پتاسيم در سه غلظت، طي 9 روز انجام گرفت و تغييرات مقدار پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول و محتواي داخلي پتاسيم برگ اندازه­گیری و نتايج از طريق نرم­افزار آماري SPSS محاسبه و گزارش شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که افزایش دوره تیماردهی توسط نانو کلات پتاسیم و استفاده از غلظت­های بالاتر آن موجب بهبود اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی در برخی از پارامترهای اندازه­گیری شده در برگ گیاه توتون شد. استفاده از نانو کلات پتاسیم مقادیر پرولین، مالون دی آلدهید و فنول که از نشانه­های وجود تنش خشکی هستند را کاهش داد. همچنین باعث افزایش سنتز پروتئین، کاروتنوئیدها و کلروفیل­ها شد، به­جز در کلروفیل a که شروع تیماردهی با نانو کلات پتاسیم باعث کاهش مقدار آن در چین اول شد که احتمالا به­دلیل کوتاه بودن زمان تیماردهی در چین اول، گیاه فرصت کافی برای جبران کاهش کلروفیل را نداشته است.

کلمات کلیدی: پلی اتیلن گلایکول ، نانو کلات پتاسیم، پرولین، پروتئین کل، رنگیزه­های فتوسنتزی، مالون دی آلدهید، فنول پتاسيم.

فصل اول

مقدمه و مرور منابع

1- مقدمه

1-1 تعریف تکنولوژی نانو

انجمن رویال انگلستان، فناوری نانو را تحت عنوان طراحی، توصیف، تولید و کاربرد ساختارها، وسایل و سیستم­هایی که دارای شکل و اندازه در مقیاس نانو (1 تا 100 نانومتر) هستند، تعریف نموده است. در چنین مقیاسی قوانین طبیعی حاکم بر پدیده­های فیزیکی و شیمیایی صدق نمی کند (Chinnamuthu, 2009).

1-1-1 تاریخچه نانو تکنولوژی

نانو یک کلمه یونانی به معنای کوتوله یا به معنای چیزی کوچکتر از اندازه معمولی گرفته شده است. در حدود سال 1950 میلادی فیزیکدان معروف آمریکایی، پروفسور ریچارد فاینمن پیشنهاد ساخت یک موتور الکتریکی با ابعاد کمتر از 64/1 اینج را داد و برای کسی که اولین بار موفق به ساخت آن شود، جایزه 1000 دلاری تعیین نمود.  سرانجام ویلیام مک لیلان با زحمت فراوان توانست بوسیله یک انبرک دستی و یک میکروسکپ این کار را به انجام برساند. در واقع هدف فاینمن از این کار ایجاد انگیزه در موسسات آموزشی و تحقیقاتی بود تا توجه آنها را به دنیای میکروها و نانوها جلب کند.

فاینمن برای اولین بار و بطور جدی این بحث را در سال 1960 و در انجمن تکنولوژی کالیفرنیا (Caltech) طی یک سخنرانی با عنوان “آن پایین فضای بسیاری هست” مطرح کرد. در طی این سخنرانی فاینمن طریقه نگارش 24 جلد دایره المعارف Britanica   را به صورت تئوری بر نوک یک سوزن توضیح داد و بدین ترتیب شاخه جدیدی از دانش پا به عرصه ظهور گذاشت ( Nowack, 2007).

1-1-2 کاربرد تکنولوژی نانو در تولید کودهای کشاورزی

تکنولوژی نانو با کوچک کردن ذرات تا اندازه یک میلیاردم متر، منجر به افزایش نسبت سطح به حجم شده و این ویژگی باعث بروز خواص فیزیکی منحصر به فرد و تاثیرگذاری بیشتر این مواد می­شود.

نانوکودها، به دلیل رهاسازی تدریجی و آرام عناصر غذایی خود، بهترین جایگزین برای کودهای محلول مرسوم هستند. با بهره­گیری از نانوکودها، عناصر غذایی به آرامی و با سرعت مناسب در تمام طول فصل رشد گیاه آزاد می­شوند و بنابراین به دلیل کاهش شدید آب­شویی عناصر، گیاهان قادر به جذب بیشترین مقدار مواد غذایی خواهند بود (Chinnamuthu, 2009).

تحقیقات نشان داد که استفاده از کودهای تهیه شده با فناوری نانو، در مقایسه با کودهای غیرنانو می­تواند تاثیرات قابل توجهی بر ویژگی­های فیزیولوژیکی گیاهان داشته باشد.

1-1-3 فواید و معایب نانو تکنولوژی

فناوری نانو پیشرفت­های گسترده­ای در علم کشاورزی داشته است، از قبیل تولید و فناوری تبدیل ضایعات کشاورزی به انرژی و سایر محصولات جانبی مفید از طریق پردازش نانو زیستی آنزیمی و پیشگیری و درمان بیماری­های گیاهی و غیره (Carmen, 2003). فناوری نانو قادر به تولید نانو حسگرهایی است که در کوچکترین سطوح قادر به تشخیص پاتوژن هستند. همچنین فناوری نانو دارای راه حل برای تجزیه مداوم مواد شیمیایی به اجزای بی­ضرر و گاهی اوقات مفید است (Baruah and Dutta, et al., 2009).

استفاده از نانو مواد تولید شده، نه تنها به­دلیل خواص منحصر به فردشان دارای مزایایی هستند، بلکه معایب آن­ها به خاطر استفاده از انرژی زیاد و حجم CO2 تولید شده ناشی از سوخت­های دیزلی، گداختن فلزات و حرارت دادن پلیمرهای ساخته شده با فناوری نانو می­باشد. از این رو مهم است به منظور افزایش عملکرد اقتصادی و کاهش اثرات زیست محیطی نانو مواد، مزیت­های این تکنولوژی نو پا تقویت شده و در عین حال با معایب آن­ها مقابله شود (Gao, 2013).

اینگل و همکاران در سال 2008 نشان دادند که در صورتی­که نانو مواد استنشاق شوند در مجاری تنفسی و ریه­ها رسوب می­کنند (Ingle, et al., 2008). در تحقیقی مشابه اثر مخرب نانو ذرات نقره بر التهاب ریه تایید شد (Asharani, et al. 2009).

اهمیت گیاه توتون

توتون از دیرباز در قالب تولید دخانیات، ارزش اقتصادی زیادی برای بسیاری از کشورها در دنیا داشته­است. امروزه نگرش دارویی به این گیاه، مسیر تازه­ای را برای استفاده بهینه از توتون در دنیا فراهم کرده­است، به ­طوریکه توتون در آینده به­عنوان محصول مهم تولید پروتئین نوترکیب و از منابع ارزشمند گیاهی به دنیا معرفی خواهد شد (Fischer and Emans, 2000).

از یک دهه قبل تاکنون، توتون از منابع مهم تولید پروتئین­های دارویی در دنیا محسوب می­شود. امروزه تولید پروتئین­های نوترکیب مثل آنتی­بادی­ها، واکسن­ها، پروتئین­های تنظیم­کننده و آنزیم­ها یک صنعت دارویی رو به رشد در دنیا محسوب می­شوند (Garber, 2001).

همچنین بر اساس نتایج به­دست آمده، از عصاره برگ توتون برای رفع کچلی، سودا و زخم­های عفونی نیز استفاده می­شود (Berenji, F. et al. 2013).

1-2-1تاریخچه توتون

توتون گیاهی است که به­طور بومی در شمال و جنوب امریکا رشد می­کند. گفته می­شود که 6000 سال قبل از میلاد مسیح توتون در امریکا رشد کرد. بطوریکه سرخپوستان امریکایی از توتون در بسیاری از اعمال مذهبی خود استفاده می­کردند و اعتقاد داشتند که توتون مسکن مناسبی برای دردهاست (Gunn, 1887).

در 15 اکتبر 1492، کریستف کلمب توتون خشک را بعنوان یک هدیه از سرخپوستان امریکایی دریافت کرد. بلافاصله پس از آن ملوانان توتون را به اروپا آورده و کارخانه­­های تولید توتون در سراسر اروپا تاسیس شد. دلیل اصلی محبوبیت رشد توتون در اروپا، خواص درمانی آن بود. اروپایی ها بر این باور بودند که توتون می­تواند تقریبا هر چیزی، از بوی بد دهان تا سرطان را درمان کند (Grzybowski 2005).

اما کشت توتون نخستین بار در سال 1548 میلادی توسط پرتغالی ها در کشور برزیل صورت گرفت، آنگاه در سال 1556میلادی توسط سفیر فرانسه در پرتغال به نام  ژان نیکوت به فرانسه برده شد و به افتخار این شخص جنس توتون، نیکوتیانا و آلکالوئید آن نیکوتین نام گرفت. سپس در سال 1559 به اسپانیا راه یافت، در سال 1564 سیاحی بنام سرجان هاوکینز و همکارانش از آمریکای شمالی به انگلستان مراجعت نموده و توتون و استعمال آنرا به مردم انگلستان معرفی نمودند. در سال 1580 میلادی نخستین بار اروپائیان توتون را در کوبا کشت کردند و در همین سال توتون به ترکیه و لهستان نیز راه یافت (Benedict, 2005).

 1-2-2 مناطق تولید توتون در جهان

از سال 1960 بخش عمده­ای از تولیدات توتون از امریکا به آفریقا و آسیا نقل مکان کرد. در آن زمان نیمی از زمین­های کشت توتون در امریکا، کانادا و مکزیک بود; اما امروزه در چین، مالاوی و تانزانیا کشت توتون 2 برابر شده است (Benedict, 2005).

کشت توتون در بیش از 125 کشور دنیا افزایش یافت و بیش از 4 میلیون هکتار زمین را به خود اختصاص داده است که تنها 3/1 هکتار آن در چین است. محصول توتون در امریکا به ارزش حدود 20 میلیارد دلار، بخش کوچکی از فروش محصولات توتون در جهان می­باشد (lizars, 1883).

 1-2-3 مناطق مستعد کشت توتون در ایران

مناطق کشت توتون در ایران شامل استان­های آذربایجان غربی (شهرهای سردشت، قره ضیا الدین، ارومیه، مهاباد، بوکان، اشنویه و خوی) ، کردستان (شهرهای مریوان، بانه و سقز )، گلستان (شهرهای علی آباد، گرگان، مینودشت و دوزین)، گیلان (شهرهای تالش، آستارا و صومعه سرا ) و مازندران (شهرهای بهشهر، ساری، سورک و نکا) است (Kavoosi, 2006).

مشخصات گیاه­شناسی توتون

توتون با نام علمی  Nicotiana tabacum L  از تیرة سیب­ زمینی، روزکوتاه، خودگشن و 48n=2 کروموزومی است. این گونه به همراه  توتون شرقی (Nicotiana rustica) و ایرانی (Nicotiana persica) در ایران کشت می­شود (McCants and Woltz 2006).

توتون گیاهی است یک­ساله به ارتفاع یک تا 2 متر (گاهی بیشتر) و پوشیده از تارهای چسبنده بسیار کوتاه که از کلیه اندام­های آن بوی قوی و ناپسند استشمام می­شود. این گیاه ریشه راست دارد که طول آن با توجه به شرایط اقلیمی محل رویش بین 50 تا 60 سانتی­متر بوده که در مناطق خشک به 200 سانتی­متر هم می­رسد. برگ­های توتون نسبتاً بزرگ و فاقد دمبرگ و به اشکال قلبی شکل، تخم مرغی شکل، نیزه­ای شکل، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می­شود. ساقه­ بیضوی و به رنگ سبز دارد. گل­های آن نر – ماده  است. کاسه گل آن لوله­ای شکل، منتهی به 5 تقسیم نوک­تیز (غالباً نامساوی) و جام گل آن قیفی شکل و 3 مرتبه بزرگ­تر از کاسه گل است. پنج پرچم دارد. میوه­اش پوشینه ، بیضوی و محتوی دانه­های (بذر) بسیار است. بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره­ است. چنان­چه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا 1 سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد (McCants and Woltz 2003).

 1-2-5 نیازهای اقلیمی

توتون در اقلیم­های مختلف قابلیت رشد دارد، ولی به­منظور افزایش عملکرد آن باید از مناطق گرم استفاده کرد. درجه حرارت خاک نقش عمده­ای در رویش بذر توتون دارد. دمای مطلوب برای جوانه­زنی بذر توتون 25 تا 27 درجه سانتی­گراد است. میانگین دما در مرحله رشد و نمو برگ­ها 20 درجه سانتی­گراد مناسب است. در این مرحله تغییرات درجه حرارت نباید از 10 درجه سانتی­گراد بیشتر باشد. گیاه توتون به سرما حساس است، ولی نشاءهای قوی برای مدتی قادر به تحمل 1- درجه سانتی­گراد می­باشد. نور سبب افزایش مقدار آلکالوئیدهای برگ توتون می­شود. کشت این گیاه در مناطق ابری و یا زیر سایه درختان سبب کاهش شدید آلکالوئیدها به­خصوص نیکوتین خواهد شد. آب فراوان و همچنین آبیاری کم سبب کاهش کیفیت توتون می­شود. آب فراوان اگر چه سبب افزایش عملکرد برگ می­شود، ولی با کاهش نیکوتین و پروتئین برگ­ها همراه است. مناطقی که مقدار بارندگی سالانه آن زیاد است، گیاهان را باید در مناطق شیب­دار کشت کرد. در طول رویش گیاهان به 360 تا 450 میلی­متر آبیاری نیاز دارند. ارقام مختلف توتون به خاک­های متفاوتی نیاز دارند. مثلاً خاک­های شنی حاوی مقادیر کم یا متوسط ترکیبات هوموسی، خاک­های مناسبی برای کشت توتون رقم ویرجینیا (virginia) است. خاک­های شنی حاوی مقادیر فراوان ترکیبات هوموسی، خاک­های مناسبی برای کشت ارقام بارلی و هاوانا است. خاک­های خنثی یا کمی اسیدی برای کشت گیاهان رقم ویرجینیا و خاک­های خنثی یا کمی قلیایی برای کاشت رقم بارلی مناسب­تر است. pH خاک برای توتون بین 2/5 تا 7 مناسب است (Xiaobing et al., 2005).

1-3 نقش پتاسیم در گیاه

عنصر پتاسیم به­عنوان عنصر کیفیت در گیاهان مطرح بوده و جزء عناصر ضروری پرمقدار به­شمار می­رود و بعد از ازت پرمصرف­ترین عنصر مورد نیاز گیاهان است. به دلایل مختلفی مثل: نوع و میزان رس­های خاک، مقدار ماده آلی، آبشویی و …، میزان پتاسیم قابل جذب در خاک برای رشد بهینه گیاهان کافی نمی­باشد و نیاز به تامین پتاسیم برای تولید انبوه ضروری به نظر می­رسد (Cakmak, 2005).

مقدار متوسط پتاسیم پوسته خاک حدود 3/2 درصد و عمده پتاسیم در 15 سانتی متری قشر سطحی خاک قرار گرفته است. از آنجایی که کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است و به دلیل وجود کانی­های خاص مانند میکا، رس، ایلیت و … که غنی از پتاسیم می­باشند، در اثر بهره­برداری مداوم از خاک­ها و برداشت پتاسیم فراوان توسط محصولات کشاورزی و عدم رایج بودن مصرف کودهای پتاسیمی، پتاسیم خاک رو به تخلیه رفته و در بیشتر مناطق کشور، کمبود پتاسیمی وجود دارد. گیاهانی مانند: یونجه، نیشکر، پیاز، گل کلم، ذرت، زیتون، سیب زمینی، توتون، چغندر، گوجه و … به میزان پتاسیم بیشتری نیاز دارند ( Kavoosi, 2006).

پتاسیم دارای نقش­های مهمی در گیاه بوده که عمده آن­ها عبارت است از: افزایش مقاومت گیاهان در برابر خشکی، آفات، بیماری­ها، شوری، افزایش غلظت کلروفیل و عمل کربن­گیری در گیاه، تشکیل و انتقال نشاسته، قند و چربی­ها و ساخت پروتئین­ها، متابولیسم گیاه و تعادل بار الکتریکی غشاهای سلولی، فعال­سازی آنزیم­ها و … (Azizi, 1998).

کمبود پتاسیم در گیاه

کمبود پتاسیم فورا به نشانه­های قابل دیدن منجر نمی­شود. ابتدا فقط کاهشی در میزان رشد ایجاد می­شود و در ادامه کمبود یا تشدید آن، زردی (کلروز) و سوختگی (نکروز) رخ می­دهد. نشانه­های کمبود پتاسیم عموما از برگ­های مسن­تر شروع می­شود. زیرا این برگ­ها یون پتاسیم را در اختیار برگ­های جوان­تر قرار می­دهند. گیاهانی که کمبود پتاسیم در آن­ها مشاهده می­شود عموما از شادابی کمتری برخوردار هستند و در شرایط کم آبی به سهولت پژمرده می­شوند. در این گیاهان به­علت کاهش پتانسیل اسمزی ناشی از کمبود پتاسیم، مقاومت به خشکی ضعیف بوده و حساسیت بیشتری نسبت به شوری، آسیب به سرما و حمله بیماری­های قارچی مشاهده می­شود (Cakmak, 2005).

1-4 تنش­های گیاهی

رشد گیاهان و محصولات آنها تحت تاثیر اثرات مضر تنش های زنده و غیر زنده است. گیاهان به کرات تحت تاثیر شرایط تنش زا ازجمله دمای پایین، شوری، خشکی، غرقابی، گرما، تنش اکسیداتیو و سمیت زایی فلزات سنگین قرار می گیرند. فلزات سنگین و  املاح در خاک و سفره های آب زیرزمینی ذخیره می شوند که ممکن است میزان آن ها به حد سمی برسد؛ گیاهان باید با پاتوژن ها (باکتری ها و قارچ ها) و گیاه خواری مبارزه کنند. تمام این عوامل مانع رسیدن گیاه به تمام پتانسیل ژنتیکی اش شده و عامل  محدود کننده محصولات کشاورزی می باشند. تنش های غیر زنده مسئول اصلی آسیب به محصولات کشاورزی در کل جهان است، به­طوریکه باعث کاهش 50 درصدی بازده محصولات کشاورزی می­شود (Bray et al., 2000).

درپاسخ به علایم تنش، گیاه مسیرهای گوناگون برای مبارزه و تحمل در مقابل آنها ایجاد کرده است. این مسیرها به شکل تعاونی عمل کرده تا اثر تنش را کم کنند (مسعودیان و همکاران 1391).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122