پايان نامه بررسي تاثير نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزاي عملکرد گياه ريحان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزاي عملکرد گياه ريحان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 66 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير نانو نقره و يون هاي گازي برعملکرد و اجزاي عملکرد گياه ريحان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    2
فصل اول    3
مقدمه و اهداف    3
1-1- مقدمه    3
1-2- اهداف    5
فصل دوم    6
کلیات و بررسی منابع    6
2-1- اهمیت کشاورزی    7
2-2- افزايش بهره وري در كشاورزي    7
2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی    8
2-4-  رابطه گیاهان دارویی و بیماری    9
2-5- ترکیبات مهم گیاهان دارویی    9
2-5-1- اسانس ها:    9
2-5-2- آلکالوئیدها:    9
2-5-3- مواد تلخ مزه:    9
2-5-4- فلاونوئیدها:    10
2-5-5- تانن ها:    10
2-5-6- مواد لعاب‌دار:    10
2-6- ويژگي هاي گياهان دارويي    10
2-7- ویژگی های گیاه ريحان    11
2-7-1- گياهشناسي    12
2-7-2- خواص دارويي    12
2-7-3- گل    13
2-7-4- بذر    13
2-7-5- برگ    14
2-7-6- ساقه    14
2-7-7- ريشه    14
2-7-8- تکثیر    14
2-8- خاک    15
2-9- دما    16
2-10- آب    16
2-11- نور    17
2-12- مالچ:    17
2-13- کوددهی:    18
2-14- بادشكن:    19
2-15- ترکيبات:    19
2-16- مواد غذايی:    20
2-17- ويتامين:    20
2-18- نانو ذرات    20
2-19- روش های تولید نانو ذرات    21
2-20- سوابق تحقیق    22
2-20-1- نانو ذرات نقره    22
2-20-2- یون های گازی    26
فصل سوم    27
مواد و روش ها    27
3-1- زمان اجرای آزمایش    28
3-2-مشخصات محل اجرای طرح    28
3-3-  مشخصات خاک وآب مورد استفاده آزمایش    28
3-4- آماده سازی  و کاشت    29
3-5- مشخصات رقم مورد استفاده در آزمایش    29
3-6- یون های گازی مورد استفاده در آزمایش    30
3-7- خصوصیات نانو نقره مورد استفاده در آزمایش    31
3-8- آبیاری    31
3-9- آفات و بیماریها    32
3-10- مشخصات طرح آزمایشی    32
3-12- صفات مورد بررسی    33
3-12-1- ارتفاع بوته    33
3-12-2- قطر ساقه    33
3-12-3- وزن تر قسمت فوقانی    33
3-12-4-وزن تر قسمت خوراکی    33
3-12-5- وزن خشک قسمت خوراکی    33
3-12-6- وزن خشک قسمت فوقانی    33
3-13- روش تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات    34
فصل چهارم    35
نتایج و بحث    35
4-1- ارتفاع بوته    36
4-1-1- اثرات یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته    36
4-1-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر ارتفاع بوته    37
4-2- قطر ساقه اصلي    37
4-2-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلي    37
4-2-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر قطر ساقه اصلي    38
4-3- وزن تر قسمت فوقاني    39
4-3-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقاني    39
4-3-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت فوقاني    40
4-4- وزن خشك قسمت فوقاني    41
4-4-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقاني    41
4-4-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت فوقاني    41
4-5- وزن تر قسمت خوراکی    42
4-5-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی    42
4-5-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن تر قسمت خوراکی    43
4-6- وزن خشك قسمت خوراکی    44
4-6-1- اثر يون هاي گازي و غلظت هاي مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی    44
4-6-2- اثر متقابل یون های گازی و غلظت های مختلف نانو نقره بر وزن خشك قسمت خوراکی    45
4-7- ضریب همبستگی بین صفات    49
فصل پنجم    51
نتیجه گیری و پیشنهادات    51
منابع و مآخذ:    54

منابع و مآخذ:

1- اختياري،ر. و مراقبي،ف . 1387. بررسي اثرات ذرات نانو نقره بر تحمل به شوري گياه زيره سبز Cuminum cyminum L در مراحل جوانه‎زني در شرايط آزمايشگاهي. فصلنامه گياه و زيست بوم ، سال هفتم، شماره 25

2- اميد بيگي،ر. 1374. رهيافتهاي توليد و فراوري گياهان دارويي ، جلد اول ، انتشارات فكر روز   ، 283 صفحه.

3- امیدبیگی،ر.1376.تولید وفراوری گیاهان دارویی .جلد دوم.انتشارات طراحان نشرتهران.424 صفحه.

4- امید بیگی،ر.1379.تولیدوفراوری گیاهان دارویی،جلد سوم .انتشارات قدس رضوی.397صفحه.

5- تجردی،آ. و کیازاده، ع.1386. مقایسه روش های تولید نانو ذرات نقره. ماهنامه فن آوری نانو. سال ششم. شماره 117.

6- حاجي ميرزابابا،ح.،منتظر،م.و رحيمي،م.ك . 1390. بررسي اثر ضد ميكروبي كفپوش نايلوني حاوي نانو نقره. مجله علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي دوره 21، شماره 2، صفحات 101 تا 107.

7- خدابنده،ن. 1387.زراعت غلات،انتشارات دانشگاه تهران،538 صفحه.

8- دادوند سراب،م. ،نقدي بادي،ح. ,نصري، م.,مكي زاده تفتي،م. و اميدي،ح . 1385. تغييرات ميزان اسانس و عملكرد گياه دارويي ريحان (Ocimum basilicum L.) تحت تاثير تراكم و كود نيتروژن. گياهان دارويي تابستان 1387. صفحات 50 تا 60 .

9- سرمدینا،غ. و کوچکی، ع. 1384، (ترجمه)، فیزیولوژی گیاهان زراعی، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، 400 صفحه

10- صالحي،م. و تمسكني،ف.1387. تاثير نانو سيد در تيمار بذري بر جوانه زني و رشد گياهچه گندم تحت تنش شوري. خلاصه مقالات اولين همايش ملي علوم و تكنولوژي بذر ايران صفحه 358.

11- صمصام شریعت،ه .1375. تجزيه و شناسايي مواد دارويي گیاه.نوشته گون اشتال. انتشارات مشعل اصفهان.270ص.

12- فرانك،ر. ،داودي،د. و مجيدي،ا. ، 1389 ، كاربرد نانو ذرات نقره در كنترل آلودگي ميكربي و بازيابي گياهچه هاي دابل هاپلوييد چغندر قند در شرايط اين ويترو ، مجله علوم گياهان زراعي ايران ، سال چهل و دوم، شماره 3

13- فيضي،ح. و رضواني مقدم،پ. 1386 . تاثير ميدان مغناطيسي و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کيفيت سيلوي ذرت علوفه اي در مقايسه با کاربرد کودهاي پرمصرف و کم مصرف . آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) بهمن و اسفند 1389،صفحات 1062 تا 1072.

14- فيضي،ح.، رضوانی مقدم،پ. و برهمند،ع.ا.، 1388، بررسي عملكرد و صفات كيفي ريشه چغندرقند تحت تاثير ميدان مغناطيسي و كاربرد نانو ذرات نقره. نشريه علمي – پژوهشي پژوهشهاي زراعي ايران ، سال نهم، شماره 1 (پياپي 21)، صفحات 88 تا 94.

15-Aladjadjiyan, A. 2007. The use of physical methods for plant growing stimulation in Bulgaria, Journal of Central European Agriculture, 8:369-380.

16-Elkiey, T. M.  S. Bhartendu and N. Barthakur . 1985. Air ion effect on respiration and photosynthesis of barley and Antirrhinum majus . Int. J. of Biometerology, 29 (3), p285-292.

17-Bagamboula, CF. Uyttendaeleand, M. Debevere, J. 2004 . Inhibitory effect of thyme and basil essential oils, carvacrol, thymol, estragol, linalool and p-cymene towards Shigella sonnei and S. flexneri. Food Microbio 2004 Feb;21 (1):33-42.

18-Faqenabi, F., Tajbakhsh, M., Bernooshi, I., Saber-Rezaii, M., Tahri, F., Parvizi,  S., Izadkhah, M., Hasanzadeh Gorttapeh, A., and Sedqi, H. 2009. The effect of magnetic field on growth, development and yield of safflower and its comparison with other treatments, Research Journal of Biological Science, 4:174-178.

چکیده

به منظور بررسی تاثير نانو نقره و یون های گازی بر عملكرد و اجزاي عملكرد گياه ريحان در سال 1391 آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 9 تیمار و سه تکرار اجرا گردید . تیمار های آزمایش شامل کاربرد محلول پاشی با نانو نقره در سه سطح (0 ،60 و120 پی پی ام) و اعمال یون های گازی در سه سطح (بدون یون گازی، یون گازی تک قطبی مثبت و یون گازی تک قطبی منفی) بودند.

نتایج نشان داد که یون هاي گازی تک قطبی مثبت بر شاخص های عملكردي ريحان اثر مثبت داشته و برعكس یون هاي گازی تک قطبی منفي اثر منفي دارد. اثر محلول پاشي با غلظت های مختلف نانو نقره بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین مقدار وزن تر قسمت خوراکی مربوط به تيمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی مثبت (7/24 گرم) و کمترین وزن مربوط به تيمار محلول پاشی نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام  + یون گازی تک قطبی منفی (43/13 گرم) بود. اين در حالي است كه عدم اختلاف معنی دار بین سه تیمار یون گازی مثبت و تیمار یون گازی مثبت + محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 60 پی پی ام و تیمار محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام نشان می دهد که می توان در شرایط محدودیت امکان تولید یون های گازی از محلول پاشی با نانو نقره با غلظت 120 پی پی ام بجای اعمال تیمار یون های گازی بهره گرفت و در صورتی که تولید محصول بیولوژیک مد نظر باشد یون های گازی را جایگزین کاربرد نانو نقره نمود.

واژگان کلیدی :ریحان، نانو نقره، یون های گازی

فصل اول:مقدمه و اهداف

1-1- مقدمه

ریحان یا شاهسپرم، به عنوان گیاهی مقدس شناخته شده است. هندو‌ها از این گیاه شفابخش در مراسم مذهبی خود استفاده می‌کنند. این گیاه درمان کاملی برای بسیاری از درد‌ها و بیماری‌ها به شمار می‌آید. این گیاه به دلیل رایحه خوشایند و خواص درمانی خود کشت می‌شود و استفاده ‌های صنعتی و خانگی متنوعی دارد. برگ ‌های ریحان منشأ و ریشه هندی دارند و برای بیش از 5000 سال بخشی از علم طب گیاهی بوده‌اند. استفاده از ریحان به عنوان یک گیاه دارویی از زمانهای قدیم رایج بوده، اما امروزه این گیاه ارزشمند وارد جریان زندگی روزانه شده و بیشتر به عنوان یک چاشنی در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد(Bagamboula و همکاران،2004 ).

نانو نقره یک دستاورد شگرف در عرصه تکنولوژی بوده که در عرصه های مختلف پرشکی، کشاورزی،  دامپروری، بسته بندی کاربرد دارد. نانو نقره به دو صورت پودر (کامپوزیت) و مایع (کلوئید) تولید می شود (Nagender Reddy، 2008).

يون هاي نقره در محلول هاي نانو نقره، به صورت كلوئيدي و در حالت سوسپانسيون قرار مي گيرند و خاصيت ضد باكتري، ضد قارچ و ضد ويروسي دارند. محلول هاي نانو نقره از يون هاي نقره در اندازه هاي 100-10 نانو متر تشكيل شده اند و در مقايسه با تركيبات ديگر پايداري شستشويي بيشتري دارند. يون هاي نقره به دليل اندازه كوچكي كه دارند، ضمن سطح تماس بيشتر با فضاي بيرون تاثير بيشتري بر محيط مي گذارند. مكانيزم  اثر نانو نقره بر میکروارگانیسم ها را ميتوان به 4 شكل زير عنوان نمود:

الف)توليد اكسيژن فعال توسط نقره بر اثر خاصيت فتوكاتاليستي كه باعث تخريب غشاهاي سلولي ميكرو ارگانيسم مي شود.

ب)از بين بردن ميكرو ارگانيسم ها به وسيله ي دناتوراسیون[1] كردن غشاهاي سلولي و تبديل پيوندهاي گوگردي SH- به SAg در غشاهاي پروتئيني ميكرو ارگانيسم ها

ج)افزايش تمايلات بار مثبت نقره در ابعاد نانو كه موجب اتصال به ميكرو ارگانيسم هاي داراي بار منفي شده كه اين مكانيزم  باعث تخريب غشاي سلولي ميكرو ارگانيسم مي شود.

د)در بعضي ميكرو ارگانيسم هايي كه تنفس آنها توسط آنزيم ها صورت ميگيرد،نانو نقره با از بين بردن آن آنزيم ها، مكانيزم تنفسي ميكرو ارگانيسم را مختل نموده و باعث مرگ آن مي شود (حاجي ميرزا بابا و همكاران،1390).

یون ها ذرات باردار موجود درهوا هستند که در طبیعت زمانی که انرژی بر مولکولی مانند دی اکسید کربن، اکسیژن، آب یا نیتروژن وارد می شود، باعث می گردد که یک الکترون از مولکول جدا شده و یک یون باردار مثبت به جا بگذارد. الکترون جدا شده خود را به نزدیکترین مولکول می چسباند و آن را تبدیل به یون باردار منفی می‌کند. این یون باردار منفی اکسیژن است که بهترین تأثیر را بر ما دارد. تحقیقات بخش کشاورزی آمریکا اخیراً ثابت کرده است که یونیزه کردن یک اتاق باعث می شود که 52% گرد و غبار کمتری در هوا باشد و 95% باکتری کمتری در هوا باقی می ماند (چرا که بیشتر آلاینده ها بر روی ذرات گرد و غبار موجود در هوا زندگی می کنند(Elkiey و همکاران، 1985).

افزايش عملكرد در واحد سطح و استفاده بهينه از عوامل توليد مستلزم تامين شرايط محيطي مناسب جهت رشدو نمو گياهان مي باشد. اين تحقيق  به اين دليل انجام گرديد تا مشخص گردد که آیا استفاده از عناصري همچون نقره كه بطور مستقيم در تغذيه و توليد مواد آلي در گياهان كاربردي ندارد مي تواند بطور غير مستقيم بر عوامل توليد اثر داشته باشد يا خير؟ در صورت مثبت بودن، مي توان نتيجه گرفت كه با استفاده از اين مواد مي توان از مواد غذايي در دسترس استفاده بهتري نمود و به افزايش بهره وري كمك كرد. همچنين استفاده از فاكتور هاي فيزيكي از قبيل افزايش غلظت يون هاي گازي موجود در هواي اطراف گياهان يا تك قطبي نمودن محيط با استفاده از اين يون ها در راستاي بهينه سازي محيط كشت محصولات  و در نهايت افزايش ميزان توليد در واحد سطح مد نظر مي باشد.نانو نقره به عنوان كليدي ترين عنصر در حذف ميكرو ارگانيسم ها و عوامل بيماري زا شناخته شده است. تحقيقات زيادي نشان داده كه يون هاي گازي به خصوص يون گازي تك قطبي منفي نيز به عنوان عامل موثري در حذف ميكرو ارگانيسم ها و عوامل بيماري زا در محيط مي باشد. همچنين در اغلب تجهيزاتي كه يون هاي گازي توليد مي نمايند از فيلتر هاي نانو نقره نيز استفاده مي گردد.لذا براي شناخت اثر متقابل اين دو عامل بر گياه ريحان اين تحقيق انجام گرديده است.

1-2- اهداف

با توجه به رشد روز افزون جمعت و نیاز به افزایش بهره وری در واحد سطح در کشاورزی و لزوم یافتن مکانیزم های فیزیکی و سازگار با محیط زیست این تحقیق با هدف بررسی اثر یون های گازی تک قطبی و نانو نقره بر اجزای عملکرد گیاه ریحان انجام شد.

فصل دوم:کلیات و بررسی منابع

 2-1- اهمیت کشاورزی

گیاهان زراعی که در نقاط مختلف دنیا و در شرایط مختلف آب و هوائی کشت می کردند و محصول آنها به مصرف تأمین غذای ضروری و اولیه انسان می رسد، هر یک از آنها به نوبه خود قرنها پیش، از نباتات وحشی هم تیره خود حاصل شده اند. نباتات وحشی در ابتدا از نظر اشغال سطح زمین به صورت کنونی وجود نداشته اند بلکه در بعضی نقاط به مقدار زیاد، در برخی مناطق کمتر و در پاره ای از نقاط اصلاً وجود نداشته اند. عوامل متعدد مانند حرکت یخچالها، رودخانه ها، رگبار، سیل، تغییرات آب و هوائی همچنین وجود و دخالت انسان و حیوانات و پرندگان موجب انتقال بذر آنها از نقطه ای به نقاط دیگر شده و بتدریج انتشار و ازدیاد یافته اند(خدابنده،1387).  افزایش نیاز به تولیدات کشاورزی اکولوژیک همراه با افزایش تقاضای مواد خام گیاهی برای تولید غذا، استفاده از برخی شاخه های صنعت در تحقیقات جدید و اتخاذ تصمیمات ایمن برای افزایش تولیدات کشاورزی را ضروری می سازد تغییرات ایجاد شده در طبیعت در اثر دخالت های انسان در خاک، آب و جو بدلیل استفاده از مواد شیمیایی مختلف برای افزایش بهره وری گیاهان منجر به جستجو جهت پیدانمودن روش های جدید شده است(Aladjadjiyan، 2007).

2-2- افزايش بهره وري در كشاورزي

قرن گذشته دامنه ای از کاربرد مواد شیمیایی پیشرفته نظیر اسید جیبرلیک و کود های شیمیایی در کشاورزی بود و از طرف دیگر مناطق مختلف، افزایش سطح کیفیت زندگی باعث اثرات منفی بر تولیدات غذایی و محیط زیست شده است. بنابراین علوم کشاورزی به سمت عوامل تاثیر گذار اکولوژیک در تولیدات گیاهان از قبیل یونیزه نمودن، اشعه لیزر، اشعه ماوراء بنفش، میدان های مغناطیسی و الکتریکی و نظایر آن سوق پیدا نموده است(Faqenabi و همکاران، 2009).

تمام فرایند های حیاتی عمدتا به تبادل انرژی بین سلول و محیط وابسته اند. در خصوص مواد شیمیایی بهبود دهنده رشد لازم است تا این مواد مستقیما داخل سلول شوند تا تاثیر گذار باشند، ولی تیمار های فیزیکی با انرژی القا شده به سلول، شرایطی را برای نقل و انتقالات مولکولی ایجاد می کنند و در نتیجه مواد ضروری برای سلول را فراهم می آورند. این شرایط، مفهوم کشاورزی کوانتمی[1] را می رساند که در سال های اخیر به شدت مورد بحث قرار گرفته است(Aladjadjiyan، 2007). بنابراین بعضی دانشمندان معتقدند که قرن حاضر، کاربرد بیوفیزیک و تاثیر عوامل فیزیکی روی موجودات زنده خواهد بود(Faqenabi و همکاران، 2009).

از فن آوری های نوین دیگر که اخیرا وارد عرصه کشاورزی شده است استفاده از فن آوری نانو می باشد. نانو تکنولوژی دستکاری یا مجتمع کردن اتم های منفرد، ملکول ها یا توده های ملکولی به ساختارهایی با ویژگی ها و صفات جدید بسیار متفاوت است. در این بین استفاده از نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم گسترش زیادی پیدا نموده است(صالحي و تمسكني،1387). در آزمایشی ترکیبی از ذرات نانو SiO2 و TiO2 فعالیت نیترات ردوکتاز را در سویا افزایش داد و توانایی جذب و استفاده از آب و کود را تشدید نمود(Lu و همكاران ،2002)

2-3- تاریخچه استفاده انسان از گیاهان دارویی

سابقه درمان بیماریها با گیاهان دارویی به قدمت تاریخ زیست انسان بر روی کره زمین است. انسان به حکم تجربه، علم و اندیشه و جانوران بنا به مقتضیات خود در طول عمر حیات در کره زمین به کمک گیاهان دارویی خود را مداوا کرده و می‌کنند. از آنجا که انسان جزئی از طبیعت است بطور مسلم برای هر بیماری ، طبیعت گیاهي براي مداوای آن عرضه کرده است، به همین دلیل به طبیعت روی آورده و از نعمات آن بهره می‌برد، و به درمان سریع‌تر ، بهتر و مطمئن‌تر دست می‌يابد. (امیدبیگی،ر.1376.)

1-Quantum agriculture

[1] – Denaturation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122