پايان نامه بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملکرد شغلي کارکنان اداره کل بيمه سلامت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملکرد شغلي کارکنان اداره کل بيمه سلامت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 280 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير هوش عاطفي بر عملکرد شغلي کارکنان اداره کل بيمه سلامت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول:کلیات پژوهش
1-1-مقدمه 4
1-2-بیان مساله 6
1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش 10
1-4-اهداف پژوهش 14
1-5-متغیرهای پژوهش 14
1-6-فرضیه های پژوهش 15
1-7-روش پژوهش 15
1-8-روش نمونه گیری 16
1-9-روش گردآوری اطلاعات 16
1-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها 16
1-11-جامعه آماری 16
1-12-قلمرو پژوهش 18
1-12-1-قلمرو موضوعی 18
1-12-2-قلمرو مکانی 18
1-12-3-قلمرو زمانی 18
1-13-تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی 18
1-13-1-هوش 18
1-13-2-عاطفه 18
1-13-3-هوش عاطفی 19
1-13-4-خودآگاهی 19
1-13-5-خودتنظیمی(خودمدیریتی) 19
1-13-6-خودانگیزی 19
1-13-7-آگاهی اجتماعی(همدلی) 19
1-13-8-مهارتهای اجتماعی 19
1-13-9-عملکرد 20
1-13-10-توانایی 20
1-13-11-وضوح(درک) 20
1-13-12-کمک(حمایت سازمانی) 20
1-13-13-انگیزه(تمایل) 21
1-13-14-ارزیابی(آموزش و بازخورد عملکرد) 21
1-13-15-اعتبار(اعمال معتبر و حقوق پرسنل) 21
1-13-16-محیط(تناسب محیطی) 21
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1-مقدمه 23
هوش عاطفی
2-1-1-مقدمه 25
2-1-2-تعاریف هوش 26
2-1-3-هوش 26
2-1-4-تعریف هوش 26
2-1-5-انواع هوش 27
2-1-6-عاطفه 33
2-1-7-هیجان 34
2-1-8-مولفه های هیجان 35
2-1-9-ویژگی های هیجان 35
2-1-10-طبقه بندی هیجانها 36
2-1-11-فواید هیجان 36
2-1-12-زیان های هیجان 37
2-1-13-سرچشمه هیجانها 38
2-1-14-چگونگی شکل گیری هیجانها 38
2-1-15-علت اهمیت هیجانها در محیط کار 38
2-1-16-مفهوم هوش هیجانی 39
2-1-17-مفهوم شناسی هوش هیجانی 40
2-1-18-هوش هیجانی و هوش شناختی 42
2-1-19-تعریف هوش هیجانی 45
2-1-20-سیر تکوین و تاریخچه هوش هیجانی 46
2-1-21-دیدگاه های صاحبنظران در مفهوم هوش هیجانی 51
2-1-21-1-دیدگاه گاردنر در هوش شناختی و غیر شناختی 51
2-1-21-2-دیدگاه کوپر در هوش هیجانی 53
2-1-21-3-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی 54
2-1-21-4-دیدگاه گلمن در هوش هیجانی 58
2-1-21-5-دیدگاه بار-آن در هوش هیجانی 69
2-1-22-چارچوب چهار وجهی استنتاجی هوش هیجانی 71
2-1-23-هوش هیجانی و هوش شناختی در محیط سازمان 74
2-1-24-هوش هیجانی و ارتقا کیفیت سازمان 76
2-1-25-هوش هیجانی در محیط کار 76
2-1-26-چه کسانی به هوش هیجانی نیاز دارند؟ 77
2-1-27-ضرورت توجه به رشد هوش هیجانی کارکنان 87
2-1-28-گروه کار و هوش هیجانی 88
2-1-29-ارتقا هوش هیجانی در گروه کار 89
2-1-30-تنظیم هیجانهای کارکنان در گروه کار 92
2-1-31-هوش هیجانی و مزیت رقابتی 93
2-1-32-نقش هوش هیجانی در گزینش و بالندگی شغلی نیروی انسانی 97
2-1-33-مدل سازی تاثیر هوش هیجانی بر موفقیت کار 100
2-1-34-هوش هیجانی کارکنان و رضایت مشتریان 102
2-1-35-هوش هیجانی کارکنان و اثربخشی سازمان 104
2-1-36-هوش هیجانی ، ارتقا یادگیری و تحول سازمانی 108
2-1-37-اکتساب و بهبود هوش هیجانی 111
2-1-37-1-دیدگاه مایر و سالووی 111
2-1-37-2-دیدگاه گلمن-امرلینگ 112
2-1-38-چطور می توان هوش هیجانی را بهبود بخشید؟ 113
2-1-39-مفاهیم مشخص در آموزش هوش هیجانی 114
2-1-40-فرآیند آموزش هوش هیجانی 115
2-1-41-ملاحظاتی در برنامه های آموزش هوش هیجانی 116
2-1-42-نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و تقویت هوش هیجانی 117
2-1-43-مراحل آموزش هوش هیجانی 118
عملکرد کارکنان
2-2-1-مقدمه 122
2-2-2-تعاریف عملکرد 124
2-2-3-عوامل موثر در بهبود عملکرد 125
2-2-4-عوامل یا متغیرهای موثر بر عملکرد 126
2-2-5-عوامل موثر بر عملکرد فردی 128
2-2-5-1-توانایی 128
2-2-5-2-شخصیت 130
2-2-5-2-1-عوامل تعیین کننده شخصیت 130
2-2-5-3-یادگیری 131
2-2-5-4-ادراک 131
2-2-5-5-انگیزش 132
2-2-5-6-استرس(فشار روانی) 133
2-2-6-مدیریت عملکرد 135
2-2-7-مفهوم و مولفه های مدیریت عملکرد 136
2-2-7-1-مدیریت عملکرد به عنوان یک سیستم تجاری 138
2-2-7-2-مدیریت عملکرد به عنوان یک فرهنگ و سبک رهبری 138
2-2-7-3-مدیریت عملکرد به عنوان بخشی از پیمان روان شناختی 139
2-2-7-4-مدیریت عملکرد به عنوان بازخورد شخصی و فرآیند یادگیری 139
2-2-8-فرآیند مدیریت عملکرد 139
2-2-9-اساس مدیریت مبتنی بر عملکرد 141
2-2-10-تفاوت بین مدیریت مبتنی بر عملکرد و سنجش عملکرد 142
2-2-11-فواید مدیریت مبتنی بر عملکرد 142
2-2-12-تئوری تقویت عملکرد 144
2-2-13-رویکرد تغییر رفتار سازمانی 144
2-2-14-ملاک اثربخشی تغییر رفتار سازمانی 146
2-2-15-استراتژی های مدیریت عملکرد 148
2-2-16-الگوهایی در مورد عملکرد منابع انسانی 149
2-2-16-1-الگوی هرسی و گلداسمیت 149
2-2-16-2-الگوی موری اینسورث و نیویل اسمیت 149
2-2-16-3-الگوی مدل امتیازات متوازن 149
2-2-16-4-الگوی لینچ و گراس 149
2-2-17-سابقه مدل ACHIEVE 150
2-2-18-استفاده از مدل ACHIEVE 151
رابطه هوش عاطفی و عملکرد
2-3-1-مقدمه 156
2-3-2-ارتباط ابعاد هوش عاطفی با عملکرد 156
2-3-3-چارچوب نظری پژوهش 159
2-3-4-مدل تحلیلی پژوهش 160
پژوهش های انجام شده در ایران و جهان
2-4-1-مقدمه 162
2-4-2-پژوهش های انجام شده در جهان 162
2-4-3-پژوهش های انجام شده در ایران 167
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1-مقدمه 175
3-2-روش پژوهش 175
3-3-جامعه آماری 176
3-4-نمونه آماری 178
3-5-روش نمونه گیری و حجم نمونه 178
3-6-روشها و ابزار گردآوری اطلاعات و داده ها 179
3-7-مشخصات پرسشنامه ها 179
3-7-1-سنجش شاخص هوش عاطفی 180
3-7-2-سنجش شاخص عملکرد 181
3-8-پایایی و روایی پرسشنامه 182
3-8-1-پایایی یا قابلیت اعتماد 182
3-8-2-روایی یا اعتبار 183
3-9-روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها 183
3-9-1-روشهای توصیفی 184
3-9-2-روشهای استنباطی 184
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1-مقدمه 186
4-2-بخش اول : آمار توصیفی 187
4-2-1-متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 187
4-2-2-وضعیت متغیر مستقل 190
4-2-3-وضعیت متغیر وابسته 191
4-3-بخش دوم : آمار استنباطی 191
4-3-1-آزمون داده ها 192
4-3-2-بررسی رابطه عوامل مطرح شده 193
4-4-تحلیل آماری فرضیه های پژوهش 194
4-4-1-فرضیه اصلی 194
4-4-2-فرضیه فرعی اول 194
4-4-3-فرضیه فرعی دوم 195
4-4-4-فرضیه فرعی سوم 196
4-4-5-فرضیه فرعی چهارم 196
4-4-6-فرضیه فرعی پنجم 197
4-5-یافته های جانبی 198
4-5-1-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی زنان و مردان 199
4-5-2-آزمون فرضیه تفاوت هوش عاطفی مجردین و متاهلین 200
4-5-3-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد زنان و مردان 201
4-5-4-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان رسمی و غیر رسمی 202
4-5-5-آزمون فرضیه تفاوت عملکرد کارکنان با سطوح مختلف تحصیلی 203
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1-مقدمه 205
5-2-نتایج پژوهش 208
5-3-ارائه راهکارها و پیشنهادهایی بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش 210
5-3-1-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودآگاهی(فرضیه فرعی اول) 211
5-3-2-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودتنظیمی(فرضیه فرعی دوم) 213
5-3-3-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه خودانگیزی(فرضیه فرعی سوم) 214
5-3-4-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه آگاهی اجتماعی(فرضیه فرعی چهارم) 215
5-3-5-ارائه راهکارها در ارتباط با مولفه مهارتهای اجتماعی(فرضیه فرعی پنجم) 216
5-4-چالشهای سازمان و نقش هوش هیجانی در رفع این چالشها 218
5-5-پیشنهادهایی به پژوهشگران بعدی 225
5-6-محدودیتهای پژوهش 226

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی:

1)آذر،ع.، مومنی ، م.،1377،آمار و کاربرد آن در مدیریت،جلد دوم،چاپ اول ، انتشارات سمت ، تهران.

2) آرمسترانگ، م.، 1380، ترجمة خدايار ابيلي و حسن موفقي، راهبردهاي مديريت منابع انساني،انتشارات فرا، ص 127،تهران.

3)احمدپور،م.،1381، رهبری اصیل محرک پنهان عملکرد،گزیده مدیریت،شماره 16،ص 22،تهران.

4)اکبرزاده،ن.،1383، هوش هیجانی از دیدگاه سالووی و دیگران ،چاپ دوم،انتشارات فارابی،تهران.

5)آقایار ، س ، شریفی درآمدی ،پ .،1385، هوش هیجانی و کاربرد هوش در قلمرو هیجان،انتشارات سپاهان،اصفهان.

6)آقایار ،س ، شریفی درآمدی،پ.،1386 ،هوش هیجانی سازمانی،چاپ اول ،انتشارات گیتی،تهران.

7)الماسي، ح.، 1374، ارزيابي عملكرد تا مديريت عملكرد، مجلة تدبير، شمارة 56، ص 28.

8)الواني، م.، 1383، مديريت عمومي، تهران، نشر ني، چاپ بيست و دوم، ص94.

9)اميدوار، ا.،1381، بررسي رابطة بين تعهد سازماني با ميزان عملكرد مديران مدارس بندر عباس، پايان نامة كارشناسي ارشد.

10)اينسورث، م.،اسميت،ن.، 1375،ترجمة غلامرضا خاكي ، مديريت كارآمدي،موسسة كار و تامين اجتماعي،ص 35 .

11)ایوبی راد،م.،1388،ارتباط رفتار شهروندی سازمانی با هوش عاطفی در کارکنان شهرداری منطقه 4 تهران،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم تحقیقات.

12)بابایی،م.، مومنی،ن.،1384،تاثیر هوش هیجانی بر اثر بخشی مدیران،ماهنامه تدبیر،شماره 166،صص 44-43،تهران.

13)بشارت،م.،1384، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر کیفیت روابط اجتماعی،مطالعات روان شناختی،دوره 1 ،شماره 2 و 3 ، صص 38-25، تهران.

14)تیرگری ، ع.،1383، هوش هیجانی و سلامتی روان ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی ، سال 4، شماره 12 ، .صص 29-15،تهران.

15)جلالی ، ا .،1382، هوش هیجانی ، ویژه نامه ارزیابی تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 69 و 70 ، صص 45-32،تهران.

16)حاجی حسینی نژاد ، غ.،بالغی زاده ، س.،1381، نظریه هوشهای چندگانه گاردنر و کاربرد آن در آموزش ، چاپ اول ، انتشارات جهاد دانشگاهی تربیت معلم ، تهران.

17)حافظ نيا، م.، 1377، مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني، انتشارات سمت، ص 8.،تهران.

18)حبیب پور ، ا.،1383،هوش هیجانی و اثربخشی سازمانی ، مدیریت و توسعه ، شماره 21 ،صص 52-49، تهران.

19)خاکزادیان ، ز.،1387، بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد کارکنان اداره کل درمان غیر مستقیم تامین اجتماعی استان تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

20)خاكي، غ.، 1376، نقش تعهد سازماني در بهره وري، نشرية نامة پژوهش، سال دوم، شمارة5، صص 202-195 .

21)خائف الهی ، ا.،دوستار ، م.،1382، ابعاد هوش هیجانی ، مدیریت و توسعه ، شماره 18.

22)خسرو جاوید ، م.،1381، بررسی اعتبار روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شات در نوجوانان ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه تربیت مدرس ، تهران.

23)دسلر، گ.، 1379 ترجمة سوسن جدي و محمد زنجاني ،شيوه هاي تقويت تعهد كاركنان در سازمان،تدبير 101 .

24)دلاور، ع.، 1364، روشهاي آماري در مردم شناسي و علوم تربيتي،انتشارات پيام نور، 372، تهران.

25)دوبرینی ،ا.،1388،ترجمه مرداد کردی و میترا آفتاب آذری،مدیریت رفتار سازمانی با رویکرد روانشناسانه با تاکید بر (کاربرد روانشناسی در اثر بخشی سازمان)،انتشارات صفار،تهران.

26)دولت آبادي فراهاني، ر.، 1378، بررسي تعهد سازماني در سازمانهاي دولتي و رابطة آن با عملكرد شاغلين، پايان نامة كارشناسي ارشد مديريت دولتي، دانشگاه شهيد بهشتي.

27)دهشیری، غ.، 1382، هنجاریابی پرسشنامه هوش بهر هیجانی بار-آن در بین دانشجویان دانشگاههای تهران و بررسی ساختار عاملی آن، پايان نامة كارشناسي ارشد ، دانشگاه علامه طباطبایی.

28)رابینسون ، ن ؛ رابینسون ، ه .، 1377،ترجمه فرهاد ماهر ، کودکان عقب مانده ذهنی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد.

29)رابينز، ا.، 1374،ترجمة علي پارساييان و سيد محمد اعرابي ، مديريت رفتار سازماني، دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 400 و267-266 و183 و 163،تهران.

30)ابينز، ا.، 1376،ترجمة علي پارساييان و سيد محمد اعرابي ،مباني رفتار سازماني،دفتر پژوهشهاي فرهنگي،ص 92، تهران.

31)رابينز، ا.، 1377،مترجمان: علي پارسائيان و محمد اعرابي ،رفتار سازماني، جلد اول، ، چاپ اول،انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگي، 402 و 304،تهران.

32)رستمي نيا، ط.، 1379، بررسي عوامل موجد فشارهاي عصبي و نقش آن بر عملكرد كاركنان دانشگاه تربيت مدرس، پايان نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة علوم انساني، 51-49.

33)رشيد پور، م.، 1379، بررسي رابطة تعهد سازماني با تمايل به ماندن در شغل و عملكرد شغلي كاركنان حرفه اي در سازمان حسابرسي، پايان نامة كارشناسي ارشد.

34)رضائيان، ع.، 1372، مديريت رفتار سازماني، چاپ اول،انتشارات دانشكدة مديريت دانشگاه تهران، ص78،تهران.

35)زندی ، ا.،1379، بررسی توزیع نمره های هوش هیجانی دانش جویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

36)سبحانی نژاد ، م. ، یوزباشی ، ع.،1387، هوش هیجانی و مدیریت در سازمان ، چاپ اول ، انتشارات یسطرون ، تهران.

37)سرايداريان، ح.، 1375، بررسي تاثير فشارهاي رواني بر نحوة عملكرد مديران در بخش صنعت نساجي استان اصفهان، پايان نامة كارشناسي ارشد، اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان،ص 98 .

38)سکاران،ا.،1381،ترجمه : محمد صائبی و محمود شیرازی ، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی،تهران.

39)سلطاني، ا.، 1378، مديريت عملكرد زمينه ساز پرورش منابع انساني، مجلة تدبير، شمارة 92، ص 20.

40)سیاروچی،ژ.،فورگاس،ژ.،مایر،ج.، 1384،ترجمه نوری،1.،هوش عاطفی در زندگی روزمره،انتشارات نوشته،اصفهان.

41)سيرت دوست حليم، ز.، 1384، بررسي رابطة بين تعهد سازماني با ميزان عملكرد كاركنان ستاد شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران، پايان نامة كارشناسي ارشد، موسسة عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي.

42)شیخ اسمعیلی،س.،1390،ارتباط بین هوش عاطفی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان بانکهای خصوصی و دولتی شهر سنندج،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد سنندج.

43)صفیر مردانلو ، ل.،1384،بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد مدیران (مطالعه موردی بر روی 100 شرکت برتر ایران)،کنفرانس بین المللی مدیریت ، تهران.

44)طاهری ، ف.،1380، پروراندن هوش هیجانی در گروهها ، نشریه فراز ، شماره 22 ، صص 23-18، تهران.

45)عابدی ، ح.،مرادی ، م.،1384، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و رهبری تحول آفرین، دانش مدیریت ، شماره 7 ، تهران.

46)کاشانی ، م.،1382، نقش دل در مدیریت ، چاپ اول ، انتشارات مدیریت صنعتی .

47)کاووسی ، ف.،1384، بررسی آموزش هوش هیجانی در محیط کار ، انتشارات بانک اطلاعات نشریات کشور ، تهران.

48)کردناییج، ا.،1384، مدیریت تحول استراتژیک ، چاپ اول ، موسسه مهربان نشر ، تهران.

49)كونتز، ه.، اودانل،س.، ويهريخ، ه.، 1370،مترجمان: محمد علي طوسي، علي اكبر فرهنگي، سيد امين الله علوي، اكبر مهدويان، اصول مديريت،ص 226  .

50)گلمن ، د.، 1378 ،ترجمه اسکان ، مریم ،،هوش هیجانی در محیط کار ،فصلنامه تعلیم و تربیت ، شماره 87 ، صص 24-20،تهران.

51)گلمن ، د.، 1379،ترجمه حمیدرضا ، بلوچ ،هوش عاطفی ، چاپ 2 ، انتشارات جیحون ، تهران.

52)گلمن ، د.، 1383،ترجمه شریفیان ثانی ، مریم ،ویژگیهای یک رهبر ، گزیده مدیریت ، شماره 36 ، صص 76-62 ، تهران.

53)گلمن ، د.، 1380،ترجمه نسرین پارسا ، هوش هیجانی ، چاپ دوم ، نشر رشد ، تهران.

54)لوتانز، ف.، 1372،مترجم: غلامعلي سرمد، رفتار سازماني، چاپ اول،موسسة بانكداري ايران- بانك مركزي، 16، تهران.

55)منصوری ، ب.،1380، هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای تهران ، علامه طباطبایی ، تهران.

56)مورهد، ج. ، گريفين، ر.، 1377،ترجمة مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده ،رفتار سازماني، انتشارات مرواريد، ص82،تهران.

57)مورهد، ج. ، گريفين، ر.، 1387،ترجمة مهدي الواني و غلامرضا معمارزاده ،رفتار سازماني،انتشارات مرواريد،ص 115،تهران.

58)ميچل، ت.، 1376،ترجمة حسين شكركن ، مردم در سازمانها، زمينة رفتار سازماني، انتشارات رشد، 36 و 22، تهران.

59)نظری نژاد ، م.،1372، آموزش مهارتهای اجتماعی ، انتشارات آستان قدس رضوی ، مشهد.

60)نوری امام زاده ای ، ا .،1381، رابطه بین هوش هیجانی و کارآیی در مدیریت، انتشارات آموزه ، شماره 14 ، صص 20-14.

61)نوری ، ز.،1386، بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در مدارس متوسطه دخترانه دولتی شهر تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه تهران ، تهران.

62)نيكو مرام، ه.،جاسبي، ج.،1385، تبيين و ارائة الگويي جامع و يكپارچه براي نظام حسابداري منابع انساني، مجلة اقتصاد و مديريت، ص 1.

63)وثوقی کیا ، ا.،1383، هوش هیجانی ، انتشارات دانشگاه الزهرا ، تهران.

64)وفایی ، ع.،1381، بررسی اعتبار پرسشنامه هوش هیجانی بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

65)هاشم زاده اخباری ، ف.،1381، مقایسه هوش هیجانی افراد تحصیل کرده و عادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته،  دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

66)یوسفی یمین ، ا.،1381،مطالعه هوش هیجانی و سازگاری بر حسب میزان اضطراب ، پایان نامه کارشناسی ارشد انتشار نیافته ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی ، تهران.

فهرست منابع غیر فارسی

1)Afzular,R.& Minors ,P.(2003) ” Effect of Emotional Intelligence on concern for Quality and Problem Solving”  ;Managerial Auditing Journal ;vol 18 ,No.2,PP.150-155.

2)Allen, N.J. and Meyer, J.P. (1990)” The Measurement and Antecedents of Affective, Countinuance and Normative Commitment to the Organization”, Journal of Occupational Psychology, Vol. 63, pp. 1-18 .

3)Andrew, D. (1988) ” Management and performance “, USA Scott Foresan Seviesin Management organization, tenth Edition, p.966 .

4)Armstrong ,M,(1999) ” Personal Management Practice“,4Eddition,Kogan pub.

5)Armstrong, M.(1991) ” Personal Management practice “, 4th-edition Kogan, pp. 57,60 .

6)Arnold, H.J. and Feldman, D.C. (1988) ” Organizational Behavior ” Newyork, Mcgraw-Hill Book Company, 204 .

7) Ashkanasy, N. M., Härtel, C. E. J. & Daus, C. S. (2002)  Diversity and emotion: The new frontiers in organizational behavior research“, Journal of Management, vol.28;pp. 307-338

8) Ashkanasy, N., M., & Tse, B. (2000) ”  TransformationalLeadership as Management of Emotion: AConceptual Review Quorum Books“,Westport.

9)Barent,J.M.(2005) ” Principles levels of emotional intelligence as on influence on school culture; (Doctoral dissertation) “. Retrieved from Proquest. (No. AAT  3162848).

10)Barlow,J.& Maul ,D.(2000) ” Emotional Value:Creating Strong Bonds With Your Customers”  ,Barrett-Koehler,Sanfrancisco,ca.

11)Bar-on ,R.(2000) ” Emotional Quationt Inventory(eq-i) “,handbook of emotional intelligence ,sanfrancisco.

12)Bar-On,R.(1999) ” The Emotional Quationt In Ventory (eq-i),Ameasure Of Emotional Intelligence“,(Toronto,Canada:multi-health system).

13)Bar-On,R.(2005) ” The Bar-on Model Of Social Intelligence” ,www.eiconsorium.org

14)Barsade,S.(2000) ” The Ripple Effect:Emotional Contagion In Groups“,Working Paper,New Haven.

15)Bliss , S.(2001) ” The Affect Of Emotional Intelligence On A Modern Organizational Leaders Ability To Make Effective Decisions“,Bellevue University ,EQI Home Page.

16)Boyatzis,R;Burruss,J.(1995) ” The Heart Of Human Resource On Emotional Intelligence In Organizations“.No.3,PP.135-148.

17)Boyatzis,R.& Van Ostem,E.(2002) ” Developing Emotionality Intelligent“,www. eiconsorium.org.

18)Caruso,D.& Wolf ,C.(2001) ” Emotional Intelligence In The Workplace:Eemotional Intelligence In Every Day Life“:Psychology Press,Philadelphia,Pa,PP.150-168.

19)Cascio,W.F. (1989) “Human Resources: Productivity,Quality of work life, Profits”, Second Edition, Mcgraw- Hill International Editions. P. 205,304 .

20)Cascio,W.F. (1995) ” Human Resource Management “, Forth Edition, Mcgraw-Hill International Editions.p.275 .

21)Chan,Y.C.& Ciarrochi,J.& Bajgar,J.(2001) ” Measuring Emotional Intelligence In Adolescents ,Personality And Iindividual Difference“,Vol.31.PP.44-51.

22)Cherniss,C.(2000) ” Emotional Intelligence:What Is And Why It Matters;Annual Meeting Of The Society For Industrial And Organizationial Psychology“,New Orleans.

23)Cherniss,C.(2001) ” Emotional Intelligence And Organizational Effectiveness“, www.eiconsortium.org.

24)Cherniss,C.(2002) ” The Business Case For Emotional Intelligence”  ,Rutgers University.

25)Cherniss,C.(2004) ” Guidelines For Securing Organizational Support For Emotional Intelligence Efforts“, www.eiconsortium.org.

26)Ciarrochi,J.,Dean,F.,Anderson,S.,(2002), ” Emotional Intelligence Moderats The Relashionship Between Stress and Mental Health“,Personality and Individual Differences,32,197-209.

27)Ciarrochi,J.& Forgas,J;Mayer ,J.(2001) ” Emotional Intelligence In Every Days Life“,Philadelphia.

28)Cooper,R.& Sawaf ,A.(1997) “ Executive EQ:Emotional Intelligence In Leadership And Organization”  ,Grosset Putnam,New York.

29)Forgas,J.P(1999)”Mood And Judgment:The Affect In Fusion Model(AIM)Psychological“,Bulletin,PP.39-66.

30)Gardner,H.(1983) ” Frames Of  Mind:The Theory Of Multiple Intelligents“,Basic Books,New York.

31)Gardner ,H.(1993) ” Frames Of Mind: The Theory Of Multiple Intelligents“,10 Tenthed,Basic Books,New York.

32)Gardner.H.(1999) ” Are There Additional Intelligence?The Case For Naturalist ,Spiritual And Existential Intelligence In j.Kane (ED),Education ,Information And Transformation“,PP.40-131.

33)Gammie,Ann.(2001). ” what does performance management mean? ”  ER,Consultant’s .p4.

34)Goleman,D.(1995) ” Emotional Intelligence”, Bantam ,New York.

35)Goleman,D.(1995) ” Emotional Intelligence:Why It Can Matter More Than IQ“,Bantam Books,New York.

36)Goleman,D.(1998a) ” Working With Emotional Intelligence“, Bantam Books,New York.

37)Goleman,D.(1998) ” Working With Emotional Intelligence”  ,Bloomsbury Publishing,London.

38)Goleman,D.(2001) ” Emotional Intelligence At Work:How To Select For Measure And Improve Emotional Intelligence In Individual Group And Organization“.Harward Business Review,Boston.

39)Goleman,D.& Boyatzis ,R;Mc Kee,A.(2001) ” Primal Leadership : The Hidden Drivers Of Great Performance“,Harward Bussiness Review,PP.43-53.

40)Hein,S.(2004) ” Inceasing Emotional Intelligenct“, www.eiconsortium.org.

41)Hersey, P. & Blanchard, K. (1992),” Management of Organizational Behavior”, Prentice-Hall, International Editions, p. 509 .

42)Hersey, P. & Blanchard, K. (1988),” Management of Organizational Behavior”, Prentice-Hall, International Editions, p. 512 .

43)Johnson,R.P.& Indvik,J.(1999) ” Organization Benefits Of Having Emotional Intelligence Managers Employees;journal Of Workplace Leadering“,Vol.11,No.3,P84.

44)Jordan,P et all(1993) ” Workgroup Emotional Intelligence Scale Development And Relationship To Team Process Effectiveness And Goal Focus“;Human Resource Management Review,www.hr management review.com

45)Jordan,P.J.& Troth and A.C.(2002) ” Emotional Intelligence And Conflict Resolution:Implications For Human Resource Development“,Special Edition Prespectives Of Emotion And Organizational Change,PP.62-79.

46)Jordan,P.J.(2004) ” Dealing With Organization Change“,Journal Of Organizational Behavior,Griffin University,Australia.

47)Jordan,R. & Ashkanasy ,N . & Hartel,C.& Hooper,G.(1999) ”  Workgroup Emotional Intelligence Scale Development And Relationship To Team Process Effectiveness And Goal Focus“,Manuscript Submitted For Publication,New York.

48)Johnson,L.,Indvik.,J.,Aug 1999, ” Emotional Intelligence Executive Excellence“,Nov9,p84-88.

49)Kierstead,J.(1999) ” Human Resource Management Trends And Issues:Emotional Intelligence In The Workplace“,Research Directorate,www. emeraldfulltext.com

50)Kierstead,J.(1999) ” Emotional Intelligence In The Workplace“,www. emeraldfulltext.com

51)Langley,A.(1996) ” Emotional Intelligence Ce-a New Evaluation For Management Development International“,Vol.5,No.3,PP.177-183.

52)Le Doux,J.(2003) ” Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are”  ,Penguin Books,New York.

53)Lemmink ,J.& Mattson,J.(2002) ” Employee Behavior,Feeling Of Warmth And Customer Perception In Service Encounters“;International Journal Of Retail & Distribution Management,Vol.30,PP.18-33.

54)Manna,D & Smith ,A .(2004) ” Exploring The Need For Emotional Intelligence And Awareness Among Scale Representatives“;Marketing International & Planning,Vol.22,No.1,PP.66-83.

55)Martin ,J ,Knopoff,K. & Beckman,C.(1998) ” An Alternative To Durative Bureaucratic Impersonality And Emotional Labor:Blended Emotionality At The Body Shop“,Administrative Science Couarterly,PP.429-469.

56)Martinez-Pons,M.(1997-1998) ” The Relation Of Emotional Intelligence With Selected Areas Of Personal Functioning ; Imagination ,Cognition And Personality”  ,Vol.17,No.1,P.313.

57)Mayer,J,D.& Salovey,P.(1997) ” What Is Emotional Intelligence Emotional Development And Emotion Intelligence”  , PP.3-31. www.eiconsortium.org.

58)Mayer,J.D.& Salovey,P.(1993) ” The Intelligence Of Emotional Intelligence“,PP.433-442.

59)Mayer,J.& Caruso,D.& Salovey ,P.(2000) ” Selecting A Measure Of Emotional Intelligence“:The Handbook Of Emotional Intelligence ,Jossey Bass,San Francisco.

60)Mayer,J.& Salovey,P.(1990) ” Emotional Intelligence;Imagination ,Cognition And Personality”  ,Journal Of Workplace,PP.185-211.

61)Mayer,J.D.& Salovey ,P. & Caruso ,D.R.(2000) ” Competing Models Of Emotional Intelligence”  ,Cambridge , New York,PP.369-420.

62)Mc Garvey , R.(1997) ” Final Score:Get More From Employees By Upping Your EQ”  ; Entrepreneur,Vol.25,No.7,PP.78-81.

63)Miller,M.(1999) ” Emotional Intelligence Helps Succeed“,Credit Union Magazine,www.findarticles.com/p/articles

64)Morhead & Griffin (1989) ”  Organizational Behavior“,Houghton Mifflin Company.

65)Murray,B.(1998) ” Does Emotional Intelligence Happen In Workplace? ”  ,American Psychology Association ,www.google.com

66)Poon Teng Fatt,J.(2002) ” Emotional Intelligence For Human Resource Managers“,Management Research News,Vol.1,No.11,PP.55-74.

67)Robbins,S.(1999) ” Traning Interpersonal Skills”  ,5Edition,London.

68)Salicru,S.(2005) ” Emotional Intelligence And The Business Advantage”  ;Presented At Cpa Congress,London.

69)Solan,Ann M.(2008) ” The Relationship Between Emotional Intelligence ,Visionary Leadership and Organizational Citizenship Behavior In Continuing Higher Education”  ,Disseration Presented For Degree Of Doctor Of Philosophy,University Of Regent.

70)Spenser,L;Spenser,S.(1993) ” Competency At Work“,John Wiley ,New York.

71) ” Statistical Notes Cronbachs Alpha Douglas C Altman Bmj“,2Edition ,Washington,PP.314-572.

72)Schilling,D.(1996) ” 50 Activities For Teaching Emotional Intelligence Innerchoice“,2Edition,Washington.

73)Trance and Mitchell, (1982) ” People in organizations“, second edition

74)Tischeler,L.;Biberman,J. & Makeage ,R.(2002) ” Linking Emotional Intelligence Spirituality And Workplace Performance“, Journal Of Managerial Psychology,School Of Management,University Of Scranton,Philadelphia,Usa.

75)Vesinger,H.(2000) ” Emotional Intelligence At Work“,www.sciencedirect.com

76)Vesinger,H.(1998) ” Emotional Intelligence At Work,The Untapped Edge For Success”  , Jossey-Bass,San Francisco.

چکیده

 هوش عاطفی به مفهوم توانایی کنترل احساسات و هیجانات خود و دیگران ، پذیرش دیدگاههای سایر افراد و کنترل روابط اجتماعی است و دربرگیرنده مجموعه گسترده ای از مهارتها و استعدادهایی است که در سرنوشت و سبک زندگی افراد موثر است.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران       می باشد.این تحقیق از نظر روش ، از نوع تحقیقات توصیفی – پیمایشی است .

جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش ، کلیه کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران شامل 447 نفر زن و مرد می باشند و حجم نمونه مطابق فرمول کوکران 112 نفر محاسبه گردید .

روش نمونه گیری بصورت تصادفی ساده می باشد ، هوش عاطفی کارکنان از طریق پرسشنامه سیبریا شرینگ و عملکرد از طریق پرسشنامه عملکرد بر اساس مدل (ACHIEVE) هرسی و گلداسمیت سنجیده شد.پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ برای دو متغیر اشاره شده به ترتیب برابر با 0.788 و 0.825 محاسبه گردید.

یافته های نهایی پژوهش در نرم افزار spss ، حاکی از عدم وجود ارتباط معنی دار ، بین هوش عاطفی و ابعاد آن ( خودآگاهی ، خود تنظیمی ، خودانگیزی ، آگاهی اجتماعی و مهارتهای اجتماعی) با عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل مورد مطالعه است.در نهايت پيشنهادهايي ارائه شده است كه مي تواند مورد توجه مديران ، پژوهشگران و سازمانها قرار گيرد.

کلید واژه ها : هوش عاطفی ، عملکرد ، کارکنان ، بیمه سلامت.

 مقدمه

هوش عاطفی(هیجانی) نوع دیگری از هوش است .این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خود و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است.توانایی اداره مطلوب خلق و خوی و وضع روانی و کنترل تکانه هاست.هوش عاطفی و هوش منطقی رو در روی هم نیستند ،    خیلی ها مقدار زیادی از هر دو را دارند و خیلی ها برعکس ، دانشمندان به دنبال این هستند که درک کنند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند ، اما به هر حال اکنون روانشناسان عموماً سهم هوش منطقی را  20 درصد و سهم هوش عاطفی را 80 درصد در کامیابی انسانها موثر می دانند.بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ عاطفی توانمند باشد ، بهتر      می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود.عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال می کنند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم گیری،تنها از هوش عاطفی بر می آید ، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که از طریق هوش منطقی می توان رابطه را آغاز کرد ، اما دوام آوردن آن به هوش عاطفی بستگی دارد.

عملکرد عبارت است از به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان بر عهدۀ نیروی انسانی گذاشته شده است. هنگامی که کارکنان به روشنی نقش خود را شناخته و قبول دارند تلاش آنها به عملکرد بالا منجر می شود.از اثرات منفی عملکرد پایین کارکنان در سازمان می توان به ایجاد بی نظمی در سازمان ، افزایش غیبت و جابجایی که در نهایت منجر به افزایش هزینه های سازمان و کاهش بهره وری می گردد اشاره کرد.اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که بمنظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه یا در یک سازمان یا حتی در درون خانواده و زندگی زناشویی باید انسانها دارای بهره هوشی و بهره هیجانی بوده و استفاده مناسبی از هر دو اینها ببرند.با عنایت به مطالب پیشگفت و نقش و اهمیت فراوان هوش عاطفی در زندگی روزمره و کاری افراد ، پژوهشی با عنوان بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران انتخاب و تحقیق شد.

فصل اول

1-1- مقدمه

منابع انسانی از ارزشمندترین سرمایه های هر سازمانی به شمار می روند؛ زیرا سایر عوامل مانند تکنولوژی،سرمایه و امثال آن، به نیروی انسانی وابسته است. علی رغم پیشرفتهای فنی جدید، هنوز هیچ عاملی نتوانسته جایگزین نیروی انسانی شود و انسان همچنان به عنوان یک عامل کلیدی در سازمان مطرح می باشد و مدیریت با توجه به این نکته باید بکوشد تا این سرمایه را به درستی بشناسد و توان و استعدادهای او را پرورش دهد و به نحو موثری آنها را در پیشبرد هدفهای سازمان بسیج کند.(الوانی،94:1383)

فلسفۀ وجودی هر سازمان انجام ماموریت و تحقق اهداف آن است. اهداف سازمان، تنها مشخص می سازد که چه مجموعه کارهایی باید انجام پذیرد، و در این راستا آنچه که در انجام کارها اهمیت می یابد، تاثیر عوامل داخلی و خارجی سازمان است. از میان عوامل داخلی، عامل نیروی انسانی همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل مطرح است. قابلیت ها، مهارت ها، توانایی ها، دانش و … همگی شاخص هایی هستند که بر عملکرد نیروی انسانی موثر می باشند و به تبع آن بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارند. بنابراین هرچه کیفیت نیروی انسانی بهتر باشد و نقش ها و تعاملات سازمانی به طور منطقی در راستای استفادۀ بهینه از نیروی انسانی شکل گرفته باشد، می توان عملکرد بهتری از نیروی انسانی انتظار داشت. (نیکومرام،1:1385)هوش عاطفی شناخت و کنترل هیجانهای خود،همدلی کردن با دیگران و حفظ روابط رضایت بخش است.به عبارت دیگر ، شخصی که هوش عاطفی بالایی دارد،سه مولفه شناختی،فیزیولوژیکی و رفتاری هیجانها را بطور موفقیت آمیزی با یکدیگر تلفیق می کند  (چان و دیگران،2001 :61) هوش عاطفی تبیین می کند چرا افرادی با ضریب هوشی متوسط موفق تر از کسانی هستند که نمرات بسیار بالاتری در ضریب هوشی دارند.مقیاسهای سنتی هوش ، مجموعه بسیار مهمی از توانایی هایی که افراد را در زندگی واقعی کارآمد می سازد را نادیده می گیرند ، نظیر خودآگاهی ، کنترل تکانه ، پایداری ، اشتیاق، خود برانگیختگی و همدلی بنابراین هوش عاطفی را باید در همه افراد پرورش داد و مسئولین آموزش می توانند از آن برای آموزش به افراد مختلف استفاده کنند.از این گذشته هر روز ابعاد تازه ای از کاربردهای هوش عاطفی در مدیریت،مدیریت منابع انسانی و سازمانها روشن می شود(بابایی و مومنی ، 1384 :20).

هوش عاطفی بیانگر آن است که در روابط اجتماعی و در بده بستانهای روانی عاطفی و در شرایط خاص چه عملی نامناسب است . هوش عاطفی موضوعی است که سعی در تشریح و تفسیر جایگاه هیجانها و احساسات در توانمندیهای انسانی دارد.یعنی فرد در شرایط مختلف بتواند امید را همیشه در خود زنده نگه دارد ، با دیگران همدلی نماید ، احساسات دیگران را بشنود ، برای بدست آوردن پاداش بزرگ تر ، پاداشهای کوچک را نادیده انگارد ، نگذارد نگرانی ، قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید ، در برابر مشکلات پایداری نماید و در همه حال انگیزه خود را حفظ نماید . عملکرد پایین افراد مشکلی است که تقریباً به همه افراد بدون توجه به مقام و جایگاه آنها آسیب می رساند.

مفهوم هوش عاطفی در حال حاضر مربوط به فلسفه ای در سازمانهاست که می خواهد عملکرد افراد را بهبود بخشد(جانسون و ایندویک ، 1999 :54).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل  تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر بمنظور افزایش قابلیتهای عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیتهایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، 1381 : 66)

به امید آنکه تحقیقی مفید و در خور توجه باشد و مدیران را به اهمیت این مساله متوجه سازد.

1-2- بیان مساله

اگر قرن 18 و 19 را قرن اختراعات و اکتشافات علمی بشر بدانیم ، قرن 20 را بدون تردید باید قرن کاربردی کردن این تحولات در صحنه کار و صنعت دانست که نتیجه آن فن آوری و پیشرفت صنعتی امروز جهان را تشکیل می دهد اما سرعت تحولات در قرن 20 آنچنان شتابدار بوده است که هر دهه آن را باید معادل قرنی به حساب آورد.بررسی تحولات دهه های گوناگون قرن 20 نشان می دهد که تاکیدات صنعتی در آن از سوی سخت افزاری به سوی نرم افزاری، از کمیت به کیفیت  از توجه و تمرکز به ماشین و ابزار به انسان و از سودآوری شخصی و سازمانی محض به سوی منافع اجتماعی جهانی و زیست محیطی پیش می رود.(کاشانی ، 1382: 1)

توجه به توسعه منابع انسانی از با اهمیت ترین پدیده های نیمه دوم بویژه دو دهه آخر قرن 20 بوده است و از آنجاکه منابع انسانی یک سازمان،ارزشمندترین منبع آن محسوب می شوند و از طرفی کارکنان بیشترین وقت از زندگی خود را در محیطهای کاری و در تعامل با دیگران سپری می کنند بمنظور برقراری تعاملات موثر با دیگران و لذت بردن از کار در میان آنها ، نیاز به مهارتهای ارتباطی،انسانی و اجتماعی می باشد که علاوه بر این موارد اخیراً دستاوردهای تازه ای نیز توجه اکثر صاحبنظران مدیریت را به خود جلب کرده است که از آن بعنوان (هوش عاطفی) یا هوش هیجانی (EI) یاد شده است.مفهوم هوش عاطفی ژرفای تازه ای به هوش انسان بخشیده است و آن را به توانایی ارزیابی هوش عمومی فرد از خود گسترش داده است.(بار-آن ،1999).هوش عاطفی با شناخت فرد از خودش،ارتباط با دیگران و سازگاری و انطباق با محیط پیرامون که برای موفق شدن در برآورد خواسته های اجتماعی لازم است،مرتبط می باشد.بار-آن معتقد است هوش عاطفی توانمندی تاکتیکی (عملکرد فردی) است در حالی که هوش شناختی (IQ) [1] قابلیت استراتژیک (قابلیت دراز مدت) است.هوش عاطفی پیش بینی موفقیت را ممکن می سازد،زیرا نشان می دهد که چگونه فردی دانشی را در موفقیت بلادرنگ بکار می گیرد  (بار-آن ، 1999) عاطفه یا هیجان در راهنمایی کردن رفتار و همچنین لذت بردن از زندگی و موفق بودن در زندگی مهم است.نمره های بهره هوشی (IQ) حاصل از آزمونهای بهره هوشی نتایج مهم را خوب پیش بینی نمی کند.تعدادی از مطالعات نشان داده اند که هوش عاطفی اساسی است برای کفایتهایی که بیشترین اهمیت را برای سلامتی،خوشحالی و موفقیت در زندگی دارند(چرنیس[2] ، 2002) اصطلاح هوش بهر (IQ) سابقه حدود یکصد سال تحقیق بر روی صدها هزار نفر را به همراه دارد،اما هوش عاطفی مفهوم جدیدی است ، اصطلاح هوش عاطفی در سال 1990 بوسیله پیتر سالووی [3]استاد دانشگاه ییل و همکارانش عنوان گردید و بحثهای بسیاری را برانگیخت.توجه به هیجانها و کاربرد مناسب آنها در روابط انسانی درک احوال خود و دیگران ،خویشتنداری و تسلط بر خواسته های آنی ، همدلی با دیگران و استفاده مثبت از هیجانها در تفکر و شناخت موضوع هوش عاطفی می باشد.سازه هوش هیجانی بیش از یک دهه است که توسط نظریه پردازان جدید هوش معرفی شده است و به اهمیت تاثیر آن در موفقیت افراد ، هر روز تاکید بیشتری می کند.

چیزی که بیش از همه مشغله فکری روانشناسان شده ، یافتن یک پاسخ عملی برای این سوال است که چرا تعدادی از افراد به رغم داشتن هوش شناختی بالا در کارهای خود شکست         می خورند و بر عکس تعدادی از افراد با هوش بهر پایین در تلاشهای خود موفقند؟ اهمیت این موضوع در این است که چنانچه افراد بدانند برای موفقیت بیشتر در محیطهای کار ، تحصیل یا زندگی صرفاً استفاده از هوش شناختی کافی نیست و هوش عاطفی هم در دستیابی به موفقیت بیشتر نقش دارد ، قادر خواهند بود به موفقیتهای بیشتری نایل شوند.

در تحقیق یوسفی یمین(1381) آمده است:((سازگاری کلی و هوش عاطفی می تواند اضطراب را پیش بینی کند.هوش بهر (IQ) در بهترین حالت خود تنها عامل 20 درصد از موفقیتهای زندگی است 80 درصد از موفقیتها به عوامل دیگری وابسته است و سرنوشت افراد در بسیاری از موارد در گرو مهارتهایی است که هوش عاطفی را تشکیل می دهند)).

(سیاروچی و دیگران [4]، 1383)

هوش عاطفی با توانایی درک خود و دیگران (خود شناسی و دیگر شناسی) ارتباط با مردم و سازگاری فرد با محیط خویش پیوند دارد ، گلمن در کتاب خود تحت عنوان هوش هیجانی این طور بیان کرده است که هوش هیجانی بیشتر از هوش تحلیل گر ، پیش بینی کننده موفقیتها در مدرسه ، در کار و در منزل می باشد (گلمن[5]،1995 :54)

هوش هیجانی از ابعاد مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :

1)خود آگاهی :آگاهی نسبت به هیجانها

2)خود تنظیمی:اداره یا مدیریت هیجانهای خود

3)خود انگیزی:هدایت احساسات در جهت هدف خاص

4)آگاهی اجتماعی:درک هیجانها و احساسات و عواطف افراد دیگر

5)مهارتهای اجتماعی:هدایت یا آموزش افراد دیگر برای اینکه بتوانند هیجانهای خود را اداره کنند(گلمن ، 1998، B :317  و 318) از طرفی برای عملکرد هم تعاریف متعددی وجود دارد از جمله عملکرد عبارت است از ماحصل فعالیتهای یک فرد از لحاظ اجرای وظایف محوله در مدت زمان معین(آرمسترانگ[6]،1999 :57)

سعادت (1376: 261) ((عملکرد را نتیجه واقعی و قابل اندازه گیری تلاش می داند)) وی اعتقاد دارد اگر چه تلاش منجر به عملکرد می شود ولی این دو تفاوت زیادی دارند اختلاف بین تلاش یعنی آنچه که کارمند می کوشد تا حاصل شود و عملکرد یعنی آنچه واقعاً حاصل شده است و بستگی به ترکیب دو متغیر ، خصوصیات و تواناییهای کارمند و همچنین تصوری که کارمند از نقش خود دارد ، می باشد .عملکرد شغلی بسیار پیچیده است و تصمیم گیری در مورد عملکرد خوب یا بد قضاوتی ارزشی تلقی می شود.در این قضاوتها ارزشهای جامعه ارزشهای شخصی و ارزشهای سازمانی به  گونه ای دخالت داده می شود(جردن[7] ، 1376 ) هنگامی که کارکنان به روشنی نقش خود را شناخته و قبول دارند تلاش آنها به عملکرد بالا منجر می شود (کرتیز،1380: 26) از اثرات منفی عملکرد پایین کارکنان در سازمان می توان به ایجاد       بی نظمی در سازمان ، افزایش غیبت و جابجایی که در نهایت منجر به افزایش هزینه های سازمان و کاهش بهره وری می گردد اشاره کرد.

تحقیقات مشابهی انجام شده که نشان می دهد اگر سازمان افرادی با هوش هیجانی بالا داشته باشد می توانند به راحتی در مواقع حساس و بحرانی بر مسایل و مشکلات فایق آمده و باعث ایجاد نوآوری های درخشانی گردند و می توانند از عواطف خود برای حل مشکلات                  بهره گیرند(حمیدرضا سیفی،1380 : 1)

در اداره کل بیمه سلامت استان تهران اینگونه به نظر رسید که در اکثر مواقع کارکنان از ارتباطات موثر با یکدیگر برخوردار نیستند،در شناخت احساسات و عواطف خود و دیگران ضعیف عمل می کنند و در هنگام یاس و ناامیدی ، در شرایط بحرانی و در انطباق سریع و ایجاد خلاقیت در سازمان از توانایی لازم برخوردار نیستند.حل مساله بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران است، برای بررسی این مساله تحقیق پیش رو در پی پاسخ به این سوالات است:

سوال اصلی:

آیا هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان موثر است؟

سوالات فرعی:

1-آیا کارکنانی که از هوش هیجانی بالایی برخوردارند از عملکرد بالایی نیز برخوردارند؟

2-چه بخشی از ابعاد هوش هیجانی تاثیر بیشتری بر عملکرد کارکنان دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

دنیای امروز دنیای رقابتهای پیچیده اقتصادی است و در این میان سازمانهایی موفقند که کارکنان شایسته تری داشته باشند.پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که راز موفقیت افراد را باید در میزان هوش هیجانی آنها جستجو کرد.هوش هیجانی همانند چتری است که مجموعه ای از مهارتها و خصایص فردی را در زیر خود جمع کرده است ، معمولاً این ویژگیها را مهارتهای لطیف[8] یا مهارتهای درون فردی و بین فردی نامگذاری می کنند.

این مهارتها به گونه ای هستند که با حوزه های سنتی مهارت و تخصصی از قبیل دانش مشخص،هوش عمومی و مهارتهای فنی و حرفه ای ارتباط چندانی ندارند و از آنها جدا         می شوند.اغلب دانشمندان هوش هیجانی عقیده دارند که بمنظور تعادل در رفتار، برخورداری از عملکرد بهتر در جامعه یا در یک سازمان یا حتی در درون خانواده و زندگی زناشویی باید انسانها دارای بهره هوشی و بهره هیجانی بوده و استفاده مناسبی از هر دو اینها ببرند.

بهره هیجانی شامل آگاهی داشتن نسبت به عواطف و چگونگی ارتباط و تعامل این عواطف با بهره هوشی است.یعنی فردی که می خواهد در زندگی خود موفق بوده و جز بهترین افراد باشد باید از عواطف و احساسات خود و دیگران آگاه بوده و از عواطف استفاده منطقی ببرد         (کی یرستد[9]، 1999)

تجربه سازمانهای موفق نشان می دهد که پیشرفت حرفه ای سازمانی با مفاهیم هوش هیجانی آغاز شده است .گلمن در سال 1998 طی بررسی دویست شرکت و سازمان در سراسر جهان به این نتیجه رسید که یک سوم تفاوت افراد بعلت تواناییهای شناختی و مهارتهای فنی است و دو سوم بقیه بعلت تفاوت شایستگیهای هیجانی است (پون تنگ فات[10] ، 2002).هوش هیجانی ایجاب می کند که به احساسات خود و دیگران توجه کرده ، آنها را ارزیابی کنیم و بطور مناسب به آنها پاسخ دهیم.

به بیان اجمالی ، هوش هیجانی ، توانایی در احساس، درک و کاربرد عملی قدرت و ذکاوت عواطف بعنوان منبع انرژی ، اطلاعات ، رابطه و تاثیر گذاشتن بر دیگران می باشد(مایر و سالووی ، 2000)پس داشتن کارکنانی که دارای هوش هیجانی بالایی هستند می تواند به سازمان در کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری کمک کند.هوش عاطفی و هوش منطقی رو در روی هم نیستند ، خیلی ها مقدار زیادی از هر دو را دارند و خیلی ها برعکس ، دانشمندان به دنبال این هستند که درک کنند این دو پدیده چگونه یکدیگر را تکمیل می کنند، اما به هر حال اکنون روانشناسان عموماً سهم هوش منطقی را بیست درصد و سهم هوش عاطفی را هشتاد درصد در کامیابی انسانها موثر می دانند (جلالی ، 1380 : 12)بسیاری از محققان معتقدند که اگر فرد از لحاظ عاطفی توانمند باشد ، بهتر می تواند با چالشهای زندگی مواجه شود(سیاروچی و دیگران ، 2002 :152)

عقل و هوش منطقی به قدرت استدلال می کنند، اما توانایی پیش بینی پیامدهای تصمیم گیری،تنها از هوش عاطفی بر می آید ، دانشمندان به این نتیجه رسیده اند که از طریق هوش منطقی       می توان رابطه را آغاز کرد ، اما دوام آوردن آن به هوش عاطفی بستگی دارد.برای مثال ، از طریق هوش منطقی می توان به استخدام در آمد ، اما تنها از طریق هوش عاطفی می توان در شرکت دوام آورد ، رشد کرد و به کسب درآمد ، مقام و موقعیت اجتماعی بالا رسید.هوش عاطفی استفاده هوشمندانه از عواطف است و در زمینه حرفه ای به این معناست که احساسات و ارزشهای خود را نادیده نگیریم و تاثیرشان را بر رفتارمان بشناسیم.ضریب هوشی ما حتی با روند بلوغ مان نسبتاً ثابت می ماند ولی هوش عاطفی می تواند قوی تر شود ، حتی بزرگسالان هم می توانند هوش عاطفی را در خود پرورش دهند بعنوان یک بزرگسال ، شکوفا کردن توانایی های شناختی مشکل است ، اما در هر سن و مرحله ای از زندگی می توان هوش عاطفی را پرورش داد(جلالی ، 1380 : 59).اهمیت این بحث بر کارکنان و مسئولان سازمانها و موسسات پوشیده نیست که موفقیتهای حرفه ای تا حد زیادی تحت تاثیر عوامل تشکیل دهنده هوش عاطفی است.بعضی از دلایل مربوط به اهمیت هوش عاطفی در محیط کار بسیار واضح است .در این مورد می توان به بازاریابهایی اشاره کرد که به آسانی اعتماد مشتریان را جلب کرده و سلیقه آنها را به آسانی کشف می کنند همچنین می توان به کارکنانی اشاره کرد که از لحاظ فنی توانمند بوده اما در کنار آمدن با دیگران و کنترل شرایط تنش زا ناتوان هستند.با توجه به اهمیت امر در سالهای اخیر بمنظور افزایش قابلیتهای عاطفی و اجتماعی در موسسات و سازمانها، برنامه های آموزشی ترتیب داده شده است . در این برنامه ها پرورش قابلیتهایی مثل خود آگاهی ، همدلی ، پشتکار ، انطباق پذیری ، کارآمدی و روابط اجتماعی موثر مورد توجه متخصصان قرار گرفته است(کاووسی ، 1381 : 66)برای انجام هر کاری ، داشتن مهارتهای مختلف ، یک ضرورت مهم محسوب می شود که جوهره و زیربنای پیشرفت در آن شغل به شمار می آیند.این مهارتها منبع مهمی از تفاوتهای فردی در شغل هستند.یکی از این تفاوتها که رفتار در شغل و سازمانها را تحت تاثیر قرار می دهد هوش هیجانی کارکنان است که داشتن ذهن عملی و بهره گیری از مهارتهای بین فردی موثر را امکان پذیر می سازد و برای اساتید و مدیرانی که در حیطه سازمان فعالیت می کنند،از اهمیت خاصی برخوردار است.زیرا می توان آن را بر خلاف بهره هوشی ، جهت حل مسایل اجتماعی و افزایش توانایی کنترل احساسات فردی آموزش داد(دوبرینی ، 1388)با توجه به اینکه هوش هیجانی پایین ، درگیری در رفتارهای خودمخرب و هوش هیجانی بالا نتایج مثبت ، از قبیل رفتارهای    جامعه پسند ، ایفای نقش های والدینی ، کیفیت و روابط مطلوب تر با همکاران را در پی دارد (ایوبی راد،1388؛  به نقل از رایس ، 1999) ، سنجش هوش هیجانی در سازمان،احتمالاً منجر به انتخاب افرادی می گردد که دارای رفتار شهروندی مناسب و واجد برخی از صلاحیتها و شایستگیها باشند(ایوبی راد،1388)این شایستگیها شامل نوعی از رفتارهای فرانقش [11] است که در پیشبرد اهداف سازمانی بسیار موثر و حائز اهمیت اند.در سازمانهای امروزی ، حداکثر کردن عملکرد منابع انسانی درون سازمان و ارتباط صحیح آنها با محیط اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده و در اولویت رسالتهای بسیاری از سازمانها ، قابل رویت می باشد.بنابراین ارگانهای مختلف بویژه سازمانها در کشورهای جهان سوم ، که نیازمند جهشی عمده در کارآمدی هستند ، بایستی زمینه را طوری فراهم کنند که مدیران و کارکنانشان با طیب خاطر ، تمامی تجربیات ، توانایی ها و ظرفیتهای خود را در جهت اعتلای اهداف سازمان بکار گیرند.یکی از بسترهای بسیار با اهمیت که می تواند در ارتقای رفتار فرانقشی کارکنان موثر واقع شود برخورداری کارکنان از هوش هیجانی است.با توجه به تجربه کاری و مشاهده مستقیم رفتار کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران این طور به نظر می رسید که رفتار آنها با یکدیگر به گونه ای است که چندان خرسند نیستند . آنها در شرایط دشوار و بحرانی، در سازگاری با تغییر ، در درک احساسات دیگران و در مدیریت موثر در روابط خود با دیگران ضعیف عمل می کنند در صورتی که اکثر آنها افرادی تحصیل کرده هستند و از بهره هوشی بالایی برخوردارند که همه اینها بر عملکرد آنها تاثیر می گذارد لذا موضوعی با عنوان بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران انتخاب و تحقیق نمودم.

[1]-Intelligence Quotient

[2]-Cherniss

[3]-Salovey

[4]-Ciarrocchi et al

[5]-Goleman

[6]-Armstrong

[7]-Jordan

[8]-Soft Skills

[9]-kierstead

[10]-Poon Teng Fatt,J

[11] -Extra-Role Behavior

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122