پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 85 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي و درماني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده ١
فصل اول : کلیات تحقیق
١-١-مقدمه 3
١-٢-بیان مسئله 4
١-٣-اهمیت پژوهش ٦
١-٤-اهداف پژوهش ٧
١-٥-سئوالات پژوهش 7
1-6-فرضيات پژوهش 8
١-7-تعریف مفاهیم ٨
فصل دوم : مروری بر تحقيقات انجام شده
٢-١-مفهوم هوش ١١
٢-٢-معنويت 12
٢-٣-انواع هوش 13
٢-4-مفهوم هوش معنوي ١5
٢-5- اندازه گيری هوش معنوي 18
٢-6- مولفه هاي هوش معنوي 19
٢-7- مولفه هاي هوش معنوي در اسلام 22
٢-8-ابعاد هوش معنوي 23
٢-9-رشد هوش معنوي 24
٢-10-كاربرد هوش معنوي 25
٢-11-مدل هاي هوش معنوي 26
٢-12-مفهوم كيفيت 29
٢-13-مفهوم مراقبت در پرستاري 30
٢-14-مفهوم كيفيت مراقبت پرستاري و ابعاد آن 30
٢-15-مروري بر مطالعات انجام شده 31
٢-16-مدل مفهومي تحقيق 38

فصل سوم : روش تحقیق
٣-١-مقدمه 40
3-2-روش پژوهش 40
٣-3-جامعه مورد مطالعه 40
٣-4-نمونه پژوهش 41
٣-5-ابزار و روش گردآوري داده ها ٤1
٣-6-پايايي و روايي 42
٣-7-روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها ٤4
٣-٨-ملاحظلات اخلاقی 44

فصل چهارم : نتایج
٤-١-مقدمه 46
٤-٢-آمار توصيفي 47
٤-٣-آمار استنباطي56
٤-٤-نتيجه گيري 65

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1-مقدمه 67
5-2- بحث و نتيجه گيري 67
5-3-محدوديت هاي تحقيق 69
5-4-پيشنهادات 69
منابع 70

منابع

منابع فارسی:

– اكبري زاده، ف، باقري، ف، حاتمي، ح و همكاران (1390). ارتباط بين هوش معنوي،سخت رويي و سلامت عمومي در بين پرستاران. بهبود-دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه، دوره 15، شماره6، ص466-472.

– باب الحوائجي، ف، رستمي نسب، ع، تاج الديني، ا و هاشمي نسب، ف (1390). بررسي رابطه بين هوش معنوي و شادكامي كتابداران شاغل در كتابخانه هاي دانشگاه تهران. نشريه تحقيقات كتابداري و اطلاع رساني دانشگاهي، دوره 45، شماره 58، ص101-121.

– بازارگادي، م، زاغري تفرشي، م، عابدسعيدي، ژ (1386).كيفيت مراقبت پرستاري از ديدگاه پرستاران: يك مطالعه كيفي. مجله پژوهش در پزشكي، دوره31، شماره2، ص147-153.

– باقري، ف، اكبري زاده، ف و حاتمي، ح (1390). رابطه هوش معنوي و شادكامي و متغيرهاي دموگرافيك در پرستاران بيمارستان فاطمه الزهرا و بنت الهدي شهرستان بوشهر. فصلنامه طب جنوب-پژوهشكده زيست-پزشكي خليج فارس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر، دوره14، شماره4، ص256-263.

– دبيريان، ا، ذوالفقاري، ح، عابدسعيدي، ژ و علوي مجد، ح (1387). كيفيت مراقبتهاي پرستاري از ديدگاه مبتلايان به ايدز در مراكز آموزشي-درماني وابسته به دانشگاهاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي و تهران. نشريه دانشكده پرستاري و مامايي شهيد بهشتي، دوره18، شماره61، ص1-6.

– رجايي، ع (1389). هوش معنوي : ديدگاهها و چالش ها. پژوهشنامه تربيتي، دوره7 ، شماره22، ص21-50.

– رجبي پور ميبدي، ع، فريد د، رجبي پور ميبدي، ط (1388). بررسي رضايتمندي بيماران از سطح كيفيت خدمات درماني برميناي مقياس كيفيت درماني.فصلنامه دانشكده پرستاري و مامايي اروميه، دوره7، شماره4، ص224-232.

– زارع، ح، پدرام، ا، شيروانيان، ا (1391). پيش بيني هوش معنوي دانشجويان از روي صفات شخصيتي آن ها. تحقيقات علوم رفتاري، دوره10، شماره1، ص58-68.

– ساغرواني، س (1389).بهره هاي هوش معنوي براي فرد و سازمان. ماهنامه علمي-آموزشي تدبير، دوره21، شماره 215، ص35-39.

– سهرابي، ف (1387). مباني هوش معنوي. فصلنامه سلامت روان، دوره1، شماره1، ص14-18.

– صريحي، ر، و تيمورنژاد، ك (1390). تاثير هوش معنوي بر اثربخشي اقدامات مديريت دانش. فصلنامه علمي-پژوهشي مطالعات مديريت بهبود و تحول، دوره21، شماره 65، ص1-25.

– غباري، ب، سليمي، م، سلياني، ل و نوري مقدم، ث (1386). هوش معنوي. فصلنامه علمي-پژوهشي انديشه نوين ديني، دوره3، شماره10، ص147-125.

– كريمي مونقي، ح، گازراني، ا، واقعي، س و همكاران (1390). رابطه هوش معنوي و صلاحيت باليني پرستاران. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار، دوره18، شماره2، ص132-139.

– معصومي، م، حاج اميني،ز و سرهنگي، ف (1388). ضرورت و اهميت آگاهي پرستاران از نقش هاي مختلف خود در امر بهداشت و درمان. فصلنامه آموزشي دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه ا..(عج)، دوره10، شماره37، ص 8-14.

– موسوي، ح، طالب زاده نوبريان، م، شمس موركاني، غ (1390). بررسي رابطه هوش معنوي و رفتار شهروندي سازماني معلمان دبيرستانهاي شهرستان زنجان. فصلنامه روانشناسي تربيتي، دوره 7، شماره22، ص65-94.

– نيشابوري، م، رئيس دانا، ن، قرباني، ر و همكاران (1389). بررسي كيفيت مراقبت هاي پرستاري از ديدگاه پرستاري و بيماران مراكز آموشي-درماني شهر سمنان.كومش، دوره12، شماره2، ص134-143.

– يعقوبي، ا (1389). بررسي رابطه هوش معنوي با ميزان شادكامي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان. پژوهش در نظام هاي آموزشي، دوره4، شماره 9، ص85-95.

منابع انگلیسی:

– Howard, B. B &White, S. R. (2009). Spiritual Intelligence and Transformational Leadership, A New

– Theoretical Framework. Journal of Curriculum and Instruction, 3(2), 54-67.

– Nobel. K. D. (2000). Spiritual intelligence. A new frame of mind. Advanced development Journal. 9 :1-28.

-Yang. K & Mao. X. (2007). A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional                questionnaire  survey. International journal if nursing study,44(6). 999-1010

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی تاثير هوش معنوي بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس اجرا گردید.روش این پژوهش از لحاظ نوع هدف، توصيفي-همبستگي، برحسب نتيجه كاربردي است است. پرستاران شاغل در اين بيمارستانها جامعه آماری این پژوهش را تشکیل داده اند.

ازمیان این جامعه آماری 215 نفر پرستار به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش تصادفي طبقه اي و ازطريق فرمول كوكران انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه پرسشنامه استاندارد هوش معنوي كينگ و پرسشنامه كيفيت مراقبت پرستاري پرسشنامه QUALPAC مورد آزمون واقع شدند.داده های گردآوری شده با استفاده از دو نرم افزار PLS  و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که تاثير چهار مولفه هوش معنوي (تفكر انتقادي وجودي، توسعه موقعيت هوشياري، ايجاد معناي شخصي، آگاهي متعالي) بر كيفيت مراقبت هاي پرستاري معناداري نبوده و در نهایت بین هوش معنوي و كيفيت مراقبت پرستاري همبستگي ضعيفي وجود دارد.

کلمات کلیدی : هوش معنوي , كيفيت مراقبت, پرستار

 فصل اول

کلیات تحقیق

١-١- مقدمه

كيفيت ارائه خدمات و توليدات همواره مورد توجه انسانها بوده است . شايد توسعه نوآوري و صنعت نيز ، برمبناي اين اصل استوار باشد كه انسان هيچگاه نسبت به وضع موجود خود راضي نيست و همواره سعي در بهبود آن داشته است .اهميت كيفيت در بخش صنعت در دهه هاي 1950-۱۹۴۰ مورد توجه قرار گرفت و در علوم پزشكي از سا ل ۱۹۸۰ مطرح شد(رجبي پور ميبدي و همكاران، 1388)

يكي از مشاغل كليدي و مهم در محيط هاي بهداشتي درماني پرستاري است(موصلي و همكاران، 1389) و پرستاران بيش از 70 درصد افراد تيم بهداشتي درماني را تشكيل مي دهند(هكاري و همكاران، 1389). در مراقبت نيز، به عنوان بخش مهم پرستاري، مورد قبول بيشتر پرستاران و محققان پرستاري بوده و مترادف اقدامات پرستاري است. اين مفهوم، نمونه بارز احساس، فكر و عمل است كه با خود راحتي جسماني و رواني را فراهم مي كند(بالجاني و همكاران، 1391).

علاوه بر موارد ذكر شده، اخيراً مطالعات زيادي در زمينه تأثير معنويت در سازمانها و بهبود عملكرد افراد

انجام شده است كه آن را به عنوان نيروي قدرتمندي جهت سازگاري و تطابق بهتر افراد در مواجهه با مشكلات معرفي كرده است. ورود معنويت به حرفه ها و مشاغل پديده نوپايي است كه مي تواند تأثير مثبتي در بهبود عملكرد و صلاحيت افراد و ارتقاء سازمان ها داشته باشد. هوش معنوي نيز سازهاي جديد است كه به معناي مجموعه اي از قابليتهاي فرد در ارتباط با منابع معنوي است كه دربردارنده نوع مؤثري از سازگاري و رفتارحل مسأله است و بالاترين سطوح رشد را در حيطه هاي مختلف شناختي، اخلاقي، هيجاني، بين فردي و … شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديده هاي اطرافش و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني ياري مي نمايد.حيطه هاي مختلف شناختي، اخلاقي، هيجاني، بين فردي و … شامل مي شود و فرد را در جهت هماهنگي با پديده هاي اطرافش و دستيابي به يكپارچگي دروني و بيروني ياري مينمايد  اين هوش به فرد ديد كلي در مورد زندگي و همه تجارب و رويدادها ميدهد و او را قادر به استفاده از ظرفيتها و منابع معنوى براى تصميم گيرى هاى مهم و حل مسائل روزانه مي كند(كريمي مونقي و همكاران، 1390).

پژوهش حاضر قصد دارد، علاوه بر سنجش ميزان هوش معنوي و كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بين پرستاران بيمارستانهاي آموزشي درماني دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان، تاثير هوش معنوي بر كيفيت ارائه مراقبت هاي پرستاري در بيمارستان هاي مذكور را نيز بررسي نمايد.

١-٢- بیان مسئله

هوش، از جمله هوش معنوي بيانگر مجموعه مهارت ها و توانايي هاي مختلف است كه هر كدام به اشكال متفاوت در بافتهاي اجتماعي و تاريخي ظاهر مي شوند .والترز وگاردنر[1] عقيده دارند هوش مجموعه اي از توانايي هاست كه فرد را در حل مشكلاتش توانا نموده و اين راه حل ها را دريك فرهنگ خاص جاي مي دهد(باب الحوائجي و همكاران، 1390). معنويت نيز به عنوان يكي از ابعاد انسانيت شامل آگاهي وخودشناسي مي شود. بيلوتا معتقد است معنويت، نياز فراتر رفتن از خود در زندگي روزمره و يكپارچه شدن با كسي غير از خودمان است، اين آگاهي ممكن است منجر به تجربه اي شود كه فراتر از خودمان است (غباري و همكاران، 1389). هوش معنوي تركيبي از عناصر هوش ومعنويت است (باب الحوائجي و همكاران، 1390). يانگ در تعريفي بيان مي دارد “هوش معنوي ظرفيت انسان است براي جستجو و پرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي و به طور همزمان تجربه پيوند يكپارچه بين هريك از ما و جهاني است كه در آن زندگي مي كنيم. با هوش معنوي به حل مشكلات با توجه به جايگاه معنا و ارزش آن مشكلات مي پردازيم. هوشي كه قادريم توسط آن به كارها و فعاليتهايمان معنا و مفهوم بخشيده و با استفاده از آن برمعناي عملكردمان آگاه شويم و دريابيم كه كداميك از اعمالمان از اعتبار بيشتري برخوردارند و كدام مسير در زندگي مان بالاتر و عالي تر است تا آن را الگو و اسوه زندگي خود سازيم”(يانگ و ماو[2]، 2007). هوش معنوي سازه هاي معنويت و هوش را درون يك سازه جديد تركيب مي كند و به عنوان ظرفيت انسان براي پرسيدن سئوالات نهايي درباره معناي زندگي و تجربيات همزمان و ارتباط يكپارچه بين ما و دنيايي كه در آن زندگي مي كنيم تعريف شده است.آن يكي از هوش هاي چندگانه است و روش هاي متعددي را در برمي گيرد و مي تواند زندگي دروني و روح را با زندگي بيروني و كار در دنيا، يكپارچه و هماهنگ سازد . (باقري وهمكاران، 1390). هوش معنوى قادر است كه هشيارى يا احساس پيوند با يك قدرت برتر يا يك وجود مقدس را تسهيل كند يا افزايش دهد.(معصومي و همكاران، 1388) درباره اجزاى تشكيل دهنده ى هوش معنوي (مولفه ها) نظرات مختلفى ارائه شده است.  ويگلسورث[3]( 2004)، هوش معنوي را به عنوان توانايي براي رفتار كردن همراه با دلسوزي و مهرباني و عقل و خرد با حفظ آرامش دروني و بيروني بدون توجه به شرايط مي داند.(سهرابي، 1387) نوبل و وگان[4] نيز هشت مؤلفه را براي هوش معنوي در نظر گرفتند كه نشان دهنده رشد هوش معنوي است. اين مؤلفه ها عبارتند از درستي و صراحت، تماميت، تواضع، مهرباني، سخاوت، تحمل، مقاومت و پايداري و تمايل به برطرف كردن نيازهاي ديگران(نوبل، 2000). همچنين ابعاد هوش معنوي از نظر كينگ[5] ، مجموعه اي از توانايي ها و قابليت هاي ذهني است ، كه شامل : الف ) تفكر انتقادي وجودي ب) ايجاد معناي شخصي ج) آگاهي متعالي د) توسعه هوشياري (صريحي و همكاران، 1390).درواقع اين هوش بيشتر مربوط به پرسيدن است تا پاسخ دادن، بدين معنا كه فرد سئوالات بيشتري را در مورد خود و زندگي و جهان پيرامون خود مطرح مي كند.(مك مولن[6]، 2003). بحث هوش معنوي نه تنها در حوزه هاي فردي بلكه در حوزه هاي سازماني نيزمورد توجه است و علاوه بر حوزه هاي روان شناختي، وارد ساير حوزه هاي علوم انساني از جمله مديريت شده و به جرات مي توان گفت كه شايد علت تحقيقات فزاينده در حوزه معنويت مشاهده تاثير چشمگير آن در بعد بهبود عملكرد فردي و سازماني بوده (ساغرواني، 1389) و از طرفي سازمان هايي كه به سطح بالاتري از كيفيت خدمات دست يابند، مزيت رقابتي پايدار خواهند داشت و با نظر به تاثير انكار ناپذير كيفيت در حوزه خدمات بهداشت و درمان (رجبي پورميبدي و همكاران، 1388) و نقش پرستاران ، كه به عنوان بزرگترين گروه در ميان كاركنان بهداشتي درماني بوده و از ديدگاه قانوني و اخلاقي، پاسخگوي كيفيت مراقبتهاي ارائه شده مي باشند(بازارگادي و همكاران، 1386)، ارائه مراقبت ها و خدمات با كيفيت مناسب به عنوان يك اولويت در نظام خدمات بهداشتي درماني به ويژه در زمينه خدمات پرستاري مطرح شده است ، به طوري كه در اغلب كشورها درجه بندي و اعتبار بخشي بيمارستان ها، تحت تاثير مراقبت هاي پرستاري و كيفيت آن است (نيشابوري و همكاران، 1389). لذا با توجه به مطالب پيشگفت و باتوجه به مطالعات اندكي كه دراين زمينه انجام پذيرفته پژوهشگر بر آن شد، به اين سوال اصلي پاسخ دهد كه، آيا هوش معنوي بركيفيت ارائه مراقبت ها توسط پرستاران، در بيمارستان هاي آموزشي و درماني شهرستان بندرعباس تاثير دارد ؟

١-٣- اهمیت پژوهش

معنويت و در راستاي آن هوش معنوي در همه حوز ه هاي زندگي بشري مي تواند موثر باشد و حوز ه هاي كاري و فعاليتهاي اجتماعي بشر نيز از اين امر مستثني نيستند . پياده سازي معنويت در محيط هاي كاري و سازمانهاي اجتماعي سبب افزايش كارايي و بهره وري در آنهاست ولي متاسفانه اغلب در جوامع فناورانه امروزي اين مهم به دست فراموشي سپرده مي شود. اين واقعيت در مورد انسان و روابط انساني وجود دارد كه بايستي به انسانها به عنوان موجودات انساني، نگريسته شود نه اشيايي براي رسيدن سازمان به اهداف خود ( باب الحوائجي و همكاران، 1390).

از طرفي مراقبت در مركز اقدامات پرستاري قرار دارد(بالنجاني و همكاران، 1391) و در تاكيد بر اهميت نقش مراقبتي پرستار از سال 1990، هنچيلف[7]، مراقبت از مددجو را اساس پرستاري دانسته و معتقد است صرف نظر از هر تغييري كه در نقش حرفه اي پرستار به وجود آيد مراقبت از مددجو به عنوان اساس اين حرفه پا برجا خواهد بود. مراقبت همراه با احترام قايل شدن و محترم شمردن حيات يك انسان جزو اساس جدايي ناپذير در نقش و وظيفه پرستاري است.در ايفاي اين نقش ، پرستار كل نيازهاي مراقبت بهداشتي مددجو را كه شامل روش هايي براي توانبخشي عاطفي، روحي و رفاه اجتماعي است مشخص مي كند. در واقع مراقبت به مددجو و خانواده براي تدوين اهداف و دستيابي به آنها با حداقل هزينه ، زمان و انرژي كمك مي كند(معصومي و همكاران، 1388). همچنين بدلیل تأکید فراوان روی مدیریت منابع، کنترل هزینه، اثربخشی مراقبت از بیمار، ارتقاء کیفیت ومسئولیت پذیری، مراقبت خوب از بیمار امری ضروری است(معماريان وهمكاران، 1392).

در مجموع با عنايت به اهميت و ضرورت مفاهيم هوش معنوي و كيفيت مراقبت هاي پرستاري كه در بالا اشاره شد با لزوم توجه به اين دو مفهوم، اين تحقيق با بررسي هوش معنوي به عنوان عامل تاثير گذار بر كيفيت مراقبت هاي پرستاران بيمارستانهاي آموزشي درماني بندرعباس، با ارائه پيشنهادات لازم به منظور بهبود وضعيت كيفيت مراقبت در بيمارستان ها بپردازد تا با تعميم نتايج آن براي مديران و كاركنان كليه بيمارستانهاي دولتي و خصوصي، در برنامه ريزي ها و اتخاذ خط مشي هاي مناسب، مفيد واقع گردد.

١-٤- اهداف پژوهش

الف- هدف كلي:

-بررسي تاثير هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس

 ب- اهداف اختصاصي:

بررسي تاثير تفكر انتقادي وجودي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس

-بررسي تاثير ايجاد معناي شخصي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر

بندرعباس

-بررسي تاثيرآگاهي متعالي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس

-بررسي تاثيرتوسعه موقعيت هوشياري بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر

بندرعباس

١-٥- سئوالات پژوهش

الف-سوال اصلي:

-آيا هوش معنوي بركيفيت مراقبت پرستاري پرستاران بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير دارد؟

ب-سوالات فرعي:

1-آيا تفكر انتقادي وجودي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير دارد؟

2-آيا ايجاد معناي شخصي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير دارد؟

3-آيا آگاهي متعالي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير دارد؟

4-آيا توسعه موقعيت هوشياري بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير دارد؟

1-6- فرضيات پژوهش:

الف:فرضيه اصلي:

-هوش معنوي بركيفيت مراقبت هاي پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثيرمعنا داري دارد.

ب: فرضيات فرعي:

1-تفكر انتقادي وجودي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير معنا داري دارد.

2-ايجاد معناي شخصي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير معنا داري دارد.

3- آگاهي متعالي بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير معنا داري دارد.

4-توسعه موقعيت هوشياري بركيفيت مراقبت پرستاري بيمارستانهاي آموزشي درماني شهر بندرعباس تاثير معنا داري دارد.

1-Walters & Gandner

2-Yang & Mao

1- Wiggleworth

2- Noble & Vegan

3- King

4- Mc Mullen

1-Henchilof

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه هوش معنوي و سلامت روان با عملکرد تحصيلي دانش آموزان
 • پایان نامه بررسی ارتباط درک پرستاران از شرایط محیط کار با پیامدهای ایمنی در بیماران بستری در بخشهای مراقبت ویژه مراکز آموزشی درمانی
 • پايان نامه رابطه تاب آوري و هوش معنوي با سلامت روان دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي
 • پايان نامه بررسي مقايسه‌ي دغدغه‌هاي شغلي پرستاران در بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه علوم ‌پزشكي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122