پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 80 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کليات تحقيق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مساله 4
1-3 – اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-4- اهداف تحقيق 6
1-5-سولات تحقیق 7
1-6 – فرضيه هاي تحقيق 8
1-7- مدل ومتغير¬هاي تحقيق 8
1-8 – روش تحقيق 8
1-9 – جامعه آماري و روش نمونه گيري 9
1-10- قلمرو تحقيق 9
1-11-روش گردآوری داده ها 9
1-12- تعريف عملياتي مفاهيم و واژه¬هاي کليدي تحقيق 10
1-13- ساختار کلي تحقيق 13
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه 15
2-2- مباني نظري تحقيق 15
2-2-1-مرور بر ادبيات سود و مديريت سود 15
2-2-1-1-تئوري سود 15
2-2-1-2-مکاتب سود 15
2-2-1-3- مديريت سود 16
2-2-1-4- تعريف مديريت سود 17
2-2-1-5- انواع مديريت سود 18
2-2-1-6- انگيزه هاي مديريت سود 18
2-2-1-7- الگوهاي مرتبط با مديريت سود 19
2-2-1-8- نظريه هاي علمي مرتبط با مديريت سود 20
2-2-1-9- فرضيه هاي حاکم بر مديريت سود 21
2-2-1-10- اقلام تعهدي 22
2-2-1-11- عوامل موثر بر نوع مديريت سود 23
2-2-1-1-12- هموارسازي سود 24
2-2-1-1-12-1- انگيزه هاي هموارسازي سود 25
2-2-1-13- ويژگي¬هاي شرکت ها 28
2-2-1-13-1- گروه صنعت 28
2-2-1-13-2- اندازه شركت 28
2-2-1-13-3- سودآوري 29
2-2-1-13-4- دارايي هاي وثيقه اي 30
2-2-1-13-5- فرصت هاي رشد 30
2-3- پيشينه تحقيق 31
2-3-1- تحقيقات انجام شده در خارج 31
2-3-2- تحقيقات انجام شده در ايران 32
2-4- خلاصه فصل 33
فصل سوم : روش تحقيق
3-1- مقدمه 35
3-2- هدف تحقيق 35
3-3- تدوين فرضيه هاي تحقيق 36
3-4- روش تحقيق 36
3-5- روش گردآوري اطلاعات 36
3-6- ابزار تحقيق 37
3-7- حدود پژوهش 37
3-8 -جامعه آماري 37
3-9 – تعريف متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن‌ها 39
3-10- مدل آماري فرضيه هاي تحقيق 41
3– 11- روش‌هاي آماري و انواع آزمون فرضيه‌ها 43
3– 11– 1- تعبير و تحليل رگرسيون 43
3-11-2- داده‌هاي تابلويي (ترکيبي) يا panel data 44
3–11–3- خود همبستگي 46
3-11-4- آزمون معنادار بودن همبستگي 46
3-11–5- آزمون معنادار بودن رگرسيون 47
3-12- خلاصه فصل 48
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 49
4-2- آمار توصيفي 49
4-3- آزمون فرضيه هاي تحقيق 50
4-3-1- تخمین مدل اول 52
4-3-2- تخمین مدل دوم 54
4-3-3- تخمین مدل سوم 57
4-3-4- تخمین مدل چهارم 58
4-4- خلاصه فصل 60
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق
5-1- مقدمه 62
5-2- خلاصه تحقيق 62
5-3- اهداف تحقيق 62
5-4- نتايج تحقيق 64
5-5- محدوديت‌هاي تحقيق 66
5-6-پیشنهادات تحقیق 66
5-6-1- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق 66
5-6-2- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 67
5-8- خلاصه فصل 67
منابع و مآخذ
الف – منابع فارسي 68
ب – منابع انگليسي 71

منابع و مآخذ

1- ابراهیمی کردلو ، علی ، حسنی آذرداریانی ، الهام . (1385) .” بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اوّلیه سمام بر عموم در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران.” بررسی های حسابداری و حسابرس 45 ، 3 – 23

2- احمد، مدرس و عبدالله زاده فرهاد.مدیریت مالی جلد اول،انتشارات شرکت چاپ و نشربازرگانی.

3- اعتمادی ، حسین ، مومنی ، منصور و فرج زاده دهکردی ، حسن (1391) . “مدیریت سود چگونه کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می دهد؟ ” مجله پژوهش های مالی : 12، تابستان1391، صص101 – 122

4- آذر، عادل و منصور مومنی (1381). آمارو کاربردآن در مدیریت. جلد دوم، انتشارات سمت.

5- آهنگری ، عبدالحمید ، شاکری ، امید (1388) ” تأثیر مدیریتی سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته نشده در بورس اوراق بهادار تهران ” مجله حسابرسی های مالی ؛ 3 ، صص 54 – 68

6- بهار مقدم،مهدی(1385).”محرک های موثر بر مدیریت سود”رساله دکتری ،دانشکده حسابداریو مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

7- بیدرام،رسول(1381).ایویوز همگام با اقتصاد سنجی.چاپ اول،منشور بهره وری.

8- پور حیدری ، امید ، همتی ، داود . (1383).” بررسی اثر قرار دادهای بومی ، هزینه های سیاسی ، طرح های پاداشی و مالکیت بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. ” بررسی حسابداری  و حسابرسی :تابستان1384، صص 47 – 63 .

9- پورحیدری ، امید و افلاطون ، عباس (1385) .” بررسی  انگیزه های هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران “، بورسی های حسابداری و حسابرسی :41 ، صص 55-70

10- حافظ نیا، محمدرضا(1380). مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. انتشارات سمت.

11- خاکی، غلامرضا(1386). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب.

-خدادای و همکاران (1389).”بررسی مدیریت سودو سوداوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهدار تهران”،پژوهش های حسابداری مالی:صص77-96

12- خشنودی ،سمیرا(1384). بررسی عوامل موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.پایان نامه ارشد دانشگاه شهید بهشتی

13- دستگیرمحسن و ناظمی ، امین . “بررسی نظرات استادان دانشگاهها ، حسابداران حرفه ای و قانون گذاران بر رابطه با مدیریت سود، مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران ”  مجله دانش و پژوهش حسابداری . سال سوم شماره 11 .

14- دلاور، علی(1388). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. انتشارات رشد.

15-  سجادی ، سید حسین ، دستکیتر محسن ، حسین زاده ، علی حسینی ،اخگر محمد امید (1390) .” بررسی شیوه استفاده از اختیارات مدیریت در گزارشکری سودآوری آینده و تأثیر ویژگی های شرکت بر شیوه های استفاده از اختیارات مزبور ” . مجله دانش حسابداری : بهار 91 صص 7 تا 30

16- صفارزاده ، محمد حسین . (1389). توانایی نسبتهای مالی که کشف تقلب درگزارشگری مالی ، تحلیل لاجیک ، مجله دانش حسابداری: 1،  تابستان 1389 ، صص 137 – 123

17- صمد زاده(1387).” آثار هموار سازی سودبر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پزیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” مجله تحقیقات حسابداری:شماره1

18- مرادی ، مهدی . (1386) .” بورسی رابطه بین اهرم مالی ، هموارسازی سود در شرکت ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .” تحقیقات مالی : 24 . پاییزو زمستان 1386 صص 99 و 114

19- مدیریت سودو انگیزه های آن.نویسنده یان زینگ،مترجم بولو،قاسمی و حسینی، سید علی،نشریه حسابداری رسمی:بهار1386 شماره12. صص72-88

20- مشایخی ، بیتا ، فدایی نژاد ، محمد اسماعیل و کلاته رحمانی، راحله ، (1389).” مخارج سرمایه ای ، اقدام تعهدی و بازده  سهام ” . مجله پژوهش ها حسابرسی مالی 3 و بهار 1389 صص 77 – 92 .

21- مشایخی ، بیتا ، مهرانی ، ساسان ، مهرانی ، کاوه  و کرمی ، غلامرضا . (1384)ً .”نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران ” بررسی حسابداری و حسابرس 42 ، صص 61 – 74

22- مهرانی،کاوه و عارف منش،زهره(1386).”بررسی هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران”مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی،شماره51

23- ملا نظری ، مهناز و کریمی زند ، ساناز (1386) . ” بررسی ارتباط بین هموار سازی سودی اند شده شرکت ونوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران .” بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، 47 ، 1386

24- مهرانی ، ساسان و بهبهانی نیا ، پریسا سادات . (1389) . ” اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با تأکید بر مالکیت سهامداران نهادی و اندازه شرکت “. فصلنامه تحقیقات حسابرسی: 5، بهار1389، صص 28 – 55

25- نریمانی،احمد (1390).اقتصاد سنحی کاربردی. چاپ اول، انتشارات ناقوس.

26- نوروش ، ایرج ، سپاسی ، سحر و نیکبخت ، محمد رضا ( 1384).” بررسی مدیریت شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران .” علوم اجتماعی و انسانی، دانشگاه شیراز، 43 ، صص 165 – 177

27- نوسیس،  ماریجا(1388).آنالیزآماری با 15SPSS .ترجمه:فتوحی، انتشارات کانون نشر علوم.

28- نوفرستی،  محمد(1381). آماردر اقتصاد و بازرگانی. جلد دوم، موسسه خدماتی و فرهنگی رسا.

29- نیکوکار،  مسعود(1377). آماروکاربردآن در مدیریت. جلد اول،  انتشارات فرناز.

30- نیکومرام ، هاشم ، ایرج ، نوروش و مهر آژین ، علیرضا . (1388) .” ارزیابی مدل های مبتنی بر اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود .”جمله پژوهشی های مدیریت : 82، پاییز1388، صص 24 – 44.

31- نیکومرام، هاشم و فریدون رهنمای رودپوشتی(1388). مبانی مدیریت مالی. جلد اول. انتشارات ترمه.

32- هاشمی سید عباس ، احسان ، کمالی ، (1389). ” تأثیر افزایش تدریجی اهرم مالی ، میزان جریان نقدی آزاد و رشد شرکت بر مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران ” . مجله دانش حسابداری :2، صص 95 – 115

33- هامپتون، هرت وبلاک(1388). تصمیم گیری در مسائل مالی. ترجمه؛حمید رضا وکیلی فرد، انتشارات جنگل.

34- هندریکسون و ون بردا(1385). تئوری حسابداری. ترجمه ؛ پارسائیان، جلد دوم، تهران:انتشارات ترمه

منابع لاتین

35Ashari,n.h.c.kon.s,ltan,and,h,wang,1994.”fectors affecting incomes moothing among listed companies in singapor”.accounting andbusiness reserch.pp.291-301

37- Blanco, H. Cambell, T. (2006). “Social capital and cities: Emerging network of horizontal assistance”. Journal of technology in society, 28,169-181.

38- Bourdieu, p. (1986). The forms of capital. In: “John G. Richardson(ed): Handbook of theory and research for the sociology of Education”. New yourk: Greenwood press 1986,s.241-258.

39- Brantingham, P. J. & Brantingham, P. L. (1991). “Environmental Criminology”. Prospect Heights, IL: Waveland press.

40- Chamlin, M. B. , and Cochran, G. K. (1997).” Social altruism and crime”. Criminology, 35(2):203-228.

41- Coleman. J. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of sociology, 94 (Issue supplement), S95-S120

42-davidson,s.stickney,c.andweil,r.l.(1978) “Accouanting the language of business,thorton,sunlakes.ariz

43- Field , J. (2003) social capital , London: Routledge.

44- Fukuyama, F. (1995). “social capital and the Global Economy”. Foreign Affairs, 74:89-103.

چکيده:

اين تحقيق به بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از دفعات گردش دارايي وحاشيه سود خالص در شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد. در اين تحقيق به بررسي و تشريح مفاهيم مربوط به ادبيات مديريت سود که شامل بيان مکاتب سود، تعاريف مختلف مديريت سود از ديدگاههاي مختلف، انواع مديريت سود، انگيزه هاي مديريت سود، الگوهاي مديريت سود، فرضيات مديريت سود و عوامل موثر بر مديريت سود  بيان شده است و همچنين ويژگي هاي شرکت ها شامل اندازه، نوع صنعت و سودآوري مورد بررسي قرار گرفته است.همچنين داده و اطلاعات مورد نظر از صورت هاي مالي شرکت ها استخراج شده اند. که با استفاده از نرم افزار اکسل و نرم افزار اقتصاد سنجي ايويوزتجزيه و تحليل شده اند در راستاي اين هدف، کليه شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهاي مالي­(ترازنامه، صورت حساب سود وزيان­) و اطلاعات مورد نياز را در سالهاي 1385-1390 ارائه داده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. در مجموع 48 شرکت از صنايع مختلف انتخاب شدند. به منظور آزمون فرضيه­ها از رگرسيون چند متغييره استفاده شد و معني دار بودن آنها با استفاده از آماره t و F صورت گرفت؛ همچنين براي آزمون خودهمبستگي مدل از آزمون دوربين- واتسون استفاده شده است. نتيجه تحقيق نشان مي­دهد دفعات گردش دارايي‌ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت داراي محتواي اطلاعاتي بالاتري نيستند.

واژه های کلیدی: مدیریت سود، دفعات گردش دارایی ها، حاشیه سود خالص،ویژگی های خاص شرکت

فصل اول

کليات تحقيق

 مقدمه

هدف صورت هاي مالي ارائه اطلاعات تخليص و طبقه­بندي شده درباره وضعيت مالي، عملکرد مالي و انعطاف­پذيري مالي واحد تجاري است که بر طيف گسترده­اي از استفاده­کنندگان صورت­هاي مالي در اتخاذ تصميمات اقتصادي مفيد واقع شود. رقم سود نيز يکي از اجزايي اطلاعات صورت­هاي مالي است که در تصميم­گيري اشخاص برون سازماني جهت برآورد ارزش سرمايه­گذاري، ارزيابي عملکرد شرکت و غيره موثر است.

سود خالص يكي از مهمترين اقلام تهيه شده با سيستم حسابداري است كه توسط استفاده­كنندگان درون و برون سازماني به منظور گرفتن تصميم­هاي اقتصادي مورد استفاده قرار مي­گيرد. اهميتي كه سود حسابداري براي استفاده­كنندگان از اطلاعات مالي دارد، باعث شده است كه مديريت واحد تجاري به مبلغ و چگونگي تهيه و ارائة آن توجهي خاص قائل شود. دلايل احتمالي زيادي براي مديريت سود وجوددارد. براي مثال، اگر شركتي سود باثباتي گزارش كند، سهامداران احساس اطمينان بيشتري خواهند كرد، مديريت سود تاثير مطلوبي بر ارزش سهام و هزينة سرمايه دارد، يا سهامداران اطلاعات بيشتري از اعلام سود به دست خواهند آورد.

بنابراين، با توجه به اهميت سود و محتواي اطلاعاتي بالايي كه سود دارد مديران همواره در تلاشند كه در راستاي اهداف خاصي كه دنبال مي­كنند، مبلغ سود گزارش شده را دستكاري نمايند. مسأله اصلي در رابطه با اين مطلب، اين است كه چرا مديران به دنبال دستكاري سود هستند، چگونه سود را مديريت مي­كنند و پيامدهاي اين گونه رفتار چيست؟ و چه عواملي بر مديريت سود شرکت ها تاثير دارد؟ از عواملي كه مي­تواند در مديريت سود تأثيرگذار باشد، ميزان بدهي و فرصت­هاي رشد، دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت است، بنابراين در اين پژوهش تلاش مي­شود به بررسي اثر دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص شركت بر مديريت سود با توجه به برخي از ويژگي هاي شرکت مانند اندازه، اهرم، نرخ رشد واندازه صنعت مورد آزمون قرار گيرد. جهت بررسي اين موضوع از اطلاعات شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و به وسيله رگرسيون چند متغيره استفاده شده است.

 1-2- بيان مساله

مديريت سود در ادبيات حسابداري از مباحثي است كه در حوزه سود حسابداري مطرح مي­شود. اين مبحث در حسابداري از حدود ابتداي قرن بيستم به بعد با تحقيقات مختلفي توسط صاحبنظران رشته حسابداري شكل گرفت. هر يك از اين پژوهش­ها از ابعاد خاصي و با عبارت متفاوتي نظير دستكاري سود، هموارسازي سود و در نهايت مديريت سود به موضوع پرداخته­اند.

شناخت مديريت سود در ارزيابي عملکرد اقتصادي کنوني وپيش­بيني سودآوري آينده به منظور تعيين ارزش شرکت براي کاربران صورتهاي مالي مهم است. اگر چه اغلب تشخيص مديريت سود دشوار و وقت گير است به ويژه در تعاريف عام مديريت سود که در آن انگيزه خاصي براي مديريت سود وجود ندارد.

در تجزيه و تحليل دو پونت  بازده دارايي هاي يک شرکت ROA)) از نسبت فروش به خالص دارايي­هاي عملياتي (ATO) و حاشيه سودخالص يعني نسبت درآمد عملياتي به فروش( (PMاستفاده مي شود که در بيشتر موارد و به ويژه در کتابهاي درسي از تجزيه و تحليل صورت هاي مالي به طور گسترده­اي براي بررسي سودآوري و کارايي عملياتي استفاده مي شود. در تجزيه و تحليل دو پونت فروش جهتي کلي به سرمايه گذاري و درآمد يک شرکت مي دهد و خالص داراي هاي عملياتي در ترازنامه و خالص درآمد عملياتي در صورت سود و زيان ارتباط مستقيمي با فروش دارند.

به عبارت ديگر تغييرات ATO و MP تحقيقات بيشتري در تجزيه و تحليل کيفت سود هستند بايد توجه داشت که تغييرات خلاف جهت در  ATOو    PM مي تواند نشانه مديريت سود باشد. اساس اين مشاهدات درترازنامه و صورت سود زيان است که تضمين مي کند مديريت سود باعث تغيير در خالص دارايي هاي عملياتي ودرامد عملياتي در يک جهت (افزايش يا کاهش)و ATOوPM   درخلاف آن جهت مي شود. در سودهاي که بوسيله فروش مديريت مي شوند اين روابط بر قرار هستند: حاشيه سود در فروش هاي مديريت شده از حاشيه سود در فروشهاي مديريت نشده بيشتر است اگر بازده دارايي ها در فروش هاي مديريت نشده از بازده دارايي هادر فروش هاي مديريت نشده کمتر باشد تغييرات مستقيم و مخالف در  PMوATO مکمل مفيدي براي اقلام تعهدي غير عادي در تشخيص مديريت سود است. (جانسن[1]،بهار 2012)

نتايج تحقيقات پيشين نشان مي­دهد كه اهرم مالي زياد بالقوه باعث افزايش مديريت سود از طريق استفاده اقلام تعهدي سود و ساير انتخاب­هاي حسابداري افزايش دهنده سود مي­گردد. دليل اين كار تلاش در جهت پيشگيري از تخلف مفاد قراردادهاي بدهي است.

از جمله عوامل تأثيرگذار ديگر بر ميزان رفتارهاي فرصت طلبانة مديران، وجود فرصت رشد براي شركت است. در زماني كه مدير جريان نقدي آزاد نسبتاً زيادي در دست دارد و از سوي ديگر فرصت­هاي رشد و سرمايه گذاري زيادي براي شركت موجود باشد، مدير مي­تواند اين وجوه نقد را در فعاليت­هايي در راستاي رشد شركت استفاده كند. در چنين موقعيتي با توجه به اينكه اين سرمايه گذاري­ها در جهت رشد شركت و در ادامة روند فعلي آن است، خطرپذيري كمتر و بازدهي تقريباً مشابه بازده فعلي شركت دارد و بنابراين سود دچار نوسانات زيادي نخواهد شد. در مقابل، هنگامي كه فرصتهاي رشد و سرمايه­گذاري محدود باشد، مديران به سرمايه­گذاري­هايي دست خواهند زد كه داراي خطرپذيري بيشتربالاتر و بازده متفاوتي از جريان عمليات فعلي شركت است. در چنين موقعيتي سود شركت دستخوش نوسان مي­شود و مدير براي مهار كردن اينگونه نوسانات، كه ناشي از سرمايه­گذاري پر خطر است به هموارسازي سود اقدام خواهد كرد(جلنيك[2]، 2007).

از ديگر عامل هايي كه در مديريت سود شركت ها مؤثر است، اندازه­ي شركت­ها است. هر چه شركتي بزرگتر باشد، بيشتر زير ذره بين سياست قرار دارد(بيشتر مورد توجه دولت و عموم قرار دارد)، زيرا نقش تعين كننده اي در اقتصاد كشور بازي مي كند. اندازه شرکت معياري است براي ثشخيص بزرگ يا کوچک بودن شرکت که براي اندازه­گيري آن مي توان از معيارهايي مانند ارزش دارايي ميزان فروش ارزش بازار سهام و تعداد سهام استفاده کرد.

نوع صنعت نيز ازمعيار هاي هستند که با توجه به ويژگي هاي آنها مديران شرکت ها دست به مديريت- سود شرکت مي زنند. بنابراين با توجه به مطالب بيان شده اين سوال پيش مي آياد که آيا دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص با توجه به ويژگي­هاي خاص شرکت در شناسايي مديريت سود داراي محتواي اطلاعاتي بالا تري مي باشند؟ هدف اصلي اين تحقيق پاسخ به سوال ذکر شده با توجه به اطلاعات واقعي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل هاي رگرسيون چند متغيره که رابطه بين مديريت سود و دفعات گردش دارايي­ها و حاشيه سود خالص با توجه به ويژگي­هاي خاص شرکت که در اين تحقيق از اندازه، اهرم، نرخ رشد و اندازه صنعت استفاده شده است بررسي مي شود.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

گسترش فزاينده فعاليت هاي اقتصادي و پيچيدگي روز افزون آنها از يک طرف و لزوم توجه به اطلاعات دقيق صورت هاي مالي از سوي ديگر، سبب ابداع روش هاي تحليلي و مديريتي نوين در حسابداري شده است.مديريت سود به عنوان فرايند برداشتن گام هاي اگاهانه در محدوده اصول پذيرفته شده حسابداري براي آوردن سود گزارش شده به سطح مورد نظرتعريف شده است.

سود ازجمله برترين شاخص هاي اندازه گيري فعاليت هاي يک واحد اقتصادي است.درک و شناخت رفتار سود حسابداري مقوله اي است که بر اثر گسترش فنون کمي مديريت و ضرورت توجه به نياز استفاده کنندگان صورت هاي مالي شکل گرفته است اين امر از محدوده اندازه گيري فعاليت هاي گذشته فراتر رفته وحسابداري را براي ياري رساندن به تصميم گيرندگان توانا تر ساخته است وجود اين که نظريه فراگير در زمينه سود حسابداري وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد باز هم به عنوان يکي از معيارهاي تصميم گيري از اعتبار ويژه اي برخودار است.در اين راستا هر چيزي سود را به طريقي دست خوش تغيير قرار دهد نيز اهميت مي يابد ،زيرا پيامد هاي اقتصادي آن مرتبط مي شود واين مساله در بازارهايي با کارايي ضعيف سرمايه از درجه اهميت برخوردار است .

اين تحقيق در پي اثبات اين موضوع است که ايا دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود خالص در    شناسايي مديريت سود با توجه به ويژگي هاي خاص شرکت داراي تاثیر هستند که ويژگي هاي خاص شرکت عبارتند از(اهرم مالي،ارزش شرکت،نرخ رشد شرکت ونوع صنعت) که حاشيه سود خالص نشان دهنده اين واقعيت است که به ازاي هر واحد فروش چه ميزان سود عايد شرکت    مي شود و دفعات گردش دارايي ها نيز بيان مي کند که ايا دارايي هاي ثابت فروش مورد نظر را ايجاد مي کنند در بحث سود آوري فروش جايگاه مهمي دارد چرا که تغيير در فروش و يا مديريت آن تاثير مستقيم بر حاشيه سود و دفعات گردش دارايي ها مي گذارد .

افزايش اهرم مالي (افزايش بدهي ) توان شرکت را براي مديريت سود افزايش مي دهد.زيرا مديران اين نوع شرکت ها انگيزه بيشتري دارند تا از طريق هموار سازي سود ، اعتبار دهندگان را راضي نگه دارند. البته در خواست گزارش حسابرسي ساليانه توسط شرکت هاي معتبر حسابرسي که عمدتا جزو شرايط برخي از تامين کنندگان منابع مالي هست موجب مي شود مديران در زمينه هموار سازي سود با محدوديت ها و ممنوعيت هاي عمده اي روبه رو شوند.

 1-4) اهداف تحقيق

هدف کلي اين تحقيق بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص است و با توجه به اين هدف ساير اهداف اين تحقيق به شرح زير تدوين مي گردد:

بررسي تاثیر دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به اندازه شرکت ها.

بررسي تاثیر دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به اهرم مالي شرکت ها.

بررسي تاثیر دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به نرخ رشد شرکت ها.

بررسي تاثیر دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به اندازه نوع صنعت شرکت ها.

از لحاظ کاربردي اهداف زيربراي اين تحقيق مشخص شده است:

به لحاظ کاربردي اهداف اين تحقيق عبارتند از فراهم آوردن زمينه هاي لازم جهت شناخت روابط فوق که شناسايي اين عامل مي تواند براي موسسات و….  زيرمفيد باشد:

کليه شرکتهاي توليدي، تجاري، خدماتي به خصوص شرکتهاي حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

شرکتهاي سرمايه گذاري

صندوق هاي سرمايه گذاري مشترک

شرکت هاي هُلدينگ

مديران شرکت ها و……

 1-5- سوالات تحقيق

با توجه به آنچه در قسمت اهداف تحقيق بيان شد  هدف اصلي بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص شرکتهاي فعال در بورس اوارق بهادار تهران است. بنابر­اين سوالات اصلي اين تحقيق به شرح زير تدوين مي شود:

1-آيا اندازه شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص موثر است؟

2- آيا اهرم مالی بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص موثر است ؟

3- آيا نرخ رشد شرکت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص موثر است ؟

4- آيا نوع صنعت بر مدیریت سود با استفاده از تغییرات در دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص موثر است ؟

1-6- فرضيه­هاي تحقيق

در اين پژوهش با توجه به مطالب بيان شده در بخشهاي قبل و سوالات و اهداف تحقيق، فرضيه هاي تحقيق  به صورت زير تبيين مي گردد:

فرضيه1: دفعات گردش دارايي ها و حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به اندازه شرکت موثر هستند.

فرضيه2: دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به اهرم مالي موثر هستند.

فرضيه3: دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به نرخ رشد شرکت موثر هستند.

فرضيه4: دفعات گردش دارايي هاو حاشيه سود خالص در شناسايي مديريت سود با توجه به نوع صنعت موثر هستند.

 1-7- روش تحقيق [3]

زمينه فلسفي اين تحقيق، مکتب مدرنيسم يا اثبات گرايي­(با هستي شناسي عينيت گرا، شناخت شناسي عاري از ارزشهاي محقق، و روش شناسي کمي و محاسباتي) است. همچنين، اين تحقيق داراي      جهت گيري کاربردي، استراتژي همبستگي، و از نوع اجرايي توصيفي- پيمايشي است که سعي دارد با استفاده از يک نمونه منطقي، نتايج و يافته ها را به کليت جامعه آماري تعميم دهد. همچنين پژوهش حاضر به روش قياسي – استقرايي انجام شده است به اين معني که از روش قياسي به مطالعات چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه­اي، مقالات، اينترنت و براي قبول يا رد آزمون فرضيات از راه استقرايي به جمع آوري اطلاعات پرداخته مي شود.

تحقيقات براساس هدف تحقيق به چند دسته تقسيم مي شوند. كه هر كدام از آنها از روشهاي متفاوتي براي نتيجه گيري استفاده مي نمايند. برخي از تحقيقات انجام شده به منظور بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان چند عامل يا متغير انجام مي شوند معمولاً در اين موارد از آزمون هاي آماري كه به نوعي با مفهوم همبستگي ارتباط دارند ( مانند روشهاي رگرسيوني، روشهاي تحليل همبستگي و… ) استفاده    مي شود. نكته قابل توجه در اين نوع تحقيقات آن است كه داده هايي كه براي عوامل مختلف مورد استفاده قرار مي گيرند بايد به نوعي با يكديگر ارتباط ( ارتباط زماني­، مكاني ، …) داشته باشند به بيان صريح تر اينكه داده هاي مربوط به اين نوع تحقيقات نمي تواند مستقل از يكديگر جمع آوري گردد.

اين تحقيق از نوع تحقيقات همبستگي مي باشد. تحقيق همبستگي، زماني بکار مي رود که محقّق دو يا چند دسته از اطلاعات مختلف­(در قالب متغيرهاي مستقل) مربوط به يک گروه از دو يا چند گروه را در اختيار دارد و هدف مطالعه ميزان تغييرات دو يا چند عامل در اثر تغييرات يک يا چند عامل ديگر مي­باشد و تحليل رگرسيون يکي از انواع تحقيق همبستگي است.

از سوي ديگر، اين تحقيق به دليل اينکه در جستجوي دستيابي به يک هدف علمي است و اطلاعات سودمندي را در  زمينه واقعيات موجود به دست مي دهد ماهيت کاربردي نيز دارد.

1-8- جامعه آماري و روش نمونه گيري[4]

جامعه اين تحقيق کليه شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1385 تاپايان سال 1391 مي باشد و براي تعيين نمونه تحقيق شرکت هاي با مشخصات زير در نظر گرفته مي شود:

سال مالي آنها منتهي به 29 اسفند هر سال باشد.

شركت بين سال هاي 1385 تا 1391 تغيير سال مالي نداشته باشد .

شرکت نبايد در گروه واسطه گري مالي باشد.(بانک ها، سرمايه گزاري ها و..)

گزارشات مالي آنها در دسترس باشد.

مهمترين دليل انتخاب اين جامعه آماري، استاندارد و قابل اتکا و قابل فهم بودن اطلاعات مربوط به شرکت هاي جامعه آماري مي باشد.

 1-9- قلمرو تحقيق

از نظر قلمرو تحقيق، قلمرو موضوعي، زماني و مکاني اين تحقيق به شرح زير مي باشد:

قلمرو موضوعي: بررسي تاثير ويژگي هاي خاص شرکت بر مديريت سود با استفاده از تغييرات در دفعات گردش داراييها و حاشيه سود خالص.

قلمرو زماني: از نظر زماني دوره زماني سالهاي 1385 لغايت 1391 در نظر گرفته شده است.

قلمرو مکاني: شرکت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مد نظر است.

[1] -JANSEN

[2] -Jelnik et al

[3]. Research  methodology

[4] .Sample selection

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت‏هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي بر روي دستکاري اقلام تعهدي اختياري و فعاليت هاي واقعي
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه واکنش سرمايه گذاران به مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122