پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 141 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاثير کاربرد اينترنت بر آموخته هاي علمي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول کلیات پژوهش 2
1-1مقدمه 3
2-1-بیان مسأله 7
3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش 8
4-1-اهداف پژوهش 10
1-4-1-هدف اصلی 10
2-4-1-اهداف فرعی 10
5-1-سوالات و فرضيات پژوهش 11
1-5-1-سوالات پژوهش 11
2-5-1-فرضیات پژوهش 11
6-1-قلمرو زمانی 12
7-1-قلمرو مکانی 12
8-1-قلمرو موضوعی 12
9-1-تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
1-9-1-فناوری اطلاعات وارتباطات 12
2-9-1-اینترنت 14
3-9-1-آموخته 18
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش 19
1-2-مقدمه 20
2-2-تاریخچه اینترنت 20
3-2-تاریخچه اینترنت در ایران 21
4-2-دیدگاه های نظری در خصوص اینترنت 21
5-2-سیر تحول مفهوم جامعه اطلاعاتی 22
6-2-دیدگاههای موجود در رابطه با تاثیرات تکنولوژیهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی 24
7-2-کاربردهای اینترنت 26
8-2-اهمیت اینترنت در دنیای امروز 29
9-2-کاربرد اینترنت و تفاوت‌های جنسیتی 30
10-2-تأثیر اینترنت بر فرهنگ 32
12-2-چهارچوب نظری پژوهش 36
1-12-2-نظریه استفاده و رضامندی 37
2-12-2-مدل پذيرش فناوری 40
3-12-2-نظريه نشرنوآوري 43
4-12-2-نظريه يكپارچه پذيرش واستفاده از فناوري 45
13-2-پیشینه پژوهش 46
1-13-2-پیشینه پژوهش در خارج 47
2-13-2-پيشينة پژوهش در ايران 49
فصل سوم روش تحقیق 55
1-3-مقدمه 56
2-3-روش تحقیق 56
3-3-جامعه آماری و حجم آن 57
4-3-بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری 57
5-3-اعتماد و روايي پرسشنامه 58
1-5-3-قابلیت اعتماد 58
2-5-3- روایی 60
6-3-ابزارهاي جمع آوري اطلاعات 61
7-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62
فصل چهارم يافته‏هاي پژوهش 63
1-4-مقدمه 64
2-4-توصیف دادها 64
1-2-4-سیمای پاسخگویان 65
2-2-4-توصیف گویه ها 70
3-4-استنباط یافته ها 98
1-3-4-آزمون فرضیه ها 99
فصل پنجم: نتیجه‌گیری 111
1-5-مقدمه 112
2-5-نتایج حاصل از یافته‌های تحقیق 112
3-5-جمع بندی فرضیه ها 113
4-5-تحلیل نظری یافته ها 113
5-5-پیشنهادات 115
1-5-5-پیشنهاد به محققان آینده 115
منابع و ماخذ 117
پیوست 121

منابع و ماخذ

اخوتي، مريم (1377). بررسي وضعيت استفاده از اينترنت توسط اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي. پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني پزشكي، پایان نامه کارشناسی ارشد چاپ نشده.  دانشگاه علوم پزشكي ايران.

اسدی،علی، وکریمی،آصف. (1386) واکاوی سازه های موثر برکاربرد فنآوری اطلاعاتی از سوی آموزشگران مراکز آموزش علمی کاربردی،مجله علوم کشاورزی ایران،2.(38) 289-277

اشرفی ریزی، حسن، 1387، روش تحقیق و گزارش نویسی:راهنمای عملی تدوین پایان نامه و رساله تحصیلی،همدان :سپهر دانش .

ببي ، ارل ، روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد اول):دکتر رضا فاضل،سمت ،تهران1384،دوم

بيگلری، الهام، آگهی ، حسين، بررسی عوامل مؤثر بر کاربرد فنّاوری اطلاعات و ارتباطات از سوی اعضای هيئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات، 1389; 26 (1) :29-44

حياتي، زهير و تصويري‌قمصري، فاطمه (1379). «بررسي چگونگي تأثير اينترنت بر رفتار اطلاع‌يابي و فعاليت‌‌‌هاي پژوهشي اعضاي هيئت علمي سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران» فصلنامه كتاب، دوره يازدهم، شماره4، ص 78ـ63.

خوش کنار.(1384)بررسی و مقایسه میزان دسترسی و استفاده از فنآوری اطلاعات و ارتباطات توسط معلمان و دانش آموزان مقطع متوسطه شهر قم. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی

ساروخانی،باقر دکتر ،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی(جلد اول)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1373،دوم

ستوده، هاجر (1377). ارزيابي استفاده از اطلاعات الكترونيكي با تأكيد بر ديسك‌‌هاي نوري و شبكه اينترنت در ميان اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز و دانشگاه علوم پزشكي شيراز. پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه شيراز.

سلاجقه، مژده (1377). بررسي نگرش كاربران مركز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز در مورد شبكه اينترنت و دستيابي به اطلاعات از طريق آن. پايان‌نامه كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع‌رساني، دانشگاه شيراز.

کیانفر، فرهاد ، 1391، رابطه بین میزان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با عملکرد پژوهشی اعضای هیآت علمی دردانشگاه پیام نور استان خوزستان، نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین، گرگان، http://www.civilica.com/Paper-CMMS01-CMMS01_048.html

گلابيان، محمد ) 1379 . (بررسي تأثير پست الكترونيك بر فعاليت علمي اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي ايران»، كتابداري و اطلاع‌رساني، جلد3، شماره3، ص 34ـ17.

محسني،  منوچهر (1380).  جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي،  انتشارات ديدار.

محمد اسماعيل، صديقه (1379). «بررسي ميزان رضايت كاربران خدمات اطلاع‌رساني اينترنت مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات». فصلنامه كتاب، دوره يازدهم، شماره1، ص 21ـ7.

محقق زاده، محمد صادق؛ عبداللهي، مرضيه (1381). «بررسي نظرات و نحوه استفاده مشتركين عضو مركز اينترنت دانشگاه علوم پزشكي شيراز از امكانات مركز و تأثير آن بر كارهاي پژوهشي اين اعضا» . علوم اطلاع‌رساني، دوره 18، شماره 1 و 2، ص 10ـ1.

مشهدی،مهدی، ورضوانفر،احمد،و یعقوبی ،جعفر. (1386) عوامل موثر برکاربرد فنآوری اطلاعات از سوی اعضای هیئت علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی درآموزش عالی،2.(13)  169-151.

مک کوایل، دنیس؛ نظریه‌ ارتباطات جمعی، پرویز اجلالی، تهران، دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، 1385، چاپ اول، ص332

مهدی‌زاده، شراره و عبداللهی، الهه (1376)، «بررسی جامعه‌شناختی روز ولنتاین در میان جوانان تهران»، فصلنامه مطالعات جوانان، ش 10 و 11.

مهرداد هرمز، مقدمه ای بر نظریات و مفاهیم ارتباطات جمعی، انتشارات فاران،1380، چاپ اول، ص 147.

نجفي هزارجريبي، حبيب اله،, باقرپور ، معصومه، بررسي ميزان استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشجويان پيام نور و ارايه الگويي جهت استفاده بهينه،فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي، سال دوم ، تابستان  1386 ، شماره 3 (پیاپی7) 111-123.

نيك نژاد، امير سعيد (1375). « اينترنت در روند دستيابي به اطلاعات». مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات، نشريه اخبار، شماره 17 و 18، ص 13ـ 8 .

نیکو، مینو و دیگران، شناخت مخاطب تلویزیونی با رویکرد استفاده و رضامندی، انتشارات سروش،1381، تهران،ص 57-48.

Agglidis, V.P.& chatzoglou, P.D. (2009) using a modified technology acceptance model in hospitals. International journal of medical information, 78, 115-126.

Burton-jones, A. & Hubona, G.S. (2006)/ The mediation External Variables in the Technology Acceptance Model. Information & management,43, 706-716.

Cohn, H.A. (1996). “computer mediated communication and publication productivity among faculty in association of Jesuit colleges and universities (AJCU) institutions” . internet research, 6 (2 , 3): 41-63.

Chang, K.M., Cheung, W. (2001). Deterninants of the location to Use Internet at work:canfirmatory study. Information and mangment, 39(1), 1-14.

Friedman, Thomas(2008), “Hot, flat and crowded”, Straus Farrar press ,Texas. P 76.

Gupta, B.; Dasgupta,S, & Gupta, A. (2008). Adoption of ICT in a Government Organization in a developing Country: An Empirical study. Journal of Sterategic Information Systems, 17,140-154.

Hamza, Sate; Anderson Peter ; Reddy, Vishnu V.B. ; Siegal, Gene P. (2001). “Use of the Internet in Pathology, Resident Training and Education” . Advances in Anatomic Pathology, 8 (5): 290-297.

Hong, S.J.; Thong, J.Y.L. & Tan, K.Y. (2006). Understanding Continued Information Technology Usage Behavior: A Comparison of Three Models in the Context of mobile Internet, Decision Support systems, 42, 1819-1834.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کاربرد اینترنت برآموخته های علمی دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اجرا گردیده. این پزوهش به صورت توصیفی–پیمایشی انجام شده جامعه آماری مورد مطالعه شامل، دانشجویان رشته علوم ارتباطات اجتماعی است که در سال 1392مشغول تحصیل هستند که تعداد آنها برابر 908 نفر میباشد که 270 نفر از آنها به عنوان جامعه نمونه به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اعتبار(روایی) آن توسط چند تن از استادان رشته علوم ارتباطات اجتماعی مورد تایید قرار گرفت و برای تعیین قابلیت اعتماد(پایایی) از روش آلفا کرونباخ بهره برده شده که برای بخش های کوناگون پرسشنامه از مقدار مناسب برخوردار بود این مقدار برای شاخص های پرسشنامه بدین ترتیب میباشد: شاخص استفاده از اینترنت(71%)،شاخص ویژگی اقتصادی(78%)، شاخص ویژگی اجتماعی(83%)، شاخص گذراندن واحد درسی آشنایی با کامپیوتر(79%)، شاخص عملکرد پژوهشی (82%)،  شاخص اطلاعات علمی(81%).

نتایج پژوهش نشان میدهد،میان ویژگی های فردی(سن و جنسیت)،ویژگی های اقتصادی–اجتماعی ، مهارت های رایانه ای و مهارت در زبان انگلیسی با میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین میان گذراندن واحد آشنایی با کامپیوتر، عملکرد پژوهشی، افزایش اطلاعات علمی و موفقیت در فراگیری دروس با متغیر کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود دارد.

از نکات قابل توحه در میزان کاربرد اینترنت این نکته بود که میان آموخته های علمی دانشجویان و میزان کاربرد اینترنت ارتباط معناداری وجود ندارد این نتیجه نشان میدهد بین میزان استفاده از اینترنت و نوع استفاده از اینترنت رابطه معناداری وجود ندارد.در کل میتوان چنین استنباط کرد که هرچند کاربرد اینترنت در بهبود ،عملکرد پژوهشی ،فرایند یادگیری و افزایش اطلاعات علمی تاثیر دارداما با افزایش میزان استفاده از اینترنت نوع استفاده، از فعالیت های علمی به سمت فعالیت های دیگر میرود.

کلید واژگان: اینترنت ، آموخته های علمی ، دانشجویان رشته علوم ارتباط اجتماعی، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

فصل اول کلیات پژوهش

به طور کلی اجزای تشکیل دهنده فصل اول عبارتند از : مقدمه– بیان مسئله– اهمیت و ضرورت پژوهش– اهداف پژوهش– فرضیه ها و سوالات پژوهش – قلمرو های زمانی ، مکانی و موضوعی–شرح واژه هاو اصطلاحات بکار رفته در پژوهش.

محقق به پشتوانه مقدمه به تحقیق شکل علمی می بخشد و گذشته از آن نشان می دهد کلیه تحقیقات پیشین را مورد بررسی قرار داده و برآنها اشراف دارد،و به پشتوانه این مقدمه است که به فرضیه ها و سوالات دست یافته.

1-1 مقدمه

در عصر حاضر که عصر تغییر از جامعه صنعتی به جامعه فراصنعتی یا جامعه اطلاعاتی لقب گرفته است، طبیعی است که اطلاعات ،دانش وآگاهی بعنوان اساسی‌ترین دارائیها برای انسانها و جوامع بشری بحساب آید. رشد وگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات[1] (ICT) در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را بعنوان مهمترین شاخص توسعه‌یافتگی برای کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته‌اند، و معتقدند که عصر حاضر ، دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبری آنرا فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت. ویژگی مهمی که پدیده فناوری از آن برخوردار است اینست که باعث می‌شود ارتباط انسان با انسان و همچنین انسان با محیط تسهیل یافته و ارتقا یابد .این فناوری به دلیل تحول‌پذیری و قدرت تاثیر فراوانی که در حوزه های مختلف دارد، یکی از پویا‌ترین و بحث ‌انگیزترین رشته‌های علم و فناوری محسوب می‌شود.

از آنجا که نرخ تغییرات در این فناوری به مراتب بیشتر از فناوری های گذشته است پیش بینی می شود در طول دهه های آینده نیز پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات حضور خود را درحکم یکی از محورهای اساسی تغییر و نوآوری در صحنه ی تعلیم و تربیت جهان حفظ نماید.(جلالی و همکاران 1382)استفاده از این فناوری های جدید اطلاعاتی، در آموزش از مدتها پیش توسط محققان مورد توجه قرار گرفته است، بطوریکه آنان از مهارتهای مرتبط با رایانه، به عنوان ابزارهای خلاق در فعالیتهای فراگیران نام می برند آنان همچنین اینترنت[2] را یک ابزار قدرتمند و موثر یادگیری در عصر اطلاعات معرفی کرده اند و از آن به عنوان کلید آموزش در هزاره سوم نام برده اند. کیناسن[3] معتقد است استفاده از بزرگراه های اطلاعاتی، مهارت حل مسأله و تفکر انتقادی را در فراگیران رشد می دهد (کیناسن 1995 ص2).

امروزه مهارتهای کاربردی فناوری اطلاعات و ارتباطات، بالاخص اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای مهم فناوری اطلاعات علاوه بر بعد ارتباطی، در زمینه های مختلف کاربردهای فراوان و متنوعی پیدا کرده است به طوری که ریچاردسون[4]  می گوید: اینترنت در تقویت روابط پژوهشی و یادگیری در بین محققان، دانشگاهیان، دانشجویان، معلمان و فراگیران سراسر جهان توان بالقوه بالا و غیرقابل انکاری دارد.

رایانه و اینترنت تغييرات فراواني را در نحوة زندگي بشر به وجود آورده اند که موجب شده دولت ها سرمایه گذاری های عظیمی برای، افزایش ضریب نفوذ این فناوری و افزایش میزان کاربران در کشورها به عمل آوردند.  هر روز بر تعداد مراکزی که امکانات لازم جهت تسهیل دسترسی به این فناوری را فراهم میکنند افزوده می شود. به نظر می رسد دانشجویان بیشتر از سایر اقشار جامعه به  این فناوری روی می آوردند و به سرعت در کاربرد این دانش فنی مهارت پیدا می کنند. این واقعیت ضرورت توجه به این فناوری را آشکار می سازد، تا از این فناوری به عنوان یک فرصت و عامل محرک برای رشد آموزش و یادگیری بهره برداری شود.

بدون وجود افراد آموزش دیده، امکان استفاده از فرصت ها، مزایا و دستاوردهای جدید فناوری اطلاعات وجود نخواهد داشت. با اینکه دستیابی به اینترنت و کامپیوتر ضروری است ولی قطعاً کافی نخواهد بود. در این رابطه ضروریست برنامه ریزی لازم در خصوص آموزش اصولی و ساخت یافته تکنولوژی های جدید صورت پذیرد.

برخی بر این باور و اعتقاد هستند که آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات، مهمترین چالش کشورهای در حال توسعه به منظور مشارکت در اقتصاد دیجیتالی و سایر دستاوردهای جوامع اطلاعاتی مدرن، می باشد. آموزش و فراگیری نحوه استفاده از تکنولوژی های جدید، اولین مرحله در زمینه گسترش و استفاده مطلوب از این تکنولوژی ها محسوب می گردد. با توجه به اینکه یک جامعه شبکه ای، یک جامعه دانش محور خواهد بود، تعداد زیادی از پتانسیل ها و مزایا مستقیماً به توانائی استفاده از داده و اطلاعات به منظور تولید دانش بر می گردد. توسعه منابع انسانی، یکی از مهمترین مولفه های استراتژیک محسوب و از آن بعنوان مهمترین چالش استفاده از تکنولوژی های مدرن در کشورهای در حال توسعه، یاد می گردد.

در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه، میزان سواد عمومی دیجیتال بسیار پائین بوده و با اتکاء بر آنان نمی توان برنامه های مدونی را به منظور پیاده سازی جامع و گسترده تغییرات در سازمانهائی که به آنان نیاز دارند، تدوین نمود.

اینترنت، می بایست از طریق سیستم های آموزش پایه در هر کشور توسعه و بهبود یاید. بهبود در دستیابی به اینترنت، افزایش تعداد کامپیوترهای موجود در کلاس های درس و آموزش دانشجویان به منظور استفاده از فناوری دیجیتالی در کلاس های درس، باعث تولید نسل جدیدی از دانش آموزان  می گردد که دارای سواد عمومی مبتنی بر تکنولوژی اطلاعات می باشند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه تلاش خود را در جهت افزایش سواد دیجیتالی بر اساس برنامه های مدون ملی آغاز نموده اند. این برنامه با ارائه زیرساخت لازم (کامپیوتر و دستیابی به اینترنت)، افزایش مهارت و ایجاد محتوا (وب سایت ها و نرم افزارهای آموزشی)، امکانات لازم جهت پیشبرد اهداف برنامه ها از جمله افزایش سواد دیجیتالی را ارائه نموده اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور عام برای همه آحاد جامعه و به طور خاص برای برخی از گروه ها با موقعیت های خاص امکانات زیادی را فراهم می کند. دانشجویان به عنوان پیش قراولان تحولات ناشی از فناوری و سواد دیجیتالی به منظور بهره گیری هرچه بیشتراز امکانات و تسهیلات این فناوری ها می بایست از سواد دیجیتالی و اطلاعاتی مطلوب برخوردار باشند.

باتوجه به اهمیت فناوری های جدید در امر آموزش و به کارگیری آنها در نظام های آموزشی جهان در امور آموزشی و پژوهشی، کسب مهارتهای به کارگیری آنها در بین مدرسین و دست اندرکاران نظام آموزشی یکی از الزامات حرفه ای می باشد.

با گسترش روزافزون و غیرقابل انکار فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه و با توجه به تعریف جدید یونسکو از فرد باسواد مبنی بر ضرورت یادگیری سواد رایانه ای و دیجیتالی و اهمیت و ضرورت آموزش مهارتهای کاربردی این فناوری و استفاده بهینه و مطلوب از آن در سطح وسیع، از جمله در دانشگاه ها توسط دانشجویان، ضروریست با بررسی وضعیت موجود استفاده از اینترنت و عوامل موثر برآن امکان برنامه ریزی برای آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ارزیابی آموزشهای قبلی را فراهم آورد.

مهمترین و کارآمدترین مزیت بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش فقر اطلاعاتی در جامعه و در دسترس قرار دادن انواع اطلاعات، دانش و درنتیجه افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه است که موجب میشود متقاضيان اطلاعات، به سرعت و بي‌درنگ به زنجيره اي از اطلاعات ارزشمند دسترسي پيدا كنند.این فناوری ها در شيوه هاي سنتي اشاعة اطلاعات تغيير و تحولات اساسي ايجاد كرده اند این امر با توجه به اینکه قرن آینده قرن اطلاعات و مختصات جامعه ی اطلاعاتی است، می تواند در کاهش فقر اطلاعاتی، گسترش اطلاعات فراگیر درجامعه، کارآمدی و اثر بخشی جامعه نقش بسزایی داشته باش با توجه به اینکه انفجار اطلاعات بسیاری از ناممکن ها را ممکن ساخته، موضوع استفاده از تکنولوژی های جدید باید پیاپی مورد بازبینی دقیق و موشکافانه قرار گیرد

2-1-بیان مسأله

با ظهور و توسعه پدیده فناوری اطلاعات و ارتباطات روند تحولات جهانی باشتابی بیشتر با محوریت عنصر اطلاعات در حال گسترش است. این فناوري يک تخصص ميان رشته اي است جهت ايجاد امکان ارتباط از راه دور، دسترسي به اطلاعات و جلوگيري از انباشت و انحصار آن مورد استفاده قرار مي گيرد. مهمترین خصوصیات و ویژگی این فناوری تکیه بر تولید اشاعه و پردازش اطلاعات، در دسترس قرار دادن آن برای همگان در کمترین زمان ممکن، با حداقل هزینه ها و همه زمان ها و مکان هاست. به نحوی که مطالعات انجام شده در ارتباط با برنامه توسعه بیشتر کشورها موید این مطلب است که فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرایند رشد کشورهای گوناگون نقش کلیدی دارد

فناوری اطلاعات و ارتباطات را میتوان مجموعه ای از سخت افزارها ، نرم افزارها و فکر افزارها دانست که گردش اطلاعات و بهره ورداری از آن را ممکن می سازد. و ویژگی مهم آن این است که هم عاملی برای ایجاد تغییرات و هم ابزاری تغییر دهنده است. که از مجموعه وسیعی از فناوری ها از قبیبل ماهواره، ویدئو ، تلفن همراه، تلویزیون های کابلی، رایانه های خانگی و اینترنت تشکیل شده.

البته این نکته قابل توجه است که مهم‌ترين رهاورده اين فناوري را مي‌توان اينترنت به شمار آورد، گستردگي طيف اطلاعات و روزآمد بودن آن، اينترنت را اولين شاخص تجلي عصر اطلاعات ساخته است. اين دو عامل همگام با خدمات گستردة اينترنت، گروه‌هاي مختلف استفاده‌كننده گان از جمله دانشمندان و محققان را به استفاده از اين شبكة جهاني ترغيب كرده است و امروزه تقريباً در تمامي حوزه ها از قابليت هاي اينترنت براي انجام فعاليت‌‌‌هاي علمي، آموزش و پژوهش استفاده میشود.

البته باید توجه داشت که، رایانه و شیکه جهانی این امکان را فراهم میکند که با سرعت بیشتر و عملکرد بهتر به فعالیت ها خود بپردازیم واز آنجايي که منابع انساني بيشترين تاثيرپذيري را از تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات و رسانه ها دارند، بديهي است اتخاذ تمهيداتي براي بكارگيري اين نوآوري ها درعرصه هاي مختلف حائز اهميت است.

این امر موجب شده بسیاری ازکشورها برآن شوندکه با استفاده از فناوری کامپیوتر و شبکه های اطلاعاتی انقلابی در آموزش ایجاد کنند که تاکنون بی سابقه بوده است.برای رسیدن به این منظور آماده کردن امکانات و تجهیزات در دانشگاه ها ضروری است ولی از همه مهم تر و زیربنایی تر آمادگی دانشجویان و استفاده کننده گان است. لذا یکی از اقدامات مهم و اساسی در آموزش عالی توجه به ارتقاء دانش و نحوه استفاده از اینترنت است. آمارهايي كه توسط سازمان‌ها و مؤسسات مختلف ارائه مي‌شود نيز حكايت از رشد و استفاده روزافزون از خدمات اينترنت در سراسر جهان از جمله ايران دارد

اهل علم به طور كلي و دانشجویان به طور خاص، از مصرف كنندگان اصلي اين فناوري هستند. اينترنت بخش مهمي از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشی و فراغتي دانشجویان را به خود اختصاص مي دهد.آنان برای کسب اطلاعات صحیح و موثق در زمان مناسب وبه شکلی قابل استفاده که می تواند از اتلاف منابع، وقت و انجام دوباره کاری های غیر ضروری بکاهد و مشکلات جستجو را به حداقل رساند و موجب تسهیل فرایند پژوهش شود و مرتبط ترین و معتبرترین منابع اطلاعاتی را برای پژوهش شناسایی کند از اینترنت استفاده میکنند.

دانشجویان برای آن که بتوانند از عهده وظایف پژوهشی خود برآیند و همچنین برای بالا بردن معلومات خود، از اینترنت برای کسب دانشی که به تفهیم بهتر مطالب درسی کمک کند، استفاده میکنند.تاثیر کاربرد این مهارت برای دانشجویان بیشتر از سایر اقشار احساس می شود لذا نظام آموزشی ما میبایست در کنار آموزشهای سنتی کلاسی از محیط الکترونیکی نیز استفاده کند.

باتوجه به افزايش روزافزون دانش آموختگان ،ونقش آنان در توليد علم ، اموراجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي ضروريست ميزان استفاده آنان از اينترنت براي دستيابي به دانش مورد بررسي قرار گيرد.تا دريابيم اين قشر عظيم تا چه حد با اينترنت آشنايي داشته واز آن استفاده مي نمايند. لذا در نوشتار حاضر پژوهشگر بر آن شده به بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر اموخنه های علمی دانشجویان رشته علوم و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز بپردازد.

3-1-اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه ضرورت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کسی پوشیده نیست. از ویژگی های فنآوری اطلاعات سرعت، دقت و بهره وری از زمان و نیروی انسانی است. این فناوری، تاریخی طولانی و بیش از هزار سال دارد که با اولین نقاشی ها در غارها و ابداع نوشتن و اختراع چاپ در سال های 1500 شروع شد.

واژه فناوری اطلاعات اولین بار از سوی لیویت وایزلر در سال 1958 به منظور بیان نقش رایانه در پشتیبانی از تصمیم گیری ها و پردازش اطلاعات در سازمان ها به کار گرفته شد. آن زمان مصادف با آغاز انقلاب فناوری بود. اگر موتور بخار و اشکال جدید نیرو را دستاورد انقلاب صنعتی در 150 سال گذشته بدانیم، رایانه و تجهیزات ارتباطی نیز حاصل انقلاب فناوری در نیمه قرن بیستم بوده است.

در آغاز عصر فناوری تکنولوژی، کامپیوترهای بزرگ[5]  بسیار گران و محدود به سازمان های خاص بود پس از آن رایانه های کوچک یا شخصی در میانه های دهه 1960 عرضه شدند. و با یک روند ثابت طی 20 سال کامل گردیدند تا در اوایل دهه 1980 خرید رایانه شخصی، با حجم پردازش داده هایی به اندازه حجم  داده های اولیه صنعتی و با شکستن قیمت آن ممکن شد.

شاید حادثه ای که بزرگترین تاثیر را بر فناوری اطلاعات و ارتباطات امروزی داشت، اختراع ریز پردازنده ها در سال 1971 بود. دهه 1980 آغازی برای انتقال اطلاعات توسط ابزارهایی چون پست تصویری تلکس و مودم بود. صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیوسته و سریع از دهه 1990، از طریق اطلاعات دیجیتالی با هر محتوایی ( علامت، صدا، نور و .. ) برای پردازش کردن، ذخیره سازی و بازیابی اطلاعات رو به گسترش است.

در دهه های اخیرجهان شاهد تغییرات بنیادی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… بوده است. صاحب نظران بر این عقیده اند که این تغییرات که از همگرایی رایانه ها وفناوری ارتباط (اینترنت) و جذب آنها در جامعه به وجود می آید، بعضی مواقع “جامعه اطلاعاتی” نامیده میشود. مهمترین و کارآمدترین مزیت بهره مندی از فناوری اطلاعات و ارتباطات کاهش فقر اطلاعاتی در جامعه و در دسترس قرار دادن انواع اطلاعات، دانش و در نتیجه افزایش سطح آگاهی های عمومی جامعه است.

فناوريهاي ارتباطي و اطلاعاتي به عنوان ابزاري نو، هم كاركرد ارتباطي و هم كاركردهاي ديگري از قبيل آموزشي، اطلاع‎رساني و … دارند. اين فنّاوريها مي‎توانند تغييرات و تحولاتی را درپی داشته باشند، همان‎گونه كه ورود فنّاوريهايي نظير، راديو و تلويزيون داشته است.

این تحولات تاثیر عمیقی روی آموزش عالی، دانشگاه ها و اجزا آن، شامل: استادان، دانشجویان ومنابع اطلاعاتی و ارتباطی داشته، از آنجا که ثروتمندترين كشورها و جوامع انساني، آنهايي هستند كه بيشترين دانش و آگاهي و اطلاعات را در اختيار دارند و یکی از مهمترین عوامل موثر بر پیشرفت علم وتولید اطلاعات و ارتباطات، ارتباط بین دانشجویان و محققین و دانشمندان ،ودسترسی به منابع اطلاعات به روز میباشد(اخوتی.1377). از جمله مباحث مطرح در حوزه دانشگاهی نقش این فناوری در افزایش سطح یادگیری است لذا بررسی تاثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بطور خاص اینترنت در میان دانشجویان ضروری به نظر میرسد. به همین منظور اینجانب موضوع بررسی تاثیر کاربرد اینترنت بر آموخته های علمی دانشجویان را انتخاب کرده تا بدین وسیله در روشن شدن تاثیرات این فناوری گامی هرچند کوچک برداشته باشم

information and communication technology -[1]

internet -[2]

Kinyansen-[3]

 rechardson -[4]

[5]– main frame

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه علل گرايش مديران و کارکنان روابط عمومي به استفاده از سامانه‌هاي پيامکي
 • پايان نامه بررسي ميزان وعوامل بهره مندي کارکنان سازمان صنايع هوايي از بزرگراه هاي اطلاعاتي با تاكيد بر نقش اينترنت
 • پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122