پايان نامه بررسي تاثير کاهندگي بر ظرفيت فروريزش سازه هاي چند درجه آزادي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاثير کاهندگي بر ظرفيت فروريزش سازه هاي چند درجه آزادي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 186 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تاثير کاهندگي بر ظرفيت فروريزش سازه هاي چند درجه آزادي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده. 1
فصل اول: مقدمات
1-1. مقدمه. 3
1-2. بیان مسئله. 4
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق. 5
1-4. اهداف تحقیق 6
فصل دوم: مفاهیم پایه و کلیات
2-1. بررسي نظريه‌هاي پيرامون موضوع تحقيق. 8
2-1-1. مدل ایبارا-کراوینکلر (Ibarra-Krawinkler) 9
2-2. بررسي تحقيق‌هاي انجام شده 15
2-2-1. تاثیرات  15
2-2-2. تاثیرات کاهندگی 17
2-3. چاچوب نظری تحقیق. 18
2-3-1. زوال مقاومت (Strength  Degredation): 20
2-3-2. زوال سختی(Stiffness Degredation):. 21
2-3-3. باریک شدگی(Pinching): 22
2-4. مدل تحلیلی تحقیق 22
2-4-1. تحليل استاتيکي غيرخطي 22
2-4-1-1. اساس تحليل استاتيکي غيرخطي 23
2-4-1-2. مزايا و نتايج قابل حصول از آناليز پوش­اور 24
2-4-1-3. الگوي بارگذاري جانبي 25
2-4-1-4. منحنی رفتاری 26
2-4-2.  تحليل ديناميكي غيرخطي. 27
2-4-2-1.  معادلات تعادل جهشي 28
2-4-2-2.  روش انتگرال‌گيري مستقيم. 29
2-4-2-3.  روش نيومارك. 31
2-4-3.  مدل سازی ریاضی در آنالیز دینامیکی غیرخطی 33
2-4-3- 1. مدلسازی سازه­ای. 34
2-4-3-2.  مدلسازی المان­ها. 34
2-4-3-3. مدلسازی هیسترتیک 35
فصل سوم: روش تحقیق
3-1. روش طرح و تحقیق 40
3-2. فرآیند تحقیق 41
3-2-1. انتخاب زمین لرزه سطح حداکثر زلزله محتمل(MCE)و طیف بازتاب شتاب 42
3-2-2. سازگاری روش با تعاریف ضرایب عملکرد لرزه­ای در آیین­نامه­های فعلی 43
3-2-3. تعریف ایمنی سازه­ها در قالب نسبت محدوده فرو ریزش. 46
3-2-4.  تعریف کمّی از طریق شبیه­سازی غیرخطی. 47
3-2-5. مبانی تعیین الزامات طراحی. 48
3-2-6. توسعه مدلهای نمونه­ای برای پوشش فضای طراحی سیستمهای سازه­ای. 50
3-2-6-1. نحوه توسعه مدلهای نمونه­ای در روش ارزیابی عملکرد FEMA P695. 50
3-2-6-2. مسائل پیکربندی سازهای 52
3-2-6-3. آثار رفتار لرزهای 55
3-2-7. گروه­های عملکردی. 55
3-2- 8.  طراحی مدلهای نمونه­ای. 58
3-2- 8-1. ایده­آلسازی در مدلسازی. 60
3-2- 8-2. پیکربندی پلان و ارتفاع 61
3-2-9. نحوه ایده­آلسازی جهت ساخت مدلهای غیرخطی نمونه­ای شاخص 62
3-2-9-1. مدهای فروریزش شبیه­سازی شده در مدل غیرخطی. 63
3-2-9-2. مدهای فروریزشی شبیه­سازی نشده در مدل غیرخطی. 66
3-2-10. آنالیز مدلها 67
3-2-10-1. دسته رکوردهای زمینلرزه­های انتخاب  در روش ارزیابی عملکرد FEMA P695. 68
3-2-10-2. نحوه مقیاس نمودن رکوردهای زلزله. 70
3-2-10-3. آنالیز استاتیکی غیرخطی (پوش­اور). 72
3-2-10-4. آنالیزهای غیرخطی دینامیکی (تاریخچه زمانی). 74
3-2-10-5. آنالیز دینامیکی افزایشی در روش ارزیابی عملکرد FEMA P695. 75
3-2-10-6. استخراج منحنی آسیب پذیری فروریزش با استفاده از آنالیزهای IDA 76
3-2-10-7. محاسبه ظرفیت فروریزش میانه و نسبت محدوده فروریزش مدلهای نمونه­ای شاخص. 77
3-2-11. ارزیابی عملکرد سازه­ها. 79
3-2- 11-1. معیار ارزیابی گروه­های عملکردی و مدلهای نمونه­ای شاخص. 80
3-2-12. مقادیر قابل قبول احتمال فروریزش سازه­ها در روش ارزیابی عملکرد FEMA P695. 82
3-2- 12-1. نسبت محدوده فروریزش اصلاح شده 82
3-2- 12-2. ضرایب شکل طیفی 83
3-2- 13. عدم قطعیت کل در ارزیابی فروریزش سیستم­های مقاوم لرزه­ای. 84
3-2- 14. ترکیب منابع عدم قطعیت در ارزیابی عملکرد فروریزشی سازه­ها. 87
3-2- 15. محاسبه مقادیر عدم قطعیت کل در ارزیابی عملکرد سیستمهای سازه­ای مختلف 89
3-2- 16. تاثیر میزان عدم قطعیت کل بر نسبت محدوده فروریزش مجاز. 90
3-2- 17. مقادیر نسبت محدوده فروریزش مجاز در روش ارزیابی عملکرد FEMA P695 92
3-2-18. ارزیابی صحت ضریب رفتار (R). 93
3-3. معرفی نرم­افزار OpenSees 95
3-3-1.  ساخت مدلهای غیرخطی برای مدلهای نمونه­ای شاخص در نرم­افزار OpenSees. 97
3-3-2.  اعضای تیر و ستون. 99
3-3-2-1. چشمه اتصال. 99
3-3-2-2. مقاطع کاهش یافته تیر ( RBS ). 101
3-3-2-3. مفاصل پلاستیک ستونها. 101
3-3-3. اثرات  در مدلسازی. 102
3-3-4. سایر ملاحضات در ساخت مدل غیر خطی 102
فصل چهارم:  مدل­سازی و تحلیل عددی
4-1. انتخاب مدلهای نمونه­ای شاخص برای سیستم قاب خمشی ویژه فولادی 105
4-2. توسعه مدلهای نمونه­ای بر مبنای مدل نمونه­ای شاخص اولیه 106
4-2- 1. تعیین گروه­های عملکردی برای سیستم قاب خمشی ویژه فولادی 108
4-2- 2. معرفی الگوهای مدلسازی ارائه شده برای قابهای خمشی. 109
4-3. آنالیز پوش­اور سازه­های قاب خمشی ویژه فولادی. 113
4-3-1. انتخاب ترکیب بار ثقلی 113
4-3-2. توزیع نیروی جانبی زلزله بین گره­های مدل. 114
4-3-3. محاسبه تغییر مکان هدف. 114
4-3-4. اعمال تغییر مکان هدف و اجرای آنالیز پوش­اور 115
4-3-5. نکاتی در خصوص همگرایی عددی در آنالیزهای پوش­اور 115
4-3-6. تحلیل نتایج آنالیز پوش­اور. 130
4-4.آنالیز IDA سازههای قاب خمشی ویژه فولادی و محاسبه نسبت محدوده فروریزش 131
4-4-1. نحوه انجام آنالیزهای دینامیکی افزایش (IDA). 131
4-4-2. آنالیزهای دینامیکی (IDA) انجام شده جهت ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه فولادی 133
4-5. محاسبه سطح فروریزش میانه  و نسبت محدوده فروریزش  در آنالیزهای IDA 140
4-6. نتایج ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه فولادی مطابق با FEMA P695 142
4-6-1. محاسبه نسبت محدوده فروریزش اصلاح شده (ACMR) با در نظر گرفتن اثرات شکل طیفی. 143
4-6-2. محاسبه میزان عدم قطعیت کل (βTot) در پروسه ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه فولادی 143
4-6-3. محاسبه نسبت محدوده فروریزش مجاز جهت ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه فولادی. 144
4-7. ارائه نتایج نهایی ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه فولادی. 145
4-8. ارزیابی صحت ضریب رفتار (R) و مناسب بودن عملکرد لرزه­ای سیستم قاب خمشی ویژه فولادی 147
4-9. مقایسه ارزیابی عملکرد سیستم قاب خمشی ویژه با و بدون کاهندگی تحت تاثیر زلزله­های حوزه دور 148
4-9-1. بررسی روال تغییرات AMCR مدلهای نمونه­ای بر حسب ارتفاع سازه­ها 150
4-9-2. بررسی روال تغییرات ACMR مدلهای نمونه­ای بر حسب پریود مد اول ارتعاش سازه­ها (Tl). 152
4-9-3. بررسی روال تغییرات ضریب ایمنی (Safety Factor) مدلهای بر حسب پریود مد اول ارتعاش سازه (Tl)         154
4-10. مقایسه نتایج بدست آمده با سایر تحقیقات. 156
فصل پنجم: نتیجه گیری
5-1. مقدمه. 159
5-2. نتیجه­ گیری.

منابع

1-Ibarra L.F., Medina R.A. and Krawinkler, H .(2005). Hysteretic models that incorporate strength and stiffness deterioration, Earthquake Engineering and Structural Dynamics; 34(12): 1489-1511

2-Rahnama, M. and Krawinkler, H .(1993). Effect of Soft Soils and Hysteresis Models on Seismic Design Spectra, Ph.D. Dissertation, Report No. 108, Department of Civil Engineering, Stanford University, CA.

3-Luis F. Ibarra and Helmut Krawinklre .(2005). Global Collapse of Frame Structures under Seismic Excitations, The John A. Blume Earthquake Engineering Center. Department of Civil and Environmental Engineering Stanford University.

4-Dimitrios Lignos and Helmut Krawinkler .(2012). SIDESWAY COLLAPSE OF DETERIORATING STRUCTURAL SYSTEMS UNDER SEISMIC EXCITATIONS, The John A. Blume Earthquake Engineering Center. Department of Civil and Environmental Engineering Stanford University.

5-FEMA .(1995). Interim Guidelines: Evaluation, Repair, Modification and Design of Welded Steel Moment Frame Structures, Rep No FEMA-267 SAC 95-02, SAC Joint Venture, Federal Emergency Management Agency, Washington, DC.

6-FEMA 355C .(2000). State of the Art Report on Systems Performance of Steel Moment Frames Subject to Earthquake Ground Shaking, prepared by the SEAOC, ATC, and CUREE Joint Venture for the Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C. (FEMA Publication No. 355C)]

7-Naeim, F., Skliros, S., Reinhorn, A.M. and Sivaselvan, M.V .(1999). Effect of Hysteretic Deterioration Characteristics on Seismic Response of Moment Resisting Steel Structures, SAC/BD-99/18, SAC Joint Venture.

8-Federal Emergency Management Agency .(2000). Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings, FEMA356, Washington, D.C.

9-Bathe, K.J .(1990).  Finite Element Procedure, Prentice-Hall

10-Powell, G.H .(1993). Drain-2DX Element Description and User Guide for Elements, Structural Engineering Mechanics and Materials Report No.93/18, University of California, California.

11-Lignos, D.G .(2008). Sidesway collapse of deterioration structural systems under seismic excitations, Ph.D. Dissertation, Department of Civil and Enviromental Engineering, Stanford University , Stanford, CA.

چکیده

با توجه به پیچیدگی مکانیزم شکست سازه در هنگام فروریزش تحت اثر زلزله، این پژوهش میزان تاثیر کاهش مقاومت و سختی را ایمنی سازه­ها در زمان فروریزش سازه­های با درجات آزادی مختلف را ارائه می­دهد. بدین منظور با استفاده از شیوه ارزیابی عملکرد FEMA P695 میزان فروریزش 14 مدل قاب خمشی ویژه فولادی 3 دهانه شامل 4 مدل در دوره زمانی پریود بلند و 3 مدل در دوره زمانی پریود کوتاه با دهانه­های 5 و 8 متر و ارتفاع ثابت 3.2 متر تحت اثر 22 رکورد زلزله (هر زلزله در 2 جهت) پیشنهادی FEMA P695، در دو حالت با و بدون کاهش مقاومت و سختی اعضا،  توسط نرم­افزار Opensee و MATLAB مورد بررسی قرار گرفته­اند. در این راستا ابتدا با استفاده از آنالیز پوش­اور مودال پارامترهای حساس بر رفتار سازه در سطح فروریزش محاسبه شده و سپس سطح فروریزش از طریق آنالیز IDA با در نظر گرفتن عدم قطعیت­های تحریک لرزه­ای محاسبه می­شوند. لازم به ذکر است که مدل­های استفاده شده در این پژوهش با توجه به الزامات FEMA P695 بر اساس آیین­نامه­ای ASCE/SEI 7-05   طراحی شده­اند. با مقایسه نرخ فروریزش بر اساس روش ارزیابی عملکرد پیشنهادی با معیارهای مطرح شده در روش آنالیز IDA، مشاهده گردید که سازه­های با کاهش مقاومت و سختی حاشیه­ای ایمنی بیشتری نسبت به سازه­های بدون کاهش مقاومت و سختی در مقابل فروریزش را دارا می­باشند.

کلمات کلیدی: رفتار کاهنده، ظرفیت فروریزش، کاهش مقاومت، قاب خمشی فولادی، تحلیل دینامیکی افزایشی

فصل اول مقدمات

1-1. مقدمه

مطالعه زلزله به قرنهای متمادی در گذشته بر می­گردد. امروزه نیز زندگی و اموال صدها میلیون نفر از مردم جهان با خطر بزرگ ناشی از زلزله­ها روبرو می­باشد. سلامت تعداد زیادی از اقتصادهای محلی، ناحیه­ای و حتی ملی نیز در معرض خطر زلزله­ها می­باشند و این مخاطرات در کشورهای مختلف یکسان نیست و تحت شرایط مختلفی قرار دارد. در این میان بخاطر پیچیده­گیهای همراه با زلزله­های بزرگ اغلب روزها، هفته­ها و ماه­ها وقت نیاز است تا فاجعه ناشی از زلزله درست درک شود. زمان در مناطق زلزله زده عامل مهمی است و هر گونه تاخیر در درک میزان فاجعه در پاسخهای بعدی زلزله و تخمین خسارتهای مالی و اجتماعی بعد از آن تاخیر ایجاد خواهد کرد. جنبه­هایی از زلزله از قبیل طبیعت زلزله شناختی، مهندسی زلزله و عواقب اقتصادی آن باید قبل از رخ دادن زلزله شناخته شود.

در این میان هدف اصلی مهندسی زلزله جلوگیری از فروریزش ساختمانهای است، که در معرض زلزله قرار دارند. فروریزش سازه به علت کاهش مقاومت سازه در برابر بارهای گرانشی وارده بر سازه­ای که در معرض زلزله  قرار گرفته است، اتفاق می­افتد. از نظر مالی فروریزش همراه با خرابی ساختمان و از دست رفتن هزینه مصرف شده برای ساخت آن است، اما باید توجه داشت که فروریزش سازه منبع اصلی مرگ و میر انسانهایی است، که در آن مکان به زندگی مشغول هستند، بنابراین از نظر فنی و مهندسی نیاز به بررسی احتمال، زمان، شیوه خرابی سازه و سطح ایمنی یک سازه در برابر فروریزش می­باشد.

1-2. بیان مسئله

با توجه به مشاهدات زلزله ­های گذشته متوجه می­شویم فروریزش در دو حالت صورت می­گیرد که حالت اول بدلیل افزایش بیش از اندازه جابجایی سازه تحت بارهای جانبی، در ساختمان ناپایداری دینامیکی بوجود آمده و موجب خرابی می­گردد. در حالت دوم تحت اثر ، اعضای سازه که تحت نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی قرار می­گیرند، حتی جزئی ترین لنگر خمشی باعث بوجود آمدن انحنا و خیز در عضو تیر-ستون میشود که این انحنا باعث میشود که در اثر نیروی محوری موجود لنگر خمشی ثانویه­ای بوجود آید این فرایند تا آنجا ادامه می یابد که بالاخره عضو مورد نظر یا به تعادل برسد یا در اثر تشدید از هم فروپاشد. عملا در سازه ها بدلیل اینکه اعضایی همچون ستون یک انحنای اولیه دارند که میتواند ناشی از نقص عضو یا خطا در اجرا باشد این پدیده همواره رخ میدهد. در نوع اول فروریزش بصورت آبشارگونه رخ می­دهد، به بیان دیگر فروریزش بشکل کلی صورت می­گیرد. اما در نوع دوم ابتدا از یک عضو شروع شده سپس به باقی اعضا سرایت کرده و نهایا منجر به فروریزش کلی سازه می­گردد، که به آن فروریزش جزئی می­گویند.

در سالهای گذشته پژوهشگران چندین روش ارزیابی فروریزش را ارائه کرده­اند. آنها مستقلا بر روی میزان تاثیر    بر ظرفیت فروریزش یک سازه تحقیق کرده­اند. اما  بعضی دیگر بر روی کاهندگی غیرخطی مدلهای اتصالات که بصورت تجربی می­توان آزمایش انجام داد، کار کرده­اند؛ چرا که رفتار سازه در هنگام زلزله وارد حوزه غیرخطی می­شود. میزان کاهندگی سیستم توسط منحنی­های هیسترتیک نمایش داده می­شود که در فصول بعدی بطور مفصل در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

ارزیابی ایمنی سازه مستلزم توانایی پیش­بینی کاهش پاسخ دینامیکی سیستم سازه است. البته باید توجه داشت که موضوع فوق برای ساختمان­هایی قدیمی­تر، که کاهش مقاومت و سختی در آنها از تغییر شکلهای کوچک آغاز می­شود مشکل است، زیرا که شبیه سازی مدلهای هیسترتیک آنها امکان ندارد، بنابراین معمولا فروریزش کلی با یک دریفت قابل قبول یا دستیابی به محدوده تغییر شکل در هر کدام از اجزای سازه­ای بررسی می­شود. البته باید توجه کرد که برای توسعه یک روش سیستماتیک، تمام منابع فروریزش کلی می­بایست ادغام شوند. در این روش می­بایست شامل تاثیر کاهش مقاومت و تاثیرات در فروریزش سازه باشد.

1-3. اهميت و ضرورت تحقيق

در هنگام بروز زلزله های مختلف یک سازه رفتارهای گوناگونی از خود نشان می­دهند و با توجه به شدت زلزله سازه می­تواند در حوضه رفتار خطی بماند و یا اینکه وارد حوضه رفتار غیرخطی شود. با توجه به اینکه فروریزش سازه در محدوده رفتار غیرخطی صورت می­گیرد بنابراین این موضوع که فروریزش در چه ناحیه­ای از رفتار صورت بگیرد، مهم است. ضمن اینکه حداکثر شدت زلزله­ای که یک سازه پایداری دینامیکی خود را در آن حفظ می­کند برای ما مشخص می­شود. هر چه میزان پایداری دینامیکی سازه در حوضه رفتار غیرخطی بیشتر باشد فروریزش آن سازه دیرتر صورت می­گیرد و این بدین معنی است که سازه شدت زلزله­ی بیشتری را می­تواند تحمل کند. قابلیت پیش بینی فروریزش سازه­ها با افزایش  اطلاعات در مورد خصوصیات و ویژگیهای اجزا بتنی و فولادی سازه­ها بیشتر خواهد شد.

البته مهمترین علت بررسی فروریزش سازه­ها کاهش صدمات جانی پس از زلزله است، چرا که پس از زلزله چنانچه سازه­هایی با ظرفیت فروریزش بالا داشته باشیم تلفات پس از زلزله نیز کاهش پیدا می­کند ولی در صورت پایین بودن ظرفیت فروریزش تلفات افزایش پیدا می­کند، از طرفی کاهش فروریزش سازه­ها خسارات مادی نیز کاهش پیدا می­کند.

1-4. اهداف تحقیق

هدف اصلی این پایان نامه توسعه روش برای ارزیابی فروریزش کلی سازه در قاب­های خمشی ویژه فولادی می­باشد. در این پژوهش میزان تاثیر کاهش مقاومت اعضای سازه با عدم کاهش مقاومت اجزا سازه بر ظرفیت فروریزش مورد بررسی قرار می­گیرند. ارزیابی فروریزش بر اساس اندازه­گیری روابط شدت که میزان شدت نسبی حرکت زمین  به پارامترهای مقاومت سازه­ای است، انجام می­شود که شدت نسبی در فروریزش به ظرفیت فروریزش گفته می­شود. در این بین در مدلسازی و استفاده از مواد مورد استفاده در مدلسازی ابهامات زیادی وجود دارد، هرچند روابطی آماری جهت مشخص کردن این ابهامات وجود دارد که از آنان بعنوان پایه­ای برای مدل­سازی و مواد بکار رفته استفاده می­شود. حال چنانچه با وجود این ابهامات تحلیل درستی از پیش بینی فروریزش کلی تحت اثر کاهش مقاومت اجزاء سازه بدست بیاوریم، اما هنوز هم موانع زیادی برای یک تحلیل کاملا واقعی بر سر راه ما در مورد چگونگی پیش بینی ظرفیت فروریزش سیستم­های سازه­ای وجود خواهد داشت که صرفا با گذشت زمان و انجام آزمایش­های بیشتر بر روی مدل­هایی که نزدیکی بیشتری به ساختمان­های واقعی داشته باشند، می­توان این مشکلات و ابهامات را کمتر نمود. اجزای روش بکار رفته در این پژوهش عبارتند از:

– توسعه مدل­های سازه­ای دارای کاهش مقاومت و عدم کاهش مقاومت اعضا با ترکیب تمام فاکتورهای مهم که در فروریزش کلی موثر هستند.

– محاسبه ظرفیت فروریزش برای مجموعه­ای از مدل­های سازه­ای.

– ارزیابی اندازه­گیری آماری ظرفیت فروریزش و تاثیر ابهامات در مدلها و حرکات زمین و پارامترهای سازه­ای در این اندازه­گیری آماری.

– ارزیابی ظرفیت فروریزش مدل­ها در دو حالت با و بدون کاهندگی اعضا

فصل دوم مفاهیم پایه و کلیات

2-1. بررسي نظريه‌هاي پيرامون موضوع تحقيق

همانگونه که در فصل قبل ذکر شد، فروریزش در دو نوع کلی و جزئی صورت می­گیرد که در این پایان­نامه تحقیق در مورد فروریزش تحت بارگذاری سیکلی همراه با و بدون کاهش مقاومت و سختی اعضا انجام می­گیرد. ارزیابی این حالت از فروریزش بر اساس مدلهای هیسترتیک که مستقیما وابسته به کاهش سختی و مقاومت می­باشد، صورت می­پذیرد. شیوه کاهش این دو پارامتر بستگی به نوع بارگذاری انجام شده دارد. اولین حالت بارگذاری مونوتونیک و دومین حالت بارگذاری سیکلی می­باشد. نتایج آزمایش برای دو نمونه مشابه تحت بارگذاری مونوتونیک و سیکلی در شکل (2-1) نشان می­دهد که در بارگذاری مونوتونیک، مقاومت پس از رسیدن به نقطه حداکثر با منحنی مماس منفی دنبال شده است که این به معنی لزوم لحاظ شاخه با شیب منفی در منحنی پوش هیسترتیک (back-bone) می­باشد. علاوه بر آن

در بارگذاری سیکلی مقاومت با تعداد و دامنه سیکل­ها زوال می­یابد حتی اگر به تغییر شکل متناظر با نقطه حداکثر هم نرسیده باشد.

زوال مقاومت بعد از رسیدن به نقطه حداکثر هم ادامه دارد.

سختی بار برداری هم کاهش می­یابد.

سختی بارگذاری دوباره هم با سرعت کاهش می­یابد.[1]

از چهار حالت مشاهده شده فوق به عنوان چهار مود کاهنده غالب در فتار غیرخطی سیکلی یاد می­شود. در این بین مدل­های زیادی ارائه شده است که ما در بین به مدل زیر که در سال­های اخیر بصورت گسترده از آن استفاده شده است می­پردازیم.

2-1-1. مدل ایبارا-کراوینکلر (Ibarra-Krawinkler)

این مدل اولین بار در سال 1993 توسط Krawinkler  و  Rahnama [2]  مطرح و به طور گسترده­ای در طی 10 سال اخیر اصلاح و استفاده شد تا اینکه نسخه تکمیلی آن در سال 2005 توسط ایبارا-کراوینکلر (Ibarra-Krawinkler) ارائه شد؛ جزئیات به طور کامل در منبع [1] تشریح شده است. سه جزء اصلی این مدل به قرار زیر است:

منحنی پوش هیسترتیک (back-bone) که رفتار اولیه یک سیستم بدون کاهندگی سیکلی را به وسیله تعیین حدود مقاومت و تغییر شکل تعریف می­کند.

یک مجموعه قوانین مشخص که مدل هیسترتیک را بین حدود تعیین شده توسط منحنی پوش هیسترتیک (back-bone) تعریف می­کند.

مجموعه قوانینی که چهار مود کاهندگی را با توجه به حدود منحنی پوش هیسترتیک (back-bone) تعریف می­کند.

منحنی پوش هیسترتیک (back-bone) که رفتار هیسترتیک اعضای سازه به آن محدود می­شود در آن برای ساده­سازی هرچه بیشتر از متوسط سخت­شدگی سیکلی استفاده شده است شکل (2-2).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122