پايان نامه بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان (از آغاز تا پيدايش آل‌کيا)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان  (از آغاز تا پيدايش آل‌کيا) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 233 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تاريخ تشيع در گيلان و ديلمان  (از آغاز تا پيدايش آل‌کيا) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم
1-1- کلیات و شناسه تحقیق 2
1-1-1- تبیین موضوع 2
1-1-1-1- قلمرو زمانی پژوهش 2
1-1-1-2- قلمرو مکانی پژوهش 2
1-1-1-3- قلمرو موضوعی پژوهش 2
1-1-2- ضرورت واهمیت پژوهش 3
1-1-3- نوآوری پژوهش 3
1-1-4- پرسش‌های پژوهش 3
1-1-6- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات 4
1-1-7- معرفی و بررسی منابع 4
1-1-7-1- تواریخ عمومی 5
1-1-7-1-1- تاریخ الامم والملوک (تاریخ طبری) 5
1-1-7-1-2- مروج الذهب 5
1-1-7-1-3- تجارب الامم 6
1-1-7-1-4- الکامل فی التاریخ 6
1-1-7-2- فتوح نگاری 6
1-1-7-3- تاریخ نگاری زیدیان 7
1-1-7-3-1- کتاب المصابیح من اخبار المصطفی والمرتضی والائمه من ولدهما الطاهرین 7
1-1-7-3-2- الافاده فی التاریخ الائمه الساده 7
1-1-7-3-3- الحدائق الوردیه فی مناقب الائمه الزیدیه 8
1-1-7-3-4- مآثرالابرار فی تفصیل مجملات جواهر الاخبار (اللواحق الندیه بالحدائق الوردیه) 8
1-1-7-4- تواریخ محلی؛ 9
1-1-7-4-1- تاریخ طبرستان 9
1-1-7-4-2- تاریخ گیلان ودیلمستان 9
1-1-7-4-3- تاریخ طبرستان ورویان ومازندران 10
1-1-7-5- کتابهای جغرافیا 10
1-1-7-5-1- کتاب احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم 10
1-1-7-5-2- معجم البلدان 11
1-1-7-5-3- آثار البلاد و اخبار العباد 11
1-1-7-5-4- تقویم البلدان 12
1-1-7-6- خراجنگاری‌ها 12
1-1-7-7- رجالنگاری 12
1-1-7-8- طبقاتنگاری 13
1-1-7-9- انتساب‌نگاری 14
1-1-7-10- انساب‌نگاری 14
1-1-8- پیشینه تحقیق و پژوهشهای جدید؛ 14
1-1-8-1- کتاب سادات متقدمه گیلان، تألیف محمد مهدوی لاهیجانی 15
1-1-8-2- کتاب جنبش زیدیه در ایران، نوشته عبدالرفیع حقیقت 15
1-1-8-3-کتاب علویان طبرستان، تألیف ابوالفتح حکیمیان 16
1-1-8-4- تاریخ تشیع در ایران، نوشته رسول جعفریان 16
1-1-8-5- تاریخ گیلان، نوشته افشین پرتو 16
1-1-8-6- کتاب دیلمیان، تألیف سیدرضا فندرسکی 16
1-1-8-7- تاریخ گیلان پس از اسلام، نوشته قربان فاخته 17
1-2- مفاهیم اساسی تحقیق 17
1-2-1- مفهوم‌شناسی شیعه و تشیع 17
1-2-1-1- واژه‌شناسی شیعه و تشیع 17
1-2-1-2- فرقه‌های تشیع 19
1-2-1-2-1- اثناعشریه 19
1-2-1-2-2- زیدیه 20
1-2-1-2-3- اسماعیلیه 21
1-2-1-3- جغرافیای تاریخی تشیع 22
1-2-2- قلمروشناسی گیل ودیلم 24
1-2-2-1- جغرافیای تاریخی گیل ودیلم 24
1-2-2-2- معرفی شهرها و نواحی و آبادیهای گیل ودیلم 27
1-2-2-2-1- لاهیجان 27
1-2-2-2-2- هوسم 28
1-2-2-2-3- رودبار 29
1-2-2-2-4- سلاوند 29
1-2-2-2-5- کوتم 30
1-2-2-2-6- فومن 30
1-2-3- واژه‌شناسی گیل ودیلم 31
1-2-3-1- بررسی نژاد واصطلاح گیل ودیلم 31
1-2-3-2- بررسی انتسابات گیلی ودیلمی 33
1-2-4- ویژگی‌های طبیعی و اجتماعی و اقتصادی گیل ودیلم 34
فصل دوم: اسلام و تشیع در گیل ودیلم ازآغاز تا افول حکومت علویان
2-1- پیشینه آشنایی وبرخورد دیلمیان با مسلمانان 41
2-1-1- نخستین مسلمان دیلمی 41
2-1-2- برخورد دیلمی‌ها با مسلمانان در دوران خلفای نخستین 42
2-1-3- ستیز امویان با دیلمیان 43
2-1-4- ستیز عباسیان با دیلمیان 44
2-2- مهاجرت و ارتباط علویان با گیل ودیلم 45
2-2-1- حضور یحیی بن‌عبدالله در دیلم 46
2-2-1-1-زندگی سیاسی یحیی قبل از ورود به دیلم 46
2-2-1-2-ورود یحیی به دیلم و دلایل آن 48
2-2-1-3- تاثیر گذاری فرهنگی یحیی در دیلم 50
2-2-2- پناهندگی علویان به دیلم پس از شهادت امام رضا (ع) 51
2-2-3- ارتباط قاسم بن‌ابراهیم رسی با دیلمیان 52
2-2-4- پیروان محمد بن‌قاسم علوی در دیلم 53
2-2-5- مهاجرت علویان به دیلم پس از شهادت یحیی بن‌عمر علوی 53
2-3- دعوت دیلمیان از علویان و یاری آنان در تأسیس حکومت 54
2-3-1- دعوت و حمایت دیلمیان از حسن بن‌زید علوی 55
2-3-1-1- علت دعوت دیلمی‌ها از حسن بن‌زید (داعی کبیر) 55
2-3-1-2- پشتیبانی دیلمی‌ها از حسن بن‌زید در نبرد با طاهریان 56
2-3-1-3- حمایت دیلمی‌ها از داعی کبیر در برابر سپاهیان خلیفه عباسی 57
2-3-1-4- حمایت دیلمیان از حسن بن‌زید در مقابل صفاریان 58
2-3-1-5- اعتماد داعی کبیر بر دیلمیان و میزان تاثیر گذاری وی بر آنان 58
2-3-2- پشتیبانی دیلمیان از حسین بن‌احمد کوکبی علوی 59
2-3-3- تعامل دیلمیان با محمد بن‌زید 60
2-3-3-1- حمایت دیلمیان از محمد بن‌زید در برابر رافع بن‌هرثمه و سامانیان 60
2-3-3-2- اقدامات محمد بن‌زید در گیل ودیلم 61
2-3-2- فعالیت و قیام ناصر اطروش در گیل ودیلم 61
2-3-2-1- شخصیت‌شناسی ناصر 62
2-3-2-1-1- شخصیت و ویژگیهای فردی ناصر 62
2-3-2-1-2- شخصیت علمی ناصر 63
2-3-2-1-3- شخصیت مذهبی ناصر 65
2-3-2-1-4- دیدگاه زیدیان و مردم گیل ودیلم نسبت به ناصر 69
2-3-2-2- فعالیتهای دینی و فرهنگی ناصر با پشتیبانی حاکم دیلم 71
2-3-2-3- ناصر در عرصه سیاست گیل ودیلم 74
2-3-2-3-1- دعوت دیلمی‌ها از ناصر و حملات نخستین آنان به طبرستان 74
2-3-2-3-2- اختلاف حاکم دیلم با ناصر وحمایت دیلمی‌ها از اطروش 75
2-3-2-3-3- صلح ناصر با اهل سنت گیلان غربی 75
2-3-2-3-4- فتح طبرستان با کمک گیل ودیلم 76
2-3-2-3-5- حمایت دیلمیان از ناصر پس از کودتای حسن بن‌قاسم 77
2-3-2-4- اقدامات اجتماعی ناصر در گیل ودیلم 78
2- 3- 2- 4- 1- تلاش برای گسترش عدالت در جامعه 78
2-3-2-4-2- توجه جدی به فریضه امر به معروف ونهی از منکر در جامعه 79
2-3-2-4-3- تلاش برای نهادینه کردن شعار اهل بیت در جامعه 79
2-3-2-4-4- وضع قوانین بر بازار 79
2-3-2-4-5- نظارت بر کار پزشکان و دوا فروشان 80
2-3-2-4-5- احداث سازمان امور کشته شدگان در جنگ 80
2-3-2-5- اصلاحات اقتصادی ناصر 80
2-3-3- امارت داعی صغیر و فرزندان ناصر بر گیل و دیلم 81
2-3-3-1- پناه آوردن داعی صغیر به گیلان پس از شکست از جعفر بن‌ناصر 81
2-3-3-2- پناه آوردن فرزندان ناصر به گیلان وحمایت گیل ودیلم از آن دو 82
2-3-3-3- ورود دوباره داعی صغیر به گیلان 82
2-3-3-4- پناه گرفتن دوباره جعفر بن‌ناصر در گیلان 83
2-3-3-5- اختلافات ناصری‌ها و فرجام حکومت آنان 83
فصل سوم؛ تشیع در گیل و دیلم (از برافتادن حکومت علویان در طبرستان تا برآمدن دولت آل کیا)
3-1- بررسی قیامها و حکومت‌های شیعی گیل ودیلم تا ابتدای قرن هفتم 86
3-1-1- قیام حسن بن‌زید (م نیمه اول قرن 4)در دیلم 87
3- 1 -2- قیام زید قاضی علوی (م نیمه اول قرن 4) در دیلم 87
3-1-3- قیام الثائر فی الله (اول) علوی (م350ق) در گیل و دیلم 88
3-1- 3-1- حمله ثائر به طبرستان با کمک ماکان بن‌کاکی. 89
3-1-3-2- حمله ثائر به طبرستان به درخواست استندار رستمدار 89
3-1-3-3- روابط ثائر علوی با وشمگیر زیاری 89
3-1-3-4- اقدامات ثائر علوی در گیل ودیلم وفرجام کار او 90
3-1-4- حکومت القائم بالحق ثائری (م 352ق) در گیلان 91
3-1-5- حکومت الثائر فی الله دوم (م 360ق) برگیلان 91
3-1-6- حکومت ابومحمد ناصری (م نیمه دوم قرن 4) در گیلان 92
3-1-7- قیام وحکومت امیرکا ثائری (م نیمه دوم قرن 4) در گیلان 92
3-1-8- قیام و حکومت ابن‌داعی علوی (م360ق) در گیل ودیلم 93
3-1-8-1- ترک دیلم و ورود به بغداد برای علم آموزی 94
3-1-8-2- قیامهای ابن‌داعی قبل از ورود به گیل ودیلم 95
3-1-8- 3- ارتباط ابن‌داعی با آل بویه 96
3- 1- 8 – 4- قیام ابن‌داعی در گیل و دیلم به دعوت دیلمی ها 97
3-1- 8- 5- تجهیز سپاه توسط ابن‌داعی برای جهاد با روم 99
3-1- 7- 6- تلاش ابن‌داعی برای رفع اختلافات مذهبی زیدیان گیل ودیلم 99
3-1– 8- 6- ارتباط ابن‌داعی با اهل سنت 100
3-1-9- قیام وحکومت داعی ثائری (م اواخر قرن4) برگیلان 101
3-1-10- قیام الثائر بالله ثائری (م اواخر قرن4) در گیلان 101
3-1-11- قیام هادی صغیر (م اواخر قرن4) در دیلم 102
3-1-12- قیام المعتضد علوی (م اواخرقرن4) در دیلم 102
3- 1 – 13- قیام برکات علوی (م اواخرق4) در دیلم 103
3- 1- 14- قیام ابوالرضا علوی (م اواخر قرن4) در دیلم 103
3-1- 15- حکومت ابوزید ثائری (م اواخر قرن4) بر هوسم گیلا 104
3-1-16- حکومت ابوالفضل ناصری (م اواخر قرن4) در هوسم گیلان 105
3-1-17- حکومت کیا ابوالفضل ثائری (م اواخر4) در هوسم گیلان 105
3- 1– 18- قیام وحکومت مؤید بالله هارونی (م411ق) در گیل ودیلم 106
3-1-18- 1- زندگی نامه و سیره اجتماعی مؤید بالله هارونی 107
3- 1- 18- 2- جایگاه علمی مؤید بالله هارونی 108
3- 1- 18- 3- قیام مؤید بالله هارونی در گیل ودیلم 109
3-1-18-3-1-قیامهای اولیه مؤید بالله در گیل ودیلم 110
3-1-18-3-2- آخرین قیام مؤید بالله در گیل ودیلم و فرجام کار وی 110
3-1 -18- 4- امارت ابوعلی ناصری بر گیلان از سوی مؤید بالله 111
3-1-18-5- ارتباط مؤید بالله با صاحب بن‌عباد وزیر آل بویه 112
3-1-19- قیام ابوهاشم رسی علوی (م نیمه اول قرن5) در دیلم 113
3-1- 20- قیام المسدد بالله علوی (م نیمه اول قرن5) در دیلم 113
3-1-21- قیام الراضی بالله علوی (م نیمه اول قرن5) در دیلم 113
3-1-22- قیام المستظهر بالله علوی (م423ق) در لنجا دیلم 114
3-1-23- قیام حقینی کبیر (م نیمه اول قرن5) در دیلم 115
3-1-24- حکومت ابوطالب هارونی (م424ق) بر گیل و دیلم 115
3- 1- 24- 1-زندگینامه و جایگاه علمی ابوطالب هارونی 115
3- 24- 2- قیام و فعالیت سیاسی ابوطالب هارونی در گیل ودیلم 116
3-1-25- قیام ابوالفتح دیلمی (م443 یا 453ق) در دیلم 118
3-1-26- قیام المهدی لدین الله حقینی (م نیمه اول قرن5) در دیلم 118
3-1-27- حکومت ناصر هوسمی علوی (م472ق) در گیل ودیلم 119
3-1-28- قیام مرشد بالله علوی (م479ق) در دیلم 121
3-1-29- قیام المستعین بالله علوی (م472ق) در دیلم 122
3-1-30- قیام هادی علوی حقینی (490ق) در دیلم 123
3-1-31- قیام و حکومت ابوالرضا علوی کیسمی (م اواخر قرن5) درگیل و دیلم 124
3-1-32- قیام و حکومت ابوطالب اخیر علوی (م520ق) در گیل و دیلم 125
1-3-32-1- مخالفت مردم لاهیجان و برخی علمای زیدیه با او 126
1-3-32-2- درگیری وی با حسنی گرگانی و بد رفتاری با گیلانیان 126
3-1-32-3- حمایت برخی از خاندان ناصر و علمای ناصری از او 127
3-1-32-4- درگیری او با اسماعیلیان نزاری الموت 127
3-1-32-5- روابط او با زیدیان بیرون از گیل ودیلم 128
3-1-32-5-1- ارتباط با حاکم زیدی عمان و اعزام نیرو به آن دیار 128
3-1-32-5-2- در خواست وی از علی بن‌حمزه ‌برای ترویج امامتش در یمن 128
3-1-32-5-3- درخواست از شرف الدین هادوی برای قیام در یمن 129
3-1-32-5-4- اعزام برخی از علمای زیدی ایران به یمن 129
3-1-32-5-5- انتصاب محسن بن‌حسن هادوی در یمن 130
3-1-32-6- انتقامجویی ابوطالب اخیر از مردم صعده یمن 130
3-1-32-7- فرجام کار ابوطالب اخیر در گیل و دیلم 131
3-1-33- قیام حسن حسنی گرگانی (م نیمه اول قرن 6) در گیلان 131
3-1-34- قیام ابوهاشم علوی (م 526ق) در گیل ودیلم 132
3-1-35- قیام کیا حسن گرگانی (جرجانی) (نیمه اول قرن 6) در دیلم 133
1-3-36- قیام عمادالدین قزوینی (احتمالاً نیمه اول قرن6) در گیلان 134
3-1-37- قیام اشرف بن‌زید حسنی (م554ق) در گیلان 135
3-1-38- حکومت ابوالرضا رسی علوی (نیمه دوم قرن6) در گیل و دیلم 136
3-1-39- قیام حسنی غزنوی (نیمه دوم قرن 6) در گیلان 137
3-1-40- قیام داودی حسنی (م اواخر قرن 6) در گیلان 138
3-1-41- قیام محمد مویدی علوی (م قرن 6) در گیلان 139
3-1-42- قیام المنتقم لدین الله ازرقی علوی (م قرن 6) در گیلان 139
3-1-43- حکومت رضا بن‌هادی علوی (م اواخر قرن 6) در دیلم 139
3-1-44- حکومت امیر ابوطالب ثائری (م 615ق) در گیل ودیلم 140
3-2- افول سیاسی تشیع در گیل و دیلم (از قرن هفتم تا پیدایش آلکیا) 140
3-2-1- ارتباط شیعیان گیل ودیلم با شیعیان یمن 141
3-2-1-1- دعوت امام منصوربالله یمنی در بین شیعیان گیل ودیلم 141
3-2-1-2- مهاجرت عالمان شیعی گیل و دیلم به یمن 143
3-2-1-2-1- محمود بن‌علی بن‌باش دیلمی 143
3-2-1-2-2- علامه عبدالمنصور گیلانی 143
3-2-1-2-3- یوسف بن‌حسن دیلمی 144
3-2-1-2-4- ابوالفتح بن‌مدافع دیلمی 144
3-2-1-2-5- حمزه بن‌محمود گیلانی 144
3-2-1-2-6- محمد بن‌حسن دیلمی 144
3-2-1-2-7- داود بن‌محمد گیلانی 145
3-2-1-2-8- احمد بن‌میر گیلانی 145
3-2-1-3- انتقال میراث علمی شیعیان گیل و دیلم به یمن 146
3-2-1-4- نفوذ احکام علمای شیعی گیل ودیلم در یمن 146
3-2-1-5- دعوت امام احمد بن‌حسین یمنی در گیل و دیلم 147
3-2-1-6- روابط امام المظلل بالغمام یمنی با شیعیان گیل و دیلم 147
3-2-1-7- انتقال تصوف توسط شیعیان گیل ودیلم به یمن 148
3-2-1-8- اهمیت مراقد علویان شیعی مذهب ایران در نزد شیعیان یمن 149
3-2-1-9- مسافرت برخی از شیعیان به گیل ودیلم 149
3-2-1-9- مکاتبات علمای شیعه یمن با علمای شیعه گیل و دیلم 150
3-2-2- قیام و دعوت محمد بن‌حیدر حسنی (م نیمه دوم قرن 7) در گیلان 150
3-2-3- تبلیغ مذهبی شیعیان در مناطق اهل سنت 151
3-2-4- درگیری شیعیان زیدی با سایر مذاهب اسلامی در گیل ودیلم 151
3-2-4-1- درگیری با اهل سنت 151
3-2-4-2- درگیری با اسماعیلیان نزاری 152
3-2-5- وضعیت شیعیان گیل و دیلم در دوره مغولان 153
3-2-6- حکومت اشقری علوی (م ؟) در گیلان 154
3-2-7- قیام سید رکابزن علوی (م766ق) در گیلان 154
3-2-7-1- حمایت اولیه وی از موسس دولت آلکیا 155
3-2-7-2- روابط وی با سایر حاکمان محلی گیلان 156
3-2-7-3- فرجام کار کیارکابزن حسنی در گیلان 156
فصل چهارم: گونه‌شناسی مذاهب شیعی در گیل و دیلم و نقش آنها در گسترش تشیع
مقدمه 158
4- 1- زیدیه 158
4-1-1- حضور مکاتب فکری زیدیان جارودی در گیل ودیلم 159
4-1-1-1- مکتب ناصریه؛ 160
4-1-1-2- مکتب قاسمیه 161
4-1-1-3- مکتب هادویه (یحیویه) 162
4-1-1-4- مکتب مویدیه (هارونیه) 163
4-1-1-5- در گیری ناصریه و قاسمیه در گیل و دیلم 164
4-1-2- فعالیت معتزله در گیل و دیلم 165
4-1-2-1- گرایش برخی از علویان گیل و دیلم به اندیشه اعتزال 166
4-1-2-1-1- گرایش ابن‌داعی علوی به اعتزال 167
4-1-2-1-2- گرایش مؤید بالله هارونی به اعتزال 167
4-1-2-1-3- گرایش ابوطالب هارونی به اعتزال 168
4-1-2-1-4- گرایش ابوالحسن حقینی به اعتزال 168
4-1-2-1-5- گرایش ناصر صغیر به اعتزال 168
4-1-2-2- حضور برخی از سران معتزلی در گیل و دیلم 169
4-1-2-3- تاثیر گذاری اندیشه اعتزالی گیل و دیلم بر سایر مذاهب گیلان 169
4-1-3- احتمال تاثیر پذیری ابوحامد غزالی اشعری از زیدیان گیلان 170
4-1-4- معرفی عالمان نامدار زیدی گیل و دیلم 171
4-1-4-1- علی بن‌اصفاهان دیلمی 171
4-1-4-2- یوسف بن‌حسن گیلانی 172
4-1-4-3- محمد بن‌یعقوب هوسمی 172
4-1-4-4- یعقوب هوسمی 172
4-1-4-5- محمد بن‌علی گیلی 173
4-1-4-6- گور بگیر دیلمی 173
4-1-4-7- ابن‌تال هوسمی 173
4-1-4-8- ابوعلی بن‌آموج گیلی 174
4-1-4-9- تورانشاه بن‌خسرو شاه گیلانی 174
4-1-4-10- حزمی دودست 175
4-1-4-11- قاضی امندوار (امیدوار) 175
4-1-4-12- محمد بن‌صالح گیلانی 175
4-1-4-13- علی بن‌محمد گیلی 176
4-1-4-14- محمد بن‌باجویه الکوکلولی گیلانی 176
4-1-4-15- ابوالفضل شهرآشویه میالفجانی 177
4-2- اسماعیلیه 177
4-2-1- بررسی فعالیتهای مذهبی اسماعیلیان در گیل ودیلم پیش از ظهور حسن صباح 178
4-2- 2- بررسی حضور اسماعیلیان در گیل ودیلم پس از حسن صباح 180
4-2- 2-1- همراهی دیلمی‌ها با حسن صباح در مصر 181
4-2- 2-2-ورود حسن صباح به قلعه الموت دیلم 181
4-2- 2-3- جانشینان دیلمی تبار حسن صباح 182
4-2- 2-4- درگیری اسماعیلیان با علویان زیدی مذهب در گیل ودیلم 183
4-2- 2-5- حمایت برخی از گیل ودیلم از اصفهبد طبرستان در برابر اسماعیلیان 183
4-2- 2-6- گرایش عده‌ای از سپاهیان دیلمی سلجوقیان به اسماعیلیه 184
4-2- 2-7- ناکامی بعضی حاکمان دیلمی در برابر اسماعیلیان 184
4-2- 2-8- تصرف برخی از مناطق گیل و دیلم توسط اسماعیلیان الموت 184
4-2- 2-9- کشتن حسن (علی ذکره السلام) توسط یک دیلمی 185
4-2- 2-10- روابط اسماعیلیان دیلم با اهل سنت گیلان 186
4-2- 2-11- روابط علاء الدین محمد نزاری با شیخ جمال الدین گیلی 186
4-2- 2-12- حمایت مردم دیلم از هلاکوی مغول برای فتح الموت 187
4-2-3- معرفی مشاهیر اسماعیلی مذهب گیل و دیلم 187
4-2-3-1- اسفار بن‌شیرویه دیلمی 187
4-2-3-2- مردآویج زیاری گیلی 188
4-2-3-3- ابوطاهر ارانی دیلمی 189
4-3- امامیه (اثناعشریه) 189
4-3-1- بررسی حضور امامیه در گیل ودیلم 189
4-3-2- معرفی دانشوران امامی مذهب گیل ودیلم 191
4-3-2-1- سلار دیلمی 191
4-3-2-2- ابوالبرکات دیلمی 192
4-3-2-3- سید واثق بالله علوی گیلانی 192
4-3-2-4- وکیل هوسمی 193
4-3-2-5- حسن بن‌ابی الحسن دیلمی 193
4-3-2-6- رکن الدین لاهیجانی 193
4-3-3- معرفی سایر عالمان شیعی گیل و دیلم 194
4-3-3-1- کیکاوس بن‌دشمن زیار دیلمی 194
4-3-3-2- لنگر بن‌منوچهر دیلمی 195
4-3-3-3- لیاگوش بن‌منوچهر دیلمی 195
4-3-3-4- سیف الدوله بن‌وهسودان دیلمی 195
4-3-3-5- خسرو بن‌فیروز دیلمی 195
4-3-3-6- ابن‌بندار هوسمی 196
4-3-3-7- ابن‌حاجی شیعی 196
4-3-3-8- ابوجعفر امامی 196
خاتمه 197
فهرست منابع 200

فهرست منابع

 

ابراهیم بن‌قاسم، ابراهیم بن‌قاسم بن‌مؤید بالله؛ طبقات الزیدیه، تحقیق؛ عبد السلام الوجیه، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1421ق

ابن‌ابی‌الحدید، عزالدین عبدالحمید بن‌ابی الحدید، تحقیق؛ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، اول، 1378ق

ابن‌ابی‌صبیعه، عیون الانباء فی الطبقات الاطباء، تحقیق؛ نزار رضا، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بی تا

ابن‌ابی‌الرجال، احمد بن‌صالح، مطلع البدور و مجمع البحور، تحقیق؛ عبدالرقیب مطهر، صعده، مرکز اهل البیت للدراسات الاسلامیه، اول، 1425ق

ابن‌اثیر، عزالدین علی بن‌ابوالکرم محمد، الکامل فی التاریخ، بیروت، دار صادر، 1385ق

ـــــــــــــ ، اللباب فی تهذیب الانساب، بیروت، دارالفکر، اول، 1423ق

ابن اثیر، مجدالدین مبارک بن‌محمد، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، تحقیق؛ طاهر احمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، قم، موسسه اسماعیلیان، چهارم، 1364ش

ابن اسفندیار، محمد بن‌حسن، تاریخ طبرستان، تصحیح؛ عباس اقبال، تهران، انتشارات اساطیر، اول، 1389ش

ابن اعثم،أبو محمد أحمد بن‌اعثم كوفى، کتاب الفتوح، تحقيق؛ على شيرى، بيروت، دارالأضواء، اول، 1411ق.

ابن بابویه رازی، علی بن‌عبیدالله بن‌بابویه، الاربعون حدیثا، قم، موسسه الامام المهدی، اول، 1408ق

ـــــــــــــ ، الفهرست، تحقیق؛ جلال الدین محدث ارموی، قم، مکتبه مرعشی نجفی، اول، 1366ش

ابن تغری بردی، یوسف بن‌تغری بردی اتابکی، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، وزاره الثقافه والارشاد القومی، قاهره، بی تا

ابن تیمیه، احمد بن‌عبدالحلیم، مجموعه الرسائل و المسائل، تحقیق؛ محمد رشید رضا، بی جا، لجنه التراث العربی، بی تا

ابن جوزی، ابوالفرج عبد الرحمن بن‌على، المنتظم فى تاريخ الأمم و الملوك، تحقيق؛ محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية، اول،1412ق.

ـــــــــــــ ، الموضوعات، تحقیق؛ عبدالرحمن محمد عثمان، مدینه منوره، المکتبه السلفیه، اول، 1386ق

ابن حجر،احمد بن‌علی، لسان المیزان، تحقیق؛ عبدالفتاح ابوغده، بیروت، مکتب المطبوعات الاسلامیه، اول، 1423ق

ابن حزم، علی بن‌احمد اندلسی، جمهره انساب العرب، بیروت، دار الکتب العلمیه،اول، 1403ق

ـــــــــــــ ، الفصل فی الملل و الاهواء والنحل، تعلیق؛ احمد شمس الدین، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، 1416ق

ابن حمدون، محمد بن‌حسن، التذکره الحمدونیه، تحقیق؛ احسان عباس و بکر عباس، بیروت، دار صادر، اول، 1996م

ابن حوقل، محمد بن‌حوقل، صوره الارض، بیروت، دارصادر، 1938م

ابن خلدون، عبد الرحمن بن‌محمد بن‌خلدون، تاریخ ابن‌خلدون (ديوان المبتدأ و الخبر فى تاريخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر)، تحقيق خليل شحاده، بيروت، دار الفكر، دوم، 1408ق

ـــــــــــــ ، لباب المحصل فی اصول الدین، تحقیق؛ احمد فرید مزیدی، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، 1425ق

ابن‌داود، تقی الدین حسن بن‌علی، رجال ابن‌داود، تحقیق؛ محمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف، مطبعه حیدریه، 1392ق

ابن‌رسته، احمد بن‌عمر، اعلاق النفیسه، ترجمه و تعلیق؛ حسین قره چانلو، تهران،انتشارات امیرکبیر، اول، 1365ش

ابن‌سهل طبری، ابوالحسن علی بن‌سهل بن‌ربن، فردوس الحکمه، تحقیق؛ محمد زبیرالصدیقی، برلین، مطبع آفتاب، 1928م

ابن شهرآشوب، محمد بن‌علی، معالم العلماء، قم، بی تا

ـــــــــــــ ، مناقب آل ابی طالب، تحقیق؛ لجنه من اساتذه نجف اشرف، نجف اشرف، مکتبه حیدریه، 1376ق

ابن طاوس، علی بن‌موسی، فرج المهموم، قم، منشورات الرضی، 1363ش

ابن طباطبا، ابراهیم بن‌ناصر، المنتقله الطالبیه، تحقیق؛ سید محمد مهدی خرسان، نجف اشرف، مکتبه الحیدریه، اول، 1388ق

ابن طقطقی، محمد بن‌علی، الاصیلی فی انساب الطالبیین، تحقیق؛ مهدی الرجائی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1418ق

ـــــــــــــ ، الفخرى فى الآداب السلطانية و الدول الاسلاميه، محمد بن‌على، تحقيق عبد القادر محمد مايو، بيروت، دار القلم العربى، اول، 1418ق.

ابن عبدربه، یوسف بن‌عبدالله، الاستيعاب فى معرفة الأصحاب، تحقيق على محمد البجاوى، بيروت، دار الجيل، اول، 1412ق

ابن عدیم، عمر بن‌احمد، بغیه الطلب فی تاریخ حلب، تحقیق؛ سهیل زکار، بیروت، موسسه البلاغ، 1408ق

ابن عساکر، علی بن‌حسن، تاریخ مدینه دمشق، تحقیق؛ علی شیری، بیروت، دارالفکر، 1415ق

ابن عماد حنبلی، عبدالحی بن‌احمد، شذرات الذهب فی اخبار من ذهب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی تا

ابن عنبه، احمد بن‌علی، عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب، تحقیق؛ محمد حسن آل الطالقانی، نجف اشرف، مطبعه الحیدریه، دوم، 1380ق

ـــــــــــــ ، الفصول الفخریه، تحقیق، جلال الدین محدث ارموی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی،1363ش

ابن فارس، احمد بن‌فارس، معجم المقاییس اللغه، تحقیق؛ عبدالسلام محمد هارون، بیروت، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404ق

ابن‌فضل الله، احمد بن‌یحیی، مسالک الابصار فی ممالک الامصار، ابوظبی، المجمع الثقافی، اول، 1423ق

ابن‌فقیه، احمد بن‌محمد، البلدان، ترجمه؛ ح. مسعود، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1349ش

ابن‌فند، محمد بن‌علی، مآثر الابرار فی تفصیل مجملات الاخبار، تحقیق؛ عبدالسلام الوجیه و خالد المتوکل، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1423ق

ابن‌فندق، علی بن‌زید، تاریخ بیهق، بی جا، کتابفروشی فروغی، سوم، 1361ش

ـــــــــــــ ، لباب الانساب، تحقیق؛ مهدی الرجائی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1410ق

ابن فوطی، عبدالرزاق، مجمع الآداب فی معجم الالقاب، تحقیق؛ محمد الکاظم، تهران، وزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی، اول، 1416ق

ابن‌قدامه، قدامه بن‌جعفر بن‌قدامه، الخراج و صناعه الکتابه، بغداد، دارالرشید، 1981م

ابن‌قیسرانی، محمد بن‌طاهر، الانساب المتفقه، تحقیق؛ لجنه من المحققین، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه، اول، 1421ق

ابن کثیر، اسماعيل بن‌عمر بن‌كثير، البدایه والنهایه، بيروت، دار الفكر، 1407ق

ابن مرتضی، احمد بن‌یحیی، الجواهر الدرر، (مقدمه کتاب البحر الزخار)،تحقیق؛ عبدالله بن‌عبدالکریم الجرانی، صنعاء، دارالحکمه الیمانیه، اول، 1366ق

ـــــــــــــ ، طبقات المعتزله، تحقیق؛ سوسنه دیفلد، بیروت، دار مکتبه الحیاه، بی تا

ابن مسکویه، احمد بن‌محمد، تجارب الامم، تحقیق؛ ابوالقاسم امامی، تهران، دار سروش، دوم،1422ق

ابن منظور، محمد بن‌مکرم، لسان العرب، قم، نشر ادب الحوزه، 1405ق

ابن ناصر الدین، محمد بن‌عبدالله، توضیح المشتبه، تحقیق؛ محمد نعیم العرقسوسی، بیروت، موسسه الرساله، دوم، 1414ق

ابن نجار، محمد بن‌محمود، ذیل تاریخ بغداد، تحقیق؛ مصطفی عبدالقادر یحیی، بیروت، دارالکتب العلمیه، اول، 1417ق

ابن نجیب، محمد بن‌نجیب بکران، جهان نامه، کوشش؛ محمد امین ریاحی، تهران، انتشارات کتابخانه ابن‌سینا، 1342ش

ابن نقطه، محمد بن‌عبدالغنی، تکمله الاکمال، تحقیق؛ عبدالقیوم عبدرب النبی، عربستان، جامعه‌ام القری، اول، 1408ق

ابن ندیم، محمد بن‌اسحاق، الفهرست، تحقیق؛ رضا تجدد، بی جا، بی تا

ابودلف، مسعر بن‌مهلهل، سفرنامه ابودلف در ایران، ترجمه؛ سید ابوالفضل طباطبائی، تهران، انتشارات زوار، 1354ش

ابوالفرج اصفهانی، على بن‌الحسين، مقاتل الطالبیین، تحقيق؛ سيد احمد صقر، بيروت، دار المعرفه، بی تا

ابوالفداء، اسماعیل بن‌علی، تقویم البلدان، ترجمه؛ عبدالمحمد آیتی، تهران، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران،1349ش

ابونصر بخاری، سهل بن‌عبدالله، سر السلسله العلویه،تعلیق؛ محمدصادق بحرالعلوم، نجف اشرف، مطبعه الحیدریه، اول، 1381ق

ابی حیان اندلسی، محمد بن‌یوسف، تفسیر البحر المحیط، تحقیق؛ عادل احمد عبدالموجود و علی محمد معوض، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول، 1422ق

اسفراینی، شاهفور (شاهپور) بن‌طاهر، التبصیر فی الدین، تعلیق؛ محمد زاهد کوثری، قاهره، مکتبه الازهریه للتراث، اول، بی تا

اسکندر بیگ، اسکندر بیگ ترکمان، عالم آرای عباسی، تحقیق؛ ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، سوم، 1382ش

اشعری، سعد بن‌عبدالله، المقالات و الفرق، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، 1360ش

اشعری، علی بن‌اسماعیل، مقالات الاسلامیین و اختلاف المصلین، آلمان، فرانس شتاینر،سوم، 1400ق

اصطخری، ابراهیم بن‌محمد، مسالک الممالک، بیروت، دار صادر، 2004م

اصفهانی، حمزه بن‌حسن، تاریخ سنی ملوک الارض و الانبیا، بیروت، دارمکتبه الحیاه، بی تا

افطسی، محمد بن‌محمد، المجموع اللفیف، بیروت، دار الغرب الاسلامی، اول، 1425ق

افندی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، تحقیق؛ سید احمد حسینی، قم، مکتبه المرعشی، 1403ق

آقا بزرگ تهرانی، محسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء، سوم، 1403ق

ـــــــــــــ ، طبقات اعلام الشیعه، بیروت، دار احیاء التراث العربی، اول، 1430ق

آملی، اولیا الله آملی، تاریخ رویان، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1348ش

امین عاملی، سید محسن، اعیان الشیعه، تحقیق؛ حسن امین، بیروت، دار التعارف للمطبوعات، بی‌تا

انصاری دمشقی، محمد بن‌ابی طالب، نخبه الدهر فی العجائب البر و البحر، تهران، انتشارات اساطیر، اول، 1382ش

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، اول، 1381ش

باخزری، علی بن‌حسن، دمیه القصر و عصره اهل العصر، تحقیق؛ محمد التونجی، بیروت، دار الفکر، 1391ق

بستی، اسماعیل بن‌احمد، المراتب فی فضائل امیرالمومنین، تحقیق؛ محمدرضا انصاری، قم،نشر دلیل ما، 1421ق

بغدادی، عبدالقاهر بن‌طاهر، الفرق بین الفرق و بیان الفرقه الناجیه منهم، بیروت، دارالجیل و دارالآفاق، 1408ق

بلاذری، احمد بن‌يحيى، فتوح البلدان، ترجمه؛ محمد توكل، تهران، نشر نقره، اول، 1337ش

بناکتی، داود بن‌محمد، تاریخ بناکتی (روضه اولی الالباب فی معرفه التواریخ و الانساب)، تحقیق؛ جعفر شعار، تهران، انجمن آثار ملی، 1348ش

بیرونی، ابوریحان محمد بن‌احمد، آثارالباقیه عن القرون الخالیه، تهران، نشر میراث مکتوب، اول، 1422ق

تفرشی، مهدی بن‌مصطفی، بدایع الانساب فی مدفن الاطیاب، تهران، چاپخانه عالی، 1359ق

تنوخی، محسن بن‌علی، نشوار المحاضره و اخبار المذاکره، تحقیق؛ عبود الشالجی المحامی، بی جا، 1391ق

جاحظ، عمرو بن‌بحر، البیان والتبیین، مصر، مکتبه التجاریه الکبری، اول 1345ق

جرجانی، میر سید شریف، التعریفات، تهران، نشر ناصرخسرو، چهارم، 1412ق

جشمی، محسن بن‌محمد، تنبیه الغافلین، صعده، مرکز اهل البیت للدراسات الاسلامیه، اول، 1421ق

ـــــــــــــ ، جلاء الابصار (مجموعه اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان)، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م

ـــــــــــــ ، شرح العیون، تحقیق؛ فواد سید، دار التونسیه، دوم، 1406ق

جعفریان، رسول، تاریخ تشیع در ایران، قم، انتشارات انصاریان، اول، 1385ش

جمعی از مولفان، زیر نظر احمد رضا خضری، تاریخ تشیع، قم، انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، اول، 1384ش

جهشیاری، محمد بن‌عبدوس، الوزراء والکتاب، تحقیق؛ ابراهیم صالح، ابوظبی، المجمع الثقافی، اول، 1430ق

جوینی، عطا ملک بن‌محمد، تاریخ جهانگشا، تحقیق؛ محمد قزوینی، تهران، دنیای کتاب، چهارم، 1385ش

جیهانی، ابوالقاسم بن‌احمد، اشکال العالم، ترجمه؛ علی بن‌عبدالسلام کاتب، تعلیق؛ فیروز منصوری، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، اول، 1368ش

حافظ ابرو، عبدالله بن‌لطف الله، ذیل رشیدی (ذیل جامع التواریخ رشیدی)، تحقیق؛ خانبابا بیانی، تهران، انجمن آثار ملی، بی تا

حجوری، یوسف بن‌محمد، روضه الاخبار، (مجموعه اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان)، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م

حرعاملی، محمد بن‌حسن، امل الامل، تحقیق؛ سید احمد حسینی، بغداد، مکتبه اندلس، بی تا

حسنی، احمد بن‌ابراهیم، المصابیح، تحقیق؛ عبدالله بن‌احمد الحوثی، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1422ق

حسین بن‌بدرالدین، ینابیع النصیحه فی العقائد الصحیحه، تحقیق؛ مرتضی المحطوری، صنعاء، مکتبه البدر، دوم، 1422ق

حضرمی شافعی، طیب بن‌عبدالله، قلاده النحر فی وفیات اعیان الدهر، تحقیق؛ بوجمعه مکری و خالد زواری، جده،دار المنهاج، اول، 1428ق

حمیدان، حمیدان بن‌یحیی، مجموع سید حمیدان، تحقیق؛ احمد حمزی و هادی حمزی، صعده، مرکز اهل البیت للدراسات الاسلامیه، اول، 1424ق

حمیدالدین کرمانی، احمد حمیدالدین، المصابیح فی اثبات الامامه، تحقیق؛ مصطفی غالب، بیروت، دار المنتظر، اول، 1416ق

حمیری، محمد بن‌عبدالمنعم، الروض المعطار فی خبر الاقطار، بیروت، مکتبه لبنان، دوم، 1984ق

حمیری، نشوان بن‌سعید، الحور العین، تحقیق؛ کمال مصطفی، مصر، مکتبه الخانجی، بی تا

ـــــــــــــ ، شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، تحقیق؛حسین بن‌عبدالله العمری، دمشق، دارالفکر، اول، 1420ق

خاقانی شروانی، افضل الدین، دیوان، کوشش؛ ضیاءالدین سجادی، تهران، انتشارات زوار، چهارم، 1373ش

خراسانی، محمد بن‌زین العابدین، هدایه المومنین الطالبین (تاریخ اسماعیلیه)، تصحیح؛ الکساندر سیمیونوف، تهران، اساطیر، دوم، 1373ق

خوارزمی، جمال الدین ابوبکر، مفیدالعلوم و مبید الهموم، بیروت، مکتبه عنصریه، 1418ق

خواند میر، غیاث الدین بن‌همام الدین، تاریخ حبیب السیر، تهران، نشر خیام، چهارم، 1380ش

ـــــــــــــ ، دستورالوزراء، تحقیق؛ سعید نفیسی، تهران، نشر اقبال، دوم، بی تا

دفتری، فرهاد، تاریخ و عقاید اسماعیلیه، ترجمه؛ فریدون بدره ای، تهران، نشر فرزان، اول، 1375

دانش پژوه، محمد تقی، دو مشیخه زیدی در مجموعه سی و هشت گفتار (نامه مینوی)، زیرنظر؛ حبیب یغمایی و ایرج افشار، تهران، انتشارات سنایی، دوم، بی تا

دهخدا، علی اکبر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، اول، 1372ش

دیلمی، محمد بن‌حسن، قواعد عقائد آل محمد (بیان مذهب الباطنیه وبطلانه)، تحقیق؛ اشتروتمان، پاریس، دار البیبلیون، بی تا

ـــــــــــــ ، قواعد عقائدآل محمد، نسخه خطی، مکتبه الیمن الکبری

دینوری، احمد بن‌داود، اخبار الطوال، تحقيق؛ عبد المنعم عامر، قم، منشورات الرضى، 1368ش

ذهبی، محمد بن‌احمد، تاريخ الاسلام و وفيات المشاهير و الاعلام، تحقيق؛ عمر عبد السلام تدمرى، بيروت، دار الكتاب العربى، دوم، 1413ق

ـــــــــــــ ، سیر الاعلام النبلاء، اشراف؛ شعیب الارنووط و تحقیق؛ حسین الاسد، بیروت، موسسه الرساله، نهم، 1413ق

رابینو، ه. ل.، ولایت دار المرز ایران (گیلان)، ترجمه؛ جعفر خمامی زاده، رشت، انتشارات طاعتی، چهارم، 1374ق

رافعی، عبدالکریم بن‌محمد، التدوین فی اخبار قزوین، تحقیق؛ عزیز الله عطارودی، مشهد، نشر عطارود، اول، 1376

راوندی، مرتضی، تاریخ اجتماعی ایران، تهران، انتشارات نگاه، دوم، 1382ق

راوندی، محمد بن‌علی، راحه الصدور و آیه السرور، تحقیق؛ محمد اقبال و مجتبی مینوی، تهران، نشر امیر کبیر، دوم، 1364ش

رشید الدین فضل الله، فضل الله بن‌ابی الخیر همدانی، جامع التواریخ (اسماعیلیان)، تحقیق؛ محمد روشن، تهران، میراث مکتوب، اول، 1387ش

سبحانی، جعفر، بحوث فی الملل و النحل، قم، موسسه النشر الاسلامی،

ستوده، منوچهر، از آستارا تا استارباد، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دوم، 1374ش

سزگین، فواد، تاریخ التراث العربی، ترجمه به عربی؛ محمود فهمی حجازی، قم، مکتبه المرعشی، دوم، 1412ق

سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق، مطلع سعدین و مجمع بحرین، تحقیق؛ عبدالحسین نوایی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی، اول، 1383ش

سمعانی، عبدالکریم بن‌محمد، الانساب، تحقیق؛ عبدالله عمر البارودی، بیروت، دارالجنان، اول، 1408ق

سهمی، حمزه بن‌یوسف، تاریخ جرجان، بیروت، عالم الکتب، چهارم، 1407ق

سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن، بغیه الوعاه فی طبقات اللغویین والنحاه، تحقیق؛ محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، المکتبه العصریه، اول، 1427ق

ـــــــــــــ ، لب اللباب في تحرير الأنساب، بیروت، دارصادر، بی تا

شبانکاره ای، محمد بن‌علی، مجمع الانساب، تحقیق؛ میرهاشم محدث، تهران، امیر کبیر، اول، 1381ش

شجری، یحیی بن‌حسین، الامالی الاثنینیه، تحقیق؛ عبدالله بن‌حمود العزی، صنعاء، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1429ق

ـــــــــــــ ، سیره امام مؤید بالله هارونی، تحقیق؛صالح عبدالله قربان، صنعاء، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1424ق

شرف الدین، سیره ابوالطیر، نسخه الکترونیکی، alshamelah.com

شرفی، احمد بن‌محمد، عده الاکیاس فی شرح المعانی الاساس،صنعاء، دار الحکمه الیمانیه، اول، 1415ق

شهاری، علی بن‌عبدالله، بلوغ الارب و کنوز الذهب فی معرفه المذهب، تحقیق؛ عبدالله احمد الحوثی، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1423ق

شهرستانی، محمد بن‌عبدالکریم، تحقیق؛ محمد بدران، قم، الشریف ارضی، سوم، 1374ش

شوشتری، قاضی نورالله، مجالس المومنین، تهران، انتشارات اسلامیه، چهارم، 1377ش

شوکانی، محمد بن‌علی، نیل الاو طار من احادیث سید الاخیار، بیروت، دارالجیل، 1973م

گیلانی، ملا شیخ علی، تاریخ مازندران، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352ش

صابی، ابراهیم بن‌هلال، التاجی فی اخبار الدوله الدیلمیه، (مجموعه اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان)، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م

صدوق، محمد بن‌علی، الامالی، قم، موسسه البعثه، اول، 1417ق

ـــــــــــــ ، علل الشرایع، تقدیم؛ محمد صادق بحرالعلوم، نجف اشرف، مکتبه الحیدریه، 1385ق

ـــــــــــــ ، معانی الاخبار، تحقیق؛ علی اکبر غفاری، قم، موسسه النشر الاسلامی، 1379ق

صفدی، صلاح الدین خلیل بن‌ایبک، الوافی بالوفیات، تحقیق؛ احمد الارنووط و ترکی مصطفی، بیروت، داراحیاء التراث العربی، اول، 1420ق

صفی الدین بغدادی، عبدالمومن بن‌عبدالحق، بیروت، دار الجيل، اول، 1412ق

طبرسی، فضل بن‌حسن، مجمع البیان، تحقیق؛ لجنه من العلماء، بیروت، موسسه الاعلمی، اول، 1415ق

طبری، محمد بن‌جریر، تاریخ طبری (تاریخ الامم و الملوک)، ترجمه؛ ابوالقاسم پاينده، تهران، اساطير، پنجم، 1375ش

طوسی، محمد بن‌حسن، اختیار معرفه الرجال، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، موسسه آل البیت، 1404ق

ـــــــــــــ ، تهذیب الاحکام، تحقیق؛ سید حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، سوم، 1364ش

ـــــــــــــ ، رجال طوسی، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الاسلامی، اول، 1415ق

ـــــــــــــ ، الفهرست، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الفقاهه، اول، 1417ق

عارف، احمد عبدالله، الصله بین الزیدیه و المعتزله، صنعاء، المکتبه الیمنیه، اول، 1407ق

عارف تامر، تاریخ الاسماعیلیه، لندن، ریاض الریس للکتب، اول، 1991ق

عاملی، جعفر مرتضی، اکذوبتان، حول الشریف الرضی، بیروت، مرکز الاسلامی لدراسات، دوم،1425ق

عبدالجلیل قزوینی، عبدالجلیل، نقض بعض مثالب النواصب، تصحیح؛ جلال الدین ارموی، تهران، انجمن آثارملی، 1358ش

عبیدلی، محمد بن‌جعفر، تهذیب الانساب، تحقیق؛ محمد کاظم محمودی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1413ق

علامه حلی، حسن بن‌یوسف، خلاصه الاقوال، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، نشر الفقاهه، اول، 1417ق

علوی عمری، علی بن‌محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، تحقیق؛ احمد مهدوی دامغانی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق

عمادالدین طبری، محمد بن‌ابی القاسم، بشاره المصطفی لشیعه المرتضی، تحقیق؛ جواد القیومی، قم، موسسه النشر الاسلامی، اول، 1420ق

غضایری، حسین بن‌عبیدالله، شرح تکمله رساله ابی غالب زراری فی آل اعین، بی جا، 1399ق

فخر رازی، محمد بن‌عمر، تفسیر الرازی، بی جا، بی تا

ـــــــــــــ ، الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق

فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، کوشش؛ جلال الدین خالقی مطلق، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی، اول، 1386ش

فرمانیان، مهدی، درسنامه تاریخ و عقاید اسماعیلیه، قم، نشر ادیان، اول، 1386ش

فسوی، یعقوب بن‌سفیان، المعرفه و التاریخ، تحقیق؛ اکرم ضیاء عمری، مدینه منوره، مکتبه الدار، اول، 1410ق

فومنی، ملا عبدالفتاح،تاریخ گیلان، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، بنیاد فرهنگ ایران، اول، 1349ش

فندرسکی، رضا، دیلمیان،رشت، فرهنگ ایلیا، اول، 1386ش

قاضی عبدالجبار، عبدالجبار بن‌احمد، المغنی فی ابواب التوحید و العدل، تحقیق؛ جورج قنواتی، قاهره، دارالمصریه، 1965م

قزوینی، زکریا بن‌محمد، آثار البلاد و اخبار العباد، بیروت، دارصادر، بی تا

قلقشندی، احمد بن‌علی، صبح الاعشی فی صناعه الانشاء، تحقیق؛ محمد حسين شمس الدين، بیروت، دار الکتب العلمیه، بی تا

قمی، شیخ عباس، الکنی والالقاب، تهران، بی تا

کاشانی، عبدالله بن‌محمد، تاریخ اولجایتو، تحقیق؛ مهین همبلی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، دوم، 1384ش

ـــــــــــــ ، زبده التواریخ، تحقیق؛ محمد تقی دانش پژوه، تهران، موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، اول، 1366ش

کسروی، احمد، شهریاران گمنام،تهران، نشر جام، ششم، 1377ش

کنانی، علی بن‌محمد، تنزیه الشریعه المرفوعه عن الاحادیث الشنیعه الموضوعه، تحقیق؛ عبدالله بن‌صدیق الغماری و عبدالوهاب عبداللطیف، مصر، مکتبه القاهره، اول، بی تا

کیا گیلانی، سیداحمد بن‌محمد، سراج الانساب، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق

گیلانی، یوسف بن‌ابی الحسن،رساله یوسف بن‌ابی الحسن (نامه به یمن)،در: اخبار ائمه الزیدیه فی طبرستان و دیلمان و جیلان، جمع آوری و تحقیق؛ ویلفرد مادلونگ، بیروت، مطبعه المتوسط، 1987م

مادلونگ، ویلفرد،تاریخ ایران از اسلام تا سلاجقه، (سلسله‌های کوچک شمال ایران)، ترجمه؛ حسن انوشه، تهران، 1363ش

مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال فی علم الرجال، تحقیق؛ محیی الدین مامقانی، قم، موسسه آل البیت لاحیاء التراث،اول، 1427ق

ماوردی، علی بن‌محمد، الاحکام السلطانیه، ترجمه؛ حسین صابری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، اول، 1383ش

محلی، حمید بن‌احمد، الحدائق الوردیه فی مناقب ائمه الزیدیه، تحقیق؛ مرتضی بن‌زید المحطوری، صنعاء، مکتبه مرکز بدر، اول، 1423ق

مرعشی، سید ظهیرالدین، تاریخ طبرستان و رویان و مازندران، تحقیق؛ محمد حسین تسبیحی، تهران، موسسه مطبوعاتی شرق، 1345ش

ـــــــــــــ ، تاریخ گیلان و دیلمستان، تحقیق؛ منوچهر ستوده، تهران، انتشارات اطلاعات، دوم، 1364ش

مرعشی، شهاب الدین، مقدمه‌ای بر ارشاد القلوب، تهران، انتشارات بودرجمهری، 1373ش

مروزی، اسماعیل بن‌حسین، الفخری فی انساب الطالبیین، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1409ق

مستوفی، حمدالله،تاريخ گزيده، تحقيق؛ عبد الحسين نوايى، تهران، امير كبير، سوم، 1364ش

ـــــــــــــ ، نزهت القلوب، تصحیح؛ محمد دبیر سیاقی، تهران، انتشارات حدیث امروز، اول، 1381ش

مسعودی، على بن‌حسين، مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات علمى و فرهنگى، پنجم، 1374ش

مشکور، محمد جواد، تاریخ شیعه و فرقه‌های آن در اسلام، تهران، کتابفروشی اشرافی، 1362ش

مفید، محمد بن‌محمد، اوائل المقالات، قم، موتمر العالمی للشیخ المفید، اول، 1413ق

مقدسی، محمد بن‌احمد، احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم، ترجمه؛ علی نقی منزوی، تهران، شرکت مترجمان و مولفان، اول، 1361ش

مقریزی، احمد بن‌علی، درر العقود الفرید، تحقیق؛محمود الجلیلی، بیروت، دار الغرب الاسلامی، اول، 1423ق

ملطی،محمد بن‌احمد، التنبیه و الرد علی اهل الاهواء و البدع، بیروت، موسسه الریان، 2009ق

منصور بالله، عبدالله بن‌حمزه، الشافی، صنعاء، موسسه الاعلمی للمطبوعات، اول، 1406ق

ـــــــــــــ ، مجموع مکاتبات، تحقیق؛ عبدالسلام الوجیه، صنعاء، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1429ق

ـــــــــــــ ، المجموع المنصوری، تحقیق؛ عبدالسلام الوجیه، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی،اول، 1422ق

مهرآبادی، میترا، تاریخ سلسله زیاری، تهران، دنیای کتاب، اول، 1374ش

المهلا، حسین بن‌ناصر، مطمح الآمال، تحقیق؛ عبدالله بن‌احمد الحوثی، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1422ق

مهلبی، حسن بن‌احمد، الکتاب العزیزی، تحقیق؛ تیسیر خلف، دمشق، التکوین، اول، 2006م

موسوی نجاد،سید علی، تراث الزیدیه، قم، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، اول 1384ش

موسوی یمانی، محمد کاظم بن‌ابی الفتوح، النفحه العنبریه فی انساب خیر البریه، تحقیق؛ سید مهدی رجایی، قم، مکتبه المرعشی، اول، 1419ق

مویدی، مجدالدین، التحف شرح الزلف، صنعاء، مکتبه البدر، سوم، 1417ق

میر ابوالقاسمی، سید محمد تقی، سیر تحولات اسلام در گیلان، رشت، فرهنگ ایلیا، اول، 1388ش

ناشناخته، حدود العالم من المشرق الی المغرب، تعلیق؛ مینورسکی، ترجمه؛ میر حسین شاه، تهران، نشر دانشگاه الزهرا، اول، 1372ش

ناشناخته، نسخه‌ای خطی و نویافته از زیدیان گیلان (رساله رجال)، نجف، موجود در کتابخانه کاشف الغطاء

ناشی اکبر، محمد بن‌عبدالله، مسائل الامامه، تحقیق؛ علی رضا ایمانی، قم، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب، اول، 1386ش

ناصر اطروش، حسن بن‌علی، الاحتساب، تحقیق؛ عبدالکریم احمد جدبان، صعده، مکتبه التراث الاسلامی، اول، 1423ق

ـــــــــــــ ، البساط، تحقیق؛ عبدالکریم احمد جدبان، صعده، مکتبه التراث الاسلامی، اول، 1418ق

نجاشی، احمد بن‌علی، رجال النجاشی، قم، موسسه النشر الاسلامی، هفتم، 1424ق

نظام الملک، حسن بن‌علی، سیاست نامه (سیرالملوک)، کوشش؛ جعفرشعار، هفتم، 1374ش

نوبختی،حسن بن‌موسی، فرق الشیعه، بیروت، دار الاضواء، دوم، 1404ق

نووی،محی الدین بن‌شرف، تهذیب الاسماء واللغات، بیروت، دارالفکر، اول، 1416ق

نویری، احمد بن‌عبدالوهاب، نهایه الارب فی فنون الادب، قاهره، وزاره الثقافیه والارشاد القومی، بی تا

هارونی، ابوطالب یحیی بن‌حسین، الافاده، تحقیق؛ محمد کاظم رحمتی، تهران، میراث مکتوب، 1387ش

همدانی، محمد بن‌عبدالملک، تکمله تاریخ الطبری، تحقیق؛ البرت یوسف کنعان، بیروت، مطبعه کاتولیکیه، دوم، 1961م

وجیه، عبدالسلام، اعلام المولفین الزیدیه، عمان، موسسه الامام زید بن‌علی، اول، 1420ق

ولادیمیرونا، استرویوا لودمیلا، تاریخ اسماعیلیان در ایران، ترجمه؛ پروین منزوی، تهران، نشر اشاره، اول، 1371ش

یافعی، محمد بن‌اسعد، مرآه الجنان و العبره الیقظان، تحقیق؛ خلیل المنصور، بیروت، دار الکتب العلمیه، اول، 1417ق

یاقوت حموی، یاقوت بن‌عبدالله، معجم الادباء، بیروت، دارالفکر، سوم، 1400ق

ـــــــــــــ ، معجم البلدان، بیروت، دار صادر، دوم، 1995م

یحیی بن‌الحسین، المسالک، تحقیق؛ ابراهیم یحیی قیس، بیروت، موسسه الرساله ناشرون، اول، 1433ق

يعقوبى، احمد بن‌ابى يعقوب، تاریخ یعقوبی، بيروت، دار صادر، بی تا

یغمایی، حسن، تاریخ دولت صفاریان، تهران، دنیای کتاب، 1370ش

چکیده

منطقه گیلان و دیلمان یکی از دیرینه­ترین کانون­های فعالیت تشیع به شمار می‌رود. بررسی تاریخی پیدایش، گسترش و استمرار مذهبی، سیاسی و اجتماعی تشیع در محدوده گیل و دیلم به ما کمک می­کند که علاوه بر ترسیم تطور تاریخی تشیع در پهنه یاد شده به آسیب‌شناسی و تحلیل نقاط ضعف و قوت این حضور پی ببریم تا در آینده پیش رو از این تجربیات استفاده گردد. در این پژوهش سعی شده است تا علت ورود و گسترش تشیع در گیل و دیلم پی جویی شود. با سیر مطالعه تحولات تاریخ تشیع در منطقه گیل و دیلم دریافتیم که آن منطقه برخلاف جغرافیایی فعلی‏اش، در زمانهای گذشته محدوده وسیعی را در بر می‏گرفته است و بخشهای از استانهای امروزی مازندران و قزوین را نیز شامل می‌شده است. در نوشتار پیش رو جغرافیای تاریخی گیل و دیلم مد نظر قرار گرفته است. در فصل دوم اشاره شد، که علویان مخالف دستگاه خلافت به دلیل اشتراک نظر با اهالی گیل ودیلم در دشمنی با خلفا، ارتباط خویش را با آنان برقرار کردند. علویان شیعی مذهب پس از ورود به گیل و دیلم با تبلیغات صحیح فرهنگی بذر تشیع را در آنجا افشاندند و مردم گیل ودیلم با کمال میل به اسلام ناب شیعی روی آوردند. گیل و دیلم نه تنها به مذهب علویان روی آورده بلکه آنها را در تأسیس حکومت در طبرستان یاری دادند. برخلاف تصور غالب، طبرستانی‌ها در شکل گیری حکومت علویان طبرستان نقش چندانی نداشتند. بلکه علویان با حمایت بی دریغ رزم آوران گیل و دیلم حکومت طبرستان را بنیان نهادند و به کمک آنان حکومت علویان بر طبرستان سالها پابرجا ماند. در فصل سوم با بررسی وضعیت تشیع پس از فروپاشی حکومت مقتدر علویان، معلوم شد که قیامهای پی در پی و کشمکشهای سیاسی و حتی مذهبی و نیز ستمگری برخی از علویان موجب دلسردی گیل ودیلم از آنها و در نهایت موجب افول سیاسی تشیع گردید. با این وجود اهالی گیل ودیلم هیچگاه از مذهب تشیع روی بر نتافتند. همچنانکه در فصل پایانی اشاره رفت سه فرقه مطرح شیعه (زیدیه، اسماعیلیه، امامیه) کم و بیش در آن دیار فعال بودند و دو فرقه زیدیه و امامیه به فراخور شرایط سیاسی و اجتماعی خویش موفق شدند خدمات علمی و فرهنگی قابل ملاحظه‏ای را به تشیع و حتی جهان اسلام ارائه دهند.


پیشگفتار

مذهب شیعه یکی از اصیل­ترین و دیرینه‏‏ترین نحله­های فکری و اجتماعی تاریخ اسلام محسوب می‏شود. این مذهب مهم و برجسته، همواره به دلیل دیدگاه ‏های اعتقادی و سیاسی در طول تاریخ اسلامی حضوری پر رنگ در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جهان اسلام داشته است. در زمانهای گذشته برخی از نواحی جهان اسلام به عنوان کانون فعالیت شیعیان و مذهب تشیع شناخته می‌شد. منطقه گیل و دیلم یکی از کهن‌ترین و مهم‌ترین آن مناطق به شمار می‌رود.

اهمیت تاریخ تشیع در منطقه گیل و دیلم به اندازه‌ای است که یکی از نخستین دولت‌های شیعه در این ناحیه پایه گذاری شد. جایی که به مدت دو قرن در برابر تلاشهای طاقت فرسای خلفای طمع ورز اسلامی با سرسختی تمام مقاومت کرده بود. حکومت شیعی و مذهب تشیع در این سامان بر پاره‌ای از تحولات سیاسی و علمی جهان اسلام تاثیر گذار بوده‌اند. هرچند حضور تشیع در گیل و دیلم در بعضی از دوره‌ها با افول سیاسی همراه بوده است ولی همواره در قرنهای طولانی مکتب تشیع در عرصه فرهنگ و اجتماع گیل و دیلم حضوری لاینقطع داشته است. که این امر بر ضرورت و اهمیت تحقیق در پیرامون موضوع پیش رو می‌افزاید.

پژوهنده بر اساس پاره‌ای از مطالعات اجمالی به این فرضیه گرایش پیدا کرد که برخوردهای جائرانه و به دور از فرهنگ اسلام سپاهیان خلفای اسلامی به اهالی گیل و دیلم و پناه آوردن علویان مخالف خلافت به منطقه گیل ودیلم مردم آن نواحی را به پذیرفتن اسلام شیعی ترغیب کرد افزون بر این که سادات وبزرگان شیعی با شیوه فرهنگی واخلاق عملی به تبلیغ وترویج باورهای شیعی همت گماشتند. این تلاشهای صحیح که برگرفته از تعالیم اسلامی بود، اقبال بیش از پیش مردم به پذیرش اسلام ناب که همان عقاید تشیع باشد را فراهم آورد. افزون بر این باید به این نکته نیز تاکید شود که روحیه مهمان نوازی مردمان گیل و دیلم شرایط ورود و نیز کار فرهنگی را برای علویان متواری مهیا کرده بود. به این ترتیب اهالی این منطقه با بهره گیری از آموزه‌های اسلام شیعی در عرصه علم وفرهنگ وهنر خوش درخشیده و خدمات ارزنده‌ای را به جهان اسلام ارائه نمودند.

در این پژوهش سعی شده است ابتدا ارتباط اولیه علویان با مردم گیل و دیلم و نیز ورود نخستین آنها مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد. چرا که مهمترین و شاید تنها عامل گسترش تشیع در گیل و دیلم ورود علویان به آن سامان و تلاشهای ستودنی آنان بوده است. تشیع اندک زمانی پس از ورود در گیل و دیلم اقتدار سیاسی دست یافت. اما پس از مدتی چند، قدرت سیاسی آن  به محاق رفت اما در عین حال افول سیاسی، سیادت مذهبی خویش را برای قرنها در آن منطقه حفظ کرد. هرچند رهبران شیعی آن دیار، برای به دست آوردن زعامت سیاسی به عنوان یک قدرت برتر تلاش فراوانی انجام دادند اما هیچگاه موفق نشدند به عنوان یک دولت سیاسی قدرتمند ظاهر بشوند. تا آنکه در نیمه دوم قرن هشتم با پیدایش حکومت سادات آل کیا برای بار دیگر تشیع در گیل و دیلم سیادت سیاسی خود را پس از چند قرن بازیافت. از آنجاییکه در دوره آل کیا، تشیع در مرحله نوینی قرار گرفت لذا در پژوهش حاضر وضعیت تشیع در گیل و دیلم، تا قبل از حکومت آل کیا بررسی می‌شود. چرا که شرایط سیاسی و اجتماعی تشیع عصر آل کیا در مقایسه با دوران قبل‎ ‏‎اش تفاوت دارد.

پژوهنده در این تحقیق کوشیده حتی المقدور داده‌ها و گزاره‌های پژوهشی را از منابع کهن و دسته اول به دست آورده و بازتاب دهد. در این رابطه از متون دارای اعتبار و در موضوعاتی مانند تاریخ عمومی، تاریخ نگاری زیدیان، جغرافیا، انساب، رجال…. استفاده شده است. سوگمندانه باید گفت پژوهشهای پیرامون تشیع در گیل و دیلم در عین  اندک بودن، از منابع محدود و بعضا دست چندم معاصر به شدت رنج می‌برد و این نقیصه آن تحقیات را به سرانجام ناقص و غیر واقعی کشانده است. در تحقیق پیش رو سعی شده است آن کمبودها تا حد زیادی جبران شود. از این‌رو به مقدار بسیار زیادی از مطالب این نوشتار برای نخستین بار پای در صفحه تحقیقات جدید باز کرده است. بسیاری از آثار شیعیان گیل و دیلم به وسیله شیعیان زیدی به دیار زیدی مذهبان یمن انتقال داده شده است. احتمالاً تعداد فراوانی از این آثار که بازتاب دهنده وضعیت تشیع گیل و دیلم می‌باشند در کتابخانه‌های یمن به صورت خطی باقی مانده‌اند. یکی از مشکلات پیش روی این تحقیق عدم انتشار آن آثار می‌باشد چه بسا با نشر آن کتابها بتوان تحلیل واقعی تری را از حضور تشیع در گیل و دیلم ارائه داد. هرچند نگارنده این سیاهه به برخی از آن نسخه‌های خطی دست پیدا کرده و از آن بهره برده است.

به هر روی نگارنده اذعان دارد این نوشتار با تمام تلاشهای انجام گرفته تنها یک گام کوچک در عرصه شیعه پژوهی در منطقه گیل و دیلم محسوب می‌شود و از برخی نارسایی‌های ناگزیر رنج می‌برد. امید است که پژوهشگران مشتاق و نکته سنج گامهای پسینی را بردارند تا ضمن رفع کمبودها و اشکالات در تکمیل و غنی سازی این اثر سهیم باشند.

فصل اول

– کلیات و شناسه تحقیق

1-1-1- تبیین موضوع

عنوان موضوع این پژوهش «بررسی تاریخ تشیع در گیلان و دیلمان از آغاز تا پیدایش آل کیا» است. در این پژوهش تلاش می‏شود تا تاریخ تشیع از جنبه‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی از آغاز تا پیدایش آل مورد بررسی قرارگیرد.

1-1-1-1- قلمرو زمانی پژوهش

دوره زمانی مورد بحث یکی از مقاطع مهم تشیع است که سوی از پژوهشگران مورد بررسی جدی قرار نگرفته است. از این‌رو در این پژوهش به بررسی فرایند تاریخ تشیع از ابتدا تا سالهای نخستین حکومت آل کیا پرداخته می‏شود. چون پس از تأسیس دولت آل کیا تاریخ تشیع در گیل ودیلم وارد مرحله جدیدی شد. لذا به آن نمی‌پردازیم. لازم به ذکر است برای پرداختن به ورود تشیع به گیل و دیلم بررسی برخی از موضوعات مانند آشنایی دیلمیان با اسلام که کمی قبل از نفوذ تشیع است نیز لازم می‏باشد.

1-1-1-2- قلمرو مکانی پژوهش

سرزمین گیلان و دیلمان در جنوب غربی دریای خزر واقع شده است که در آنجا اقوام گیل و دیلم زندگی می‌کنند. این پهنه جغرافیای یکی از مهم‌ترین کانونهای تشیع در قرون متمادی به شمار می‌رفته است. از این تلاش می‌شود در این تحقیق تاریخ تشیع در آن منطقه مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. البته محدوده منطقه گیلان و دیلمان در زمان محدد موضوع پژوهش از محدوده فعلی گسترده‌تر بوده است و بخشهای از استانهای مازندران و قزوین امروزی را در بر می‌گرفت. در این نوشتار محدوده تاریخی گیلان ودیلمان مد نظر قرار گرفته است.

1-1-1-3- قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع این تحقیق بررسی تاریخ تشیع در نواحی یاد شده است. در این پژوهش از همه فرقه‌ها و نحله‌های شیعی که در سرزمین گیلان و دیلمان حضور داشته‌اند سخن به میان خواهد آمد. البته به میزان حضور و جایگاه هر یک از فرقه‌های تشیع در گیل و دیلم به آنان پرداخته خواهد شد.

1-1-2- ضرورت واهمیت پژوهش

دانسته است که پیدایش تشیع در شرق اسلامی در سده‌های نخستین با حضور علویان شیعی مذهب رقم خورد و منطقه کرانه‌های جنوبی دریای خزر نیز به ویژه نواحی گیل ودیلم یکی از پایگاهها ومیادین اصلی آنان به شمار می‏رفت علویان توانستند حاکمیت وسیطره اسلام شیعی را در این سامان استوار سازند. و از سوی دیگر برای گسترش اسلام به فعالیتهای فرهنگی و دینی دست یازیدند از این‌رو خدمات علمی وفرهنگی ماندگاری را از خود بر جای گذاشتند این فعالیت‌ها وتاثیر گذاری‌های شگرف مکتب تشیع در این سامان موجب گردید که پژوهنده به بررسی وتحقیق بیشتر پیرامون این موضوع روی آورد تا ضمن معرفی قدمت هویت تشیع در این ناحیه از عوامل موفقیت بخش وتجربیات ناموفق این دوره از تاریخ شیعه برای پیشبرد اهداف آینده‌اش استفاده کرده و کاستی‌ها و ضعفها نیز جبران گردد.

1-1-3- نوآوری پژوهش

تاکنون در این زمینه پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است فقط چند مقاله کم مایه در این رابطه نوشته است و در لابلای برخی کتابها به گونه مختصر از این موضوع سخن به میان آمده است که در معرفی منابع وپیشینه به آنها اشاره خواهیم کرد. از این‌رو در این پژوهش سعی می‏شود با بررسی و معرفی بخشی از تاریخ تشیع، زوایای پنهانی و ناشناخته جامعه شیعه درگذشته کشف گردد تا سرآغازی برای تحقیقات پسینی پژوهشگران باشد.

1-1-4- پرسش‌های پژوهش

پرسش اصلی در این تحقیق این است که:

چرا و چگونه تشیع در گیلان و دیلمان ورود کرده و گسترش پیدا کرد؟

این سوال اصلی پرسشهای فرعی دیگری را به دنبال دارد که عبارتند از:

1-1-4-1- سادات وعلویان مهاجر چه میزان درنفوذ و گسترش تشیع در مناطق گیل ودیلم نقش داشته اند؟

1-1-4-2- بیدادگری وحملات بی امان سپاهیان اعراب که منادی اسلام غیر شیعی بودند چه مقدار در پذیرفتن تشیع توسط مردم نواحی تاثیر گذار بوده است؟

1-1-4-3- چه عاملی موجب ماندگاری وپایداری تشیع در این سامان گردید ؟

1-1-4-4- روش نهادینه وفراگیر کردن مکتب تشیع درگیل ودیلم توسط بزرگان ورهبران شیعی چه بوده است؟

1-1-4-5- شیعیان در این منطقه چه مقدار در خدمات دهی علمی وفرهنگی در محیط پیرامونی خویش یا حتی در کل جهان اسلام نقش داشته اند؟

1-1-5- فرضیه‌های پژوهش؛

فرضیه اصلی ما در این پژوهش که پاسخ سوال اصلی را نیز در بر دارد. این است که: برخوردهای ظالمانه خلفای اسلامی با دیلمیان و پناه آوردن علویان مخالف خلافت سنی به گیل و دیلم فعالیت تبلیغی آنان مردم آن در ورود و گسترش تشیع درآن سامان تاثیر گذار بوده است. فرضیه‌های فرعی این تحقیق آن است که؛ سادات وبزرگان شیعی با شیوه فرهنگی واخلاق عملی به تبلیغ وترویج باورهای شیعی همت گماشتند که این امر اقبال بیش از پیش مردم به پذیرش عقاید تشیع را فراهم کرد. اهالی این منطقه با بهره گیری از آموزه‌های شیعه در عرصه علم وفرهنگ وهنر خدمات ارزنده‌ای را به جهان اسلام ارائه نمودند.

1-1-6- روش تحقیق و شیوه گردآوری اطلاعات

روش تحقیق این پژوهش توصیفی و تحلیلی است. اطلاعات و مطالب این تحقیق نیز به صورت کتابخانه‌ای و میدانی گردآوری شده است.

1-1-7- معرفی و بررسی منابع

در این بخش به معرفی منابع پایه و تألیفات کهن ودست اول که در پژوهش این اثر از آنها بهره برده شده است می‏پردازیم واز جایگاه و میزان بهره گیری از آن آثار سخن خواهیم گفت برای سهولت بررسی، آنها را در در چند گروه تقسیم بندی کرده وآنگاه به مهمترین منابعی که نقش اساسی در شکل دهی این نوشتار داشته‌اند اشاره می‏شود.

1-1-7-1- تواریخ عمومی

تواریخ عمومی یا جهانی یک نوع تاریخنگاری مرسوم در عصر اسلامی است که در آن مباحث تاریخی از خلقت آفرینش تا زمان نویسنده پیگیری شده است. معمولا سیر تاریخ نویسی عمومی بر مبنای سالشماری یا بر اساس ترتیب خلفا اسلامی بوده است. نویسندگان این نوع آثار غالبا داده‌های تاریخی خویش را از تک نگاری‌های تاریخ نگاران پیشینی خویش اخذ کرده‌اند و امروزه آن آثار در دسترس نیست. به جهت ارزشمند بودن آن تک نگاری‌های مفقود شده تواریخ عمومی اهمیت دوچندانی پیدا کرده‌اند. در ادامه به معرفی و بررسی برخی به مهم‌ترین تواریخ عمومی ای که در این نوشتار از آنها استفاده شده است، می‌پردازیم.

1-1-7-1-1- تاریخ الامم والملوک (تاریخ طبری)

تألیف محمد بن‌جریر طبری (م310ق) که مهمترین کتاب تاریخی در جهان اسلام محسوب می‏شود این اثراز اخبار وحوادث، از خلقت آفرینش تا اوائل قرن چهارم را گزارش می‏دهد که از لحاظ تفصیل وتعدد استناد دارای ارزش می‏باشد. در بسیاری از بخشهای این پژوهش به ویژه فصل اول که مربوط به برخورد دیلمیان با مسلمانان می‏باشد ونیز ورود سادات شیعی به گیل ودیلم از این کتاب بهره گرفته شده است.

1-1-7-1-2- مروج الذهب

نوشته علی بن‌حسین مسعودی (م346ق) یکی از معروفترین تاریخهای عمومی می‏باشد. این کتاب نیز مانند تاریخ طبری از پیدایش خلقت شروع می‏شود وحوادث و وقایع را تا سال 346هجری بازگو می‏نماید مسعودی در این کتاب نگاه تاریخی صرف ندارد بلکه وی از جهاتی مختلف به گذشته نگریسته از این‌رو او اطلاعات گوناگونی از تاریخ علوم،جغرافیا،ادیان، باورهای مذهبی،کتابشناسی و سایر موضوعات بدست می‏دهد که در نوع خودش ارزشمند است. این تحقیق در برخی از موارد از داده‌های تاریخی‌اش پیرامون ورود اسلام وعلویان به دیلم،ونیز از آگاهیهای جغرافیای‌اش استفاده کرده است.

1-1-7-1-3- تجارب الامم

تألیف فیلسوف وریاضی دان ومورخ تحلیل گر ابوعلی احمد بن‌محمد بن‌مسکویه (م421ق) است.هدف وی از نگاشتن این کتاب آن بوده است تا با بررسی حوادث گذشته،به اصلاح امور در حال وآینده پرداخته شود. او برخلاف تاریخ نگاران پیش از خود، کتابش را از دوره حکومت پیشدادیان پادشاهان اساطیری ایران آغاز می‏نماید وتا سال 369 ادامه می‏دهد. این تحقیق از برخی گزارش‌های منحصر بفرد کتاب تجارب الامم بهره برده است.

1-1-7-1-4- الکامل فی التاریخ

این کتاب نوشته ابوالحسن علی بن‌محمد شیبانی معروف به ابن‌اثیر جزری (م630) ونویسنده دو اثر معروف اسدالغابه فی معرفه الصحابه و اللباب فی تهذیب الانساب می‏باشد ابن‌اثیر هرچند بخشی از کتاب خود از تاریخ طبری البته با شیوه‌ای جذاب اخذ کرده است ولی علاوه براین به برخی از آثار تک نگاری‌های تاریخی نیز دسترسی داشته و از آنها نیز استفاده کرده است. افزون بر این مشاهدات و حوداث زمان خود را نیز افزوده است که پژوهش حاضر از بعضی از گزاره‌های تاریخی آن در زمینه ورود اسلام بهره‌مند گردیده است.

1-1-7-2- فتوح نگاری

یکی از شاخه‌های تاریخ نگاری اسلامی، فتوح نگاری است. فتوح نگاری عمدتا از اوائل قرن سوم توسط نویسندگان مسلمان آغاز گردید. در این نوع کتابها از چگونگی گشایش سرزمینهای مختلف توسط مسلمانان در دوران پس از پیامبر بحث شده است. فتوح نگاری‌ها برخی عمومی هستند مانند فتوح البلدان بلاذری و برخی درباره فتح منطقه‏ای خاص بحث کرده‌اند. مانند؛ فتوح الشام واقدی. در پژوهش پیش رو از پاره‌ای آثار این چنینی استفاده شده است که کتاب فتوح البلدان بلاذری یکی از مهم‌ترین آنهاست. این کتاب یکی از دو کتاب با ارزش احمد بن‌یحیی بلاذری (م279) نویسنده کتاب پر ارج انساب الاشراف می‏باشد که مورخ شهیر مسعودی می‏گوید؛ در اخبار فتح شهرها کتابی بهتر از آن نمی‏شناسد. بلاذری محتوای این کتاب را با اخباری از فتح شبه جزیره عربستان آغاز می‏نماید. آنگاه از سایر مناطق فتح شده توسط مسلمانان،از جمله شهرهای ایران گزارش می‏دهد. وی در این اثر تنها به گزارش حوادث اکتفا نمی‏کند.بلکه در زمینه وضع اجتماعی واقتصادی وتمدن وفرهنگ سرزمینهای مفتوحه اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‏دهد. که در این نوشتار از گزارشهای او در رابطه با برخورد مسلمانان با اهالی گیل ودیلم استفاده شده است.

1-1-7-3- تاریخ نگاری زیدیان

زیدیان جدای از انواع مختلف تاریخ نگاری مسلمانان، یک نوع تاریخ نویسی خاص خود را دنبال می‏کردند. آن نیز تاریخ نگاری بر حول محور زندگانی وسیره امامان زیدی بود. آنان در این راستا تألیفات ارزشمندی پدید آوردند. که گزارش­های تاریخی در این آثار بسیار مفید وحتی بعضا منحصر بفرد می‏باشد. که محققان در تحلیل گزارش‌های تاریخی بدان نیازمند می‏باشند. از آنجاییکه بسیاری از مباحث این تحقیق با شیعیان زیدی در گیل ودیلم ارتباط دارد از این نوع کتابها استفاده شده است که مهمترین آنان عبارتند از:

 1-1-7-3-1- کتاب المصابیح من اخبار المصطفی والمرتضی والائمه من ولدهما الطاهرین

این اثر ابوالعباس احمد بن‌ابراهیم حسنی عالم فرهیخته وشهیر زیدیه نگاشته است. حسنی این کتاب را تا شرح حال زید بن‌علی به رشته تحریر در آورده بود ولی با فرا رسیدن مرگش در تألیف این اثر نا تمام ماند. البته یکی از شاگردانش به نام علی بن‌بلال آملی با در اختیار داشتن روایات حسنی این نوشته را تکمیل نمود. کتاب المصابیح را از زندگانی پیامبر آغاز می‏شود و باگزارشی از زندگانی ناصر اطروش به پایان می‏رسد. نویسنده کتاب در مبحث راجع به امام علی ع بخوبی واستدلالی بحث کرده است تا حقانیت آن حضرت را به اثبات برساند. نکته جالب آنکه او از حسن بن‌زید ومحمد ابن‌زید دو تن از داعیان علوی که پایه گذار حکومت علویان شمال بوده‌اند را در کتا ب خود نامی به میان نیاورده است. به نظر می‏رسد وی به امامت آندو اعتقاد نداشته است. پژوهنده در بررسی حیات ناصر اطروش (م304ق) از این اثر بهره برده است.

1-1-7-3-2- الافاده فی التاریخ الائمه الساده

نوشته ابوطالب الناطق بالحق یحیی بن‌حسین بن‌هارون معروف به ابوطالب هارونی (م 424ق) از ائمه ودانشمندان برجسته زیدی است. وی مدتی را نیز در گیلان ودیلم امامت زیدیان را بر عهده داشته است. این کتاب تاریخ جمعی از امامان زیدی از امیر المومنین (ع) تا ابوعبدالله ابن‌الداعی (م360ق) را در بر دارد. نویسنده با بهره گیری از منابع نویسندگانی پیشینی زیدیه اطلاعات قابل ملاحظه‌ای درباره برخی از امامان زیدی ازجمله ناصر اطروش وابو عبدالله ابن‌الداعی ارائه کرده است که برای این تحقیق سودمند بوده است.

1-1-7-3-3- الحدائق الوردیه فی مناقب الائمه الزیدیه

تألیف حمید بن‌احمد محلی (م652ق) این کتاب یکی از مهم‌ترین کتابها در باره تاریخ زیدیه محسوب می‏شود. محلی در حدائق الوردیه از منابع فراوانی از جمله از دو کتاب فوق وسیره نگاری‌های ائمه زیدیه بهره برده است. این کتاب از زندگانی امام علی ع شروع وبا شرح زندگانی امام حمزه بن‌عبدالله المنصور بالله (م614ق) به اتمام می‏رسد. حدائق نسبت به دو اثر قبلی آگاهیهای بیشتری را به دست می‏دهد. محلی در خصوص اخبار داعیان وعلویان شمال،باتوجه به این که مصادری را که همکیشان ایرانی وی به یمن انتقال داده بودند گزارش‌های ارزنده‌ای را ارائه می‏دهد.

1-1-7-3-4- مآثرالابرار فی تفصیل مجملات جواهر الاخبار (اللواحق الندیه بالحدائق الوردیه)

تألیف محمد بن‌علی زحیف معروف به «ابن فند»، (زنده در سال 916ق) این کتاب یکی از تاریخ نگاری‌های جامع و مفصل تاریخ زیدیه به شمار می‌رود. ابن‌فند این اثر را در شرح کتاب منظوم «المجملات جواهر الاخبار» یا (کتاب بسامه) صارم الدین وزیر (م 914ق) که مشتمل اشعار تاریخی بود به رشته تحریر درآورد. این کتاب به نوعی در تکمیل کتاب الحدائق الوردیه (قبلا به آن اشاره شد.) نگاشته شده است. از این‌رو به «اللواحق الندیه بالحدائق الوردیه» نیز نامیده شده است. ابن‌فند کتابش را با شرح احوالات امام علی (ع) و زندگانی سیاسی آن حضرت آغاز و سپس با بیان حیات سیاسی و اجتماعی تک تک امامان زیدیه تا عصر خویش به پایان می‌رساند. او در این اثر از کتابهای تاریخی و غیر تاریخی پیش از خود بهره برده است. محتوای کتاب مآثر الابرار در بسیاری از موارد با کتاب «الحدائق الوردیه» المحلی (م652ق) تفاوتی ندارد. البته در موارد نادری افزوده‌های نسبت به الحدائق را دارا است. ولی بیشترین اهمیت این کتاب به مطالبی است که مولف پس از زمان نویسنده الحدائق، آن را در کتابش ذکر کرده است. در تحقیق پیش رو در بسیاری از مطالب این نوشتار با ارزش استفاده گردیده است.

1-1-7-4- تواریخ محلی؛

تاریخ نگاری محلی که یک نوع اقلیم‌شناسی در متن تاریخ به شمار می‏رود آگاهیهای گسترده‌ای پیرامون موضوعات گوناگونی چون فرهنگ، ادب، هنر،آداب ورسوم، نژاد، ابنیه وعمارات، رخدادهای اجتماعی وسیاسی واقتصادی، رجال ومشاهیرو….. در محدوده یک منطقه خاص را ارائه می‏کند که معمولا حاکمان محلی برای اغراض سیاسی از این دست تاریخ نگاریها حمایت می‏کردند. نگارنده از چند اثر این چنینی که اطلاعات سودمندی را به دست می‏دهند. استفاده برده است که برخی از انها عبارتند از:

1-1-7-4-1- تاریخ طبرستان

تألیف بهاء الدین محمد بن‌حسن بن‌اسفندیار کاتب (زنده، قرن 7ق) که از شرح حال وی غیر از مقدمه کتابش چیزی دانسته نیست.اوکتابش را از ابتدای بنیاد طبرستان شروع وبا بیان وقایعی از حکومت محلی آل باوند در سال 606 به پایان می‏برد. البته وی اساس این تألیف را برکتاب تاریخ طبرستان یزدادی که در زمان قابوس بن‌وشمگیر (403-366) نوشته بود بنا نهاده است. هرچند که افزودنیهای وی در این اثر کم نیست. این کتاب که گزارش‌های قابل توجه وگاهی مطالب منحصر بفردی را در خود جای داده است، که ارزشمند وقابل استفاده برای پژوهش گران می‏باشد. به مقدار قابل توجهی از مطالب این اثر در پژوهش پیش رو استفاده شده است.

1-1-7-4-2- تاریخ گیلان ودیلمستان

تألیف سید ظهیرالدین بن‌سید نصیر الدین مرعشی (زنده 892ق) از نوادگان سید قوام الدین مرعشی پایه گذار سلسله مرعشیان طبرستان می‏باشد. این کتاب یکی از منابع مهم شیعه پژوهی در ایران محسوب می‏شود. نویسنده به سفارش حاکمان کیایی گیلان به رشته تحریر در آورده است. این اثر از یک مقدمه وشش باب برخوردار بوده است. سوگمندانه مقدمه وباب اول که مطالبی چون محدوده جغرافیایی و زبانشناسی گیل ودیلم وتاریخ پیش از اسلام گیلان را در بر داشته،مفقود شده است. ولی بقیه قسمت‌ها که بخش عظیمی از تاریخ حکومت شیعی آل کیا وروابط آنان با همسایگانش را شامل می‏شود باقی مانده است. نکته جالب آنکه مولف بیشتر رخدادها را عینا مشاهده کرده است که از این‌رو حائز اهمیت می‏باشد. در این تحقیق فراوان از این متن تاریخی ارزشمند کمک گرفته شده است.

1-1-7-4-3- تاریخ طبرستان ورویان ومازندران

این کتاب با ارزش را نیز نویسنده قبلی نوشته است. او درنگارش این اثر از کتاب تاریخ طبرستان علی بن‌جمال الدین رویانی که امروزه مفقود است ونیز کتاب تاریخ رویان اولیا الله آملی وام گرفته است والبته مطالبی را بر اطلاعات آندو افزوده است. از آنجاییکه تاریخ گیل ودیلم تاحد زیادی با تاریخ طبرستان گره خورده است. لذا پژوهنده از مباحث کتابهای راجع به تاریخ طبرستان در این نوشتار بهره برده است.

غیر از کتابهای یاد شده از سایر تواریخ محلی نظیر تاریخ رویان اولیا الله آملی، تاریخ خانی شمس الدین لاهیجی، تاریخ گیلان عبدالفتاح فومنی و… کم وبیش در تحقیق پیش رو استفاده شده است.

1-1-7-5- کتابهای جغرافیا

جغرافیا نگاری یا اقلیم‌شناسی یکی از علوم دیرینه در جهان اسلام بوده است. پس از آنکه فتوحات مسلمانان رو به گسترش نهاد ودر مناطق فراوانی در جهان، دین اسلام پذیرفته شد،برای اینکه ارتباطات بین مردمی با سایر مناطق با آگاهی وشناخت صورت پذیرد. به لزوم نگارش کتابهایی که وضیعت اماکن را گزارش دهد. احساس نیاز شد. کتابهای خراج نگاری نیز ازجمله کتابهای است که دولتهای مرکزی برای آنکه خراج ومالیات از شهرهای تحت سیطره شان اخذ نمایند. به شناسایی این نواحی سخت نیازمند بودند. از این‌رو عالمان مسلمان به تألیفاتی در این حوزه‌ها دست یازیدند. که در این متون علاوه بر اطلاعات مکان شناختی گزارش‌های از مردم شناسی، دین شناسی، وضیعت سیاسی واجتماعی، گیاه‌شناسی و…… در منطقه یاد شده را به دست می‏دهد. که برای تحلیل گران تاریخی بسیار رهگشا و با اهمیت است. در پژوهش حاضر از آثاری در این حوزه، کمک گرفته شده است. که به برخی از آنان اشاره می‏کنیم:

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122