پايان نامه بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 216 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تحريف هاي شناختي و باورهاي غير منطقي در حوزه روان شناسي از منظر قرآن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه 1
کلیات تحقیق 3
بیان مساله 4
هدف و ضرورت تحقیق 5
پیشینه تحقیق 5
پرسش های تحقیق 6
مفروضه ها 6
روش تحقیق 7
فصل اول: بررسی مساله شناخت در فلسفه، روان شناسی و قرآن 8
1-1. شناخت در فلسفه 9
1-1-1. شناخت در لغت و اصلاح 9
1-1-2. مفهوم شناخت 10
1-1-3. حقیقت شناخت 10
1-1-4. شناخت در فلسفه اروپا 11
1-1-5. شناخت در فلسفه اسلامی 12
1-1-5-1. بررسی مساله خطاها در فلسفه اسلامی 13
1-2. شناخت در روان شناسی 15
1-2-1. تعریف علم روان شناسی 15
1-2-2. روان شناسی شناختی 15
1-2-3. بررسی دو نظریه شناخت در روان شناسی 17
1-3. شناخت در قرآن 19
1-3-1. امکان شناخت و ارزش آن از منظر قرآن 19
1-3-1-1. امکان شناخت خدا 22
1-3-1-2. امکان شناخت نفس 23
1-3-2. ابزارهای معرفت در قرآن 24
1-3-3. راه های شناخت در قرآن کریم 24
1-3-4. شرایط معرفت از منظر قرآن 27
1-3-5. عوامل بازدارنده از شناخت صحیح در قرآن 29
1-3-5-1. تعصب و تقلید کورکورانه 31
1-3-5-2. ظن و گمان 32
1-3-5-3. تمایلات و هواهای نفسانی 34
فصل دوم: باور های غیر منطقی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی 36
2-1. باور های غیر منطقی در حوزه روان شناسی 38
2-1-1. درمان عقلانی- عاطفی- رفتاری آلبرت الیس 38
2-1-1-1. تاریخچه تحول فکر الیس 39
2-1-1-2. عوامل بنیادی در نظریه الیس 40
2-1-1-3. ماهیت انسان در نظریه الیس 41
2-1-1-4. اضطراب و بیماری های روانی در نظریه الیس 41
2-1-1-5. باور های غیر منطقی در نظریه الیس 41
2-1-1-6. راه های مقابله با باور های غیر منطقی در نظریه الیس 44
2-2. تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی 46
2-2-1. شناخت درمانی 46
2-2-1-1. تاریخچه شناخت درمانی 47
2-2-1-2. عوامل نظری موثر بر شناخت درمانی بک 49
2-2-1-3. تحریفهای شناختی در نظریه شناخت درمانی 50
2-2-1-4. راهکارهای مقابله با تحریفهای شناختی در شناخت درمانی 51
2-3. شباهتها و تفاوتهای درمان عقلانی-عاطفی-رفتاری الیس و شناخت درمانی بک 55
2-4. نقد و بررسی مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک” با آموزه های دینی 56
2-4-1. مبانی نظری امور اخلاقی رواقیون 56
2-4-2. جایگاه عقل و اراده در آموزه های دین اسلام 58
فصل سوم: بررسی تطبیقی باورهای غیر عقلانی و تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن 64
3-1. تطبیق و بررسی باورهای غیر عقلانی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن 67
3-1-1. باور غیر عقلانی شماره یک 67
3-1-1-1.تبیین این باور در روان شناسی 67
3-1-1-2. نقد و بررسی تطبیقی 68
3-1-1-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان 69
3-1-1-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت منافقان 74
3-1-2. باور غیر عقلانی شماره دو 79
3-1-2-1. تبیین این باور در روان شناسی 79
3-1-2-2. نقد و بررسی تطبیقی 80
3-1-2-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم کمال گرایی فرد در انجام امور؛ تكليف افراد به اندازه قدرت و توانایی آن ها 83
3-1-2-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم خودستايى و کمال گرایی فرد 84
3-1-2-2-3. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم باید اندیشی فرد در انجام امور؛ وابستگی و اضطرار انسان به خدا 86
3-1-2-2-4. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم تکلف مؤمن در عمل، سخن و معاشرت 87
3-1-3. باور غیر عقلانی شماره سه 89
3-1-3-1. تبیین این باور در روان شناسی 90
3-1-3-2. نقد و بررسی تطبیقی 91
3-1-3-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مسئولیت هر فرد در قبال وظیفه اش 93
3-1-3-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اذیت شدن فرد در برابر عملکرد افراد؛ مومنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر 94
3-1-4. باور غیر عقلانی شماره چهار 99
3-1-4-1. تبیین این باور در روان شناسی 99
3-1-4-2. نقد و بررسی تطبیقی 99
3-1-4-2-1. دیدگاه شناختی قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ تسلیم در برابر حق 100
3-1-4-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایل فرد؛ نهراسیدن مومنان از شکست در امور(واقعیات) 102
3-1-4-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مشرکان و منافقان مبنی بر عدم مطابقت امور با خواسته و تمایلشان؛ اضطراب، نگرانی و عکس العمل لجوجانه آنان 103
3-1-5. باور غیر عقلانی شماره پنج 106
3-1-5-1. تبیین این باور در روان شناسی 106
3-1-5-2. نقد و بررسی تطبیقی 107
3-1-5-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم ناتوانایی فرد در کنترل هیجان و احساسش؛ اطاعت خدا، عامل افزایش استقامت 107
3-1-5-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر تسلط شخصیت مومنان بر کنترل هیجانات و احساساتشان 108
3-1-5-2-3. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن مبنی بر عدم توانایی کافران و منافقان بر کنترل هیجانات و احساساتشان 111
3-1-6. باور غیر عقلانی شماره شش 115
3-1-6-1. تبیین این باور در روان شناسی 115
3-1-6-2. نقد و بررسی تطبیقی 116
3-1-6-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ امنیت و آرامش واقعی در سایه ایمان 118
3-1-6-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی؛ انجام اعمال صالح 122
3-1-6-2-3. دیدگاه عاطفی- معنوی قرآن مبنی بر عدم اضطراب و نگرانی 123
3-1-6-2-3-1. یاد خدا، مایه آرامش دل 123
3-1-6-2-3-2. دعا و نیایش 125
3-1-6-2-3-3. توبه و استغفار 125
3-1-7. باور غیر عقلانی شماره هفت 128
3-1-7-1. تبیین این باور در روان شناسی 128
3-1-7-2. نقد و بررسی تطبیقی 128
3-1-7-2-1. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن، نسبت به شخصیت مومنان؛ پذیرش مسئولیت، معیار درست و آسوده زندگی کردن 128
3-1-7-2-2. دیدگاه شناختی-رفتاری قرآن نسبت به شخصیت کافران و منافقان؛ عدم پذیرش مسولیت، واکنشی همراه با اضطراب و نگرانی 133
3-1-8. باور غیر عقلانی شماره هشت 137
3-1-8-1. تبیین این باور در روان شناسی 137
3-1-8-2. نقد و بررسی تطبیقی 138
3-1-8-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی بر بینش درست افراد؛ ايمان به خداوند، سبب رفع نگرانى در برابر مصائب گذشته 138
3-1-8-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن مبنی بر اصلاح رفتار منفی فرد؛ توبه و اصلاح خویشتن 139
3-1-9. باور غیر عقلانی شماره نه 142
3-1-9-1. تبیین این باور در روان شناسی 143
3-1-9-2. نقد و بررسی تطبیقی 143
3-1-9-2-1. دیدگاه شناختی قرآن مبنی برعدم مواخذه فرد در برابر اعمال دیگران؛ حفظ خویشتن 144
3-1-9-2-2. دیدگاه رفتاری قرآن نسبت به شخصیت مومنان و مسئولیت پذیری آنان در برابر کارهای ناشایست دیگران؛ مومنان و انجام امر به معروف و نهی از منکر 146
3-1-10. باور غیر عقلانی شماره ده 150
3-1-10-1. تبیین این باور در روان شناسی 150
3-1-10-2. نقد و بررسی تطبیقی 151
3-1-10-2-1. مومنین و شادمانی با تعهد و احساس رضایت 155
3-1-10-2-2. منافقان و شادی عاری از تعهد و مسئولیت 157
3-1-10-2-3. و سرور و شادمانی عاری از تعهد کافران 158
3-2. تطبیق و بررسی تحریفهای شناختی در حوزه روان شناسی از منظر قرآن 160
3-2-1. تحریف شناختی شماره یک: ذهن خوانی 160
3-2-1-1. تبیین این تحریف شناختی در روان شناسی 160
3-2-1-2. نقد و بررسی تطبیقی 161
3-2-2. تحریف شناختی شماره دو: پیش بینی منفی (پیش گویی ذهنی و گفتاری) 164
3-2-2-1. تبیین این باور در روان شناسی 164
3-2-2-2. نقد و بررسی تطبیقی 164
3-2-3. تحریف شناختی شماره سه: فاجعه سازی 168
3-2-3-1. تبیین این باور در روان شناسی 169
3-2-3-2. نقد و بررسی تطبیقی 170
3-2-4. تحریف شناختی شماره چهار: بر چسب زدن 175
3-2-4-1. تبیین این باور در روان شناسی 175
3-2-4-2. نقد و بررسی تطبیقی 176
3-2-5. تحریف شناختی شماره پنج: نادیده گرفتن جنبه های مثبت 179
3-2-5-1. تبیین این باور در روان شناسی 179
3-2-5-2. نقد و بررسی تطبیقی 179
3-2-6. تحریف شناختی شماره شش: تعمیم افراطی 183
3-2-6-1. تبیین این باور در روان شناسی 184
3-2-6-2. نقد و بررسی تطبیقی 184
3-2-7. تحریف شناختی شماره هفت: تفکر دو قطبی 187
3-2-7-1. تبیین این باور در روان شناسی 187
3-2-7-2. نقد و بررسی تطبیقی 187
3-2-8. تحریف شناختی شماره هشت: شخصی سازی (استدلال هیجانی) 190
3-2-8-1. تبیین این باور در روان شناسی 190
3-2-8-2. نقد و بررسی تطبیقی 191
3-2-9. تحریف شناختی شماره نه: بزرگ نمایی یا کوچک نمایی امور 193
3-2-9-1. تبیین این باور در روان شناسی 193
3-2-9-2. نقد و بررسی تطبیقی 194
نتیجه گیری 198
فهرست منابع 202
الملخص 209
abstract 210

فهرست منابع

قرآن کریم، ترجمه ناصر مکارم شیرازی.

نهج البلاغه.

اتکینسون، ریتا ال و همکاران، زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و همکاران، تهران، انتشارات رشد، چاپ هفتم، 1386.

آزادی احمد آبادی زهرا، مقایسه اثر بخش آموزش شناخت درمانی گروهی و آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش رضایت زناشویی مادران دانش آموزان دختر ابتدایی منطقه 12 تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، استاد راهنما: محمود گلزاری، پاییز 1390.

ارفع، سید کاظم، حدیث زندگی، شرح حکمت های نهج البلاغه، تهران، انتشارات پیام عدالت، چاپ اول 1390.

آقازاده محرم، احدیان محمد، مبانی نظری و کاربرد های آموزشی نظریه فراشناخت، بی جا، انتشارات نوپردازان، 1377.

الیس، آلبرت و هارپر، رابرت، زندگی عاقلانه، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، رشد، چاپ هشتم، 1391.

امام خمینی، روح الله، “چهل حدیث”، موسسه تنظیم و نشر آثار، چاپ ششم، زمستان 1384.

بابايى احمدعلی، برگزيده تفسير نمونه، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپ سيزدهم،1382.

بحرانى سيد هاشم، البرهان في تفسير القرآن، تهران، بنياد بعثت، چاپ اول، 1416ق.

برویه، امیل، “تاریخ فلسفه در دوره انتشار فرهنگ یونانی و دوره رومی”، ترجمه علی مراد داوودی، تهران، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 2353 شاهنشاهی.

بستانی محمود، اسلام و روان شناسی، ترجمه محمود هویشم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1388.

بشیری، ابوالقاسم، اختلالات رفتاری ، دفتر نشر معارف، چاپ اول، بهار 1387.

بک، آرون تی، شناخت درمانی و مشکلات روانی، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، درسا، چاپ سوم، 1388.

———- ، عشق هرگز کافی نیست، ترجمه مهدی قراچه داغی، تهران، انتشارات نیوند، 1369.

بهشتی محمد حسین، شناخت، بی جا، انتشارات سید جمال، بی تا.

پرچم، اعظم؛ فاتحی زاده، مریم و زهرا محققیان، مقاله “بررسی تطبیقی ناامیدی در نظریه اسنایدر و قرآن کریم”، مطالعات اسلامی علوم قرآن و حدیث، سال چهل و سوم، شماره پیاپی 3/87، پاییز و زمستان 1390.

تهرانی مجتبی، بحثی کوتاه پیرامون خطبه حضرت زهرا، برگرفته از مباحث آیت الله تهرانی، تهران، پیام آزادی، چاپ دوم، 1389.

تمیمی آمدی، عبد الواحد بن محمد، “غرر الحکم و درر کلم”،با مقدمه میر جلال الدین حسینی ارموی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم:1373.

جعفری محمد تقی، شناخت از دیدگاه علمی و دیدگاه قرآن، بی جا، دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1360.

جلیل ابوطالب، ارزشها و ضد ارزشها در قرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، 1366.

جوادی آملی عبدالله، ادب فنای مقربان(شرح زیارت جامعه کبیره)، تحقیق و تنظیم محمد صفایی، ویرایش محمد ربیع میرزایی، قم، اسراء، چاپ چهارم، 1386ش.

————–، تفسیر انسان به انسان”، قم،نشر اسراء،چاپ دوم،1385ش،

 

الحر العاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعة، تصحیح و تحقیق عبد الرحیم الربانی الشیرازی، تهران، مکتبة الاسلامیة.

حرانی، ابو محمد حسن، “تحف العقول عن آل رسول”، ترجمه ح. مروتی، قم، انتشارات طلیعه سبز، چاپ اول، 1389

حسین زاده، محمد، “معرفت شناسی”، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، چاپ ششم، بهار 1380

حسینی، سید علی، بررسی تاثیر شناخت درمانی بر کاهش اضطراب امتحان و باور های غیر منطقی دانش آموزان دختر سال اول متوسطه شهرستان علی آباد کتول در سال تحصیلی 88-1387، استاد راهنما : دکتر صغری ابراهیمی قوام، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، زمستان 1389.

حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد، تفسيراثناعشري، تهران، انتشارات ميقات، چاپ اول، 1363.

حسينى همدانى، سيد محمد حسين، انواردرخشان، تهران،كتابفروشى لطفی، چاپ اول، 1404ق.

حمید پورحسن، مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت درمانی تیزدل با شناخت درمانی بک در درمان اختلال افسرده خویی، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، استاد راهنما : دکتر علی صاحبی، خرداد1381.

خدایی فر فریبا؛ مقامی مژگان و تقی زاده مریم، روش های مقابله با استرس از دیدگاه قرآن، مجموعه مقالات قرآن و علوم روز(قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(2))، مشهد، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول، 1389ش.

خندان علی اصغر، مغالطات، قم، بوستان کتاب، چاپ هفتم، 1390.

راغب الاصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، بی جا، موسسه فرهنگی آرایه، چاپ اول، 1387.

رافعی، علی، “محبت در قرآن و حدیث”، قم، نشر ادیان،1389ش.

رحیمیان شهره، بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی متمرکز بر طرحواره های ناسازگار اولیه در دختران فرازی شهر مشهد، استاد راهنما : جناب آقای دکتر بهرام علی قنبری هاشم آبادی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، اردیبهشت 1387.

رضایی مریم، مقایسه اثر بخش دو شیوه گروه درمانی شناختی – رفتاری و واقعیت درمانی بر جرات ورزی دانش آموزان کم جرات مقطع دبیرستان بیرجند، پایان نامه کارشناسی ارشد، روان شناسی بالینی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، 1388-1387، اساتید راهنما : دکتر حسن آبادی و دکتر قنبری هاشم آبادی.

ریتا الاتکینسون و دیگران، زمینه روان شناسی هیلگارد، ترجمه محمد نقی براهنی و دیگران، ویراستاری محمد نقی براهنی، تهران، رشد، چاپ هفتم، پاییز 1386.

سانتراک، جان دبلیو، زمینه روان شناسی سانتراک، ترجمه مهرداد فیروز بخت، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ سوم، 1387.

سبحانی جعفر، شناخت در فلسفه اسلامی (2 جلد )، قم، توحید، 1363.

———، منشور عقاید امامیه، قم، موسسه امام صادق، چاپ ششم، 1389.

سیدان جعفر، دروس انتقادی، مشهد، پیام طوس، چاپ سوم،1389

شارف، ریچارد اس،نظریه های روان درمانی و مشاوره، ترجمه مهرداد فیروز بخت،تهران، موسسه خدمات فرهنکی رسا، چاپ هفتم، 1390.

شاکری، رضا، مشاوره کاربردی، انتشارات سنابل، چاپ دوم، بهار 1384.

شولتز، روان پی، شولتز، سیدنی الن، تاریخ روان شناسی نوین، ترجمه علی اکبر سیف، حسن پاشا شریفی،خدیجه علی آبادی و جعفر نجفی زند، تهران، نشر دوران، بی تا.

شیرازی، صدرالدین محمد(صدرالمتالهین)،الحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیةالاربعة، با مقدمه محمد رضا مظفر، بیروت، دار احیاء التراث العربی، چاپ سوم،1981م.

صادقیان، سمیه، بررسی حسن ظن و سوء ظن در آیات و روایات، مقطع کار شناسی، دانشکده علوم قرآنی تهران،آبان 1387.

صدر محمد باقر، المدرسة القرآنیة(یحتوی علی التفسیر الموضوعی للقرآن الکریم و بحوث فی علوم القرآن و مقالات القرآنیة)، قم، مرکز الابحاث الدراسات التخصصیة للشهید الصدر، 1421ق.

———- ، فلسفه ما ، ترجمه و شرح سید محمد حسین مرعشی، تهران، کتابخانه ی صدر، بی تا.

شفیع آبادی عبدالله، ناصری، غلامرضا، نظریه های مشاوره و روان درمانی، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چاپ هفدهم، 1389.

طالقانى سيّد محمود، پرتوى از قرآن(6ج)، تهران، شركت سهامى انتشار، چاپ چهارم، 1362ه.ش.

طباطبایی محمد حسین، اصول فلسفه و روش رئالیسم، با مقدمه و پاورقی مرتضی مطهری، قم، صدرا، بی تا.

———-، الميزان فى تفسير القرآن(20ج)، ترجمه سيّد محمد باقر موسوى همدانى ، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسين حوزه علميّه قم، چاپ پنجم،1374ه.ش.

———-، بدایة الحکمة، بی جا، مکتب الاعلام الاسلامی، تاریخ1410ق.

طباطبایی محمد حسین و دیگران، اندیشه های بنیادی اسلامی، تهران، ستاد انقلاب فرهنگی و مرکز نشر دانشگاهی،چاپ سوم، 1361.

طبرسى فضل بن حسن، مجمع البيان فى تفسير القرآن(27ج)، ترجمه مترجمان، تهران، انتشارات فراهانى، چاپ اوّل،1360ه.ش.

طوسى محمد بن حسن، التبيان فى تفسيرالقرآن، تحقيق با مقدمه شيخ آغا بزرگ تهرانى وتحقيق احمد قصيرعاملی، بيروت، داراحياءالتراث العربى، بی تا.

عاملى شيخ حرّ، وسائل الشيعه(29ج)، قم، مؤسسه آل البيت عليهم‏السلام، چاپ اوّل، 1409ه.ق.

عبدالواحد بن محمد تميمى آمدى، غرر الحكم و درر الكلم(1ج)، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى، چاپ اوّل، 1366ه.ش.

عثمان عبد الکریم، الدراسات النفسیه عند المسلمین و الغزالی الی بوجه الخاص (2ج)، ترجمه سید محمد حجتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، چاپ چهارم، 1365.

عروسى حويزى، عبدعلى بن جمعه، تفسيرنورالثقلين، تحقيق سيدهاشم رسولى محلاتی، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ چهارم، 1415ق.

عزیزی، عباس، ترجمه مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، انتشارات صلاة، چاپ چهارم، 1386.

علوی، سید جعفر، اضطراب، فهرست و دسته بندی آیات، قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(مجموعه مقالات اولین همایش ملی پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه)، مشهد،موسسه انتشاراتی بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه،چاپ اول،1385ش.

فروزانی سید جواد، بررسی ارتباط باور های غیر منطقی و ویژگی شخصیت طاقت روانی با اضطراب خصیصه ای دانش آموزان پسر سوم دبیرستان شهر کرج، پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی تربیتی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1375-1374.

فروغی محمد علی، سیر حکمت در اروپا ( از زمان باستان تا مائه هفدهم)، تهران، کتاب فروشی زوار، جلد اول.

فرهادیان رضا، مبانی تعلیم و تربیت در قرآن و احدایث، قم، بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم )چاپ دوم، بی تا.

————، درآمدی برشکل گیری شخصیت انسان در تعلیم و تربیت، قم، انتشارات مسجد مقدس جمکران، نشر اول، تابستان 1392

فيض كاشانى، ملامحسن، تفسيرالصافي، تحقیق حسين اعلمی، تهران، انتشارات الصدر، چاپ دوم، 1415ق.

قاسم زاده حبیب الله مقاله ای با عنوان “شناخت و عاطفه جنبه های بالینی و اجتماعی” ، برگرفته از کتاب ” شناخت و افسردگی “، نوشته حبیب الله قاسم زاده ،تهران، فرهنگان، چاپ اول،   بی تا .

قرائتى محسن، تفسير نور(12ج)، تهران، مركز فرهنگى درس هايى از قرآن، چاپ یازدهم،1383ه.ش.

قرشى سيدعلى اكبر، تفسيرأحسن الحديث، تهران، بنياد بعثت، چاپ سوم، 1377ش.

کاپلستون فردریک، تاریخ فلسفه(9جلد)، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، چاپ چهارم، 1380.

كاشانى ملافتح الله، تفسيرمنهج الصادقين في إلزام المخالفين، تهران،كتابفروشى محمدحسن علمی، 1336.

کریمی حسین، گامی در مسیر شناخت، قم، تایپ آزادی، چاپ اول، 1359ش.

گنجی، حمزه، “روان شناسی عمومی”،تهران، نشر ساوالان، چاپ بیست و ششم، زمستان

لیهی رابرت، تکنیک های شناخت درمانی، ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران، ارجمند، بی تا.

مجلسی،محمد باقر،”بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار”، بیروت،موسسة الوفاء،چاپ دوم،1403ق،جلد 70.

محمدی ری شهری، محمد، منتخب میزان الحکمة، دار الحدیث، 1381.

محمود زاده، مریم، “وسواس و راه های پیشگیری و درمان”، تهران، انتشارات احسن، چاپ اول، 1389ش.

محمودی محمد، “در قلمرو شناخت”، تهران، سروش، چاپ اول، 1361.

مصباح یزدی، محمد تقی، “ایدئولوژی تطبیقی”، قم، مؤسسه در راه حق و اصول دین، چاپ اول، 1359.

———————، “آموزش فلسفه”،{بی جا}، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ سوم: 1368، جلد اول.

مطهری مرتضی، شناخت، (بی جا)، انتشارات ناصر خسرو، شهریور 1361.

مغنيه محمد جواد، تفسير الكاشف(7ج)، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ اوّل، 1424ه.ق.

مكارم شيرازى ناصر، تفسير نمونه(27ج)، تهران، دارالكتب الإسلامية، چاپ اوّل، 1374ه.ش.

—————، زندگی در پرتو اخلاق، قم، انتشاران سرو،چاپ اول:1376.

نجاتی محمد عثمان، قرآن و روان شناسی، ترجمه عباس عرب، مشهد:بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 1367.

نجفى خمينى، محمدجواد، تفسيرآسان، تهران، انتشارات اسلامية، چاپ اول، 1398ق.

نینان مایکل و درایندی درایدن، شناخت درمانی 100 نکته 100تکنیک، ترجمه حمید یعقوبی و معصومه کریمی، تهران، انتشارات ارجمند، چاپ دوم، 1389.

هاشمی رفسنجانی اکبر و محققان مرکز فرهنگ و معارف قرآن، قم، تفسیر راهنما، بوستان کتاب، چاپ اول، 1385.

همتی، همایون، علم و ادراک شناخت در فلسفه اسلامی، تهران، امیرکبیر، چاپ اول، 1362.

یثربی، سید یحیی، تفسیر روز(تفسیر عقلی– کاردی قرآن کریم با توجه به مسایل روز )، تهران، امیرکبیر، چاپ دوم، 1390ش.

یعقوبی، ابوالقاسم؛ کردنوقابی،رسول؛و فرهادی قشلاق، مهران، انسان در جستجوی آرامش روانی،در پرتو آموزه های قرآنی، مجموعه مقالات قرآن و علوم روز(قرآن، روان شناسی و علوم تربیتی(2))، مشهد، بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه، چاپ اول:1389ش

چکیده:

باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در روان شناسی، اصطلاحی است که از نظریه دو روان درمانگر آمریکایی  به نام های “آلبرت الیس” و “آرون بک” گرفته شده استکه اشاره به اختلال تفکر افراد در درک واقعیات دارد. هدف اساسی روان درمانی، تغییر نوع تفکرات بیماران روانی درباره خودشان و مردم و زندگی و مشکلاتی است که قبلاً از مقابله با آن ها عاجز بوده اند و همین موجب اضطراب و اختلالات روانی شان می شده است. قرآن کریم، نیز علاوه بر اشاره به علل و موانعی که باعث اختلال در تفکر افراد و درک حقایق می شود، راهکارهای درمانی وشیوه های اصلاح آن را  بیان فرموده است. پژوهش حاضر درصدد است که به روش تطبیقی، ضمن بررسی باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در نظریه “آلبرت الیس” و “آرون بک” و بازیابی آن در مفاهیم قرآن، به میزان هم پوشانی این دو حوزه، در تبیین موضوع فوق دست یابد؛ و لذا پس از ارائه کلیات، در فصل اول پس از پرداختن به مساله شناخت در لغت و اصطلاح، به بررسی شناخت در سه حوزه فلسفه، روان شناسی و قرآن سامان یافته است؛ و در فصل دوم، به بررسی باورهای غیرعقلانی که شامل ده باور غیر منطقی و نه تحریف شناختی که در روان شناسی نقل و تبیین گردیده است، پرداخته شده است؛ و در آخر این فصل(فصل دوم)، مبنای فلسفی نظریه “الیس” و “بک”،  با آموزه های دین اسلام، مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است. در فصل سوم که مهمترین بخش این پژوهش می باشد، پس از  نقد و بررسی تطبیقی یکایک باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی از منظر قرآن، به اشتراکات و مفترقات  دیدگاه  قرآن و روان شناسی پرداخته شده است؛ و در پایان بدین نکته راه یافته که در تطبیق باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی در دو حوزه فوق، مشترکات بیش از مفترقات است و یافته های بشری، بسیار شبیه داده های وحیانی است؛ و چون علم، اساساً بیان هست ها و نیست هاست، از این رو ارتباط با معنویت در بیان ارزش ها و بایدها و نباید های آن، نقش بسیار موثری در مقابله با  باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی دارد.

کلید واژه ها: قرآن، روان شناسی، باورهای غیرعقلانی و تحریف های شناختی.

مقدمه

آن چه ما به الامتیاز انسان از دیگر موجودات است، قوه عقل، تفکر و اندیشیدن می باشد؛ و به واسطه همین قوه منحصر به فرد، انسان راه سعادت و کامیابی را یافته، به طریق هدایت و رستگاری راه می یابد. البته در صورتی که از این قوه به طریق صحیح استفاده نماید و این نعمت خداداد را در مسیر انحراف و اشتباه به کار نیندازد. باورهای غیر عقلانی و تحریف های شناختی در حوزه روان شناسی، بر اختلال تفکر فرد در درک واقعیات تاکید دارد و درمانگران این دو نظریه، راهکارهایی جهت مقابله با این عقاید نامعقول ارائه می دهند.

از سوی دیگر، اسلام در رسالت جهانی خویش، وظیفه پاسخگویی به تمام موضوعات مورد نیاز بشر را دارا می­باشد. شهید صدر معتقد است که موضوعات مورد نیاز بشر که در دین مطرح گردیده­اند، باید در دنیای واقع بررسی شوند تا به غنی­سازی اندیشه­ها و یافته­های بشری کمک رسانند. به بیان دیگر، مفسر یا تحلیل­گر باید در پرتو یافته­های خویش، با نگاهی پرسش­گرانه و با هدف پاسخ­یابی فعال و پویا رو به سوی قرآن نشسته و دیدگاه قرآن را از میان مقایسه نص آن با نتایج و یافته­های اندیشه بشری دریافت نماید. و لذا، نظریه قرآن درباره عناوین مختلف اعتقادی، اجتماعی و جهانی با پیشرفت زمان پدید می­آید و از طریق مجموعه تجارب یافته شده از علوم روز جامعه، در تبادل اطلاعات با قرآن و محاوره و گفت و گوی با آن، نتایجی حاصل می­گردد که می­توان با آن­ها نیازها و سوالات بشر متمدن امروزی را پاسخ داد و بدین ترتیب مفاهیم عمیق قرآن را در بطن جامعه به طور آشکارتری ظاهر نمود.[1]

در حقیقت از آن جا که پژوهش در علوم انسانی ( به منظور شناخت، برنامه ریزی و ضبط و مهار پدیده­های انسانی) در  راستای سعادت واقعی بشر ضرورتی انکارناپذیر است و استفاده از عقل و آموزه­های وحیانی در کنار داده­های تجربی و عینی، شرط اساسی پویایی، واقع نمایی و کارایی این گونه پژوهش­ها در هر جامعه است، به همین دلیل، این پژوهشگر قصد دارد در تفسیر موضوعات قرآنی، یافته­ها و تحقیقات دانشمندان علوم انسانی را(با موضوع بررسی تحریف های شناختی و باورهای غیر عقلانی) بر قرآن عرضه نماید و ضمن بهره­گیری از آن­ها، به پاسخگویی سوالات و شبهات روز بپردازد و تنها در این صورت است که رهیافت­های بشری استفاده بهینه­ای دارد و قابلیت آن را دارد که بشر را در بعد معرفتی به سمت تکامل معنوی خویش سوق داده و در مقابل موانع و عوامل بازدارنده مصونیت بخشد.

نکاتی که در پژوهش حاضر رعایت شده عبارتند از:

استفاده از کتاب های روان شناسی در زمینه باورهای غیر منطقی و تحریف های شناختی.

استفاده از تفاسیر مختلف شیعه علی الخصوص تفسیر نمونه که  تفسیری اجتماعی است و به موضوعات مطرح در جامعه اشاره دارد.

استفاده از ترجمه قرآن آیة الله مکارم شیرازی.

استفاده از نرم افزارهای جامع تفاسیر نور و دانش نامه معارف قرآن 2.

کلیات تحقیق

بیان مساله

آن چه در زندگی انسان بیش از هر چیز ضرورت دارد، شناخت نیک و بد و آن چه باید انجام دهد و آن چه باید ترک کند، و به عبارت بهتر درک هست ها و نیست ها و بایدها و نبایدهاست؛ و هر انسان آگاهی می­داند که بدون انواعی از شناخت­ها و برخورداری از درک آن­چه که در قلمرو درونی و بیرونی او می­گذرد، زندگی امکان­پذیر نیست. لذا اندیشیدن، یکی از پیچیده ترین خصایص آدمی است که حتی یک لحظه نیز او را به خود وا نمی­گذارد و حتی در خواب نیز این مکانیسم از فعالیت باز نمی ماند. تفکر همواره در معرض اشتباه قرار دارد؛ چون گاهی عوامل بازدارنده­ای متعرض جریان تفکر می­شوند که میان تفکر و وصول انسان به حقیقت، مانع ایجاد می­کنند؛ و هرگاه موانع و بازدارنده­های تفکر به طور متراکم بر انسان فشار آورند، اندیشه انسان دچار جمود می­شود.

روان­شناسی شناختی، شاخه­ای از روان­شناسی است که به مطالعه فرایندهای ذهنی شامل چگونگی تفکر، درک یادآوری و یادگیری افراد می­پردازد. امروزه، نظریات شناختی مرتبط با رفتارهای غیر عادی به عنوان یکی از رویکرد های مطرح در روان شناسی بالینی شناخته شده است. این دیدگاه بر اهمیت و تاثیر شناخت­ها، برداشت و تفکرات و باورهای افراد در ایجاد و تداوم اختلالات روانی تاکید دارد. باورهای غیر منطقی، عقایدی است که در نگرش و برداشت­های افراد شدیداً بر اجبار، الزام و وظیفه تاکید می­کند. “آلبرت الیس”، یکی از روان­شناسان شناختی است که”رفتار- درمانی- عقلانی- هیجانی”را در دهه 1950مطرح نمود. او تفکر غیرمنطقی را اندیشه باطل وهمی و خیالی می­داند که اختلالاتی در طرز تفکر، استدلال و در برخورد با حالات فرد یا مسائل زندگی او ایجاد می­کند. تحریفات شناختی به معنای عدم شناخت صحیح واقعیت­ها و قدرت کنترل فکر است که اختلالاتی در طرز تفکر، استدلال و در برخورد با حالات فرد یا مسائل زندگی او ایجاد می­کند و اولین بار توسط “آرون بک”(1976) مطرح شد و “شناخت درمانی” توسط او ابداع گردید. کانون شناخت درمانی، شناخت عقاید تحریف شده و تغییر فکر ناسازگارانه به کمک برخی فنون است که شامل فنون عاطفی و رفتاری می­شود. به نظر”الیس” و “بک”، افراد با تغییر دادن مفروضات نادرست می­توانند تغییرات مهمی در خود ایجاد کنند و بر اختلالات روانی خویش فائق آیند. و لذا رویکرد شناختی در روان­شناسی مورد توجه بسیاری از متخصصان قرار گرفته است.

قرآن کریم، حدود 730 آیه درباره شناخت، انواع و ابعاد، وسایل، انگیزه ها و نتایج آن را مطرح نموده است. شناخت از دیدگاه قرآن، آن روشنایی است که حیات معقول آدمی را تفسیر می نماید و آن را از زندگی معمولی نامعقول جدا می کند.

این پژوهش نیز به فراخور گنجایش خویش درصدد است، با تحقیق در یکی از موضوعات مطرح در جامعه یعنی “تحریف های شناختی و باورهای غیرعقلانی افراد از منظر روان­شناسی و قرآن” را دنبال نماید تا روشن شود که آیا می­توان برخی از مشکلات بشر متمدن امروزی را در علم روان­شناسی بررسی نمود؟ و سپس رهیافت های به دست آمده را با متن قرآن مقایسه نمود و نظر قرآن را در آن امور، استخراج کرد.

هدف و ضرورت تحقیق

مجهز شدن همه افراد به راهبردهای مقابله با تحریف های شناختی و افکار غیر منطقی که فرایندی شناختی است، اهمیت فراوانی دارد. هدف این تحقیق، بررسی تحریفهای شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه روان شناسی از منظرقرآن است؛. و از آن جایی که در مبانی اعتقادی ما مسلمانان، شیوه های درمانی هم وجود دارد و طبیعتاَ کشف این مبانی و هم­سویی آن ها با نظریات درمانی و مشاوره ای به مشاورین و متخصصین کمک خواهد کرد که  از یافته­های متناسب این فرهنگ و مرز و بوم استفاده نمایند، لذا پژوهشگر این ضرورت را در جامعه ملزم می­داند.

پیشینه تحقیق

نظام های اعتقادی و تفکر، نقش مهمی در تعیین رفتار و احساسات و تاثیر گذاری بر آن ها دارند”آلبرت الیس” و “آرون بک” این دو درمانگر شناختی بر اهمیت و تاثیر شناخت­ها، برداشت و تفکرات و باورهای افراد در ایجاد و تداوم اختلالات روانی تاکید دارند؛ لذا در کتاب هایشان،  خطاهای شناختی افراد را با ذکر مثال تبیین می نمایند و راهکارهای شناختی رفتاری برای درمان  تفکرات غیر منطقی افراد ارائه می کنند؛ از جمله کتاب “زندگی عاقلانه” و یا کتاب “هیچ چیز نمی تواند مرا ناراحت کند؛ آره هیچ چیز” از “آلبرت الیس”، کتاب “شناخت درمانی و مشکلات روانی” و یا کتاب “عشق هرگز کافی نیست” از “آرون بک”.

در برخی کتب روان شناسی، دیدگاه “الیس” و “بک” مورد بررسی قرار گرفته  است؛ از جمله در کتاب ” نظریه های روان درمانی و مشاوره ” از ریچارد اس شارف.

در زمینه تحریفهای شناختی و باورهای غیر منطقی، مقالات و پایان نامه هایی نیز نوشته شده که بیشتر آن ها به صورت آزمایشی کار شده است. از جمله مقاله ای با عنوان “ارتباط باورهای غیر منطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن ها”، از سید حسین سلیمی و دیگران، در فصل نامه “روان شناسی کاربردی”، سال سوم، شماره1(9)، بهار 1388،صفحه 46-57، که در این مقاله  420 دختر دبیرستانی با مشکلات رفتاری مورد بررسی قرارگرفته اند. یا پایان نامه ای با عنوان “اثر بخشی تحریف های شاخص بر افزایش رضایت زناشویی زوجین بر اساس رویکرد شناخت درمانی بک”، از جلال کرمی، در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران، سال 1386؛ که در این پایان نامه تعدادی از زوجین با آموزش جلسات اصلاح تحریف های شناختی مورد بررسی قرار گرفته اند.

در نقد و بررسی تطبیقی تحریفهای شناختی و باورهای غیر منطقی در حوزه  روان شناسی از منظر قرآن، کتاب و یا مقاله و یا پایان نامه خاصی نوشته نشده است.

پرسش های تحقیق

تحریف های شناختی و باورهای غیرمنطقی در روان شناسی و قرآن چگونه تبیین شده اند؟

عوامل و پیامدهای تحریف های شناختی و باورهای غیرمنطقی از منظر روان شناسی و قرآن چیست؟

راهکارهای درمان تحریف های شناختی و باورهای غیرمنطقی از منظر روان شناسی و قرآن چگونه ارائه شده است؟

مفروضه ها

تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی در روان شناسی، اشاره به اختلال فرآیند تفکر افراد دارد؛ و تاکید می کند که این امر، باعث عدم انطباق تفکر  با واقعیت بیرونی می شود. تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی از منظر قرآن، به معنای عدم شناخت و آگاهی صحیح فرد در درک واقعیت­ها است.

خود کم بینی و احساس حقارت، باید اندیشی و کمال گرایی، از جمله عوامل تحریف ­های شناختی و باورهای غیرمنطقی در روان شناسی می باشد. عدم بصیرت و آگاهی، ظن و گمان، تمایلات و هواهای نفسانی از مهمترین عوامل عدم شناخت صحیح(تحریف ­های شناختی و باورهای غیر منطقی) در قرآن می باشد. ترس، اضطراب، افسردگی، وسواس، دوگانگی شخصیت و سایر ضایعات روانی، پیامد عادات منفی طرز تفکری است که در روان­شناسی تبیین شده است. ترس، وحشت و اضطراب، شک و تردید، محرومیت از خویشتن و خودسازی، وسواس، ناتوانی در اتخاذ تصمیم و دوگانگی شخصیت، پیامدهای تحریف های شناختی و باورهای غیر منطقی افراد از منظر قرآن می باشد.

تفکر جایگزین یا متعادل، جدا کردن فرضیه­ها و پیش­بینی­ها از واقعیت­ها، ایجاد احساس رضایت­مندی و پرورش انگیزه خودباوری، مثبت اندیشی، خودکفایی، استفاده از تصویر و تلقین ذهنی، افزایش مهارت­های اجتماعی و ارتباطی و آرامش درمانی، مواردی از راهکارهایی است که در روان­شناسی برای بازنگری تحریفهای شناختی و افکار غیر منطقی ارائه شده است. دعوت به توحید و یگانگی خداوند، دعوت به بصیرت و آگاهی در دین و دوری از جهل، دوری از غفلت و شک و تردیدها، دعوت به شناخت و سازندگی خویشتن، پرورش احساس ارزشمندی در فرد، حسن ظن­داشتن و آسودگی خاطر، از جمله راه­کارهای شناختی است که قرآن برای باز سازی شناختی افراد ارائه می دهد؛ و انجام اعمال صالح(نماز، روزه، به جا آوردن صله رحم و …..)، پذیرش حس مسئولیت و واقع بینی از جمله مهمترین راهکارهای رفتار- درمانی قرآن است که برای باز سازی شناختی افراد ارائه می­دهد.

روش تحقیق

روش این تحقیق کتابخانه ای می باشد؛ که به صورت توصیفی تحلیلی و مقایسه ای، تدوین و ارائه می شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه
 • پايان نامه از خود بيگانگي برخي از انسانهاي معاصراز ديدگاه آيات و روايات
 • پايان نامه مباني و روش معناشناسي واژگان قرآن در کتاب التحقيق في كلمات القرآن الكريم
 • پايان نامه آموزه هاي تربيتي ادعيه پيامبران در قرآن
 • پايان نامه الگويي شايسته از مقاصد، محتوا و تناسب سوره ها به ترتيب نزول (30 سوره ي ابتداي نزول)
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122