پايان نامه بررسي تحليل محتواي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي به روش ويليام رومي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تحليل محتواي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي به روش ويليام رومي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 135 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تحليل محتواي کتب علوم تجربي دوره ابتدايي به روش ويليام رومي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
مقدمه : 3
بیان مسأله: 5
اهمیت و ضرورت مساله: 7
اهداف تحقیق : 8
الف- اهداف کلی تحقیق : 8
ب-اهداف ویژه (جزئی) تحقیق : 9
.فرضیه ها و سوال ها: 9
چهارچوب نظری تحقیق: 10
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها: 10
تعاریف نظری: 10
تعاریف عملیاتی : 10
واژه ها واصطلاحات : 11
برنامه ریزی درسی : 11
محتوا : 11
تحلیل محتوا: 11
محتوای فعال : 11
محتوای غیر فعال: 12
ضریب درگیری : 12

فصل دوم 13
ادبیات و پیشینه تحقیق 13
مقدمه : 14
شیوه های ارائه محتوای کتاب های درسی 17
طراحی برنامه های درسی فعال از دیدگاه صاحب نظران 18
ژان ژاک روسو ( 1778 ـ 1712 ) میلادی 18
1-کاربرد نظریات روسو در طراحی برنامه های درسی فعال 19
2 ـ جان دیویی ( 1952 ـ 1859 ) میلادی 21
3 ـ جروم ـ اس ـ برونر 1951 میلادی 23
دیدگاه ویلیام رومی وارتباط آن با یادگیری فعال: 26
سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در جهان : 29
1 ـ تا آغاز قرن شانزدهم میلادی 30
2 ـ از آغاز قرن شانزدهم تا سال 1850 میلادی 30
3 ـ از 1850 تا 1916 میلادی 31
1-3-هدف از آموزش : 32
2-3-محتوای کتاب های درسی : 32
3-3-روش آموزش : 32
4-3-شیوه ارزشیابی : 32
4 ـ از 1916 تا 1950 میلادی 33
1-4-هدف از آموزش: 34
2-4- محتوای برنامه ها : 34
3-4-روش آموزش : 34
4-4- شیوه ی ارزشیابی : 34
5 ـ از 1950 تا 1980 میلادی 34
1-5-هدف از آموزش : 37
2-5-محتوای برنامه ها : 37
3-5-روش آموزش : 38
4-5-شیوه ارزشیابی : 38
6 ـ از 1980 تا 2000 میلادی 38
1-6-هدف از آموزش : 38
2-6- محتوای برنامه های درسی : 38
3-6-روش آموزش : 39
4-6- شیوه ارزشیابی : 39
7 ـ از سال 2000 میلادی تا کنون 39
1-7- هدف از آموزش : 40
2-7-محتوای برنامه های درسی 40
3-7-شیوه آموزش : 40
4-7-شیوه ارزشیابی : 40
5-7-دانش آموزان علوم را به عنوان موضوعی تلفیقی مطالعه می کنند 41
سیر تحول برنامه های درسی آموزش علوم در ایران 41
1 ـ سال 1268 هجری شمسی 41
ـ سال 1289 هجری شمسی 42
3 ـ سال 1290 هجری شمسی 42
4 ـ سال 1307 هجری شمسی 42
5 ـ سال 1308 هجری شمسی 42
6 ـ سال 1312 هجری شمسی 42
7 ـ سال 1317 هجری شمسی 43
8 ـ سال 1335 هجری شمسی 43
9 ـ سال 1337 هجری شمسی 43
10ـ سال 1342 هجری شمسی 43
11 ـ سال 1345 هجری شمسی 44
12 ـ سال 1370 هجری شمسی 44
13 ـ سال 1373 هجری شمسی تاکنون 44
اهمیت و نقش آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان 45
اهداف آموزش علوم در دوره ابتدایی در ایران و جهان 47
تعریف و مفهوم محتوا : 51
تعریف تحلیل محتوا 52
ویژگی های تحلیل محتوا : 53
اهداف تحلیل محتوا 54
نقش و اهمیت تحلیل و محتوا : 54
لذا تحلیل محتوا فقط ابزار است و بس ( کریپندوزف،نایبی 1378 ، ص 26 ) 55
تحقیقات انجام شده: 55
1 ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال تحصیلی (69ـ 1368 ) به روش ویلیام رومی که توسط موسی پور انجام شده است . 56
2 ـ تجزیه و تحلیل کمی بخش جغرافیایی کتابهای تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم و پنجم دبستان و کتابهای جغرافیای دوره راهنمایی در سال تحصیلی ( 73 ـ 1372 ) با استفاده از 56
3ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی در سال تحصیلی ( 73ـ 1372 ) 57
4 ـ ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول ، دوم و سوم ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی ( 76 ـ 1375 ) توسط صداقت انجام شده است. 57
5 ـ ارزشیابی شیوه ی ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی دوره راهنمایی در سال تحصیلی ( 76ـ 1375 ) با استفاده از رو ویلیام رومی که توسط پوربافرانی انجام شده است 58
7-تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی پایه های سوم و چهارم ابتدایی که در سال تحصیلی ( 77 ـ 1376 ) توسط امام جمعه انجام شده است . 59
ج ) پژوهش های انجام شده در سایر کشورهای جهان : 59
1-لیندا فور شوور 1993 میلادی : 59
2-سنتاایزن و همکارانش 1994 میلادی : 59
3-جی کاری و دیگران 1996 میلادی : 60
4-جن پارکرو اسپینیک 1997 میلادی : 60
5-مارلوادیگر 2001 میلادی : 60
نتیجه گیری : 63
فصل سوم 64
مقدمه 65
روش انجام شده پژوهش : (روش تحقیق ) 66
جامعه آماری: 66
نمونه آماری : 66
ابزارهای جمع آوری داده ها : 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها : 67
حد مطلوب ضریب درگیری 73
فصل چهارم 74
تجزیه و تحلیل داده ها 74
مقدمه 75
سوال1: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی : 78
سوال2: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی : 80
سوال3: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی : 82
سوال4: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن کتاب علوم تجربی پایه 84
سوال5: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه متن کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 86
سوال2: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسش های کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی : 91
سوال3: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسش های کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی : 93
سوال4: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه پرسش های کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی : 95
سوال6: بررسی میزان به کارگیری روش فعال در ارائه پرسش های کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی : 97
سوال1: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه تصاویر کتاب علوم تجربی پایه اول ابتدایی 101
سوال2: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه تصاویر کتاب علوم تجربی پایه دوم ابتدایی 103
سوال3: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه تصاویر کتاب علوم تجربی پایه سوم ابتدایی 105
سوال4: بررسی میزان به کارگیری روش فعال در ارائه تصاویر کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی : 107
مشخصات جدول شماره ( 14 ـ 4 ) : توزیع فراوانی مربوط به تصاویر کتاب علوم تجربی پایه چهارم ابتدایی : 107
سوال5: بررسی میزان بکارگیری روش فعال در ارائه تصاویر کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی 109
فصل پنجم 111
بحث ونتیجه گیری 111
مقدمه 112
نتیجه گیری 113
پیشنهادات 117
محدودیت های محقق: 119
منابع و مآخذ 120
منابع فارسی 120
منابع خارجی 124

منابع و مآخذ

منابع فارسی

1-قرآن کریم ، ترجمه الهه قمشه ای

2-آرمند ،محمد ،روش های تدریس فعال و اراء صاحبنظران (1373)، ماهنامه ی رشد معلم ، شماره 2 ، مسلسل 96، تهران: انتشارات دفتر کمک آموزشی.

3-احمدی ،غلامعلی ،بررسی و  مطالعه عوامل موثر درتعیین محتوای کتابهای علوم تجربی دوره راهنمایی (1368) پایان نامه کارشناسی ارشد.چاپ نشده . تهران : دانشگاه تربیت معلم.

4-اسپارک ،برنارد ، آموزش در دوران کودکی ، ترجمه ی محمد حسین نظری نژاد (1374)

امام جمعه ، محمد رضا ،تحلیل محتوای کتابهای علوم تجربی پایه ی سوم و چهارم ابتدایی در سال تحصیلی 77-76 ،پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه  تربیت مدرس.

5 -اولیچ ، رابرت ، مربیان بزرگان، ترجمه ی علی شریعتمداری ، (1375) ، اصفهان: انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

6  -ایمانی ،محسن ،فصلنامه علمی – پژوهشی نوآوری های آوزشی،بهار (1383) شماره 7 سال سوم.

-بست،جان، روشهای تحقیق درعلوم تربیتی ورفتاری، ترجمه ی حسن پاشا شریفی ونرگس طالقانی  (1376) تهران: انتشارات رشد.

7-تایلر ، رالف ،اصول اساسی برنامه ریزی درسی، ترجمه علی تقی ور ظهیر ، (1377) ، تهران: انتشارات مرکز نشر دانشگاهی.

8-جمعی از صاحب نظرات و ارشناسان یونسکو، روش ها و فنون دراموزش علوم (1365) ،تهران: انتشارات دفتر امور اموزشی و کتابخانه ها

9-دهکردی ،عباس ،آموزش علوم درمدراس ابتدایی (1374) ، مجموعه مقالات سمپوز یوم ،اصفهان:انتشارت معاونت اموزش  عمومی آموزش و پرورش

10-روسو،پی یر ، تاریخ علوم، ترجمه ی حسن صفاری ، ( 1380) تهران: اتشارات سپهر.

11-ری شل ،ان گرای ،شیوه های علمی ارزشیابی علوم تجربی،ترجمه ی طاهره رستگاه ر،  (1379) ،مجله رشد آموزش ابتدایی ، سال چهارم، شماره مسلسل 30، تهران: انتشارات دفتر کمک آموزشی.

-سلیمانپور ،جواد ، (( برنامه  ریزی درسی باتاکید بر تدوین محتوای درسی فعال وکاربرد تحلیل  ومحتوا ))، (1384) انتشارات احسان.

12-شاتو، ژان،مربیان بزرگ، ترجمه ی غلامحسین شکوهی(1372) تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

13-شعاری نژاد ، علی اکبر ، فلسفه آموزش و پرورش ،(1370) ،انتشارات امیر کبیرتهران

14-شعبانی ،حسن ،مهارتهای اموزشی و پرورشی(1371) ،تهران: انتشارات سمت.

15-صفوی ،امان الله ، کلیاتی درباره آموزش علوم ، فصلنامه تعلیم و تربیت 01368) شماره 3.

16-ضمیری ،محمد علی ، تاریخ اموزش و پرورش اسلام و ایران (1374) ، شیراز: ا نتشارت راهگشا.

17-فتحی واجاءگان ، کوروش ، اصول برنامه ریزی درسی(1377) ،تهران،انتشارات  ایران زمین.

18-فرجاد ،محمد علی ،آموزش و پرورش تطبیقی (1373) ،تهران ،انتشارات رشد.

19-فصلنامه مطالعات برنامه  درسی ایران ،نشریه علمی –پژوهشی انجمن بهار (1387)، سال سوم شماره 8.

20-کانل ،وف ،تاریخ آموزش وپرورش درقرن بیستم، ترجمه ی حسن افشار( 1368)، تهران: انتشارات نشر مرکز.

21-کدیور ،پروین،تاثیر روش اکتشافی برونر دریادگیری ( 1370) ، فصل نامه علمی – پژوهشی –شماره 2 تهران، انتشارات موسسه تحقیات تربیتی دانشگاه تربیت معلم.

22-کریپنرورف ،کلاوس،تحلیل محتوا،ترجمه ی هوشنگ نایبی ا(1378) ،تهران ،انتشارات روش.

23-کیامنش ، علیرضا، یافته های سومین مطالعه بین المللی TIMSS علوم دوره ابتدایی(1377) ،تهران :انتشارات پژوهشکده  تعلیم وتربیت

24-گالن ،سیلور ،جی والکساندر ،ویلیام، برنامه ریزی درسی برای تدریس بهتر، ترجمه غلام رضا خوی نژاد(1376) مشهد ، انتشارات آستانه قدس رضوی.

25-گلاور ،جان ای وبرونینک، راجراچ،روانشناسی تربیتی اصول وکاربرد آن، ترجمه علی نقی خزی   (1375) ،تهران: انتشارات نشر دانشگاهی .

26-الماسی ،علی محمد تاریخ اموزش و پروش اسلام وایران(1374) تهران: انتشارات دانش امروز.

27-مجیدی ،موسی ،تاریخچه مختصر کتابهای درسی وسیر تطور ان درایران (1364) فصلنامه تعلیم وتربیت ، سال اول ،شماره 4 ، تهران:انتشارات علمی کاربردی وزارت آموزش و پرورش.

28-مرکز تحقیقات اموزشی ((چارچوب برنامه های درسی TIMSS ))( 1372)، نشریه شماره 12.

29-معروفی ،یحیی ،یوسف زاده ، محمد رضا ،تحلیل محتوا درعلوم انسانی (1388) ،تهران انتشارات مدرسه.

30-ملکی ،حسن ، برنامه ریزی درسی  ( راهنمای عملی ) ، (1383) ،مشهد نتشارات پیام اندیشه.

31-موسی پور، نعمت الله ، مبانی آموزش متوسطه ، (1382) مشهد ، انتشارات استان قدس رضوی.

32-میرزابیگی ،علی ،برنامه ریزی درسی و طرح درس دراموزش رسمی و تربیت نیروی انسانی ، (1380) ، تهران: انتشارات سیطرون.

33-مینا لاره ،گستون وویال ژان،تاریخ جهانی آموزش وپرورش، ترجمه ی محمد رضا شجاع رضوی (1371)، مشهد: انتشارات قدس رضوی.

34-ویکتور ، ادمارد، ترجمه احمد سیدی نوقابی ودیگران (1384)، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.

35-هولستی ، ال ،ار،تحلیل محتوا درعلوم اجتماعی وانسانی، ترجمه ی نادر سالار زاده امیری ،(1373) ،تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

36-یار محمدیان ،محمد حسینی ،اصول برنامه ریزی درسی (1386)، تهران انتشارات یادواره

37-یونسکو ،روشها وفنون دراموزش ،ترجمه گروه مترجمان ،(1369) تهران: انتشارات مدرسه.

38-باردن،لورنس،تحلیل محتوا،ترجمه ملیحه آشتیانی ومحمد یمنی دوزی سرخابی (1374)، تهران ، انتشارات  دا نشگاه شهید بهشتی .

39-عبدالسلام«آموزش علوم وتکنولوژی وتوسعه جنوب»ترجمه ی محمد باقر ملکی،   (1369)، تهران  وزارت فرهنگ وآموزش عالی.

40-دیویی،جان،تجربه وآموزش وپرورش،ترجمه ی سید اکبر میر حسنی(1369)،تهران مرکز ترجمه ونشر کتاب.

41-نصرالهی گیسل،قاسم،تجزیه وتحلیل کمی بخش جغرافیای کتب تعلیمات اجتماعی پایه های چهارم وپنجم دبستان وکتب  جغرافیای دوره راهنمایی به روش ویلیام رومی،پایان نامه کارشناسی ارشد(1374)،تهران دا نشگاه علامه طباطبایی.

       منابع خارجی

1-BALDWIN JILL & WILAMS HANK ACTIVE LEARNIN T.J PRESS  CONNELLY .F.M,AND  CLKANDININ D.J CURRICULUM CONTENT.1991.

GOLL.MEREDITH ,D.

2-JOURNAL  OF EDUCATIONAL INNOVATIONS SPRING 2004;3(3);115-142.

3-OBERG;A.A CURRICULUM DECISIONS . THE INTERNATINAL ENCYCLOPEDIO OF CURRICUUM. PERGAMON , PRESS , NEWYOURK 1991.

4-ROMEY , WILLIAM.D.INQUIRY TECHNIQUES FOR TEACHING SCIENCES , 1968.

SYTOKE , G & BOST ,K(1989) SOCIALITION OBKECTIVES OF CHINESE PRIMARY SCHOOL.

چکیده

دراین  پژوهش ازتکنیک “تحلیل محتوا” که جنبه ی عینی ،واقعی  ووصف نگاری که توسط  ویلیام رومی در کتاب های “شیوهای پژوهشی در آموزش علوم” مطرح گردیده وازطریق آن می توان محتوایی راکه به صورت فعال واز محتوای غیر فعال جدا کرده و به عبارت دیگر با استفاده از این روش می توان ومشخص نمود که محتوای یک کتاب تا چه حد قادر است که فراگیر رابه فعالیت وادارواورادرتجارب یادگیری سهیم نماید. جامعه آماری این پژوهش شامل کتابهای علوم تجربی پایه های اول تا پنجم ابتدایی در سال تحصیلی (88-1387)می باشد.به منظور رسیدن به نتایج تحقیق و قابل اعتماددرمورد کتاب های مذکور کلیه محتوادر قسمت های متن ،پرسش،وتصاویر به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته ودر واقع نمونه پژوهش منطبق با جامعه آماری می باشد وبرای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز هر یک ازاجزای محتوای از کتابهای ذکرشده مورداستفاده قرارگرفته است،درتجزیه وتحلیل داده ها از ضریب درگیری یادگیرنده که به وسیله ویلیام رومی ،ضریب درگیری مطلوب در حد فاصل4/.تا5/1 مطرح  شده استفاده گردیده که لازم به ذکراست که نتایج پژوهش نشان دهنده:که در مورد متن کتاب علوم تجربی پایه اول تا پنجم ابتدایی به ترتیب ،باضریبدرگیری (91/.)، (71/.)، (83/.)، (47/.)، (75/.) است،بنابراین پنج پایه به صورت فعالی ارائه شده ودر حد مطلوب می باشد. ودر مورد پرسشها ضرایب درگیری پنج پایه علوم تجربی ،پایه های اول،سوم،چهارم،وپنجم به  ترتیب،(13/1)، (76/.)،(54/.) ،(50/.)، به صورت فعالی ارائه شده و پایه دوم ،ضریب درگیری(91/1) که به طور کلی پیچیده بوده،درمورد تصاویرکتب علوم تجربی پایه های،اولتاچهارم ابتدایی  بترتیب  ،(9/.)،(96/.)،(40/.)،(43/.) وبه صورت فعالی ارائه شده اما پایه پنجم ابتدایی با ضریب  درگیری( 25/.)که ازحداقل نیز(4/.) پایین ترودرحد مطلوب نبوده وغیرفعالی است.

 فصل اول

 کلیات تحقیق

 مقدمه :

قرآن کریم می فرماید:

(( و ا لله اخرجکم من بطون ا مها تکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والا بصاروالافعدة لعلکم تشکرون ))   ( قرآن کریم،سوره نحل،آیه 78 )

” وخداشما راازبطن مادران برون آورد درحالیکه هیچ نمیدانستیدوبه شماچشم ،گوش وقلب (بتدریج)  عطا کرد،تا مگرشکر(این نعمتها)رابه جای آرید .

تعلیم وتربیت فرایندی کمکی در رشد و  تکامل انسان است ،وتعلیم وتربیتی از نظر دین مبین اسلام ،مورد قبول است که پویا ،مبتنی برتحقیق،تفکر ،تعقل و استدلال باشد ،که انسان بر خواسته از آن،چشم و گوش بسته وپذیرای هر چیز نخواهد بود . بلکه انسانی است صا حب خرد که دارای استقلال عقل وفکر است وقدرت تجزیه وتحلیل مسائل را دارا می باشد، (مطهری،1370 ،ص 271).

انسان برای رشد و اعتلای خود وساختن آینده ای بهتر،ناگزیربه استفاده ازتجربه های دیگران بخصوص درقالب کتاب وکتابت است وکشورهای مختلف برای بیان برنامه درسی ازکتاب درسی استفاده میکنند ودرموردخط مشی کلی رهنمودهایی می دهند،( مرکزتحقیقات آموزشی،1372،ص 3 ).

ازجمله دغدغه های اصلی نظام آموزشی در هر جامعه ای تدوین برنامه های درسی وکتابهای درسی مطلوب برای تحقق اهداف آموزشی است،که برنامه درسی د رپی آنست که شرایط ،موقعیّت ووسایل مورد احتیاج رادر حیطه تعلیم وتربیت برای فراگیران با شرایط فعلی ونیازهای مشخص آنان فراهم سازد وزمینه تربیت و رشد همه جانبۀ آنان مهیا گردد. به عبارتی طرح برنامه درسی دریک نگاه متفاوت،هستۀ مرکزی تربیت راشکل می دهد ومؤثرترین وسیله جهت هدایت رشد همه جانبه افراد وتغییردرنگرشها ورفتارهاست،(سلیما نپور،1384 ،ص 47).

درکشورمانیزبرنامه های تحصیلی درقالب کتاب درسی دراختیارمعلمان قرارمی گیرد ودراغلب اوقات معلمان برنامه درسی را همان کتاب درسی می دانند، (شعاری نژاد،1367،ص 604).

نقشی که کتابهای درسی در برنامه درسی ایفا می کنندبسیار حائزاهمیّت می باشد،چراکه کتابهای درسی به عنوان وسیله ای درجهت رسیدن به اهداف آموزشی به کاربرده می شود،بنابراین کتابها باید به گونه ای طرح ریزی شده باشد که بتواند تمام نیازهای آموزشی روبه شکوفایی وتفکرخلاق یادگیرنده سوق دهند،پس محتوای آنها باید برای فراگیرنده قابل فهم ودرک وحس پژوهشی اورا فعال کندوبه هدف مورد نظردر برنامه درسی برسد. کتابهای درسی دارای محتوایی به شکل مکتوب  می با شند پس محتوا نقش اساسی در کتابهای درسی دارد .

محتوا،”مجموعه مفاهیم،مهارتهاوگرایشهایی که ازسوی برنامه ریزان انتخاب وسازماندهی میشود.درعین حال محتوا آثارحاصل ازفعالیت های یاد دهی یادگیری رانیزدربرمی گیرد”(ملکی،1383،ص 50).

برای رسیدن به اهداف کلی آموزش نیازبه تحلیل محتوا درکتاب درسی داریم،ازعینیت بخشیدن ،کمی کردن،وسنجش پذیری پیام هاازطریق نمادهای مشخص است.تحلیل محتوا،غالبأ به منظور شناسایی ،تحلیل،ضبط محتوای منابع چاپی وغیرچاپی مورداستفاده قرارمیگیرد.

دراین روش،میتوان مجموعه ای ازاسنادیامتون رااستخراج ،شمارش وطبقه بندی کرد،

(معروفی،یوسف زاده،1388،ص15).

محتوای برنامه ی درسی همان موضوعات درسی است که ازآن به عنوان وسیله ای برای رسیدن به اهداف استفاده میشود،(اوبری،1991،ص 303( .

یکی ازاصول کلی آموزش شرکت فعال یادگیرنده درامریادگیری است،به نحوی که بتواندبا محتوای کتابهای درسی خود درگیرشودوواکنشی فعال در فرایند یادگیری باشد.محتوای فعال،هرگاه محتوای برنامه درسی به گونه ای ارائه گردد که یاد گیرنده رابا محتوای داده شده درگیرسازد،یعنی اولاًسعی کند یادگیرنده راواداربه استفاده ازتجربیات قبلی خود نماید وثانیاً اورابه تجزیه وتحلیل مطالب ارائه وادارکند .زمانی که نتیجه برعکس داشته باشد یادگیرنده نتواندهیچ گونه ارتباط معنایی ویا فکری وتحلیل محتوای بامتن ،تصاویر،وپرسشها درخود ایجاد کنددر اینجا نوع فعالیت به نوع محتوای غیرفعال  بوده است،(موسی پور،1382،ص127).

ویلیام رومی برای سازماندهی برنامه درسی فراینده زیر را مطرح  مینماید :

«مشاهدات وحقایق —-مفاهیم،تعمیم هاواصول—-طرحهای مفهومی » Romey;1968;p12

اوطرح مفهومی را این گونه تعریف می کند:«یک طرح مفهومی در«تئوری وعمل» ،به عنوان یک «ایده بزرگ»یا سیستمی از حقایق ،اصول ومفاهیمی که می تواند دریک توالی عمیق یادگیری از ساده به پیچیده سازماندهی شوند.نحوه سازماندهی محتوا،با روشهای آموزشی مرتبط است .سازماندهی وارائه محتوایی که رومی پیشنهاد میکند ،شیوه هاوراهبردهای فعال آموزش را می طلبد.او آموزش بخصوص آموزش علوم را  جریانی اکتشافی در نظر می گیرد ،وپیوسته تأکید مینماید که نحوه آموزش باید فعال باشد.به نظر او اولین کار معلم ،جلب توجه و انگیزش دانش آموزان است.

بالدوین ویلیامز درکتاب «یادگیری فعال » ،یادگیری فعال را این گونه تعریف می کنند :«یادگیری فعال عبارتست از یادگیری اثربخشی که یادگیرنده به صورت فعالی درجریان درگیر است وامریادگیری  تحت کنترل خود اوست ».

بیان مسأله:

تعلیم و تربیت محور  همه ی فعالیت ها ی کشور است در صورت ناوطلوب بودن آثار نظام تربیتی ، همه ی بخشهای نظام آسیب می بینند برای جلوگیری از این آسیب باید برنامه داشت . گفتنی است که برنامه ریزی با شناسایی نقاط آسیب زا امکان فرصت مقابله با آنها را به وجود می آورد.

در آموزش و پرورش برنامه ریزی های گوناگون وجود دارد که هرکدام برای هدفهای خاصی انجام می گیرد هر یک از این انواع که زمینه ی مخصوص و مشخص دارد از یکدیگر تمیز داده شوند تصمیمات دقیق تری اتخاذ می شوند. از این برنامه ریزی ها برنامه ریزی درسی می باشد که این نوع برنامه ریزی با یادگیری ارتباط نزدیک تری دارد و به طراحی عناصر و عوامل مختلف آن مربوط می شود فرایند یادگیری تابع عوامل گوناگون است که هر یک در جریان و چگونگی یادگیری تاثیر دارند : استعدادها و تواناییهای و وسایل آموزشی این عوامل باید به صورت مجموعه ی به هم پیوسته عمل کنند وهر عامل جزئی از کل محسوب شود. (ملکی ، 1386 ص 21،20)

برنامه درسی به عنوان مجموعه ای از تجارب یادگیری به گونه ای که دانش آموزان مهارتهای عمومی و دانش لازم در زمینه های مختلف را کسب کنند، و برای دستیابی برنامه درسی احتیاج به کتابهای درسی داریم وسیله ای برای تحقیق هدفهای برنامه درسی است و به دانش   سازمان یافته و اندوخته شده اصطلاحات واقعیات ، حقایق ، قوانین اصول روش ها ومفاهیم ، تعمیمها ، پدیده ها و مسائل مربوط به یک موضوع علمی ، محتوا گفته می شود (همان منبع ص 86)

محتوای برنامه درسی عبارت از موضوع درسی است که از آن به عنوان وسیله ای و جهت رسیدن به اهداف برنامه درسی استفاده می شود(obevg.1991T,p303).

به عبارت دیگر اصطلاح محتوای برنامه درسی به حقایق ، عقاید، اصول و مسائل ویژه بر می گردد که در یک منبع از اطلاعات ( یعنی کتاب درسی ) ملحوظ می باشد. به عبارت ساده تر محتوای برنامه درسی چیزی است که دانش آموز در صدد آموختن و یادگرفتن آن بر می آید.(connellyan clan dinin 1991 p 330)

استاد برل برلسن تحلیل محتوا را چنین تعریف کرده است : ((یک روش پژوهش برای توصیف عینی ، منظم وکمی محتوای ظاهری ارتباطات است)).(یار محمدیان1386 ،ص149).

تدوین وتأ لیف کتابهای درسی باید به شیوه ای تنظیم وسازماندهی شودکه فراترازانتقال دانش ومعلومات به ذهن شاگرد،آنهارادرجریان یادگیری فعال کند.

تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی دوره ی ابتدایی از نظر میزان توجه به تحقیق گرایی و پرورش مهارت های لازم برای پژوهش است ، یکی از نیازهای مبرم هر نظام آموزشی بازنگری و به روز آمد محتوای کتابهای درسی است . بازنگری ، اصلاح و تجدید نظر اصولی و علمی در برنامه و محتوای کتابهای درسی ، مستلزم توجه به نقش های جدید یادگیرنده در فرایند یادگیری است . ( فصل نامه مطالعا ت برنامه ، سال 1387 ، ص 133 ،   پژوهشگری صداقت تحقیقی به عنوان ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدایی با استفاده از روش ویلیام رومی در سال تحصیلی 1375-1374 انجام داده است که نتایج پژوهش بدین شرح است که پرسشهای علوم تجربی پایه اول و دوم ابتدایی و تصاویر کتاب سال اول ابتدایی به صورت غیر فعالی ارائه شده اند و تصاویر علوم تجربی سال دوم  و متن کتاب تجربی سال دوم نیز به صورت فعال ارائه شده است. پژوهش گردیگری فتحی واجارگاه با عنوان ارزشیابی شیوه ارائه محتوای کتب علوم تجربی دوره ابتدایی پایه های دوم تا پنجم سال تحصیلی 1372-1371 با استفاده از روش ویلیام رومی انجام داده است و نتایج حاصله نشان می دهد متن کتب علوم تجربی و تصاویر و نمودار این کتب دارای ضرایب مطلوبی نبوده و به صورت غیر فعال ارائه شده اند. پرسش ها و تکالیف آخر فصل از لحاظ ارائه فعال در وضع بهتری بوده،پژوهش دیگر که در مورد تحلیل محتوای کتاب هدیه های آسمان و کتاب کار پایه دوم دبستان چاپ سال 1381 در مقایسه با تعلیمات دینی چاپ سال 1380 می باشد که تحلیل محتوای آنها با روش تجزیه وتحلیل ویلیام رومی پرداخته اند . در این تجزیه و تحلیل محتوای متن پرسشها و تصاویر کتابها از طریق میزان ضریب درگیری دانش آموزان به کتابها پرداخته شده است آنچه از تحلیل محتوای کتاب دینی ( چاپ 1380) و کتاب هدیه های آسمانی و کتاب کار (چاپ1381)  پایه دوم ابتدایی بدست آمده ، حاکی از این است که ضریب درگیری دانش آموزان با متن و تصاویر در کتاب تعلیمات دینی و کتاب هدیه آسمانی و کتاب کار پایین است و منجر به درگیری دانش آموزان و تصاویر نمی شود اما ضریب درگیری را در پرسشها بیانگر این امر است که کتاب قبلی در این زمینه ضعیف است . به طور کلی ضریب درگیری دانش آموزان با محتوای کتاب تعلیمات دینی 41/0 وبا کتاب هدیه آسمان و کتاب کار 2/1 است. نتیجه اینکه کتاب جدید موجب درگیری بیشتر دانش آموزان با محتوا شده و کتاب قبلی ضریب درگیری پایینی داشته است.(ایمانی،مظفر،1383).

تحقیق حاضر نیز که با استفاده از روش تجزیه و تحلیل محتوا صورت پذیرفته است تاثیر محتوا را بر میزان فعالیت یادگیرینده در فرایند یادگیرنده اندازه گیری نماید . به عبارت دیگر پژوهشگر به بررسی میزان به کارگیری روش فعال در ارائه تحلیل محتوا ی کتاب های درسی علوم تجربی اول تا پنجم مقطع ابتدایی با روش ویلیام رومی می پردازد. ودر پایا ن این مسئله مورد سوال است که آیاافراد متخصص و برنامه ریز توانسته اندموارد تغییر از لحاظ محتوایی و متن و تصاویر و سئوالات به طور کلی روش فعال را توانسته اند پیاده کنند یا نه ؟ آیا فراگیران در امر پژوهشی و کاوش و تحقیق به صورت فعال بوده و یا به صورت تحمیلی یا غیر فعال هنوز می باشد ومورد تحلیل قرار می دهد.

اهمیت و ضرورت مساله:

محتوای برنامه درسی به لحاظ نقشی که در تحقق اهداف برنامه بازی می کند از اهمیت خاصی برخوردار است کتاب درسی در کشور ما در واقع سمبل محتوای کتبی برنامه درسی می باشد و نقش محوری و مهمی را در جریان آموزشی کودکان دبستانی ایفا می نمایند و در کشور ایران به دلیل کمبود منابع اطلاع رسانی دیگر  برای کودکان و وجود مقدار زیاد دانش آموزان در مقطع ابتدایی این اهمیت بیشتر می شود.

کتاب درسی عمده ترین منبع یادگیری دانش آموزان است و در صورتیکه محتوای کتاب  های درسی معمولی ارتباط مستقیم با اهداف برنامه درسی نداشته باشد تحقیق آنها نیز غیر ممکن خواهد بود برای رسیدن به اهداف آموزش علوم تجربی دوره ابتدایی که شامل قدرت تجزیه  وتحلیل آشنایی با روش علمی حل مسائل ،رشد قوه تفکر، و… میباشد نیازمند محتوای غنی تر وارائه آن به شکل فعالی هستیم،(صفوی،1365،ص24).

استفاده از شیوه های ارائه فعال در آموزش علوم دارای اهمیت زیادی میباشد و هرگاه محتوا فقط منتقل کننده حقایق و واقعیات علمی باشد جز حفظ طوطی وار مفاهیم علمی نتیجه ای نخواهد داشت و لازم است دانش آموزان را به گونه ای با رآوریم که به نوعی روش خود آموزی و یادگیری خودکار برسند.(یونسکو،1369،ص108).

کتابهای علوم عمدتا درصد انتقال مفاهیم حقایق علمی به دانش آموزان بود ه اند با توجه به اینکه کتابهای علوم مسائل جدیدی را به دانش آموزان مطرح می نماید و مقداری حقایقی که یک کتاب می تواند به دانش آموز انتقال دهد کاملا محدود میباشد در حالیکه اطلاعات و معلومات در هر دهه دو برابر می شود لذا لازم است کتابهای درسی به شیوه فعال طراحی گردند تا دانش آموزان بتواند با درگیر شدن در کتابها خود شیوه پژوهش و یادگیری را یاد بگیرند و به اصطلاح سواد علمی کسب نمایند.(همان منبع،ص108).

بنابراین یافته های این پژوهش می تواند مورد مولفان کتابهای درسی علوم ابتدایی به منظور اصلاح و بهبود کیفیت آنها قرار گیرد علاوه بر این روش پژوهش می تواند الگویی جهت پژوهشگران در بررسی و تحلیل سایر کتابهای درسی و غیره باشد.

اهداف تحقیق :

الف- اهداف کلی تحقیق :

دراین پژوهش محقق با پذیرش این پیش فرض اساس که روش یادگیری فعال نسبت به روش غیر فعال کارایی و اثر بخشی بیشتری دارد و منجر به یادگیری توام با درک پایداری می شود و با توجه به روش پیشنهادی «ویلیام رومی » می توان محتوا کتاب را به نحو فعال ارائه داد با توجه به این پیش فرض  اهداف کلی پژوهش عبارتند از:

1)بررسی میزان بکارگیری شیوه ارائه فعال در محتوای کتابهای علوم تجربی دوره ابتدایی پایه های اول تا پنجم در ایران.

1)ارائه پیشنهادات و راهنمایی های لازم به برنامه  ریزان و دست اند کاران به منظور اصلاح و بهبود کتب علوم تجربی دوره ابتدایی پایه های اول تا پنجم.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رمانس ايراني از نظر ساختار و محتوا با توجه به رويکرد نورتروپ فراي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122