پايان نامه بررسي تحولات حقوقي حاکم بر حمل و نقل دريايي از کنوانسيون لاهه تا کنوانسيون روتردام در تطبيق با قانون دريايي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تحولات حقوقي حاکم بر حمل و نقل دريايي از کنوانسيون لاهه تا کنوانسيون روتردام در تطبيق با قانون دريايي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 133 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تحولات حقوقي حاکم بر حمل و نقل دريايي از کنوانسيون لاهه تا کنوانسيون روتردام در تطبيق با قانون دريايي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده1
فصل اول: کلیات تحقیق2
1-1- بیان مساله3
1-2- ضرورت تحقیق4
1-3- محدودیت های تحقیق4
1-4- تعریف متغیر ها5
1-5- اهداف و فرضیه های تحقیق8
فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل10
2-1- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی12
2-2- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دريايي16
2-2-1- اسناد مالکیت کالا 20
2-2- 2- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»21
2-3- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی22
2-4- وصف تجاری اسناد حمل23
2-4-1- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال24
2-4-2- اسناد حمل و وصف تجریدی25
2-4-3- اسناد حمل و وصف تضامنی26
2-4-4- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات27
2-4-5- اسناد حمل و وصف تنجیزی28
فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی
و شروط مندرج در بارنامه های دریایی30
3-1- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی31
3-2- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی36
3-3- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل38
3-3-1- شرط پـارامـونت38
3-3-2- شرط هیمالیـا40
3-3-3- شرط دیمایس41
3-3-4- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)41
3-3-5- شرط ارجاعی42
3-3-6- شرط غفلت43
3-3-7- شرط عدم قابلیت دریانوردی44
3-3-8- شرط آزادی انحراف از مسیر45
3-3-9- شرط کاسپیانا45
فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف  اشخاص دخیل در حمل و
نقل دریایی در  کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن47
4-1- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی50
4-1-1- متصدی حمل51
4-1-1-1- هویت متصدی حمل52
4-1-1-2- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه54
4-1-1-3- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ55
4-1-1-4- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام56
4-1-2- متصدی حمل ثانوی57
4-1-3- مجری59
4-1-3-1- اختیارات مجری60
4-1-5- مجری دریایی61
4-1-6- متصدی حمل داخلی61
4-1-7- نماینده یا عامل متصدی حمل62
4-1-8- کشتی64
4-1-9- فرمانده کشتی66
4-1-10- مالکان کشتی های دریاپیما67
4-1-11- مستخدمین متصدی حمل68
4-1-12- ملوان و راهنما69
4-1-13- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید70
4-2- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی 72
4-2-1- فرستنده73
4-2-1-1- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه73
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه73
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه74
4-2-1-2- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ75
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ75
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ76
4-2-1-3- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام77
الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام77
ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام78
ب-1- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله78
ب-2- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) 79
ب-3- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک80
ب-4- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص80
ب-5- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات81
ب-6- تعهد در مورد  اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل82
ب-7- مسئولیت فرستنده در سایر موارد82
4-2-2- فرستنده اسنادی82
4-2-2-1- حقوق فرستنده اسنادی82
4-2-2-2- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی83
4-2-3- گیرنده84
4-2-3-1- مسئولیت گیرنده85
4-2-4- کنترل کننده86
4-2-4-1- هویت کنترل کننده86
4-2-4-2- حقوق کنترل کننده88
4-2-4-3- نحوه اجرای حق کنترل89
4-2-4-4- مسئولیت کنترل کننده90
4-2-5- دارنده90
4-2-5-1- حقوق دارنده91
4-2-5-2- ارتباط کنترل کننده و دارنده91
4-2-6- عامل یا نماینده فرستنده 92
4-2-7- پیمانکار92
4-2-8- مالک محموله93
4-2-9- شخص ثالث94
4-2-9-1- مسئولیت شخص ثالث95
فصل پنجم: قدرت اثباتی اسناد حمل به عنوان ادله اثبات دعوی96
5-1- بارنامه دریایی و قدرت اثباتی نسبی آن98
5-1-1- کنوانسیون لاهه و قدرت اثباتی بارنامه دریایی98
5-1-2- کنوانسیون هامبورگ و قدرت اثباتی بارنامه دریایی100
5-1-3- کنوانسیون روتردام و قدرت اثباتی اسناد حمل102
5-1-4- قدرت اثباتی اسناد حمل در مورد کرایه حمل103
5-1-5- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و فرستنده104
5-1-6- قدرت اثباتی اسناد حمل در رابطه بین متصدی حمل و ثالث با سوء نیت104
5-2- بارنامه دريايي پاک و اسناد حمل پاك105
5-2-1- مزیت بارنامه دریایی پاک و اسناد حمل پاک105
5-2-2- بارنامه دريايي مخدوش و اسناد حمل مخدوش106
5-2-3- آثار حقوقی بارنامه دریایی مخدوش و اسناد حمل مخدوش106
5-2-4- کنوانسیون لاهه و بارنامه دریایی پاک106
5-2-5- کنوانسیون هامبورگ و بارنامه دریایی پاک106
5-2-6- کنوانسیون روتردام و اسناد حمل پاک107
5-3- قاعده استاپل و سندیت بارنامه دریایی و اسناد حمل108
5-4- رزرواسیون111
5-4-1- رزرواسیون در کنوانسیون لاهه111
5-4-2- رزرواسیون در کنوانسیون هامبورگ111
5-4-3- رزرواسیون در کنوانسیون روتردام112
5-4-4- اثر حقوقی رزرواسیون114
5-5- نتیجه گیری116
منابع و ماخذ118
منابع فارسی118
منابع انگلیسی120

((منابع و ماخذ))

1- منابع فارسی

1-1- کتاب

اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات متحل الشکل اعتبارات اسنادی، ترجمه محمد صالح ذوقی، چاپ پنجم، تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، 1389

ایوامی هاردی، حقوق حمل و نقل دریایی. ترجمه منصور پورنوری، چاپ اول، تهران، مهد حقوق، 1384

بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران (لاهه)، فرهنگ اصطلاحات حقوقی (انگلیسی به فارسی)، چاپ پنجم، تهران، دادآفرین، 1389

ب ن. حقوق حمل و نقل دریایی، ترجمه عباس رمضانی، چاپ اول، تهران، موسسه کشتیرانی جمهوری اسلامی، 1371

پورنوری، منصور، حقوق دریایی در دادگاه دریایی، چاپ اول، تهران، مهد حقوق، 1383

تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، تهران، مجد، 1389

جعفری لنگرودی محمد جعفر، حقوق تعهدات، چاپ اول، تهران، دانشگاه تهران، 1379

حسینی حشمت، نظام حقوقی حاکم بر بارنامه های دریایی در حقوق ایران، بندرعباس، پردیس، 1389

شهبازی شهباز و همکاران، نقش فورواردر در حمل و نقل بین المللی، چاپ دوم، تهران، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی، 1377

صمدی اهری محمد هاشم، مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل دریایی، چاپ اول، تهران، روزنامه رسمی کشور، 1373

عبدالهی سعدالله، کنوانسیون روتردام، تهران، امور بندری مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی، 1389

شهیدی مهدی، حقوق مدنی 3 تعهدات، چاپ 11، تهران، مجد،

ب ن، ترجمه مشهدچي مجید، قوانين بارنامه دريايي، تهران، كشتيرانی جمهوري اسلامي،1364

نجفی اسفاد مرتضی، حقوق دریایی، چاپ دوم، تهران، سمت، 1387

هوشنگ امید، حقوق دریایی، جلد 1، چاپ اول، تهران، مدرسه عالی بیمه، 1353

1-2- پایان نامه

سیدین احمد، بارنامه حقوقی و آثار حقوقی آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1374

محبی مهرآسا، بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و روتردام. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران، 1389

معلم نیا علی، ماهیت بارنامه دریایی و نقش آن در حمل و نقل دریایی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران (مجتمع آموزش عالی قم)، 1378

یاری میثم، بررسي مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمينه قرار داد حمل و نقل بين المللي دريايي کالا با کنوانسيون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالي آن بر قانون دريايي ايران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1391

1-3- جزوات دانشگاهی

اخلاقی بهروز، جزوه حقوق تجارت 3، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال تحصیلی 1374- 1373

حسینی حشمت، جزوه حقوق تجارت 1، دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس، ترم دوم، 1392-1391

صادقی نشاط امیر، جزوه درس حقوق دریایی، دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال تحصیلی 1377- 1376

فخاری امیر حسین، جزوه حقوق دریایی، دوره کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال تحصیلی 75- 74

نجفی اسفاد مرتضی، جزوه حقوق دریایی، دانشگاه تهران، سال1390

1-4- مقاله

ابوالحسني اکبر، اسناد در تجارت بين المللي (بخش1)، 1376، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 160، خرداد 1376

اسماعيلي حسن و همکاران، “سير تكاملي بارنامه در روند بازرگاني بين المللي” مجله صنعت حمل و نقل، شماره 57، تيرماه 1366

افتخار جهرمی، گودرز؛ شهبازی، مرتضی، “بررسی قاعده استاپل در حقوق انگلیس و آمریکا”، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره 30، بهار 1383

قهرمانيان، شاهین، بانكداري بين المللي و حمل ونقل كالا، بارنامه دريايي، شرايط تدوين، مبادله و اختلاف ناشي از آن، مجله صنعت حمل و نقل، شماره 25، شهريور 1363

کاردان کتایون، ترجمه کنوانسیون رورتردام، فصلنامه حقوق (مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی)  دوره 42، شماره 1، بهار 1391

گایار امانوئل، قاعده استاپل یا منع تناقض گوئی به ضرر دیگری، (ترجمه ناصر صبح خیر)، مجله حقوقی بین المللی (نشریه مركز امور حقوقي بين المللي رياست جمهوری)، ، شماره 6، تابستان و پائیز 1365

محمد زاده وادقانی علی رضا، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 55، بهار 1381

یاری میثم. 1390. قلمرو اجرای کنوانسیون روتردام، مجله حقوقی بین المللی، شماره 45، زمستان 1390

2- منابع انگلیسی

Baatz Yvonne, Charles Debattista, Filippo Lorenzon, Andrew Serdy, Hilton Staniland and Michael Tsimplis, The Rotterdam Rules (A Practical Annotation), London, informa, 2009

Black’s Law Dictionary, Editor Brayan A.Garner (editor in chief), 9th Edition. 2009

افست از روی ویرایش نهم، (تهران، انتشارات خرسندی، 1390)

Chorley & Giles, Shipping Law, 8th Edition, NJJ Gaskell, Battista and RJ Swatton, G.B, 1988

Colinvaux Raoul, Carver’s Carriage by Sea, Vol 1, London Steven & Sones, 1973

Dockray Martin, Cases & Materials on The Carriage of Goods by Sea, G.B, professional Books Limited, 1987

Eder Bernard & other, Scrutton on Charterparties and Bill of Lading, London, 21th Edition, Sweet & Maxwell, 2008

Guest A.G. Benjamin’s, Sale of Good, 4th Edition, London, Sweet & Maxwell, 1992

Mitchelhill Alan, Bill of Lading: Law and Practice, London, Chapman & Hall, 1982

Todd Paul, Modern Bill of Lading, 2th Edition, Blackwell Law, Great Britain, 1990

«چکیده»

با توجه به گسترش چشمگیر حمل و نقل لاینری و عملیات بارگنجی (کانتینری) و استفاده روز افزون از قراردادهای حمل و نقل “درب به درب” و اسناد حمل الکترونیکی، کنوانسیون روتردام برای به روز نمودن قواعد مربوط به حمل و نقل دریایی بین المللی تدوین شده است. در این کنوانسیون به جای استفاده از اصطلاح متداول و قدیمی “بارنامه دریایی” از دو اصطلاح “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” استفاده شده است. این اصطلاحات عامتر از بارنامه دریایی بوده و شامل این سند نیز می گردد. در این کنوانسیون از اشخاص جدیدی در مقایسه با کنوانسیون های قبلی تعریف و نام برده شده است، اشخاصی چون مجری، مجری دریایی، کنترل کننده و دارنده تنها در کنوانسیون روتردام وجود دارند و دامنه اختیارات و مسئولیت های اشخاص جدید و همچنین اشخاص قدیمی (مانند متصدی حمل، فرستنده و …) نیز بعضا متفاوت و گسترده تر از کنوانسیون های قبلی می باشد. این اسناد، همانند بارنامه دریایی، دلیل دریافت کالا و حاوی قرارداد حمل و نقل می باشند. “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” اسنادی قابل انتقال بوده و جزء اسناد تجاری عام محسوب می گردند. این اسناد همچون بارنامه دریایی بصورت نسبی و نه مطلق مشمول اوصاف اسناد تجاری می شود. امکان درج شروط مورد استفاده در بارنامه دریایی در اسناد مذکور نیز وجود دارد و در کنوانسیون روتردام بصراحت شرط “هیمالیا” و شرط “حق ممتازه” معتبر شناخته  شده اند. در کنوانسیون روتردام قواعد مربوط به بارنامه های صادره تحت قرارداد اجاره کشتی مشمول “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” صادره تحت قرارداد اجاره نیز می باشد. اسناد فوق الذکر بواسطه داشتن اوصاف تجاری از نظر ادله اثباتی همچون بارنامه دریایی دارای قدرت اثباتی دو گانه ای (مطلق و نسبی) می باشند. منظور از انجام این تحقیق این است که با توجه به فقر منابع دانشگاهی در زمینه حقوق دریایی ایران، ضمن بازگو نمودن عقاید مولفین و نویسندگان، نظریات آنان بر طبق یک روش توصیفی، تحلیلی و تطبیقی یا مقایسه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در یک مطالعه تطبیقی جنبه های مختلف هر موضوع در راستای اعتلای حقوق دریایی ایران توصیف و تشریح گردد.

واژه های کلیدی: قرارداد حمل، سند حمل کتبی، سند حمل الکترونیکی، متصدی حمل، فرستنده، مجری، مجری دریایی، اوصاف تجاری اسناد حمل، رزرواسیون.

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- بیان مساله

 حمل و نقل دریایی به عنوان مهمترین نوع حمل از دیرباز مورد استفاده جامعه بشری بوده و اقوامی همچون فینیقیها و یونانی ها و رومی ها در تجهیز کشتی ها در انواع مختلف اعم از جنگی و تجاری مهارت خاصی کسب نموده بوده اند. در سده های 15 و 16 میلادی کشورهای پرتغال و اسپانیا از پیشتازان دریانوردی و حمل و نقل دریایی بوده اند. همچنین گسترش و تثبیت امپراتوری انگلیس از قرن 16 میلادی و به لحاظ اینکه کشور مذکور فاقد راه دریایی می باشد، انتقال کالاها و اموال از مستعمرات ایجاب می نمود که صنعت کشتی سازی پیشرفت نموده و امکان حمل و نقل دریایی برای انتقال کالا از مسیرهای طولانی (علی الخصوص از شبه قاره هند) ممکن شود همچنین تثبیت اقتصاد کشورهای تازه استقلال یافته از کشورهای قدیمی به واسطه انقلاب صنعتی در اواسط قران 18 میلادی باعث گسترش روزافزون حمل و نقل دریایی گردید و بارنامه دریایی که در قرن 14 میلادی پا به عرصه حیات حقوقی گذاشت از بدو تولد تاکنون در یک مسیر 600 ساله تکامل یافته و ابعاد و مشخصات و قواعد حقوقی حاکم بر آن تعریف یا مورد شناسائی قرار گرفته است.

از طرفی گسترش روزافزون حمل و نقل دریایی و به جهت اهمیت اساسی این سند در مبالات و تجارت بین المللی و تشتت ضوابط حاکم بر آن در بعد بین المللی، باعث گردید کنوانسیونی تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی یکسان سازی برخی مقررات مربوط به بارنامه های دریایی ” که به کنوانسیون لاهه (یا بروکسل) مشهور می باشد به تصویب برسد. پس از تصویب این کنوانسیون نیز نقایص آن به زودی مشخص و آشکار گردید و تلاشها برای رفع این نقایص منجر به تصویب پروتکل ویزبی در سال 1965 میلادی شد و در سال 1968 نیز تغییرات و اصلاحاتی که در قالب پروتکل ویزبی به تصویب رسیده بود مستقیما در متن کنوانسیون لاهه گنجانیده شده و تحت عنوان “مقررات لاهه-ویزبی” به تصویب برخی از کشورها رسید. مجددا در سال 1979 پروتکلی اصلاحی دیگری مربوط به کنوانسیون لاهه تحت عنوان پروتکل “اس دی آر” به تصویب رسید معذلک هیچ یک از آنها با استقبال عمومی کشورها روبرو نگردید.

از طرفی “کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل” (آنکتاد) که وظیفه تدوین مقررات مربوط به حمل و نقل دریایی را به عهده گرفته بود تصمیم گرفت که کنوانسیونی مستقل از کنوانسیون لاهه و پروتکل های آن و مقررات لاهه-ویزبی تهیه نماید و در همین راستا در سال 1978 کنوانسیون هامبورگ نیز تحت عنوان “کنوانسیون بین المللی حمل و نقل دریایی کالا” تصویب و در سال 1992 با امضاء بیست کشور قدرت اجرایی پیدا نمود معذلک به دلیل عدم الحاق اکثر کشورهای صاحب کشتی به کنوانسیون هامبورگ و همچنین به لحاظ عدم کارائی این کنوانسیون از یک طرف و به دلیل رشد چشمگیر حمل و نقل لاینری و متداول شدن قراردادهای “درب به درب”[1] و فراگیر شدن حمل مکانیزه کالا توسط بارگنج (کانتینر) از طرف دیگر و همچنین به لحاظ لزوم حمایت یکسان از حقوق کشورهای در حال توسعه (که عمدتا صاحبان کالا نیز می باشند) در مقابل کشورهای توسعه یافته (که عمدتا مالکان کشتی می باشند) و عدم تناسب قواعد قدیمی مذکور در کنوانسیون لاهه و پروتکل های الحاقی آن و مقررات لاهه-ویزبی با نیازهای روز حمل و نقل دریایی مدرن، کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسیترال) تدوین کنوانسیون جامعی را در دستور کار خود قرار داد و کنوانسیون روتردام نهایتا پس از جرح و تعدیل در سال 2008 تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و در سال 2009 پس از امضاء توسط 20 کشور از کشورهای عضو سازمان ملل به عنوان کنوانسیونی لازم الاجرا پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشت.

1-2- ضرورت تحقیق

بر خلاف سایر رشته های حقوق خصوصی، در رشته حقوق دریایی و علی الخصوص شاخه حمل و نقل دریایی متاسفانه با کمبود شدید منابع روبرو می باشیم. در اکثر تالیف های مربوط به حقوق دریایی بصورت مختصر به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته شده است و تعداد معدودی پایان نامه و کتاب بصورت اختصاصی به موضوع حمل و نقل دریایی پرداخته اند. چند کتاب نیز از تالیفات خارجی در زمینه حقوق دریایی و حمل دریایی ترجمه شده است که همه این منابع موضوعات مربوط به حمل و نقل دریایی را بر اساس کنوانسیونهای قبل از روتردام تشریح نموده اند و تنها دو پایان نامه متعلق به خانم مهرآسا محبی[2] و آقای میثم یاری[3] براساس کنوانسیون روتردام به رشته تحریر درآمده است. فلذا اینجانب این وظیفه را در خود احساس نمودم که برخی موضوعاتی از کنوانسیون روتردام بصورت تطبیقی با سایر کنوانسیون های بین المللی مربوط به حمل و نقل دریایی و قانون دریایی ایران را مورد بحث و بررسی قرار داده و تشریح نمایم.

1-3- محدودیت های تحقیق

به لحاظ اهمیت حمل و نقل دریایی و کشتیرانی در کشورهای غربی در نظامهای حقوقی “کامن لا”، “انگلوساکسون”، “انگلوامریکن” و “رومی ژرمن” قواعد و مقررات مفصلی در خصوص حمل و نقل دریایی در این نظامهای حقوقی تدوین شده است و پس از تصویب کنوانسیون روتردام نیز مقالات و کتابهای فراوانی در نقد این کنوانسیون و همچنین مقایسه قواعد و مقررات آن با کنوانسیونهای قبلی توسط حقوق دانان مختلف و سرشناس انجام شده است که همه این منابع به زبان انگلیسی می باشد و مشکل و محدودیت اصلی این تحقیق نبود منابع فارسی کافی مرتبط با موضوع حمل و نقل دریایی و همچنین دشواری دسترسی به منابع پایه انگلیسی و مشکلات خاص استخراج مطالب مورد نیاز از بین منابع انگلیسی اخذ شده از اینترنت بوده است.

1-4- تعریف متغیر ها

بارنامه دریایی در یک مسیر طولانی تاریخی 600 ساله موجودیت یافته و در عرصه تجارت بین الملل و نیز حقوق داخلی کشورها این سند (علی الخصوص بارنامه دریایی بارگیری شده بر روی کشتی[4] و بارنامه دریایی تمیز[5]) به عنوان یک سند معتبر مورد قبول تجار و نیز مراجع دولتی و قضائی می باشد.

این در حالیست که در کنوانسیون روتردام تغییراتی چندی در خصوص قواعد مربوط به مقررات حاکم بر حمل دریایی به وجود آمده است. مهمترین این تغییرات حذف عنوان حقوقی و شناخته شده “بارنامه دریایی”[6] و استفاده از عبارت تازه تاسیس “سند حمل کتبی” [7] می باشد.

همچنین در این کنوانسیون با توجه به گسترش و همه گیر شدن ارتباطات الکترونیکی و اینترنتی، یک سند جدید تحت عنوان “سند حمل الکترونیکی”[8] ایجاد شده و از قابلیت تبدیل “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” به یکدیگر سخن گفته شده است فلذا بررسی ماهیت حقوقی اسناد حمل[9] جدید تعریف شده در کنوانسیون روتردام به عنوان اسناد جدید حقوقی در مقایسه با بارنامه دریایی واجد اهمیت خاص می باشد و در فصل دوم پایان نامه ماهیت حقوقی این اسناد بصورت تطبیقی در مقایسه با قانون دریایی ایران و کنوانسیونهای بین المللی قبلی در ابعاد مختلف مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.

در حمل و نقل دریایی ممکن است متصدی حمل، خود مالک کشتی نبوده بلکه آن را به موجب قرارداد اجاره در اختیار داشته باشد و ممکن است اجاره از نوع اجاره سفری، اجاره زمانی و یا اجاره دربست باشد و “مستاجر کشتی”[10] حسب توافقی که با مالک کشتی دارد می تواند اقدام به صدور بارنامه دریایی برای محموله کشتی نماید و ممکن است برخی از محموله هایی که برای آنها بارنامه دریایی صادر می نماید متعلق به خود اجاره کننده (در مقام متصدی حمل) باشد در این صورت ارتباطات چندگانه ای بین بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی بوجود می آید و ارزش حقوقی بارنامه دریایی و شروط مندرج در آن حسب نوع اجاره و موقعیت اجاره کننده و متصدی حمل متفاوت خواهد بود. همچنین ممکن است بارنامه دریایی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر شده است و در یک حالت خاص صرفا رسید دریافت بار تلقی می شود از طریق پشت نویسی به ثالث منتقل شده و این انتقال باعث تغییر موقعیت طرفین بارنامه دریایی و هم چنین تغییر ماهیت چنین این بارنامه دریایی از یک رسید صرف به بارنامه دریایی واقعی گردد.

با توجه به توضیحات فوق الذکر الف- وجود بارنامه دریایی، ب- قرارداد حمل و پ- قرارداد اجاره کشتی در کنار همدیگر وضعیت حقوقی پیچیده ای را پدید می آورد که نظام حقوقی مربوط به آن در کنوانسیون های لاهه، مقررات لاهه-ویزبی و کنوانسیون هامبورگ و قوانین داخلی اغلب کشورها از جمله قانون دریایی ایران تشریح و مورد بررسی قرار گرفته است چنانچه در بند ب ماده 1 کنوانسیون لاهه و ماده 5 این کنوانسیون و نیز بند 2 ماده 52 و ماده 56 قانون دریایی ایران وضعیت بارنامه دریایی صادره تحت قرارداد اجاره کشتی بصورت نسبی روشن شده است در صورتیکه در کنوانسیون روتردام هیچ گونه اشاره ای به وضعیت حقوقی “سند حمل کتبی” و “سند حمل الکترونیکی” که تحت قرارداد اجاره (چارتر پارتی) صادر شده نگردیده است و در ماده 7 این کنوانسیون بصورتی مبهم به شمولیت قواعد کنوانسیون روتردام به اشخاص غیر طرف قرارداد اجاره اشاره شده است. در فصل سوم پایان نامه در خصوص تسری قواعد حقوقی شناخته شده مربوط به بارنامه های دریایی صادره تحت قرارداد اجاره کشتی به اسناد حملی که تحت قرارداد اجاره کشتی صادر می شوند و تعیین حدود این تسری بحث و بررسی شده است. همچنین در عرف حمل و نقل دریایی شروط متعددی در بارنامه های دریایی درج می گردد که در وضعیت حقوقی این شروط در ارتباط با اسناد حمل نیز در این فصل مورد بررسی قرار گرفته است.

در کنوانسیون لاهه و قانون دریایی ایران تنها از الف- متصدی حمل ب- فرستنده کالا ج- گیرنده کالا و عامل و نماینده آنها سخن گفته شده است. در کنوانسیون هامبورگ علاوه بر اشخاص یاد شده، گیرنده کالا، متصدی حمل ثانوی و اشخاص دیگری نیز تعریف شده اند و وظایفی و مسئولیت هایی برای آنها تعیین گردیده است. در کنوانسیون روتردام با توجه به تغییر و تحولات بوجود آمده در عرصه حمل و نقل         بین المللی و ورود اشخاص جدید در این چرخه، تلاش شده است تمام افراد دخیل در امر حمل و نقل دریایی (مانند مجری، مجری دریایی و ….) تعریف و وظایف، تعهدات و مسئولیت های آنها تعیین شود.

از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که در حقوق حمل و نقل دریایی مورد توجه بوده است مباحث مربوط به ابعاد مختلف مسئولیت متصدی حمل دریایی و میزان مسئولیت وی و اشخاص مرتبط با ایشان در خصوص خسارات وارده به محموله می باشد. متصدیان حمل از نظر تاریخی تلاش داشته اند هر چه بیشتر مسئولیت خود را در قبال خسارات وارده به کالا به هر دلیلی که باشد محدود نمایند و حتی با درج شروط مختلف در بارنامه دریایی اقدام به ایجاد معافیت و مصونیت برای خود در مقابل خسارات وارده ناشی از اهمال و قصور نموده و می نمایند و اصولا تصویب کنوانسیونهای بین المللی به خاطر حمایت از صاحبان کالا در مقابل موقعیت برتر متصدیان حمل بوده است و بر همین اساس نیز در کنوانسیون لاهه، مقررات لاهه-ویزبی و کنوانسیون هامبورگ درج هر شرطی که مسئولیت متصدی حمل را زایل یا موجب کاهش مسئولیت وی در قبال تعهدات و وظایفش از حداقل میزان تعیین شده در کنوانسیون گردد باطل و بلااثر اعلام شده است.

همچنین از سویی تعریف و بر شمردن اشخاص مختلف دخیل در حمل و نقل دریایی در کنوانسیون روتردام و تشریح وظایف و مسئولیت های آنان به تفکیک موجب شفاف سازی وضعیت حقوقی اشخاص درگیر در موضوع حمل و نقل دریایی گردیده است. معذلک در کنوانسیون روتردام ذکر خصوصیات برخی از این اشخاص باعث ایجاد ابهام در حیطه وظایف و عملکرد آنها شده است و در مواردی نیز به دلیل ارتباط نزدیک و بعضا مختلط اشخاص تعریف شده در کنوانسیون روتردام، ممکن است یک شخص واجد چندین وصف به صورت همزمان شود.

همچنین در کنوانسیون روتردام در خصوص مسئولیت های متصدیان متوالی تلاش شده است تا وضعیت طرفین حمل بصورت روشنتر و بهتری تعریف و تبیین شود. در این کنوانسیون میزان و حدود مسئولیت متصدی حمل بصورتی تعیین شده است که امکان پوشش و جبران خسارت توسط متصدی حمل به نحو بهتری وجود داشته باشد. تحدید مسئولیتی نیز که در این کنوانسیون پیش بینی شده است باعث        می شود تا متصدی حمل و صاحب کالا وضعیت روشنتری نسبت به همدیگر داشته باشند. همچنین امکان استفاده اشخاص منسوب به متصدی حمل از جمله پیمانکاران تخلیه و بارگیری (استی وی دور)[11] از  معافیت ها و تحدید مسئولیت ها (که کنوانسیونهای قبلی نسبت به آنها ساکت بوده اند) در کنوانسیون روتردام به صراحت معتبر شناخته شده است.

از طرفی در این کنوانسیون وظایف و تعهدات و مسولیت های سنگینی برای فرستنده کالا و اشخاص منسوب به وی تعیین شده است که در کنوانسیون های قبلی فاقد سابقه بوده است و در نهایت اینکه در این کنوانسیون با گستردگی و شفافیت بیشتری نسبت به کنوانسیون های لاهه و هامبورگ مسئولیت تضامنی برای برخی اشخاص دخیل در حمل و نقل دریایی منظور شده است و در فصل چهارم پایان نامه تلاش شده است ابعاد و جزئیات مختلف این موضوعات تشریح و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

1 – Door to Door

2- مهرآسا محبی، “بررسی تطبیقی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال خسارت کالا در کنوانسیون هامبورگ و روتردام”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیات تهران، 1389

3- مثیم یاری، “بررسي مقررات ‎۱۹۲۴ لاهه در زمينه قرار داد حمل و نقل بين المللي دريايي کالا با کنوانسيون ‎۲۰۰۸ روتردام و اثر احتمالي آن بر قانون دريايي ايران”، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی، 1391

1 – on board BL

2 – Clean BL

3 – Bill of lading

4 – Transport Document

5 – Electronic Transport Record

6- در این تحقیق هر جا از عبارت “اسناد حمل” نام برده شده است منظور هر دو سند تعریف شده در کنوانسیون روتردام یعنی هم “سند حمل کتبی” “Transport Document” و هم سند حمل الکترونیکی “Electronic Transport Record” می باشد.

7 – Charterer

1 – Stevedore

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122