پايان نامه بررسي تحول جايگاه زنان در پژوهش ها و تفاسير دانش باستان شناسي در ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تحول جايگاه زنان در پژوهش ها و تفاسير دانش باستان شناسي در ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 140 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تحول جايگاه زنان در پژوهش ها و تفاسير دانش باستان شناسي در ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل 1- .. 1
1-1- مقدمه 1
1-2- پرسش ها 2-1
1-3- فرضیه ها 2
1-4- اهداف 2
1-5- نقش زنان در تحولات اجتماعی قرون 18 تا 21 3
1-6- تعریف فمینیسم 4
1-6-1- ماهیت نهضت فمینیستی 4
1-6-2- تاریخچه تکوین جنبش های فمینیستی 5-4
1-6-3- ورود زنان به نیروی کار و سطوح آموزشی 5
1-6-4- ارزیابی فمینیسم 6-5
1-6-5- امواج سه گانه فمینیسم 6
1-6-5-1- موج اول 9-7
1-6-5-1-1- دوره تعلیق نهضت فمینیسم 12-9
1-6-5-2- موج دوم 13-12
1-6-5-2-1- تأثیر جنگ جهانی دوم بر موج دوم 14-13
1-6-5-2-2- دولت مداخله گر 16-14
1-6-5-3- شکل گیری موج سوم 16
1-6-5-3-1- موج سوم 18-16
1-6-6- شاخه آکادمیک جنبش زنان 19-18
1-6-7- مکتب های مهم فمینیسم 20-19
1-7- برخی دستاوردهای جنبش زنان 21-20
فصل 2- تاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی جهان 22
2-1- مقدمه 22

2-2- مطالعات فمینیسم و زنان در علوم انسانی 23
2-2-1- مروری بر امواج سه گانه فمینیسم و تأثیر آن در باستان-
شناسی 25-24
2-2-2- گرایش های فمینیستی .26-25
2-3- مطالعات فمینیسم در باستان شناسی 27-26
2-4- پیشینه مطالعات جنسیت در باستان شناسی 28
2-4-1- فمینیسم و باستان شناسی جنسیت.28
2-4-2- زمینه های شکل گیری مطالعات جنسیت در باستان شناسی 29-28
2-4-2-1- باستان شناسی نوین 29
2-4-2-2- باستان شناسی دهه80 31-29
2-4-3- اهداف فعالیت های دهه های 60- 80 میلادی 32
2-4-4- روند شکل گیری باستان شناسی جنسیت 33-32
2-4-4-1- باستان شناسی جنسیت 33
2-4-4-2- جنبش زنان و باستان شناسی جنسیت 35-34
2-4-4-3- گردهمایی ها و کنفرانس های باستان شناسی جنسیت 36-35
2-4-4-3-1- گردهمایی چاکمول 38-36
2-5- زنان و باستان شناسی آمریکا 38
2-6- زنان و باستان شناسی استرالیا 39
2-7- جنسیت در باستان شناسی پیش تاریخی و تاریخی 42-40
2-8- ارزیابی مطالعات زنان در باستان شناسی 42
2-9- تاریخچه حضور زنان در مطالعات باستان شناسی جهان 44-43
2-9-1- زنان پیشگام در باستان شناسی جهان 44
2-9-1-1- ژان دیولافوا 46-45
2-9-1-2- استرون دیمن 48-47
2-9-1-3- مارگارت موری 51-49
2-9-1-4- گرترود بل 54-52
2-9-1-5- هریت بوید هادز-ادیت هیوارد هال دوان 56-54
2-9-1-6- هتی گلدمن- ترزا جئول 58-56
2-9-1-7- گرترود ـ تامسون،گارود و وینفرد لمب 63- 59
2-9-1-8- ماری لیکی 65
2-9-1-9- هلن کنتور 66
فصل 3- تاریخچه شکل گیری باستان شناسی در ایران و حضور زنان در فعالیت های باستان شناختی 68
3-1- مقدمه 68
3-2- باستان شناسی ایران 68
3-2-1- شکل گیری باستان شناسی ایران 70-68
3-2-1-1- شکل گیری باستان شناسی در ایران توسط فرانسویها 73-70
3-2-1-2- گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران توسط خارجیها 75-73
3-2-1-3- شروع فعالیت های گسترده باستان شناسان ایرانی 76-75
3-2-1-3-1- فعالیت های باستان شناسی ایران همزمان با انقلاب 76
3-2-1-3-2- فعالیت های باستان شناسی ایران بعد از انقلاب 77
3-2-2- تاریخچه حضور زنان در باستان شناسی ایران 78
3-2-3- زنان پیشگام در باستان شناسی ایران 79
3-2-3-1- بانو پروین برزین 79
3-2-3-2- بانو زهرا نبیل 80
3-2-3-3- بانو نوشین دخت نفیسی 81
3-2-3-4- بانو ملکه ملکزاده بیانی 82
3-2-3-5- بانو سیمین دانشور 84
3-2-3-6- بانو سیمین لک پور 85
3-2-3-7- بانو آرمان شیشه گر 87
3-2-3-8- بانو زهره روح فر 90
3-2-3-9- بانو حمیده چوبک 91
3-2-3-10- بانو هایده لاله 92
فصل 4- عوامل تأثیر گذار در انتخاب/ عدم انتخاب رشته باستان- شناسی توسط زنان در ایران 94
1-4- مقدمه 94
4-2- عوامل مؤ ثر در انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان 95

4-3- عوامل بازدارنده انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان 95
4-4- محیط فعالیت های باستان شناسی و زنان 96
4-5- حوزه های پژوهشی باستان شناسی و زنان 97
4-6- بررسی جواب سوالات به صورت نموداری 98
فصل 5- نگاهی به پژوهش هاوتفاسیر باستان شناسی ازمنظر جنسیت و زنان 105
5-1- مقدمه 105
5-2- فرآیند شکل گیری مطالعات زنان در باستان شناسی 105
5-3- نظرات مربوط به تقسیم کار جنسیتی در جوامع گذشته 108
5-4- جنسیت در بین گردآورندگان 109
5-5- نقش زن در جوامع گردآورنده و شکارگر 112
5-6- جنسیت در بین جوامع کشاورز 104
5-7- جنسیت در محوطه باستانی حسنلو و جوامع پیچیده ساسانی 117
5-7-1- زنان و سنجاق در ایران باستان 118
5-7-1-1- حسنلو 118
5-7-1-2- سنجاق به منزله نشانه مراحل مهم در زندگی زنان 120
5-7-1-3- سنجاق به منزله ابزار دفاعی 120
5-7-1-4- سنجاق به منزله نماد جامعه ای مسلح 121
5-7-2- نقش زنان در امپراتوری ساسانی 122
5-8- بررسی تقسیم کار جنسیتی در بین اقوام زنده 124
5-8-1- بررسی جامعه واشوها 124
5-8-2- بررسی جامعه هادزاها 125
5-8-3- بررسی جوامع تیوی ها 125
5-8-4- بررسی جامعه اسکیموها 126
5-9- سفالگری و زنان 130
نتیجه گیری 134

 منابع

آلیس ، س.(1380) فمینیسمم،قدم اول، زیبا جلالی نیا، تهران:نشر شیرازه.

استفانی،گ.(1380)جامعه شناسی جنسیت،ترجمه کتایون بقایی،تهران:نشر دیگر.

بستان،ح.(1382)نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسلام و فمینیسم،قم:نشر زیتون.

بروس،ک.(1375)درآمدی بر جامعه شناسی، ترجمه محسن ثلاثی،تهران:نشر توتیا.

بیسلی، ک. (1385) چیستی فمینیسمم: درآمدی بر نظریه ی فمینیستی.ترجمه م. زمردی. تهران: نشر روشنگران و مطالعات زنان.

پاملا،آ.و کلر،و.(1376)درآمدی بر جامعه شناسی نگرش های فمینیستی، ترجمه خراسانی،م.واحمدی،ح.تهران:نشر دنیای مادر.

توحیدی،ا.(1381)مقاله برتری جنب فمینیسم در غرب و ایران،مجموعه مقالات اسلام و فمینیسم،جلد اول،قم،ص 166.

جگر، آ. چهار تلقی از فمینیسم، سیاست های فمینیسم و سرشت انسان، ترجمه س. امیری. به نقل از: مجله زنان، ش 28.

جی گود،و.(1352)خانواده و جامعه،  ترجمه ناصحی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

دژم خوی. م، درآمدی بر باستان شناسی جنسیت،دانشگاه تهران.

……….،(1391)باستان شناسان زن و درهای بسته، بهار45، ص11.

دوبوار، س.(1379) جنس دوم. ترجمه ح. مهری.تهران: توس.

ریترز،ج.(1383)نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر،ترجمه ثلاثی،م.تهران:نشر علمی.

ریوسارسه،م.(1384) تاریخ فمینیسم،ترجمه احمدی،ع.تهران: نشر روشنگران و مطالعا زنان.

رزمری،ت.(1387)نقد و نظر: درآمد جامعه بر نظریه های فمینیستی،نجم عراقی،م.تهران:نشر نی.

زیبایی نژاد،م.(1382)درآمدی بر فمینیسم،قم:دفتر مطالات و تحقیقات زنان،چاپ اول،ص 18.

ساروخانی،ب.(1376) دائرة المعارف علوم اجتماعی.

علیزاده . ع، بیوگرافی هلن کنتور برای انستیتو تخصصی دانشگاه میشیگان.

فریدمن،ج.(1381)فمینیسم،ترجمه مهاجر،تهران: نشر آشیان.

فکوهی، ن. (1381) تاریخ اندیشه ها و نظزیه های انسان شناسی. تهران: نشر نی.

فولادی، م. (1378) “فمینیسم” ، مجله علوم انسانی و معرفت. ش 33.

کمالی، ا. (1384) “شاخه آکادمیک جنبش آزدی بخش زنان”، نشریه علوم اجتماعی. ش 33-32 .

گیدیز، آ (1373) جامعه شناسی. ترجمه م. صبوری. تهران: نشر نی.

گارودی،(1378)زنان چگونه به قدرت می رسند، تهران:نشر پرشکوه.

لگیت، م. (1391) زنان در روزگارشان :تاریخ فمینیسم در غرب. ترجمه ن. مهدیان. تهران:نشر نی.

مارکوس،م. زیبایی مرگبار:زنان و سنجاق در ایران باستان، ترجمه طاهری،ف. مجله باستان شناسی و تاریخ،سال 21،ش1.

مجیدزاده. یوسف، «دوران مفرغ در ماوراء النهر باستان»،مجله باستان شناسی و تاریخ،سال 3، ش 2.

مصطفوی.م، «تلاش در راه خدمت به آثار ملی و امید به آینده» ، در گزارش های باستان شناسی ایران، تهران، 1329-1334.

معصومی.غ، باستان شناسی ایران، تهران، 1355.

ملک شهمیرزادی. ص، «بررسی تحولات مطالعات باستان شناسی در ایران» ، چاپ موسوی گرمارودی، تهران، 1369.

……………….،ایران در پیش از تاریخ:باستان شناسی ایران از آغاز تا سپیده دم شهرنشینی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور،ج2،1382.

موسوی.م، «باستان شناسی در پنجاه سالی که گذشت»، مجله میراث فرهنگی] سال 1، ش2.

نجم الدوله.ع، سفرنامه خوزستان، چاپ محمد دبیر سیاقی، تهران، 1341.

مشیرزاده ، ح. (1381) از جنبش تا نظریه اجتماعی: تاریخ دو قرن فمینیسم. تهران:نشر شیرازه.

……………(1378) “جنبش زنان و روابط بین الملل”،مجله دانشکده حقوق و علوم انسانی.(پاییز): 180-155 .

…………..(1383)مقدمه ای بر مطالعات زنان،تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوریو دفتر برنامه ریزی مطالعات فرهنگی.

میل،ا.(1379) انقیاد زنان،ترجمه طباطبایی،ع.تهران:نشر هرمس.

نیکنامی. ک ، سعیدی .م و دژم خوی .م، درآمدی بر تاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی،فصلنامه مطالعات زنان. سال دوم،ش 2، بهار 90.

هام،م.(1382) فرهنگ نظریه های فمینیستی،تهران:نشر توسعه.

ویلفورد،ر.(1375)فمینیسم،مکنزی و دیگران، مقدمه ای بر ایدئولوژی های سیاسی، ترجمه قائد،م.تهران:نشر مرکز.

 

Binford,L,1986.Data,Relativism,and Archaeology Science. Man22,301-404.

Bowdler, S,G.Clane.That Shadowy band:The Role of women in the development of Australian Archaeology.

Brass,M.Gender-Based-Archaeology.

Claassen,CH,1994.Women in Archaeology.

……………,2000.Homophobia and Women Archaeologists.

Cohen,G.and Joukowoky,2000.Breaking Griund:Pioneering women archaeologists.

Conkey,M.1984.EngenderingArchaeology:Women and Perhistory.

…………..,J.Gero.1997.Programme to Practice:Gender and Feminism in Archaeology,pp:411-437.

……………,1991.Genderlithics:Women’s Roles in Tool Prodaction.

Elliss,l.2000.Archaeological Method and Theory:An Encyclopedia,pp:233-237.

Gilchrist,R.1999.Gender and Archaeology:Contesting the Past.

Johnson,M.2010.ArchaeologicalTheory:An Introduction.

Kass-simon,G.Doorallnash.Women of Science:Rightiy the Record.

Nelson,S.1931.Gender in Archaeology:Analyzing Power and Prestige.

Nordbladh.E.Arwill.2008.Twelve Timely Tales:on Biographies of Pioneering women Archaeologists,Reviews in Anthropology, 37:2,136-168.

Renfrew.C. and Bahn.P.2005.Archaeology:The Key Concepts.

Stantond,D.and Stewwit,A.1995.Feminisms in Academy.

Voss,B. and Schmidt,R.2000.Archaeology of Scxuality: an Introduction.pp:1-13.

Wylie,A.RGARING Feminist Science Studies.

چکیده

دراین پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش زنان از زمان تحولات قرن 18 میلادی به بعد پرداخته شود. در این زمان تحت تأثیر جنبش های آزادی زنان، تغییراتی در جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی رخ داد که به دنبال آن زنان وارد مجامع آکادمیک و دانشگاهی شدند. نگارش حاضر به بررسی فرایند حضور زنان در باستان شناسی از زمان تأسیس آن، جایگاه زنان پژوهشگر باستان شناس در عرصه های اداری و آکادمیک و کم و کیف تفاسیر ارائه شده از نقش  زنان در جوامع گذشته می پردازد. در نتیجه تحولات انجام شده در علوم انسانی و اجتماعی مطالعات زنان به صورت یک دغدغه ی مطالعاتی وارد باستان شناسی شد. تحول رویکردهای مطالعات زنان و گسترش چارچوب نظری دانش باستان شناسی، تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در جوامع گذشته وارتقاء جایگاه پژوهشگران زن در جامعه باستان شناسی از مهمترین دستاوردهای پرداختن به مطالعات زنان بوده است.

واژگان کلیدی:نقش زنان، تحولات اجتماعی، باستان شناسی،باستان شناسی جنسیت.

فصل 1- کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به اینکه زنان در تمام دوره های زندگی انسان نقش مهمی داشته اند و دوشادوش مردان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت داشته اند چه در زمان های دور که در شکار، گردآوری، کشاورزی، ایجاد صنایع و… نقش داشته اند و چه در زمان های نزدیکتر که کم کم پا به عرصه اجتماع گذاشتند و در تمامی زمینه ها فعالیت خود را شروع کرده اند، پرداختن به نقش زنان در حیطه باستان شناسی و بررسی مشکلات و امکانات آنها کاری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش زن از زمان تحولات قرن 18 میلادی به بعد و تغییراتی که در جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی رخ داد و به دنبال آن ورود زنان به مجامع آکادمیک، دانشگاهی و دنبال کردن این فرایند تا عصر حاضر در جهان به طور کلی و در ایران پرداخته شود. به خصوص در چند سده اخیر که رشد آنها چشمگیر تر شده با تمرکز بر جایگاه زن در باستان شناسی، بعد از بررسی سیر کلی ان در جهان مشخصاً بر جایگاه زنان در باستان شناسی ایران پرداخته می شود.

1-2- سوالات:

علل کم بودن تعداد زنان باستان شناس در سطوح مدیریتی و سرپرستی کاوش ها چیست؟

فرآیند حضور زنان در باستان شناسی از زمان تأسیس این رشته چه سیری داشته است؟

در تحلیل و تفسیر داده های باستان شناختی و نتایج کاوش ها تا چه حد به گروه هایی مانند زنان و کودکان پرداخته می شود؟

 

1-3- فرضیه ها:

جدی گرفته نشدن توانایی های زنان در کارهای مدیریتی (با توجه به پیش زمینه اجتماعی موجود) که این امر می تواند باعث اتلاف انرژی و هدر رفت دانش تخصصی زنان دانش آموخته در این حوزه و موجب هدر رفت انرزی و بودجه دولتی که صرف آموزش آنان گردیده است.

حضور کمی زنان نسبت به قبل در زمینه های دانشگاهی بیشتر شده ولی جایگاه آنان (از نظر کیفی) تفاوت فاحشی را نشان نمی دهد.

چون اکثر این پژوهش های باستان شناسی توسط باستان شناسان مرد انجام می شود توجه لازم به نقش زنان و کودکان نشده است.

1-4-اهداف:

بررسی کم و کیف تفاسیر ارائه شده از زنان در جوامع گذشته.

بررسی سیر تغییرجایگاه اجتماعی زنان در سده های اخیر و زمینه های آن.

بررسی جایگاه زنان پژوهشگر باستان شناس در عرصه های اداری و آکادمیک.

2- نقش زنان در تحولات اجتماعی قرون 18-21

جنبش های اجتماعی[1] تلاشی جمعی برای دگرگون ساختن ساختار اجتماعی تلقی می شوند که حداقل گهگاه از روشهای فرانهادین استفاده می کنند. با وجودی که در وهله نخست به نظر می رسد دغدغه اصلی جنبش های اجتماعی ایجاد تغییر در مناسبات اجتماعی و توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی است، این باور بتدریج نزد بسیاری از رهبران جنبش های اجتماعی پذیرفته شده که تغییر در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باید همراه با دگرگونیهایی در عرصه های فرهنگی نیز باشد(منیکف، 1937-779). تاریخچه ی جنبش زنان اندیشه ای نوبنیاد است و زمان، عنصر لازم و ضروری برای شناختن هر چه بیشتر ماهیت این اندیشه است. جنبش زنان، آموزه یا حرکتی است که در تلاش برای اثبات یا به دست آوردن حقوق اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برابر با مردان می باشد و در پی آن است که جهان اجتماعی را از دیدگاه زن ببیند.

2-1- تعریف فمینیسم

واژهٔ فمینیسم[2] برای  نخستین بار توسط شارل فوریه، سوسیالیست قرن نوزدهم، برای دفاع از جنبش حقوق زنان به کار رفت. ابتدا براي بيان کيفيات زنانه به کار مي رفت، اما به تدريج، معناي لغوي خود را از دست داد و به عنوان اصطلاحي عام براي توصيف آنچه در اواخر قرن 18 و اوايل قرن 19 در اروپا و آمريکا تحت عنوان جنبش زنان[3] معروف بود، اطلاق شد(جگر،1378-20). این اصطلاح، به مجموعه متنوعی از گروه ها گفته می شود که هر یک به نحوی در پیشبرد موقعیت زنان تلاش می کنند. امروزه این جنبش همه فعالیت ها و اقداماتی را که با هدف پایان دادن به تابعیت زنان و احیای حقوق آنها تلاش می کنند، دربر می گیرد. برخی فوریه را پرشورترین طرافدار آزادی زنان می دانند .وی در کمون های تعاونی که در سده نوزدهم ایجاد کرد،عملاً برابری کامل میان زنان و مردان را برقرار ساخت.

2-1-1- ماهیت نهضت فمینیستی

فمینیسم باور داشتن به حقوق زنان و برابری سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زن و مرد است. فمینیسم مباحثه‌ای است که از جنبش‌ها، نظریّه‌ها و فلسفه‌های گوناگونی تشکیل شده‌است که در ارتباط با تبعیض جنسیتی هستند و از برابری برای زنان دفاع کرده و برای حقوق زنان و مسائل زنان مبارزه می‌کند. در مجموع، فمینیسم ایدئولوژی آزادی زنان است(هام، 1382-63). به هرحال نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که فمینیسم به معنای برابری (حقوق) زن و مرد ـ و نه برابری زن و مردـ است که همان‌طور که مشخص است هر کدام تفاوت‌ها و برتری‌هایی نسبت به یکدیگر دارند. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیش‌ ترین تمرکز خود را معطوف به تهدید نابرابری‌های جنسیتی و پیش‌برد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است.

2-1-2- تاریخچه تکوین جنبش های فمینیستی

فمینیسم عمدتاً از ابتدای قرن ۱۹ پدید آمد، زمانی که مردم به طور وسیع این امر را پذیرفتند که زنان در جوامع مرد محور، سرکوب می‌شوند(ریتزر،1383- 464). در طی یک قرن و نیم، جنبش رو به رشد زنان هدف خود را تغییر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان قرار داده‌است. به این ترتیب، مفاهیم اساسی گفتار مدنی که در آموزه ها و ایدئولوژی های این عصر نمود پیدا می کرد، فضا را برای توجیه سنتی فرودستی زنان بیش از بیش تنگ می کرد و در مقابل ایجاد تغییر بنیادی در شرایط زنان را موجه تر از هر زمانی در گذشته می ساخت و این در زمانی بود که شرایط ساختاری اقتصادی و سیاسی زمینه لازم را برای ایجاد یک هویت زنانه آماده می ساخت.

2-1-3- ورود زنان به نیروی کار و سطوح آموزشی

انقلاب صنعتی، گسترش روابط سرمایه داری به تدریج تغییراتی عظیم در حیات اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده و به تبع آن در وضعیت زنان ایجاد کرد. گسترش بخش صنعت و افزایش سریع تعداد کارخانه ها از اوایل قرن نوزدهم به معنای کاهش تدریجی اهمیت کشاورزی ، صنایع خانگی ،انتقال تولید از خانه به کارخانه  و ورود بخش وسیعی از جمعیت به بازار کار عمومی بود. این روند علاوه بر تاثیری که در موقعیت اجتماعی و اقتصادی مردان داشت تاثیرات مهمی بر زندگی زنان بر جای گذاشت که همین امر موجب تفکیک کار دست مزدی در عرصه عمومی و کار غیر دست مزدی در عرصه خصوصی گردید(آلیس،1380-15).در شرایط جنگی نیاز به نیروی کار زنان افزایش می یافت و لازم بود در بسیاری از صنایع نیروی کار زنان جایگزین مردانی شود که به جبهه اعزام می شدند. زندگی پیچیده شهر، نیاز به نیروی کار ماهر، رشد تخصص ها و نیاز به آن ها برای اداره امور اقتصادی و اجتماعی بر حق تحصیل تاثیر گذاشته و بدین ترتیب آموزش برای پسران و دختران را در دستور کار اجتماعی قرار داد. وقتی زنان وارد سطوح آموزش عالی شدند، دیگر نمی خواستند فقط در حوزه های محدود تحصیل کنند. آن ها می کوشیدند امکانات آموزش عالی را به خود بسط دهند. از سوی دیگر، حضور زنان در نیروی کار به معنای تغییری بنیادی در سبک زندگی و موقعیت فردی و اجتماعی آن ها بود و تا حدی باعث استقلال آن ها شد. دولت لیبرال نیز تأثیری چشمگیر و تعیین کننده از نظر شکل دادن به جنبش و موفقیت آن ها داشت. تعهد به آزادی بیان و آزادی اجتماعی از سوی، باز بودن کانال های تاثیر گذاری بر حکومت از سوی دیگر زمینه مناسبی برای طرح اندیشه های آنان فراهم ساخت.

2-1-4- ارزیابی فمینیسم

شاید بتوان گفت که در طول قرن بیستم فمینیسم یکی از جنجال برانگیزترین جنبش های اجتماعی و فکری در سطح جهان بوده است. بسیاری از دگرگونی های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در وضعیت زنان در جوامع مختلف را در وهله اول می توان ناشی از این جنبش دانست. انقلاب های آمریکا و فرانسه نیز می توانستند رهگشای دعاوی زنان برای برابری باشند. نحوه سازماندهي فمينيسم در اروپا و آمريکا تفاوتهاي خاصي داشت؛ زیرا سازماندهي فمينيسم در اروپا با ايجاد باشگاههاي زنان طي انقلاب فرانسه و در آمريکا با فعاليت زنان در جنبش الغاي بردگي و برده ­داري و مبارزه براي منع استفاده از مشروبات الکلي صورت گرفته که اولي به انتشار اعلاميه حقوق زنان از سوي المپ دوگور و دومي به انتشار «اعلاميه تصميمات و احساسات» در گردهمايي «سنکافالز» در ژوئيه 1848 انجاميد (ویلفورد، 1378، 37). در همین سال بود که اولین منشور دفاع از حقوق زنان در کشور امریکا اعلام شد. خود زنان نیز بتدریج بر برابری انسانی و در نتیجه لزوم برابری حقوقی خود با مردان تاکید کردند.

2-1-5- امواج سه گانه فمینیسم

پس از انقلاب فرانسه جنبش زنان دارای سه موج مهم بوده است. امواجی که با اعتدال و حالت میانه، آغاز و پس از رسیدن به اوج افراط امروزه با رویکرد تعدیلی با اهداف خودش ادامه می دهد.

2-1-5-1- موج اول

موج نخست جنبش زنان (1848-1920) در شرایطی شکل گرفت که در اروپا و امریکا جنبش های اجتماعی دیگری نیز فعال بودند. در آمریکا، جنبش الغای برده داری نقش مهم و تعیین کننده ای در موج نخست جنبش زنان داشت(مشیرزاده،1382-51). جنبش الغا یکی از تجلیات برابری خواهی مدرن بود. طرفداران آن به دنبال تحقق ایده های مدرن برابری و آزادی بودند و معنایی که از انسان می دادند چنان وسیع بود که سیاهان را نیز شامل شود. زنان از نخستین گروهایی بودند که جذب آرمان های جنبش الغای بردگی شدند. حضور آن ها در این جنبش از عوامل موثر در شکل گیری جنبش زنان است. در شرایطی که زنان در فعالیت خود برای توسعه جنبش الغای بردگی با موانع اخلاقی مواجه شده بیشتر متوجه موقعیت فرودست خود شدند. بعد از کنفرانس ضد برده داری در لندن که در آن زنان نتوانستند اجازه حضور در صحن جلسات را بیابند، بود که آن ها به فکر سازماندهی مستقل از جنبش الغا برای پیشبرد منافع خاص زنان افتادند و مصمم شدند که علاوه بر آزادی بردگان به فکر آزادی خود نیز باشند. اما  در ژوییه 1848 بود که اطلاعیه تشکیل گردهمایی زنان در سنکافالز منتشر شد و این گردهمایی شروع سازماندهی مستقل زنان بر اساس منافع خاص خودشان بود. به هر تقدیر، در گردهمایی سنکا فالز اعلامیه ای با تاکید بر ستم دیدگی تاریخی زنان و لزوم برخورداری آن ها از حقوق برابر با مردان در عرصه های مالی و اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی مورد تصویب صد نفر از شرکت کنندگان قرار گرفت، که ازجمله امضا کنند گان آن برخی رهبران جنبش الغا بودند. بعد از سنکافالز هم گردهمایی های متعددی در جهت تاکید بر حقوق زنان تشکیل شد.از مهم ترین زنان فعال در طرفداری از جنبش منع مشروبات الکلی[4] در سده 19 آنتونی بود که به یکی از فعال ترین زنان در جنبش حقوق زنان تبدیل شد. در دهه های 1880 ،1870 زنان، فعالیت شان را برای انتشار انگاره های خود و نیز فشار آوردن بر مجامع قانون گذار برای پذیرش حق رای و گاه سایر حقوق ادامه می دادند. اما جنبش در این زمان هنوز کوچک و متفرق بود، هر چند که فعالیت های آن به نسبت گسترده بود. تا اواخر دهه 1870 بیشتر فعالیت ها بعد حقوقی، سیاسی و نمایشی داشت اما بتدریج معطوف به ابعاد سیاسی شد. بی تردید مهم ترین و نظام یافته ترین تلاش زنان برای نقد وضع موجود و طرح حقوق در مورد درخواستشان را باید در کتاب دفاع از حقوق زنان اثر مری ولستون کرافت دانست که نخستین بیانیه بزرگ فمینیستی تلقی می شود و معمولا در تاریخ فمینیسم آن را نقطه آغاز این اندیشه می دانند. در سده نوزدهم نیز اندیشه بهبود وضعیت زنان کماکان مطرح بود. پس از کرافت مهم ترین سخنگوی اندیشه لیبرال رادیکال سده نوزدهم که در دفاع از حقوق زنان سخن گفت، جان استوارت میل است. او تفاوت بین زنان و مردان را ناشی از تفاوت های جامعه پذیری یا فرهنگ پذیری می داند(میل،1379-8-10-23). میل تحت تاثیر همسر خود تیلور کتاب “انقیاد زنان” را نوشت که تاثیر مهم بعدی را بر این موج گذاشت. وی کلا زنانگی را دارای ماهیت اجتماعی می داند و نه طبیعی و از همین جا به برابری و مشابهت حقوق زن و مرد می رسد. می توان گفت اساساٌ اندیشه حقوق لیبرال کلاسیک، زمینه اصلی بروز این موج به شمار می رود، دیدگاهی که برخاسته از اندیشه جان لاک بود. گسترش حقوق مدنی و سیاسی به ویژه اعطای حق رای به زنان، خواسته و هدف اصلی این موج بود. البته علاوه بردرک و هدف اصلی اهداف فرعی نیز وجود داشت، از جمله این اهداف می توان به دست یابی زنان به کار آموزشی، آموزش و کار، بهبود موقعیت زنان متاهل در قوانین، حق برابر با مردان برای طلاق و متارکه قانونی و مسائل پیرامون ویژگیهای جنبش اشاره کرد. زنان در دهه ی ۱۹۲۰ به هدف اصلی خود یعنی حق رای دست یافتند.

 

2-1-5-1-1- دوره تعلیق نهضت فمینیسم

با دست یابی به اهداف فوق، دوران وقفه فعالیت طرفداران حقوق زن آغاز شده (مشیرزاده،49،1383)و به جز فعالیت برای صلح خواهی، فعالیت دیگری نداشتند. البته رسیدن به حق رای، تنها دلیل توقف فعالیت ها نبود بلکه اساسا شرایط حاکم بر آن دوران ایجاب می نمود که طرفداران حقوق زن فعالیت جدی نداشته باشند. پیدایش جنبش های اقتداگرا از جمله فاشیسم و نازیسم و مهم تر از آن وقوع دو جنگ خانمان سوز جهانی اول و دوم، مهمترین عواملی بودند که طرفداران حقوق زن را در آن دوران مهار کرد و آنان را از فعالیت جدی بازداشت(ریو سارسه،1384-135). در دهه های جنگ جهانی اول، جنبش زنان تجربه تشکیلاتی کم و بیش وسیعی داشت. از یک سو سازمان های خاص برای پیشبرد هدف اصلی یعنی نیل به حق رای تشکیل دادند و از سوی زنان طرافدار جنبش در ایجاد  تشکیلات خاص فعال بودند. جنبش های اصلاحی نظیر ترقی خواهی و منع مشروبات الکلی زنان را وارد عرصه فعالیتی کرد که مستلزم برقراری ارتباط با بخش های وسیعی از جامعه بود(همان:43-47). بسیاری از زنان طرفدار جنبش زنان در این فعالیت های اصلاحی حضور داشتند و در نتیجه توانستند میان جنبش ها از طبقات مختلف ارتباط برقرار سازند. به این ترتیب، در موج اول جنبش زنان فعالیت سازمان یافته همراه با ایجاد شبکه های ارتباطی در درون جنبش و با سایر جنبش ها یکی از ویژگی های بارز جنبش شد که در پیروزی آن در کسب حق رای تاثیر تعیین کننده داشت. تا اوایل قرن بیستم جنبش زنان تنها از طریق روش های آهسته و توام با درخواست حق رای به شکلی محتاطانه بود. با افول نسبی در رهبری جنبش زنان و نامساعد شدن جو عمومی، عمل گرایان جنبش هر چه بیشتر به سمت آموزش عمومی پیش رفتند. از سال 1909 فعالیت های تبلیغاتی گسترده شروع شد.سخنرانی ها برای جلب توجه عموم و برانگیختن حس کنجکاوی مردم در اماکن باز صورت می گرفت. سال های 1920 تا اواخر دهه 1950 را افول و رکود فمینیسم می داند.طی دهه 1920 یعنی بلافاصله پس از کسب حق رای برای زنان، از یک سو به نظر بسیاری جنبش به هدف خود رسیده بود و به نظر برخی که معتقد به تداوم تغییرات در موقعیت زنان بودند، می توانستند به سایر خواست های خود برسند؛ و این که سایر خواست ها چیست و از چه راهی تامین می شود در درون جنبش اختلاف نظر فراوانی وجود داشت. این وضعیت تا دهه 1960 کم و بیش تداوم داشت. اما افول جنبش به معنای عدم فعالیت زنان نبود. آن ها در گروه های مختلف با اهداف متفاوت به فعالیت خود ادامه می دادند. در این دوره بر خلاف دوران مبارزات حق رای که خواسته زنان بسیار محدود و مشخص تعریف می شد، زنان خواستار تغییراتی در حوزه های مختلف سیاسی و اجتماعی بودند. این واقعیت که چهار دهه پس از کسب حق رای زنان نتوانستند در جهت تحقق آرمان های فمینیستی با تداوم بخشیدن به جنبش موفقیت چشمگیری بدست آورند و به رغم امکان دستیابی صوری و رسمی به جامعه سیاسی، حتی نتوانستند از چارچوب سیاست نهادینه به نحو بهینه استفاده کنند، در نتیجه ابهام گفتاری جنبش حق رای و در نتیجه بروز اختلاف نظر در میان زنان و نامساعد بودن فضای سیاسی و اجتماعی بود. در مجموع می توان گفت که نیل به حق رای نتوانست تاثیری عملی بر زندگی زنان آمریکایی بگذارد زیرا زنان نتوانستند از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهداف خود بر مبنای یک دستور کار مشترک استفاده کنند و گروهی نیز که به دنبال حقوق برابر بود نه توانست افکار عمومی را نسبت به  خود متقاعد کند و نه در اعمال فشار بر دستگاه های حکومتی به توفیقی رسید. در عین حال در طول چند دهه ای که فمینیسم و جنبش زنان در حالت تعلیق بود، تحولاتی در موفقیت عینی و ذهنی زنان جامعه امریکا به وجود آمد که به ظهور موج دوم فمینیسم منجر شد.

[1]. social  movement

[2] . Feminism

[3] . Women’s movement

[4] . Temperance movement

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122