پايان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد (مطالعه موردي کرمانشاه )

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد (مطالعه موردي کرمانشاه )  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد (مطالعه موردي کرمانشاه ) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول:
1-1-مقدمه 3
1-2-طرح مساله: 4
1-3-اهداف تحقیق: 5
اهداف اصلی: 5
اهداف فرعی: 5
1-4-اهمیت وضرورت تحقیق: 5
1-5-سؤالات پژوهش: 6
الف)سوالات اصلی: 6
ب)سوالات فرعی: 6
1-6-فرضیه های تحقیق: 7
الف)فرضیه اصلی: 7
ب)فرضیه فرعی: 7
1-7-تعریف واژه هاومفاهیم 7
تعریف پیشگیری: 7
تعریف یشگیری وضعی: 7
تعریف قتل عمد: 8
تعریف یگان انتظامی: 8
تعریف پاسگاهانتظامی: 8
تعریف مناطق جرم خیز: 8
تعریف اطلاع رسانی: 8
تعریف طرح ریزی: 8
1-8-بررسی قلمروتحقیق: 9
1-8-1-وضعیت کلی استان: 9
1-8-1-1-کلیات اجتماعی: 9
1-8-1-2- وجه تسمیه وپیشینه تاریخی: 9
1-8-1-3- موقعیت جغرافیایی: 9
1-8-1-4- آب وهوا 10
1-8-20- کلیات اقتصادی: 10
1-8-30-جغرافیای شهرکرمانشاه: 10
1-8-4-وضعیت انتظامی: 11
1-7-13-وضعیت قتل شهر: 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1386 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1387 11
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1388 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1389 12
آماروقوع قتلهای شهرستان کرمانشاه درسال 1390(تابهمن ماه) 12

فصل دوم:
2-1-پیشینه تحقیق: 14
2-2- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل: 17
2-3-تعاریف ومفاهیم قتل: 19
2-3-1-تاریخچه قتل: 19
الف-قبل ازاسلام : 19
ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه: 19
2-3-2-قتل ازمنظرقرآن کریم: 20
2-3-3-انواع قتل 21
الف)قتل شبه عمد: 21
ب)قتل غیرعمد 21
ج)قتل خطای محض 22
د)قتل عمد 22
قتل عمدبه معنای خاص: 23
ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده: 23
ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین: 23
د:قتل عمدی ساده: 23
قتل عمدباسبق تصمیم: 24
و:قتل باسبق تصمیم مطلق: 24
ز:قتل باسبق تصمیم مفید: 24
2-3-4-عوامل روانی موجدقتل : 24
2-4-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی: 25
2-4-1-علل عمومی ارتکاب قتل: 25
الف:عواملزیستی (زیستشناختی): 25
ب:عواملروانی: 26
ج:عواملمحیطی: 26
د:عواملاجتماعی: 26
2-5-شیوه‌هایارتکابقتلعمد: 26
الف)بااستفادهازسلاح: 26
1-سلاحگرم: 27
2-سلاحسرد: 27
3-خفگی: 27
4-مسمومکردن: 28
5-سوزاندن: 28
ه)سایرشیوها: 28
2-6-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی: 28
2-6-1-قتلهایتعارضآمیز: 28
2-6-1-1- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع): 29
1-عدالتخواهی: 29
2-دفاعازحیثیتوشرافت: 29
3-دفاعشخصی: 29
شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای: 29
الف)قتلهایزناشویی: 30
ب)قتلهایفامیلی: 30
2-6-1-3- قتلهایتعارضآمیزمالی: 31
2-6-2-قتلهایتجاوزگرانه: 31
2-6-3- قتلهایانتقامجویانه: 31
2-7-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی: 32
2-8-1-قتلسیاسی 32
2-7-2- قتلسریالی: 32
2-7-3- قتلفجیع: 32
2-7-4-قتلمرموز: 32
2-7-5-قتلپیچیدهدرجهیک: 33
2-7-6-قتلپیچیدهدرجهدو: 33
2-7-7-قتلهایپیچیدهدرجهسه: 33
2-7-8-قتلهایاتفاقیوقبیلهای: 33
2-7-9-قتلغیرعمد: 33
2-7-10-مرگدراثرحادثه: 33
2-7-11-خودکشی: 33
2-7-12-قتلهایدستهجمعی: 33
3-7-13-ترورمنجربهفوت: 34
3-7-14-سودءقصد: 34
2-7-15-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی): 34
2-8-پیشگیری 34
2-8-1-مقدمه 34
2-8-2-مفهومپیشگیری 36
2-8-3- تعریفلغویپیشگیری: 37
تعریفپیشگیری: 37
مفهوماصطلاحیپیشگیری: 37
1)مفهومموسع 38
2)مفهوممضیق 38
2-8-4- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا: 38
2-8-5- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی: 38
2-8-6- تعریفعلمیپیشگیری: 39
2-9-انواعپیشگیری: 39
2-9-1-پیشگیریمتداول: 39
2-9-1-1-پیشگیریازبزهکاریاطفال: 39
2-9-1-2-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی: 39
2-9-1-3-پیشگیریانفعالی: 40
2-9-1-4-پیشگیریفعال: 40
2-9-1-5-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه1 ،ثانویه 2،ثالث 40
2-9-1-5-1-پیشگیریاولیه(نخستین): 40
2-9-1-5-2-پیشگیریثانویه(دومین): 40
2-9-1-5-3-پیشگیریثالث(سومین): 41
2-9-2-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری) 41
2-9-2-1-پیشگیریوضعی(Hindelang) : 41
2-9-2-2-پیشگیریوضعی: 41
2-9-2-2-1-مفهومپیشگیریوضعی: 42
2-9-2-2-2-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم: 43
2-9-2-2-3-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی: 44
تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب: 45
2-9-2-3-اهدافپیشگیریوضعی: 45
1-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم: 46
2-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه: 46
2-9-2-4-اصولکلپیشگیریوضعی: 47
1-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری: 47
الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک: 47
ب-وضعیتهایغیرویژه: 48
ج-وضعیتهایبینابین: 48
2-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی: 48
2-10-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم: 49
2-10-1-پیشگیریازمنظرزماناجرا 49
2-10-1-1-پیشگیریکوتاهمدت 49
2-10-1-2-پیشگیریبلندمدت: 49
2-10-2-پیشگریکیفریوغیرکیفری: 50
2-10-2-1- پیشگیریکیفری: 50
الف)پیشگیریقضائی: 50
ب)پیشگیریانتظامی: 50
ج)پیشگیریغیرکیفری: 51
2-11-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان: 51
2-11-1-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران: 52
الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب: 52
ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب: 53
ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب: 53
د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب: 53
2-11-2-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران: 54
2-11-2-1-قانوناساسی: 54
2-11-2-2- قوانینعادی 54
2-12-نظریهپیشگیریوضعی: 55
2-12-1- نظریهفضایقابلدفاع 56
تعریفCPTED : 57
پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED 57
استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم: 58
1-سختترکردنهدف: 58
2-کنترلدسترسی 59
3-افزایشمراقبت: 59
2-3-15-1-1- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی 60
2-12-3-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری): 60
نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم 61
2-12-4-نظریهانتخابعقلانی 62
برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی: 62
1-مراقبتازمحله 62
2-گشتزنیشهروندان: 63
3-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی: 63
نمودارشمار 2-1 اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد. 64

فصلسوم:
3-1- مقدمه : 66
3-2- روشتحقيق 66
3-3- جامعهآماري: 66
3-4- نمونهوروشنمونه‌گيري: 67
3-4-1- حجمنمونه 67
3-5- قلمروتحقيق: 67
3-5-1- قلمروموضوعي: 67
3-5-2- قلمروزماني: 67
3-5-3- قلمرومكاني: 67
3-6- شناساييمتغيرهايمستقلووابسته: 68
3-6-1- متغيرمستقل: پيشگيريوضعي 68
3-6-2- متغيروابسته: 68
3-7- ابزارجمع‌آورياطلاعات 68
3-8- رواييابزاراندازه‌گيري: 69
3-9- اعتبارپرسشنامه (پايايي): 69
3-10- روشآماريتجزيهوتحليلاطلاعات 70

فصلچهارم
مقدمه 72
الف: يافته‌هايتوصيفي 72
4-1 توصيفخصوصياتجمعيتنمونه: 72
4-1-1- جنسيت 72
4-1-2- ميزانتحصيلات 73
4-1-3- طيفدرجاتييارتبهخدمتي 73
4-1-4- وضعيتشغلياحرفه 74
4-1-5- سنواتخدمتي 74
4-2- توصيفپاسخ‌هايدادهشدهبهسوالاتپرسشنامه. (پرسشنامهشماره1): 75
4-2-1- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالاولپرسشنامه (1): 75
4-2-2- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالدومپرسشنامه (1): 76
4-2-3- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالسومپرسشنامه (1): 77
4-2-4- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالچهارمپرسشنامه (1): 78
4-2-5- توصيفپاسخجامعهنمونهبهسوالپنجمپرسشنامه (1): 79
4-3- توصيفپاسخ‌هايدادهشدهبهسوالاتپرسشنامهتكميلي: 80
4-3-1- بررسيوضعيتسختنمودنارتكابجرمقتلعمددرشهركرمانشاه: 80
4-3-2- بررسيوضعيتاجرايينمودنمواردافزايشخطربرايمجرمينقتلعمددرشهركرمانشاه 81
4-3-3- بررسيوضعيتكاهشمنافعمجرميندرشهركرمانشاه 82
4-3-4- بررسيوضعيتكاهشتحريكپذيريمجرمينقتلعمددرشهركرمانشاه: 83
4-3-5- بررسيوضعيتحذفبهانهمجرميندرارتكابقتل‌عمددرشهركرمانشاه 84
4-4- نتايجاستنباطي: 85
4-4-1- آماراستنباطي: 85
فرضيه‌هايتحقيق: 85
الف) فرضيهاصلي: 85
ب) فرضيهفرعي: 85
آزمونفرضيه‌هايتحقيق: 86
4-2-2-1- آزمونفرضيه‌هايفرعي: 86
4-2-2-1- آزمونفرضيهاول: 86
4-2-2-2- آزمونفرضيهدوم: 87
4-2-2-3- آزمونفرضيهسوم: 88
4-2-2-4- ازمونفرضيهچهارم: 88
4-2-2-5- آزمونفرضيهپنجم: 89
4-2-3- آزمونفرضيهاصلي 90

فصلپنجم:
5-1- خلاصهتحقیق 94
5-2- نتیجهگیریازارزیابیفرضیاتتحقیق: 95
5-2-1- نتایجتوصیفی 95
5-2-2- نتایجاستنباطی: 97
5-3- بحثوتحلیلیافتهها: 97
پیشنهادها: 99
فهرستمنابع 100

فهرست منابع:

قرآن کریم

معین، محمد(1377)، فرهنگ فارسی معین، تهران، چاپ سوم، انتشارات زرین.

پرویزی، رضا (1379). پیشگیری وضعی و نقش آن در پیشگیری از قتل، تهران، انتشارات معاونت آموزش ناجا.

قانون مجازات اسلامی (1387).

گل محمدی خامنه، علی (1387). مدیریت پیشگیری از جرایم، چاپ اول، تهران، معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی ناجا.

گل محمدی خامنه، علی (1381). «پیشگیری از جرایم در محدوده استحفاظی کلانتریها و پاسگاه های انتظامی»، مجله علوم انتظامی، شماره 18-17

میر محمد صادقی، حسین، (1382). «پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامه مطالعاتامنیت اجتماعی، پیش شماره دوم.

میر محمد صادقی، حسین(1385). حقوق کیفری اختصاصی(2) (جرایم علیه اموال و مالکیت، چاپ چهاردهم، تهران، نشر میزان.

امیری، عبدالرضا و حاجی بابائیان، علیرضا(1386)، معاونت آموزش ناجا، تهران، چاپ ساعدی.

چراغ آبادي، یوسف، (1390). تبیین جامعه‌شناختی وقوع قتل عمد در شهرک‌هایحاشیه‌ای شهر کرمانشاه، طرح تحقیقاتی، کرمانشاه، دفتر تحقیقات ناجا.

ولیدی، محمد صالح (1380). حقوق جزای اختصاصی، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات امیرکبیر.

کی نیا، مهدی(1376). مبانی جرم شناسی، جلد اول، چاپ پنجم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین(1378). «پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی»، مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی تهران، شماره (25-26).

نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1379)، تقریرات درس تاریخ تحولات حقوق کیفری، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، نیم سال دوم سال تحصیلی 78-79.

خلعتبری، عبدالحسین(1386). مجرم کیست، جرم چیست، چاپ یازدهم، تهران، انتشارات کیهان.

شیخ آزادی، اردشیر و توفیقی، حسن(1377). «بررسی یکصد مورد مرگمشکوک»، نشریه علمی پزشکی قانونی، سال چهارم، شماره سیزدهم، فروردین و اردیبهشت.

عمید، حسن (1364). فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر.

رجبی پور، محمود (1382). «راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم تعامل پلیس و دانش آموز»، فصلنامه دانش انتظامی، سال پنجم، شماره سوم.

نجفی ابرند آبادی، علی حسین (1383). «مباحثی در علوم جنایی، تقریرات درسی جرم شناسی»، مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد، مجموعه دو جلدی به کوشش شهرام ابراهیمی.

رایجیان اصلی، مهرداد(1383)، «رهیافتی نو به بنیان نظری از پیشگیری از جرم»، مجله حقوقی دادگستری، شماره 49-48، سال شصت و هشتم، تهران.

بیات و دیگران(1378)، پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتماع محور، تهران، معاونت اجتماعی ناجا، اداره تبلیغات.

بیات، بهرام و جعفر شرافتی پور و نرگس عبد (1387). پیشگیری از جرم با تکیهبر رویکرد اجتماع محور، (پیشگیری اجتماعی از جرم)، معاونت اجتماعی ناجا، (اداره کل مطالعات اجتماعی).

رجبی پور، محمود (1383). «درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم»، فصلنامه دانش انتظامی، شماره دوم، سال ششم.

هیوز، کوردون (1380). پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، ریسک و مدیریت)، ترجمه محمد علی جنتانی، انتشارات سازمان بهزیستی.

چاله چاله، فرشید(1387). «اصول و مبانی پیشگیری از جرم»، ماهنامه حقوقی،فرهنگی اجتماعی دادرسی، شماره 67، تهران.

صفاری، علی(1380). «مبانی نظری پیشگیری وضعی از جرم»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 33-34، دانشگاه شهید بهشتی.

نیاز پور، امیرحسین (1384). بزهکاری بد عادت و پیشگیری از آن، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی، دانشگاه شهید بهشتی.

گسن، ریموند (1376). «روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری»، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 19-20، دانشگاه شهید بهشتی.

گل محمدی خامنه، علی، پیشگیری از جرایم، 1384

شیری، عباس (1386). نقد و بررسی لایحه «پیشگیری از وقوع جرم»، فصلنامهمطالعات پیشگیری از جرم، نشریه پلیس پیشگیری ناجا، سال دوم، شماره دوم، چاپ دوم، تهران.

گل محمدی خامنه، علی (1385). مدیریت پیشگیری از جرایم، چاپ اول، معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، تهران.

روز نبام، دنيس (1384). پیشگیری از جرم، ترجمه حمیدرضا حبیبی، تهران، اداره کل پژوهش و تألیفات ناجا.

محمد نسل، غلامرضا(1386). «پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرم»، فصلنامهدانش حفاظتی و امنیتی، سال دوم، شماره 5.

محمدنسل، غلامرضا (1386). پليس و پيشگيري از جرم (مجموعه مقالات). مجموعه دوجلدي، معاونت آموزش ناجا.

چكيده

هدف از تهيه اين پژوهش بررسي تأثير مولفه‌هاي پيشگيري وضعي بر وقوع قتل درشهر كرمانشاه مي‌باشد چرا كه قتل عمد در هر جامعه‌اي هميشه بعنوان يكي از مسائل اجتماعي و انتظامي مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات‌ مالي و جاني فراواني بوده و بيشترين توان پليس و دستگاه‌هاي مرتبط در برخورد و جلوگيري از اين معضل اجتماعي را به خود اختصاص داده است لذا اهميت اين امر موجب شد موضوع اين پژوهش را بررسي تأثير و پيشگيري وضعي بر وقوع قتل عمد قرار دهيم. جهت تدوين چارچوب نظري تحقيق ضمن مطالعه پژوهش‌هاي داخلي مرتبط با موضوع از تجارب و نظريات پژوهشگران برجسته خارجي نيز استفاده شد، جامعه‌ آماري اين پژوهش به دو بخش كارشناسان انتظامي و كارشناسان حقوقي تقسیم شده‌اند كه شامل 30 نفر از كارشناسان انتظامي و 30 نفر از وكلاي پايه يك و اساتيد و مشاوران حقوقي مي‌شود كه از طريق روش نمونه‌گيري ساده انتخاب گرديدند. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش پيمايشي و توصيفي بود كه ازطريق توزيع پرسشنامه كه شامل دو پرسشنامه شماره يك (وضعيت مطلوب) و پرسشنامه تكميلي (وضعيت موجود) اطلاعات لازم در جهت آزمون فرضيه‌ها جمع‌آوري و در قالب آمار تحليلي و به دو صورت آمار توصيفي و استنباطي و از طريق الگوهاي آماري مناسب، فرضيه‌هاي پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند كه از آزمون پارامتر يك T تك نمونه‌اي و فريدمن بهره گرفته شد كه در نهايت تمامي فرضيه‌هاي پژوهش به نوعي مورد تأييد جامعه آماري قرار گرفت و براساس آزمون فريدمن بين اولويت‌بندي مولفه‌هاي پيش‌گيري وضعي در وضعيت مطلوب و وضعيت موجود شهر كرمانشاه اختلاف وجود دارد.

كليد‌واژه‌ها:قتل عمد، پيشگيري وضعي، افزايش زحمت، افزايش خطر، حذف بهانه، كاهش منافع.

 -مقدمه

وقوع قتل سابقه ای به قدمت حیات آدمی دارد، از هنگامی که آدم و حوا به سبب ارتکاب امر نهی شده ای از بهشت رانده شدند و پسرشان قابیل برادر خویش را به قتل رساند، پدیده قتل نیز چهره نمود. به همین سبب می توان اولین جرم واقعی در تاریخ زندگی بشر را قتل عمد تلقی نمود.

از زمان قتل هابیل به دست برادرش، این اقدام مجرمانه به رغم تنفر و انزجازی که افراد بشر نسبت به وقوع آن داشته اند، همواره ادامه یافته است. به گونه ای که هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که در آن جرم قتل به وقوع نپیوندد. جامعه ما نیز در زمره جوامعی است که در طول تاریخ با پدیده قتل روبرو بوده است.

پدیده قتل ، آثار و تبعات روانی و اجتماعی متعددی در پی دارد ، به همین سبب قانونگذار با استفاده از سازمانها و نهادهای مختلف و همچنین با تصویب قوانین مختلف سعی داشته است تا مانع از وقوع آن شوند در اکثر کشورهای دنیا از جمله ایران، از قتل به  عنوان مهتمرین جرایم از حیث روانی و اجتماعی نگریسته می شود. قبح قتل نفس از منظر قرآن کریم نیز تا به اینجا است که خدای عزوجل در آیه 32 سوره مبارکه مائده تاکید فرموده است:« من قتل نفس به غیر نفس او فساد فی 51 الارض فکا نمی قتل الناس جمیعا» یعنی کسی که در روی زمین کسی را به ناحق بکشد گویی همه انسانها را کشته است. با عنایت به اهمیت این پدیده نابهنجار اولین واکنشی که جوامع بشری در برخورد با این پدیده بدان دست زده اندمبارزه سرکوبگرانه با آن بود که مدتها به عنوان تنها روش مبارزه علیه جرم تلقی می شد. (بیان ، 1387).

توسل به کیفر و مجازات های صعب و سخت از مشخصات دیرینه سیاست کیفری جوامع برای ایجادرعب و وحشت در افرار مستعد بزهکاری و جلوگیری از ارتکاب جرم می باشند. اما عدم موفقیت این رویه کیفری در مقابله با این پدیده شوم بدلیل تنوع و گوناگونی وقوع آن به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد لذا امروزه برای جلوگیری از وقوع پدیده قتل باید نقش اساسی برای مبحث پیشگیری قائل شد و در خصوص پیشگیری از جرایم می توان به ناتوانی مجازات ها و کیفرهای مختلف در جلوگیری از ارتکاب جرایم و کاهش آنها اشاره کرد. ( میر محمد صادقی، 1382)

لذا استفاده از پیشگیری غیر کیفری نیز امری غیر قابل اجتناب و ضروری است. پیشگیری غیر کیفری درمان ریشه ای قبل از وقوع جرم است. پیشگیری وضعی و اجتماعی به عنوان زیر مجموعه های این نوع از پیشگیری مورد توجه قرار خواهند گرفت. پیشگیری وضعی در صدد است با کاستن از موقعیت و امکان ارتکاب جرم، کاری کند که قربانیان بالقوه کمتر در معرض رفتار مجرمانه یا ضد اجتماعی قرار گیرند. در این روش، کنترل و ابتکار برای پیشگیری جانشین برخورد کیفری و مجازات و یا انفعالمی شود، در واقع هدف جرم مورد حمایت قرار گرفته و از پیشرفت مراحل ارتکاب جرم جلوگیری می گردد. بنابراین با عنایت به اینکه تحول جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی و اقتصادی، تبعاً پیچیدگی جنبه های تحلیلی قتل ها را در پی داشته است. وجود قتل های سیاسی، قتل های اقتصادی ، قتل های عشقی و ناموسی و امثال اینها باعث شده است که بررسی قتل عمدی و احکام و مسائل مربوط به آن مورد توجه ویژه قرار گیرد و اهمیت موضوع پیشگیری نسبت به دوران گذشته چندین برابر شود لذا با عنایت به اهمیت این موضوع این طرح تحقیقاتی با تکیه بر نقش پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه که به نوعی گرفتار این پدیده شوم می باشد پرداخته است.

فصل اول

 ((کلیات تحقیق))

 مبحث اول : ويژگي هاي تحقيق

1-1-طرح مساله:

پدیده قتل یکی از کهن ترین چالش های پیش روی انسان بوده، هست و احتمالاً خواهد بود و از زمان حادث شدن اولین قتل تاکنون یکی از دغدغه های پیش روی نظم دهندگان جوامع مختلف بشری مبارزه با این پدیده شوم و تنفر انگیز عموم جامعه بوده است و در نظام های قضایی و پلیسی جهان، از جمله کشور ما ایران قتل عمد به عنوان مهمترین جرایم محسوب می شود که برای مقابله با آن قوانین و مقررات متعددی وضع شده است. نقض این جرم به تبع پیشرفت های گوناگون بشر از جهات مختلف با پیچیدگی های بیشتری تداوم یافته است و در ابعاد مختلفی همچنان قربانی می گیرد.

قتل عمد از جمله جرایمی است که به لحاظ بازتاب منفی اجتماعی آن در جامعه و همچنین مجازات سنگین در صورت کشف و دستگیری قاتلین همواره از پیچیدگی خاصی برخوردار می باشد لذا توجه به این امر و برنامه ریزی در زمینه پیشگیری از وقوع این بزه می تواند در افزایش احساس امنیت در جامعه بسیار تاثیر گذار باشد که اتکاء و توجه بر پیشگیری وضعی در این زمینه می تواند بر کاهش این بزه موثر باشد چرا که پیشگیری وضعی دارای دو هدف اساسی و عمده می باشد هدف اول عبارت است از دشوار یا ناممکن نمودن جرم علی رغم وجود انگیزه و نیت مجرمانه با پیشگیری وضعی و هدف دوم شامل جلوگیری از تشدید انگیزه های مجرمانه یا پیشگیری از ایجاد انگیزه های آنی از طریق کاهش جاذبه های مجرمانه می باشد. که با توجه به اینکه در سالهای اخیر خشونت و پرخاشگری به یکی از مسائل اجتماعی مهم و در خور جوامع تبدیل شده است افراد و گروه های زیادی به دلایل و بهانه های گوناگون با درگیر شدن در فرایندهای خشونت آمیز آسیبهای فراوانی را به خود و سایرین وارد می کنند به طوری که اگر به آمار ارائه شده از سوی سازمانهای مرتبط و یا اخبار حوادث روزنامه ها مراجعه کنیم.

بدون شک با موارد متعددی از خشونت منتهی به قتل برخورد خواهیم کرد که این امر مبین تاثیر

گزاری محیط در وقوع جرایم می باشد و همان طور که اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد لذا برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن امنیت در قسمتی از اجتماع عوامل آن شناسایی و راههای مقابله و پیشگیری آن بررسی گردد از این رو اهمیت پیشگیری از جرم قتل که هزینه اش اکثریت مردم جامعه را شامل می گردد و هراس وحشت انعکاس ناشی از خبر آن احساس امنیت در استان را با خطر مواجه می نماید. لذا اهمیت توجه به این موضوع ما را بر آن داشت که ضمن بررسی وضعیت قتل در شهر کرمانشاه به تاثیر پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه بپردازیم و در همین راستا به طرح سوالاتی و فرضیاتی پرداخته شده است.

1-2-اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

– تعیین راه کارها و تدابیر مختلف در پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه میباشد.

اهداف فرعی:

1-تعیین راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

2-تعیین راهکارهای افزایش خطرپذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

3-تعیین راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

4-تعیین راهکارهای حذف بهانه ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

5-تعیین راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

وقوع قتل عمد یکی از مسائل اجتماعی و پدیده های قدیمی است که کماکان در برخی اجتماعات کوچک و بزرگ وجود دارد. این پدیده باعث صدمات جسمی و روحی به افراد، تسریع پرخاشگری و خشونت طلبی در تعاملات اجتماعی افراد و سلب احساس امنیت اجتماعی، روحی و روانی مردم جامعه می شود، از این رو در جایی که این پدیده رواج دارد مهم ترین مسئله آن جامعه همین مساله می باشد که باعث افتراق اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی و در نهایت کاهش میزان تعامل اجتماعی در بین ساکنان می شود. تحقق این مسئله که یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی و برخواسته از ساخت اجتماعی است، موجب خشونت علیه زنان به دلیل وابستگی قومی یا طایفه ای، ازدواج های اجباری و تقویت روحیه پرخاشگری و ستیزه جویی و ایجاد انواع مزاحمت های خانوادگی، ناموسی و در نهایت منجر به قتل می گردد که خود می تواند عامل تبدیل همبستگی اجتماعی به گسست اجتماعی شود.

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباط درون گروهی، قلت ارتباط برون گروهی، محرومیت ها، نابرابری ها و … زمینه ساز بروز نزاع ها و دعواهای جمعی و نهایتا وقوع قتل عمد بوده اند. قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح و در گذشته و حال منشاء خسارات مالی و جانی فراوان بوده و بیشترین توان پلیس و دستگاه

مؤثر در برخورد و جلوگیری از این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است، لذا تبیین عوامل مؤثر در وقوع قتل عمد از لحاظ اجتماعی پراهمیت می باشد و حساسیت خاصی را می طلبد و انسانها به ویژه دستگاه های متولی این امر می کوشند با حل این معضل اجتماعی، امنیت عمومی در سطح جامعه را تأمین کنند. با توجه به اینکه جامعه انسانی در دوران حاضر به علت پیچیدگی، شتاب، تکثیر و افزایش جمعیت مراحل متفاوتی از زندگی جمعی مانند افزایش منازعات، کشمکش ها و چالشهای اجتماعی را به صورت وسیع در حوزه های مختلف تجربه می کند و افزایش لجام گسیخته شهرنشینی و وجود حاشیه نشینی باعث افزایش درگیری، مادی گرایی، کج روی فرهنگی و بروز بزه کاری شده است، لذا شاهد شکل گیری نقاطی مستعد در پیرامون کلانشهرها می باشیم که به عنوان بهترین پایگاه شکل گیری و ترویج ناهنجارهای اجتماعی شناخته می شود، بدین ترتیب نقاط جرم خیز به عنوان یک بستر ارتکاب جرایم به یکی از چالشهای موجود در بخش امنیت تبدیل شده است، که اهمیت و توجه بیشتر دستگاه های مربوطه به این مهم در ایجاد امنیت عمومی را گوش زد می نماید، چرا که متغییرهای زیادی وجود دارد که هر یک به نوعی، نقش اساسی در شکل گیری این قبیل وقایع را ایفا می نماید. متغییرهای متعدد و مختلفی که در یک مکانسیم غیراصولی و غیرمنطقی، در کنار هم قرار گرفته و به دلیل نبود سیستم های مؤثر نظارتی و حمایتی از یک سو و وجود ناسارگاری های اجتماعی و کج سازگاری های تعداد زیادی از دستگاه های مسئول و پاسخ گو، شاهد از هم گسیختگی انضباط اجتماعی و تزلزل امنیت اجتماعی بوده ایم. وجود برخی بی انضباطی های کاری در ساختار اداری و اجرایی شهر کرمانشاه و نبود وجدان کاری در برخی مجموعه ها موجب گردیده بستر مناسبی جهت بروز و ارتکاب جرائم توسط مجرمین حرفه ای فراهم شود لذا انجام اقدامات پیش گیرانه و برنامه ریزی در این جهت می تواند مسئولین و دستگاه های مرتبط را در حل و یا کاهش جرائم خشونت آمیز به ویژه قتل عمد یاری رساند.

1-4-سؤالات پژوهش:

الف)سوال اصلی:

راهکارها و تدابیر پیشگیری از وقوع قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

ب)سوالات فرعی:

1-راهکارهای کاهش منافع در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

2-راهکارهای سخت نمودن ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

3-راهکارهای افزایش خطر در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

4-راهکارهای حذف بهانه در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه چه می باشد؟

5-راهکارهای کاهش تحریک پذیری در ارتکاب قتل عمدی در شهر کرمانشاه می باشد؟

1-5- روش تحقيق

اين پژوهش از نظر نوع و هدف كاربردي مي‌باشد چرا كه در پژوهش كاربردي حل مسأله فردي، گروهي يا اجتماعي مدنظر مي‌باشد و رابطه‌اي منطقي بين كار پژوهشي و جامعه پديد مي‌آيد و به همان ترتيب و در همان زمان كه محقق به پژوهش مي‌پردازد، در انديشه كاربرد دستاوردها نيز هست (ساروخاني، 1384 ص:73)

پژوهش حاضر از نظر روش و ماهيت نيز توصيفي، پيمايشي مي‌باشد، پيمايش روشي است در تحقيق كه فراتر از يك فن خاص در گردآوري اطلاعات است و هدف آن اكتشافي، توصيفي يا تبييني مي‌باشد. در اين نوع تحقيقات تلاش محقق بر آن است تا توصيفي عيني، واقعي و منظم از كي موقعيت و يا يك موضوع به دست آورد. به عبارتي بهتر محقق سعي مي‌كند آن چه كه هست را بدون هيچ گونه تغيير و يا دخالت ذهني گزارش نمايد (نادري، سيف‌نراقي، 1371 ص:103)

مبحث دوم:(مفاهيم و قلمرو تحقيق)

 1-6-تعریف واژه ها و مفاهیم

تعریف پیشگیری:

واژه پیشگیری را از نظر لغوی جلوگیری کردن، منافع شدن، جلو بستن، پیش بینی کردن و مانع سرایت شدن(معین 367-1387) پیشگیری در واژه شناسی به معنای «جلوگیری و دفع» آمده است و پیشگیری کردن یعنی مانع شدن (همان، 1381) اما از لحاظ اصطلاحی پیشگیری در جرم شناسی عبارت است از استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری می باشد.

تعریف پیشگیری وضعی:

پیشگیری وضعی عبارت است از اقدام به محدود نمودن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکل تر کردن تحقق این فرصت های مجرمین بالقوه به عبارت دیگر پیشگیری وضعی یا فنی از طریق کاهش و تقلیل فرصت‌های مجرمانه یا فرصت های ارتکاب جرم باعث جلوگیری از جرم می گردد(پرویزی، 1379،ص:16).

 تعریف قتل عمد:

قتل عمد به مواردی اطلاق می شود که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیرمعینی از یک جمع را داشته باشد خواه آن کار کشنده نباشد ولی در عمل سبب قتل می شود(قانون مجازات اسلامی مصوب 1369)

تعریف یگان انتظامی:

مجموعه ای است از نفرات یکپارچه و متشکل با سازمان مشخص که بر حسب وظایف محوله عهده دار نظم، آرامش و امنیت در یک محدوده خاص می باشد(جزینی، 1387،ص:32)

تعریف پاسگاه انتظامی:

یگان انتظامی است که مسئول تأمین نظم و امنیت، آسایش عمومی و فردی و جلوگیری از وقوع جرایم در چارچوب شرح وظایف محوله در محدوده استحفاظی برون شهری است (گل محمدی، 1381، ص:5)

تعریف مناطق جرم خیز:

مناطقی هستند که به علت بافت فیزیکی و شهری خاص آن مانند تراکم جمعیت، تجمع اماکن عمومی و مسافرخانه ها، قرار گرفتن ترمینال ها، مراکز فروش اموال دست دوم و سایر موارد دیگر نسبت بیشتری از جرایم در آن منطقه به وقوع می پیوندد(گل محمدی، 1385،ص:154)

تعریف اطلاع رسانی:

عبارت است از آگاه کردن، گزارش دادن، نشر داده ها و اطلاعات، خبر رساندن و انتقال مطالب، نشر اطلاعات که می تواند به صورت شفاهی، کتب، صوتی و تصویری، علائم و مرز، عکس، نقشه، نور، موسیقی و … انجام گیرد.هدف اطلاع رسانی به عنوان یک علم، تهیه مجموعه اطلاعاتی است که سبب پیشرفت نهادهای گوناگون و روش هایی می شود که برای گردآوری و انتقال دانش در نظر گرفته شده است (امیری وحاجی بابائیان، 1386،ص:22)

تعریف طرح ریزی:

طرح ریزی عبارت است از پیش بینی و تعیین یک روش یا ایجاد و ترتیب خاص در کارها و قسمت های ذیربط برای تسهیل در حصول به اهداف پیشگیرانه از جرایم است و در دو مقطع زمانی کوتاه و دراز مدت برنامه ریزی می شود(گل محمدی، 1385،ص:155)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122