پايان نامه بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در  فقه اماميه و نظام حقوقي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده      1
مقدمه     2
الف) بيان مسأله     3
ب) سؤالات تحقيق     3
ج) فرضيه‌هاي تحقيق     3
د) پيشينه تحقيق     4
هـ) اهداف تحقيق     5
و) روش تحقيق    6
ز) سامان‌دهي تحقيق     6
فصل اول: تعاريف و مفاهيم
1ـ1ـ تعريف اقرار     7
1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار     7
1ـ1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اقرار     7
1ـ1ـ1ـ2ـ تعريف اقرار در فقه     8
1ـ1ـ2ـ تعريف مفاهيم مرتبط با اقرار    9
1ـ1ـ2ـ1ـ تعريف دليل     9
1ـ1ـ2ـ2ـ ارتباط اماره و اقرار     10
1ـ1ـ2ـ3ـ تفاوت بين اعتراف و اقرار     11
1ـ1ـ3ـ اقرار در امور مدني و مسائل كيفري     11
1ـ1ـ3ـ1ـ شرايط مشترك اقرار در امور مدني و مسائل كيفري     12
1ـ1ـ3ـ1ـ الف ـ تنجيز در اقرار     12
1ـ1ـ3ـ1ـ ب ـ معلق نبودن اقرار     13
1ـ1ـ3ـ1ـ ج ـ اهليت داشتن مقر     13
1ـ1ـ3ـ1ـ د ـ ضمانت اجراي آزادي در اقرار     15
1ـ1ـ3ـ2ـ تفاوت‌هاي اقرار مدني و اقرار كيفري     17
1ـ1ـ3ـ2ـ الف ـ از جهت تعداد دفعات اقرار     18
1ـ1ـ3ـ2ـ ب ـ از جهت امكان منتفي شدن اثر اقرار     18
1ـ1ـ3ـ2ـ ج ـ از جهت مجمل و مبين بودن     18
1ـ1ـ3ـ2ـ د ـ از جهت امكان انكار بعد از اقرار     18
1ـ1ـ3ـ2ـ هـ ـ از جهت تأثير تعداد دفعات اقرار در نتيجه آن     19
1ـ1ـ3ـ2ـ و ـ از جهت انگيزه اقرار     19
1ـ1ـ3ـ2ـ ي ـ از جهت تأثير اقرار در مرحله تحقيق    19
1ـ2ـ تعريف اكراه     19
1ـ2ـ1ـ تعريف فقهي و حقوقي از اكراه     20
1ـ2ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اكراه     20
1ـ2ـ1ـ2ـ تعريف اكراه در فقه     21
1ـ2ـ1ـ3ـ اقسام اكراه     23
1ـ2ـ1ـ3ـ الف ـ اكراه مُلجي يا اكراه تامّ     23
1ـ2ـ1ـ3ـ ب ـ اكراه ناقص يا اكراه غيرملجي     23
1ـ2ـ2ـ مفاهيم مرتبط با اكراه     25
1ـ2ـ2ـ1ـ تعريف اضطرار     25
1ـ2ـ2ـ2ـ تعريف اجبار     26
1ـ2ـ2ـ3ـ مقايسه اضطرار، اكراه و اجبار     27
فصل دوم: دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها
2ـ1ـ نظام‌های دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي    29
2ـ1ـ1ـ بررسي انواع سيستم‌هاي تحصيل دليل     29
2ـ1ـ1ـ1ـ سيستم دلايل معنوي (آزاد)     29
2ـ1ـ1ـ2ـ سيستم دلايل قانوني     30
2ـ1ـ1ـ3ـ تفاوت‌هاي موجود بين اين دو سيستم     30
2ـ1ـ1ـ4ـ ارتباط ادله اثبات دعوي با حقوق مدني و آيين دادرسي مدني     31
2ـ1ـ2ـ تاريخ تطوّر ادله اثبات دعوي     33
2ـ1ـ2ـ1ـ دوره اطلاق‌گرايي     33
2ـ1ـ2ـ2ـ دوره قتال و آزمايش قضايي (دوئل)     33
2ـ1ـ2ـ3ـ دوره اثبات قانوني     34
2ـ1ـ2ـ4ـ دوره اقناع وجدان قاضي     34
2ـ1ـ2ـ5ـ دادرسي تركيبي     35
2ـ1ـ3ـ جايگاه اقرار از حيث سيستم قضايي     35
2ـ2ـ تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران     37
2ـ2ـ1ـ انواع دليل و جايگاه اقرار     37
2ـ2ـ1ـ1ـ اقرار     39
2ـ2ـ1ـ2ـ اسناد كتبي     39
2ـ2ـ1ـ2ـ الف ـ تقسيم اسناد به رسمي و عادي     40
2ـ2ـ1ـ2ـ ب ـ تفاوت سند رسمي با سند عادي     41
2ـ2ـ1ـ3ـ شهادت     41
2ـ2ـ1ـ4ـ امارات     42
2ـ2ـ1ـ4ـ الف ـ اماره قانوني     42
2ـ2ـ1ـ4ـ ب ـ اماره قضايي     43
2ـ2ـ1ـ4ـ ج ـ تفاوت اماره قانوني با اماره قضايي     43
2ـ2ـ1ـ5ـ قسم     44
2ـ2ـ1ـ6ـ تحقيق محلي     45
2ـ2ـ1ـ7ـ معاينه محل     46
2ـ2ـ1ـ 8 ـ كارشناس     46
2ـ2ـ2ـ اقسام اقرار     47
2ـ2ـ2ـ1ـ به اعتبار نوع دلالت آن: اقرار صريح و ضمني     47
2ـ2ـ2ـ2ـ به اعتبار دامنه شمول آن: اقرار كلي و جزئي     48
2ـ2ـ2ـ3ـ به اعتبار مكان اخبار آن: در دادگاه و خارج از دادگاه     49
2ـ2ـ2ـ4ـ به اعتبار ابزار بيان آن: اقرار كتبي و شفاهي     50
2ـ2ـ2ـ5ـ به اعتبار نقش آن در دعوا: اقرار قاطع و غيرقاطع دعوا     51
2ـ2ـ2ـ6ـ به اعتبار تركيب آن: اقرار ساده، مقيد و مركب     53
2ـ3ـ ماهيت حقوقي اقرار در قدرت اثبات آن و قطع دعوا     55
2ـ3ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار و شرايط صحت اقرار     55
2ـ3ـ1ـ1ـ ماهيت حقوقي اقرار     55
2ـ3ـ1ـ1ـ الف ـ اقرار راه مستقيم اصابت به واقع     58
2ـ3ـ1ـ1ـ ب ـ اماره يا فرض حقوقي بودن اقرار     59
2ـ3ـ1ـ1ـ ج ـ نظريه اسقاط حق اثبات مقر؛ جابه‌جايي مدعي و منكر     61
2ـ3ـ1ـ1ـ د ـ انتفاء موضوع دعوا     62
2ـ3ـ1ـ2ـ ماهيت اقرار در دادگاه     62
2ـ3ـ1ـ3ـ لزوم اعلام اراده     63
2ـ3ـ1ـ4ـ نبودن لفظ از اركان تحقق اقرار     65
2ـ3ـ1ـ5ـ اختلاف مقر و مقرله در سبب اقرار     65
2ـ3ـ2ـ آثار اقرار     65
2ـ3ـ2ـ1ـ الزام ناشي از اقرار     67
2ـ3ـ2ـ2ـ نسبي بودن الزام     68
2ـ3ـ2ـ3ـ قطع دعوا     69
فصل سوم: اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار
3ـ1- بررسی قاعده اقرار از دیدگاه فقهی     70
3ـ1ـ1ـ تبیین عناصر و ارکان قاعده اقرار     70
3ـ1ـ1ـ1ـ مبنای اعتبار اقرار     70
3ـ1ـ1ـ1ـ الف‌ـ دلیل نقلی     70
3ـ1ـ1ـ1ـ ب ـ دلیل عقلی     72
3ـ1ـ1ـ2ـ عناصر تعریف اقرار     73
3ـ1ـ1ـ2ـ الف ‌ـ اخبار     73
3ـ1ـ1ـ2ـ ب‌ ـ حق     74
3ـ1ـ1ـ2ـ ج‌ ـ نفع غیر     75
3ـ1ـ1ـ2ـ د‌ ـ ضرر مقر     75
3ـ1ـ1ـ3ـ ارکان اقرار     75
3ـ1ـ1ـ3ـ الف‌ ـ  اقرارکننده یا مقر     75
3ـ1ـ1ـ3ـ ب‌ ـ منتفع از اقرار یا مقرله     77
3ـ1ـ1ـ3ـ ج‌ـ موضوع اقرار یا مقربه     78
3ـ1ـ2ـ وضعیت حقوقی اقاریر مختلف     79
3ـ1ـ2ـ1ـ وضعیت حقوقی اقرار معسر و ورشکسته     79
3ـ1ـ2ـ2ـ وضعیت حقوقی اقرار مریض     80
3ـ1ـ2ـ3ـ وضعیت حقوقی تکذیب مقرله     81
3ـ1ـ2ـ4ـ وضعیت حقوقی رجوع از اقرار     82
3ـ1ـ2ـ5ـ وضعیت حقوقی اقرار به نسب     83
3ـ1ـ2ـ5ـ الف‌ـ شرایط وجودی صحت اقرار به نسب صغیر     84
3ـ1ـ2ـ5ـ ب‌ـ شرط سلبی     84
3ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی و جزایی ایران     85
3ـ2ـ1ـ کاربرد اکراه در حقوق مدنی     85
3ـ2ـ1ـ1ـ شرایط اکراه موثر     85
3ـ2ـ1ـ2ـ اکراه در طلاق     87
3ـ2ـ1ـ3ـ اکراه  در نکاح     87
3ـ2ـ1ـ4ـ اکراه در صلح، اجاره، وصیت     88
3ـ2ـ1ـ5ـ اکراه در اقرار در فقه امامیه و نظامی حقوق ایران     89
3ـ2ـ2ـ کاربرد اکراه در حقوق کیفری     90
3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ اکراه در جرایم تعزیری     90
3ـ2ـ2ـ2ـ اکراه در برخی جرایم مستوجب حد و نوعی قتل     91
3ـ2ـ2ـ3ـ اکراه در جنایات مادون نفس     93
3ـ2ـ2ـ4ـ اکراه در قتل     93
3ـ2ـ2ـ5ـ قتل مورث به خاطر اکراه غیر و مانعیت از ارث     95
3ـ3ـ اثبات بی‌اعتباری اقرار     95
3ـ3ـ1ـ موجبات فساد اقرار     96
3ـ3ـ1ـ1ـ فقدان شرط صحت     96
3ـ3ـ1ـ2ـ اقرار مبتنی بر غلط     97
3ـ3ـ1ـ3ـ اقرار مبتنی بر اشتباه     98
3ـ3ـ1ـ3ـ الف‌ـ اشتباه موضوعی     98
3ـ3ـ1ـ3ـ ب‌ـ اشتباه حکمی     98
3ـ3ـ1ـ4ـ عذر موجه     99
3ـ3ـ2ـ بار اثبات بطلان اقرار     99
3ـ3ـ2ـ1ـ امکان نقض حکم صادره بر مبنای اقرار باطل     100
3ـ3ـ2ـ2ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور مدنی     100
3ـ3ـ2ـ3ـ امکان اعاده دادرسی از حکم صادره بر مبنای اقرار باطل در امور کیفری     101
نتیجه‌گیری     103
پیشنهادات     105
فهرست     106
چکیده انگلیسی    109

فهرست منابع

 قرآن کریم

الف)‌ کتب فارسی

امامی ح. 1342. حقوق مدنی.  ج6.  تهران: انتشارات اسلامیه.

امامی ح. 1388. حقوق مدنی. ج3. چاپ بیست و نهم. تهران: انتشارات اسلامیه.

باقری ص.1387. ادله اثبات دعاوی کیفری. چاپ پنجم، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی مشهد.

بروجردی م. 1339. کلیات حقوق اسلامی. تهران: انتشارات سمت.

بهرامی ب. 1387. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ اول. تهران: انتشارات نگاه بینه.

جعفری لنگرودی م-ج. 1356. دانشنامه حقوقی. چاپ دوم، تهران: انتشارات امیر کبیر.

جعفری لنگرودی م-ج.  1376. ترمینولوژی حقوق. ج2. تهران: کتابخانه‌ گنج دانش.

جعفری لنگرودی م-ج. 1376. ترمینولوژی حقوق. ج8. تهران: کتابخانه گنج دانش.

حجتی کرمانی ع. بی‌تا، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ.

خوانساری م. 1362. منطق صوری. تهران:  انتشارات آگاه.

دیانی ع- ر. 1385. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ سوم، تهران: انتشارات تدریس.

سنگلجی م.1382. آیین دادرسی در اسلام. چاپ چهارم. قزوین: انتشارات طه.

شامبیاتی ه. 1380. حقوق کیفری اختصاصی. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات ژوبین.

صادقی م. 1378. حقوق جزای اختصاصی. ج1. چاپ دوم. تهران:  انتشارات  دادگستر.

صفایی ح. 1380. مختصر حقوق خانواده. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دادگستر.

عظیمی م. 1369. ادله اثبات دعوی. تهران: انتشارات مؤسسه انتشارات هاد.

قائم مقامی ع –ح. 1346. اقرار.  تهران: انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.

کاتوزیان ن. 1371. قواعد عمومی قرارداد. ج3. تهران: انتشارات برنا با همکاری شرکت برنا.

کاتوزیان ن. 1378. حقوق مدنی. چاپ هفتم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن.  1384. اثبات و دلیل اثبات. ج1. چاپ سوم. تهران: انتشارات میزان.

کاتوزیان ن. 1386، اعمال حقوقی. چاپ دوازدهم. تهران: شرکت سهامی انتشار.

کریمی ع. 1391. ادله اثبات دعوا. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

گلدوزیان ا. 1374. ادله اثبات دعوا. چاپ دوم. تهران:  انتشارات میزان.

گلدوزیان ا. 1374. حقوق جزای عمومی. ج2. چاپ سوم. تهران: انتشارات مجد.

گلدوزیان ا. 1390. قواعد فقه. ج3، چاپ پنجم. تهران:  انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

گلدوزیان ا. 1390. قواعد فقه. ج4، چاپ پنجم. تهران: انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی.

متین دفتری ا. 1349. آیین دادرسی مدنی. ج3. چاپ چهارم، تهران: انتشارات سمت.

مجموعه رویه قضایی، آراء هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور، آراء مدنی، ج2. 1353. آرشیو حقوقی کیهان.

مدنی ج –ا. 1385. ادله اثبات دعوی.  تهران: انتشارات پایدار.

معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه. 1382. مرکز تحقیقات فقهی، آسیب‌شناسی فقهی قوانین حقوقی، چاپ اول،  قم.

معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضائیه. 1388. مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه، قم.

ولیدی م-ص. 1380. حقوق جزای اختصاصی.  تهران: انتشارات امیر کبیر.

ب)‌ کتب عربی

طوسی م-ح. 1383ق. المبسوط فی فقه الامامیه. ج3. چاپ سوم. تهران: انتشارات المکتب المرتضوی.

عاملی (شهید ثانی) ز- د.1417ق. مسالک الافهام.  ج2. چاپ اول. قم: انتشارات مؤسسه المعارف الاسلامیه.

عاملی (شهید ثانی) ز- ل.1410ق. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. ج2. چاپ اول. قم: انتشارات مکتب اسلامی.

بیات ب- ا. 1376. معجم الفروق الغویه. چاپ چهارم. قم: انتشارات دفتر انتشارات اسلامی.

حلی (محقق حلی) ج-ح. بی‌تا، المختصر النافع فی فقه الامامیه. مصر: انتشارات دارالکتب العربی

حسینی عاملی م-ج. 1418ق. مفتاح الکرامه، ج9. قم: انتشارات مؤسسه آل بیت الاحیاء التراث الاسلامی.

موسوی خمینی ر- ا. 1403ق. تحریر الوسیله. ج2. چاپ چهارم. تهران: انتشارات مکتبه الاعتماد

طباطبایی ع. 1412ق. ریاض المسائل، ج8. چاپ اول. بیروت: انتشارات دارالهادی.

نجفی م-ح. 1376. جواهر الکلام. چاپ چهارم. تهران: انتشارات دارالکتب الاسلامیه.

موسوی بجنوردی ح. 1389ق.  القواعد الفقهیه. مطبقه الآداب فی النجف الاشرف.

مقدس اردبیلی. 1414ق. مجمع الفایده و البرهان، ج9. چاپ دوم. قم: مؤسسه النشر الاسلامی.

علامه حلی ح-ی. 1386ق. قواعد الاحکام. ج4. قم: انتشارات مکتب اسلامی.

علامه حلی ح-ی.  1419ق. تحریرالاحکام. ج2. مشهد: انتشارات مؤسسه طوس.

عوده ع-ق. 1405ق. التشریع الجنایی الاسلامی. ج1. چاپ پنجم. قاهره: انتشارات مکتبه دارالتراث.

طباطبایی یزدی م-ک. 1317ق. حاشیه المکاسب. تهران: انتشارات چاپ سنگی.

عراقی ض.ا. بی‌تا. نهایه‌الافکار، ج2. قم: انتشارات جامعه‌ مدرسین قم.

شربینی الخطیب م. بی‌تا. مغنی المحتاج الی معرفه معانی المنهاج، ج4. بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

انصاری م. 1416ق. مکاسب. چاپ دوم. قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

خضری بک م. 1987م. اصول فقه. بیروت: انتشارات دارالقلم.

ابن حزم اندلسی  م-س. بی‌تا. المحلی بالآثار.  ج8. بیروت: انتشارات دارالجلیل و دارالآفاق الجدیده.

شافعی م- ب. 1325ق. کتاب الام. ج3.  انتشارات بولاق.

سرخسی م-ا. 1406ق. المبسوط. ج24. بیروت: انتشارات دارالمعرفه.

مکارم شیرازی ن. 1410ق. القواعد الفقهیه. ج2. چاپ دوم. قم: انتشارات مدرسه امام المؤمنین.

محمد بن مکی (شهید اول) ا-ع.1417ق. القواعد و الفوائد. ج1.  بیروت: انتشارات مکتبه المفید.

طوسی م-ح. 1417ق.  الخلاف.چاپ اول، قم: انتشارات مؤسسه النشر الاسلامی.

محقق حلی ن-ج. 1403ق. شرایع الاسلام. بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

محمدبن مکی (شهید اول) . ا- ع. 1403ق. المعه الدمشقیه، بیروت: انتشارات مکتب اسلامی.

محقق اردبیلی ا- م. بی تا. زبده البیان فی احکام القرآن.

ج)‌ مقالات

ابویی م. 1381،. حکم انکار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامی. مجله دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه مشهد، شماره 57.

پهلوانی ف. 1389. حکم اقرار مریض از دیدگاه مذاهب خمسه. فصلنامه فقه و مبانی حقوق  شماره 20.

دیانی ع- ر. 1381،. اقرار مبتنی بر شکنجه. مجله دادرسی، شماره 32.

دیانی ع- ر. 1382. اقرار مبتنی بر غلط.  نشریه حقوق (دادرسی)، شماره 38.

شریفی حضرتی ا. 1388. ممنوعیت شکنجه در حقوق کیفری. تهران: نشر مأوی.

د)‌ پایان‌نامه

قیاسی م. 1390. جایگاه اقرار در امور کیفری از دیدگاه فقه اسلام و حقوق ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

چكيده

دلايل بايد برابر اصول و روش‌هاي قانوني تحصیل شوند، بنابراين دلايلي كه به طرق غيرقانوني جمع شده باشند بي‌اعتبارند، چنانكه اصل 38 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت و اقرار و سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي، فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود، همچنين ماده 1262 قانون مدني، مقرر مي‌دارد: اقرار كننده بايد عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد، بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره نافذ نيست. اقرار براساس حديث مشهور نبوي «اقرار العقلاء علي أنفسهم جايز» در فقه اسلامي به‌عنوان مادر دلایل شناخته می شود و دلیلی است كه به‌طور مستقيم و بدون هرگونه واسطه از طرف شخص مدعي عليه در اختيار دادرس قرار مي‌گيرد و بدون احتياج به هرگونه رسيدگي معتبر شناخته مي‌شود و قاطع دعوي است. هر كس اقرار به حقي براي غير نمايد ملزم به اقرار خود خواهد بود.حجیت اقرار در امور کیفی تابع ارزش گذاری قاضی است در حالی که اقرار در امور مدنی دارای حجیت مطلق است. دلالت اقرار بر واقعيت و حقيقت به حدي است كه ماده 202 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: هر كس اقرار به امري نمايد كه دليل ذي‌حق بودن طرف او باشد، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست. اما هرگاه فساد و بطلان اقرار به علت فقدان شرط صحت یا کذب اقرار ثابت شود يا ادعاي مُقرّ مبني بر اشتباه يا غلط بودن اقرار ثابت شود، اقرار مزبور اثري نخواهد داشت. اقرار به‌عنوان يكي از ادله اثبات دعوي از دو منظر فقهي و حقوقي قابل بررسي است.

كلمات كليدي: اقرار، ادلة اثبات دعوي، اكراه، اقرار در امور مدني، فقه اماميه، حقوق ايران.

مقدمه

اقرار هم در امور كيفري و هم در امور حقوقي از اهميت خاصي برخوردار است. اقرار نشانه غلبه غرائز نيك آدمي، بر خودپرستي و نفع‌پرستي است. هر كسي در برابر واقعيتي كه بيان آن به زيان اوست با دو انگيزه مواجه مي‌شود، يك راستگويي كه به كمك تعاليم اخلاقي و ديني او را در جهت بيان حق مي‌کشاند و ديگري خودخواهي كه او را به پنهان داشتن و كتمان واقع‌ و حتي بيان خلاف حقيقت، سوق مي‌دهد و اقرار اوج پيروزي نيروي حقيقت‌طلبي شخص است. اهميت اقرار از اين جهت هم هست كه قاضي را در صدور حكمي كه بر اساس اقرار است به رضايت وجدان مي‌رساند.

غالباً رسيدگي به دلايل و بعد صدور حكم، قاضي دچار يك نگراني است و احتمال مي‌دهد در نتيجه انجام تكليف از جانب او حقي پنهان مانده باشد، ولي در حكمي كه مستند به اقرار باشد گويا اصحاب دعوي و قاضي متفقاً به يك نقطه رسيده‌اند. اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده، روميان آن را دليل دليل‌ها مي‌دانستند. اقرار در ايران باستان قوي‌ترين دليل‌ها بوده و در اسلام نيز يكي از دلايل مهم شمرده شده است.

اقرار نيرومندترين دليل اثبات دعوي است. چنانكه از آن به ام‌الدلايل يا ملكه دلايل تعبير مي‌شود. طبق ماده 1259 قانون مدني: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود. اقرار در لغت به معني تثبيت و تحكيم آمده ولي در اصطلاح قضايي، به معني اعلام به وجود حقي عليه خود و به نفع شخص ديگر مي‌باشد در اينجا اقرار اخبار است؛ يعني مقر خبر مي‌دهد از وجود امري كه سابقاً وجود داشته است. بنابراين اقرار، انشاء نيست كه موجد حقي باشد. شايد بتوان گفت كه اقرار، عكس ادعا است؛ چون در ادعا، اظهار حقي مي‌شود به نفع خود و بر ضرر غير.

از آنجا كه اقرار متضمن زيان مقر است، به همين جهت شرايط زيادي براي مقر پيش‌بيني شده است. ماده 1262 قانون مدني مقرر مي‌دارد: اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد. بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگي و غيرقاصد و مكره مؤثر نيست.

دلالت اقرار تا حد زيادي از نوع دلالت عقلي مي‌باشد؛ چرا كه معمولاً افراد عاقل هيچگاه به دروغ به ضرر خويش و به نفع ديگري اقرار به امري نمي‌نمايند. حديث نبوي «اقرار العقلاء علي انفسهم جايز» مبين همين امر است.

با توجه به اينكه نظر قانونگذار در مورد اثر اكراه در اقرار شفاف نيست و اين مسأله توليد اختلاف مي‌كند و از آنجايي كه به فراخور موضوع، مطالعه و تحقيق و يا رساله‌اي به‌صورت تخصّصي و جزئي صورت نگرفته و از سويي با توجه به اينكه اكثر موضوعات و مسائل حقوقي در كشور ما الهام گرفته از فقه اماميه بوده و ريشه بيشتر نهادهاي حقوقي در فقه مي‌باشد، بنابراين موضوع رساله خود را بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران برگزيدم تا بتوانم كمكي هرچند اندك در ارائه راهكارهايي براي حل مسائل و مشكلاتي كه در جامعه و محاكم دادگستري در زمينه موضوع حاضر وجود دارد، بنمايم.

 الف) بيان مسأله

از جمله ادله اثبات دعوي و اولين آن‌ها در امور مدني در حقوق ايران اقرار مي‌باشد. همچنانكه در ماده 1259 قانون مدني مذكور است، اقرار عبارت است از اخبار به حقي براي غير بر ضرر خود و از فقه اسلام به حقوق ايران نفوذ پيدا كرده است. اكراه نيز عملي است تهديدآميز نسبت به ديگري به منظور تحقق بخشيدن عمل حقوقي فعل يا ترك فعل مورد نظر اكراه كننده كه در مواد 202، 203، 205، 190 و 1070 قانون مدني مواردي از آن ذكر شده است. اختيار نقطه مقابل اكراه مي‌باشد، اقرار براي اينكه صحيح و معتبر باشد بايد با اراده‌اي آزاد و بدون عيب صورت گيرد. ماهيت اقرار ناشي از اكراه، مورد اختلاف فقها و به تبع آن حقوقدانان است. برخي آن را باطل و برخي غيرنافذ مي‌دانند. شفاف نبودن موضع قانونگذار در ماده 1262 قانون مدني بر اختلاف نظر حقوقدانان دامن زده است.

در اين پايان‌نامه كارشناسي ارشد ضمن معرفي ادله اثبات دعوي و از جمله اقرار به شرايط مقر، مقرله و مقربه پرداخته و معناي لغوي و فقهي اقرار و همچنين معناي لغوي و فقهي اكراه و انواع آن و شرايط صدق آن و وجه اختلاف نظر فقهاي اماميه در اين مورد و مباني فكري ايشان و اختلاف نظر فقهاي اماميه با قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و موارد مربوطه از قانون اساسي، قانون مدني و حتي قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي مدنی و آيين دادرسي كيفري و آيات و روايات و تفسير و شرح آن‌ها در خصوص ماهيت حقوقي اقرار ناشي از اكراه بيان و در پايان با بيان انتقاداتی  پيشنهادات لازم به عمل خواهد آمد.

ب) سؤالات تحقيق

1ـ اقرار ناشي از اكراه باطل است يا غير نافذ؟

2ـ وجه اختلاف اقرار ناشي از اكراه و خبر ناشي از اكراه چيست؟

3ـ رضاي پس از اكراه ناقل است يا كاشف؟

ج) فرضيه‌هاي تحقيق

1ـ اقرار ناشي از اكراه باطل است.

2ـ اقرار از باب افعال بوده و احتمال صدق و كذب در آن مي‌رود، ولي خبر مكره موردي است كه احتمال دروغ بودن آن قوي‌تر از احتمال صدق آن است.

3ـ رضاي پس از كره كاشف بوده و ناقل نمي‌باشد.

د) پيشينه تحقيق

در بررسي پيشينه و سوابق مطالعاتي مربوط به موضوع تحقيق با توجه به بررسي به‌عمل آمده از منابع اينترنتي و مقالات علمي در باب اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران، به برخي از آن‌ها به شرح ذيل اشاره مي‌گردد:

ابويي مهريزي در مقاله ای تحت عنوان حكم انكار بعد از اقرار در فقه و حقوق اسلامي آورده است با وجود جايگاه باارزش اقرار در ميان ادله اثبات دعوي و قاعده مشهور فقهي و حقوقي عدم سماع انكار بعد از اقرار، هر انكاري كه بعد از اقرار واقع شود مطلقاً مردود و غيرمسموع نيست و شارع مقدس در عين تأييد اين قاعده عقلايي در مواردي از اين سيره ردع و منع كرده است. نگارنده در اين مقاله ضمن دفع توهم اطلاق قاعده مذكور، با توجه به تفاوت ماهوي اقرار به حق‌الناس و اقرار به حق‌الله و حدود الهي در دو بخش، موارد تخصيص قاعده را با ذكر نصوص و ادله مربوطه و تطبيق با قوانين موضوعه مورد بحث و بررسي قرار داده است. ضمن اينكه سعي شده است آراي مذاهب اربعه اهل تسنن در اين مسأله تبيين گردد (ابويي مهريزي، 1381، ص 53).

پهلواني در مقاله‌اي تحت عنوان حكم اقرار مريض از ديدگاه مذاهب خمسه مي‌نويسد اهميت و ارزش اثباتي اقرار، در ميان ادله اثبات حق و دعوي، بر كسي پوشيده نيست و به دليل عقل و شرع اقرار شخص عاقل به زيان خويش نافذ بوده و اقراركننده به مفاد اقرار خود ملزم مي‌شود. در مورد نفوذ اقرار شخص سالم، هيچگونه نزاعي ميان فقيهان و حقوقدانان وجود ندارد، ولي در مورد اقرار مريض (در مرض موت) اختلاف شده و ميان دانشمندان مذاهب پنج‌گانه فقهي در اسلام، نظراتي گوناگون به‌چشم مي‌خورد. در اين نوشتار نظر به اهميت موضوع، ضمن بيان معناي اصطلاحي مريض و منشأ نزاع در حكم اقرار مريض به بيان اقوال مختلف پرداخته شده و نظرات هر يك از مذاهب پنج‌گانه اسلام با ذكر دلايل عقلي و نقلي مورد بررسي قرار گرفته و در پايان نتيجه‌گيري به‌عمل آمده است (پهلواني، 1389، ص 66).

دياني در مطالعه‌اي تحت عنوان اقرار مبتني بر شكنجه مي‌نويسد: در فقه شيعه هرگونه اكراه براي اخذ اقرار توسط هر كس كه باشد ممنوع است و اقرار مأخوذه متعاقب اكراه هيچ‌گونه نفوذ حقوقي ندارد. مطالعه فقه اهل سنت نشان مي‌دهد كه مسأله ممنوعيت اقرار مبتني بر اكراه بدين وضوح كه در فقه شيعه مطرح است، نمي‌باشد. در فقه اهل سنت در خصوص كاربرد اكراه براي اخذ اقرار، اختلاف نظر وجود دارد. دليل اين اختلاف چند روايتي است كه نقل شده و در يكي از آن روايات پيغمبر اكرم (ص) در خصوص دزدي كه گنج «ابن حقيق» را دزديده بود، فرمودند: «عذبه حتي یستأصل» (شكنجه‌اش كنيد تا مستأصل شود) و آن شخص زير شكنجه، محل آن گنج را گفت. در اصطلاح حقوقي مي‌گويند در اضطرار، قصد و رضايت هر دو موجود است، در اكراه قصد موجود ولي رضايت نيست و در اجبار نه قصد است و نه رضايت (دياني، 1381، صص 24ـ23).

قياسي در پژوهشي تحت عنوان جايگاه اقرار در امور كيفري از ديدگاه فقه اسلام و حقوق ايران مي‌نويسد: تعريف مشهور اقرار كه در واقع براي اقارير مدني وضع شده است به‌طور كامل در مورد اقرار در امور كيفري قابل استناد نيست، زيرا در امور كيفري مقرله وجود ندارد، لذا با توجه به متن ماده 194 قانون آيين دادرسي كيفري هرگز نبايد اقرار را قاطع امر كيفري پنداشت زيرا همواره شك و شبهه به نوعي موجود است و هميشه مي‌توان قرائن و امارات قابل تأملي پيدا كرد. درست است كه تعيين و اجراي سريع مجازات از نظر سياست كيفري مطلوب است اما اگر اين سرعت باعث تضييع احتمالي حقوق شود به هيچ وجه قابل توصيه نيست. در امور كيفري انكار بعد از اقرار مسموع است و البته بايد اين انكار با دليل يا حداقل با قرائن و امارات صحت ادعا همراه باشد.

اگر متهمي مدعي شود به زور و اكراه از وي اقرار گرفته‌اند و اين موضوع را در دادگاه يا نزد بازپرساعلام كند، بايد به ادعاي او رسيدگي شود و در عين حال پس از علني شدن اين ادعا متهم به هيچ وجه نبايد به‌جايي كه مدعي است در آنجا از او به زور و شكنجه اقرار گرفته‌اند برگردانده شود. البته در حالاتي ممكن است اكراه و اجبار معنوي حاصل از تهديدهاي حيثيتي هرگز زائل نشود. اگر مقام قضائي ظن وجود چنين حالتي را داشته باشد با وضعيتي بسيار پيچيده و بغرنج روبه‌رو خواهد شد. از يك‌سو حق متهم تضييع و به او جفا شده است و از ديگر سو بايد از فاش شدن رازي كه براي متهم اين اندازه مهم است بر حذر و محترز باشد. خلاصه اينكه مقامات قضايي بايد همواره به ياد داشته باشند كه اقرار در امر كيفري صرفاً طريقيت دارد نه موضوعيت، هر چند اقرار درامور مدني واجد موضوعيت و قاطع دعوي است (قياسي، 1390، صص 102ـ101).

هـ) اهداف تحقيق

1ـ معرفي اقرار و اركان و شرايط آن

2ـ بررسي و معرفي اكراه و تفاوت آن با اضطرار و اجبار

3ـ بررسي آيات و روايات و آراي فقهي شيعي در مورد اثر اكراه در اقرار

4ـ بررسي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران از جمله قانون اساسي و قانون مدني و نظر شارعين آن‌ها در مورد اثر اكراه در اقرار

5ـ ارائه انتقادات و پيشنهادات لازم.

و) روش تحقيق

نوع روش تحقيق در اين رساله توصيفي و تحليلي است كه روش گردآوري اطلاعات با توجه به نوع تحقيق به روش كتابخانه‌اي بوده كه بر اساس آن با مراجعه به منابع و مأخذ علمي شامل كتاب، مجله‌ها و نشريات ادواري موجود در كتابخانه‌ها، اسناد و نشريات حقوقي و . . . و همچنين پايگاه‌هاي اينترنتي حاوي تحقيقات و مقالات علمي معتبر اطلاعات مورد نياز تحقيق گردآوري شده است. براي جمع‌آوري اطلاعات از ابزار فيش‌ استفاده شده، در مرحله فيش‌برداري از تكنيك مأخذگذاري به روش علمي و مستندسازي بهره‌گيري شده است. همچنين در اين پژوهش بعد از جمع‌آوري اطلاعات از طريق فيش‌برداري، فيش‌ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل‌بندي تحقيق طبقه‌بندي شده و اطلاعات و مطالب در بخش‌هاي مختلف آورده شده است و تجزيه و تحليل اطلاعات به صورت توصيفي و استدلالي انجام گرديده است.

ز) سامان‌دهي تحقيق

اين تحقيق در يك مقدمه و سه فصل و نتيجه‌گيري و پيشنهادها پيرامون موضوع بررسي تطبيقي اثر اكراه در اقرار در فقه اماميه و نظام حقوقي ايران تدوين شده است. مقدمه شامل بيان مسأله، سؤالات، پيشينه تحقيق، اهداف، فرضيه‌ها و روش تحقيق مي‌باشد.

در فصل اول با عنوان تعاريف و مفاهيم در دو بخش تعريف اقرار از ديد فقهي و حقوقي، تعريف اكراه در فقه و حقوق و اقرار در امور مدني و مسائل كيفري مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در فصل دوم تحت عنوان دلايل در امور حقوقي و جايگاه اقرار در آن‌ها در سه بخش نظام‌هاي دادرسي از نظر توجه به دليل و جايگاه اقرار از حيث سيستم‌ قضايي، تحصيل دليل در نظام حقوق مدني ايران، انواع دلایل و ماهيت حقوقي اقرار و آثار اقرار مورد بررسي قرار گرفته است.

در فصل سوم با عنوان اقرار از ديدگاه فقه اماميه و حقوق ايران و اثر اكراه در اقرار، در سه بخش بررسي قاعده اقرار از ديدگاه فقهي، كاربرد اكراه در حقوق مدني و جزايي ايران و اثبات بي‌اعتباري اقرار مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

در قسمت آخر نيز نتيجه‌گيري از كليه مباحث مطرح در سه فصل به عمل آمده و بر اساس نتايج تحقيق پيشنهاداتي نيز ارائه شده است.

فصل اول

تعاريف و مفاهيم

1ـ1ـ تعريف اقرار

اقرار در لغت به معناي اعتراف و اثبات كردن امري است. در ماده 1259 قانون مدني آمده است: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير بر ضرر خود، در واقع اقرار خبري است كه مانند اخبار ديگر احتمال صدق و كذب در آن مي‌رود. بديهي استاگر اقرار به‌خصوص در دادگاه واقع شود، احتمال صدق آن به مراتب بيشتر مي‌شود. زيرا مدعي عليه با توجه به آثار قانوني آن اقرار مي‌كند.

1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي و فقهي از اقرار

1ـ1ـ1ـ1ـ تعريف حقوقي از اقرار

در اصطلاح حقوقي، اقرار عبارت است از اخبار به حقي براي غير به ضرر خود. يا به سخن ديگر اقرار اظهاري است كه به‌وسيله آن اظهار كننده واقعه‌اي را كه عليه او داراي نتايج و آثار مدني و جزايي است تصديق مي‌كند (قائم‌ مقامي، 1346، ص 2).

با توجه به تعريف، تحقق اقرار موكول به آن است كه اظهارات شخص به سود غير و زيان اقراركننده باشد و براي توجيه اين عنصر اساسي اظهارات اشخاص از نظر حقوقي از سه صورت زير خارج نيست:

ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌اي داراي آن‌چنان نتايج و آثاري است كه سود آن عايد غير و زيان آن نيز متوجه شخص ديگري غير از اظهاركننده مي‌شود از نظر حقوقي آن اظهارات شهادت تلقي مي‌شود.

ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به واقعه‌اي است كه فايده آن عايد اظهاركننده و زيان آن متوجه غير مي‌شود از نظر حقوقي به‌عنوان ادعاي حق تلقي مي‌شود.

ـ هرگاه اظهارات شخص راجع به يك واقعه‌اي است كه سود آن عايد غير و زيانش متوجه اظهاركننده مي‌شود از نظر حقوقي اقرار شناخته مي‌شود.

بنابراين براي تحقق اقرار رعايت دو شرط، اولي به سود غير و دومي به زيان خود اجتناب‌ناپذير است (وليدي، 1380، صص 112ـ111).

1ـ اقرار در قانون مدني

در ماده 1259 قانون مدني مصوب 1367 اقرار اين‌طور تعريف شده است: اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير به ضرر خود. در قانون مدني، اين تنها ماده‌اي است كه به تعريف اقرار مي‌پردازد؛ در موارد ديگر هم اگر از اقرار حرفي به ميان مي‌آيد به اين ماده ارجاع شده است (باقري و ديگران، 1387، ص 92).

2ـ اقرار در قانون كيفري

هر چند در حقوق كيفري تعريفي از اقرار ديده نمي‌شود ولي در يك مفهوم كلي اقرار، اخبار مقر به تحقق امري است كه عليه شخص وي واجد آثار قانوني است و در معني اخص كلمه مي‌توان آن را اظهارات شفاهي يا كتبي تعريف كرد كه طي آن، ذينفع صحت تمام يا قسمتي از اتهامات وارده عليه خود را تأييد مي‌نمايد (گلدوزيان، 1374، ص 332).

بعضي از حقوقدانان خارجي، اقرار را اماره قانوني مي‌دانند چون مقرله را از اقامه دليل ديگري بي‌نياز مي‌كند و كار اماره را انجام مي‌دهد و اثبات خلاف آن هم به عهده مقر است ولي به نظر مشكل است اقرار را جزو امارات به حساب بياوريم. اقرار اعلامي است از طرف بدهكار كه كاشف از حقيقت است و يكي از دلايل اثبات دعوي است. همان طوري كه در قانون پيش‌بيني شده است و اين كه اثبات خلاف اقرار به عهده مقر است، سبب اماره بودن آن نمي‌تواند باشد كما اين‌كه سند رسمي هم مانند اقرار، به نفع متعهدله معتبر است و مراجع دولتي و قضايي بايد به آن ترتيب اثر بدهند (عظيمي، 1369، ص 89).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122