پايان نامه بررسي تطبيقي اجره المثل زوجه در فقه اماميه و حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي اجره المثل زوجه در فقه اماميه و حقوق ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي اجره المثل زوجه در فقه اماميه و حقوق ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده:    1
مقدمه:    2
الف) پرسش اصلی پژوهش:    3
ب) بیان مسئله:    4
ج) پیشینه پژوهش:    5
د) سؤالات فرعی:    6
ه) فرضیه‌ها:    6
و‍) اهداف پژوهش:    7
جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :    7
ز) سامان‌دهی تحقیق:    7
ح) روش کار:    7
فصل اوّل ـ کلیات (تعاريف، مبانی و مفاهيم)    9
1 ـ 1 ـ اجرت:    10
1 ـ 2 ـ تعریف حقوقی اجرت:    10
1 ـ 3 ـ اجرت المثل:    11
1 ـ 4 ـ اجرت المثل در اجاره شخص:    12
1 ـ 5 ـ صداق:    13
1 ـ 6 ـ نحله:    13
1 ـ 7 ـ نفقه:    15
1 ـ 8 ـ عدّه:    16
1 ـ 9 ـ فلسفه عدّه:    16
1 ـ‌10 ـ تبرّع:    17
1 ـ 11 ـ شرط ضمن عقد:    17
1 ـ 12 ـ سوء اخلاق و رفتار و یا تخلف از وظائف همسری:    18
1 ـ 13 ـ وظائف همسری برای زوجه عبارتند از:    18
1 ـ 14 ـ عرف:    19
1 ـ 15 ـ عرف در قانون مدنی:    19
1 ـ 16 ـ متعه:    19
فصل دوّم ـ مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل    20
2 ـ 1 ـ مبانی اختیار مرد برای طلاق:    24
2 ـ‌2 ـ وظائف زن از نظر شرع و قانون:    26
2 ـ 3 ـ ملاحظات حقوق زن:    31
2 ـ 4 ـ مبانی فقهی اجرت عمل:    32
2 ـ 5 ـ مبانی فقهی اجرت المثل:    33
2 ـ 6 ـ منابع قاعده احترام مال مسلم:    33
2 ـ 7 ـ ایرادات وارده بر احادیث قاعده احترام مال مسلم:    37
2 ـ 8 ـ رابطه نحله و مهرالمتعه:    39
2 ـ ‌9 ـ مهر المتعه:    40
2 ـ‌10 ـ شرایط مهر المتعه:    41
2 ـ 11 ـ چگونگی تعیین مهر المتعه:    42
2 ـ‌12 ـ مبانی فقهی اجاره:    43
2 ـ 13 ـ مبانی حقوقی اجاره:    45
2 ـ‌14 ـ اجرت المثل در قانون مدنی:    48
2 ـ 15 ـ تطبیق این ماده با بحث اجرت المثل ایام زناشویی:    49
2 ـ 16 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:    50
2 ـ‌ 17 ـ اقسام عرف:    50
2 ـ 18 ـ مبنای عرف:    51
2 ـ 19 ـ سیره شارع:    51
2 ـ 20 ـ عرف در فقه امامیه:    52
2 ـ 21 ـ جایگاه عرف در فقه امامیه:    52
2 ـ 22 ـ تعیین ظهور دلیل:    53
2 ـ 23 ـ دلیل بر حکم شرعی:    53
2 ـ‌24 ـ عرف و اجرت المثل ایام زناشویی:    53
2 ـ 25 ـ شرط ضمن عقد:    53
2 ـ 26 ـ مبانی حقوقی اجرت المثل:    59
2 ـ 26 ـ 1 ـ تبصره شش ماده واحده از ابتداء تا تصویب در مجمع:    63
2 ـ 26 ـ 2 ـ اجرت المثل ایام زناشوئی در قوانین و اجراء:    64
2 ـ 26 ـ 3 ـ اجرت المثل ایام زناشویی در اجرا:    70
2 ـ 26 ـ 4 ـ نظر بعضی از مراجع عظام تقلید راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:    72
2 ـ‌26 ـ 5 ـ نظر دکتر کاتوزیان راجع به اجرت المثل ایام زناشویی:    74
2 ـ 26 ـ 6 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق وتأسیس نهادهای «بخشش اجباری» و «اجره المثل»:    78
2 ـ 26 ـ 7 ـ نظر شورای نگهبان و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام:    80
2 ـ‌27 ـ شرایط:    81
2 ـ‌27 ـ 1 ـ امر برای انجام عمل:    81
2 ـ‌27 ـ 2 ـ اجرت داشتن کار نزد عرف:    82
2 ـ‌27 ـ 3 ـ انجام کار:    83
2 ـ‌27 ـ 4 ـ واجب نبودن عمل:    83
2 ـ‌27 ـ 5 ـ عدم وجود شرط مالی:    84
2 ـ 27 ـ 6 ـ دستور و یا تقاضای شوهر:    85
2 ـ‌27 ـ 7ـ قصد عدم تبرع:    86
2 ـ‌27 ـ 8 ـ تقاضای طلاق توسط مرد:    88
2 ـ‌27 ـ 9 ـ دستور زوج:    89
2 ـ 27 ـ10 ـ طلاق ناشی از عدم انجام وظایف همسری و یا سوء رفتار زن نباشد:    90
2 ـ‌27 ـ 11 ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:    91
2 ـ‌27 ـ 12 ـ وقوع طلاق:    92
2 ـ 28 ـ طریقه محاسبه مهریه براساس شاخص‌های بانک مرکزی:    94
2 ـ ‌29 ـ محاسبه اجره المثل:    94
2 ـ‌30 ـ‌طرح دادخواست اجرت المثل:    97
2 ـ 31 ـ شروط ضمن عقد و اجرت‌المثل:    101
2 ـ 32 ـ رویه قضایی:    103
2 ـ‌33 ـ مطالبه حق الزحمه توسط زوجه:    104
2 ـ‌34 ـ تصالح:    105
2 ـ 35 ـ وجود شرایط در خصوص امور مالی:    105
2 ـ 36 ـ بخشش (نحله):    107
2 ـ‌37 ـ نحله در طول اجرت المثل:    111
2 ـ ‌38 ـ ضوابط تعیین نحله:    112
نتیجه‌گیری:    114
پیشنهادات:    115
منابع:    117
پیوست:    122

 منابع:

قرآن کریم:

فارسی:

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368 ش.

انصاری، ‌مسعود و طاهری، ‌محمدعلی، دانشنامه حقوق خصوصی، میزان، تهران، 1385 ه.ش.

بازگیر، یدا…، حقوق خانواده در آینه آراء دیوان عالی کشور، ققنوس، تهران، 1385 ه.ش.

بهرامی، بهرام، عقد اجاره کاربردی مدنی 6، میزان، تهران، 1389 ه.ش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، تهران، 1388 ه.ش.

…، …، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، گنج دانش، تهران، 1357 ه.ش.

حسینی،‌ محمد، فرهنگ لغات و اصطلاحات فقهی، بوستان کتاب، ‌قم، 1389 ه.ش.

دهخدا، علی اکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372 ه.ش.

سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین، ترجمه المنجد عربی- فارسی، تهران، اسلام، 1373 ه.ش.

سیمایی صراف، حسین، شرط ضمنی، حقوقدان، تهران، 1390 ه.ش.

شایگان، سیدعلی، حقوق مدنی، تهران، انتشارات طه، 1375 ه.ش.

شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، کانون وکلای دادگستری، 1373 ه.ش.

…، …، شروط ضمن عقد، میزان، تهران، 1386 ه.ش.

صفایی، حسین، و امامی، اسدا…، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، دانشگاه تهران، تهران، 1380 ه.ش.

طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ‌ترجمه ‌موسوی همدانی، محمدباقر، بوستان کتاب، قم، 1362 ه.ش.

عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، سپهر، تهران، 1362 ه.ش.

عیوضی، زهرا، زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)، قومس، تهران، 1381 ه.ش.

فلاحتی، علی، مبانی خسارت عدم تعهد، میزان، تهران، 1387 ه.ش.

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، دانشگاه تهران، تهران، 1369 ه.ش.

قاسم‌زاده، مرتضی، و ره پیک، حسن، و کیایی، عبدا….، تفسیر قانون مدنی، اطلاعات، تهران، 1385 ه.ش.

القدیری، محمدحسن، اجاره، دارالفکر، قم، 1389 ه.ش.

کاتوزیان ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری- مسوولیت مدنی)، دانشگاه تهران، تهران 1369ه.ش.

…، …، الزام‌های خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1374 ه.ش.

…، …، حقوق خانواده، شرکت سهامی‌انتشار، تهران، 1382 ه.ش.

…، …، حقوق مدنی (دوره مقدماتی، خانواده)، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1375 ه.ش.

…، …، حقوق مدنی، مشارکت‌ها، صلح، عطایا، بهنشر، تهران، 1384 ه.ش.

…، …، مقدمه علم حقوق، بهنشر، تهران، 1388 ه.ش.

محقق داماد، مصطفی، حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، تهران، 1388 ه.ش.

محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، 1386 ه.ش.

مرکز تنظیم و نشر آثار امام خمینی، مجموعه آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی (ره)، قم، 1389 ه.ش.

مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، صدرا، تهران، 1420، ه.ق.

معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، قوانین و مقررات خانواده، تهران، 1385 ه.ش.

مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتاب الاسلامیه، تهران، 1381 ه.ش.

…، …، قواعد فقهیه، امیرالمؤمنین، قم، 1375 ه.ش.

ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، 1364 ه.ش.

عربی:

ابن منظور، محمدبن مکرم، لسان العرب، داراحیاءالتراث العربی، بیروت، 1408 هـ.ق.

ابوحبیب، سعید، قاموس فقهی، دارالفکر، دمشق، 1408 ه.ق.

احمد بن حنبل، مسند، دارالفکر، دمشق، 1409 ه.ق.

اصفهانی، ‌محمدحسین، اجاره، دارالفکر، ‌قم، 1365 ه.ش.

امین، سیده نصرت، (بانوی اصفهانی)، مخزن العرفان فی علوم القرآن، بوستان کتاب، قم، 1375 ه.ش.

انصاری، محمدعلی، الموسوعه الفقهیه المیسره، مجمع الفکر الاسلامی، قم، 1415ه.ق.

انصاری، مرتضی، مکاسب، باقری، قم ، 1415 ه.ق.

…، …، البیع، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1370 ه.ش.

بجنوردی، حسن، قواعد فقهیه، الهادی، قم ، 1419 ه.ش.

تبریزی،‌ جواد، حدائق الناضره، بوستان کتاب، قم، 1387 ه.ش.

جبعی عاملی، زین الدین (شهید ثانی)، مسالک الافهام، موسسه المعارف الاسلامیه، قم، 1413 ه.ق.

…، …، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، 1390 ه.ش.

الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی مذاهب الخمسه، دارالفکر، دمشق، 1405 ه.ق.

حر عاملی، محمد، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، دارالفکر، بیروت، 1409 ه.ق.

حکیم، محسن، مستمسک العروه الوثقی، مکتبه السید المرعشی، قم، 1404 ه.ق.

حلی، جعفر، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، دارالتفسیر، 1425. ه.ق.

حلی،‌ محمد، (ابن ادریس)، سرائر، بوستان کتاب، قم، 1401 ه.ق.

سبزواری، عبدالاعلی، المهذب الاحکام، دارالکتاب، نجف، 1403 ه.ق.

صافی گلپایگانی، لطف‌ا…، جامع الاحکام، دارالفکر، قم، 1411 ه.ق.

چكيده:

در حقوق اسلام و ایران، زوجین در زندگی زناشویی وظایف معینی نسبت به یکدیگر دارند. از این وظایف تحت عنوان تمکین (اطاعت)، اعم از تمکین عام و خاص بحث می‌شود. زوجه غیر از این تکالیف، وظایف دیگری در قبال شوهرش ندارد. بنابراین، چنانچه زوجه غیر از وظایف زناشویی به دستور شوهر کاری را انجام دهد در حالی که برای آن کار عرفاً حق‌الزحمه‌ای تعلق گیرد. استحقاق دریافت حق الزحمه آن را دارد. مگر اینکه ثابت شود که زوجه کارهای مزبور را مجانی انجام داده است. تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی را که زوجه می‌تواند برای کارهای انجام گرفته در خانه که شرعاً به عهده وی نبوده است، اجرت المثل مطالبه کند تشریح کرده است. برابر تبصره 3 قانون فوق الذکر شوهر باید قبل از اجرای صیغه طلاق کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و حق الزحمه و … آن را نقداً به وی بپردازد. مطابق قانون پرداخت اجرت المثل و نحله جزء حقوق زنان در زمان طلاق است که با شرایطی خاص، به زن تعلق می‌گیرد. اگر زن کارهای خانه را انجام دهد و زوج بنا بر دلایلی بخواهد وی را طلاق دهد به زوجه اجرت المثل تعلق می‌گیرد. نحله هم بخششی از طرف زوج با توجه به سنوات زندگی با حکم دادگاه است که در زمان طلاق شایسته است، به زوجه پرداخت شود. در این مقاله به مبانی فقهی اجرت المثل و نحله، جایگاه حقوقی این دو حق، شرایط استحقاق اجرت المثل و بیان خلأهای اجرایی در قانون پرداخته شده است. در این بررسی معلوم شد در قانون فعلی اجرت المثل فقط در صورتی به زوجه تعلق می‌گیرد که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و اگر زوجه در شرایط سخت قرار داشته باشد و مجبور به درخواست طلاق شود دیگر این حق به وی تعلق نمی‌گیرد لذا در این تحقیق پیشنهاد شده که اگر درخواست طلاق زوجه به خاطر عسر و حرج باشد منعی از پرداخت اجرت المثل به وی وجود نداشته باشد. این تحقیق، مبانی قانونی حق زوجه را مبنی بر دریافت حق الزحمه برای کار در خانه از نظر حقوق اسلام و ایران و طریقی را که چنین حقی در دادگاهها مورد اجرا قرار می‌گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

کلید واژه ها: فقه اسلام، ‌حقوق ایران، طلاق، اجرت المثل، نحله (بخشش).

مقدمه:

شناخت دقیق زن و مرد از حقوق یکدیگر در ایام زوجیّت موجب قوام و پایداری نهاد مقدس خانواده خواهد شد. اهمیت خانواده در پایداری جوامع بشری، مراجع قانونگذاری را بر آن داشته تا با شناخت عوامل موثر در تزلزل این بنای مهم اجتماعی و ارائه راه‌حل، از فرو ریختن آن جلوگیری کنند. عمده‌ترین منشأ اختلافات زن و مرد در ایام زناشویی، عدم شناخت زوجین از حقوق یکدیگر است. تلاش اندیشمندان در تبیین وظایف هر یک از زن و مرد در چارچوب احکام اسلام و گام‌های موثر مراجع قانونگذاری در تصویب قوانین مناسب، مانع جدایی زن و شوهر و در نتیجه بروز آثار زیبان‌بار طلاق می‌گردد. «نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی» دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در ماده 1133 قانون مدنی برای طلاق و درجهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدو رگواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود. ماده واحده مقررات مربوط به طلاق در 28 آبان 1371 مورد تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام گردیددر بند «الف» و «ب» از تبصره 6 به شرایط پرداخت اجرت المثل کار زن در منزل اشاره کرده است. هدف قانونگذاری این بوده در مواردی که زن به دور از انصاف و منطق مواجه با طلاق می‌شود و مورد بی مهری و بی وفایی شوهر قرار میگیرد؛ بتواند برخی از حقوق از دست رفته وی را اعاده نماید. چون تصور عموم به این است که وقتی زن در کابین همسر قرار می‌گیرد یک زندگ دائمی‌همراه با صفا و صمیمیت را آغاز می‌کند بنابراین چنانچه پایه‌های ابن بنا بخواهد از یک طرف ویران شود باید شخص خاطی مورد تأدیب قرار گیرد و به آسانی به مطالبات شخصی خود دست نیابد و نتواند با سو ءاستفاده از حق خویش، زندگی زن را دچار مخاطره فراوان نماید ولی بعد از مدتی وجود قانون اجرت المثل این شبهه را ایجاد کرد که اگر اجرت المثل برای زن قرار داده شده و زن می‌تواند از این حق خود در زمان‌های دیگر چون دوران زندگی مشترک و زمان فوت همسر استفاده کند. یک دهه از تصویب و اجرای «قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق» مشتمل بر یک ماده واحده و هفت تبصره می‌گذرد. ارجاع اختلاف زوجین به داوری به حکم آیه 35 سوره نساء حکم اصلی قانون است که زمینه ساز صدور گواهی عدم امکان سازش و در نتیجه جاری شدن صیغه طلاق می‌گردد. به موجب تبصره سه قانون اجرای صیغه طلاق، مستلزم تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزه و غیر آن است. پرداخت اجرت المثل کارهایی که زوجه علاوه بر وظایف شرعی خود انجام می‌دهد. در کنار مهریه، نفقه و جهیزیه می‌تواند مانعی در اجرایی شدن تصمیم عجولانه مرد در طلاق زوجه باشد. مراحل تصویب قانون مذکور که با ارائه طرح در سال شصت و هشت و تصویب در سال 70 و سه بار رفت و برگشت بین مجلس شورای اسلامی‌و شورای نگهبان، بالاخره با مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال هفتاد و یک پای به صحنه اجرا گذاشت نشان از اختلاف نظر در مبانی فقهی پرداخت حق الزحمه در مقابل کارهایی دارد که زوجه در منزل شوهر انجام می‌دهد. وظیفه شرعی زوجه در زندگی زناشویی و انگیزه زنان در انجام کارهای مذکور، عناصر اصلی این اختلافند. اگرچه نویسندگان حقوقی در کتب و برخی مقالات، سعی در تبیین مبانی فقهی تأسیس مذکور داشته اند، لکن کارخانه قضایی ایران در این زمینه هیچگاه در معرض نقد قرار نگرفته است آنچه در نوشته در صدد آن برآمده نگاهی کوتاه به مبانی فقهی و دقتی عمیقتر در عملکرد محاکم به ویژه شعب دیوان عالی کشور در این موضوع است روش محاسبه اجرت المثل و مقایسه برخی از آرا با یکدیگر از این نظر نیز مد نظر قرار گرفته است توسعه این حق در مواردی که پایان علقه زوجیّت به درخواست زوجه و در چارچوب اختیار قانونی و یا به فوت زوج واقع می‌گردد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است کلام با ارائه پیشنهاد روشن، واقع بینانه و عملی به پایان می‌رسد.

الف) پرسش اصلی پژوهش:

1 ـ مبنای حق مطالبه اجره المثل توسط زوجه چیست؟

ب) بیان مسئله:

از جمله موضوعات مربوط به طلاق بحث اجره المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه در ایام زندگی مشترک زناشویی می‌باشد که بر طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق[1] پس از طلاق صرف نظر از صدر تبصره معنون در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است و نیز در صورتی که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد تعیین می‌گردد و بر طبق بند الف آن چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن در حق زوجه حکم می‌نماید از آنجائیکه تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و مصوب مجلس شورای اسلامی‌نمی‌باشد و شورای نگهبان قانون اساسی هم با تصویب آن در مجلس شورای اسلامی‌مخالفت نموده و مفاد آن را ردّ کرده است به نظر می‌رسد که مبنای فقهی پر از اختلاف داشته و تشتت آرای زیادی در این موضوع وجود دارد وگرنه باید هرگونه زوال طبیعی در مجلس شورای اسلامی‌تصویب و توسط شورای نگهبان قانون اساسی هم مورد تأیید قرار می‌گرفت. واژه اجرت المثل در قانون دیگری از جمله قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه‌ خانواده) و در بند 3 آن نیز آمده است. در مصوبه مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بر طبق بند ب تبصره 6 ماده واحده فوق در غیر مورد بند الف دادگاه مبلغی را از باب بخشش «نحله» برای زوجه با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج تعیین می‌کند که چگونگی تعیین اجره المثل و نحله خود در این ماده واحده دارای ابهام بوده و تعریف بیشتری از آن به عمل نیامده است. از این رو بسیاری از حقوقدانان، انتقاداتی در این خصوص به عمل آورده‌اند.[2] مقرری بعد از طلاق که در قانون حمایت خانواده ایران[3] پیش‌بینی شده بود شاید نامی‌ دیگر برای اجرت المثل در سابقه قانونگذاری در ایران باشد. به نظر می‌رسد که تبصره 6 ماده واحده فوق نوعی ظلم به زوجه بوده و نه تنها امتیازی به زن نداده و بلکه موانع مهمی‌در راه استیفای حق او به وجود آورده است. این تبصره منوط به درخواست شوهر برای طلاق است در حالیکه حقوق زنان را می‌توان بدون هیچ قید و شرطی به استناد ماده 336 قانون مدنی تأمین کرد و حتی نیازی به این ماده واحده تبصره‌های آن و سایر قوانین نیز نباشد. از فقهای معاصر امام خمینی (ره) به تعیین اجرت المثل موافق[4] ولی بعضی از فقها به تعیین اجرت المثل اعتقادی ندارند و آن را از وظایف زوجه می‌دانند.[5] در این پایان نامه معانی لغوی و اصطلاحی اجرت المثل و وجه افتراق و اشتراک آن با نحله و مبنای فقهی آن و آرای فقهای متقدم متأخر و معاصر به همراه پیشنهاداتی ارائه خواهد شد.

ج) پیشینه پژوهش:

1 ـ دکتر فیض (علیرضا) در کتاب مبادی فقه و اصول در تعریف اجرت المثل می‌نویسد: اجرت المثل در برابر اجره المسمی‌است و عبارت است از مزدی که معمولاً مردم در ازای انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده باشد.[6]

2 ـ دکتر کاتوزیان، (ناصر) در کتاب دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ضمن انتقادات بر عملکرد دادگاه‌های خانواده در مورد تعیین اجرت المثل و نحله می‌نویسد: برقراری مقرری فوق (نحله و اجرت المثل) آن هم برای زنی مستمند و بیگناه در برابر شوهر غنی وسیله‌ای است برای جبران خسارت و اجرای عدالت، پس رویه قضایی باید از آن در راه جلوگیری از انحلال خانواده و دستگیری از ناتوان بهره برداری درست کند و بیهوده آن را نگذارند.[7]

3 ـ دکتر صفایی، حسین، و دکتر امامی، اسدا…، در کتاب حقوق خانواده در بحث طلاق به این نتیجه رسیده‌اند که: در حقوق ایران علاوه بر مقرری ماهانه که در قانون حمایت خانواده آمده به موجب تبصره 6 مقررات جدید راجع به طلاق با شرایطی برای زن حق الزحمه یا نحله در نظر گرفته شده که تا حدی قابل مقایسه با غرامت مقرر در حقوق برخی از کشورهای اسلامی‌است و در واقع می‌توان گفت هدف از مقررات جدید ایران نیز جبران خسارت وارده به زن در اثر طلاق بوده است.[8]

4 ـ خانم عیوضی (زهرا) در کتاب زنان از دیدگاه امام خمینی (ره) می‌نویسد:

در میان فقها کمتر بحث اجرت المثل مطرح بوده است و اکثر فقهای متأخر و حتی معاصر بحث احکام اجرت المثل را مطرح نکرده‌اند ولی در استفتایی از حضرت امام خمینی (ره) ایشان ضمن تأیید اجرت المثل آن را از حقوق اساسی زنان در بحث طلاق دانسته‌اند.[9]

7 ـ موسوی اردبیلی، (عبدالکریم)، در یک فتوا در کتاب استفتائات چنین گفته است:

به نظر این جانب انجام کارهای متعارف منزل در مناطقی که معمول است این‌گونه کارها بر عهده زن باشد و بر این مبنا عقد ازدواج صورت می‌گیرد بر عهده زوجه است و مرد می‌تواند انجام این‌گونه کارها را از زن بخواهد مگر اینکه در ضمن عقد شرط شود که زن این کارها را انجام نخواهد کرد.[10]

د) سؤالات فرعی:

1 ـ رابطه منطقی اجره المثل با نحله چیست؟

ه) فرضیه‌ها:

1 ـ مبنای اجرت المثل زوجه قاعده لاضرر است.

2 ـ رابطه منطقی اجرت المثل و نحله از نوع عموم و خصوص مطلق است.

و‍) اهداف پژوهش:

1 ـ تعریف لغوی و اصطلاحی اجرت المثل و تفاوت آن با اجره المسمی‌و نحله.

2 ـ بررسی نظرات قانون ازدواج و طلاق و قانون مدنی و شارحین آن و مطابقت آن با آرای فقهی متقدم، متأخر و معاصر.

3 ـ توضیح چگونگی مشخص نمودن اجرت المثل و وظایف دادگاه خانواده.

4 ـ نقد وضع اجرت المثل در قانونگذاری در ایران وارائه پیشنهادات لازم.

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق :

نظر بر اینکه بحث اجرت المثل از جمله مباحث مهم در امر طلاق می‌باشد و این امر از موضوعات جنجالی در دادگاه‌ خانواده می‌باشد بررسی تطبیقی این موضوع در فقه و سابقه قانونگذای آن در حقوق ایران در قبل از انقلاب اسلامی‌و بعد از آن و معادل آن در حقوق کشورهای اسلامی‌و غیراسلامی‌غربی و شرقی و مقارنه و تطبیق آن با نهاد نحله از این نظر از جمله مباحث نوآوری و بدیع بودن این تحقیق است.

ز) سامان‌دهی تحقیق:

این پژوهش در یک چکیده به همراه پیشنهادات و نتیجه‌گیری و در دو فصل ارائه می‌گردد. در فصل اول مفاهیم و معانی لغوی و اصطلاحی واژه‌های مربوط به تحقیق از قبیل اجره المثل، ‌نحله، صداق، نفقه و عدّه و در فصل دوم مبانی فقهی و حقوقی اجره المثل تبیین می‌گردد.

ح) روش کار:

الف: نوع روش تحقیق: مطالعه توصیفی و تطبیقی

ب: روش گردآوری اطلاعات (میدانی، کتابخانه‌ای و غیره): مطالعه کتابخانه‌ای

پ: ابزار گردآوری اطلاعات: استفاده از فیش‌های مطالعاتی

ت: روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: مقارنه و تطبیق بین آرای فقهی و حقوقی و قانون موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران و شارحین آن.

[1] ـ مصوب 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[2] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، ص 228.

[3] ـ ماده 11 قانون حمایت خانواده ایران.

[4] ـ عیوضی، زهرا، زنان از دیدگاه امام خمینی، ص 168.

[5] ـ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، استفتائات، ص 244.

[6] ـ فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص 246، دانشگاه تهران، تهران، 1369 ه.ش.

[7] ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره مقدماتی، خانواده)، ص 288 تهران، 1375 ه.ش.

[8] ـ صفایی، حسین، و امامی، اسدا…، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، ج 2، ص 307، دانشگاه تهران، تهران، 1380 ه.ش.

[9] ـ عیوضی، زهرا، زنان از دیدگاه امام خمینی (ره)، ص 168، ‌نشر قومس، تهران، 1381 ه.ش.

[10] ـ موسوی اردبیلی، عبدالکریم، استفتائات، ج 1، ص 244 نجات، 1377 ه.ش.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122