پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي احکام اجير از ديدگاه فقه و حقوق مدني ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-1. مقدمه 1
فصل اول: 2
کلیات وتعاریف 2
1-2 . شرح وبيان مسئله پژوهشي : 3
1-3. ضرورت واهمیت تحقیق 4
1-4. اهداف تحقيق موردنظر: 4
1-4-1. هدف کلی: 4
1-4- 2. اهداف جزئی: 4
1-5 . كاربردنتايج تحقیق: 5
1-6 . سازمانهای بهره برداراحتمالی: 5
1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق وپژوهشهاي انجام شده : 5
1-8 . سوالهای تحقیق: 6
1-8-1. سوالات صلی: 6
1-8-2. سوالات جزئی: 6
1-9. شرح روش تحقيق: 6
1-10. تعاریف اصطلاحات 7
1-10- 1. اجاره 7
1-10-2. تعریف اجیر 7
10-2-1. اجیرمشترک(عام): 8
1-10-2-2. اجیرخاص: 8
1-10-4. مستأجر 9
1-10-5. قراردادکار 9
فصل دوم:(ارکان،شرایط وآثاراجاره) 10
2-1. انعقاداجاره 11
2-1-1. صیغه : 11
2-2. شرایط طرفین عقد دراجاره اشخاص: 12
2-2 – 1. عقل 12
2–2-2. بلوغ 13
2-2- 3 . رشد 14
2-2-4. حرّیت 15
2-2-5. اختیارو رضایت 15
2-2-3 . اجیرشدن سفیه 16
2-3 . آداب اجاره: 17
2-3-1. آسان‌گيرى براجير: 18
2-3-2. رفتارشايسته: 18
2-3-3. قدرت وامانت: 18
2-4 . جواز یاکراهت ا جیرشدن 19
2-5 . موضوع اجاره 21
2-5-1. شرایط عمل 21
2-5-2. لزوم معلوم بودن منفعت 23
2-5-2-1. تعیین منفعت 23
2-5-1-2. تعیین منفعت ازطریق زمان 24
2-5-1-2 -1. تعیین منفعت ازطریق عمل 25
2-6. عمل تبرعی اجیر 27
2-6-1. عمل اجیرخاص 28
2-6-2. عمل اجیرمشترک (مطلق) 30
2-7. آثاراجاره 30
2-7-1. تعهدات مستأجر 31
2-7-1-1. هزینه اجیر 31
2-7-1-2. پرداخت اجرت وشرایط پرداخت آن 33
2-7-1-3. تعیین اجرت 33
2-7-1-4. شرط تعجيل درپرداخت اجرت 35
2-7-1-5. زمان استحقاق ومالكيت براجرت 36
2-7-1-6. توصیه قرآن درموردتعیین اجرت 36
2-7-1-7. رعایت انصاف درتعیین 37
2-7-1-7 . نحوه تعیین غنی وفقیر 38
2-8 .تعهدات اجیر 38
2-8-1. کیفیت اجرای کارمورد تعهد 38
2-8-2. تسلیم مورداجاره وضمانت اجرای آن 39
2-8-3. زمان ومکان تسلیم عمل 41
2-8-4. نگهداری وحفظ اعیان سپرده شده به اجیر 42
2-8-5. جوازواگذاری عمل به غیر 45
2-8-5. انجام عمل توسط غیر 46
2-9. تفاوت وتشابهات جعاله واجاره : 48
2-9-1. تفاوتهای جعاله واجاره : 48
2-9-2. تشابه جعاله واجاره : 50
جمع بندی 51
فصل سوم :(انحلال اجاره) 53
3-1. انحلال اجاره 54
3-1-1. بطلان 54
3-1-1. نبود قصدورضا 54
3-1-2. فقدان اهلیت طرفین 55
3-1-3. مواردی که درآن اجاره جایز نیست 57
3-1-4. شرط ضمان 57
3-1-5. اجاره به دواجرت 59
3-1-5-1. درفرضی که اجاره باطل باشد، آیاعمل اجیربدون اجرت خواهدبود؟ 60
3-1-6. مرگ یکی ازطرفین عقد 62
3-1-7. تلف شدن مورداجاره 64
3-1-8 . اجاره بدون مدت 66
3-2. مستثنیات بطلان اجاره 67
3-2-1. واجبات نظامیه 68
3-2-2. اجرت وصی ومرضعه 68
3-3. فسخ اجاره 69
3-3-1. قراردادن خيار برای یکی ازطرفین يا هردو 70
3-3-2. عیب دراجرت 71
3-3-3. انجام دادن کارتوسط اجیرخاص برای غیر 71
3-4. انقضاء مدت اجاره 72
3-5. اختلاف طرفین عقد 74
3-5-1. نزاع درتلف شدن عين 74
3-5-2. نزاع درنحوه اذن درعمل 75
جمع بندی 76
فصل چهارم:(بررسی قراردادکار) 78
4-1. ازاجاره اشخاص تا قراردادکار 79
4-2. بررسی مبنای قراردادکاردرفقه 80
4-3. بررسی مبنای قراردادکاردرقانون مدنی ایران 81
4-4. قراردادکاروامنیت شغلی 81
4-5. ارکان وشرایط قراردادکار 83
4-5-1. اركان رابطه¬ی كارگری وكارفرمائی 83
4-5-1-1.كارگر 83
4-5-1-2.كارفرما 83
4-5-1-3 .كارگاه 84
4-6. شرایط اساسی انعقاد قرارداد: 84
4-6-1. قصدورضايت طرفين قرارداد 84
4-6-2. اهليت طرفين قرارداد 86
4-6-3 . اهلیت کارفرما 86
4-6-4 . اهلیت کارگر 87
4-6-5 . مشروعيت مورد قرارداد 88
4-6-6. معين بودن موضوع قرارداد 89
4-7. تقسیم بندی عقودوجایگاه قراردادکار 90
4-7-1. ویژگیهای قراردادکاروتشابه آن باعقداجاره اشخاص 90
4-8 . شرایط شکلی قرارداد 94
4-9. اقسام قراردادکار 95
4-9-1. قراردادكارمدت موقت 96
4-9-2 . قراردادكارمدت غیرموقت 97
4-10. تعلیق قراردادکار 97
4-10-1. شرایط تعلیق 98
4-10-1-1. اجرای تعهدیکی ازطرفین غیر ممکن باشد 98
4-10-1-2. عدم اجراءحالت موقت داشته باشد 98
4-10-1-3. نتایج تعلیق قرارداد 98
4-11. مواردتعلیق : 99
4-12. پایان وانحلال قرارداد 99
4-12-1. پایان عادی وطبیعی 99
4-12-2. پایان زودرس قراردادها 100
جمع بندی 101
نتیجه 102
منابع ومأخذ 104

منابع و مأخذ

قرآن کریم.

ابن منظور، ابوالفضل، جمال الدین، لسان العرب، جلد اول، چاپ سوم، بیروت – لبنان، دارالفکر للطباعه و النشر و التوزیع، 1414 ق.

اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1403 ق.

ارسطا، محمد جواد، تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی، فصلنامه تخصصی فقه و مبانی، حقوق اسلامی، سال هفتم،

اسدی کاظمی، جواد بن سعد، مسالک الأفهام، جلد سوم، بی تا.

اسلامی پناه، علی، کریمی، هادی، قرارداد اجاره بدون مدت، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 72، تابستان

اصفهانی، محمد حسین، الإجاره، چاپ دوم ، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1409 ق.

اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه مع حواشی الإمام الخمینی، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی،1422 ق.

الشریف، محمد مهدی، قواعد بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل،حقوق خصوصی، شماره17، صفحات 79-104،

امامی، سید حسن، حقوق مدنی، چاپ دهم، تهران، ناشر کتابفروشی اسلامیه،

بحرانی، آل عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، حدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، جلد بیست و یکم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1405 ق.

براتی نیا، محمود، موحدیان، غلامرضا، شرایط صحت و انواع قراردادهای کار، موسسه حقوقی بین المللی برهان سعادت،آبان 1391.

بهجت، محمد تقی، جامع المسائل، جلد سوم، چاپ دوم، قم، دفتر معظم له، 1426 ق.

تبریزی، جواد بن علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ اول، قم، مجمع الإمام المهدی (عج)، 1426 ق.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ سوم، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران،

——————–، ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست وسوم، تهران، کتابخانه گنج دانش،

جمعی از نویسندگان زیر نظر هاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل البیت علیهم السلام، 1426 ق.

حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، جلد دهم، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1418 ق.

حسینی­سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ پنجم، قم، دفتر انتشارات حضرت آیت الله سیستانی، 1417 ق.

حسینی شیرازی، سید صادق، التعلیقات علی الشرایع الإسلام، چاپ ششم، قم، انتشارات استقلال، 1425 ق.

حسینی عاملی، جواد بن محمد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ اول، بیروت – لبنان، دارإحیاء التراث العربی، بی تا.

حکیم، طباطبایی، سید محسن، مستمسک العروه الوثقی، جلد دوازدهم، چاپ اول، قم، موسسه دارالتفسیر، 1416 ق.

حلی(علامه)، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه،جلد سوم، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق، 1420 ق.

—————————-، تذکره الفقها، چاپ اول، قم، موسسه آل بیت علیهم السلام،

————————–، قواعد الأحکام، جلد دوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1413 ق.

حلی، شمس الدین محمد بن شجاع القصان، معالم الدین فی آل یاسین، جلد اول، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق، 1424 ق.

حلی، جمال الدین بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1407 ق.

حلی، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، جلد دوم، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1408 ق.

حلی، فخر المحققین، محمدبن یوسف، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، جلد دوم، چاپ اول، قم، موسسه اسماعیلیان،

حلی، شمس الدین محمد بن شجاع القصان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، جلد اول، چاپ اول، قم، موسسه امام صادق(ع)، 1424 ق.

حلی، جمال الدین احمد بن محمد اسدی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ق.

خوانساری، سید احمد بن یوسف، جامع المدارک فی شرح مختصرالنافع، جلد سوم، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1405 ق .

خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد اول، چاپ اول، قم، موسسه مطبوعات دارالعلم، بی تا.

خویی، سید ابوالقاسم موسوی، المستند فی شرح العروه الوثقی، بی نا، بی تا.

——————–، موسوعه الإمام الخویی، جلد سی­­ام، قم، موسسه إحیاء آثار الإمام الخویی، 1418 ق.

رسایی نیا، ناصر، حقوق مدنی(3)، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات آوای نور،

رنجبری، ابوالفضل، حقوق کار، چاپ اول، تهران، نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1377.

ره پیک، حسن، حقوق قراردادها، چاپ اول، انتشارات خرسندی، چاپ غزال،

سبزواری، عبدالأعلی، مهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرام، جلد نوزدهم، چاپ چهارم، قم، موسسه المنار، 1413ق..

سعدی، ابو حبیب، القاموس الفقهی و اصطلاحات، چاپ دوم، دمشق – سوریه، دارالفکر، 1408 ق.

شکراللهی، سمانه، امنیت شغلی و جایگاه آن در حقوق ایران، پژوهشنامه حقوقی، سال دوم، شماره اول، بهار

شهیدی، مهدی، اصول تعهدات و قراردادها، چاپ پنجم، تهران، انتشارات مجد،

———-، حقوق مدنی(3) – تعهدات، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد،

شهید ثانی، عاملی، زین الدین بن عاملی، حاشیه شرایع الإسلام، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1412 ق.

————————–، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، جلد چهارم، چاپ اول، قم، کتابفروشی داوری، 1410 ق.

شوشتری، محمد تقی، النجعه فی شرح اللمعه، جلد هشتم، چاپ اول، تهران، کتابفروشی صدوق، 1406 ق.

 

صفایی، حسین، قاسم زاده، مرتضی، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، چاپ اول، تهران، انتشارت سمت، پاییز

طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، جلد چهارم، چاپ دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1418 ق.

طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، جلد دوم، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417 ق.

طباطبایی قمی، سید تقی، الغایه القصوی فی التعلیق علی العروه الوثقی، چاپ اول، قم، انتشارات محلاتی، 1423 ق.

—————–، مبانی منهاج الصالحین، جلد هشتم، چاپ اول، قم، منشورات قلم الشرق، 1426 ق.

طباطبایی یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه مکاسب، چاپ دوم، قم، موسسه اسماعیلیان، 1421 ق.

——————-، العروه الوثقی مع تعالیق الإمام خمینی، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ق.

——————، العروه الوثقی، جلد دوم، چاپ دوم، بیروت – لبنان، موسسه الإعلمی للمطبوعات، 1404 ق.

—————–، العروه الوثقی مع التعلیقات، جلد دوم، چاپ اول، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام،

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، جلد دوم، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372.

طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، جلد سوم، چاپ سوم، تهران، کتابفروشی مرتضوی، 1416 ق.

طوسی، ابوجعفر،محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، جلد هفتم، تهران، دارالکتب الإسلامیه، 1407 ق.

———————-، الخلاف، جلد سوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،1407 ق.

———————، التبیان فی تفسیر القرآن، جلد دهم، بیروت، دار احیاء التراث، بی تا.

طباطبایی(حکیم)، سید محسن ، منهاج الصالحین، جلد دوم، چاپ اول، بیروت – لبنان، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق.

عاملی، حر، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، چاپ اول، قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1409 ق.

عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، چاپ اول، لبنان، دارالتراث – الدار الإسلامیه، 1410 ق.

عراقی، آقا ضیاء الدین، علی کزازی، شرح تبصره المتعلمین، جلد پنجم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی تا.

عراقی، عزت الله، حقوق کار (1)، چاپ هفتم، تهران، انتشارات سمت،

———-، دوره حقوق کار، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه ملی ایران،

عراقی، آقا ضیاءالدین، علی، حاشیه المکاسب( تقریرات، للنجم آبادی)، چاپ اول، قم، انتشارات غفور، 1421ق.

فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، کنزالعرفان فی فقه القرآن، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، 1419 ق.

فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، جلد ششم، چاپ دوم، قم، 1410 ق.

فقیه نصیری،فیروز، مجموعه قوانین حقوقی، چاپ دوم، نشر صدوق، چاپخانه رستمخانی،

فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، چاپ چهاردهم، تهران، موسسه انتشارت و چاپ دانشگاه تهران، بهار

فیض کاشانی، محمد محسن ابن شاه مرتضی، الشافی العقائد و الأخلاق و الأحکام، جلد دوم، چاپ اول، تهران، دارالکتب اللوح المحفوظ، 1425 ق.

—————————–، الوافی، چاپ اول، اصفهان، کتابخانه امیر المومنین(ع)، 1406 ق.

قایمی، محمد، نحوه تنظیم قراردادها در قانون ایران، نشریه مدیریت «بررسی های بازرگانی» شماره 21، صفحات از 28تا 38، بهمن و اسفند

قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1383.

قریشی، شریف، کارو کارگر، چاپ چهارم، دارالکتب الإسلامیه،

قزوینی، ملا علی قارپوزآبادی، صیغ العقود والإیقاعات (محشی)، چاپ اول، قم، انتشارات شکوری، 1414 ق.

چکیده:

اجاره جایگاه خاصی در میان عقود دارد ودر زمینه های مختلف اجتماعی و اقتصادی نقش اساسی دارد و انسان برای رفع برخی نیازهای اولیه نیازمند آن است. اجاره اشخاص یکی از اقسام آن محسوب می­شود که دارای شرایط و ارکان خاصی است. فقها و قانون­گذاران بیشتر به احکام و شرایط اجاره اعیان پرداخته و کمتر درباره این نوع اجاره و احکام آن بحث نموده­اند. از این رو می­طلبد که با توجه به اهمیت موضوع، بیشتر به این مسأله پرداخته شود. روشن است که بررسی تطبیقی اجاره اشخاص از دیدگاه فقه و حقوق مدنی ایران ضمن زدودن ابهامات موجود، می­تواند منتج به نتایج خوبی بشود. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته، احکام اجیر از دیدگاه هر دو قانون بررسی شده و موارد اشتراک و افتراق آنها در این زمینه به دست آمده است و مشخص شده است.  با توجه به تحولاتی که در زمینه رابطه کاری افرا د به وجود آمده قراردادکار می­تواند نقش مهمی در بهتر شدن این رابطه و احساس امنیت شغلی کارگر داشته باشد.

کلید واژه: اجاره، اجیر خاص، اجیر مطلق، اجرت، قراردادکار.

1. مقدمه

فعالیت وکار، پایه و اساسی است که نظام آفرینش بر روی آن استوار می باشد و ضامن بقای هر آفریده­ای است. تلاش و زحمت برای رفاه و آسایش خود وخانواده و خدمت به جامعه از دیدگاه اسلام نوعی عبادت است، به گونه­ای که قرآن آن را با نماز پیوند زده است. اسلام که دینی است فطری و اجتماعی کسب وکار را واجب شمرده است و برای افرادی که بیکار می­نشینند ارزشی قائل نشده است. از آنزمان که انسانها برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته­ای از افراد بشر بجای اینکه خود مستقیما کار کنند از کار دیگران استفاده می­نمودند و بدیشان چیزی به عنوان دستمزد می­پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به وجود آمد؛ عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می­گذارند و از راه عوضی که به دست می­آورند زندگی خود را تأمین می­نمایند؛ در برابر؛ دسته­ای دیگر ازکار دسته­ی اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می­کردند. به کسانی که برای دیگران در مقابل اجرت کار می­کنند،اجیر اطلاق می­گردد.  عقد اجاره از مهمترین عقودی است که در بین مردم معمول و رایج است.  این عقد یکی از راههای کسب رزق و روزی است. در متون فقهی و حقوقی بیشتر به مبحث اعیان رابطه موجر و مستأجر و عین مستأجره پرداخته شده وکمتر درباره اجیر و احکام آن بحث شده است. لذا پژوهش حاضر احکام اجیر را از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران مورد بررسی قرار می­دهد تا هم ابهاماتی را که در این زمینه وجود دارد برطرف کند و هم مقایسه ای بین فقه و حقوق انجام دهد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام می­گیرد متشکل از چهار فصل و نتیجه گیری  است. فصل اول کلیات و تعاریف، فصل دوم ارکان و آثار اجاره، فصل سوم انحلال اجاره و فصل چهارم به قراردادکار می­پردازد و در نهایت به نتیجه­گیری همت گمارده خواهد شد.

فصل اول:

 کلیات و تعاریف

 1-2 . شرح وبيان مسئله پژوهشي :

اجاره اشخاص یکی از اقسام اجاره است که در فقه امامیه مشروعیت دارد. اجیر در اصطلاح فقها انسانی است که کار و عمل خودش را اجاره می­دهد. درفقه، اجیر به دو قسم اجیر عام و خاص تقسیم شده است.اجیر عام و به تعبیر دیگر اجیر مشترک و مطلق به کسی گفته می­شود که عهده­دار کاری شده که در آن مباشرت شخص اجیر یا انجام کار در زمان معین و یا هر دو شرط نشده است؛ اما اجیر خاص به کسی گفته می­شود که خود را برای مدت معینی اجاره می­دهد به گونه ای که تمام منافع او در آن مدت متعلق به مستاجر است. در قانون مدنی تعریفی از اجاره انسان به عمل نیامده، و تنها به این جهت اشاره شده است که در اجاره اشخاص کسی که اجاره می­کند” مستاجر ” و کسی که مورد اجاره قرار می­گیرد “اجیر” و مال الاجاره “اجرت” نامیده می­شود. در هر صورت می­توان اجاره اشخاص را چنین تعریف کرد: عقدی است معوض که به موجب آن شخصی در برابر اجرت معین ملتزم به انجام کاری می­شود.

ماده ی 513 قانون مدنی به تقلید از ماده 1779 قانون مدنی فرانسه اقسام اجاره اشخاص را چنین معین کرده است: 1-  اجاره خدمه وکارگران از هر قبیل 2-  اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال التجاره اعم از خشکی یا آب یا هوا؛ اما امروزه از اجاره انسان (اجیر) تحت عنوان کلی­تر با نام حقوق کار بحث می­شود؛ چه آنکه قلمرو آن بسیار گسترده و فراگیر شده و از حد یک قرارداد خصوص و شخصی میان دو نفر یا چند نفر فراتر رفته و به مصالح عمومی و امنیت اقتصادی جامعه گره خورده است. به عبارت دیگر امروزه استفاده از نیروی انسانی در همه حرفه­ها و مشاغل و صنوف مختلف با نگرشی جامع­تر و به صورت کلان لحاظ می­شود. از این رو حقوق کار جلوه­ای از حقوق عمومی محسوب می­شود تا حقوق خصوصی.

اگر بخواهیم اجاره اشخاص را که در فقه مطرح است با حقوق کار امروزی تطبیق دهیم که خود مستقلا از قانون­کار پیروی می­کند باید بگوییم که اجاره دهنده همان کارفرماست و اجیر همان کارگر و اجرت همان دستمزد یا حقوقی است که در قانون کار از آنها نام برده شده و مقررات خاصی برای آنها وضع شده است. با جدا شدن حقوق کار از حقوق مدنی بخش مهمی از اجاره اشخاص از قلمرو این شعبه خارج شده و دولت بوسیله قانون کار و بیمه های تامین اجتماعی رابطه­ی کارگر وکارفرما را در اختیار گرفته است. این پژوهشبه بررسی موضوع در فقه و قانون مدنی می­پردازدو موارد اشتراک و افتراق آنها را رصد می­کند؛ ضمن آنکه نقش قرارداد کار را در تنظیم روابط کارگر وکارفرما نیز به بررسی می­گیرد.

با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام که متعلق اجاره می­تواند انسان باشد و مستاجر در مقابل خدمات و استفاده از منفعت او مزدش را می پردازد، ممکن است با جعاله که عملیاتی مشابه با اجاره اشخاص دارد، اشتباه گرفته شود؛ لذا در پژوهش حاضر به وجوه افتراق و اشتراک جعاله با این نوع عقد اجاره نیز می­پردازیم.

1-3.ضرورت و اهمیت تحقیق

جوامع بشری با اذعان به اهمیت کار در دفاع از حقوق کارگر و برای ساماندهی به قراردادهایی که در این خصوص بین افراد و شرکتها بسته می­شود، قوانین خاصی وضع کرده­اند که جامعه ما هم از این امر مستثنا نیست. با توجه به بافت دینی جامعه ایران و حضور پررنگ احکام فقهی در زندگی فردی و اجتماعی آنها می­طلبد که قانون مدنی و قوانین مربوط به کار با فقه اسلامی تطبیق داده شود و موارد اشتراک و افتراق آنها به دست آید. از آن جایی که پژوهشی جامع در این مورد انجام نپذیرفته، اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر روشن خواهد شد.

1-4. اهداف تحقيق مورد نظر:

1-4-1. هدف کلی:

شناخت احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران و دست­یابی به نقاط مشترک و افتراق آنها.

1-4- 2. اهداف جزئی:

1- شناخت نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر

شناخت وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله

1-5 . كاربرد نتايج تحقیق:

با توجه به اینکه انسان همواره در تلاش وفعالیت است و تلاش و کار او نیاز به ساماندهی و نظارت دارد و در جامعه، اجاره اشخاص از قانون کار پیروی می­کند قطعا تبیین و بررسی تطبیقی احکام اجیر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران می­تواند راهگشای عملی دولت و نهادهای ذی­ربط باشد که با شناخت دیدگاه فقها نقاط ضعف قانون کار را رفع و بر قرارداد کار نظارتمستمر و بهتری داشتهباشدو به تنظیم مناسب­تر روابط میان اجیر و مستاجرو همچنین روابط میان کارگر و کارفرما بپردازند.

1-6 . سازمانهای بهره بردار احتمالی:

مراکز آموزشی وپژوهشی؛ مثل دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه

2- قوه مقننه

3- قوه مجریه

4- سازمان کار و امور اجتماعی

1-7 . پيشينه علمي موضوع تحقيق و پژوهش هاي انجام شده :

در کتب فقهی و در باب اجاره فقها در باره احکام مختلف اجیر بحثهای نسبتا کاملی انجام داده­اند؛ چنانکه در برخی کتابهای حقوقی نیز قواعد حاکم بر اجیر و انعقاد قرارداد وتعهدات اجیر مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین با بررسی­های به عمل آمده پایان نامه­ای با عنوان «بررسی تطبیقی اجاره اشخاص در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» نوشته حسین میری زاده تدوین شده که در آن مشروعیت اجاره، شرایط اجیر، ارکان آن؛  اجرت و شرایط متعاقدین مورد بحث واقع شده، بدون این که به حقوق کارگر و نقش قرارداد کار اشاره کرده باشد؛ ضمن آنکه به تفاوت اجاره اشخاص با جعاله نپرداخته است.  مقاله­ای نیز با عنوان ««عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص» نوشته اسماعیل نعمت­الهی به دست آمد که در آن نظرات گوناگون فقها در مورد عهدی یا تملیکی بودن اجاره اشخاص بررسی شده است؛ اما تحقیق حاضر احکام اجیر را بطور جامع از دیدگاه فقه امامیه و حقوق مدنی ایران  مورد بررسی قرار می­دهد و با پرداختن به حقوق کارگر و قانون کار به تفاوتهای عقد اجاره اشخاص با جعاله می­پردازد.

1-8 . سوال­های تحقیق:

1-8-1.  سوال اصلی:

احکام اجیر در فقه امامیه وحقوق مدنی ایران چیست و چه نقاط اشتراک و افتراقی دارند؟

1-8-2.  سوالات جزئی:

1- نقاط قوت فقه نسبت به قانون مدنی در موضوع اجیر در چه اموری است؟

وجوه اشتراک و افتراق عقد اجاره اشخاص با جعاله چیست؟

1-9.  شرح روش تحقيق:

این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانه ای و استفاده از سایت­های مرتبط با موضوع اجاره اشخاص انجام می­پذیرد. ابتدا به تهیه مطالب مورد نیاز پرداخته می­شود، سپس با دسته­بندی و تبیین و تحلیل آنها به نتیجه­گیری از مباحث مطروحه پرداخته خواهد شد.

1-10. تعاریف اصطلاحات

1-10- 1. اجاره

اجاره در لغت مأخوذ از اجر، یأجرمصدر ایجار به معنای پاداش  بر عمل[1] می­باشد؛ اما در اصطلاح، تعاریف متنوعی برای آن ذکر شده است.

بعضی ثمره اش را «تملیک منفعت در برابر عوض معلوم» دانسته اند[2]. گروهی دیگراجاره را «تملیک منفعت معلوم در برابر عوض معلوم» دانسته اند[3]. و برخی دیگر آن را «معاوضه بر منفعت؛ خواه منفعت؛ عمل باشد یا غیر عمل» می­دانند[4].

درماده­ی 466 قانون مدنی در باره­ی تعریف اجاره آمده است: «اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عین یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله می­کند. مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا نیروی انسان باشد[5]».

1-10-2.  تعریف اجیر

اجیردر لغت بر وزن فعیل کسی است که در برابر اجرت کاری انجام می­دهد[6]. در اصطلاح فقها به کسی گفته می­شودکه خود را برای انجام عملی اجاره می­دهدودر مقابل عمل به او اجرت پرداخت می­شود[7]. گاهی ممکن است تملیک منفعت بدون عمل صورت گیرد؛ مانند اجاره مرضعه (زن شیرده) برای رضاع[8].

درقانون مدنی تعریفی از اجیر به عمل نیامده، فقط در  ماده­ی 512 قانون مدنی آمده است: «در اجاره اشخاص، اجاره کننده را «مستأجر» و کسی را که مورد اجاره واقع می­شود «اجیر» و مال الإجاره را «اجرت» می­نامند[9] ».

برخی از حقوقدانان در تعریف آن گفته اند: «اجاره اشخاص عقدی است معوض که به موجب آن شخص در برابر اجرت معینی ملتزم می­شود کاری را انجام دهد[10]».

10-2-1. اجیر مشترک(عام):

اجیر مشترک کسی است که انجام کاری را برای دیگری در مدتی معین بدون تعهد مباشرت در انجام آن کار یا با تعهد مباشرت، ولی بدون تعیین مدت و یا بدون تعیین هیچ یک از این­ها متعهد می­شود[11] .

در حقوق مدنی اجیر عام کسی است که تعهد به انجام عملی به عنوان اجاره می­نماید[12].

1-10-2-2.  اجیر خاص:

کسی که خود را برای انجام کاری مباشرتا در مدت معین یا برای کاری با تعیین آغاز زمان آن و ادامه دادن آن بدون وقفه تا تمام شدن کار اجاره دهد[13]. صاحب جواهر در تعریف اجیر خاص می­گوید:

«کسی که خود را برای انجام کاری در مدت معین اجاره دهد به گونه­ای مدت، قید عمل باشد نه شرط آن[14]».

در حقوق مدنی اجیر خاص کسی است که خود را اجاره می­دهد بنحوی که تمامی منافع او در مدت معین متعلق به مستأجر می­شود[15].

1-10-4. مستأجر

مستأجر در لغت اسم فاعل مأجور است به معنای کسیکه اجاره می­کند[16] .

در فقه (در بحث اجیر و مستأجر) مستأجر به کسی می گویند که مالک منافع اجیر می شود. در اجاره خدمات به کار فرما گفته می شود[17].

1-10-5. قراردادکار

عقدی که به موجب آن شخص خدمت وکار خود را در مقابل اخذ مزد مورد مبادله ومعاوضه قرار می­دهد ودر این صورت کارگر(اجیر) تحت نظر طرف (یعنی مستأجر یا کارفرما) کار می­کند و رابطه­ی تبعیت بین کارگر و کارفرما بوجود می­آید. بر خلاف رابطه ی بین خیاط و کسیکه سفارش لباس به او می­دهد[18].

[1]– ر.ک: صاحب بن عماد، المحیط فی اللغه،7/171؛ ابن منظور، لسان العرب، 1/10 و واسطی؛ زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، 6/12.

[2]–  ر.ک : حلی (محقق)، شرایع الاسلام، 2/163و حلی(علامه)، قواعد الاحکام، 2/281.

[3]-ر. ک: حسینی شیرازی، التعلیقات علی شرائع الإسلام،1/424؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، 4/327؛ نجفی، کاشف الغطا، أنوارالفقاهه،  1ومشکینی، میرزاعلی، مصطلحات الفقه، 36.

[4]– ر. ک: خویی، سید ابوالقاسم موسوی، منهاج الصالحین، 2/80.

[5]–  ر. ک: جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق،6.

[6]– ر.ک: هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، 1/234؛ سعدی، ابوحبیب، قاموس الفقهی، 14و ابن منظور، لسان العرب، 1/10.

[7]– ر.ک: محمود، عبدالرحمان، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهیه، 1/71.

[8]– ر.ک: اصفهانی، ابوالحسن، وسیله النجاه(مع حواشی الإمام)، 396 و موحدی لنکرانی،محمد فاضل، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیله، الإجاره،7.

[9]– جهانگیر، منصور، قانون اساسی، 209.

[10]–  کاتوزیان، ناصر، عقود معین، 1/ 557.

[11]-نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام ،27/268.

[12]– امامی، حسن، حقوق مدنی، 2/ 65.

[13]–  بحرانی، یوسف ین احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره،21/558.

[14]– نجفی، جواهر الکلام، 27/263

[15]– امامی، حسن،حقوق مدنی، 2/ 62.

[16]– ر.ک: فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، 6/176و صاحب بن عماد؛ المحیط فی اللغه، 7/171.

[17]– جعفری لنگرودی، ترمینولوزی حقوق، 646.

[18] – همان، 646.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122