پايان نامه بررسي تطبيقي اذن پدر و جد پدري در نکاح دختر باکره از ديدگاه اهل سنت و فقه اماميه و حقوق ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي اذن پدر و جد پدري در نکاح دختر باکره از ديدگاه اهل سنت و فقه اماميه و حقوق ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي اذن پدر و جد پدري در نکاح دختر باکره از ديدگاه اهل سنت و فقه اماميه و حقوق ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    4
مقدمه    5
فصل اول    7
مقدمه    7
بخش اول: کلیات اذن    9
مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست    9
مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد    9
بخش دوم:    11
مبحث اول: اذن یک طرفه است    11
مبحث دوم:اذن قابل رجوع است.    12
مبحث سوم: اذن حق است یا حکم    13
مبحث چهارم:اذن ولی مطلق نبوده ومنحصر به پدریاجدپدری می باشد.    14
بخش سوم: ولایت پدر و جد پدری در نکاح باکره    15
مبحث اول: ولایت در لغت    16
مبحث دوم: ولایت در اصطلاح    16
مبحث سوم: اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح    18
-گفتار نخست: اذن پدر    19
گفتار دوم: اذن جد پدری    19
مبحث چهارم: تعارض اذن پدر یاجد پدری بردخترباکره درنکاح    20
مبحث پنجم:اذن پدروجدپدری برباکره صغیره درنکاح    21
مبحث ششم: اذن پدر یا جد پدری در برباکره کبیره درنکاح    24
مقدمه    26
بخش اول:دیدگاههای حقوقی،فقه امامیه واهل سنت در نکاح دختر باکره    27
مبحث اول: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره    27
گفتار نخست: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه حقوقی    27
گفتاردوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه فقه امامیه    28
گفتارسوم: استقلال پدر یاجد پدری در نکاح دختر باکره ازدیدگاه اهل سنت    29
مبحث دوم: استقلال  دختر باکره در نکاح    31
گفتارنخست: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه حقوقی   31
گفتاردوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه فقه امامیه    31
گفتارسوم: استقلال  دختر باکره در نکاح ازدیدگاه اهل سنت    34
مبحث سوم: تشريك بین دخترو پدریاجدپدری در نکاح    35
مبحث چهارم:وجود اذن پدروجدپدری درنکاح دایم واستقلال دختر باکره درنکاح منقطع    36
مبحث پنجم: استقلال باکره درنکاح دایم ووجوداذن پدروجدپدری درنکاح منقطع    37
گفتارنخست: فقه شافعي    38
گفتار دوم: فقه حنبلي و مالكي    38
گفتارسوم: فقه حنفي    39
بخش دوم: بررسی تطبیقی فقهی و  وسنی وحقوقی اذن پدروجدپدری    39
بخش سوم: تبعیت قانون مدنی ازنظریه تشریک    42
نتيجه بخش سوم:    43
مقدمه    45
بخش اول: موارد سقوط اعتبار اذن پدروجدپدری درنکاح باکره    46
مبحث اول: سقوط اذن در صورت محجوريت پدر یاجدپدری    46
مبحث دوم: سقوط اذن در صورت عدم دسرسی به پدر یا جد پدری    47
مبحث سوم: سقوط اذن پدر یاجدپدری درصورت ممانعت غیرموجه    48
بخش دوم: ضمانت اجرای نکاح بدون اذن باکره    51
مبحث اول: بطلان نکاح بدون اذن.    52
مبحث دوم: صحت نکاح بدون اذن    53
مبحث سوم: عدم نفوذنکاح بدون اذن    54
بخش سوم: رویه قضاییه  و نکاح بدون اذن    56
بخش چهارم: جمع بندی حقوقی،فقهی،سنی درموردنکاح بدون اذن    58
مبحث اول :آثار اذن درنکاح باکره    59
ماده 1043 قانون مدنی :    60
در ابتدای تحلیل این ماده به بررسی باکره ، آلت بکارت و انواع آن در علم پزشکی می پردازیم .    60
باتوجه به مطالب آورده شده انواع بکارت به شرح زیر می باشد:    61
مبحث دوم :باکره وثیبه درنکاح    61
خو ارضائی    62
ثیبه در فقه :    63
مبحث سوم :اجازه واذن در نکاح    65
نتيجه بخش چهارم:    76
نتیجه:    79
منابع وماخذ    80

منابع وماخذ

1-کاتوزیان، ناصر-حقوق مدنی،خانواده، جلد اول و دوم، چاپ هفتم، بهمن برنا، تهران 1383

2-صفایی سید حسین، امامی اسدالله، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، تهران 1383

3-جعفری لنگرودی ،دکتر محمد جعفر ،حقوق خانواده-تهران 1355

4- شمس الدین محمد،شیخ ابی عبدالله،شهید اول-لعمه و دمشقیه جلد دوم-ترجمه علی شیروانی-چاپ بیستم،انتشارات دارالفکر-قم1382

5- امامی-دکتر حسن-حقوق مدنی ،جلد 1و2 تهران چاپ سوم

6-علامه حلی،حسن بن یوسف،تذکره الفقها جلد2، انتشارات مکتب المرتضویه الاحیا آثار الجعفریه

7-طوسی، ابوجعفر )شیخ طوسی(المبسوط فی فقه الامامیه ،جلد چهارم-انتشارات مکتب المرتضویه 1387

8-شفائی-دکتر محسن،متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، چاپ مرکز نشر کتاب ، تهران 1341

9-مهرپورحسین،اجازه ولی در عقد نکاح-مجله تحقیقات حقوقی :انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ،ص 129 به بعد

10- متین احمد،مجموعه رویه قضایی، تهران 1330

11-کاتوزیان.ناصر.قواعد عمومی قراردادها.جلد 1 انتشارات بهمن نشر.1364.

 

12- محقق داماد.سید مصطفی.قواعد فقه.مرکز نشر علوم اسلامی1382

13-ابن زهره،سید ابوالمکارم،فقه استدلالی،ترجمه سید مهدی انجوی نژاد،نشر دانشگاه فردوسی مشهد،چاپ اول.سال1374

14-امامی،سید حسن ،حقوق مدنی،نشر کتابفروشی،جلد4،چاپ نهم،سال1372

15-بابازاده،علی اکبر،مسائل ازدواج وحقوق خانواده،نشر دفتر تحقیقات وانتشارات بدر،چاپ اول ،سال1368

16-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینو لوژی حقوق،نشر گنج دانش، چاپ ششم،سال1372

17- جرجانی،علی بن محمد،کتاب التعریفات.نشر ناصر خسرو،چاپ اول،سال چاپ ندارد

18-حلی محقق،شرایع الاسلام،ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی،نشر دانشگاه تهران،جلد 1،نوبت چاپ ندارد،سال1358

19-دهخدا،علی اکبر،لغت نامه، نشر دانشگاه تهران،جلد1،چاپ اول،سال1372

20-شیخ الاسلامی،سید اسعد،احوال شخصیه،نشر دانشگاهی،جلد1،چاپ اول،سال1370

21- فصیحی زاده،علیرضا،اذن وآثار حقوقی آن،نشر دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،چاپ اول1376

22-قربانی،فرج الله،آراءوحدت رویه قضایی ،نشر فردوسی تهران،چاپ دوم،سال1369

23- ( محقق ثانی) کرکی، علی بن الحسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج9، قم، مؤسسه آل البیت لاحیا التراث، 1410 ه.ق

24-( محقق ثانی) کرکی، علی بن الحسین، وسائل المحقق الکرکی، ج1،قم، مکتبه آیه ا… المرعشی، 1409 ه.ق

25- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، نجف، مطبعه الاداب، 1389 ه.ق

26- محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن حسن،المختصر النافع فی الفقه الامامیه، تهران، مکتبه الاسلامیه الکبری، چاپ دوم، 1402 ه.ق

27- مروارید، علی اصغر، سلسله الینابیع الفقهیه، ج12، بیروت، مؤسسه فقه الشیعه و الدار الاسلامیه، 1410ه.ق

28- مرکز الابحاث و الدراسات الاسلامیه، غایه المراد و حاشیه الارشاد، قم، مرکز النشر تابع لمکتب الاعلام اسلامی، 1376 ه.ش

چکیده:

امروز دیگر اذن پدروجدپدری بر دختر باکره آن هم دختری که به سن بلوغ رسیده مورد انتقاد می باشد این اذن بیشتر جنبه اخلاقی وارزشی دارد .بنابراین درازدواج دخترباکره ،بدون اذن پدریاجدپدری حتی المقدور بایدسعی دردوام عقد نکاح که به عقد عمر می ماند،کنیم.اذن دردخترصغیره مطابق اصل واذن دردختر کبیره برای نکاح امری استثنایی می باشد اذن پدریاجدپدری از دیدگاه فقه امامیه واهل سنت وقانون ما اذنی می باشد که به نظم عمومی مربوط بوده وقابل انتقال به دیگری حتی مادر دختر نمی باشد ومنحصر به پدر وجد پدری بوده وغیر قابل رجوع میباشد.

دیدگاههایی درمورداستقلال باکره  یا استقلال پدر یا جد پدری وهمچنین تشریک دختر واذن پدر یاجدپدری بین فقهای امامیه واهل سنت وقانون وجود دارد که قانون مانظریه تشریک را که بیشتر جنبه فقهی دارد پذیرفته است برعکس فقهای اهل سنت که هرکدام از فقهای حنفی وحنبلی وشافعی ومالکی دیدگاههای خود رابیان نموده اندو در مجموع چه فقه امامیه چه اهل سنت وچه قانون ما قبول دارند که مادامی که دختر باکره می باشد در هرسنی باشد اذن پدر یاجدپدری را لازم دارد، همچنین مشروعیت وعدم مشروعیت دخول وازاله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر یا جد پدری نمی باشد درتعارض اذن پدر وجد پدری امروزه مسلما اذن پدر مقدم بوده چراکه  هسته خانواده دیگر در زمان کنونی جد پدری را جزء خانواده  نمدانند از طرفی عدم دسترسی ومحجوریت پدر یاجد پدری وممانعت غیرموجه انان موجب سقوط اذن آنان به سبب حکم بودن این اذن، می گردد.

کلمات کلیدی: اذن،  باکره، ثیبه، صغیره، کبیره، ولایت

مقدمه

در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدر و جد پدری بر رد دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بر اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با ولی حائز اهمیت می باشد آیا می توان در زمان حاضر قابل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت با هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن ولی دارد در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای بدون اذن ولی ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهد دختر باکره صغیری که توسط ولی به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

هدف از این پایان نامه بررسی و ذکر موارد مبهم قانونی و موارد فقهی ذکر نشده در مورد ماهیت حقوقی اذن پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره صغیره و کبیره و تشریحی از باکره بودن در حالت های مختلف و موارد مشکوک و آثار حقوقی در اذن یا نکاح بدون اذن پدر وجد پدری و همچنین موارد بحث برانگیز تعارض یا سقوط اذن میباشد.

سوالات زیر مورد تحقیق قرار گرفته است :

1-بررسی وجود یا عدم وجود اذن و همچنین سقوط و تعارض اذن ولی در نکاح دختر باکره

2-بررسی اذن در نکاح دختر باکره صغیره و کبیره  در حالت های مختلف و موارد مشکوکه باکره بودن و آثار آنها

3- بررسی نظریه های متفاوت در مورد اذن و ضمانت اجرای نکاح بدون اذن ولی و وجود یا عدم خیار فسخ برای نکاه صغیره با اذن بعد از بلوغ

بررسی وجود و یا عدم وجود خیار فسخ در نکاح دختر صغیره بعد از بلوغ و حل موارد تعارض وسقوط در اذن و همچنین آثار حقوقی ازدواج بدون اذن برای طرفین عقد

انگیزهایی  زیر قابل بررسی در موارد زیر میباشد:

مبنای وجود و سقوط اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره چیست؟آثار نکاح بدون اذن پدر و جد پدری چیست؟و آیا نکاح قبل از بلوغ حق فسخی به بار می آورد؟اذن ذکر شده خاص و قابل رجوع می باشد و آثار تداخل اذن پدر و جد پدری چیست؟اذن در دختر باکره صغیره اصل و اذن در دختر باکره کبیره استثناء می باشد؟اذن ولی در نکاح دختر باکره صغیره مطابق اصل و قواعد عمومی می باشد اما اذن ولی در نکاح دختر باکره کبیره امری استثنایی و خلاف اصل می باشد.در تعارض دواذن پدر و جد پدری اذن مقدم ملاک اعتبار می باشد و در همزمانی دو اذن پدر ملاک اعتبار است.

روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده وبا مراجعه به قوانین ، کتب حقوقی و فقهی ، مطالب را تقسیم بندی نموده و با استفاده از اسقرایم ،قیاس ، تمثیل به تجزیه و تحلیل کیفی و محتوایی اطلاعات  پرداختیم

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه

در میان شرایط حاکم بر ازدواج آنچه امروزه به شدت مورد تردید قرار دارد اذن پدریا جد پدری بر دختر باکره در عقد نکاح می باشد دلیل خاصی بررد اذن ولی نسبت به دختر باکره صغیره که قانون مدنی ازدواج آن را با مصلحت مولی علیه اجازه داده وجود ندارد، اما بررسی چگونگی این اذن در رابطه با پدروجدپدری حائز اهمیت می باشد.

آیا می توان در زمان حاضر قایل به عدم اذن پدر و جد پدری بود و نظریه خود استقلالی را برای دختر باکره از بین نظریه های موجود که مورد اختلاف حقوقدانان می باشد پسند یده دانست، در این زمینه بررسی مورد سقوط اذن ولی در ازدواج دختر باکره مورد نیاز می باشد، میتوان گفت اذن ذکر شده آیاهمان اذن در عقد دائم یا عقد موقت یا هر دو عقد را شامل می شود که خود جای تفحص و تحقیق دارد. در مواردی هم که پدر و جد پدری فوت کرده باشند دختر باکره مکلف به کسب اجازه از شخص دیگری نیست.

دختر باکره ای که یک بار شوهر کرده و قبل از نزدیکی از او جدا شده باشد برای ازدواج دوم نیاز به اذن پدر وجد پدری دارد.

در مواردی هم که قبل از عقد دختر از باکره بودن خارج شود مشروعیت و  عدم مشروعیت دخول و از اله بکارت قبل از عقد شرط سقوط اذن پدر نیست.

به نظر می رسد موارد غیر موجه در اذن پدر موارد شخصی را شامل نشده و نظریه نوعی و عرف جامعه ملاک قرار گیرد می توان به مقدم بودن اذن پدر در صورت مخالف بودن اذن جد پدر در اذن بر دختر باکره را مورد کنجکاوی و بررسی قرار داد یا فراتر از آن، آیا اذن هر دو برای نکاح شرط نفوذ می باشد یا اذن یکی از دو کافی می باشد.

در مورد ضمانت اجرای دختر باکره ای که بدون اذن پدریاجدپدری ازدواج کرده نظریه های متفاوتی بیان نمود که غالب آن غیر نافذ بودن نکاح را مورد تایید قرار می دهند.

دختر باکره صغیری که توسط پدریاجدپدری به عقد ازدواج فردی در آمده می توان گفت بعد از بلوغ حق خیار فسخ دارد، البته  مشهور فقها حق فسخ برای صغیر بعد از بلوغ قایل نیستند که جای تحقیق و بررسی دارد.

میتوان گفت اذن در ازدواج ولایتی مطلق نبوده بلکه نوع خاصی از ولایت است نکاح دختر باکره بالغ بر ایجاب و قبول زوجین واقع میگرددو اذن پدریاجدپدری جزء ا خیر علت تامه است و تنها به عقد اعتبار می بخشد.

یکی از مسائل که پایه ارزشی واخلاقی دارد وامروز جنبه حقوقی نیز برای خود باز نموده است،احترام به پدر یا جد  پدری در امر ازدواج می باشد نقش خانواده در تامین امنیت وسلامت جامعه از اهمیت زیادی برخورداراست،از این رو اسلام با هدف تامین سلامت وسعادت جامعه شرایطی را برای تشکیل خانواده وانعقاد عقد ازدواج تعیین کرده تا ازاین طریق ضامن سلامت جامعه باشد.یکی از شرایط بر این امر مهم ازدواج،اذن پدر یا جد پدری در نکاح دختر باکره می باشد، برای واکاوی موضوع ابتدا باید مفهوم ومعنی مطالب ذکر شده را مقدم بربررسی آن دانست.

بنابراین ماابتدادر بخش اول به کلیات اذن وبخش دوم به ویژگیهای اذن ودر ادامه در بخش سوم به مفهوم ولایتی که پدر یا جد پدری در نکاح بر باکره اعم از صغیره وکبیره دارند پرداختیم که در خود مباحثی درباره ماهیت اذن پدر به تنهایی وجدپدری جداگانه ودر پایان تعارض اذن آنها می پردازیم.

بخش اول: کلیات اذن

اگر بخواهیم راجع به ماهیت اذن صحبت کنیم ابتدا بهتر است که عمل حقوقی یا اعمال حقوقی را تعریف کنیم عمل حقوقی عبارت است از کارهای ارادی که به منظور اثر حقوقی خاص ایجاد می شود وقانون اثر دلخواه را بر آن بار می کند[1]

برای تفسیر وتحلیل درموردماهیت حقوقی اذن بطور خلاصه می توان گفت دونظریه وجود دارد که ما در ادامه این دومقوله را دنباله می کنیم.

مبحث اول:اذن عمل حقوقی نیست

این نظریه ای است که اذن به خاطر اینکه قائم به مقصد انشاء نمیشود نه جزء ایقاعات محسوب می شود ونه آنرا در ردیف عقودمی آورند،بلکه همانند اقرار و شهادت یک عمل ارادی می باشد،که منشا آثار حقوقی می باشد این گروه براین اعتقاد می باشد که اذن دهنده چیزی را به وجود نمی آوردند بلکه فقط رفع مانع میکند.برای اینکه بهتر مقصود این ها را بفهمیم مثالی دراین ارتباط می آورند که در اینجا آنراذکر می کنیم همسایه نمی تواند به طورمستقل واراده یک طرفه سر تیر خانه خود را برروی دیوار اختصاصی قرار دهد حال اگر صاحب دیوار اذن دهد این مانع برطرف می گردد.

این عده تا بدان جاپیش رفته اند که قائل به این شده اند چون قوام عاریه به اذن می باشد در نتیجه عاریه نمی تواند عقد باشد زیرا در عقد باید دوقصد انشاءمتقابل وجود داشته باشد که یکی از این دو رکن در عاریه وجود ندارد[2]

مبحث دوم:اذن عمل حقوقی می باشد

گروهی دیگر از علما حقوقی براین باورند که اذن عمل حقوقی است ودر تقسیم بندی که از ایقاعات اذنی می آورند.

اینها معتقدند که نفوذایقاعی که برآن اذن برمی خیزد وبر اختیار دیگر میافزاید بامشکلی روبرو نمیشود، پس در این نظرودیدگاه اذن نیاز به قصد واراده اذن دهنده دارد که آنراانشاءکند و با  قبولی طرف حاصل می گردد و دیگر  نیازی به قبول شخص ماذون نمیباشد بنابراین اگر ماذون هم رد کند ولی اذن دهنده براراده خود مبنی برا اذن باقی باشد ماذون می تواند از این اختیار تغویض شده باز هم استفاده کند این اختلاف آرایه این علت است که قانون مدنی ماتصریحی دراین زمینه ندارد که آیا مقنن ما اذن را ایقاع محسوب می کند یا خیر؟

[1] – کاتو زیان،ناصر، مقدمه علم حقوق، ص 279

[2]– جعفر لنگرودی ، محمد جعفر، دایرة المعارف ، حقوق مدنی، تجارت جلدا ص 24-23

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه اختلاف زوجين در خصوص نوع و شرايط عقد نکاح
 • پايان نامه بررسي تطبيقي حقوقي بيماريهاي جديد مسري و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ايران
 • پایان نامه مقايسه احکام خيار عيب در عقد اجاره و نکاح
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122