پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 129 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
طرح مسأله 1
فصل اول مروري بر منابع علمي 5
1-1- مرور تحقیقات تجربي 5
1-1-1- نسل و شكاف نسلي 5
1-1-2- فرهنگ سياسي و ارزشهاي دموكراتيك 7
1-2- مرور آثار نظری 13
1-2-1- جامعهپذيري سياسي 13
1-2-2- دموكراسي و ارزش¬هاي دموكراتيك 15
1-2-3- فرهنگ سياسي22
1-2-4- جامعه مدني29
1-2-5- نسل و شكاف نسلي35
1-2-6- فرهنگ سياسي و شكاف نسلي در ايران38
1-3- نتیجهگیری 43
فصل دوم چارچوب نظري44
2-1- سطوح نظري 44
2-2- تئوري نسلي 44
2-3- فرهنگ سياسي 45
2-3-1- شاخص¬هاي ارزش دموكراتيك 47
فصل سوم روش تحقيق 49
3-1- مقدمه 49
3-2- عملياتي كردن مفاهيم 49
3-3- جامعه آماری و نمونه 55
3-3-1- روش نمونه گيري 56
فصل چهارم تحلیل دادهها 57
آمار توصيفي57
4-2 آمار استنباطي 74
فصل چهارم ـ نتيجه¬گيري 84

 

منابع

آبرکرامبی، نیکلاس و دیگران(1370) فرهنگ جامعه شناسی، ترجمه حسن  پویان، تهران، چاپ نشر، چاپ اول، بهار.

اسكينر، گوئنتين؛ داويد و ديگران (1381) فلسفه سياسي معاصر دولت و جامعه، ترجمه موسي اكرمي، تهران، مركز چاپ و انتشارات صحيفه وزارت امور خارجه.

آل غفور، سيد­محمد­تقي (1375) نقش فرهنگ در ساختار سياسي ايران معاصر، فصل نامه نقدونظر، شماره سوم و چهارم

آلموند گابريل، پاول بيگهام (1375) جامعه پذيري سياسي و فرهنگ سياسي، ترجمه عليرضا طيب، اطلاعات سياسي اقتصادي، سال يازدهم، شماره 56

اينگلهارت، رونالد (1373) تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي، ترجمه مريم وتر، تهران، نشر كوير.

باقري، خسرو (1379) امكان و فرايند تربيت مدني در ايران، مجله روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران، تابستان.

بالس، كريستوفر (1380) ذهنيت نسلي، ترجمه حسين پانسيو، فصلنامه ارغنون، شماره 19.

بديع، برتران (1376) توسعه سياسي، ترجمه احمد نقيب زاده، تهران، نشرقومس.

بشيريه، حسين (1370) “پيش درآمدي بر تاريخ انديشه تساهل سياسي”، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، تهران

بشيريه، حسين(1378)جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران، تهران، نشر علوم نوين.

بوستان، داريوش (1379) بررسي تأثير طبقه اجتماعي بر فرهنگ سياسي افراد بالاي20 سال شهر شيراز، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

بيتهام، ديويد و بويل، كوپن (1376) دموكراسي چيست؟ آشنايي با دموكراسي، ترجمه شهرام نقش تبريزي، تهران، ققنوس.

پاي، لوسين و ديگران (1380) بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي، ترجمه غلامرضا خواجه سروري، تهران، انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي.

پهلوان، چنگيز(1378) فرهنگ شناسي و گفتارهايي در زمينه فرهنگ و تمدن، تهران، انتشارات پيام امروز، چاپ اول.

توكل، محمد، قاضي­نژاد، مريم (1385) شكاف نسلي در رويكردهاي كلان جامعه شناسي، نامۀ علوم اجتماعي، شماره 27، بهار.

توكلي، مهناز (1378) بررسي نظام ارزشي دو نسل دختران (نسل انقلاب) و مادران آنها، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي.

جلالي، محمدرضا(1386) مقومات دموكراسي، انديشه جامعه، شماره 17و18.

جلايي پور، حميدرضا (1381) جامعه شناسي جنبش­هاي اجتماعي، تهران، انتشارات طرح نو.

جلايي پور، حميدرضا (1383) تأملاتي نظري در مورد دموكراسي در ايران كنوني، نامه علوم اجتماعي، شماره 23، صص191-199

چيلكوت، رونالد (1377) نظريه هاي سياست مقايسه اي، ترجمه وحيد بزرگي و عليرضا طيب، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، چاپ اول.

خزايي، طاهره (1380) بررسي تحولات اجتماعي و فرهنگي در طول سه نسل خانواده تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران.

رابرت، دال(1379) دربارۀ دموكراسي، ترجمه حسن فشاركي، تهران، نشر شيرازه.

راش، مايكل(1377) جامعه وسياست، ترجمه منوچهر صبوري، انتشارات سمت، چاپ اول.

ربيعي، علي(1380) جامعه شناسي تحولات ارزشي، نگاهي به رفتار سياسي رأي دهندگان در دوم خرداد1376، فرهنگ وانديشه، شماره 3.

رزاقي، سهراب (1375) مؤلفه هاي فرهنگ سياسي، نقدو نظر، شماره 3و4

رضايي، محمد(1378) بررسي رابطه نگرش اجتماعي با فرهنگ سياسي دانشجويان ساكن مجتمع دانشگاه تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

ساعي، علي(1386) دموكراتيزاسيون در ايران (1285-1382)، تهران، آگاه.

سريع القلم، محمود(1387) فرهنگ سياسي ايران، انتشارات پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي، تهران، چاپ دوم.

شرفي، محمدرضا (1382) مجموعه مقالات گسست نسل­ها، تهران، پژوهشكده علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي.

غلامرضا كاشي، محمدجواد (1385) نظم و روند تحول گفتار دموكراسي در ايران، تهران، گام نو، چاپ اول.

غلامرضاكاشي، محمد­جواد و گودرزي، محسن(1384) نقش شكاف انداز تجربيات نسلي، فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي، سال چهارم، شماره16.

فارسون، سميح و مشايخي، مهرداد (1379) فرهنگ سياسي در جمهوري اسلامي، ترجمه معصومه خالقي، تهران، انتشارات باز.

قاضي نژاد، مريم (1383) نسل ها و ارزش ها و تحليل جامعه شناختي تفاوت گرايش ارزشي نسل جوان و بزرگسال، رساله دكتري، تهران، داشكده علوم اجتماعي.

قوام، عبدالعلي (1379) چالش هاي سياسي، تهران، نشر قومس

كاظمي، علي­اصغر (1376) بحران نوگرايي و فرهنگ سياسي در ايران معاصر، تهران، نشر قومس، چاپ اول.

كديور، محسن (1379) دغدغه هاي حكومت ديني، تهران، نشر ني.

كريمي، محمد (1386) بررسي جامعه شناختي فرهنگ سياسي دانشجويان، پايان نامه كارشناسي ارشد، تهران.

كمالي، علي­اكبر (1374) بررسي مفهوم جامعه پذيري، تهران، مركز چاپ سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول.

كوهن، پرساي (1380) نظريه اجتماعي نوين، ترجمه يوسف نراقي، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ اول.

كوهن، كارل (1371) دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، سمت.

گولد، جوليوس و ويليام، ل. لوكب (1376) فرهنگ علوم اجتماعي، مترجمان باقر پرهام و ديگران، تهران، انتشارات مازيار، چاپ اول.

مانهايم، كارل (1385) دموكراتيك شدن فرهنگ، ترجمه پرويز جلالي، تهران، نشر ني.

معيد فر، سعيد (1383) شكاف نسلي يا گسست فرهنگي، نامه علوم اجتماعي، شماره 24، صص 80-55.

منصور، جهانگير (1379) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358 اصلاحات 1368، تهران، نشر دوران.

مهدي زاده، مهران (1387) بررسي ميزان مشاركت انتخاباتي شهروندان استان كردستان در انتخابات رياست جمهوري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت مدرس.

مهرداد، هرمز (1373) جامعه پذيري سياسي، تهران، انتشارات پاژنگ، چاپ اول.

مور استفن و سينكلر استفن(1376) ديباچه اي بر جامعه شناسي، ترجمه مرتضي ثاقبي فر، تهران، ققنوس.

ميراحمدي، منصور (1388) مقالات نحليل مفهوم آزادي سياسي، مجله علوم سياسي، سال سوم، شماره 12.

ميناوند، محمدقلي (1385) اينترنت و توسعه سياسي: حوزه عمومي در فضاي سيبرنتيك، پژوهش علوم سياسي، بهار و تابستان شماره دوم.

نفيسي، رسول (1379) فرهنگ سياسي وهويت ملي، فصلنامه مطالعات ملي، سال دوم، شماره پنجم.

هانتينگتون، ساموئل (1381) موج سوم دموكراسي در پايان سده بيستم، ترجمه احمد شها، تهران، چاپ سوم.

هلد، ديويد (1378) مدل هاي دموكراسي، ترجمه عباس مخبر، تهران، انتشارات آگاه.

هينس، جف (1381) دين، جهاني شدن و فرهنگ سياسي، ترجمه داوود كياني، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، چاپ اول.

وربا، سيدني (1383) مقايسه فرهنگ سياسي، ترجمه مجيد محمدي، تهران، مركز پژوهش.

وود، ملاني (1999) بررسي ساختار الويت ارزشي سه نسل از آمريكاييهاي ژاپني الاصل، برگرفته از سايت گوگل.

  منابع لاتين

Abbruzzes, Salvatore (1995), Religion AND The post-war Generation in Italy, Chapt post-war Generation and Stablishweup Relation, west view press, 207-223.

Almond G and Verba S (1968) (Principal investigators), The Five Nation Study, Ann Arbor, Michigan, PP. 35- 36.

Almond. G and Verba Sidney (1972) The civic culture. Princeton New Jersey, Priceton University.

Andrew J. Narthan (2007),”Political Culture and Reggie Support in Asia”. Paper for the panel on” Prospects for Political Reform” at the Conference on “The Future of U.S. – China Relations” U.S.C. China Institute. April 20-21.

Balkin, Jack. M, “Digital speech and democratic culture”: A Theory of Expression for The Information Society, Journal of society, P. 36-38.

Becker , Henk. A (1999) “Discontinuous change and Research on Generations”. Avaliable online at Resarch. American Socioological Review, p. 54.

Bengeston, V. I. (1970), The Generation Gap”: A review and typology of social psychological perspective. Youth and Society, 2, p. 7-32.

Bobbio. N, “Democracy and Dictator Ship“. Cambridge Polity press, 1989, P. 144.

Burnell Peter and Calvert Peter (2004), “Civil Society in Democratization. Frank Cass, London. Portland, 2004.

Callum. Mac (1969), “negative and positive freedom”. Philosophical review, vol. 76.

Carter April and Stokes Geoffrey. (2002), Democratic Theory Today, Challenges for the 21st Century. First published in 2002 by polity in association with Blackwell publisher Ltd, p.213-233.

Christopher J. Carman, David C. Barker (2005). State Political culture, primary frontloading, and democratic voice in presidentialnominations: pp. 666-678.

Colman . j. s (1954) “social capital in the creation of human capital” American journal of sociology. P. 98- 102.

Dahl Robert (2000) “Democracy

چكيده

موضوع تحقيق، «بررسي تطبيقي ارزش­هاي دموكراتيك بين­نسلي در شهر ساري» است. امروزه روشنفکران و برخی توده‌های مردم از دموکراسی حمایت می‌کنند. تصور می‌شود رواج فرهنگ سياسي دموكراتيك در ميان شهروندان لازمه ايجاد و تضمين بقاي دموكراسي در جامعه است. فصل اول این پژوهش به بررسي فرهنگ سیاسی دموکراتیک اختصاص یافته است. در قسمت بررسي منابع علمي، علاوه بر موضوع اصلي، به بررسي ديدگاه­ها در مورد موضوعات مرتبط مانند جامعه‌پذيري سياسي، فرهنگ سياسي ايران، دموكراسي و … پرداخته شد. در فصل دوم، ذیل بحث روش­شناسي، روش نمونه‌گيري و فرضيات تشریح شده است. فرهنگ سياسي در اين تحقيق با روش پيمايشي بررسی شده است. افراد جامعه با تجربيات تاريخي جنگ و انقلاب به سه نسل تقسيم شدند. نسل اول، 48 ساله به بالا كه هم تجربه انقلاب و هم جنگ را داشته‌اند. نسل دوم، 34 تا 47 ساله و دارای تجربه مشاركت فعال در جنگ و نسل سوم17 تا 33ساله تجربه­اي از جنگ يا انقلاب نداشته­اند. در اين پژوهش از ديدگاه اينگلهارت درباره‌نقش تجربه‌نسلی در پذيرش ارزش­هاي مادي و فرامادي و به تبع آن ارزش­هاي دموكراتيك فرضيه ساخته شده است. جهت بررسي فرهنگ سياسي از ديدگاه آلموند و وربا در سه بعد شناختي، عاطفي و ارزيابانه استفاده شد. نمونه‌گيري به صورت خوشه­اي در 16 حوزه انتخاب شد و پرسشگران افراد را در بلوك­هاي متفاوت، به صورت كاملا تصادفي انتخاب نمودند. در فصل سوم، يافته­هاي تحقيق، به صورت جداول و نمودار توصيف شده و فرضيات تحقيق با استفاده از آزمون­هاي مناسب، آزمون شده‌اند. یافته­ها‌ی تحقيق بدين قرار است: از لحاظ تمايل به ارزش‌هاي دموكراتيك بين سه نسل تفاوت ديده مي­شود، اما شكاف نسلي فقط بين دو نسل اول و دوم اتفاق افتاده است. ميزان تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك در هر سه نسل بالا بوده است. هر سه نسل ارزيابي نسبتاً ضعيفي از وضعيت رعايت ارزش­هاي دموكراتيك در جامعه داشته‌اند. مهم‌ترين اولويت ارزشي افراد جامعه در همه نسل­ها «رشد اقتصادي» بوده است. دومين اولويت ارزشي كه نسل دوم بيشترين فراواني را در اين مورد داشته است، «آزادي بيان» و سومين اولويت در همه نسل­ها «اشتغال» بوده است. هم­چنين هرچه ميزان آگاهي سياسي افراد بالاتر باشد، دموكرات­تر نيز هستند.

واژه‌هاي كليدي: ارزش دموكراتيك، فرهنگ سياسي، آزادي سياسي، مشاركت سياسي، تساهل سياسي، دموكراسي، نسل.

مقدمه

طرح مسأله

امروزه دموكراسي و ارزش­هاي ‌دموكراتيك مقبوليت جهاني پيدا كرده و ضرورت توجه به اين شيوۀ‌حكومتي، از سوي بسياري از دولت­ها و كشورهاي جهان پذيرفته شده است. از طرف‌ديگر دموکراسی به‌عنوان شاخصي در اندازه­گيري توسعه ‌سياسي شناخته مي­شود و به ‌همين دليل، بيشتر كشورها  مي‌كوشند تا خود را دموکراتیک معرفی کنند.

به طور كل، ارزش­های سیاسی به عنوان بخش مهمی از فرهنگ‌سياسي هر ملت يكي از مهم­ترين عوامل مؤثر در رفتارهاي ‌سياسي آنان است و سرنوشت حكومت و ملت نيز با همين عوامل پيوند ‌ناگسستني دارد. جهت رسيدن به توسعه سياسي، توجه به فرهنگ سياسي بسيار ضروري به نظر مي­رسد و اهميت آن زماني بيشتر مي­شود كه بدانيم فرهنگ سياسي سنتي در ايران به شكلي متفاوت با فرهنگ سياسي مدرن در ذهن افراد رسوب پيدا كرده و گاهي حتي با آن در تعارض مي­باشد. جهت روشن كردن اين موضوع و شناخت عوامل مؤثر بر آن، بهترين روش، بررسي فرهنگ سياسي در بين نسل­هاي متفاوت جامعه مي­باشد. در ضمن بررسی بین­‌نسلی ارزش­های فرهنگ سیاسی می­تواند شاخص مهمی درخصوص تغییرات اجتماعی جامعه در اختیار علوم اجتماعی قرار دهد.

با كمي تأمل در تاريخ ايران مي­توان ملاحظه نمود كه عليرغم اين كه گهگاه برخی زمينه­هاي عيني و نهادي فعاليت‌هاي مدني و سياسي مدرن فراهم مي­گردد، لیکن ظاهرا عدم تثبيت و دروني شدن فرهنگ ‌سياسي مدرن و ارزش­های دموکراتیک در بين مردم سبب مي­شود كه عملاً اين نهادها به اهداف خود دست پیدا نکنند و براي هميشه شعارگونه در بيانات سياسي باقي بماند. در حقيقت، بحث دموكراسي و دموكراتيزاسيون در ايران سابقه­اي يكصد ساله دارد و اولين دغدغه­هاي آن به انقلاب مشروطيت مي‌رسد، دومين مقطع زماني، دوره نهضت ملي با روي كار آمدن مصدق، سومين مقطع زماني با پيروزي انقلاب كه با تدوين قانون اساسي و متمم آن، خيزي براي محقق ساختن ارزش­هاي دموكراتيك برداشته شد ولي هرگز به شكل نهادي و پايا در نيامد و آخرين مقطع زماني بعد از دوم خرداد 1376 كه با روي كار آمدن محمد خاتمي در منصب رياست جمهوري با مسلط نمودن گفتمان دموكراتيك، افكار عمومي را به خود جلب نمود، اما با همه اين اوصاف، ظاهرا تاكنون ارزش­هاي دموكراتيك در بين اقشار جامعه دروني نشده است. مع‌الوصف، مي­توان گفت كه تنها مشكلات نهادي يا ساختاري در عدم استقرار دموكراسي اثرگذار نیست، بلكه متغير فرهنگي نیز از اهميت زيادي برخوردار است.

فرهنگ شكل دهنده بستري است كه سياست در چهارچوب آن رخ مي­دهد و لزوم توجه به ارزش­ها و نگرش­هاي سياسي، براي درك پديده­هاي سياسي به ويژه شكل گيري دموكراسي پايدار مورد تأكيد قرار مي­گيرد و به عنوان يك ابزار مفهومي شناخته مي­شود، كه بر اساس آن مي­توان رفتار و كنش سياسي افراد جامعه را پيش­بيني نمود.

در حال حاضر با توجه به گسترش رسانه­ها و پيشرفت تكنوژيكي آن وتبليغات جهاني، سطح آگاهي و اطلاعات افراد ارتقا يافته و دموكراسي به عنوان يك شيوه حكومتي، مقبوليت جهاني يافته است، در جوامع جهان سوم كه در مرحله گذار از سنتي به مدرنيته قرار دارد، ممكن است تغيير فرهنگ سياسي افراد جامعه به صورت يكپارچه و هماهنگ شكل نگرفته و گروهي با فرهنگ سياسي غير­دموكرات هنوز نتوانسته باشند، ارزش­هاي سياسي سنتي كه به شكلي عميق، در آن­ها دروني شده را تغيير دهند و بدين­صورت تفاوت ارزش­ها و نگرش­ها در اينگونه جوامع امري طبيعي محسوب شده و برقراري دموكراسي پايا، نياز به زماني طولاني­تر خواهد داشت، با توجه به اين كه دامنه فرهنگ ‌سياسي بسيار گسترده است و امكان مطالعه همه ابعاد آن در یک تحقیق ناممكن به نظر مي­رسد، بررسی ارزش­هاي ‌دموكراتيك در این تحقیق به ‌عنوان يكي از مؤلفه­هاي فرهنگ ‌سياسي انتخاب شده است. چرا كه تحقق دموکراسی شرایطی دارد که یکی از آن­ها داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک است و داشتن فرهنگ ‌سیاسی دموکراتیک منوط به ‌وجود ارزش‌­های ‌سیاسی‌دموکراتیک در بین مردم جامعه است. اما در خصوص چگونگي دسته­بندي نسل­ها، هيچ توافقي بين انديشمندان بر سر دسته­بندي آن وجود ندارد. از نظر مانهايم و همفكران وي اواخر نوجواني و اوايل جواني در حدود 17 سالگي، در واقع سال­هاي شكل­­گيري اصلي هستند كه طي آن، ديدگاه­هاي فردي مجزا و متمايز دربارۀ سياست و جامعه در سطح وسيعي شكل مي­گيرد تجربيات متفاوت افراد از وقايع مهم تاريخي مانند جنگ­ها و انقلاب با عث مي­شود در يك فضاي متفاوت قرار گيرد كه تفاسير او از دنيا و مسائل مختلف آن به شكلي متفاوت از ساير  نسل­ها باشد )اسكات و شومن، 1992، ص.361. مارشال، 1999، ص. 199 به نقل از توكل ، 1385، 103).

با توجه به اين كه ايران نيز درطول چند دهه گذشته درگير وقايع مهمي مانند انقلاب و جنگ بوده است، به همين دليل دسته‌بندي نسل­ها در اين پژوهش بر اساس ديدگاه مانهايم انجام شده است.در اين پژوهش ترغيب شده­ايم تا اثرات اين وقايع را در كنار ساير متغيرها در نسل­ها بررسی کنیم. در ضمن، با توجه به اين كه سن ورود رسمي افراد در فعاليت­هاي سياسي   (رأي دادن) از حدود 17 سالگي است، جامعه آماري ما نيز از اين سن شروع مي­شود.

با وجود آنكه ارزش­ها جهت­دهنده و استانداردهاي رفتارند و موجبات انسجام و يكپارچگي جوامع را فراهم مي­كند، از سويي ديگر ارزش­هاي متفاوت نسل­ها باعث فاصله افتادن بين آن‌ها مي­شود. تجربه هر نسل، گونه­هاي مختلف اجتماعي شدن و مجاري مختلف جامعه‌پذيري، به ويژه در دهه‌هاي اخير كه رسانه‌هاي فراملي افراد به خصوص اقشار جوان را احاطه نموده، جهان ذهني و افق‌هاي آينده آنها را رقم مي­زند. بعد از انقلاب، جنگ يا دگرگوني­هاي عمده سياسي – اجتماعي، هر گروه سني، تجربه­اي خاص از جهان پيرامون خود دارد كه او را از ساير نسل­ها جدا مي­كند. اين پديده اجتماعي زماني به صورت يك مسأله اجتماعي شناخته مي­شود كه از حد تعادل خارج شود و در اين صورت ذهن افراد متخصص را به خود جلب مي­نمايد. با توجه به ضرورت و اهميت رواج ارزش­هاي دموكراتيك در فرهنگ سياسي نسل‌هاي متفاوت جامعه، به عنوان شاخصي در تقويت دموكراسي و توسعه سياسي، محقق با انجام اين پژوهش در پي دستيابي به پاسخ اين سؤال است که آيا ميزان رواج ارزش­های دموکراتیک در بين سه نسل از جامعه ایران متفاوت است؟  در اين جا لازم است كه مروري اجمالي بر كل پايان نامه داشته باشيم:

فصل اول پژوهش، به مرور ادبيات تحقيق اختصاص يافته كه در دو قسمت به بررسي آثار تجربي و  مباني نظري در مورد موضوع پژوهش پرداخته شد. در بررسي آثار تجربي، ابتدا مروري بر آثار تجربي مربوط به نسل و شكاف نسلي صورت گرفته و سپس به مرور آثار تجربي در مورد فرهنگ سياسي و ارزش­هاي دموكراتيك اختصاص يافت، در بررسي مباني نظري،     ديدگاه­هاي انديشمندان در مورد ارزش­ دموكراتيك و موضوعات مرتبط با آن مانند: جامعه­پذيري سياسي، فرهنگ سياسي، دموكراسي، نسل و شكاف نسلي و فرهنگ سياسي و شكاف نسلي در ايران، مورد مداقه و بررسي قرار گرفت. در فصل دوم كه مربوط به چارچوب ­نظري مي‌باشد، به بيان ديدگاه­هايي اختصاص يافته كه پژوهش حاضر بر اساس همان ديدگاه­ها و در چهارچوب همان مباني انجام شده است. در اين پژوهش با توجه به موضوع آن در بررسي نسلي از ديدگاه اينگلهارت مبني بر ارتباط ارزش­هاي فرامادي و ارزش دموكراتيك و شكاف نسلي استفاده شده است. هم­چنين، برای تعریف فرهنگ سیاسی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های آن بر دیدگاه نظری آلموند و وربا درباره فرهنگ سیاسی تکیه می‌کند. آلموند و وربا فرهنگ سیاسی را بر اساس وجوه شناختی، عاطفی و ارزیابانه ذهنیت‌های مردم درباره نظام، فرایند و خروجی‌های نظام سیاسی تعریف کرده‌اند. فصل سوم كه به روش تحقيق اختصاص يافته، جهت دستيابي به ميزان رواج ارزش­ها و فرهنگ دموكراتيك بين نسلي، با توجه به حساسيت و اهميت موضوع از روش پيمايشي[1] استفاده شد تا بتوانيم به صورت مستقيم با افراد جامعه ارتباط برقرار نموده و از ديدگاه­ها و نگرش آنها در مورد موضوعات مختلف سياسي، بدون ابهام مطلع گرديم. بدين جهت لازم شد تا از پرسشگران ماهر و با تجربه استفاده شود تا به نتايج حقيقي و درست دست يابيم.

در اين تحقيق پس از تعيين متغيرهاي اصلي پژوهش، از مفاهيم مربوطه تعريف نظري و عملياتي به‌عمل آمده است. پس از تعيين گويه‌هاي هر مفهوم و آزمون مقدماتي پرسش‌نامه، با استفاده از آزمون آلفاي كرونباخ[2] روايي طیف‌های مورد استفاده مورد سنجش قرار گرفته و معناداري آنها آزمون شده است. پس از جمع‌آوري داده‌ها و ورود آنها به رايانه، با استفاده از برنامه SPSS و تحليل ‌هاي آماري مربوطه رابطه متغيرهاي اصلي پژوهش مورد بررسي و آزمون قرار گرفته‌اند.

با استفاده از فرمول نمونه‌گيري  با 04/0درصد خطا تعداد نمونه 380 نفر تعيين شد. افراد نمونه نيز بر حسب حوزه و بلوك به روش تصادفي انتخاب شده­اند.

فصل چهارم كه به تحليل داده­ها اختصاص دارد، ابتدا به توصيف اطلاعات و تشريح آنها با استفاده از جدول و نمودار پرداخته شده و سپس در قسمت آمار استنباطي به آزمون فرضيات با استفاده از روش­هاي آزموني مناسب پرداخته شد. بر اساس نتايج بدست آمده فرضيه اول و دوم، مبني بر تفاوت نسل­ها در پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك پذيرفته شد. بر اساس آزمون كي دو مشخص گرديد كه تفاوت نسلي بين نسل اول (47 سال به بالا) و نسل دوم (34 تا 47 سال) معني­دار است. فرضيه سوم، در خصوص ارتباط مستقيم پذيرش ارزش­هاي فرامادي و ارزش­هاي دموكراتيك­، با استفاده از آزمون پيرسون  تاييد نشد. فرضيه چهارم مبني بر ارتباط بين تحصيلات، جنس، هزينه خانوار با پذيرش ارزش­هاي دموكراتيك مشخص شد كه هرچه ميزان تحصيلات بالاتر باشد، تمايل به ارزش­هاي دموكراتيك بيشتر است. هم­چنين مردان نسبت به زنان تمايل بيشتري به ارزش­هاي دموكراتيك دارند ولي بين ميزان هزينه خانوار و پذيرش ارزش دموكراتيك رابطه­اي وجود ندارد. بر اساس فرضيه پنجم تأييد شد كه هرچه آگاهي سياسي افراد بالاتر باشد، ميزان پذيرش ارزش دموكراتيك بيشتر است.

فصل اول. مروري بر منابع علمي

در این فصل ذیل دو بخش، برخی ادبیات تجربی و مجموعه‌ای از مهم‌ترین آثار نظری درباره فرهنگ سیاسی، ارزش‌های دموکراتیک و مقوله شکاف نسلی را بررسی می‌کنیم.

1-1- مرور تحقیقات تجربي

1-1-1- نسل و شكاف نسلي

کاشی و گودرزی جامعه ایران بعد از انقلاب را به پنج نسل بدون خاطره از جنگ و انقلاب، داراي خاطره از جنگ و انقلاب، نسل جنگ، نسل جنگ و انقلاب، قبل از جنگ و انقلاب تقسیم کرده و معتقدند هر چه از سنين جواني به بزرگسالي نزديك مي­شويم، الگوي رفتاري تابع ضوابط عام و كلي است. در مورد ارزش­هاي اخلاقي موجود در جامعه، نسل جوان پس از جنگ به ويژه نسل داراي خاطره از جنگ بيش از ساير نسل­ها بدبين هستند و نسل جنگ و انقلاب خوش­بين­ترين نسل­ها بوده­اند. در زمينه دين و سياست هرچه بر تحصيلات افراد افزوده مي­شد از تعلق مذهبي كاسته شده و تمايل به مسائل سياسي بيشتر  مي­شود (کاشی و گودرزی، 1384).

يكي ديگر از مطالعات تجربي در زمينه نسل­ها و ارزش­ها، پژوهشي است كه توكلي بر اساس ديدگاه نسلي اينگلهارت در چهارچوب نظام ارزشي بين دو نسل انجام داده است، يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد كه شكاف ‌نسلي ميان مادران و دختران وجود ندارد و تفاوت­هاي مشاهده شده معني‌دار نمي­باشد. تفاوت­هاي ارزشي دو نسل بيشتر در ارزش­هاي ‌معنوي و مذهبي مي­باشد و بالعكس، در ارزش­هاي مادي اين دو نسل، شباهت بيشتري را نشان مي­دهد (توکلی، 1378).

تحقيق ديگري كه در اين زمينه انجام شده است، بررسي تحولات فرهنگي اجتماعي در طول سه نسل خانواده تهراني (با تأكيد بر مقايسه مراسم آداب و كاركرد‌هاي اجتماعي) طاهره خزائي مي‌باشد. يافته­هاي اين تحقيق نشان مي­دهد كه، خانواده در اجراي آداب ‌و ‌رسوم ازدواج توانسته است كاركردهاي خود را حفظ كند و آن­ها را پايدار كند و به نسل­هاي بعدي منتقل كند. در نهايت، با اين كه خانواده­هاي تهراني در حال ‌گذار از خانواده سنتي به مدرن مي­باشد؛ اما با خانواده­هاي هسته­اي غرب متفاوت است و هنوز بسياري از كاركرد و سنت‌­هاي خود را از دست نداده است (خزائی،1380).

مريم قاضي­نژاد، در پي شناخت و تحليل پديده تفاوت يا شكاف نسل­ها در بعد ارزش­‌ها بوده است. هدف اصلي اين پژوهش شناخت درجة اهميت و اعتبار تحولات ارزشي در ميان سه نسل، بعد از انقلاب (29-15سال)، نسل انقلاب (45-30سال) و قبل از انقلاب (65-46سال) و شناسايي تفاوت­هاي معني­داري ارزشي در بين سه نسل به صورت مقطعي بوده است. داده­هاي به دست­آمده گوياي آن است كه هر چند برخي شباهت­هاي ارزشي مرتبط با سطوح ‌اجتماعي و ملي مانند نظم و امنيت، همكاري و توسعه و… در سه نسل وجود دارد، اما از لحاظ جهت­گيري­‌هاي ارزشي فرد­گرايانه و مجموعه ارزش­هاي ابزاري و شيوه­هاي رسيدن به غايات ارزشي، بين سه نسل ‌‌‌‌و ‌عمدتاً بين نسل سوم (جوان) و نسل دوم تفاوت جدي و معني­داري وجود دارد ولي اين تفاوت­ها به حدي بزرگ نيست كه از آن به شكاف يا گسست ­نسلي تعبير نمود (قاضي‌نژاد،1383).

معيدفر در بررسي تطبيقي تحول ارزش­ها و نگرش­ها، از داده هاي طرح ملي دو سال 1382 و 1379 استفاده نمود و نتايج پژوهش نشان داده كه در هر سه حوزۀ ارزش­هاي ديني ، سياسي، اجتماعي ، جوانان  و بزرگسالان از جنبه اعتقادي و باورهاي ديني، نگرش نسبت به رابطه دين و سياست و مسائل اجتماعي تفاوتي وجود ندارد و يا تفاوت اندك است. اما از لحاظ پاي­بندي به مناسك ديني و تساهل به دين و مذهبي بودن و خود و آينده دين با نسل بزرگسال متفاوت است و از لحاظ تعلق به جامعه و نگرش بدبينانه به حكومت و وضع موجود و اعتماد اجتماعي تفاوت زيادي با بزرگسالان نشان مي­دهد و بعضاً در طي زمان افزايش يافته است و اين تغييرات را نمي­توان به فرضيۀ چرخه زندگي ناشي از شرايط سني مرتبط دانست. در حقيقت از سال 1379 تا 1382 ما با پديده گسست فرهنگي مواجهيم نه شكاف نسلي. (معيدفر،1383).

ملاني­وود در سال 1999 در يك پيمايش به بررسي ساختار و اولويت­ها‌ي ارزشي سه نسل از آمريكاييان ژاپني­الاصل پرداخت. اين پيمايش از طريق پرسشنامه (پستي) بر روي نمونه­اي 1271 نفري از ژاپني­هاي نسل دوم، سوم، چهارم مهاجر به آمريكا صورت گرفت و هدف آن تعيين ميزان و ماهيت تغيير تفاوت ارزش­ها در سه نسل و تست تئوري و مقياس نظام ارزش­ها شوارتز از نظر قابليت آن در نشان‌دادن تفاوت­هاي ارزشي در سطح يك جامعه معين و ميان نسل­هاي مختلف آن بوده ‌است. مهم‌ترين نتيجه­ي بدست آمده از اين پژوهش آن است كه بيشترين تغيير ‌ارزشي در نسل‌دوم رخ داده و‌ديگر اين‌كه اولويت­هاي ارزشي به شيوه سيستماتيك طي اين نسل­ها تغيير كرده؛ اما نه به قدر مورد ‌انتظار؛ بنابراين تئوري ساختار عام نظام ارزش­هاي شوارتز در نسل سوم وچهارم رد مي­شود (ملاني وود، 1999).

[1]. Social survey

1. Cronbach

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مسئله‌ي فيض از ديدگاه ابن‌سينا و صدرالمتالهين
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122