پايان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 171 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ايران با كنوانسيون ژنو بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده
مقدمه    1
1-کلیات        3
1-1-پیشینه        3
1-2- تعاریف    5
1-2-1- تعریف برات    5
1-2-2-تعریف سفته        7
1-2-3-تعریف چک    9
1-3-تعريف اعتراض        10
1-3-1- تعریف اعتراض در برات    11
1-3-2-  تعریف اعتراض در سفته    13
1-3-3- تعریف اعتراض در چک        15
1-4-ویژگی اسناد تجاری    17
1-4-1- وصف تجريدي        19
1-4-2-وصف تنجیزی    21
1-4-3-  وصف شکلی    22
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری            25
1-4-5-مسئولیت  تضامنی    28
1-5-سر رسید         30
1-5-1- سر رسید در برات و سفته    30
1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )        30
1-5-1-2-به وعده از رؤیت    32
1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات    33
1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید    33
1-5-2-سر رسید در چک    35
1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)    35
1-5-2-2- روز معین        36
2-انواع اعتراض وشرايط آن            37
2-1- انواع اعتراض    37
2-1-1-انواع اعتراض در برات    37
2-1-1-1- اعتراض نكول    38
2-1-1-1-1-امتناع از قبولي نكول        39
2-1-1-1-2-عدم قبولی      41
2-1-1-1-3-قبولي مشروط            43
2-1-1-1-4 -ورشكستگي-فوت    44
2-1-1-2-اعتراض عدم تاديه(عدم پرداخت)    46
2-1-2-اعتراض درسفته    49
2-1-3- اعتراض در چك    51
2-2-شرايط اعتراض    53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض    54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات            54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته            59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك        60
2-2-2-شكل اعتراض    62
2-2-2-1- شكل اعتراض در برات        62
2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته        65
2-2-2-3- شكل اعتراض درچك        67
2-2-3-مكان اعتراض    69
2-2-3-1-مكان اعتراض در برات         69
2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته        71
2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك    71
2-2-4-مهلت اعتراض        72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات    72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته    74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك        75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه            78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات    78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته        79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك        79
2-2-6-تشريفات ثبت اعتراض    80
2-2-6-1- تشريفات ثبت اعتراض در برات        80
2-2-6-2- تشريفات ثبت اعتراض در سفته        81
2-2-6-3- تشريفات ثبت اعتراض درچك        81
2-2-7-ابلاغ اعتراض    82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات    82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته    82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك    83
3-آثار اعتراض    85
3-1-آثار اعتراض نكول در برات        85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولين برات بعد از تقاضای دارنده برات      86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار    در صورت ندادن ضامن    89
3-1-3-مسئوليت تضامني مسئولين برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعي     90
3-2-آثار عدم تأديه در برات،سفته و چك    92
3-2-1-مسئوليت تضامني امضاءكنندگان    92
3-2-1-1-مسئوليت صادر كنندگان        93
3-2-1-1-1-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان برات        93
3-2-1-1-2-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته    96
3-2-1-1-3-مسئوليت صادر كننده یا صادرکنندگان چك    98
3-2-1-2-مسئوليت ظهرنويس یا ظهرنويسان    100
3-2-1-3-مسئوليت ضامن یا ضامنین                   104
3-2-2-رجوع به مسئولين اسناد تجاری    106
3-2-2-1-رجوع به مسئولين بدون طرح دعوا        106
3-2-2-2- رجوع به مسئولين از طريق اقامه دعوا    109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث    117
نتيجه گيري     121
پيشنهاد    124
منابع    125
ضمائم    128

فهرست منابع

الف منابع فارسی

1-کتب

اباذری ، منصور ، 1389 ، جرائم چک ، سفته و برات ، انتشارات زیتون ، چاپ دوم ، تهران

اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد اول ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

3- اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد دوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

4-اسكيني،ربيعا،1385حقوق تجارت ،جلد سوم ، انتشارات سمت ،چا‍پ هشتم ،تهران

5-امامی،سیّدحسن،1381،حقوق مدنی،انتشارات اسلامیه،چاپ بیست و دوم،تهران

6- بهرامی،بهرام،1378،حقوق تجارت کاربردی،انتشارات نگاه بینه،چاپ نگاه بینه،تهران

7- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1380،ترمينولوژي حقوق ،انتشارات گنج دانش ،جاپ يازدهم ،تهران

8- جعفري لنگرودي، محمدجعفر،1363،ارث،انتشارات گنج دانش ، تهران

9- حسني،حسن،1385حقوق تجارت ، انتشارات نشرميزان، چاپ پنجم، تهران

10- حياتي ، علي عباس،1390، آيين دادرسي مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات بنياد حقوقي ميزان ،چاپ اول ،تهران

11-راشدي اشرفي،عليرضا،1386، حقوق تجارت ، انتشارات شركت چاپ ونشر بازرگاني، چاپ ششم،تهران

12-رسائي نيا ، ناصر،1388 ، كليات حقوق بازرگاني ، انتشارات دريچه ، چاپ نهم، تهران

13- ستوده تهراني،حسن، 1380،حقوق تجارت ،جلد دوم، نشر دادگستر ،چاپ چهارم ، تهران

14-ستوده تهراني،حسن، 1380،حقوق تجارت ،جلدسوم، نشر دادگستر ،چاپ چهارم ، تهران

15- شمس،عبدالله، 1385 ، آيين دادرسي مدني،جلد نخست، انتشارات دراك، چاپ دوازدهم،تهران

16- شمس،عبدالله،1385،  آيين دادرسي مدني،جلددوم، انتشارات دراك چاپ يازدهم ،تهران

17- شمس،عبدالله،1386، آيين دادرسي مدني،جلدسوم، انتشارات دراك، چاپ نهم ،تهران

18- شهيدي، مهدي 1387،ارث، انتشارات مجد، چاپ هفتم ، تهران

19- صقری،محّمد،1386،ورشکستگی،انتشارات شرکت سهامی انتشار،چاپ اول،تهران

20- صقری،محّمد،1387 ، اسناد ، انتشارات شرکت سهامی انتشار ، چاپ دوم ، تهران

21- عبادی ، محمد علی ، 1389 ، حقوق تجارت ، انتشارت گنج دانش ، چاپ سی و یکم ، تهران

22- عرفاني ،محمود، 1389 ، حقوق تجارت، جلد اول ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،تهران

23- عرفاني ،محمود، 1389 ، حقوق تجارت،اسناد تجاري جلد سوم ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم ،تهران

24- عرفاني، محمود، 1388 ، حقوق تجارتطبیقی ، انتشارات جنگل جاودانه ،چاپ دوم،تهران

25- عميد ، حسن ،1389، فرهنگ فارسي ، انتشارات مجيد، چاپ اول، تهران

26- فرحناكيان،فرشيد ،1389 ، قانون تجارت در نظم حقوق كنوني ، انتشارات بنياد حقوقي ميزان، چاپ سوم ، تهران

27- فولادي ،محمدرضا ،1387 ،مختصرحقوق تجارت، انتشارات ادبستان، چاپ دوم،تهران

28– قربانی،فرج الّله،1387،ارا وحدت رویه دیوانعالی کشور،انتشارات اتحّاد،چاپ ششم،تهران

29-کاتبی،حسینقلی،1365،حقوق تجارت،کتابخانه گنج دانش،چاپ دوازدهم،تهران

30-كاتوزيان ، ناصر،1383،قانون مدني در نظم حقوق كنوني، انتشارات نشر ميزان، چاپ نهم ،تهران

31-كاتوزيان ، ناصر، 1379 ، اعمال حقوقی ، انتشارت بهمن ، چاپ هفتم ، تهران

32-کاظمی ، رضا ، 1390 ، چک و سفته ، انتشارات اندیشه عصر ، چاپ اول ، تهران

33-كاوياني،دكتركورش،1389 ،حقوق اسناد تجاري ، انتشارات ميران ،چاپ سوم،تهران

34-معين ، محمد، 1387 ، فرهنگ فارسي، انتشارات سرايش، چاپ يازدهم، تهران

35- مهمان نواز،روح الّله،1390، حقوق تجارت، جلدسوم، انتشارات مجد،چاپ اول،تهران

2- پایان نامه

حیدری،اکبر ، 1376، مسئولیت امضاء کنندگان اسناد تجاری از دیدگاه قوانین و فقه اسلامی ، دانشگاه امام صادق (ع)

3-مقالات

صقری ، محمد ، تأملی در نظام حقوقی سفته

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک)  دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص  قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد  مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک)  می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه  را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی  انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک  مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسيون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

کلید واژه : چک، سفته، برات، اعتراض، کنوانسیون ژنو.

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلي  کشورها و چه در سطح بین المللی  مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از اين اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بين اشخاص  اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون  ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون  ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو  نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولين اين اسناد  می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده يا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و ساير امتيازات قانوني منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن  بيان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفي پرداخت يا عدم پرداخت وجه سند است كه تكاليف بعدي دارنده سند را مشخص مي نمايد چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگرديد دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در اين در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهميت اعتراض و آثار آن براي دارنده هم در قانون تجارت ايران و هم در كنوانسيون هاي ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلي با مقررات كنوانسيون ممكن است يكسان نباشد و از طرفي با پيشرفت روابط جوامع بشري در مبادلات اقتصادي با يكديگر و استفاد از اين اسناد به عنوان مهم ترين وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاري وقتي كه با عدم وصول وجه سند به عبارتي عدم پرداخت يا عدم قبولي مواجه مي شود تكاليف خود را دانسته  و تا بتواند به آن عمل كند.

الف : اهداف پژوهش

1-چگونگی انجام اعتراض در صورت عدم وصول وجه سفته، چک و برات توسط دارنده آن.

2-آشنایی با آثار اعتراض نکول و اعتراض عدم تأدیه برای دارندگان اسناد تجاری خاص.

ب: سئوالات اصلی

1- آيا در صورت عدم كارسازي وجه برات، سفته و چك اعتراض دارنده ضرورت دارد؟

2- آيا دراعتراض مذبور داراي آثار حقوقي مي باشد؟

3- آيا احكام و آثار اعتراض نسبت به اسناد تجاري در حقوق ايران با كنوانسيون ژنو يكسان است ؟

ج: فرضیات مبنایی پژوهش

1- با توجه به تشریفات قانونی مربوط به اسناد تجاری در قانون تجارت که برای معترضی که اعتراض خود را در موعد مقرر انجام می دهد امتیازاتی را در نظر گرفته، اعتراض الزامی می باشد.

2- اعتراض يك عمل حقوقي بوده و هر عمل حقوقي براي طرفين آن عمل داراي آثاري مي باشد. در مورد آثار  اعتراض مي توان گفت كه اين آثار در قانون تجارت به صورت تصريحي بيان و قانون گذار سعي براين داشته است كه دارنده سند را از حقوق خود به عنوان دارنده يك سند تجاري خاص آگاه ساخته است.

3- چون وضع مقررات داخلي در هر كشور براي حفظ نظم جامعه بوده ودر عرصه بين المللي هدف از وضع قوانين يكسان سازي قواعد حقوقي در ارتباط اشخاص و كشورها با يكديگر مي باشد لذا اعتراض نسبت به اين اسناد در حقوق ايران با كنوانسيون ژنو يكسان نيست.

روش پژوهش

روش پژوهش به صورت توصيفي، تحليلي بوده كه با مراجعه به منابع نوشتاري اعم از كتابهاي مربوطه، سايت هاي اينترنتي، مقالات، پايان نامه و رويه قضايي انجام پذيرفته است.

1-کلیات

1-1-پیشینه تاریخی          

قدیمی ترین اسناد تجاري بدست آمده مربوط به  تمدن های قبل از میلاد می باشد.  «در سالهاي 1360- 1850 قبل از ميلاد مسيح اوّلين سلسله حمورابي روي كار آمد. اسناد قانوني حمورابي و قوانين تجارت بابل، جزء قديمي ترين اسناد  بدست آمده است. در اين قوانين راجع به وام يا بهره، امانت، شركت و حق العمل كاري، مقرّراتي به چشم مي خورد.» (بهرامي ،1387 :31 )

«پس از آن كه بابل به دست ايرانيان فتح شد، قوانين تجارت و ساير قوانين كه بابلي ها از آن نتيجه خوبي گرفته بودند، مورد استفاده قرار گرفت.»(عرفاني،1388 :3)

قرآن كريم نيز كه بزرگترين سند اسلامي محسوب مي گردد، در آيات متفاوت نوشتن و نوشته را به عنوان سند مورد تأكيد قرار داده است. در خصوص تنطيم سند بين متعاملين، خداوند متعال در آيه 282 سوره بقره چنين فرموده اند:

« يا ایها الذین آمنو اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوه»«اي اهل ايمان هر گاه در مقام داد و ستد، قرض، وثيقه و امثال آن بر مي آئيد بايد آن را بنويسيد.»

«در ايران نيز صرف نظر از شكوفايي دوران باستان، از عصر ملك شاه سلجوقی، اسناد مالكيت وسيله اثبات دعاوي در دادگاه بود. » (صقري ،1387 :16 )

اما اوّلين دادگاه هاي تجاري را در قرون وسطي مي توان رد يابي كرد و پيدايش برات را مي توان به اين دوره انتساب داد. در اين دوره سه سيستم حقوقي متفاوت براي برات ايجاد شد :

1-سيستم لاتين   2-سيستم ژرمن      3-سيستم آنگلوساكسون

سيستم حقوقي فرانسه از لاتين اقتباس شده بود و « اوّلین قانون درباره حقوق تجارت در فرانسه به فرمان لوئی چهاردهم در سال 1673 وضع شد و بعداً در زمان ناپلئون اول تکمیل گردید . » (خسروی ، 1387 : 9 )

حقوق آلمان نيز تأثير به سزايي بر سند تجاري (برات ) داشته است. آلمان در اواسط قرن 19 ميلادي شكل مشخصي براي

سند پيش بيني نمود. از آن جايي كه قوانين مختلفي در خصوص برات وجود داشت اولين بار كشورهاي اسكانديناوي در سال 1880 قوانين متّحد الشكلي در مورد برات و سفته وضع كردند و متعاقب آن كنفرانس هاي متعدّدي براي متّحدالشكل كردن اين سند در سطح بين المللي صورت پذيرفته است .

در سال 1910 و1912 كنفرانسي در لاهه برگزار گرديد. اين كنفرانس به دليل شروع جنگ جهاني اول ديگر برگزار نشد و در نتيجه اهداف اين كنفرانس، تحقق نيافت تا اين كه در 7 فوريه 1930 كنفرانسي در ژنو تشكيل شد. نتیجه آن تصویب كنوانسيون مشتمل بر سه قرار داد است :

اوّلين قرار داد «كنوانسيون راجع به قانون متّحد الشكل مربوط به بروات و سفته است.

قرارداد دوّم كنوانسيون ژنو به «كنوانسيون راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در باب برات و سفته موسوم است.

سوّمين قرارداد ژنو «كنوانسيون راجع به حق تمبر بروات و سفته ها است. » ( ستوده ، 1380 : 14 )

يك سال بعد يعني 19 مارس 1931 ، 26 دولت تعهد كردند كه سه قرارداد ديگر يكي مربوط به چك و ديگري مربوط به حق تمبر بر روي چك و سومي براي رفع تعارضي كه در تغيير قوانين راجع به چك پيش آيد امضاء نمايند.

اما كنوانسيون ژنو نتوانست مشكلات اسناد تجاري (برات – سفته) را به نحو احسن در سطح بين المللي حل نمايد و در نتيجه كميسيون سازمان ملل متّحد براي حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال )در صدد بر آمد يك رژيم حقوقي فراملي، صرفاً درباره برات ها و سفته هايي كه جنبه بين المللي دارند تأسيس نمايد. اين كميسيون اوّلين بار در سال 1972 موفّق به تدوين يك طرح مقدماتي در زمينه برات و سفته بين المللي شد و سرانجام اين طرح در نهم دسامبر 1988 در وين به تصويب رسيد. (ستوده ، 1380 : 17 )

«اوّلين مقررات موضوعه مربوط به تجارت، مقرّراتی تحت عنوان قبول و نکول برات تجارتی  در 29 ثور 1289 قمری در ایران  تصويب گرديد. امّا اوّلین قانون تجارت ایران، قانون تجارت مصوب سالهاي 1303 و 1304 شمسی است که مرکّب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای 387 ماده بود. که در این قانون اسناد تجارتی تابع قواعد مخصوص شد. در سیزده اردیبهشت ماه سال 1311 قانون تجارت دیگری در 600 ماده به تصویب رسید.  در این قانون باب مخصوصي به مقرّرات مربوط به برات ، سفته و چك اختصاص داده شد.» ( حسنی ، 1385 : 36 )

« مقرّرات چک در ایران از ماده 310 تا ماده 317 قانون تجارت (مصوب 13 اردیبهشت 1311 ه . ش ) پیش بینی شده است. متعاقباً قانون مجازات عمومی در ماده 238 مکرر خود (مصوب 8 مرداد ماه 1312 ) در فصل مربوط به کلاهبرداری صدور چک بلامحل را به طور مستقل، جرم قلمداد نموده، ضمناً در 19 مهر ماه 1331 و 27 آبان 1331 قوانینی به ترتیب در مورد چک های تضمین شده و چک بدون محل به تصویب رسید. قانون چک بلا محل مصوب 22 تیرماه 1337، اعتبار چک را به گونه صوری تقویت نمود. سپس قانون مصوب 1344 جانشین آن گردید. تا این که قانونی تحت عنوان قانون صدور چک مصوب 1355 در 22 ماده و 4 تبصره با نسخ قوانین قبلی لازم الاتباع شد. که بعد از آن قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک 1355 مصوب 11/8/1372 تغییراتی در قانون صدور چک ایجاد، و نهایتاً آخرین تحولات، طی قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1382 در قانون صدور چک ایجاد شده است. » ( عرفانی ، 1388 : 78 )

1-2-تعاریف

براي شناخت و مطالعه هر چيزي بهتر آن است كه اوّل تعريفي از آن ارائه گردد و بهتر اين است كه هم از نظر اصطلاحي و هم از نظر لغوي آن چيز مورد تعريف واقع گردد تا خواننده را در درك مطلب ياري نمايد. بنا براين به تعريف هر كدام از اسناد تجاري (برات ، سفته و چك) به طور جداگانه خواهيم پرداخت.

1-2-1-تعريف برات[1]

 از جمله اسناد تجاري كه در ايّام قديم در بازرگاني و تجارت بين مردم مرسوم و متداول بوده و مورد استفاده قرار مي گرفته برات مي باشد . منشأ پيدايش اين سند تجاري براي انتقال طلب بوده به اين ترتيب كه وقتي شخصي طلبي از ديگري داشته كه هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسيده بود، با انتقال طلب خود به شخص ديگر امكان يك معامله مدت دار (نسيه) را براي خود فراهم و در يك نوبت از جا به جايي پول  صرفه جويي مي كرد و يا شخص براي جلوگيري از خطرات حمل و نقل پول در سفرهاي طولاني پول خود را به شخص ديگري پرداخته و همان مبلغ را از همكار يا دوست آن شخص درشهر مقصد دريافت مي كرد. اما امروزه با تحوّل در روش هاي جا به جايي پول اهداف صدور برات تغيير كرده  و صدور برات لزوماً به معناي  انتقال طلب نيست.

از نظر مفهوم  لغوی برات به معاني زير آمده است :

«برخي از نويسندگان كلمه برات را از برائت عربي و به معني رها شدن از وام دانسته اند. » (كاتبي ، 13 :185)

«نوشته ای که بدان دولت بر خزانه یا بر حاکم حواله وجهی دهد و نوشته ای که به موجب آن شخص به دیگری دستور دهد که مبلغی را به رؤیت یا به وعده در وجه یا در حواله کرد خود یا شخص ثالث یا به حواله کرد او بپردازد. »(معین،1387:183)

«نوشته ای که به موجب آن دریافت یا پرداخت پولی را به دیگری واگذار کنند.»(عمید،1389:239)

««برات نوشته اي است حاوي دستور پرداخت پول يا تسليم كالا (برات عين) به ديگري است در تاريخ معين.»( لنگرودي،1380: 31)

از نظر اصطلاحی، قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است.  اما اساتيد حقوق هر كدام به نوبه خود تعريفي از اين سند تجاري ارائه كرده اند به طور مثال:

«برات نوشته اي است كه به موجب آن شخص به شخص ديگري دستور مي دهد در وعده اي معين يا قابل تعيين مبلغي را به شخص ثالث يا به حواله كرد او پرداخت كند.»  (اسكيني، 11:1384)

«برات نوشته اي است كه به موجب آن شخص به شخص ديگر امر مي دهد مبلغي در وجه يا حواله كرد شخص ثالثي در موعد معين پرداخت كند.» (ستوده،1380: 19)

«برات سندي است كه به موجب آن، معمولاً برات كش به ديگري يعني برات گير دستور مي دهد كه مبلغي معين را در زمان مشخص و در وجه يا حواله كرد ذي نفع يا آخرين دارنده برات كارسازي نمايد.» ( صقري،1387: 28)

در آيين نامه شماره 41808مورخ 17/12/1312مربوط به قانون ماليات بر عايدات و حق تمبر مصوب 29/8/1312 از برات تعريفي به شرح آتي ارائه شده است:

«برات عبارت از حواله اي است كتبي يا تلگرافي كه به وسيله آن حواله دهنده از شخص ديگري (محاله عليه) تقاضا مي نمايد

كه به رؤيت يا عند المطالبه و يا به وعده مبلغي به حواله دهنده يا شخص معيني و يا به حواله كرد آن شخص بپردازد.» ( افتخاري ،1384 : 43)

[1] .Bill of exchange

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي قواعد مربوط به حل تعارض در باب برات و سفته در قانون تجارت ايران و مقايسه‌ي تطبيقي آن با کنوانسيون ژنو 1930
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122