پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي جايگاه عقل و عشق در نظام فلسفي افلاطون و سهروردي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه 2
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 2
1-3- هدف تحقيق 3
1-4- پيشينه تحقيق 3
1-5- روش تحقيق 5
1-6- سؤالات تحقيق 5
1-7- فرضیه تحقیق 5
1-8- تعاریف مفهومی 7

فصل دوم: کلیات بحث عقل و عشق
2-1- تعریف عقل 9
2-1-1- عقل در لغت 9
2-1-2- عقل در اصطلاح فلسفه و اقسام آن 10
2-1-3- عقل در قرآن و برخی روایات 12
2-1-4- عقل نزد علما و عرفا 14
2-1-4-1-عقل جزئی و عقل کلی 15
2-2- تعریف عشق 16
2-2-1- معنای لفظی عشق 16
2-2-2- معنای اصطلاحی عشق 17
2-2-3- عشق در قرآن و روایات و احادیث 18
2-3- اقسام عشق 19
2-4- عشق در عرفان 21
2-5- مقابله عقل و عشق 22
2-6- تجلیات عشق و رابطه آن با عقل (آگاهی) 24

فصل سوم: بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون
3-1- بررسی جایگاه عشق در نظام فلسفی افلاطون 27
3-1-1- روش افلاطون در طرح مسأله¬ی عشق 27
3-1-2- اساطیر یونان و عشق در نظام فلسفی افلاطون 29
3-1-3- تفاوت عشق افلاطونی با انواع عشق 31
3-1-4- حقیقت عشق در رساله مهمانی افلاطون 32
3-1-5- عشق در رساله فایدروس و مکالمه منون افلاطون 36
3-1-6- عشق و رابطه¬ی آن با زیبایی 37
3-1-7- رابطه زیبایی با خیر به واسطه¬ی عشق 40
3-1-8- درک مفهوم عشق با کمک نظریه¬ی ایده¬ها (مثل) 42
3-2- بررسی جایگاه عقل در نظام فلسفی افلاطون 45
3-2-1- روش عقلانی در معرفت¬شناسی افلاطون 45
3-2-2- چیستی معرفت از دیدگاه افلاطون 48
3-2-3- مبانی متافیزیکی افلاطون 52
3-2-3-1- تبیین روش دیالکتیک و ضرورت آن 53
3-2-3-2- عقل کلی و عقل جزئی و ارتباط میان این¬دو (روش دیالکتیک) 53
3-2-3-3- مثل و جایگاه آن در معرفت¬شناسی افلاطون 54
3-2-3-3-1-شهود ذات مُثُل از طریق عقل 58

فصل چهارم: بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی سهروردی
4-1- بررسی جایگاه عشق در نظام فلسفی سهروردی 62
4-1-1- شیخ اشراق و روش او 62
4-1-2- حقیقت عشق در مونس¬العشاق سهروردی 64
4-1-3- فطری بودن عشق 67
4-1-4- معرفت و اهمیت آن 70
4-1-5- محبت و مراتب آن 70
4-1-6- عشق در انوار و افلاک 71
4-1-7- کارکرد عشق در تعالی انسان 73
4-1-7-1- رسیدن به مقام خلیفه¬الهی 73
4-1-7-2- ترک تعلقات مادی و در بند کردن نفس اماره 74
4-1-8- سریان عشق در عالم 76
4-2- بررسی جایگاه عقل در نظام فلسفی سهروردی 77
4-2-1- حکمت اشراق فلسفه است یا عرفان؟ 77
4-2-2- اهمیت عقل نزد شیخ اشراق 78
4-2-3- عقل و شهود 82
4-2-4- عالم عقل در نظر شیخ اشراق 84
4-2-6- عقل سرخ 85
4-2-7- عقل اول در اندیشه شیخ و چند تن از حکیمان 86
4-2-8- عقل فعال در اندیشه شیخ اشراق 88

فصل پنجم: خلاصه و جمع بندی
5-1- مقدمه 91
5-2- معرفت از دیدگاه افلاطون و سهروردی 92
5-3- مقایسه¬ی تطبیقی دیدگاه افلاطون و سهروردی در باب عشق 96
5-4- مقایسه¬ی تطبیقی نظام فلسفی افلاطون و سهروردی در باب عقل 103
5-5- نتیجه¬گیری 103

فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 106
منابع انگلیسی 114

منابع و مآخذ

 منابع فارسی

قرآن کریم

ابراهیمی­دینانی، غلامحسین (1366). شعاع اندیشه و شهود در اندیشه سهروردی. تهران: انتشارات حکمت.

ـــــــــــــــ (1385). دفتر عقل و آیت عشق. ج3 و1. تهران: انتشارات طرح نو.

ابراهیمیان، سید حسین (1372). معرفت­شناسی از دیدگاه فلاسفه اسلامی و غربی. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

ابن­سینا، حسین­بن­عبدلله (1400ه). رساله­فی­العشق. به تصحیح محمود مشکوه-کلاکه خاور. قم: انتشارات بیدار.

ـــــــــــــــ (1375). الاشارات و التنبيهات، ج2 و3. قم: نشر بلاغت، چاپ اول.

ــــــــــــــــ (1363). المبدأ والمعاد. به اهتمام عبدالله نوراني. تهران: انتشارات مك گيل و دانشگاه تهران.

ابن منظور (1408ه). لسان­العرب. بیروت: دار احیا التراث­العربی.

الهی قمشه­ای، مهدی (1363). حکمت الهی عام وخاص. ج 1. چاپ پنجم. تهران: انتشارات اسلامی.

استیس، والتر ترنس (1385). تاریخ انتقادی فلسفه یونان. ترجمه یوسف شاقول، قم: دانشگاه مفید.

احمدی، بابک (1385). حقیقت و زیبایی «درس­های فلسفه هنر»، چاپ یازدهم، تهران: نشر مرکز.

افلاطون (1381). ضیافت. ترجمه محمود صناعی، تهران: انتشارات جامی.

ــــــــــــــ (1380). دوره آثار. ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی، چاپ سوم. تهران: انتشارات خوارزمی.

ــــــــــــــ (بي­تا). كتاب دانايي (شارميدس). ترجمه­ی رضا كاوياني و محمدحسن لطفي. تهران: انتشارات حكمت فلسفي جمعيت مبارز.

ــــــــــــــ (1362). چهار رساله (هیپیاس بزرگ و فایدروس). ترجمه محمود صناعی. تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.

ــــــــــــــ (1382) ضیافت «رساله در شرح عشق». ترجمه کاظم فیروزمند. تهران: نشر: دادار

اصفهانی، راغب (1392ق). معجم مفردات الفاظ القرآن. بیروت: المکتبه الرضویه.

الهامی، داود (بی­تا). ایران و اسلام. تهران: کانون نشر جدید.

التهانوی، محمد اعلی بن علی (1996م). کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم. ج2. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون، چاپ اول.

برن، ژان (1363). افلاطون. مترجم: ابوالقاسم پورحسینی. تهران: مؤسسه نشر هما.

پازوکی، شهرام (1382). حکمت هنر و زیبایی در اسلام. تهران: فرهنگستان هنر.

پورجوادی، نصرالله (1385). زبان حال. تهران: انتشارات هرمس.

پورنامداریان، تقی (1364). رمز و داستان­های رمزی در ادب فارسی. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

تسلر، ادوارد (1382). افلاطون. ترجمه حسن فتحی. مجله فلسفه و کلام و عرفان. فصلنامه علامه، شماره 5، صص 18-71 ،

جوادی آملی، عبدالله (1384). معرفت­شناسی در قرآن. قم: نشر اسراء.

جوهری، ابونصر اسماعیل بن حماد (1429). الصحاص فی اللغه. ج2و4. بیروت: دارالمعرفه.

حسن­زاده آملی، حسن (1376). هزار و یک کلمه. جلد سوم، قم: مرکز انتشارات و دفتر تبلیغات اسلامی.

حقیقت، عبدالرفیع (1378). شهید فرهنگ ملی ایران. چاپ اول. تهران: انتشارات بهجت.

خراسانی، شرف­الدین (1352). از سقراط تا ارسطو. نگاهی به رساله مهمانی افلاطون، تهران: انتشارات دانشگاه ملی ایران.

خلیلیان، مهدی (1369). شرح عشق، تهران: انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی.

خلیلی، محمدحسین (1382). مبانی فلسفی عشق از نظر ابن سینا و ملاصدرا. چاپ دوم. قم: موسسه بوستان کتاب،

دیلمی، حسن بن ابی­الحسن (1962). اعلام­الدین. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام.

رازی، نجم­الدین (1345). رساله عشق و عقل، تصحیح دکتر علی تفضیلی، تهران: نشر کتاب.

رحمانی، غلامرضا (1389). فلسفه افلاطون. قم: مؤسسه بوستان کتاب قم.

ربانی گلپایگانی، علی (1373). ايضاح‏الحكمه. ترجمه و شرح بدايه­الحكمه. ج3. قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.

رضایی، رحمت­الله (1386). «روش­شناسی حکمت اشراق و اعتبار معرفت­شناختی آن». معرفت فلسفی، شماره 1، 27-46.

رسولی بیرامی، ناصر (1385). «بررسی تطبیقی اندیشه­های افلاطون و مولوی». تهران: انتشارات بهجت.

رحیمیان، سعید (1380). حب و مقام محبت در حکمت و عرفان نظری. شیراز: انتشارات نوید شیراز.

رشاد، محمد (1365). تاریخ فلسفه از آغاز تاریخ. تهران: انتشارات کتابخانه صدر.

رقابی، حیدر (بی­تا). فلسفه علم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

ریشهری، محمد ( 1379). میزان الحکمه. ج6. قم : انتشارات بوستان کتاب

زیباکلام، فاطمه (1378). سیر اندیشه در غرب. چاپ دوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

سجادي، سيد جعفر (1361). فرهنگ علوم عقلي. تهران: انجمن اسلامي حكمت و فلسفه ايران.

ــــــــــــــ (1378). فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني. چاپ چهارم. تهران: انتشارات كتابخانه طهوري.

ــــــــــــ (1376). شرح رسائل فارسی سهروردی. چاپ اول. ج2. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.

سهروردی، شهاب­الدین (1372). مجموعه مصنفات.به تصحیح هنری کربن و سید حسین نصر. 3 جلد. چاپ دوم، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ــــــــــــــ (1366). مونس العشاق، عربشاه یزدی، تهران: انتشارات میهن.

ــــــــــــــ (1356). سه رساله از شیخ اشراق، تصحیح نجفقلی حبیبی، تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.

ـــــــــــــ (1363). شهاب­الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق. چاپ اول. تهران: نشر نقطه.

سعیدی، حسن (1380). عرفان در حکمت اشراق. چاپ اول. تهران: دانشگاه شهید بهشتی.

شوان، فریتیوف (1385). مبانی متافیزیکی هنر. ترجمه دکتر محمود بینای مطلق، تهران: انتشارات هرمس.

ـــــــــــــ (1382). مبانی زیباشناسی جامع «مسائل نظری هنر و زیبایی». ترجمه دکتر محمد رضا ریخته­گران. چاپ اول. تهران: نشر ساقی.

شمس، الهه (1387). «ماهیت علم و ملاک صدق آن از دیدگاه افلاطون و مقایسه آن با آرای علامه طباطبایی»، استاد راهنما: دکتر علی محمد ساجدی. دانشگاه شیراز.

شهرزوری، شمس­الدین (1372). شرح حکمة الاشراق. تصحیح و تحقیق حسین ضیائی تربتی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

شیرازی، صدرالدین محمد (1368). اسفار الاربعة. با مقدمه استاد علامه شیخ محمد رضا مظفر. ج7. قم: منشورات مصطفوی،

 

شیرازی، قطب­الدین (1383). شرح حکمة­الاشراق. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی تهران.

شیرازی، شیخ روزبهان­تقی (1360). عبهرالعاشقین. تصحیح و مقدمه فارسی و فرانسوی و ترجمه فصل اول به زبان فرانسوی هانری کربن و محمد معین. تهران: انجمن ایران شناسی فرانسه. انتشارات منوچهری.

شیرازی، محمدمعصوم (1344). طرائق­الحقائق. ج1. تصحيح محمد جعفر محجوب. انتشارات كتابخانه­ سنايي.

شعرانی، ابوالحسن (1352). نثر طوبی یا دایره­المعارف قرآن مجید. انتشارات اسلامیه.

صابری، علی محمد (1389). حدیث عشق: عشق از دیدگاه چهار متفکر، چاپ اول، تهران: نشر علمی.

صادقی، مجید (1386).  «“عشق از منظر شیخ اشراق». مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی. اصفهان: دانشگاه اصفهان.

صدر (1359). تئوری شناخت در فلسفه ما. چاپ پرتو. نشر کوکب.

صليبا، جميل (1366). فرهنگ فلسفي. ترجمه منوچهر صانعي دره بيدي. ج1. چاپ اول. تهران: انتشارات حكمت.

طباطبایی، سید محمد حسین (1378). نهایه­الحکمه. تصحیح و تعلیقه غلامرضا فیاضی. ج 1. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).

غفاری، سیدمحمد خالد (1381). فرهنگ اصطلاحات آثار شیخ اشراق. ج1. چاپ اول. تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

فروغی، محمدعلی (بی­تا). سیر حکمت در اروپا. تهران: انتشارات کتابفروشی زوار.

فعالی، محمدتقی (1376). «گذری بر معرفت­شناسی»، کیهان اندیشه، 101-115. شماره 71. قم:

فولیکه، پل (1347). فلسفه عمومی یا مابعدالطبیعه، ترجمه یحیی مهدوی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

ـــــــــــــ (1362). دیالکتیک. ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: مؤسسه انتشارات نگاه.

قوام صفری، مهدی (1386). «اشراق از نگاه افلاطون و سهروردی». مجله­ی خردنامه همشهری شماره 31، تهران: دانشگاه تهران.

کاویانی، شیوا (1378). روشنان سپهر اندیشه (فلسفه و زیباشناسی در ایران باستان)، تهران: انتشارات کتاب خورشید.

کریمیان صیقلانی، علی (1386). رساله عشق در سه مکتب ­مشأ، اشراق ­و متعالیه. قم: دفتر انتشارات اسلامی.

کلینی، ثقه­الاسلام (1340). الکافی. ج1. قم: انتشارات دارالحدیث.

کمپانی زارع، مهدی (1388). «عشق­شناسی سهروردی در مونس­العشاق». کتاب ماه فلسفه، شماره 23، 66-74، قم: دانشگاه قم.

کرمانی، طوبی (1384). «عقل و عشق در بیان افلاطون حکیم و ملای رومی». مقالات وبررسی: دفتر 78. 145-158، تهران: دانشگاه تهران.

کاپلستون، فردریک (1368). تاریخ فلسفه یونان و روم. ترجمه محمد حسن لطفی. ج1. تهران: خوارزمی.

گاتری، دبلیو. کی. سی (1380). افلاطون: جمهوری. ترجمه حسن فتحی، تهران: فکر روز.

ــــــــــــــ (1377). تاریخ فلسفه یونان. ترجمه حسن فتحی و مهدی قوام صفری، چاپ اول، تهران: انتشارات فکر روز.

محمدی وایقانی ، کاظم (1369). جدال تاریخی عقل و عشق. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

ـــــــــــــــ (1385). سهروردی دانای حکمت باستان. تهران: مؤسسه انتشاراتی پازینه.  ـــــــــــــــ (1381). چشمه بقا سیری در عشق عرفانی. چاپ اول، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

مر، گستون (1374). افلاطون. ترجمه فاطمه خوانساری، تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.

مولوی، جلال­الدین محمد (1362). مثنوی معنوی. تصحیح رینولدالین نیکلسون، ج1، چاپ دوم. تهران: انتشارات مولی.

معین، محمد (1360). فرهنگ فارسی معین (متوسط). ج 2. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.

موحد، صمد (1384). سرچشمه­های حکمت اشراق، نگاهی به منابع فکری شیخ شهاب­الدین سهروردی، چاپ اول، تهران: انتشارات فراروان.

موحدی، محمدرضا (1388). عقل در کوی عشق. فصلنامه علمی و پژوهشی دانشگاه قم، سال یازدهم، شماره 1، 162-192.

نسفی، عزیزالدین (1362). انسان کامل. تهران: انتشارات طهوری.

نصر، سید حسین (1371). سه حکیم مسلمان. ترجمه احمد آرام. تهران: شرکت سهامی کتاب­های جیبی.

یزدان­پناه، سید یدالله (1389). دستگاه فلسفی شیخ شهاب­الدین سهروردی. با تحقیق و نگارش مهدی علی­پور. ج2، چاپ اول، تهران: انتشارات سمت.

یگر، ورنر (1376). پایدیا (مجوعه کامل). ترجمه محمدحسن لطفی. تهران: انتشارات خوارزمی.

منابع انگلیسی

-Cummings, P.W.1976. “Eros as Procration in Beauty”. Aprion, 10:2.

-Lacan, Jacques. 1988.The Seminar of Jacques: Book ll. The Ego in Freud s Theory and the Technique of Psychoanalysis, 1954- 55. Edited by Jacques- Alain Miller.Cambridge University Press.

-Carson, Anne. 1988. Eros, the Bittersweet: AEssay, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

-Plato, 1970. The Dialogues of Plato. Edited by R.m. Hare and D. A. Russell. Translated by Benjamin Jowett. London: Sphere Books.

چکيده

رساله­ي حاضر کاوشي در انديشه­ها و آثار برجسته ­ي افلاطون و سهروردی پیرامون دو مقوله­ ی عقل و عشق است. اين تحقیق در پنج فصل به شرح زير تنظيم شده است:

-­ فصل اول، شامل کليات است.

­­-­ فصل دوم، شامل تعاریف و تقسیمات عقل و عشق است.

-­ فصل سوم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام فلسفی افلاطون است.

-­ فصل چهارم، بررسی ماهیت و جایگاه عشق و عقل در نظام فلسفی سهروردی است.

-­ فصل پنجم، بررسي تطبيقي آرای این دو فیلسوف پیرامون عقل و عشق. علی­رغم نظر عده­ای مبنی اختلاف میان حیطه­ی عقل و عشق، به نظر می­رسد در دیدگاه افلاطون هیچ تضادی بین عقل و عشق وجود ندارد، چرا که تا انسان زیبایی چیزی را که غایت عشق است، درک نکند هرگز به آن عشق نمی­ورزد. افلاطون در عین حال که عشق را یک امر فطری می‏داند ولی به وسیله­ی عقل به اثبات آن می‏پردازد. پس نه تنها عقل و عشق با هم تعارضی ندارد، بلکه هرکدام مکمّل یکدیگرند.

سهروردی اما در نظام فلسفی خود، علی­رغم روش اشراقی، كه به تعبیر او «حكمت بحثي، ذوقي» است، عقل را به عنوان ابزار شناخت، مقدمه­ای برای ورود به حکمت اشراقی می­داند و در نگاه هستی­شناختی خود، ما را به شناخت حقیقت عقل که صادر اول و همان حقیقت انسانی است، متوجه می­کند و بواسطه­ی عشق است که این حقیقت باز شناخته می­شود.

کلید واژه: عقل، عشق، زیبایی، افلاطون و سهروردی

  فصل اول

مقدمه

عقل و عشق دو ساحت عمده و بنیادی از ساحت­های هستی انسان بوده­ ­و ماهیت انسان نیز به این دو بستگی دارد. رابطه­ی عقل و عشق از مسائل پیچیده­ی تاریخ اندیشه­ی بشر است، طبق عقیده­ی برخی، این رابطه، متعارض و جدال­آمیز بوده است به نحوی که نمی­توان با مطالعه و بررسی عقل به محتوای عشق دست یافت و طبق نظر گروه دیگر بین این دو سازگاری و هماهنگی وجود دارد.

در این میان سعی بر این است که با وجود دیدگاه­ها و مواضع مختلفی که پیرامون این مسأله وجود دارد به بررسی جایگاه و نسبت عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی بپردازیم. لذا نوشتار «بررسی جایگاه عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی» در حقیقت بررسی تطبیقی دیدگاه­های این دو اندیشمند بزرگ غرب و شرق در این خصوص می­باشد تا در حد امکان زوایای موضوع روشن شود.

1-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از آن­جا که عقل و عشق در واقع دو ویژگی و دو امتیاز خاص انسان محسوب می­شوند و هر دو در به کمال رساندن آدمی نقش اساسی و محوری دارند، قطعاً شناخت ماهیت، قلمرو و عملکرد آن­ها در زندگی انسان حائز اهمیت است­، بخصوص که در رابطه و تعامل این دو، دیدگاه­های مختلفی وجود دارد و برخی این دو را مکمل هم، برخی متعارض و… می­دانند. لذا بررسی دیدگاه دو متفکر بزرگ که در این عرصه صاحب رأی می­باشند ­و تطبیق دیدگاه آن­ها می­تواند گامی در شناخت بیشتر این دو گوهر ارزنده و بی­بدیل وجود آدمی باشد.

1-2- هدف تحقيق

اهداف این تحقیق را می­توان چنین بر شمرد؛

شناخت دو مکتب فکری افلاطون و سهروردی (درخصوص رابطه­ی میان عقل و عشق)

شناخت بیشتر مقوله­ی عقل و کارکرد آن در انسان (از دیدگاه دو متفکر مزبور)

شناخت بیشتر مقوله­ی عشق و کارکرد آن در انسان (از دیدگاه دو متفکر مزبور)

ما با بیان حریم و ارتباط عقل با عشق، دیدگاه دو حکیم را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. در این تحقیق ابتدا به تعریف واژه و بیان انواع و آثار عقل و عشق پرداخته شده و سپس این دو پیشینه و تفسیر تاریخی این دو مقوله بیان شده است و آن­گاه ماهیت، قلمرو و عملکرد آن­ها از دیدگاه حکما، بویژه افلاطون و سهروردی مورد بررسی قرار گرفته است.

  1-3- پيشينه تحقيق

هیچ دانسته نیست که بحث از تقابل عقل و عشق از چه زمانی آغاز شده است. به نظر می­رسد جستجوها برای تعیین زمان آغاز بحث راه به جایی نبرد ولی در بررسی اینکه عقل چیست و تعریف عشق کدامست و اینکه آیا بین این دو گوهر ارجمند اساساً نزاع و تقابلی هست یا نه، مطرح بوده است.

در میان تحقیقات انجام شده در زمینه­ی عقل و عشق، باید گفت به صورت خاص در این موضوع یعنی بررسی تطبیقی عقل و عشق در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی کاری انجام نشده است. اما در زمینه­های نزدیک به آن، مباحثی مورد بررسی قرار گرفته است. از جمله:

1.­ مقاله «عقل و عشق در بیان افلاطون حکیم و مولای رومی» نوشته­ی طوبی کرمانی که در حقیقت با نگاهی تطبیقی به دیدگاه­های این دو فیلسوف بزرگ غرب و شرق پیرامون عقل و عشق می­پردازد. این نوشتار در مجله­ی مقالات و بررسی­ها، دفتر 78 در پاییز و زمستان 1384 به چاپ رسیده است.

2.­ مقاله «عشق از منظر شیخ اشراق» نوشته­ی مجید صادقی و مجید یاریان که به تبیین ماهیت عشق، لوازم و کارکردهای آن در تعالی انسان از منظر سهروردی و به توصیف مقوله عشق از نگاه چند تن از عارفان می­پردازد. این نوشتار در مجله­ی علمی و پژوهشی دانشکده­ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان شماره 51، زمستان 1386به چاپ رسید.

3.­ مقاله «کلام­محوری عشق در اندیشه فلسفی افلاطون» نوشته­ی شیده احمد زاده که هدف آن بررسی تعریف افلاطون از عشق و هم­چنین تبیین عنصر شناخت در سیر تکاملی عشق که در نهایت افلاطون آن را با بالاترین اصل دنیای مثل یعنی زیبایی مطلق یکی می­گیرد. این مقاله در پژوهشنامه علوم انسانی شماره (39-40) در پاییز و زمستان 1382 به چاپ رسیده است.

4.­ کتاب «جدال تاریخی عقل و عشق» نوشته­ی کاظم محمدی است. نویسنده در این كتاب ضمن بررسی دیدگاه‌های طرفداران عقل و طرفداران عشق، به بررسی نظر برخی اندیشمندانی برآمده كه به آشتی این دو مفهوم رأی داده‌اند. وی پس از تعریفی از عقل و عشق، به آرای برخی علما، حكما، شاعران و عارفان ایرانی پیرامون رابطه­ی این دو اشاره می‌كند. این کتاب توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1369 به چاپ رسیده است.

5.­ کتاب «حدیث عشق» به قلم علی محمد صابری با مقدمه­ی دکتر شهرام پازوکی است. نویسنده مفهوم عشق را از دیدگاه چهار متفکر بدین ترتیب افلاطون، سهروردي، ابوحامد غزالي و عراقي بررسي كرده است. به اعتقاد محقق اين اثر، امكان هم‌سخني ميان دو سنت فكري فيلسوفان و عارفان وجود دارد و اين دو گروه، سخناني نزديك به هم در باب عشق دارند. نويسنده­ی اين اثر، براي بررسي مفهوم عشق در انديشه­ی اين چهار انديشمند، رساله­ی «مهماني» افلاطون، «في­حقيقه­العشق» سهروردي، «سوانح­العشاق» غزالي و «لمعات» فخرالدين عراقي را مورد بررسی قرار داده است. این کتاب توسط نشر علم در سال 1389 به چاپ رسید.

مقاله «اشراق از نگاه افلاطون و سهروردی» نوشته­ی مهدی قوام صفری پیرامون تحصیل معرفت با نگاهی تطبیقی به مسأله­ی اشراق به عنوان موضوعی مطرح نزد دو فیلسوف است. این نوشتار در مجله­ی خردنامه همشهری شماره 31، پاییز 1386 به چاپ رسیده است.

کتاب «بررسی تطبیقی اندیشه­های افلاطون و مولوی» نوشته­ی دكتر ناصر رسولي بيرامي است كه توسط انتشارات بهجت در سال 1387 به چاپ رسید. اين كتاب در دو بخش تأليف و تدوين است. در بخش اول به صورت خلاصه، علم فلسفه تعريف شده و فلسفه­ی افلاطوني شرح داده شده است. در بخش دوم داستان­هاي دفتر اول و دوم مثنوي مورد بررسي قرار گرفته و تطابق آن­ها با فلسفه­ی افلاطوني به نمايش گذاشته شده است.

هم­چنین به کتاب «دفتر عقل و آیت عشق» نوشته­ی دکتر غلامحسین ابراهیمی­دینانی که دو مقوله­ی عقل و عشق را از منظر بسیاری از بزرگان بررسی کرده، می­توان اشاره کرد. در این کتاب، نام بسیاری از شاعران پرآوازهدر کنار فیلسوفان و عارفان قرار گرفته است که در کمتر اثری بدین صورت به چشم می‌خورد. كتاب دفتر عقل و آیت عشق در 3 جلد توسط انتشارات طرح نو در تهران براي نخستين نوبت چاپ در سال 1383 به رشته­ی تحریر درآمد و در مقدمه­ی جلد یک این کتاب، درباره­ی سهروردی اشاراتی شده است.

1-4- روش تحقيق

این تحقیق به صورت کتابخانه­ای، جمع­آوری و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده­ است. لازم به توضیح است که منظور از توصیف، تبیین و توضیح مسأله عقل و عشق و منظور از تحلیل، کشف جایگاه این دو و نسبت میان آن­هاست.

1-5- سؤالات تحقيق

1- ماهیت عقل و عشق از دیدگاه افلاطون چیست؟

2- ماهیت عقل و عشق از دیدگاه سهروردی چیست؟

3- نسبت عقل و عشق از دیدگاه افلاطون چیست؟

4- نسبت عقل و عشق از دیدگاه سهروردی چیست؟

5- عشق در نگاه تطبیقی افلاطون و سهروردی چیست؟

6- عقل در نگاه تطبیقی افلاطون و سهروردی چیست؟

1-6- فرضیه تحقیق

1.­ تعریف عشق در نظام فلسفی افلاطون عبارتند از:

الف) عشق به منزله­ی میل به تصاحب زیبایی برای همیشه است (افلاطون، 1380: 331-332).

ب) عشق به عنوان حرکتی به سوی مثال زیبایی مطلق، به منظور تماشای آن در حقیقی­ترین صورتش که روح پیش از پیوند با ماده و جهان حس، آن را سیر و تماشا کرده است، می­باشد.

ج) از نظر افلاطون عشق از تجلیات الهی است، که اساس هستی، شور حیات سرمدی و مایه­­ی آبادانی است (افلاطون، 1380: 216-312- 133).

از دید افلاطون عشق (اروس) خصیصه­ای انسانی است؛ تمایلی است برای کسب آن چیزی که انسان ندارد. نتیجه­ی چنین تحلیلی از عشق برخلاف تصویر اسطوره­ای آن کاملاً فلسفی است.

هم­چنین تعریف عقل در نظام فلسفی افلاطون با رویکردی معرفت­شناسانه به آن، به عنوان وسیله­ای برای شناخت ایده­ها مورد تأکید است. هرچند که در نگاه هستی­شناسانه­ی او به مقوله­ی عقل، عالم معقول در برابر عالم محسوس بوده و حقیقی­ترین شناخت مربوط به این عالم است.

2- شیخ اشراق در مونس­العشاق  عشق را چنین تعریف می­کند:

الف) «عشق را از ریشه­ی عشقه گرفته­اند و عشقه گیاهی است که در بن درخت ریشه می­کند و بر درخت پیچیده و بالا می­رود تا تمام درخت را فراگیرد و آن را چنان در شکنجه می­کشد که غذا و رطوبت را تماماً به تاراج می­برد تا آن­گاه که درخت خشک شود» (سهروردی، 1372، ج3: 287).

ب) هم­چنین تعریف دیگر عشق در این اثر سهروردی، محبتی مفرط است (العشق محبه مفرطه) (سهروردی، 1366: 28).

ج) عشق، حاصل شناختی است که عقل به عنوان اولین آفریده­ی خداوند نسبت خود دارد که در توضیح آن، باید گفت، خداوند به این گوهر، سه صفت بخشیده که یکی شناخت حق و دیگری شناخت خود و سومی شناخت ممکن الوجود بود. که آن­ها را به ترتیب به نام­های حسن و عشق و حزن معرفی کرد، حزن و رنج را همواره ملازم عشق می­شمارد و رسیدن به حسن و کمال را جز از طریق عشق میسر نمی­داند (سهروردی، 1372، ج3: 268).

گفتنی است، انسان به هر اندازه که از هستی مادی و حیوانی خود منقطع گردد، ارتباط و اتصالش با عالم ملکوت بیشتر خواهد شد و بریدن از عالم ماده فقط به واسطه­ی عشق ممکن است. عشق رطوبت حیوانی را به تاراج می­برد و هوای نفس را قربانی می­کند و درخت ملکوتی انسان را شایسته می­گرداند تا در باغ حسن الهی جای گیرد و این عشق همان عشق حقیقی است. عشق حقیقی، عشق به نور است و عشق غیر حقیقی، عشق به ظلمت.

و اما جایگاه عقل از یک سو در نگاه معرفت شناسانه­ی سهروردی، شرط ورود به حکمت اشراق و ابزار برهانی ساختن شهودهاست. علاوه بر این، او به عقل به معنای عقل کلی­نگر در انسان نیز معتقد است و آن را عقل سرخ می­نامد و آن عقلی است متعالی و در قید امور جزئی و محدود نیست و با عشق و شهود تنافی ندارد (سهروردی، 1372، ج3: 297) و از سوی دیگر در نگاه هستی­شناختی او، اولین صادره از حق تعالی، هم­چنین مرتبه­ای از سه مراتب هستی (عقل، نفس، جسم) است (یزدان­پناه، 1389، ج2: 103).

در نظر افلاطون، عشق از جایگاهی والا برخوردار است و همدوش عقل می­باشد و به بیان بهتر، عشق و عقل مکمل هم و دو بعد کوشش و سلوک آدمی برای رسیدن به حقیقت می­باشند و بین این دو تعارضی وجود ندارد (افلاطون، 1380: 94-143).

در نگاه سهروردی عشق نه تنها تقابل و تعارضی با عقل ندارد بلکه فرزند عقل و ثمره­ی خرد است. از دیدگاه شیخ اشراق عقل و عشق چنان با هم عجین شدند که حتی گاهی نمی­توان بین این دو تفاوتی قائل شد.

از نظر افلاطون میل به زیبایی و تملک آن از قوی­ترین امیال است و زمانی­که به حد افراط رسد، عشق خوانده می­شود. چنین تعریفی از عشق در کلام شیخ است که عشق، محبت مفرط است. از این دو تعریف، چنین بر می­آید که هر دو فیلسوف، تعریفی تقریباً یکسان از عشق ارائه می­دهند.

از نظر افلاطون عشق اساس اجتناب از رذائل و تلاش در کسب فضائل است و در مراتب سلوک به سوی خیر محض، عاشق را تربیت می­کند. شیخ اشراق نیز هم­چون افلاطون، نقش تربیتی برای عشق قائل است. در مونس­العشاق شاهد آن هستیم که از طریق داستانی استعاری، معجزه­ی عشق را مهار نفس سرکش می­داند.

عقل با کارکرد معرفت­شناختی در نظام فلسفی افلاطون و سهروردی مورد تأکید و مدّ نظر ماست. در سهروردی عقل، ابزار معرفت است و استدلال شهودات عرفانی براساس آن است و در افلاطون هم، معرفت زائیده­ی عقل است .

1-8- تعاریف مفهومی

عقل؛ در لغت به معنای امساک و نگهداری، ­بندکردن، ­باز ایستادن و منع چیزی است. در اصل ماده «عقل» به معنای بازداشتن است و همه­ی مشتقات آن، به این معنای اصلی باز می­گردد.

معنای اصطلاحی عقل

عقل، نفس ناطقه‌ی انسانی است که به وسیله‌ی آن، آدمی از سایر حیوانات متمایز می‌شود. بر این اساس، عقل، جوهری است مجرد و قدیم که ماده و مادی نیست، یعنی ذاتاً و فعلاً مجرد است.

عشق؛ از ریشه­ی عشقه گرفته شده است و عشقه گیاهی است که در بن درخت ریشه
می­کند و بر درخت پیچیده و بالا می­رود تا تمام درخت را فرا گیرد آن را چنان در شکنجه می­کشد که غذا و رطوبت درخت را تماماً به تاراج می­برد و در نهایت آن را می­خشکاند.

معنای اصطلاحی عشق

برای روشن شدن مفهوم اصطلاحی این لفظ باید سراغ تعاریفی برویم که اصحاب حکمت و معرفت از عشق کرده‌اند، لذا در فلسفه، عشق را از کیفیات نفسانی قلمداد می‌کنند که به سبب سیطره‌ی شدید تفکر در زیبایی و نیکویی محبوب و کثرت مشاهده­ی شئون و آثار حسن معشوق در نفس آدمی تحقق می­یابد.

 فصل دوم

 کلیات بحث عقل و عشق

2-1- تعریف عقل

توجه­ ویژه­ی انسان به واژه­ی عقل و تلاش اندیشمندان برای تعیین گستره­ی مفهومی­اش سبب تعدد و گوناگونی معانی آن گردیده لذا عقل از جهات مختلفی قابل بررسی و تبیین است.

2-1-1- عقل در لغت

لفظ عقل از نظر لغوی معانی مختلفی دارد. عقل هم معنای اسمی دارد و هم معنای مصدری. آن­جا که معنای مصدری دارد به مفهوم درک کامل چیزی است و آن­جا که معنای اسمی دارد همان حقیقتی است که بدان وسیله بین خوب و بد، بین حق و باطل، و هم­چنین بین راست و دروغ تشخیص داده می­شود. اما توضیحاتی که در خصوص واژه عقل آمده است، چنین است که: عقل، لفظی عربی به معنای منع و بستن و نگاهداشتن است و به این دلیل ادراکی که انسان بر آن دل ببندد و چیزی را که با آن درک می­کند عقل نامیده می­شود و همچنین قوه­ای که گفته می­شود، یکی از قوای انسان است و مقابل آن جنون و سفه و حمق و باطل است.
هم­چنین عقل به معنای دریافتن و فهمیدن آمده است (شعرانی، 1352، ج2: 179).

بعضی گفته­اند عقل از عقال مأخوذ شده است و آن بندی است که پای شتران را با آن
می­بندند تا از محل مخصوص خویش فراتر و دورتر نروند، لذا عقل بدین معنی قوه­ای است که انسان را به بند می­کشد و از کارهایی که بناست انجام نشود منع می­کند و مانع می­شود. برخی عقال را جمع عقل دانسته­اند و آن­ را ریسمانی که بدان زانوی شتر را می­بندند معنی کرده­اند (معین،1360، ج1018:2).

ابن منظور (م711 ه.ق) در لسان العرب چنین می­گوید:

«رجل عاقل و هو جامع لامره و رایه ماخوذ من عقلت البعیر اذا اجمعت قوائمه و قیل العاقل الذی یحبس نفسه و یردها عن هواها اخذ من قولهم قد اعتقل لسانه اذا حبس و منع الکلام… و سمی العقل عقلا لانه یعقل صاحبه عن التورط فی المهلک ای یحبسه»

مرد عاقل کسی است که کار و رأی خود را جمع­بندی می­کند، این واژه از «عقلت العبیر» گرفته شده است یعنی دست و پای شتر را جمع کردم و گفته­اند عاقل کسی است که نفس خود را در بند می­کند و آن را از هوایش باز می­دارد و این معنا از «قد اعتقل لسانه» گرفته شده یعنی زبانش را نگاه داشت و سخن نگفت… و عقل را عقل گفته­اند، زیرا صاحب خود را از سقوط در هلاکت مهار می­کند یعنی باز می­دارد (ابن­منظور، 1408، ج9: 366).

راغب اصفهانی، عقل را قوه و نیروی مستعد برای پذیرفتن علم معرفی می­کند:

«العقل یقال للقوه المتهیه لقبول العلم… و اصل العقل الامساک و الاستمساک، کعقل العبیر بالعقال و عقل الدواء البطن و عقلت المراه شعرها و عقل لسانه کفه»

عقل به قوه­ی آماده برای پذیرش علم گفته شده است… و اصل عقل به معنای بازداشتن و طلب بازداشتن می­باشد. مانند بستن شتر با ریسمان و بند آوردن دارو شکم را، یا بستن زن گیسوی را، و یا خویشتن­داری و باز داشتن زبان از سخن گفتن (اصفهانی، 1392ق: 354).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122