پايان نامه بررسي تطبيقي حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

ان نامه بررسي تطبيقي حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 78 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
مقدمه    2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- حیازت مباحات    9
1-2- مفهوم«مال»    11
1-3- مفهوم «مالکیت»    12
1-4- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات    14
1-4-1- تعریف زمین موات    15
1-4-1-1- زمین موات در قانون    15
1-4-1-2- زمین موات در فقه اهل سنت    15
1-4-1-3- زمین موات در فقه امامیه    16
1-5- حیازت و قاعده سبق    17
1-6- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال    18
1-6-1- مشترکات عمومی    20
1-6-2- «انفال» مفهومی فقهی    24
1-6-3- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت    27
1-6-4- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی    28
1-6-5- فی ء    29
1-6-5-1- «فیء»در فقه اهل سنت    29
1-7- سببیت حیازت در تملک مباحات    32
فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
2-1- ارکان حیازت مباحات    35
2-1-1- قصد حیازت    35
2-1-2- اهلیت حیازت کننده    36
2-1-2-1- بلوغ(حیازت صغیر ممیز)     36
2-1-2-2- رشد    38
2-1-2-3- عقل    41
2-2- ماهیت حقوقی حیازت مباحات    42
2-2-1- مفهوم«ایقاع»    43
2-2-2- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات    44
2-2-2-1- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی    44
2-2-2-2- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات    45
2-3- مصادیق عمل حقوقی حیازت    45
2-3-1- آبهای مباح    45
2-3-1-1- قوانین مربوط به مالکیت آب ها    47
2-3-2- معدن    48
2-3-3- اصطیاد(شکار و صید)     50
2-3-4- حیازت های نوین    51
2-3-5- جهول المالک    52
2-3-5-1- شرایط مال مجهول المالک    52
2-3-5-2- تقسیم بندی اموال مجهول المالک    53
فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
3-1-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات    57
3-2-اجازه اشخاص    58
3-2-1-شرایط اجاره اشخاص    59
3-2-2-آثار اجاره اشخاص    60
3-2-2-1-تعهدات اجیر    60
3-2-2-2-تعهدهای مستاجر    61
3-2-3-حیازت اجیر    61
3-3-حیازت به وکالت    62
3-4-شرکت در حیازت    63
3-5-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات    63
3-6-نتیجه گیری    64
3-7-پیشنهادها    65
منابع    67
چکیده انگلیسی    70

منابع

الف)منابع فارسی

ابوالقاسم ن، محقق حلی ج.بی تا.شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام.قم:نرم افزار جامع اهل بیت (ع).

امامی ح.1375.حقوق مدنی.جلد اول.چاپ هفتم.تهران:انتشارات کتابفروشی اسلامیه.

انصاری م،طاهری م.1384.دانش نامه حقوق خصوص.جلد چهارم.تهران:انتشارات محربات فکر ابن قدامه.

بروجردی عبده م.1380.حقوق مدنی.چاپ اول.تهران:گنج دانش.

بهرامی ب.1381.عقد اجاره کاربردی.چاپ اول.تهران:انتشارات بهنامی.

جعفری لنگرودی م.1378.مبسوط درترمینولوژی حقوق.چاپ اول.تهران:انتشارات کتابخانه گنج دانشف.

جعفری لنگرودی م.1379.مجموعه محشی قانون مدنی.تهران:کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی م.1387.ترمینو لوژی حقوق.چاپ بیستم.تهران:انتشارات گنج دانش.

جعفری لنگرودی م.1388.حقوق مدنی حقوق اموال.چاپ ششم.تهران:انتشارات گنج دانشف.

حائری ک.1392.لقطه و مجهوا المالک.فصلنامه فقه اهل بیت،54: 25-34.

حائری ع،شاهباغی ع1387.شرح قانون مدنی.جلد اول.چاپ سوم.تهران:گنج دانش.

حسینی عاملی م.بی تا.مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه کتاب احیاء.جلد هفتم.قم:چاپ افست.

حلی م.1430.شرایع الاسلام قم دار الهدی.

حمیتی واقف ا.1383.حقوق مدنی 2 اموال و مالکیت.چاپ اول.تهران:انتشارات نشر رخسار.

مرسوی خمینی ر.1390.تحریر الوسیله.نجف اشراف:مطبعه الآداب.

درودیان ح.1367.تقریرات درس حقوق مدنی 2 اموال مالکیت.تهران.

داوریار م،علیزاده ع.1389.بررسی تطبیقی قیمومت محجورین در فقه فرقین و قانون ایران.فصلنامه تخصصی فقه و تارخ تمدن.سال هفتم،26: 30-42.

دفتر همکاری حوزه دانشگاه.1374.مبانی اقتصاد اسلامی.جلد اول.تهران:انتشارات سمت.

دهخدا ع.1377.فرهنگ دهخدا.جلد دوم.تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

 

رحمانی م1384.انفال از نگاه فقه شیعی و سنی.فصلنامه طلوع شماره 13 و 14.بهار و تابستان.

الزحیلی و.1409.الفقه الاسلامی وادلته.جلد ششم.بیروت:دار الفکر.

سرمد م.1350.حقوق آب.جلد اول.تهران:چاپ سکه.

جبعی عاملی ز.1378.مسالک الافهام.جلد اول.قم:نرم افزار جامع اهل بیت.

شهیدی م.1384.حقوق مدنی 6.تهران:انتشارات مجد.

شهیدی م.1387.تشکیل قراردادها و تعهدات.تهران:نشر مجد.

شیروانی ع،عباسی م.1388.ترجمعه و تبیین شرح المعه شهید ثانی.چاپ ششم.قم:موسسه انتشارات دار العلم.

صدر م.1407.اقتصادنا.جلد دوم.قم:دفتر انتشارات اسلامی.

صفایی ح،قاسم زاده م.1386.حقوق مدنی اشخاص و محجورین.تهران:نشرسمت.

صفایی ح1390.دوره مقدماتی حقوق مدنی.چاپ سیزدهم.جلد اول.تهران:انتشارات میزان.

طاهری ح.1376.حقوق مدنی.جلد چهارم.قم: دفتر انتشارات اسلامی.

طریحی ف.بی تا.مجمع البحرین.جلد دوم.تهران:کتابخانه دیجیتالی موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع).

طوسی م.1387.و المبسوط فی فقه الامامیه.جلد دوم.تهران:چاپ محمد تقی کشفی.

طوسی م.بی تا.کتاب الخلاف، جلد سوم.قم.

عاملی م.بی تا.مفتاح الکرامه.جلد هفتم.تهران:کتابخانه دیجیتالی فقاهت.

عدا م.1385.حقوق مدنی.چاپ دوم.تهران:انتشارات طه.

قاسم زاده م.1387.حقوق مدنی اصول قرار دادها و تعهدات.تهران: انتشارات دادگستر.

کاتوزیان ن.1371.دوره مقدماتی حقوق مدنی.تهران:شرکت انتشار.

کاتوزیان ن.1377.قانون مدنی درنظم حقوق کنونی.چاپ دوم.تهران:نشر دادگستر.

کاتوزیان ن.1384.. دوره عقود معین یک. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ نهم.

کاتوزیان ن.1385.. حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها.جلد اول.تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان ن.1385. قواعد عمومی قراردادها، جلد اول و دوم.تهران: شرکت انتشار.

کاتوزیان ن.1387. حقوق مدنی ایقاع. تهران: بنیاد علمی میزان.

کاتوزیان ن.1388. اموال و مالکیت.چاپ بیست و ششم.تهران: نشر میان.

کنعانی م.1387.تملک اموال عمومی و مباحات.چاپ اول.تهران:بنیاد حقوقی میزان.

گلزار غفوری ع.1342.انفال یا ثروتهای عمومی.تهران:شرکت سهامی انتشار.

محمد ع.بی تا.معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه.جلد اول.قم:نرم افزار جامع فقه اهل بیت (ع).

مشکینی ع.بی تا.زمین و آنچه در آن است.تهران.

مصباحی غ،آقانظری،مدرسی ح، داوودی پ،شریف آزاد م،1421.القواعد –  مائه قاعده الفقهیه.قم:دفتر انتشارات اسلامی.

معین م1374.فرهنگ فارسی معین.جلد اول.چاپ دوم.تهران:انتشارات امیر کبیر.

مکارم شیرازی ن.بی تا.القولعد الفقهیه.قم:چاپ مدرسه امیر المومنین.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام.جلد بیست و ششم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نجفی م.بی تا.جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، جلد شانزدهم و سی و هشتم.بیروت:دار الحیاء التراث العربی.

نظری ح.1385.قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی.چاپ اول.تهران:انتشارات بوستان کتاب.

فراهانی فرد س.1385.محیط زیست: مشکلات و راه های برون رفت از منظر اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی.سال ششم.

نزهت ا.1386.بازپژوهی سببیت حیازت درتملک.فصلنامه حقوق دوره ی 37 ،4:69-74.

چکيده

حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.

واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

مقدمه

منابع طبیعی یکی از نعمت های خدادادی است که استفاده شایسته از آن ها باعث رشد اقتصادی و پیشرفت کشور اسلامی می شود و در مقابل، استفاده نادرست و غیر متناسب، پیامدهای ناگواری را به دنبال می آورد و آفتی برای اصل رشد و توسعه اقتصاد شمرده می شود. در نظام حقوقی اسلام، با توجه به نگاه خاص به دولت و ترسیم دولتی قدرتمند براساس حکومت ولایی تحت سرپرستی پیامبر(ص) و امام(ع) مالکیت اولیه بخش قابل توجهی از منابع طبیعی، تحت مالکیت دولت یا تحت نظارت او قرار داده شده است. بخش خصوصی، از طریق نهاد احیاء و حیازت، این منابع را در مالکیت خود قرار می دهد و بدین طریق، مالکیت این منابع به بخش خصوصی منتقل می شود(فراهانی فرد،1385).

حیازت در منابع فقهی و حقوقی به معنای مشابه مفهوم لغوی، یعنی سلطه داشتن و دست نهادن بر چیزی به گونه ای که دیگران امکان تصرف در آن را نداشته باشند، یا فراهم کردن مقدمات استیلاء به کار رفته است. حیازت مباحات فقط در مورد اموال منقول جاری است و ملکیت مباحات غیر منقول، مانند اراضی موات، با صرف حیازت حاصل نمی شود. البته در قانون مدنی به منقول بودن مال مورد حیازت اشاره ای صورت نگرفته است و با توجه به اطلاق ماده 146 همان قانون، هم اموال منقول و هم اموال غیر منقول متبادر به ذهن می شود. مراد از مباحات( یا مباحات عام یا مباحات اصلی)، که بخشی از مشترکات عمومی به شمار می روند، ثروت های طبیعی است که مالک خاص ندارند و عموم مردم در حق استفاده کردن از آنها مشترک اند و هیچ مانع شرعی برای بهره برداری یا تملک آن ها به شکل متعارف وجود ندارد؛ مانند اموال گمشده، آبها، مراتع، گیاهان، شکارهای خشکی و دریایی و معادن زمینی و دریایی؛ این مباحات را از آن رو اصلی نامیده اند که امکان حیازت و بهره برداری از آن ها برای هر شخصی که اقدام به حیازت کند، وجود دارد. بخش دیگر مشترکات، انفاق هستند که مراد از آن، اموال منقول یا غیر منقولی است که ملک پیامبر و امام به شمار می روند و تصرف در آنها منوط به اجازه آنهاست. تفاوت مهم انفال با مباحات عمومی آن است که در انفال، برخلاف مباحات، اصل بر جایز نبودن تصرف افراد است، مگر آنکه اجازه عام یا خاص داده شود. بخش دیگری از مشترکات، مانند راهها، بازارها و مساجد؛ ذاتاً قابل تملک خصوصی نیستند و صرفاً حق انتفاع از آنها به همگان داده شده است. البته بر پایه قاعده سبق، اولویت بهره بردن از آنها، از آن کسی است که بر دیگران پیشی گرفته باشد. در منابع جامع فقهی، به طور معمول احکام مربوط به حیازت در ابواب مختلف فقهی، مانند شرکت، اجاره، خمس، بیع، وکالت، شهادت، لقطه، غنیمت و صید به مناسبت مطرح شده و همه احکام در باب خاصی نیامده است، لذا و با این وجود، مطالعه همه جانبه و جامع، در قالب یک بحث در چنین تحقیقی خالی از فایده و اهمیت نخواهد بود.

لازم به توضیح است که، در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل 45 قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق به تفصیل در قوانین مرتبط به هر یک از آنها آمده است. از این رو برخی حقوقدانان، مصداق مهم حیازت را تنها مباحات بالعرض دانسته اند، مانند غذا یا لباس اعراض شده و به جا مانده از مشتریان در غذاخوری ها و مسافرخانه ها. در تحقیق حاضر، نهاد حیازت مباحات که یکی از وسایل و ابزار، تحصیل منابع اقتصادی در دین مبین اسلام محسوب می گردد، در قوانین موضوعه ایران با فقه اهل سنت به صورت تطبیقی بررسی و مطالعه می گردد، در این راستا با توجه به اینکه قوانین موضوعه ایران علی الخصوص قانون مدنی، مبتنی و براساس آموزه های فقه امامیه می باشند، بنابراین مطالعه ی نظر فقهای امامیه نیز در دستور کار قرار می گیرد.

الف)بیان مسأله اساسی تحقیق

حیازت، مصدر فعل حاز به معنای ضمیمه کردن است. قانون مدنی نیز مقصود از آن را تصرف و وضع ید یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا می داند(کاتوزیان،1337). در اصطلاح فقهی، یکی از اسباب ملکیت است و مقصود از آن چیزی است که قبلاً مالکی نداشته، مانند ماهی های دریا و غیره. باید توجه داشت که حیازت برای اموال منقول موردنظر می باشد(کنعانی،1387،ص 335.).مباحات در قانون مدنی بدین نحو تعریف شده است :« اموالی که ملک اشخاص نمی باشد و افراد می توانند آن ها را مطابق مقررات مندرجه در این قانون و قوانین مخصوصه مربوط به هریک از اقسام مختلفه آن ها تملک کرده و یا از آن ها استفاده کنند مباحات نامیده می شود، مثل اراضی موات، یعنی زمین هایی که معطل افتاده و آباد و کشت و زرع در آن ها نباشد.» (کاتوزیان،1337).مباحات در اصطلاح دو گونه اند: 1- مباحات بالاصل، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم نیست، مانند مرواریدی که از دریا غواص پیدا می کند که شکار این گونه حیوانات موجب تملک است. 2- مباحات بالعرض، مباحاتی که سابقه تملک اشخاص نسبت به آن ها معلوم است ولی بعداً به صورت مباحات در آمده، مانند اموالی که مورد اعراض مالک قرار گرفته باشد(جعفری لنگرودی،1387،ص 608.).حیازت مباحات امری قهری نیست که به مجرد در اختیار قرار گرفتن یک ثروت طبیعی ماهیت آن تحقق یابد(نظری،1385) قاعده حیازت با رویکرد اقتصادی، ص 16.)،بلکه عمل حقوقی است و در صورتی سبب تملک می شود که به این قصد انجام شود. به تبع عمل حقوقی شمردن حیازت مباحات مسائل حقوقی و فقهی ای پیش می آید که بحث در این خصوص محفل بحث و ابراز نظر فقها و حقوقدانان بوده و می باشد، مانند ماهیت حقوقی یا فقهی حیازت، شرایط حیازت کننده، قابلیت نیابت پذیری در عمل حیازت و امثالهم. در زمان تشریع حقوق اسلامی ابزار حیازت دینی منبعی ساده و ابتدایی بود و هر فردی به مقدار محدودی و به تناسب نیاز خویشتن مبادرت به آن می کرد(نظری،1385).اما با این وجود نیز در حکومت اسلامی انواع حیازت،  تابع مقرراتی بود. امروزه نیز با وجود پیشرفت های تکنولوژی، توجه به مواردی مانند: حقوق محیط زیست امری اجتناب ناپذیر شده است؛ بنابراین با مدنظر قرار دادن چنین مسائلی پذیرش بی قید و شرط حیازت مباحات امری رد شده محسوب می گردد. هر چند که اعتقاد براین باشد که، با توجه به آموزه های دینی هر کسی مال مباحی را حیازت کند مالک آن می شود و مقررات خاصی که در قوانین برای تملک پیش بینی شده، برای جلوگیری از نزاع و حمایت از حق تقدم اشخاص می باشد در هر صورت رعایت مصلحت جامعه اسلامی، مقید نمودن چنین حقی را توجیه می نماید. توجه به پیشینه ی تقنینی ایران با تصویب قوانینی مانند قانون توزیع عادلانه آب، قانون معادن ایران، قانون شکار و صید و غیره در این خصوص مبین این امر است.

ب)اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

طبیعت جلوه جمال الهی است؛ خداوند در آن نعمت ها و مواهب عظیمی برای آدمیان آفریده و آنان را به شکر این نعمت ها و پاس داشت ان فرا خوانده است از این روی انسانها می باید تمام توان خود را در ترمیم و حفط و بالندگی و بهره برداری درست از آن به کار گیرند. منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گستره وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابراین حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت(نظری،1385).پر واضح است که حیازت مباحات باید در چهارچوب قوانین باشد زیرا برخلاف انفال، حکومت اسلامی مالک مباحات اصلی نیست، بلکه از آن جا که تدابیر امور عمومی بر عهده اوست باید چگونگی استفاده از مباحات اصلی را سامان دهد و ضوابط و مقرراتی وضع کند که زمینه بهره برداری از آنها را برای همگان فراهم آورد. پژوهش بر آنست تا آثار حقوقی و فقهی حیازت مباحات را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مآلاً به دنبال یافتن راهکارهایی برای استفاده بهینه و شایسته از این نهاد فقهی و حقوقی برآید. در این راستا مسائل فقهی و حقوقی بسیاری به ذهن خطور می کند: مانند، ماهیت حیازت مباحات، اصالت یا عدم اصالت حیازت کننده، محدودیت های قانونی پیش روی حیازت مباحات، شرایط حیازت مباحات و… با این اوصاف اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع فوق در این قالب توجیه می شود.

ج) مرور ادبیات و سوابق مربوطه

کاتوزیان در مورد حیازت می نویسد:« حیازت مباحات دارای دو رکن مادی و معنوی است، رکن مادی شامل:

1-تصرف و وضع ید یا استیلای بر مال با امکان تصرف و انتفاع و 2-مهیا کردن وسایل تصرف و استیلاء و رکن معنوی، با قصد تملک حاصل می شود، خواه از سوی متصرف انجام شود یا از سوی کسی که او را مامور به تصرف و احیاء کرده است»(کاتوزیان،1337).

طاهری در باب اختلافات نظری فقها در مسائل حیازات مباحات می نویسد:« در مورد حیازت مباحات از قبیل احیای اراضی موات و حیازت آبهای مباح و شکار، بین فقها اختلاف است و اختلاف نیز از اینجا سرچشمه می گیرد که آیا حیازت خود از اسباب تملک بوده و مالکیت به تبعیت از کار به وجود می آید یا عملی است ارادی و تابع قصد مانند خرید و فروش؟ اگر نظر نخست پذیرفته شود، توکیل به غیر و اجیر گرفتن برای حیازت امکان ندارد یعنی اجیر و وکیل هرچه را حیازت کنند از آن خودشان خواهد بود اما اگر حیازت در زمره سایر اعمال حقوقی باشد حیازت کننده می تواند برای کارهای اجرایی مانند کندن چاه و درختکاری و سایر حیازتها اجیر بگیرد و برای قصد تملک و انتخاب محل وکیل اختیار کند» (طاهری،1376).

جعفری لنگرودی درباره اهلیت حیازت کننده معتقدند:« صغیر ممیز و سفیه هم می توانند مباحات را حیازت کنند، اما صغیر غیر ممیز و دیوانه که قصد ندارند نمی توانند»(جعفری لنگرودی،1387).

حمیتی واقف در مورد مال مباح می نویسند:« مال مباح دو نوع است: یکی مباح اصلی و دیگری مال مباح بالعرض، همان طور که اصل 45 قانون اساسی می گوید، در اختیارات حکومت اسلامی است. پس، حیازت آن، موردی ندارد. مال مباح بالعرض، موضوع حیازت مال مباح است. ولی موارد آن هم اندک است و مثال آن، غذا یا لباس به جا مانده از مشتریان رستوران ها و مسافران است که از آنها اعراض کرده اند. اعراض، عمل حقوقی(ایقاع) است و به این وسیله، مالک، مال را از مالکیت خود به بیرون رانده است و از آن سلب علاقه کرده است. در این صورت، اگر شخصی چنین مالی را به قصد تملک بردارد، آن را حیازت کرده است و مالک آن می شود»(حمیتی واقف،1383).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122