پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
الف) بیان مساله 2
ب) سوالات تحقیق 3
ج) اهداف تحقیق) 3
د) پیشینه تحقیق) 3
ه) ضرورت انجام تحقیق) 4
و) روش انجام تحقیق) 4
ز) ساختار تحقیق) 5

فصل اول: کلیات و تبیین مفاهیم 6
1-1- معنا و مفهوم احکام 7
1-2- معنا و مفهوم إشهاد 10
1-2-1- إشهاد در لغت 10
1-2-2- إشهاد در اصطلاح 10
1-3- تفاوت شهادت با خبر و بینه 11
1-4- آیات و احادیث مربوط به شهادت و اهمیت آن 14
1-4-1- آیات شهادت 14
1-4-2- احادیث شهادت 17
1-4-3- اهمیت شهادت 18
1-5- دلیل و حکمت مشروعیت شهادت و حکم آن 18
1-5-1- دلیل مشروعیت شهادت 18
1-5-2- حکمت تشریع شهادت 21
1-5-3- حکم شهادت 22
1-6- معنا و مفهوم طلاق 24
1-6-1- طلاق در لغت 24
1-6-2- طلاق در اصطلاح 25
1-7- مشروعیت و دلیل و حکمت تشریع طلاق و حکم آن 26
1-7-1- مشروعیت طلاق 26
1-7-2- دلیل مشروعیت طلاق 29
1-7-3- حکمت تشریع طلاق 31
1-7-4- حکم طلاق 33
1-8- اقسام طلاق و ارکان آن 34
1-8-1- اقسام طلاق 34
1-8-1-1- طلاق از حیث اثر 35
1-8-1-2- طلاق از حیث ایقاع کننده 37
1-8-1-3- طلاق از حیث عدد 38
1-8-2- ارکان طلاق 39
1-8-2-1- مطلق 39
1-8-2-2- مطلقه 42
1-8-2-3- صیغه 42
1-8-2-4- قصد 43
1-8-2-5- إشهاد 43
1-9- شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی 45
1-9-1- شهادت در نکاح 46
1-9-2- شهادت در معاملات 48
1-9-3- شهادت در جنایات 51
1-9-4- شهادت در عبادات 54

فصل دوم: حکم إشهاد در طلاق 56
2-1- بررسی محل و دلیل اختلاف فقهاء در مساله شهادت برطلاق 57
2-1-1- بررسی محل اختلاف فقهاء 57
2-1-2- بررسی دلیل اختلاف فقهاء 58
2-2- حکم إشهاد در طلاق و ادله فقهاء و بررسی ادله 58
2-2-1- حکم إشهاد در رجوع از طلاق 58
2-2-2- حکم إشهاد در طلاق 62
2-2-3- دلایل فقهاء در موضوع شهادت بر طلاق 64
2-2-3-1- دلایل قائلان به استحباب 64
2-2-3-2- دلایل قائلان به وجوب 68
2-2-4- مناقشه ادله( بررسی دلایل معتقدان به وجوب و استحباب) 71
2-2-4-1- بررسی ادله قائلان به وجوب شهادت از دیدگاه قائلان به مستحب
بودن شهادت 71
2-2-4-2- بررسی ادله قائلان به مستحب بودن شهادت از دیدگاه قائلان به
وجوب شهادت 74
2-2-5- فتوای دکتر احمد السایح و بررسی ادله ایشان 75
2-2-5-1- فتوا به عدم وقوع طلاق لفظی 75
2-2-5-2- بررسی دلایل دکتر احمد السایح از دیدگاه قائلان به مستحب بودن
شاهد بر طلاق 76
2-2-6- حکم حضور شهود در ملحقات طلاق 78
2-2-7- نظر مفسران درباره آیات 1و2 سوره طلاق 79
2-2-8- حکم رجوع از شهادت و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه 82
2-2-8-1- حنفیه 83
2-2-8-2- مالکیه 84
2-2-8-3- شافعیه85
2-2-8-4- حنابله 86
2-2-8-5- امامیه 87

فصل سوم: بررسی و ترجیح 90
3-1- شیوه شرعی طلاق و حکمت حضور شهود 91
3-1-1- شیوه درست و شرعی طلاق 91
3-1-2- حکمت حضور شهود در طلاق 92
3-2- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع و بیان قول راجح 94
3-2-1- وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع 94
3-2-2- ارجحیت واجب بودن اشهاد در طلاق 96
نتیجه گیری 101
فهرست منابع و مأخذ 103

فهرست منابع

الف) منابع عربی

قرآن کریم

آلبانی، محمد ناصر ا­لدین، غایه المرام فی تخریج احادیث الحلال و الحرام، مکتبه الاسلامیه بیروت، 1405

آلوسی، شهاب ا­لدین سید محمود، روح ا­لمعانی فی تفسیر ا­لقرآن ا­لعظیم و ا­لسبع ا­لمثانی، دار الکتب العلمیه، بیروت، بی­تا.

آل کاشف ا­لغطاء، شیخ محمد حسین، أصل ا­لشیعه و أصولها، موسسه امام علی، قم،1415ه.

ابن حزم ظاهری، ابومحمد علی بن احمد بن سعید، ا­لمحلی، اداره الطباعه المنیریه، مصر، بی­تا.

ابن رشد القرطبی، ابوالولید محمد بن احمد بن محمد، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، دارالفکر، بیروت، بیتا.

ا­بن عابدین، محمدامین بن عمر، حاشیه رد ا­لمحتار علی الدر ا­لمختار، دار الفکر، بیروت، 1412ه.

ابن نجیم ا­لمصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، دارا­لمعرفه بیروت، بی­تا.

ابن جزی الکلبی، ابوالقاسم محمد بن احمد، ، القوانین الفقهیه، مکتبه الخانجی، قاهره، 1397 ه ق.

ابن حجر العسقلانی، الحافظ احمد بن علی، فتح ا­لباری بشرح صحیح بخاری، دارالمعرفة، بیروت، 1384.

همو، همان، بلوغ ا­لمرام من ادله ا­لاحکام، مکتبه الجعفری التبریزی، بیجا، 733

ابن کثیر، أبوالفداء اسماعیل بن عمر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، الدار المصریة اللبنانیة، لبنان- بیروت، 1406.

ابن ماجه قزوینی، الحافظ محمد بن زید، سنن ابن ماجه، دار إحیاء التراث الکتب العربیة، قاهره، 1918م.

ابن فارس، ابوا­لحسین احمد بن فارس بن زکریا، ، معجم مقاییس اللغه، اتحاد ا­لکتاب ا­لعرب، بی­جا، 2002م، 1423 ه.

ابن منظور، محمد بن مکرم ا­لانصار ا­لمصری ابوا­لفضل، لسان ا­لعرب، دارا­لمعارف، قاهره، 1119ه.

ا­بن مفلح، أبی اسحاق برهان ا­لدین عبدالله، ا­لمبدع شرح ا­لمقنع، ا­لمکتب ا­لاسلامی، بیروت، بی­تا.

ابن حجر ا­لعسقلانی، الحافظ احمد بن علی بن حجر ابوا­لفضل، فتح ا­لباری بشرح صحیح البخاری، دار ا­لمعرفه، بیروت- لبنان، 1348.

ا­بن ا­لهمام ا­لحنفی، امام کمال ا­لدین، شرح فتح القدیر، دار مصطفی ا­لحلبی، مصر،1970م.

ا­بن قیم الجوزیه، شمس الدین، الطرق الحکمیه فی ا­لسیاسه ا­لشرعیه، دار عالم الفوائد، بیروت،1992م.

ابن عادل، سراج ا­لدین عمر بن ا­لحنبلی ا­لدمشقی ا­لنعمانی، تفسیر اللباب، دار الکتب ا­لعلمیه، بیروت- لبنان، بی­تا.

ابن بدوی، عبدالعظیم، مختصر فقه از قرآن و سنت، نشر احسان، تهران، 1343ه.

ابن الاثیر، محمد بن عبدالکریم الشیبانی الجزری، جامع الاصول، دار البیان، بیروت، بی­تا.

ابن النجار، محمد بن احمد بن العزیز بن الفتوحی، شرح الکوکب المنیر، مکتبة العبیکان، بی­جا، 1997م.

ابن تیمیه، شیخ الاسلام، مجموعه فتاوای ابن تیمیه، دارالفکر، بی­جا، 1980م.

ابوداود، سلیمان بن الأشعث الأزدی، سنن أبوداود، موسسه الریان، بیروت، بی­تا.

أبو شیبه، ابوبکر عبدالله بن محمد، ، مسند ابو شیبه، مکتبه ا­لرشد، ریاض، 1409

ابواسحاق الشیرازی، ابراهیم بن علی بن یوسف الفیروزآبادی، المهذب فی الفقه الشافعی، دارالکتب العلمیه، بیروت-لبنان، بی­تا.

ابوزهره، محمد، الاحوال الشخصیه، دارالفکر العربی، بی­جا، بی­تا.

ابوزید، شیخ ابوبکر، ا­لتقریب لفقه ابن قیم الجوزیه، دار ا­لفکر، بی­جا، بی­تا.

أبوالبصل، علی، دراسات فی فقه ا­لاسره، دار ا­لقلم، بی­جا،1994م.

الانصاری، ابویحیی زکریا الانصاری الشافعی، أسنی المطالب فی شرح روض الطالب، المکتبه الشامله، بی­جا، بی­تا.

الایجی، محمد بن عبدا­لرحمن، جامع ا­لبیان فی تفسیر القرآن، دار ا­لکتب ا­لعلمیه، بیروت، بی­تا.

اندلسی، محمد بن یوسف ابوحیان، تفسیر البحر ا­لمحیط، دار الفکر، بیروت، بی­­تا.

البهوتی، منصور بن یونس بن ادریس، الروض ا­لمربع شرح زاد­ا­لمستقنع، دار­ا­لموید، بی­جا، بی­تا.

همو، منصور بن یونس بن ادریس، کشاف القناع، دار عالم ا­لکتب، ریاض، بی­تا.

همو، منصور بن یونس بن ادریس، شرح منتهی ا­لارادات، دار ا­لفکر، بی­جا، 1996م.

البیهقی، احمد بن ا­لحسین بن موسی الخسروجردی ا­لخراسانی، معرفه ا­لسنن و ا­لاثار، دار الواعی، بیروت- دمشق،1412ه.

بدران، ابوا­لعینین بدران، الزواج و ا­لطلاق فی ا­لاسلام، موسسه ا­لشباب ا­لجامعه، قاهره،1961م.

بلتاجی، محمد، دراسات فی احکام ا­لاسره، مکتبه ا­لشباب، بی­جا، بی­تا.

بنو احمد، خالد علی سلیمان، مخالفات امام ابن حزم ظاهری للائمه الاربعه فی فقه الاحوال الشخصیه و المعاملات، دار ا­لحامد، بی­جا، بی­تا.

البغوی، ابومحمد حسین بن مسعود، معالم ا­لتنزیل، دار ا­حیاء ا­لتراث ا­لعربی، بیروت، بی­تا.

الترمذی، محمد بن عیسی بن الضحاک، سنن الترمذی، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی­جا، بی­تا.

التونسی، محمد الطاهر بن عاشور، التحریر و التنویر، الدار التونسیه، تونس، بی­تا.

الجصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی، احکام القرآن، مکتبه الشامله، بی­جا، بی­تا.

الجوزی، جمال ا­لدین ابوا­لفرج عبد ا­لرحمن بن علی بن محمد، زاد المسیر فی علم التفسیر، دار الکتاب ا­لعربی، بیروت، بی­تا.

الجرجانی، علی بن محمد بن علی، ا­لتعریفات، دار ا­لکتاب ا­لعربی، بیروت، 1405ه.

الجزیری، عبدا­لرحمن بن محمد عوض، الفقه علی مذاهب ا­لاربعه، دار احیاء التراث ا­لعربی، بیروت، 1415ه.

الحسینی الحصنی، تقی الدین ابوبکر بن محمد، کفایه الاخیار فی حل غایه الاختصار، دارالکتب العلمیه، بیروت، بی­تا

الحصفکی، علاء ا­لدین، ، حاشیه علی الدر المختار شرح تنویر الابصار، دارا­لفکر، بیروت، 1412ه.

الحطاب، ابو عبدالله محمد بن محمد عبدالرحمن المغربی، مواهب الجلیل فی شرح المختصر الشیخ خلیل، مکتبه الشامله، بیروت، 1954م.

الحصری، احمد، احوال ا­لشخصیه، مکتبه ا­لکلیات الأزهریه، بی­جا، بی­تا.

الخطیب الشربینی، شمس الدین محمد بن احمد، الاقناع فی حل الفاظ ابی شجاع، دارالفکر، بیروت، 1415ه.

همو، همان، مغنی المحتاج إ­لی معرفه معانی ا­لفاظ المنهاج، دارا­لکتب العلمیه، بیروت- لبنان، 1415ه.

خالد، حسن؛ نجا، عدنان،، احکام الاحوال الشخصیه فی الشریعه الاسلامیه، دارا­لفکر، بیروت، 1972م.

الخن، مصطفی؛ البغا، مصطفی؛ ا­لشریجی، علی، الفقه ا­لمنهجی، ، دار ا­لاحسان، تهران، 2006م.

ا­لخفیف، دکترعلی، محاضرات عن فراق ا­لزواج، معهد الدراسات ا­لعربیه ا­لعالیه، بی­جا، 1958م.

الدار القطنی، علی بن عمر، سنن دار قطنی، موسسه الرساله، بی­جا، بی­تا.

الدسوقی، شمس الدین محمد عرفه، حاشیه ا­لدسوقی علی ا­لشرح ا­لکبیر، دارا­لفکر، بیروت، 1230ه.

الد­میا­طی، علامه أبو بکر المشهور بالسید البکری، إعانه الطالبین علی حل ا­لفاظ فتح ا­لمعین، دار ا­لفکر، بیروت، 1985م.

الرازی، ابوعبدالله محمد بن التمیمی، تفسیر ا­لکبیر، دار احیاء ا­لتراث ا­لعربی، بیروت، بی­تا.

الرملی، شمس الدین محمد بن احمد، نهایه ا­لمحتاج ا­لی شرح ا­لمنهاج، دارا­لاحیاء التراث العربی، بیروت، 1992م.

الرشدانی ا­لمرغینانی، برهان ا­لدین أبی ا­لحسن علی بن عبد ا­لجلیل، الهدایه شرح بدایه المبتدی، مکتبه مصطفی ا­لبابی ا­لحلبی، مصر، بی­تا.

الزحیلی، وهبه، الفقه ا­لاسلامی و ادلته، دارالفکر، بی­جا، 1989م.

زیدان، عبدا­لکریم، المفصل فی الاحکام المرأه و ا­لبیت ا­لمسلم فی ا­لشریعه ا­لاسلامیه، موسسه الرساله، بیروت، 1994م.

همو، همان، ا­لوجیز فی اصول ا­لفقه، دار ا­لاحسان، بیروت، 1917م.

الزبیدی، محمد بن عبدا­لرزاق، تاج ا­لعروس، دارا­لهدایه، بیروت، بی­تا.

الزلمی، مصطفی ابراهیم، مدی سلطان ا­لاراده فی ا­لطلاق، دار ا­لتراث ا­لعربی، بغداد، 1984م.

الزرکشی، شمس ا­لدین محمد بن عبدا­لرحمن ا­لمصری، شرح زرکشی علی مختصر ا­لخرقی، دار العبیکان، بی­جا، بی­تا.

الزرقاء، مصطفی احمد؛ اعضاء اللجنه، مشروع قانون احوال ا­لشخصیه ا­لموحد للإقلیمین المصری و السوری فی عهد ا­لوحده بینهما، دار ا­لقلم، بی­جا،1996م.

الزبیدی الیمنی، ابوبکر بن علی بن محمد الحدادی العبادی، الجوهره النیره علی مختصر القدوری، مطبعه الخیریه، بی­جا، بی­تا.

السلیم، عمرو عبدا­لمنعم، رفع ا­لملام با­لتعلیق نظام ا­لطلاق فی ا­لاسلام، دار ا­لضیاء، مصر، 1428ه.

السیوطی، عبدا­لرحمن بن ابی بکر، الدر ا­لمنثور، دار ا­لفکر، بیروت، بی­تا.

السرخسی، ابوبکر محمد بن احمد بن ابوسهل، ا­لمبسوط، دارا­لمعرفه، بیروت- لبنان، بی­تا.

سید سابق، شیخ، فقه ا­لسنه، دار ا­لکتاب ا­لعربی، بیروت- لبنان، 1995م.

شاه ولی الله دهلوی، احمد بن عبدالرحیم بن الشهید وجیه ا­لدین معظم بن منصور، حجه الله البالغه، دار الجلیل، بیروت- لبنان، بی­تا.

الشوکانی، محمد بن علی بن محمد، نیل الأوطار من أحادیث سید الأخیار شرح منتقی الأخبار، داربن حزم، بیروت- لبنان، 2000م، 1421ه.

همو، همان، السیل ا­لجرار ا­لمتدفع علی حدائق الازهار، دار ا­لکتب العلمیه، بی­جا، بی­تا.

الشافعی القریشی، ابوعبدالله محمد بن ادریس، ا­لام، دارا­لفکر، بیروت، 1980م.

الشروا­نی، عبدا­لحمید، حواشی ا­لشروانی، دار احیاء ا­لتراث ا­لعربی، بیروت، بی­تا.

شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک ا­لافهام الی تنقیح شرائع ا­لاسلام، موسسه ا­لمعارف الاسلامیه، بیجا، بی­تا

ا­لصنعانی، شیخ محمد بن اسماعیل، سبل ا­لسلام شرح بلوغ ا­لمرام، دار ا­لحدیث، قاهره،1971م.

الصابونی، محمد علی، روائع ا­لبیان تفسیر آیات ا­لاحکام من ا­لقرآن، دار ا­لفکر، بی­جا، بی­تا.

الطبری، محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب الآملی، جامع ا­لبیان عن تاویل آیه ا­لقرآن، موسسه ا­لرساله، بی­جا، بی­تا.

الطوسی، محمد بن حسن، الخلاف، جامعه ا­لمدرسین، قم، 1417ه.

ا­لعاملی (شهید ثانی)، زین ا­لدین ا­لجبعی، ا­لروضه ا­لبهیه فی شرح ا­للمعه ا­لدمشقیه، دارالعالم الاسلامیه، بیروت، بی­تا.

همو، همان، شرح ا­للمعه، دارا­لقلم، قم، 1378 ه.ش.

علیش، شیخ محمد، منح الجلیل شرح علی مختصر خلیل، دارا­لفکر، بیروت، بی­تا.

ا­لعاملی، شیخ حر، وسائل الشیعه، موسسه آل ا­لبیت، قم، 1409ه.

عسکری، حسن بن عبدالله، الفروق، المکتبه ا­لاسلامیه، بی­جا، بی­تا.

عثمانی، محمد شفیع، معارف ا­لقرآن، شیخ ا­لاسلام احمد جام، خراسان رضوی – تربت جام، بی­تا.

عبدالله بن احمد، ابن قدامه، الکافی، دار الکتب ا­لاسلامی، قم، 1367ه.ش.

علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد ا­لإذهان الی احکام الایمان، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجامعه المدرسین، قم، بی­تا.

علامه­ی حلی، ابوا­لقاسم نجم الدین جعفر بن ا­لحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، دارالاضواء، بیروت، بی­تا.

علامه­ی حلی، ابوا­لقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن ، ا­لمختصر ا­لنافع، دار ا­لاضواء، بیروت، بی­تا.

الغزالی، محمد بن محمد، ا­لمستصفی، دار ا­لکتب ا­لعلمیه، بی­جا، 505 ه.ق.

همو، همان، الوسیط فی ا­لمذهب، دارا­لسلام، بی­جا، بی­تا.

الفیومی المقری، احمد بن محمد بن علی، مصباح ا­لمنیر، ا­لمکتبه ا­لعلمیه، بیروت، بی­تا.

الفیروزآبادی، مجد ا­لدین محمد بن یعقوب، ا­لقاموس ا­لمحیط، دار احیاء ا­لتراث العربی، بیروت- لبنان، 2005ه.ق.

القرطبی، ابوعبدالله محمد بن احمد بن ابی بکر بن فرح الانصاری الخزرجی، تفسیر قرطبی، دار الکتب ا­لمصریه، قاهره، بی­تا.

همو، همان، الجامع لاحکام القرآن، دار أحیاء التراث العربی، بیروت- لبنان، 1985م. 1405ه. ق

قمی، شیخ ابوالحسن علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، انتشارات بنی ا­لزهرا، بی­جا، بی­تا.

قرشی، سید علی اکبر، قاموس قرآن، دار ا­لکتب الاسلامی، تهران، 1354ه.ش.

القلیوبی، احمد سلامه؛ عمیره، احمد البرلسی، حاشیه قلیوبی علی شرح منهاج ا­لطالبین، دار الفکر، بیروت، بی­تا.

کلینی رازی، ابوجعفر محوم بن یعقوب، الکافی، دار ا­لحدیث، بی­جا، بی­تا.

ا­لکاسانی، علاء ا­لدین ابوبکر بن مسعود، بدائع ا­لصنائع فی ترتیب ا­لشرائع، دارالکتب العلمیه، بیروت- لبنان، 1412ه.ق.

ا­لمقدسی، شیخ موفق ا­لدین ابو محمد ابن قدامه، المغنی، دار ا­لکتاب ا­لعربی، بیروت، 1972م.

محمصانی، صبحی، قوانین الفقه ا­لاسلامی، دار ا­لکتاب ا­لعربی، بی­جا، بی­تا.

معجوز، محمد، احکام الاسره فی الشریعه الاسلامیه وفق مدونه الاحوال ا­لشخصیه، دار ا­لتراث العربی، بی­جا، بی­تا.

محمد شاکر، احمد، نظام الطلاق فی الاسلام، دار الکتب العلمیه، مصر، بی­تا.

منصور بن یونس، البهوتی، کشاف القناع، مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، بی­جا، 1051ه.

ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد بن حبیب ا­لبصری البغدادی، الحاوی الکبیر، دار الکتب ا­لعلمیه، بیروت- لبنان، بی­تا.

مجموعة من المولفین، ا­لفقه ا­لمیسر فی ضوء ا­لکتاب و ا­لسنه، مجمع الملک، بی­جا، بی­تا.

مجموعة من المولفین، ا­لموسوعه ا­لفقهیه ا­لکویتیه، دارا­لسلاسل، بی­جا، 1404-1427 ه.

النووی، ابوزکریا محیی ا­لدین یحیی بن شرف، ا­لمجموع شرح ا­لمهذب ا­لشیرازی، مکتبه الارشاد، جده، بی­تا.

همو، همان، روضه ا­لطالبین، دار عالم ا­لکتب، بی­جا، بی­تا.

النمری القرطبی، ابوعمر یوسف بن عبدالله، الکافی فی فقه اهل ا­لمدینه ا­لمالکی، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1407 ه.ق.

النجفی، محمد حسن، جواهر ا­لکلام فی شرائع ا­لاسلام، دار احیاء ا­لتراث العربی، بیروت- لبنان، 1981م.

الهیثمی، الحافظ نور ا­لدین علی بن أبی بکر، مجمع ا­لزوائد و منبع ا­لفوائد، دار الکتاب العربی، بیروت- لبنان، بی­تا.

یزدی، ابوالقاسم احمد بن احمد، ترجمه فارسی شرائع ا­لاسلام، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1376ه.ش.

ب) منابع فارسی

تریز، عبدا­لرشید، طلاق از دیدگاه اسلام، نشر احسان، تهران، 1375ه.ش.

شیخ الاسلام، سید محمد، راهنمای مذهب شافعی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران،1374ه.ش.

عویضه، شیخ کامل محمد، فقه جامع بانوان، نشر احسان، تهران،1390ه.ش.

یعقوبی اصفهانی، سیف الله، نظام الطلاق فی الاسلام، موسسه امام صادق، قم، 1414ه.ق.

 

چکیده

از اهداف دین اسلام ایجاد مودت، پیوند و انسجام افراد انسانی و تشکیل کانون­های خانوادگی است. ایجاد علقه زوجیت مورد تاکید قرار گرفته است تا هم زمان با بقاء نسل ا­نسان باب بسیاری از مفاسد اخلاقی مسدود گردد. این در صورتی است که اسلام طلاق را مورد نکوهش قرار داده و آن را امری مبغوض خداوند معرفی کرده است، طلاق ایقاعی است یک طرفه که توسط زوج (مرد) صورت می­گیرد . در صورتی که هر یک از زوجین نتوانستند به زندگی زناشویی خود ادامه دهند در این صورت شارع مقدس اسلام چاره کار را در طلاق قرار داده اند که البته قبل از طلاق راهکارهای متعددی را برای جلوگیری از طلاق و ادامه زندگی زناشویی زوجین ارائه داده است اما اگر هیچ کدام از این راهکارهای پیشگیرانه طلاق  موثر واقع نشد شارع مقدس، دستور به جدایی میان زوجین می دهد، این جدایی میان زوجین شرایطی دارد که از جمله این شرایط این است که در حضور دو شاهد عادل مرد واقع شود که در آیه دوم سوره طلاق هم به آن تصریح شده است. فقهاء به دلیل آمدن این آیه شریفه به جایز و مشروع بودن این شرط در طلاق اتفاق نظر دارند اما در مورد درجه مشروعیت این شرط یعنی، وجوب و عدم وجوب این شرط در وقوع طلاق اختلاف نظر دارند، که فقهای مذاهب اربعه اهل سنت معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق مستحب است، یعنی چه شاهدان حضور داشته باشند، چه حضور نداشته باشند طلاق واقع می شود و الزامی در حضور شاهدان نیست اما فقهای مذهب امامیه و ابن حزم و چندی دیگر از علماء معتقدند که حضور شاهدان در مجلس طلاق واجب است و هنگامی طلاق واقع می گردد که، شاهدان در مجلس طلاق حضور یابند و اگر  شاهدان حضور نداشته باشند طلاق واقع نمی­گردد.

کلید واژه ها: شهادت، طلاق، رجوع، واجب، مستحب

مقدمه

خدایا جهان پادشاهی توراست     زما خدمت آید، خدایی توراست

حمد و سپاس، فقط شایسته خداوندی­ است که آدمی را به گوهر عقل و خرد، و جامعه بشری را به زیور علم آراسته کرد و ما را بر شریعت پاک و جاودان اسلام قرار داد تا از بندگان صالح و شاکر او باشیم، و درود به فرستاده­ی او محمد مصطفی(ص) که مایه فخر و مباهات کائنات وجهانیان است.

از اهداف و حکمت­های خداوند منان در تشریع طلاق، از بین بردن مشکلاتی است که توسط زوجین و اطرافیان آنها قابل حل نبوده و به خاطر عدم توافق اخلاقی و نفرت از یکدیگر و یا عوامل خارجی غیر قابل تحمل برای آنها، به خاطر جلوگیری از زیان و نگرانی بیشتر چاره­ای جز طلاق وجود ندارند. در این هنگام شریعت اسلام احکام و آداب مربوط به طلاق را پیش روی زوجین قرار داده، که از جمله این احکام شهادت دادن دو مرد عادل بر اجرای صیغه­ی طلاق است، حکمت اشهاد در طلاق به خاطر اهتمام ورزیدن به امر ازدواج است تا نظم و به هم پیوستن تدبیر منزل و از هم گسستن آن باید در مقابل مردم صورت بگیرد. دوم اینکه تا نسب‏ها مشتبه نشوند و در هم نیامیزند و زوجین بعد از آن توافق نکنند و طلاق را مهمل نسازند.

تا توانی پا منه اندر فراق

ا­بغض ا­لاشیاء عندی الطلاق

الف) بیان مساله

اصل در اعتبار عقود و سایر اعمال شخصی نیت است و محل نیت قلب است که راهی جز زبان بر آن نیست و یکی از آفات زبان دروغ است، در اینگونه موارد موضوع شهادت و شاهد گرفتن در عرف بشری به میان آمده، که شریعت اسلام نیز آن را تقریر و تشریع فرموده و احکامی برای آن وضع کرده است. شهادت؛ عبارت است از گواهی دادن صادقانه یکی بر اعمال دیگری که براساس رویت شخصی و حضورعینی و  یقین آور شاهد باشد نه براساس حدس و گمان.[1]

بدیهی است هرچه اهمیت موضوعی بیشتر باشد؛ لزوم شهادت در آن بیشتر است و همچنین هرچه امکان علنی­کردن موضوعی­ کمتر باشد یا از مواردی باشد که­ غالبا در حوزه شخصی و خصوصی افراد صورت میگیرد و صورت قانونی بر آن مترتب می­شود و امکان دعوی در آن وجود دارد؛ لزوم شهادت در آن بیشتر است. در حوزه احوال شخصیه، در چند مورد شهادت مطرح است و تقریبا تمام مذاهب اسلامی بر لزوم شهادت در آنها اتفاق نظر دارند مانند عقد نکاح، رجعت و نسب و حضانت و نفقه و وصیت و غیره. اما در مورد لزوم شهادت در طلاق که به اطمینان اهمیت آن از سایر موارد کمتر نبوده و حتی به دلایلی بیشتر است؛ در میان مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد. در قرآن به صراحت آمده است که « فَإذا بَلَغنَ أجَلَهُنَّ فَأمسِکُوهُنَّ بِمَعرُوفٍ أو فارقُوهُنَّ بِمَعروُفٍ وَ أشهَدوا ذوی عَدلٍ مِنکُم وَ أقیموا الشَهادَة للهِ ذَلِکُم یوعَظ بِهِ مَن کان یومنِ بِاللهِ وَ ا­لیومَ الاخرَ وَ مَن یَتق اللهِ یجعل لَه مَخرِجا » يعني: « پس چون عده­ی آنها به سر رسید، یا به شایستگی نگاهشان دارید یا به شایستگی از آنان جدا شوید و دو تن مرد عادل را از میان خود گواه گیرید و گواهی را برای خدا به پا دارید؛ این است اندرزی که به آن کس که به خدا و روز باز پسین ایمان دارد داده می­شود. و هرکس از خدا پروا کند خدا برای او راه برون شدنی قرار می دهد ». اما جالب است که حتی برخی از علماء نوشته­اند که علمای امت اسلامی بر عدم لزوم وجود شاهد بر طلاق و استحباب آن اجماع دارند.[2]

اختلاف نظر در این مورد به عصر صحابه و تابعین برمی­گردد. ابن عباس و عمران بن حصین و ابن سیرین و سعید بن مسیب و شیعه­ی امامیه و ابن حزم در آن قائل به وجوب شده­اند.[3] مذاهب اربعه در آن قائل به استحباب شده­اند.[4]  

با توجه به اینکه نکاح و طلاق؛ جهت حفظ نسب تشریع شده و نسب یکی از ضروریات خمسه می­باشد؛ و از آنجا که براساس قاعده لاضرر و لاضرار؛ هر ضرری مرفوع و مردود است؛ و با توجه به الزامات و مشکلات مربوط به طلاق در روزگار ما؛ لزوم بازنگری در این موضوع مهم؛ محرز و آشکار است.

ب) سوالات تحقیق

حضور شاهد برای وقوع طلاق لازم است؟ به عبارت دیگر حکم طلاق بدون شاهد چیست؟

امر به گرفتن شاهد از نظر مذاهب خمسه حق است یا تکلیف؟

رجعت از طلاق بدون گرفتن شاهد جایز است؟

لزوم یا عدم لزوم شاهد در طلاق آیا فقط شامل طلاق می­شود یا شامل انواع مختلف مشبهات طلاق مانند خلع هم می­شود؟

میزان تشابه دیدگاه­های فقهای مذاهب خمسه و موارد افتراق آن­ها در باب شاهد در طلاق کدامند؟

ج) اهداف تحقیق :

. شناخت نظر مشهور مذاهب خمسه در مورد حکم شاهد در طلاق و بیان ادله ایشان

. بیان کشف آرای خلاف نظر مشهور در مذاهب خمسه و بیان ادله ایشان

. مقارنه­ی آرای موافقان و مخالفان وجوب شاهد در طلاق و بیان رای راجح آن­ها بر­اساس معیارهای اصولی

. حکم رجوع از شهادت در طلاق و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه

  د) پیشینه­ تحقیق

پیشینه­ی بحث شهادت در طلاق به امتداد تاریخی مبحث نکاح و طلاق است. در تمام کتب فقهی که موضوع طلاق آمده است می­توان این موضوع را دنبال کرد به خصوص در کتب اصلی مذاهب خمسه مانند: 1.المبسوط سرخسی و بدائع الصنائع کاسانی در مذهب حنفی؛ 2. حاشیه دسوقی در مذهب مالکی؛ 3. نهایه امام رملی و تحفه ابن حجر هیتمی در مذهب شافعی؛ 4. المغنی ابن قدامه، و الشرح الکبیر مقدسی در مذهب حنبلی؛ 5. المکاسب شیخ انصاری و آثار صاحب جواهر در مذهب امامیه. اما در عصر حاضر که بررسی اختصاصی مباحث فقهی در کتب مخصوص مرسوم شده است به قدر وسع و کوشش خود این دو کتاب را یافته­ام. اول، « مستجدات فقهیه فی قضایا الزواج و الطلاق » که پایان نامه­ی کارشناسی ارشد آقای اسامه عمر ا­لاشقر است و فقط به صورت مختصر و بدون بیان ادله و نظر مذاهب به اهمیت شهادت در طلاق در عصر حاضر توجه داشته است. دومین کتاب در این مورد « وسائل الاثبات فی الشریعه الاسلامیه فی المعاملات و الاحوال الشخصیه » رساله دکتری محمد الزحیلی است که او هم به همین بسنده کرده است که شهادت را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا در معاملات و احوال شخصیه در نظر گرفته و بیان کرده است که شهادت می­تواند در طلاق یکی از ادله­ی اثبات باشد. اما اینکه کتاب یا رساله ای به صورت تک نگاری که در برگیرنده باب شاهد در طلاق بوده و به صورت تطبیقی در مذاهب خمسه باشد؛ یافت نشده است.

  ه) ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اینکه بحث شهادت در طلاق موضوع مهمی است و باید بیشتر به آن توجه نمود اما در جامعه امروزی کمتر به آن بها و ارزش داده شده است، سعی بر این است که در این تحقیق اهمیت این موضوع را آشکار کرده و آن را به عنوان یکی از ادله­ی اثبات به شمار آورد. همچنین، اینکه روش و هدف اسلام در محدود کردن دائره­ی طلاق مخفی نمی­ماند و بسیاری از تدابیر شرعی از این حیث است که طلاقی را که در نتیجه­ی غضب یا احساس زودگذر است را محدود کند و با توجه به اینکه شاهد گرفتن، برای طلاق جایز است اثر این شاهد گرفتن در پایداری زندگی زناشویی محقق می­شود و منجر به کاهش بیهودگی این کار میشود. در پیرامون این بحث جزئیات متعدد آن را

بررسی می­کنیم، تا اینکه به رأی راجحی که مناسب با مقاصد شریعت اسلامی باشد و حکمت خداوند متعالی را محقق می­کند در محافظت از پایداری خانواده­ی مسلمان برسیم.

و) روش انجام تحقیق :

روش انجام شده در این تحقیق مبتنی بر روش تحلیلی _ توصیفی است. به این صورت که اطلاعات لازم را از منابع معتبر فقهی؛ قرآن؛ سنت؛ اجماع علماء و کتب مذاهب خمسه جمع آوری شده، و پس از تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات و مقایسه، حکم فقهی بیان می­شود.

ز) ساختار تحقیق :

تحقیق حاضر شامل مقدمه و سه فصل است. فصل اول تحت عنوان کلیات و تحلیل مفاهیم، که شامل سه بخش است: در بخش اول به تعریف حکم و تحلیل مفهوم شهادت، در بخش دوم به بررسی مفهوم طلاق و در بخش سوم به اقسام طلاق و ارکان آن پرداخته می­شود. پس از بیان مفاهیم مقدماتی و کلیات موضوع، به بیان آرای فقهای مذاهب اسلامی در خصوص حکم حضور شهود در طلاق و بیان ادله­ی فقهاء که مباحث فصل دوم را تشکیل می­دهد، و شامل پنج بخش است، در بخش اول، حکم حضور شاهدان در رجوع از طلاق از نظر مذاهب خمسه و بیان ادله ایشان، در بخش دوم، حکم حضور شاهدان در طلاق از نظر مذاهب خمسه و بیان ادله ایشان، در بخش سوم، بررسی کردن دلایل موافقان و مخالفان از دیدگاه یکدیگر، در بخش چهارم، نظر مفسران درباره آیات ال و دوم سوره طلاق، در بخش پنجم، حکم رجوع از شهادت در طلاق و آثار ناشی از آن در مذاهب خمسه. در نهایت فصل سوم، که در آن رأی راجح را از میان آراء مذاهب بیان می­شود که شامل سه بخش است: بخش اول، حکمت احضار شهود در طلاق و بخش دوم، وجود شاهد و رعایت مقاصد شارع، و در بخش سوم ارجحیت واجب بودن حضور شاهد در طلاق بررسی می­شود.

                                                                        

     فصل اول

کلیات و تبیین مفاهیم

مسائل احوال شخصیه افراد جامعه از امورمهم و زیر بنایی هر جامعه می­باشد و اسلام به خاطر ویژگی­های آن، احکام و مقررات خاصی برای آن وضع نموده است، به طور طبیعی با توجه به اختلاف قواعد و مقررات فقهی مذاهب اسلامی، احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه در مذاهب مختلف نیز متنوع است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این تفاوت را محترم شمرده است. در این فصل به مباحث شهادت و طلاق می­پردازیم و نظر مذاهب اسلامی را در این موارد ذکر می­کنیم. این فصل شامل موارد زیر است :

تعریف حکم

معنا و مفهوم شهادت

تفاوت شهادت با خبر (روایت) و بینه

آیات و احادیثی در باب شهادت و اهمیت شهادت دادن

ادله­ی تشریع شهادت وحکمت تشریع شهادت و حکم شهادت

معنا و مفهوم طلاق

تشریع و ادله­ی تشریع طلاق، حکمت تشریع طلاق و حکم طلاق

اقسام طلاق و ارکان طلاق

شهادت در طلاق و سایر ابواب فقهی

1-1- معنا و مفهوم حکم

احکام جمع حکم است و به معنای إثبات امری است، چه ایجابی باشد یا سلبی[5].

حکم در لغت: به معنای خطاب خداوند متعال به افعال مکلفین است به طریق اقتضاء، یا تخییر یا وضع، مانند سوره اسراء آیه 32 می­فرماید: « وَ لا تَقًرَبوا الزِنی » یعنی: « به زنا نزدیک نشوید[6] »

حکم در اصطلاح فقهی: عبارت است از مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع و قانون گذار مقدس اسلام برای إصلاح امور معاش و معاد مردم و جامعه، در تمامی ابعاد مادی و معنوی، فردی و اجتماعی تشریع کرده است. پس هر عمل و فعلی که از انسان سر می­زند در شریعت اسلام حکمی دارد و تکلیف آن مشخص گشته است. بعضی از افعال ممنوع (حرام) و بعضی لازم الاجراء (واجب) و بعضی از آنان (مباح) هستند، یعنی انجام و ترک آن فرقی ندارد و بعضی از این افعال انجام دادن آن بهتر از ترک آن است (مستحب) و دسته­ای ترک آن بهتر از انجام دادن آن است (مکروه). بنابراین أحکام همان اوامر و نواهی برای مکلفین میباشد.

أحکام شرعی به اعتبارهای گوناگون دارای تقسیم های مختلفی است که مهم­ترین آنها تقسیم أحکام به تکلیفی و وضعی است:

أحکام تکلیفی أحکامی هستند که، موضوع آن انجام یا ترک فعلی به وسیله­ی مکلف است یا مختار بودن در انجام یا ترک فعلی. مثل: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و إباحه، عزیمت و رخصت، از این جهت که تکلیف و مشقتی بر انسان تحمیل می­کند را احکام تکلیفیه می­گویند.

أحکام وضعی أحکامی هستند که اقتضای قرار دادن شی­ء یا چیزی را که سبب یا شرط برای شی­ء دیگر باشد یا مانع از شی­ء دیگر،پس رابطه بین دو شی­ء یا سببیت است یا مانعیت یا شرطیت، در واقع صفت شیء و یا فعل و ترکی را تبیین می­کند. مثل: صحت، بطلان، سببیت، مانعیت، شرطیت و غیره. پس به جز أحکام پنج گانه­ی تکلیفی، تمام أحکام شرعی دیگر أحکام وضعی­اند[7].

فراگیری أحکام از نظر قرآن و سنت و از دیدگاه علماء دارای ضرورت و اهمیت است، احکام اسلام دارای شمول و فراگیری است و همه را در بر­می­گیرد. هم در قرآن و هم در سنت این نکته که احکام اسلامی شامل همه می­شود آمده است و علمای اسلام هم دلایلی برای آن ذکر کرده­اند. در زیر به بخشی از آیات و احادیث و ادله­ی علماء اشاره می­شود، که به طور اختصار آن را بیان می­کنیم :

از نظر قرآن: « وَ ما کانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا کَافَّة فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي ا­لدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ[8]».

یعنی: « مومنان را نسزد که همگی بیرون بروند ( و برای فرا گرفتن معارف اسلامی عازم مراکز علمی اسلامی شوند )، باید که از هر قوم و قبیله­ای، عده­ای بروند ( و در تحصیل علوم دینی تلاش کنند ) تا با تعلیمات اسلامی آشنا گردند و هنگامی که به سوی قوم و قبیله­ی خود برگشتند ( به تعلیم مردمان بپردازند و ارشادشان کنند و ) آنان را ( از مخالفت فرمان پروردگار ) بترسانند تا ( خویشتن را از عقاب و عذاب خدا بر حذر دارند و از بطالت و ضلالت ) خودداری کنند ».

پیامبر(ص) آگاهی از مسائل دینی را نشانه خیر خواهی خداوند به  بنده­اش قرار داده و فرموده است: « مَنً یُرِدِ اللّه بِهِ خَیًرَا یُفَقِّهًهُ فِی الدِّینِ[9]» یعنی: « خداوند به هر کسی اراده خیر داشته باشد او را در دین فقیه می­کند » اين حديث صحيح است.

عظمت و شرف این علم از همه جهات قابل وصف و احاطه نیست؛ چون این علم همواره با مسلمان است و او را در تمام مراحل زندگیش همراهی می­کند، و روابط او با خدا و بندگان خدا را تنظیم می­نماید. این علم حلقه اتصال انسان با عباداتی چون طهارت، نماز، زکات، روزه، حج و قربانی است که انسان را با بندگی خداوند در آشکار و نهان مرتبط می­سازد.

به وسیله این علم و آگاهی از فقه جهاد و غزوات، سیره، امان نامه­ها و پیمان نامه­ها و امثال اینها، قلمرو اسلام گسترش می­یابد و علم نورانی قرآن به اهتزاز در می­آید.

به وسیله این علم و آگاهی از فقه معاملات از قبیل خرید و فروش، حق پشیمانی، ربا، صرافی و آنچه که با معاملات مالی رایج در میان مردم ارتباط دارد و به وسیله آن دارائی­ها در جایگاه شرعی

خویش قرار میگیرند، از قبیل وقف و وصیت، و دیگر احکام تصرفات مالی، روزی حلال به دست می­آید و از گناه دوری می­شود.

با آگاهی از این علم شخص مسلمان با فقه فرایض و تقسیم میراث که نصف علم به حساب می­آید آشنایی پیدا می­کند، و اموال و داراییها براساس عادلانه­ترین تقسیم و کامل­ترین شیوه در دست صاحبانشان قرار می­گیرد و از یک زندگی زناشوئی مطابق با معیارها و احکام شرعی برخوردار می­گردد و در می­یابد که اسلام با وضع قوانین مربوط به جنایات، دیات، حدود و تعزیرات که باعث می­­شوند مسلمانان در امنیت و آرامش خاطر و ثبات زندگی کنند، تا چه حد به ضروریات زندگی توجه کرده است.

همچنین در احکام خوردنیها و ذبح حیوانات و نذرها و قسم­ها و بحث­های قضاوت و قواعد و احکام مربوط به آن زمینه­ای به وجود می­آید که عدالت در آن تحقق می­یابد و دشمنی پایان می­یابد، حقوق در جاهای اصلی خود قرار گرفته و مظلومین به حقوق خود می­رسند.[10] با توجه به این دلایل و دلایل دیگر شاعر می­گوید:

«إذَا مَا اعَتَزَّ ذُو عِلمٍ بِعِلمٍ          فَأهلُ الفِقهِ أولَی باعتِزَازٍ

فَکَم طِیبٍ یَفُوحُ وَ لَا کَمِسکٍ     وَ کَم طَیرٍ یَطِیرٍ وَ لَا کَبَازٍ»

« اگر علم مایه سربلندی علماء گردد، فقهاء به سربلندی لایق­ترند.

بسیار بوی خوش هست که عطرش را پراکنده می­کند ولی مانند مشک نیست، و بسیار پرنده هست که پرواز می­کند ولی مانند باز نیست ».

با وجود اینکه اختلافات زیادی (در میان فقهاء) است، شریعت در فروع و اصول خود به یک قول برمی گردند :

در قرآن در سوره النساء، آیه 59 آمده است که: « فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في‏ شَيْ‏ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ » یعنی:

اگر در چیزی اختلاف داشتید آن را به خدا و پیامبر او برگردانید ».

این آیه صراحتاً درباره­ی از بین بردن تنازع و اختلاف است و برای رفع اختلاف، طرفین درگیر را با مراجعه به شریعت سفارش کرده است تا اختلاف رفع شود.

[1] . قلعه­جی، معجم لغه الفقهاء، ص266

[2] . شوکانی، السیل الجرار المتدفع الازهار، ص247

[3] . آل کاشف الغطاء، اصل الشیعه و اصولها، ص119

[4] . ابن نجیم، البحر الرائق شرح کنز دقائق، ج4، ص55 ؛ مرغینانی، الهدایه شرح البدایه، ج2، ص7 ؛ النمری القرطبی، الکافی فی فقه اهل مدینه، ج1، ص155 ؛ القلیوبی و عمیرة، حاشیه قلیوبی و عمیرة، ج4، ص4

[5] . زیدان، الوجیز فی أصول الفقه، ص9

[6] . همو، همان، ص24

[7] . همو، همان، ص 26

[8] . سوره التوبه/ 122

[9] . ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج1، ص80

[10] . مقدمه شیخ بکر ابوزید در کتاب « ا­لتقریب لفقه ابن قیم الجوزیه

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122