پايان نامه بررسي تطبيقي ساز و کارهاي کنترل نقض قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي ساز و کارهاي کنترل نقض قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 166 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي ساز و کارهاي کنترل نقض قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ترکيه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

تقدیر و تشکر از اساتید7
اظهارنامه (سوگندنامه)8
چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق به کوشش رمضان الطافی9
انگیزه انتخاب موضوع11
هدف از انتخاب موضوع12
سوالهای مطرح در تحقیق13
فرضیه های تحقیق14
سابقه علمی موضوع بحث15
روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای)16
سازماندهی تحقیق17
پیشگفتار 18
فصل اول:(کلیات)37-21 1-1)حقوق اساسی 22
2-1)ویژگیهای لازم برای حقوق اساسی 25
3-1)اقسام قوانین اساسی 26
4-1)تفکیک قوا-اختلاط قوا-همکاری قوا28
5-1)کنترل قوا در سیستمهای مختلف حکومتی35
فصل دوم: سازوکارهای کنترل و نظارت بر قانون اساسی93-39
بخش اول:کنترل و نظارت 53-39
1-2)کنترل و نظارت حقوقی39
2-2)سیر تاریخی کنترل و نظارت بر قوانین اساسی39
3-2)انواع و اقسام کنترل و نظارت54-44
بند1)نظارت تاسیسی44
بند2)نظارت استطلاعی44
بند 3)نظارت استصوابی45
بند4)نظارت پیشینی46
بند5)نظارت پسینی47
بند6)نظارت سیاسی49
بند 7)نظارت قضایی50
بخش دوم:خبرگان رهبری(از بعد نظارتی) 70-54
بند1)مجلس خبرگان از بعد نظارتی:54
بند 2)وظایف مجلس خبرگان رهبری:54
بند3)انتخاب رهبری56
بند4)عزل رهبری:60
بند5)نظارت بر رهبری:61
بند6)وضع قوانین مجلس خبرگان و تفسیر آنها:67
بخش سوم:کمیسیون اصل 9084-71
بند1)تقسیم قوا71
بند2)نظارت بر اعمال قوای سه گانه71
بند3)نکاتی در رابطه با اصل 90 قانون اساسی73
بند4)منابع قانونی اصل 90 قانون اساسی74
بند5)تشکیلات-صلاحیت و اختیارات کمیسون اصل 9077
بند 6)سازمان بندی کمیسیون اصل 9081
بند7)تصمیمات کمیسیون اصل 9083
بخش چهاروم:دیوان عدالت اداری85
بخش پنجم: سازمان بازرسی کل کشور89
فصل سوم:مطالعه تطبیقی سازو کارهای کنترل بر موارد نقض قانون اساسی در جاایران  و جمهوری ترکیه146-94
بخش اول: ساختار و ترکیب نهاد کنترلی و نظارتی در ایران96
بخش دوم: نظام حقوقی جمهوری ترکیه102
بخش سوم:ساختار و تشکیلات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی ج ترکیه112
بخش چهاروم:حدود و ثغور نظارت شورای نگهبان119
بخش پنجم:وظایف و اختیارات شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی122
بخش ششم:حدود وظایف و اختیارات دادگاه قانون اساسی جترکیه131
بخش هفتم:آخرین اصلاحات قانون اساسی جترکیه در باب دادگاه قانون اساسی137
نتیجه گیری از بحث و بیان سازوکارها و راه کارهای عملی چگونگی نظارت و کنترل بر موارد نقض قانون اساسی163-147
منابع و مآخذ فارسی – ترکی استانبولی 166-164

منابع و مآخذ فارسی:

1-قانون اساسی-جهانگیر منصور-نشر دوران-1387-تهران.

2-حقوق اساسی و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران-دکتر اسدالله لطفی-نشر جاودانه-1389-تهران.

3-تفکیک قوا در حقوق ایران-امریکا-فرانسه-علی اکبر جعفری ندوشن-مرکز اسناد انقلاب اسلامی-1383.

4-حقوق اساسی تطبیقی-دکتر کمال الدین هریسی نژاد-نشر آیدین-1387-تبریز.

5-شورای نگهبان (پرسشها و پاسخها)-فرج الله هدایت نیا-نشر اندیشه جوان -1386-تهران.

6-قوانین اساسی کشورهای جهان-رابرت ال مدکس-ترجمه:سید مقداد ترابی-نشر مطالعات و پژوهشهای حقوقی-1385.

7-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(مبانی-نهادها-شرح)-دکتر مرتضی نجفی اسفاد و دکتر فرید محسنی-نشر الهدی-1388-تهران.

8-مبانی حقوق اساسی –دکتر بیژن عباسی لاهیجی-نشر جنگل(جاودانه)-1388-تهران.

9-حقوق اساسی و ساختار حکومت جمهوری اسلامی ایران-دکتر قاسم شعبانی-نشر اطلاعات-1389-تهران.

10-حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران-دکتر حسین مهرپرور-نشر دادگستر-1387-تهران.

11-حقوق اساسی ، منوچهر طباطبایی موتمنی ، نشر ميزان، چ 1، 1380 ه.ش.تهران.

12-سيد جمال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، نشر پايدار چ 1، 1379ه.ش.تهران.

13- ، سيستم هاي حقوقي كشورهاي اسلامي، محمد رضا ظفري و فخرالدين اصغري دفتر تبليغات حوزه علميه قم: ج 1 ، 1374ه.ش،قم.

14-مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي،ج1 1364 ،تهران.

15-وظایف مجلس خبرگان رهبری-عبدالله جوادی آملی-1388-از سلسله مباحث دولت کریمه و رفتار کریمه-قم.

16-آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-تهران-1385-اداره کل قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی.

17-نهج البلاغه-سید رضی-ترجمه و ویرایش سید احمد کیارستمی-1374-نشر قومس –قم.

18-تاریخ آشور، ص 117 ، سید احمد بحری و بیژن هاتفی ، 1373، نشر جنگل، تهران

منابع و مآخذ ترکی استانبولی:

1-Turkiye Cumhuriyeti Anayasasi-2010-kare yayinlari-Istanbul.

2-Yepyeni Bir Ana Yasa-Pro.SAMI SELCUK-2010-Truva Yayinlari.

3-Halk Neyi Oylayacak-Dr.Ibrahim O.Kaboglu-IMGE Kitab evi-1982.

4-Anayasa Hukukun Temel Metinleri-Pro.Necmi Yuzbasioglu-Beta Yayinlari-2008-istanbul.

5-T.C ANAYASASI-2010-ALFA kitab evi-istanbul.

6-Turk Ana Yasa Hukuk Derslari-Dr.Kemal Gozler-2009-istanbul-Ekin baskisi.

7-Idari Hukuk Girisi-Pro.Kemal Gozler-2010-Istanbul.Ekin Baskisi.

8-Anayasa Degisikligi Gerekirmi-Dr.Kemal Gozler-Istanbul-2011-Hukuk Kitab Evi.

9-ANAYASA MAHKAMA GARARLARI-Dr.cevdet Turkan-Ankara-2008-hukuk evi(bilkent Universitesi).

چکیده ای موجز و مختصر از تحقیق :

دادرسی اساسی یکی از بنیادی ترین اصول حقوق اساسی است چه آنکه تضمین کننده وجود و کارکرد قانون اساسی در جوامع مختلف بشری است.بررسی ساز و کارهای نهاد کنترل کننده و نظارت کننده بر حسن اجرای قانون اساسی و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی از جمله ماهوی ترین مفاهیم ذهن نگارنده بوده و هست. نگارنده در ارائه بحث خود  به بیان مفاهیمی کلی نظیر حقوق اساسی و ویژگیها و کارکردهای آن در قالب قانون اساسی – کنترل و نظارت- انواع کنترل و نظارت -بررسی نهاد قدرت و انواع اشکال آن در عرصه حکومت بعنوان مقدمه بحث ماهیتی در چارچوب حقوق اساسی  پرداخته است و پس از آن به ذکر نظارت و کنترل های غیر قضایی و ساز و کارهای کنترلی  بر روند اجرای قانون اساسی و  سیر تاریخی – ترکیب-ساختار-عملکرد و کارکرد هریک از این ساز و کارها پرداخته است و پس از آن  به بیان نقاط ضعف و قوت شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی بعنوان دو نهاد کنترلی و نظارتی پرداخته ام و در این راستا عملکرد هریک از این دو نهاد را بعنوان متولی دادرسی اساسی سلبی و ایجابی مورد مداقه قرار داده ام و پس از آن نگارنده به بیان پیشنهادات خود جهت نیل هر چه بهتر به کنترل و نظارت و جلوگیری از موارد نقض قانون اساسی پرداخته است و در این گذر ما را به این مهم رهنمون ساخته که نام و عنوان دادرسی اساسی هر آنچه که میخواهد باشد مهم آنست که در نیل به دفاع از حقوق اولیه و اساسی آحاد جامعه و تضمین برخورداری افراد جامعه از این حقوق صرف نظر و بدور از هرکونه نگاه و گرایشی موفق باشد.

انگیزه انتخاب موضوع:

انگیزه اصلی من در انتخاب موضوع پایان نامه ام همانا ابتدا جذابیت ذاتی بوده که اساسا حقوق اساسی بعنوان یکی از محوری ترین مبانی زندگی اجتماعی بشر داشته است چه آنکه به نظر من مطالعه حقوق عمومی بطور عام و حقوق اساسی و قانون اساسی بطور خاص با توجه به اهمیتی که این دو مهم در زندگی انسانها بازی مینماید از اهمیت ویژه ای برخوردار است حال به این اهمیت زمانی بیشتر افزوده میشود که ما نهاد دادرسی اساسی دو سیستم متفاوت از هم را نیز مورد مداقه نظر قرار دهیم.

علاوه بر مورد برشمرده فوق بعنوان انگیزه اصلی من در انتخاب موضوع مورد مطالعه ام یکی دیگر از مواردی که انگیزه زیادی را در من در جهت بررسی نهاد کنترلی نقض قانون اساسی شکل داد و ایجاد کرد همانا جستجوی پاسخ به این سوالها بوده است که مگر رسالت حقوق اساسی ایجاد و تضمین حقوق انسانها نیست؟ اگر هست پس نهادی باید ضامن اجرا و بقاء این حقوق باشد حال این نهاد چه باید باشد؟چگونه باید عمل نماید و چرا تاکنون برغم وجود این نهادهای دادرسی اساسی بشر به موفقیت در حفظ حقوق اساسی و توسعه دامنه آن نتوانسته رهنمون گردد  و….؟

پس بطور خلاصه دلایل انگیزشی خود را در دو محور کلی دلیل ذاتی و ماهوی و دلیل شکلی خلاصه مینمایم

هدف از انتخاب موضوع:

من هدف از پروژه تحقیقاتی خود را بطور مشخص بشرح ذیل میتوانم بیان نمایم:

اول:شناخت دو سیستم کنترلی متفاوت از هم که یکی غیرمذهبی یا بعبارت دیگر مدل اروپایی و دیگری مذهبی یا بعبارت دیگر شورایی (هرچند بعدها نگارنده استدلال خواهد نمود که این مدل شورایی مطلق نیست.)

دوم:شناخت کارکردهای این دو سیستم بهمراه نقاط ضعف و قوت آنها.

سوم: دسترسی به این مهم که نهاد سیاست به چه میزان بر نهاد کنترل و نظارت تاثیر گذار است؟

چهارم:گستره شکلی و ماهوی نهادهای نظارتی و کنترلی مورد بحث چه میزان است؟ و اساسا آیا نهادهای کنترلی قانون اساسی ذاتا تحدید کننده هستند؟

و نهایتا در قاموس تحقیق خود این هدف را دنبال مینمایم که چگونه میتوان یک نهاد کنترلی سالم- مستقل- تاثیر ناپذیر و… در نیل به اجرا و اعمال و تضمین هر چه بیشتر حقوق اساسی جامعه شکل داد و بنیان نهاد.

سوالهای مطرح در تحقیق:

در تحقیق پیش رو سوالاتی بشرح ذیل مطرح گشته و تا آنجا که در بضاعت نگارنده بوده سعی در پاسخ به آنها نموده است که ذیلا اهم آنها از خاطر شما سروران گرامی میگذرد:

الف)مفهوم حقوق اساسی-قانون اساسی -کنترل- نظارت- دادرسی اساسی و انواع و اقسام آنها چیست؟

ب)مفهوم دولت-حاکمیت- تفکیک قوا- اختلاط قوا- مدلهای مختلف کنترل نقض قانون اساسی و انواع آنها و…

ج)ساختارهای سلبی و ایجابی کنترل و صیانت از قانون اساسی کدامهایند؟

د)سیر جریان تاریخی – ساختار شکلی و ماهوی نهاد دادرسی اساسی- نحوه کنترل و نظارت در دو مدل مذهبی و غیر مذهبی چگونه است؟

د)شورای نگهبان و دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه از پیدایش تاکنون چگونه بوده و هستند؟

ذ)چگونگی کارکردها و دامنه و گستره این کارکردها در این دو مدل کنترلی از دیگر سوالاتی است که به آن پاسخ داده خواهد شد.

ر) چه مدل و نظام کنترلی میتواند با توجه به ویژگیهای مذهبی-فرهنگی –سیاسی –اجتماعی-برای جامعه ایران و ترکیه مثمر باشد و از نتیجه بهتری برخوردار باشد.

و دیگر سوالاتی که در بطن و دل پروژه تحقیقی به آنها پاسخ داده خواهد شد.

فرضیه های تحقیق:

در تحقیقی که در پیش رو داریم سعی نگارنده بر اینست که به فرضیات ذیل دست یابد و به آنها پاسخی حقوقی – علمی یابد.

فرضیه اول اینست که ترکیب فکری و ایدئولژیکی اعضاء نهاد دادرسی اساسی بر کارکرد نهاد دادرسی تاثیر دارد و اگر دارد به چه میزان است این تاثیر گذاری؟

فرضیه دوم مطرح در پروژه تحقیقی اینست که هدف در صیانت و جلوگیری از نقض قانون اساسی حفظ حاکمیت است یا حفظ منافع عمومی جامعه؟

فرضیه سوم مطرح در موضوع را می توان چنین عنوان داشت که آیا مداخله اعضاء فقیه شورای نگهبان در تطبیق با قانون اساسی  مصوبات مجلس و یا تفسیر  اصول قانون اساسی می تواند بدور از ذهنیت فقهی و شرعی مورد بررسی از سوی ایشان قرار گیرد؟بعبارت دیگر وجهه شرعی تطابق با قانون اساسی  آیا بر وجه قانونی آن استیلاء دارد یا خیر؟

و دیگر آنکه کنترل سلبی یا موردی میتواند کارکرد نهاد دادرسی را افزایش و موجب پویایی قوانین شود یا کنترل ایجابی ؟

سابقه علمی موضوع بحث:

بلحاظ سابقه علمی موضوع پایان نامه اینجانب باید گفت که تحقیق یکپارچه و جامعی در این خصوص انجام نشده است اما در باب موضوع مانحن فیه بطور کلی سرفصلهای جزیی وجود دارد .

پروفسور رابرت مدکس در صفحه 123 بخش ایران کتاب خود به شرح اجمالی نظام کنترل و دادرسی در ایران می پردازد که آنهم به نظر نگارنده بیشتر ارزش تاریخی دارد تا حقوقی همانگونه که در خصوص جمهوری ترکیه نیز در صفحه 221 همان کتاب بیشتر به بیان نظام سیاسی حاکم می پردازد تا نظام حقوقی واقع در آن.

البته دکتر هریسی نژاد در صفحات 20-35-52 کتاب حقوق اساسی خود صرفا به بیان قانون اساسی و لزوم صیانت از آن می پردازد و سخن چندانی از نهادی که باید از این قانون و حقوق متشرع از آن ذکر چندانی به میان نمی آورد.

دکتر نجفی یوز باش آوغلو نیز در کتاب حقوق اساسی و نظام های سیاسی خود در باب کنترل و نظارت بر اجرای قانون اساسی به بیان ضرورت وجود تشکیلاتی مستقل در حفظ و صیانت از حقوق اساسی و قانون اساسی میپردازد.

نتیجه آنکه تحقیق یا یک اثر جامع در باب صرفا موضوع تحقیق تاکنون انجام نشده است.

روش تحقیق(کتابخانه ای-مصاحبه ای):

روش تحقیق همانگونه که در تحقیقات با موضوع علوم انسانی بیشتر مواقع متدوال است روش کتابخانه ای و مصاحبه ای می باشد. نگارنده ضمن بررسی موضوعی کتب و مقالات و تقریرات مختلف پیرامون موضوع بحث سعی بر آن نموده تا نظرات خود را نیز در هر بخش بطور کاملا مشخص ارایه نماید و جهت تکمیل هرچه بیشتر و پربارتر شدن موضوع از نظرات اندیشمندان بحث نیز نظیر اساتید مشغول در دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه بهره برده است و در این راستا جهت تشحیز بهتر ذهن خوانندگان گرامی از وجود عکسهایی نیز بهره گیری لازم شده است.

البته باید در اینجا این نکته را نیز متذکر گردم که در پاره ای موارد نقیبی نیز به روشهای آماری و اعدادی نیز توسط نگارنده زده شده است اما چون میزان و گستره این بهره گیری در خصوص آمار و ارقام در حد و اندازه ای نبوده که مورد تاکید قرار گیرد از آن بعنوان یکی دیگر از روشهای تحقیق خود نام نبرده ام.

سازماندهی تحقیق:

تحقیق من بطور کلی از مقدمه-کلیات و دو فصل و چند بخش تشکیل یافته است .من در تحقیق و پژوهش خود چارت و سازمان و استخوان بندی تحقیق خود را بدین شکل چیده ام که ابتدا با پیشگفتار نگارنده شروع شده و با مقدمه ای در خصوص موضوع تحقیق ادامه می یابد و پس از آن کلیاتی که شامل حقوق و قانون اساسی –تفکیک و اختلاط قوا و کنترل و نظارت بر قوا و انواع و اقسام آن خواهد بود گفته خواهخد شد تا ذهن خواننده محترم در مورد موضوع بحث  کمی تشحیز گردد.فصل اول که شامل سه بخش میباشد به بیان ساز و کارهای اداری و غیر قضایی کنترل و نظارت بر  جلوگیری از نقض قانون اساسی میپردازد که این بخشها شامل بررسی خبرگان رهبری(خاصه بعد نظارتی این نهاد) – دیوان عدالت اداری – کمیسیون اصل نود- سازمان بازرسی کل کشور میباشد و فصل دوم این تحقیق به بیان و بررسی مقوله شورای نگهبان که نهاد اصلی مرتبط با نظارت بر جلوگیری از نقض قانون اساسی است خواهد پرداخت و این مهم را با نهاد دادرسی اساسی دیگری بنام دادگاه قانون اساسی ترکیه مقایسه و تطبیق خواهم نمود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122