پايان نامه بررسي تطبيقي شبه جمله در دستور زبان فارسي و عربي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي شبه جمله در دستور زبان فارسي و عربي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 122 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي شبه جمله در دستور زبان فارسي و عربي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش 2
سابقه انجام پژوهش 3
فرضیه های پژوهش 4
اهداف پژوهش 4
روش انجام پژوهش 5
فصل دوم: ادبیات تطبیقی
مقدمه 6
2-1ادبیات تطبیقی 6
2-2 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی 8
2-3تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی 9
2-4 مکاتب ادبیات تطبیقی 10
2-4-1 مکتب فرانسه 10
2-4-2 مکتب آمریکا 11
2-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی 12
2-6فوائد ادبیات تطبیقی 13
2-7ادبیات تطبیقی درایران 13
2-8 ادبیات ترجمه 16
فصل سوم: دستور زبان فارسی و عربی
3-1 زبان و دستور زبان عربی 20
3-2 زبان و دستور زبان فارسی 21
3-3 سیر تحول زبان شناسی نوین 25
3-4 اقسام كلمه 28
3-5 انواع نقش 36
فصل چهارم: شبه جمله
4-1 پیشینه اصطلاح جمله در نزد نحویان 41
4-1-1 تعریف جمله: 42
4-1-2جمله‌ی ساده: 42
4-1-3جمله‌ی مرکب 44
4-1-4انواع جمله‌ی مرکب 44
4-1-5 جمله‌های استثنایی 45
4-2 تاریخچه‌ی صوت یا شبه جمله در فارسی 46
4-2-1 اصوات در ایران باستان: 46
4-2-2 صوت یا شبه جمله؟ 47
4-2-3 تفاوت صوت با اسم صوت47
4-2-4 تعاریف شبه¬جمله 48
4-2-5 شبه جمله در دستور وابستگی 48
4-2-6 شبه جمله در دستور گشتاری 51
4-3 مختصات کلی شبه جملات (صوت) 52
4-3-1 ساختار آوایی 53
4-3-2ساختارمعنایی 53
4-3-3ساختارنحوی 61
4-4 شبه جمله در عربی 62
4-5 اسم فعل در عربی 64
4-5-1 مختصات کلی اسم فعل 65
4-5-2 مختصات ساختاری اسم فعل 65
قیاسی 66
منقول 66
مرتجل: 66
3-5-4 اسم فعل از نظر زمان 66
ماضی: 67
مضارع: 68
امر: 70
4-5-4 ویژگی‌های کلی اسم فعل ها 76
4-6 مفعول مطلق 79
4-6-1 اقسام مفعول مطلق 80
4-6-2 عامل مفعول مطلق 81
4-6-3 حذف عامل مفعول مطلق 82
4-7 تحذیر 84
4-8 إغراء 86
4-9 منادی 88
4-9-1 اعراب منادی 88
4-9-2استغاثه. 90
4-9-3 ندبه 90
4-10 حروف 91
4-10-1 حروف تحضیض(برانگیختن) 91
4-10-2 حرف ردع 92
4-10-3 حروف تنبیه 92
4-10-4 حروف مشبهة بالفعل 93
4-10-5 حروف جواب 93
فصل پنجم: نتیجه گیری
نتایج 95
منابع 99
پیوست 108

منابع

 قرآن کریم

آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد (1382) زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، تهران : انتشارات معنی، چاپ چهارم

آیت­ الله زاده­ی شیرازی، مرتضی (1362) ادبیات تطبیقی، نشریه میان رشته ای مقالات و بررسی ها، دفتر 38 -39.

ابن الرسول، محمد رضا و رکنی زاده، فاطمه (1389) قدیم ترین دستور زبان فارسی به زبان عربی، آینه­ی میراث، ص 38-55

ابن ندیم (1366)الفهرست، ترجمه­ی محمد رضا تجدد، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.

ابن هشام، جمال الدین بن بوسف(1367)مغنی اللبیب عن کتب الاعاریب، تهران :چاپ سنگی بهمن.

ابوالقاسمی، محسن(1387) دستورتاریخی زبان فارسی، تهران:سمت، چ7.

اچیسون، جین (1371) مبانی زبان شناسی، ترجمه محمد فائض، تهران:نگاه، چاپ اول

احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن (1389) دستور زبان فارسی 2، تهران: موسسۀ فرهنگی فاطمی، چاپ 25

افراشی، آزیتا(1387)ساخت زبان فارسی، تهران:سمت، چ 2.

امین شیرازی، احمد(1368)نحو روان، قم:دفترتبلیغات اسلامی.

انوشه، حسن (1376) فرهنگ نامه­ی ادب فارسی، دانش­ نامه­ی ادب فارسی(2) تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

باطنی، محمد رضا(1371) مجموعه مقالات پیرامون زبان و زبان شناسی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

بدیع یعقوب، امیل(1378)النحو وصرف والاعراب، مترجم قاسم بستانی، محمد رضا یوسفی، قم: انتشارات اعتصام.

بدیع یعقوب، امیل(1998)موسوعة النحو وصرف والاعراب، بیروت:دارالعلم للملایین، چ4.

برونیل،بییر و کلود، بیشوا و روسو، اندریه میشل (1996م)ماالادب المقارن؟ ترجمه غسان السید، دمشق: دارعلا ءالدین.

بورسورث، کلیفورد ادموند (1381) سلسله­های اسلامی، بی جا، مرکز بازشناسی اسلام در ایران.

بهنام، جمشید (1332)ادبیات تطبیقی تهران:­نشر بیتا.

بینا، محسن(1360)النحوالجامع، بی جا:چ4.

جوادی پور، محمد(1368)شیوه‌ی نگارش فارسی، تهران:انتشارات بنیاد.

حافظ،خواجه شمس الدین (1379)دیوان،تهران:انتشارات سعدی.

حسان، عبدالحکیم (1983م) الادب المقارن بین مفهومین الفرنسی و الامریکی ، قاهره، جزء1 جلدسه، صص 11-17 .

حسن، عباس(1428)النحوالوافی، بیروت:مکتبة المحمدي، جزء2و4.

حسین زاده، حسن(بی تا)نحو ومختصری ازتجزیه وترکیب، بی جا.

حسینی تهرانی،هاشم(1353)علوم العربیة، تهران: مفید، ج1.

خضری، حیدر(1390)پژوهش‌های تطبیقی بین فارسی وعربی، فصل نامه‌ی نقدو ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال اول، ش 2، صص1-39.

خیام پور، عبد الرسول(1352) دستور زبان فارسی، تهران:کتاب فروشی تهران، چ7.

الدحداح،انطوان(1376)صرف ونحو کاربردی، مترجم قاسم بستانی، قم:دارالاعتصام.

دلاور، مریم(1391)تحلیل ونقد شبه جمله درمغنی ابن هشام انصاری، پژوهش نامه‌ی انتقادی متون وبرنامه‌های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی، سال دوازدهم، شماره‌ی دوم، پاییزوزمستان 1391.

دهخدا،علی اکبر(1377) مقدمه لغت­نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

دیباجی،ابراهیم(1377)الجدید فی الصرف والنحو، تهران:سمت.

رادمنش، محمد(1371)نحو برای دانشجو، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، چ2.

راسخ مهند ،محمد (1384)بررسی ویژگی­های تمییز در زبان فارسی، نامه­‌ی فرهنگستان، ش 27، ص 47-54.

رضایی، محمد(1362)گامی به سوی الصمدیه در نحو، تهران:مفید.

رضی، محمد بن الحسن الاسترآبادی(1389) شرح الرضی علی کافیة ابن الحاجب، قم:دارالمجتبی، ج 1.

روبینز، آر. اج(1370) تاریخ مختصر زبان شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران: نشرمرکز.

ساجدی، طهمورث (1387) از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی ؛ تهران : امیرکبیر.

سعدی، مصلح­الدین(1387)غزلیات سعدی، مصحح محمدعلی فروغی، تهران:ققنوس، چ8.

سلطانی گردفرامرزی،علی(1363)ازکلمه تاکلام، بی­جا، چ3.

سیوطی، عبدالرحمن بن أبی بکر(1417) البهجة  المرضیة فی شرح الألفیة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، مرکز النشر.

شرتونی، رشید(1388)مبادی العربیة، تهران:اساطیر، چ14.

شرکت مقدم، صدیقه (1388) تطبیقی مکتب­های ادبیات،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علوم انسانی، وزارت علوم،سال سوم، شماره دوازده، ص51-71.

شریعت، محمد جواد(1371) دستور زبان فارسی، تهران:اساطیر، چ5.

شورل، ایو (1386). ادبیات تطبیقی، ترجمه طهمورث ساجدی، تهران : امیر کبیر.

صالح بیک، مجید و نظری منظم، هادی (1387)ادبیات تطبیقی در ایران : پیدایش و چالش ها، فصلنامه زبان و ادب فارسی شماره­38.

صفا، ذبیح الله (1382) تاریخ ادبیات در ایران،تهران:فردوس،جلد پنجم، بخش اول، چاپ یازدهم.

صفوی، کوروش (1367)نگاهی به پیشینه­ی زبان فارسی، بی جا: نشر مرکز،

صنیع، مهین بانو(1371) سیری در دستور زبان فارسی، تهران: کتاب سرا.

ضیف، شوقی (1386)تاریخ الادب العربی العصر الجاهلی، قم: منشورات ذوی القربی، چاپ اول، جلد اول .

ضیف، شوقی(1387)نحو جدید دستور کاربردی زبان عربی، مترجم مصطفی موسوی، تهران : سمت.

طالقانی، کمال (1349) اصول دستور زبان فارسی، تهران: امیر کبیر و موسسه انتشارات مشعل اصفهان، چاپ هفتم.

طبیب زاده، امید(1385)ظرفیت فعل وساخت‌های بنیادین جمله در فارسی امروز، تهران:نشر مرکز.

طبیب زاده، امید(1390) دستورزبان فارسی براساس نظریه‌های خود گردان دردستوروابستگی، تهران:نشرمرکز.

طبیبیان حمید(1387)برابرهای دستوری در عربی وفارسی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

عطار،فریدالدین(1387)منطق­الطیر،مصحح محمدرضا شفیعی­کدکنی، تهران:سخن.

علی بن ابیطالب (1390)نهج البلاغه، مترجم محمد دشتی، قم:دارالبشارة چ6.

عمادافشار، حسین(1372) دستور وساختمان زبان فارسی، تهران:انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، چ2.

فرخزاد، فروغ(1353)تولدی دیگر، تهران:مروارید، چ8.

فردوسی، ابوالقاسم(1386)شاهنامه، تهران:نشر افکار.

فرشید ورد، خسرو (1382)دستور مفصل امروز، تهران : سخن.

فرشید ورد، خسرو (1358)عربی در فارسی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران .

فوال بابستی، عزیزة(1413)المعجم المفصّل في النحو العربی، بیروت: دارالکتب العلمیة.

فیروزمنش، هوشنگ وفقیه، مسیح وسرکشیکی، منیژه(1364)دستور زبان فارسی راهنمای تجزیه وترکیب، تهران، انتشارات فاطمی.

قریب، عبدالعظیم وبهار، ملک الشعرا وفروزان فر، بدیع الزمان، همایی، جلال ویاسمی، رشید(1368) دستور زبان فارسی، تهران:مرکزی، چ8.

قلی زاده، حیدر. (1379). مفعول مطلق و معادل ساختاری آن، فصل نامه­ی بینات، سال هفتم، ش26، ص90-107

قمی، عباس(1384)کلیات مفاتیح الجنان، مترجم مهدی الهی قمشه ای، قم:انتشارات ارم.

کاشف، غلام حسین (1329ه ق) دستور زبان فارسی، اسلامبول: شمس.

کتاب مقدس (1380) ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلمن، هنری مرتن، تهران: اساطیر.

گلبن، محمد (1383) نقد و سیاحت. تهران : قطره.

گلفام، ارسلان (1386) اصول دستور زبان، تهران: سمت، چاپ دوم.

گویارد، ماریوس فرانسوا (1374) ادبیات تطبیقی مترجم علی اکبر خان محمدی. تهران پازنک

لرستانی، زوران (1376). ­«ترجمه از فارسی به فرانسوی». نامه­ی فارسی. ­فصل­نامه­ی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. سال­2، شماره­ی4.

ماهوتیان، شهرزاد(1387) دستور زبان فارسی ازدیدگاه رده شناسی، مترجم مهدی سمائی، تهران:مرکز.

محمدی، حمید(1387)نحو متوسطه، قم:دارالذکر، چ27.

مدرسی، فاطمه(1387)از واج تاجمله، تهران:نشر چاپار، چ2.

مشکوة الدینی، مهدی(1374)دستور زبان فارسی بر پایه‌ی نظریه‌ی گشتاری، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، چ4.

معروف، یحیی (1380) فن ترجمه، تهران: سمت و دانشگاه رازی کرمان.

مکی، الطاهر احمد (1987م) الادب المقارن ؛ اصوله، تطوره و مناهجه، قاهره دارالمعارف.

منوچهریان، علی رضا(1390)رؤیای ادبیات تطبیقی، نشریه‌ی ادبیات تطبیقی، دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دوره‌ی جدید، سال دوم، ش 4، صص207-226.

موسوی بجنوردی، کاظم (1370) دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد چهارم، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ شیرازی، چاپ اول.

مولوی، جلال الدین(1336)مثنوی معنوی، تهران :امیر کبیر.

مولوی، جلال الدین(1381)کلیات شمس تبریزی، مصحح کاظم برگ نیسی، تهران:فکر روز.

مینوی، مجتبی (1336) دستور زبان فارسی، یغما، سال 10، شماره 10 (پیاپی 114)، ص 446-443.

ناتل خانلری، پرویز(1355) دستور زبان فارسی، تهران:بابک، چ4.

ناظمیان، رضا (1381). روش‌هایی در ترجمه عربی به فارسی، تهران: سمت

نایف­ معروف(1408)المعجم الوسیط فی الاعراب، بیروت:دارالنفایس.

نجدی ناصف (1359) سیبویه پیشوای نحویان، ترجمه محمد فاضلی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

نجفی، سید رضا (1386) تاملی در انواع جمله در زبان عربی، نشریه ادبیات و زبان‌ها دانشگاه آزاد مشهد، شماره 15و 16.

ندا، طه (1381)ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.

نوبهار، مهرانگیز(1372) دستورکاربردی زبان فارسی، تهران:رهنما.

وحیدیان کامیار، تقی (1386)اقسام کلمه، فصل نامه­ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ش 16، ص 21-28.

وحیدیان کامیار، تقی وعمرانی، غلام رضا(1384) دستور زبان فارسی1، تهران:سمت، چ7.

ولک، آوستن وارن(1373) نظریه ادبیات. ترجمه ضیاءموحد و پرویز مهاجر. تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

هدایت، صادق(1334) حاجی آقا، تهران:امیرکبیر.

هلال، محمد غنیمی (1962م) الادب المقارن، قاهره، دارنهضه . جلد سوم.

همایی، جلال الدین (1363)، تاریخ علوم اسلامی، تهران: هما.

مغنیة،حبیب یوسف (1383\2004) الوافی فی الصرف و النحو، بیروت: دارمکتبةالهلال.

چکیده

           مطالعات وفعالیت­های تطبیقی در ایران سابقه­ی زیادی ندارد. اما اخیراً محققان ادبی در زمینه­های گوناگون از جمله در حیطه­ی ­ادبیات به این­گونه پژوهش­ها اقبال نموده­اند. سعی این پایان­نامه نیز برآن است تا با تطبیق شبه­ جمله یا صوت در عربی و فارسی، گامی دیگر در این عرصه بردارد. به همین منظور در ابتدا به مطالعه­ی ادبیات تطبیقی، تعاریف، انواع مکاتب، کارکرد و فواید آن پرداختیم تا از رهگذر آن بیش­تر با این سبک نوظهور آشنا شویم. سپس دستور و زبان فارسی، سابقه­ی نگارش کتب دستوری، انواع کلمه و انواع نقش­های موجود در دستور سنتی و جدید را بیان کردیم و به این نتیجه رسیدیم که؛ در دستور سنتی و جدید نقش­هایی وجود دارد که از لحاظ عمل­کرد و معنا یکسان هستند اما با نام مختلف از آن­ها یاد می­شود. پس از مطالعه­ی دستور و زبان عربی و پیشینه­ی آن­، انواع اسم­ها و نقش­هایی را که معادل­ معنایی شبه­جمله­ی فارسی است ، بیان شد. نقش­هایی مانند:اسم­فعل، مفعول­مطلق با عامل محذوف، منادی، اغراء و تحذیر، حروف تنبیه، ردع ، جواب، مشبهة بالفعل و تحضیض ، با نمونه­هایی عمدتاً از قرآن و نهج­البلاغه ذکر گردید. در زبان عربی به جارومجرور و ظرف و مضاف الیهی که  گاهی وابسته به فعل و یا شبه فعل هستند و گاهی در جمله دارای نقش نحوی مستقل می­باشند عنوان «شبه جمله» اطلاق می­شود در حالی که این شبه­­جمله از لحاظ معنایی با مقوله­ی شبه­­جمله­ی فارسی که بیان­گر عواطف واحساسات گوینده­ است و دارای ساختارهای معنایی متعددی است کاملاً متفاوت می­باشد. در نتیجه از لحاظ کارکرد معنایی و جایگاه دستوری نمی­توان برای شبه­جمله در دو زبان ، وجوه اشتراکی قائل شد و برای ترجمه­ی شبه­جمله فارسی به عربی باید از کلمات و ساختارهای دیگری بجز شبه­جمله­ی فارسی کمک گرفت.

واژگان کليدی: ادبیات تطبیقی، دستور زبان فارسی، دستور زبان عربی، شبه جمله

فصل اول:

طرح پژوهش

تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش:

عمر كوتاه تدوين كتب دستور زبان فارسی و پويايی اين زبان موجب مطرح شدن سوالات و به وجود آمدن مسائل جديد مي گردد؛ لذا ضرورت پژوهش در اين عرصه واضح و مبرهن است.

به علت عجين شدن دو زبان فارسی و عربی با هم و تعاملات فراوان در حوزه­ی زبان و فرهنگ، بررسي تطبيقی يكی از مقولات دستوری يعنی (شبه جمله يا صوت)، می­تواند يكی از مبحث های مفيد زبان شناسی، ادبی و دستوری باشد. اين بررسی تطبيقی باعث افزايش آگاهی از ميزان تأثير و تأثر هر دو زبان می­گردد. زبان فارسی كه از خانواده­ی زبان های هند و اروپايی است از حدود هزاره­ی اول پيش از ميلاد مسيح در بخش­های بزرگی از اروپا، جنوب و جنوب غربي آسيا رايج بوده است. زبان عربی هم در مجموعه­ی زبان­های سامي قرار می­گيرد كه شاخه­ای از آن شامل زبان­هايی چون عربی، عبری و آشوری می شود.

اصطلاح شبه جمله يا صوت به گروهی از واژه‌ها اطلاق می­گردد كه در همه­ی زبان­ها وجود دارد و بيانگر احساسات، عواطف و هيجانات درونی اهل زبان است. هر چند در مطالعات دستوری نوين اين مورد در مقوله بندی واژه‌ها قرار نمی­گيرد، اما از زاویه‌ای دیگر بررسی می­شود. دستور نويسان سنتی مفصل بدان پرداخته و در تعريف آن گفته­اند: شبه جمله كلمه­ای است ساده يا مركب كه متضمن معنی جمله مي باشد. از اين جهت خود به تنهايي جانشين يك جمله­ی كامل می­گردد. به همه­ی كلمات اين مقوله­ی دستوری اصطلاح شبه جمله اطلاق می­شود.اما در زبان عربی وظيفه­ی بيان حالات عاطفی و روحی گوينده مانند : درد، شادی، تحسين ، تحذير و… بر عهده­ی كلماتی نظير اسم­فعل و حروف تنبيه، باب اغراء و تحذیر است. اسم فعل لفظی است دلالت كننده بر فعلی معين كه مشتمل بر معنی، عمل و زمان همان فعل است ، اما علامت­های فعل را نمي­پذيرد و شباهتش به اسم نيز از لحاظ پذيرش تنوين ، مثني و جمع ، مضاف شدن ، گرفتن الف و لام و تصغير پذيری است که می‌توان آن را در زبان عربی معادل شبه جمله­ی فارسی دانست.

سوالات اصلی: وجوه اشتراک و افتراق شبه جمله در زبان فارسی و عربی چیست ؟ معادل های ترجمه­ای شبه جمله‌ها از فارسی به عربی و بالعكس چگونه است؟ 2- سوالات فرعی: آيا جايگاه شبه­ جمله‌ها در زبان فارسی و عربی يكی است؟ انواع و كاربرد شبه جمله‌ها در دو زبان به چه شكل­هایی است؟ آيا قواعد معنايی و دستوری شبه جمله­های زبان فارسی را می­توان به شبه­جمله­های زبان عربی نيز تعميم داد؟

سابقه انجام پژوهش

موارد زیر در رابطه با موضوع مورد پژوهش وجود دارد. مقالاتی تحت عنوان:

نجفی، سید رضا (1386)”تاملی در انواع جمله در زبان عربی”، نشریه ادبیات و زبان‌ها، دانشگاه آزاد مشهد، شماره 15و 16.

صفا، پريوش و بحرايي، مينا، “مطالعه­ی فرايند گفتمانی بيان آرزو در زبان فارسي”، فصل نامه پژوهش­های زبان و ادبيات تطبيقی، سال اول شماره­ی 2.

طبيبيان، سيد حميد(1386) “بررسي حروف معانی در عربی و فارسی”، پژوهش نامه­ی ادبيات و علوم انسانی، ش 54، ص 345.

سرحدی، طاهر (1386) “نهادبندي و ترجمه در عمل”،  فصل­نامه­ی مطالعات ترجمه، زمستان ، ش 20، ص 87.

محرابی، معصومه(1383) “نوسان عينيت زبانی در جملات تك واژه­ای”،  فصلنامه­ی پازند، ش 1 ، ص 31.

مختاری، قاسم”بررسی اسم فعل در زبان عربی”،  فصل نامه­ی پژوهش در زبان و ادبيات عربی، سال اول، ش 2.

سوالات اصلی: وجوه اشتراک و افتراق شبه جمله در زبان فارسی و عربی چیست ؟ معادل های ترجمه­ای شبه جمله‌ها از فارسی به عربی و بالعكس چگونه است؟ 2- سوالات فرعی: آيا جايگاه شبه­جمله‌ها در زبان فارسی و عربی يكی است؟ انواع و كاربرد شبه­جمله‌ها در دو زبان به چه شكل­هایی است؟ آيا قواعد معنايی و دستوری شبه­جمله­های زبان فارسی را می­توان به شبه­جمله­های زبان عربی نيز تعميم داد؟

اهداف پژوهش

اهداف كلی: بررسی تطبيقی شبه جمله در زبان فارسی و عربی .

اهداف جزئی: 1- بيان انواع شبه­جمله در زبان فارسی و عربی و پرداختن به وجوه اشتراک و افتراق گونه‌های آن 2- بررسی جايگاه دستوری شبه­جمله در زبان فارسی و تطبیق آن با زبان عربی 3- تبیین كاركرد انواع شبه­جمله در دو زبان 4- ذکر معادل­های ترجمه­ای 5- مطالعه­ی قواعد معنایی و دستوری شبه جمله در دو زبان فارسی و عربی .

 فرضیه های پژوهش

شبه­ جمله­ ی زبان فارسی و عربی وجوه اشتراكی ندارند.

شبه­جمله‌ از فارسی به عربی معادل ترجمه­ای ندارد.

جايگاه شبه جمله‌ در زبان فارسی و عربی گوناگون است.

شبه جمله‌ در دو زبان فارسی و عربی دارای انواع و كاربرد متفاوت می باشد.

قواعد معنايی و دستوری شبه­جمله­های زبان فارسی را نمی توان به شبه جمله­های زبان عربی تعميم داد.

روش انجام پژوهش

روش تحقیق بنیادی، از نوع نظری و بر پایه­ی مطالعه در کتاب­خانه است.

فصل دوم:

ادبیات تطبیقی

 مقدمه

پرداختن به مباحث دستوری با محدودیت­هایی همراه است. چرا که طبق اصول و قاعده نوشته شده‌اند . لذا قدرت مانور بر روی مطالب آن محدود است . هم­چنین ناگفته نماند موضوع مورد بحث – بررسی تطبیقی شبه­جمله در زبان فارسی و عربی  به طور خاص – نه­تنها هیچ سابقه­ی پژوهشی ندارد بلکه حتی به جرأت می­توان گفت از لحاظ تطبیق در حیطه­ی دستور  جزء اولین­ فعالیت­هاست. به طور کلی هدف پایان­نامه این است­ که با پرداختن به ادبیات تطبیقی ، زبان و دستور­فارسی ، زبان و دستور – عربی ، سیر تحول زبان شناسی نوین، شبه­جمله در زبان فارسی ، شبه­جمله در زبان عربی و مقایسه­ی مصادیق و وجوه اشتراک و افتراق آن در دو زبان ، راه را برای آشنایی با این مقوله بیش­تر و دقیق­تر هموار کند.

 2-1 ادبیات تطبیقی

اگر چه « در مورد ادبیات تطبیقی هرگز تعریفی مشخص و متفق علیه وجود نداشته و نیز برخی معتقدند که برای تحقیقات تطبیقی در بسته وجود ندارد ،» (شورل، 185:1386) اما شماری از محققان این رشته در خصوص آن تعاریفی را ارائه کرده‌اند. از جمله :

شورل ادبیات تطبیقی را «مطالعه و بررسی مقایسه­ای آثاری که برخاسته از زمینه­های فرهنگی متفاوتند»می­داند. (همان:25)

«ادبیات تطبیقی فن روشمندی است که به بحث در باب تشابهات ، تاثیرات و نزدیک کردن آثار ادبی به یکدیگر یا به اشکال مختلف تعبیر انسانی در زمان و مکان‌های مختلف می‌پردازد مشروط بدان که به زبان‌ها با فرهنگ­های مختلف و یا حتی یک فرهنگ منسوب باشند . فایده این نوع پژوهش ادبی، وصف، فهم و درک هرچه بهتر آثار ادبی است… ادبیات تطبیقی توصیف تحلیلی، مقایسه روشمند و تفسیر مرکب پدیده‌های ادبی بین زبان‌ها یا فرهنگ‌ها از طریق تاریخ ، نقد و فلسفه است تا بدین وسیله درک نیکویی از ادبیات انجام شود . » (برونیل و بیشوا و روسو، 1996: 172-173)

«ادبیات تطبیقی شیوه‌ای است برای فراتر گفتن و خروج از موانعی به نام مرزهای ملی با هدف شناخت گرایش‌ها و تحولات موجود در فرهنگ ملت‌های مختلف و نیز درک رابطه ادبیات با دیگر عرصه‌های فعالیت بشری. به اختصار می‌توان گفت ادبیات تطبیقی مطالعه یک پدیده ادبی از دیدگاه بیش از یک ادبیات است و یا مطالعه یک پدیده ادبی در مقایسه با دانش‌ها و علوم مختلف و مرتبط است». (حسان، 16:1983)

در تعریفی دیگر چنین آمده است: «ادبیات تطبیقی بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان هاست… و بیانگر انتقال پدیده‌های ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملت هاست. جا­به­جایی و انتقال، گاهی در حوزه­ی واژه‌ها و موضوعات است و زمانی در تصاویر و قالب‌های مختلف بیانی همچون قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی، قصه، نمایش نامه، مقاله و…خودنمایی می‌کند.» (ندا، 1383: 25-26)

«ادبیات تطبیقی دلالت و مفهوم تاریخی دارد و موضوع تحقیق در این علم عبارت است از: پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبان‌های مختلف ، یافتن پیوند‌های پیچیده ومتعدد ادب در گذشته و حال و به طور کلی ارائه‌ی نقشی که پیوند‌های تاریخی تأثیر و تأثر داشته باشد چه از جنبه‌های اصول فنی در انواع و مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریان‌های فکری .» (آیت الله زاده‌ی شیرازی، 1362: 87)

در دانشنامه­ی ادب فارسی این چنین آمده است: «ادبیات تطبیقی از شاخه­های نقد ادبی{است} که به سنجش آثار، عناصر، انواع سبک­ها ، دوره­ها ، جنبش­ها و چهره­های ادبی­ و به طور کلی مقایسه­ی ادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می­پردازد . » (انوشه ، 1376: 44)

از اجماع آراء زکر شده چنین استنباط می­شود که ادبیات تطبیقی دانشی­است که به بررسی انتقال وجوه اشتراک و افتراق پدیده‌های ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملت­ها می­پردازد. درشرایطی که ؛ الف) بهتر است از لحاظ زمینه­های فرهنگی متفاوت باشند. ب) در زمان و مکان‌های مختلف به وجود آمده باشند. بافرض این شرایط گردآوری و مقابله بین کتاب‌ها و نمونه‌ها و حتی صفحه‌های شبیه به هم برای آگاهی یافتن از همگنی‌ها و برابری‌ها و اختلافات کار تطبیقی محسوب می­شود.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه مقايسه ي تطبيقي جايگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامي با ژاله اصفهاني
 • پايان نامه كتاب شناسي دستور زبان فارسي دوره معاصر(كتاب، مقاله، همايش) 1300 تا 1383
 • پايان نامه بررسي تطبيقي قيد در دستور زبان فارسي و عربي
 • پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122