پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 134 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات پژوهش 2
1-1 پیشگفتار 3
2-1 بیان مسأله 3
3-1 اهمیت تحقیق 4
4-1 سوالات تحقیق 4
5-1 تعریف واژگان 5
6-1 محدودیت¬ها 5
7-1 پیشینه تحقیق 6
8-1 روش کار 7
فصل دوم: مبانی تاریخی 8
1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب 8
1-1-2 مسأله فلسطین 12
2-2 مروری برشعر معاصر عرب 12
1-2-2 نهضت جدید 14
2-2-2 کلاسیک¬های نو 15
3-2-2 رمانتیک¬ها 17
4-2-2 رئالیست¬ها 19
5-2-2 سمبولیست¬ها 20
6-2-2 جماعت و مجله آپولو 22
7-2-2 شعر متعهد 24
3-2 مروری بر اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران از عصر مشروطه تا کنون 24
1-3-2 پیامدهای جنبش مشروطه 26
2-3-2 ایران در روزگار پهلوی اول 27
3-3-2 جنگ جهانی دوم و سقوط رضاشاه 29
4-3-2 پهلوی دوم 30
5-3-2 کودتای 28 مرداد 1332  31
6-3-2 انقلاب 1357 و سقوط پهلوی32
4-2 مروری بر شعر معاصر ایران 32
1-4-2 نوگرایان پیش از نیما 34
2-4-2 نیما و شعر نو 36
3-4-2 شعر سپید39
4-4-2 شعر حجم41
فصل سوم: مبانی نظری 42
1-3 مدرنیته و مدرنیسم 44
2-3 جنگ جهانی اول و ظهور مکتب¬های ادبی 44
1-2-3 دادائیسم 46
2-2-3 سوررئالیسم 49
3-2-3 اگزیستانسیالیسم 50
3-3 ژان پل سارتر و نظریه ادبیات متعهد 51
4-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد عرب 53
5-3 ژرف ساخت ادبیات متعهد در ایران 54
6-3 گفتاری در باب عشق 54
1-6-3 عشق از دیدگاه عرفانی 55
2-6-3 انواع عشق در ادبیات عرب(عشق عذری- عشق اباحی) 56
3-6-3 جایگاه عشق در غزل معاصر ایران و عرب 59
فصل چهارم: معرفی حمید مصدق و نزارقبانی60
1-4 زندگی نامة حمیدمصدق 60
2-4 معرفی آثار 61
3-4 جایگاه حمید مصدق در شعر معاصر ایران 65
4-4 زندگی نامة نزارقبانی 67
5-4 معرفی آثار 68
6-4 جایگاه نزار قبانی در شعر معاصر عرب 71
فصل پنجم: نقد تطبیقی نزارقبانی و حمید مصدق 72
1-5 تعریف نقد تطبیقی 73
2-5 مقایسه ساختار غزل حمید مصدق و نزار قبانی 86
3-5 عشق از دیدگاه حمید مصدق و نزار قبانی 87
4-5 مقایسه سیر تلقی از عشق در اشعار حمید مصدق و نزارقبانی 87
1-4-5 عشق به معشوق(آسمانی- زمینی) 90
2-4-5 شادی و دردهای عشق 92
3-4-5 نوستالوژی درد دوری 94
4-4-5 عشق عرفانی و تجلیات صوفیانه 96
5-4-5 عشق به طبیعت 98
5-5 مقایسه عشق و جامعه در اشعار حمید مصدق و نزارقبانی 104
6-5 مقایسه عشق و سیاست در اشعار حمید مصدق و نزار قبانی 106
7-5 زبان بیان عشق 112
نتیجه گیری116

منابع و مآخذ:

آبراهامیان، یراوند (1378). ایران بین دو انقلاب، چاپ 13، تهران: نی.

آریان پور، منوچهر (1380). فرهنگ پیشرو انگلیسی- فارسی، ج 4، چاپ اول، تهران: جهان رایانه.

آرین­پور، یحیی (1354). از صبا تا نیما( تاریخ 150 سال ادب فارسی)، تهران: امیرکبیر.

آشوری، داریوش (1381). فرهنگ علوم انسانی، چاپ سوم، تهران: مرکز.

احمدی، احمد (1383). آرمانشهر دینی در پهنه شعر فارسی، تهران: دانشگاه تهران.

ادونیس (1982). زمن الشعر، بیروت: دارالفکر.

انوشه، حسن (1376). به سرپرستی فرهنگنامه ادب فارسی، دانشنامه ادب فارسی 2، تهران: سازمان چاپ و اتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

اسوار، موسی (1380). از سرود باران تا فرامیر گل سرخ، تهران: سخن.

………………… (1382). تا سبز شوم از عشق(شعرهای عاشقانه نزار قبانی)، تهران: سخن.

ایوبی، یاسین (1984). مذاهب الأدب در معالم و انعکاسات، ط 2، بیروت: دارالعلم للملایین.

براهنی، رضا (1358). طلا در مس، چاپ سوم، تهران: نویسنده.

بغدادی، خطیب (1349). تاریخ بغداد، نشر: قاهره.

پورجوادی، نصرالله (1372). شعر حلال، شعر حرام(از مجموعه بوی زن. مقاله­هایی در شعر عرفانی فارسی)، چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

پورنامداریان، تقی (1381). سفر در مه، تأملی در شعر احمد شاملو، چاپ اول، تهران: نگاه.

ترحینی، فایز (1995). الأدب، انواع و مذاهب، ط1، بیروت: دارالنخیل.

الجیوسی، سلمی الخضراء (2009). الا تهاجات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث، ط 2، بیروت: دراسات الوحده العربیه.

………………………………  (1997). موسوعه الادب الفلسطین المعاصر، ج 1، الشعر، بیروت: موسسه العربیه للدراسات و النشر.

الحاوی، ابراهیم (1984). حرکه النقد الحدیث و المعاصر فی الشعر العربی، ط 1، بیروت: موسسه الرسالة.

حسام، فرحناز (1382). دولت و نیروهای اجتماعی در عصر پهلوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

حسن­لی، کاووس (1383). گونه­های نوآوری در شعر معاصر ایران، تهران: ثالث.

حسنلی، مهدی (1381). سیری در قالب­های نوین، چاپ اول، تهران: چشمه.

حسنین، عادل (بی­تا). نزار قبانی،سیباویه المصری، نشر: امادو.

الخطيب، حسام (1999). آفاق الادب المقارن، عربياً و عالميّاً، دارالفكر، دمشق.

داد، سیما (1375). فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ دوم، تهران: مروارید.

رویایی، یدالله (1357). از سکوی شعر ( مسائل شعر)، به اهتمام حبیب الله رویایی، تهران: مروارید.

………………. (1379). گزیده اشعار یدالله رویایی، تهران: مروارید.

زرقانی، مهدی (1383). چشم انداز شعر معاصر ایران، تهران: ثالث.

زرین کوب، حمید (1358). چشم انداز شعر نو فارسی، تهران: توس.

سارتر، ژان پل (1384). اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران: نیلوفر.

سلیمی، علی (1384). گفتمان عرفان در آثار جبران خلیل جبران، مجله الجمیع الیرانیه للغة العربیه، شماره 4.

سمر، الضوی (2004). روائع نزار قبانی، الطبعة الثالث، نشر: دارالروائع للنشر و التوزیع.

سیدحسینی، رضا (1384). مکتب­های ادبی، چاپ 13، ج دوم، تهران: نگاه.

شاکر، کریم (1388).«جلوه­های عشق در شعر حسین منزوی»، فصلنامه تخصصی عرفان، سال6، شماره 21: 225-240.

شکری، غالی ( 1970). الادب المقارمه، مصر: دارالمعارف.

شمیسا، سیروس (1383). راهنمای ادبیات معاصر، تهران: میترا.

شوقی، ضیف، دون تاریخ. فی النقد الادبی، نشر: مصر.

شعر معاصر عرب (با مروری بر گذشته)، مصاحبه کننده: ملیحه شعمدانی، مصاحبه شونده: عبدالحسین فرزاد، ادبیات و زبان­ها: ادبستان فرهنگ وهنر، تیر 1371، شماره 31: 14-22.

صادقی، فاطمه (1384). جنسیت ناسیونالیسم و تجدد در ایران(دوره پهلوی اول)، تهران: قصیده­سرا.

طحّان، رعيون (1972). الادب المقارن و الادب العالم، بیروت: دارالكتاب اللبناني.

طلوعی، محمود (1373). پدر و پسر، چاپ 4، تهران: علم.

عبود، عبده (2001). و ماجد حمود و غسّان السيّد، الادب المقارن، نشر: دمشق.

العشاوی، محمد (1986). دراسات فی نقد الادبی المعاصر، بیروت: دارالنهضة العربیه.

عشق و امید در شعر برخی از شاعران معاصر ایران، احمد رضا شیخانی فرزانه، پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال9، شماره 17، پاییز و زمستان 90: 191-210.

علی اکبری، محمد (1384). تبار شناسی هویت جدید ایرانی( عصر قاجاریه و پهلوی اول)، تهران: علمی و فرهنگی.

غنیمی هلال، محمد (1998). الادب المقارن، مصر: دارالنهضه.

…………………………………………….. .النقد الحدیث، مصر: دارالنهضه.

…………………………………………… . قضایا معاصره، مصر: دارالنهضه.

فرزاد، عبدالحسین (1376). درباره نقد ادبی، چاپ سوم، تهران: قطره.

…………………………. (1383). رویاء و کابوس(شعر پویای معاصر عرب)، تهران: مروارید.

فرشیدورد، خسرو (1363). درباره ادبیات و نقد ادبی، تهران: مروارید.

فلکی، محمود (1358). موسیقی در شعر فارسی، چاپ دوم، تهران: دیگر.

القدوسی، عبدالعزیز (1972). جماعه أبولو و أثرها فی الشعر الحدیث، مصر: الهیئه المصریه العامه للکتاب.

قبانی، نزار (1381). بلقیس و عاشقانه­های دیگر، ترجمه موسی بیدج، چاپ سوم، تهران: ثالث

…………….. ( 1364). شعرَ، زن، انقلاب، ترجمه عبدالحسین فرزاد، تهران: امیرکبیر.

…………….. (1356). داستان من و شعر، ترجمه غلامحسین یوسفی، حسین یوسف بکار، تهران: توس.

…………….. (1384). ب: تا سبز شوم از عشق، ترجمه موسی اسوار، چاپ دوم، تهران: سخن.

………………. (1384). الف: بیروت، عشق، باران، ترجمه رضا عامری، تهران: نگیما.

…………….. (1384). ج: باران یعنی تو برمی­گردی، ترجمه یغما گل­رویی، تهران: دارینوش.

……………. (2002). الاعمال الشعریه الکامله، بیروت: منشورات نزار قبانی.

…………….. (1377). جمهوری در اتوبوس، ترجمه حسن فرامرزی، چاپ سوم، نشر: دستان.

…………….. (2000). أنا رجل و أحد و أنت قبیلة من النساء، بیروت: منشورات نزار قبانی.

……………. (1386). عشق پشت چراغ قرمز نمی­ماند، ترجمه مهدی سرحدی، چاپ اول، نشر: کلیدر.

……………. (1982). قصیدة البلقیس، منشورات نزار قبانی، الطبعة الاولی، نشر: بیروت.

کاتم، ریچارد (1371). ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین، تهران: کویر.

کریمی حکاک، احمد (1384). طلیعه تجدد در شعر فارسی، ترجمه مسعود جعفری، تهران: مروارید.

الکتانی، محمد (1982). الصراع بین القدیم و الجدید فی الأدب العربی الحدیث، دارالثقافه دارالبیضاء.

کیخانی فرزانه، احمدرضا، عشق و امید در برخی از شاعران معاصر ایران، پژوهشنامة ادب غنایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال 9، شماره 17: 191-210.

گوهرین، سیدصادق (1382)، شرح اصطلاحات تصوف، ج 7و8، نشر: زوار.

لنگرودی، شمس (1370). تاریخ تحلیلی شعر نو، تهران: مرکز.

محمد، رضوان (2004). قصاید خلف الاسوار، الطبعة الاولی، نشر: دارالکتاب العربی.

مختاری، محمد (1377). هفتاد سال عاشقانه­ها، تهران: تیراژه.

…………………….. (1378). انسان در شعر معاصر یا (درک حضور دیگری)، چاپ دوم، تهران: توس.

مدنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ج 1، چاپ 15، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مصدق، حمید (1378). تا رهایی(منظومه­ها و شعرها)، تهران: زریاب.

مكي، طاهر احمد (1987). الادب المقارن، اصوله و تطوّره و مناهُجه، دارالمعارف، قاهره.

مناصره، عزالدین (2006). علم تفاصل المقارن، دارالمجد لاوی.

مهرعلی یزدان پناه، سپیده متولی، بررسی مقایسه­ای تغزل­های غادة السمان و سیمین بهبهانی، مطالعات ادبیات تطبیقی، سال 5، شماره 20: 169-187.

وال، ژال آندره (1372). پدیدار شناسی و فلسفه­های هست بودن، ترجمه یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.

یوری، نظام الدین (1385). مکتب­های ادبی و هنری جهان تا پایان قرن 20، چاپ سوم، تهران: زهره.

چکیده:

این پژوهش در حوزۀ ادبیات تطبیقی، به بررسی تطبیقی عنصر «عشق» در اشعار حمید مصدق، شاعر معاصر ایرانی و نزار قبانی شاعر معاصر سوری می­پردازد. عشق کهن­ترین و در عین حال پیچیده­ترین مضمون ادبیات غنایی است که در شعر این دو شاعر نمود عینی دارد ودرشعرهردوآنان دارای ویژگی خاصی است، مصدق در دو حوزۀ مضمون و زبان شاعری، کلاسیک است؛ اما نزار در این دو حیطه نوگرا است و زبان و مضمون عشق را با زندگی معاصر پیوند می­دهد. از سوی دیگر، عشق به معشوق و عشق به مردم، در شعر مصدق به یک میزان برجستگی دارند؛ در حالی که در شعر نزار «عشق به معشوق» برجسته­تر است. همچنین مصدق بیشتر به غم و اندوه عشق پرداخته، اما نزار قبانی به شادی­های عشق؛ بنابراین با توجه به معاصر بودن این دو شاعر و اشتراک آن دو در مضمون عشق، نیاز به چنین پژوهشی احساس می­شود. شیوۀ کار در این پژوهش از نوع بنیادین و بر اساس مطالعات کتابخانه­ای است.

واژگان کلیدی: ادبیات تطبیقی، حمید مصدق، نزار قبانی، عشق، زبان شعری.

فصـــل اول : کلیات پژوهش

1-1 پیشگفتار:

عشق­ورزی و عشق به زیبایی، ویژگی مشترک انسان­هاست که از آغاز آفرینش تاکنون نه تنها جلوه خود را از دست نداده، بلکه محبوب­تر و تابناک­تر نیز شده است. « از نظر افلاطون عشق عبارت است از اشتیاق به دارا شدن خوبی برای همیشه.»(مختاری، 1370: 68) او هدف عشق را نه زیبایی، بلکه بارور ساختن زیبایی می­داند. از آنجا که عشق از احساسات انسان سرچشمه می­گیرد و شعر نیز در وهله­ی اول عرصه­ای برای جولان احساسات است، بنابراین، از همان آغاز یکی از مضامین اصلی شعر به شمار می­رفته و بسیاری از شاعران جهان به آن پرداخته­اند، اما همه در این عرصه موفق نبوده­اند.

شاعر غنایی موفق کسی است «که آنچه که در گوش لطیف و خوشایند می­نشیند، در برگزیدن تعبیرات مناسب و خصوصاً در برگزیدن خیالات و اندیشه­های شعری داغ رعایت کند.»(مناصره، 2006: 56) حمید مصدق، شاعر معاصر ایران یکی از این شاعران است و یکی از مضامینی که در شعر او برجستگی دارد، مفهوم «عشق »است، واز این جهت می­توان او را در کنار شاعرانی چون مشیری و توللی قرار داد.

صنعتی می­گوید: «حمید دوست داشت که از این لحظات زندگی­اش لذت ببرد، و به جای اینکه برای مرگ خودش گریه کند … و چیزی که کمکش می­کرد این کار را بکند، عشق بود.»(ابومحبوب، 1380: 40).

نزار قبانی نیز همچون مصدق یکی از برجسته­ترین عرصه­ی عاشقانه­سرایی است.«در همه­ی سرزمین­های عرب­زبان هیچ شاعری مانند نزار قبانی از شهرت و محبوبیت در نزد مردم برخوردار نیست… او در دوره­ی خود نزدیکترین شاعر به توده­های مختلف مردم بود.»(حسنین، بی تا: 7). مهم­ترین مضمونی که در شعر او به چشم می­خورد، «عشق» است. نزار خود اعتراف می­کند: «من از خانواده­ای هستم که شغل آن­ها عاشقی است. عشق با کودکان این خانواده زاده می­شود … در خانواده ما هر طفلی در سن پانزده سالگی پیر است ودر کار عشق و عاشقی، صاحب طریقه­ای…»( شفیعی کدکنی،1380: 116).

نزار قبانی و حمید مصدق دارای ویژگی­ها و خصوصیات مشترکی هستند؛ از جمله 1- عشق به معشوق تقریباً مضمون اصلی شعر آن دو است 2- هر دو در رشته حقوق تحصیل کرده­اند 3- هر دو تا حدی به مردم و جامعه و مردم گرایش دارند و… اما با وجود این، تفاوت­هایی هم در نگرش آن دو به عشق دیده می­شود که قابل تأمل و بررسی است؛ از این جهت، ما عشق در شعر این دو شاعر را در حیطه­های عشق به معشوق (حقیقی، مجازی)، عشق به طبیعت، عشق به مردم، عشق به وطن، و زبان شعری آن دو بررسی خواهیم کرد.

2-1 بیان مسأله:

عنصر «عشق»، یکی از بنیادی­ترین درونمایه شعر جهان است که بیشترین حجم اشعار را در دوره­های مختلف زندگی بشر به خود اختصاص داده است. با آن­که جوهره­ی عشق در همه جا یکسان است با این حال نمود و تجلی آن در جوامع مختلف متناسب با ویژگی­های جغرافیایی و خصلت­های قومی متفاوت است. «حمید مصدق» شاعر معاصر ایران و «نزار قبانی» شاعر معاصر عرب، شاعرانی عاشقانه­سرا هستند و مهم­  ترین مضمونی که در شعر آن­ها به چشم می­خورد «عشق» است.

3-1 اهمیت تحقیق:

بررسی تطبیقی درون­مایۀ «عشق» در اشعار این دو شاعر و اشتراک آن­ها در به­کارگیری این مضمون، با توجه به اینکه از دو سرزمین مختلف هستند، اهمیت و ضرورت این تحقیق است.

 4-1 سؤلات مورد تحقیق:

این دو شاعر عشق را در معنای حقیقی به­کار برده­اند یا مجازی؟

در اشعار خود بیشتر به غم عشق پرداخته­اند یا شادی عشق؟

چه عواملی باعث شده برداشت هر دو شاعر از عشق به هم نزدیک باشد؟

زبان شعری این دو شاعر در بیان عشق نو است یا کلاسیک؟

5-1 تعریف واژگان:

مفهوم ادبیات تطبیقی:

ادبيّات تطبيقي يعني بررسي ادبيّات ملّي يك كشور در خارج از مرزهاي آن و نيز بررسي روابط ادبيّات ملّي با ادبيّات زبان‌هاي ديگر و نيز ساير رشته‌هاي علوم انساني و هنرهاي زيبا مانند فلسفه، تاريخ. تعريف حاضر كوشيده است تا نگاهي به دو مكتب معروف در ادبيّات تطبيقي يعني مكتب ملي با ادبيّات فرانسوي و امريكايي داشته باشد. يعني هم به بررسي روابط ادبيات ملي با ادبيّات ملل ديگر اشاره دارد و هم رابطه ادبيّات با ديگر معرفت‌ها. در تعريفي ديگر آمده است: « ادبيّات تطبيقي از آن دسته پژوهش‌هاي ادبي است كه باطن آن، مقايسة بين ادبيّات ملل مختلف است. برخي هم در پي مقايسة ادبيات با ديگر هنرهاي زيبا و نيز مقايسة آن با ساير رشته‌هاي علوم انساني مانند فلسفه، تاريخ، اديان، مذاهب، فرق، روان‌شناسي، جامعه‌شناسي و … هستند. عده‌اي هم پا را فراتر گذاشته، بررسي رابطه ادبيّات با عرصه‌هاي غيرانساني مانند علوم پايه و علوم طبيعي را در حوزه ادبيّات تطبيقي جاي داده‌اند». (عبود و ديگران، 2001: 89 و خطيب، 1999: 50).

ادبيّات تطبيقي هر چند كه به روابط بين ادبيات ملّي با زبان ويژه و ادبيّات بيگانه با آن زبان و مقايسه‌ی روابط بين نويسندگان و شاعران كه دستاوردهاي ادبي مشابه با زبان و فرهنگ متفاوت و نژادهاي مختلف و مليّت‌هاي متفاوت مي‌پردازد، امّا اين نكته را بايد در نظر داشت كه ادبيّات، صبغة نوآوري و آفرينندگي دارد و مقايسه بين آنها خود به خود به دانش نقد مربوط مي‌شود. به عبارت ديگر «ادبيّات تطبيقي گونه‌اي از پژوهش‌هاي جديد ادبي است كه هم چون هر پژوهش ادبي، در پي تقويت روح نقد است. ادبيّات تطبيقي در وضع قوانين نقد جديد مشاركت مي‌ورزد». (طحّان، 1972: 12).

6-1 محدودیت­ها:

مشکلات و محدودیت­های احتمالی این پژوهش، کمبود منابع مورد نیاز در کتابخانه­های موجود و عرب بودن یکی از طرفین مورد پژوهش و نداشتن شناخت کافی نسبت به او است.

7-1 پیشینۀ تحقیق:

مقالات و پژوهش­های مختلفی درباره­ی این دو شاعر معاصر انجام شده است. برخی از مقالات که زوایای ادبی از شخصیت و شعر این دو سراینده­ی معاصر عربی و فارسی را مورد بررسی قرار داده، به قرار زیر است.

«جلوه­های عشق در شعر نزار قبانی» از دکتر سید فضل الله میرقادری و مهناز دهقان، پژوهش­های نقد ادبی و سبک­شناسی، شماره 4، تابستان 1390، صص 178-212. « نزار قبانی تنها شاعر «زن» نیست» ( بررسی اشعار سیاسی قبانی) از دکتر محمد جواد مهدوی و ربابه یزدان نژاد، فصلنامه­ی لسان مبین (پژوهش ادب عربی)، سال سوم، دوره­ی جدید، شماره­ی هشتم، تابستان 1390، صص 237-251. « بررسی هنجاگریزی در بخشی از اشعار نزار قبانی» از حمید رضا مشایخی و سیده زینب خدادی، دو فصلنامه­ی علمی نقد ادب معاصر عربی، سال دوم، شماره­ی دوم، سال1391. « بررسی نوستالوژی در شعر حمید مصدق» از نجمه نظری و فاطمه کولیوند، فلصنامه­ی زبان و ادب فارسی، شماره­ی46، زمستان 1389. « باستان­گرایی در شعر حمید مصدق» از دکتر فاطمه مدرسی و امید یاسینی، کاوش­نامه (مجله­ی علمی پژوهشی دانشده­ی ادبیات دا نشکاه یزد)، سال هشتم، شماره­ی 14، بهار و تابستان 1386.

8-1 روش کار:

روش کار در این پژوهش توصیفی – تحلیلی است.

فصل دوم : مباني تاريخی

1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب:

1-1-2  مسألۀ فلسطین:

در ادبیات نوین عرب، ادبیات مقاومت از جایگاه و اهمیت ویژه­ ای برخوردار است. این ادبیات که آثار نویسندگان داخل و خارج فلسین را در برمی­گیرد، مشارکتی عظیم و سرشار از پویایی و ابداع در فرهنگ نوین عرب دارد. ادبیات مقاومت در درجه اول به رنج وستیز انسان­هایی می­پردازد که در دام وضعیت سیاسی دشواری افتاده­اند، وضعیتی که به اجبار و بی هیچ گناهی بر آنان تحمیل شده است. لذا این ادبیات ارتباط مستقیمی با زمان و مکان دارد و با مساءل سیاسی روز درگیر است.(الجیوسی، 1997: 32-36-95-96)

در ادبیات مقاومت بیش از هر نوع، شعر نمود دارد و پیشتاز است، زیرا که شعر در نفوذ میان توده­ها و شوراندن و به هیجان آوردن آنان از قدرت بیشتری برخوردار است. در کل شعر هنر مقاومت است و در هر صورتی که باشد منتشر و فراگیر می­شود و این به علت محتوای آهنگین آن در گزینش واژه­ها و چینش آن­ها در کنار هم ونیز نیروی آن در انتقال سریع از زبان به گوش و دل، و از دهان به دهان است. بنابراین این شعر است که صلابت مقاومت مردمی و شعارهای حماسی را برای مبارزان فلسطینی به ارمغان آورده است، درحالی که قصه و نمایشنامه و امثال آن نقش ثانوی داشته­اند، شایدم بدین جهت است که این انواع دیگر در ادبیات عرب نوعی جدید به شمار می آیند.( الجیوسی، 1997: 95، شکری، 1970: 317، فرزاد، 1383: 38)

شاید بزرگترین دستاورد شعر معاصر فلسطین این باشد که به نقل درگیری­های سیاسی یا تبلیغاتی نمی­پردازد، بلکه از نظر زیبا شناسی تصویر دقیق و بدیع از وضعیت حقیقی موجود ارائه می­دهد.( الجیوسی، 1997: 96)

ادبیات عرب با آغاز حوادث فلسطین رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و محتوای آن تغییرات بسیاری به خود دید، و شاعران عرب در کنار عشق و توصیف طبیعت و تقلید صرف از ادبیات دوره گذشته حال و هوای تازه ای را وارد شعر عربی کردند و آن همان بیان مقاومت و حماسه فلسطین بود. از این دوره است که فلسطین از چارچوب جغرافیایی خویش فراتر می رود و گستره جهان اسلام و به خصوص کشورهای عربی را فرا می گیرد و به تبع آن ادبیات فلسطین نیز از چارچوب فلسطین فراتر رفت و همه شاعران عرب را در گیر خود کرد و اشغال فلسطین به موضوعی جهانی تبدیل شد. با این تعریف ادبیات فلسطین به مجموعه آثاری اعم از شعر و نثر گفته می شود که توسط فلسطینیان و در مفهوم عامتر به هر نوع نوشته که درباره مقامت مردم فلسطین باشد. از آن جا که رابطه تنگاتنگی میان حوادث اجتماعی و ادبیات وجود دارد و نیز فلسطین بیش از سایر کشورها همواره در تلاطم و تصادم حوادث مختلف سیاسی بود؛ لازم است قبل از بررسی ادبیات فلسطین در دوره معاصر به پیشینه تاریخی فلسطین و روند شکل گیری ادبیات این سرزمین نگاهی گذرا افکنیم. چرا که دادن تصویری از ادبیات این ملت بدون پرداختن به حوادث سیاسی و تاریخی آن امکان پذیر نیست. براین اساس ادبیات فلسطین در قالب سه دوره تاریخی بررسی می شود. نکته قابل توجه این که هم چون ادبیات سایر کشورهای عربی و اسلامی و ایران شعر، بخش عظیم و عمده ی میراث ادبی فلسطین را تشکیل می دهد. بر این اساس ادبیات فلسطین با توجه به حوادث سیاسی و تاریخی این کشور به چند مرحله تقسیم می شود: 1- دوره تسلط عثمانی ها بر شام (که فلسطین بخشی از آن محسوب می شود) 2- دوره ی قیومیت بریتانیا بر فلسطین 3-دوره اشغال فلسطین و تسلط صهیونیست ها بر فلسطین و شکل گیری حکومت اشغالگر قدس (اسرائیل) و آغاز آوارگی فلسطینیان.

دوره ی اول: عثمانیان در قرن 16 میلادی شام را تحت نفوذ خود در آوردند. با این فتح فلسطین هم که بخشی از شام بود جزو قلمرو حکومتی آنان گشت. در این دوره زبان رسمی حکومت، زبان ترکی بود و حکومت عثمانی عرب و استقلال داخلی آنان را به رسمیت نمی شناخت. شعر این دوره تحت تأثیر قدما و دوره رکود ادبیات عرب بود. سروده های آنان بیشتر اغراض دینی داشت. بعضی از قصاید و قطعه ها، تقلید تام و کمال از عصر انحطاط بود و شعر به علت توجه به هنرهای بدیعی و قافیه پردازی از اهداف اصلی خود دور شده بود. در واقع باید توجه داشت که شاعران این دوره دنباله روی طبیعی دوران ضعف و عقب ماندگی فکری هستند همچون شاعران عصر باز گشت (قرن 12 و 13) در ایران.  (السوافیری، 1383: 5)

دوره­ی دوم: در بیست و چهارم تیر سال 1922 سازمان ملل طرح قیومیت بریتانیا را که این کشور به سازمان ملل پیشنهاد کرده بود، تصویب کرد. این طرح حق اعراب فلسطینی را در اداره ی کشورشان نادیده می گرفت و به دولت قیم در اداره و قانون گذاری اختیار تام می داد و هم چنین به بریتانیا مسئولیت داده شد که شرایط سیاسی، اداری و اقتصادی مناسب را برای تشکیل سرزمین یهود فراهم کند (ورود یهودیان دنیا از سال 1922 به فلسطین آغاز شد). اما مبارزه ی اعراب فلسطین، تحقق تؤطئه­ی صهیونیست­ها را سی سال به تأخیر انداخت و دولت یهودی در اردیبهشت سال 1949م. به وجود آمد. در این دوره فلسطینیان مبارزه ی مسلحانه و غیر مسلحانه را رها نکردند و سرانجام در آوریل 1936م. قیامی بزرگ با هدف بیرون راندن یهودیان شروع شد. این واقعه به انقلاب 1936 معروف شد. خواسته­های مردم در این انقلاب جلوگیری از ورود یهودیان به فلسطین و جلوگیری از فروش زمین به یهودیان بود. مبارزات با شدت بیشتری ادامه یافت و مهمترین نتیجه آن لغو تصمیم تقسیم فلسطین و اعلام به پایان رسیدن ورود یهودیان به فلسطین شد. (همان: 94-102)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي مفهوم ارتباطي دعوت در قرآن کريم با مفهوم انتقال در انديشه هارولد لاسول، کلود شنون و وارن ويوور
 • پايان نامه جايگاه تبليغ ديني در سياست ها و برنامه ريزي هاي فرهنگي کشور : بررسي تطبيقي پنج دوره برنامه هاي توسعه کشور و سند چشم انداز بيست ساله
 • پايان نامه بررسي تطبيقي نظريه تکثرگرايي سروش و وحدت متعالي اديان نصر
 • پايان نامه بررسي تطبيقي ارزش هاي دموكراتيك بين نسلي
 • پايان نامه بررسي تطبيقي وجودشناسي نزد افلاطون و ارسطو
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122