پايان نامه بررسي تطبيقي قيد در دستور زبان فارسي و عربي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي تطبيقي قيد در دستور زبان فارسي و عربي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 110 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي تطبيقي قيد در دستور زبان فارسي و عربي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح پژوهش
1-1 تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش: 1
1-2 اهداف پژوهش: 2
فصل دوم: بخش اول
2-1-1 مقدمه 4
2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی 4
2-1-3 تسمیه‌ی ادبیات تطبیقی 5
2-1-4 تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی 6
2-1-4-1 مکتب فرانسه 7
2-1-4-2 مکتب آمریکا 8
2-1-5 حیطه‌ی کارکرد ادبیات تطبیقی 8
2-1-6 فواید وکاربردادبیات تطبیقی 9
2-1-7 ادبیات تطبیقی در ایران 9
2-1-8 ادبیات ترجمه 11
فصل دوم: بخش دوم
2-2-1 زبان و دستور زبان عربی 15
2-2-2 زبان و دستور زبان فارسی 16
2-2-2 سیر زبان شناسی 19
2-2-4 اقسام كلمه ازنظردستور نویسان قدیم وجدید 21
2-2-5 انواع نقش 27
فصل دوم: بخش سوم
2-3-1 تعاریف قید 33
2-3-2 جایگاه دستوری قید 34
2-3-3 قید به اعتبار ساختار و لفظ 36
2-3-4 قید از نظر وابستگی به عناصر جمله (کارکرد قید) 39
2-3-5 قیود از نظر معنی و مفهوم 41
2-3-5 نتیجه 45
فصل دوم: بخش چهارم
2-4-1 مفعول مطلق: 61
2-4-2 حال: 63
2-4-3 مستثني: 64
2-4-4 مفعول‌له 65
2-4-5 مفعول‌معه 65
2-4-6 مفعول‌فيه 66
2-4-7 حروف 68
2-4-8 افعال ناقصه 77

فصل سوم
3-1 قيد زمان 79
3-2 قيد مكان 82
3-3 قيد مقدار 84
3-4 قيد تعجب: 84
3-5 قيد نفي 85
3-6 قيد تأكيد و تصديق 86
3-7 قيد تشبيه 87
3-8 قید حالت 87
3-9 قيد شك و ترديد 88
3-10 قید شرط 89
3-11 قيد تكرار 90
3-12 قيد آرزو 90
3-13 قید سبب و علت 91

فهرست منابع

قرآن کریم

آموزگار، ژاله و تفضلی، احمد (1382) زبان پهلوی ادبیات و دستور آن، تهران: انتشارات معنی، چاپ چهارم.

آیت الله زاده‌ی شیرازی، مرتضی (1362) ادبیات تطبیقی، نشریه‌ی میان رشته‌ای مقالات و بررسی‌ها، دفتر 38 و 39.

ابوالقاسمی، محسن (1373) تاریخ زبان فارسی، تهران: سمت.

ابن ندیم، الفهرست (1366) ترجمه­ی محمد رضا تجدد، تهران: امیرکبیر چاپ سوم.

ابن الرسول، محمد رضا و رکنی زاده، فاطمه (1389) قدیم ترین دستور زبان فارسی به زبان عربی، آینه­ی میراث، ص 38-55.

ابن الرسول، محمد رضا و کاظمی نجف آبادی (1390) انتهای غایت در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه­ی فارسی، مجله­ی بوستان ادب دانشگاه شیراز، سال سوم، شماره 3، ص 1-26.

(1391) تعلیل در معانی حروف جر عربی و حروف اضافه­ی فارسی، مجله­ی فنون ادبی دانشگاه اصفهان، پیاپی 6، ص 27-46.

اچیسون، جین (1371) مبانی زبان شناسی، ترجمه محمد فائض، بی جا:نگاه، چاپ اول.

احمدی گیوی، حسن و انوری، حسن(1389) دستور زبان فارسی 2، تهران: موسسۀ فرهنگی فاطمی، چاپ 25.

انوشه، حسن (1376) فرهنگ نامه­ی ادب فارسی، دانش­ نامه­ی ادب فارسی(2) ،تهران: سازمان چاپ و انتشارات، چاپ اول.

باطنی، محمد رضا (1370) توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران: امیرکبیر، چاپ چهارم.

باطنی، محمد رضا (1371) مجموعه مقالات پیرامون زبان و زبان شناسی، تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

برونیل، بییر. کلودبیشوا و اندریه میشل روسو (1996م) ما الادب المقارن؟، ترجمه غسان السید، دمشق: دارعلا الدین.

بوسورث، کلیفورد، ادموند. (1381) سلسله‌های اسلامی، (بی جا): مرکز بازشناسی اسلام در ایران، چاپ اول.

بهنام، جمشید. (1332) ادبیا ت تطبیقی، تهران: ­نشر ­بی­تا.

حافظ شیرازی، شمس الدین محمد (1379) دیوان حافظ ، تصحیح محمد قزوینی و قاسم غنی، تهران، انتشارات سعدی، چاپ اول.

حسان، عبدالحکیم (1983م) الادب المقارن بین مفهومین الفرنسی و الامریکی» فصول. قاهره، جزء1 جلدسه، ص 11-17.

خانلری، پرویز (1373) دستور زبان فارسی، تهران: توس، چاپ سیزدهم.

خضری، حیدر (1390) پژوهش‌های تطبیقی بین فارسی وعربی، فصل نامه‌ی نقد و ادبیات تطبیقی، دانشگاه رازی کرمانشاه، سال اول، ش 2، صص1-39.

خطیب رهبر، خلیل (1379) دستور زبان فارسی- حروف اضافه و ربط –، تهران: مهتاب، چاپ چهارم.

خیام پور، عبدالحسین (1352) دستور زبان فارسی، تهران: انتشارات تبریز، چاپ هفتم.

جوادی پور، محمد (1368) شیوۀ نگارش فارسی، تهران: انتشارات بنیاد.

درزی، علی (1385) شیوۀ استدلال نحوی، تهران: سمت، چاپ دوم .

دهخدا،علی اکبر(1377) مقدمه لغت­نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سید جعفر شهیدی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

راسخ مهند، محمد (1388) گفتارهایی در نحو، تهران: مرکز.

(1384) بررسی ویژگی­های تمییز در زبان فارسی، نامه­‌ی فرهنگستان، ش 27، ص 47-54.

رحیمیان، جلال (1385) تحلیل نحوی و معنایی ادات در زبان فارسی، فصل نامه­ی فرهنگستان، ش32، ص142-160.

روبینز، آر. اج (1370) تاریخ مختصر زبان شناسی، ترجمه علی محمد حق شناس، تهران: نشرمرکز.

زرکوب، منصوره (1378) روش نوین فن ترجمه، اصفهان: زمانی، چاپ سوم.

زندی مقدم، زهرا (1388) بررسی صوری و معنایی قید در زبان فارسی، نشریه ادبیات و زبان­ها» دستور»، ش5، ص 47-54 .

ساجدی، طهمورث (1387) و از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی ؛ تهران: امیرکبیر.

سعدی، مصلح الدین (1320) کلیات سعدی، به کوشش محمد علی فروغی، تهران، امیر کبیر، چاپ دوم.

شرتونی، رشید (1387) مبادی العربیة فی صرف و نحو 4، تهران: اساطیر، چاپ سیزدهم.

شرکت مقدم، صدیقه (1388) تطبیقی مکتب­های ادبیات،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی علوم انسانی، وزارت علوم،سال سوم، شماره دوازده، ص51-71.

شریعت، محمدجواد (1371) دستور زبان فارسی، تهران: اساطیر، چاپ پنجم.

شفایی، احمد (1363) مبانی علمی دستور زبان فارسی، تهران: نوین.

شورل، ایو(1386) ادبیات تطبیقی، ترجمه طهمورث ساجدی، تهران: امیر کبیر.

صادقی، علی اشرف و ارژنگ، غلام رضا (1359 ( دستور زبان فارسی سال چهارم متوسطه­ی عمومی فرهنگ و ادب، تهران: چاپ خانه­ی اکونومیست.

صفا، ذبیح الله (1382) تاریخ ادبیات در ایران،تهران:فردوس،جلد پنجم، بخش اول، چاپ یازدهم.

صالح بیک، مجید و نظری منظم، هادی (1387) ادبیات تطبیقی در ایران: پیدایش و چالش‌ها، فصلنامه زبان و ادب فارسی شماره .38

صفائی بوشهری، (1379) ترجمه و شرح مغنی الادب، بی جا: قدس، جلد اول.

(1381) ترجمه و شرح مغنی الادب، بی جا: قدس، جلد سوم.

صفوی، کوروش (1367) نگاهی به پیشینه­ی زبان فارسی، بی جا: نشر مرکز، چاپ اول.

صنیع، مهین بانو (1371) سیری در دستور زبان فارسی، تهران: کتاب سرا، چاپ اول.

ضیف، شوقی (1386) تاریخ الادب العربی العصر الجاهلی، قم: منشورات ذوی القربی، چاپ اول، جلد اول.

طالقانی، کمال (1349) اصول دستور زبان فارسی، بی جا: امیر کبیر و موسسه انتشارات مشعل اصفهان، چاپ هفتم.

طبیب زاده، امید (1391) دستور زبان فارسی براساس نظریه‌های خود گردان در دستور وابستگی، تهران: مرکز.

طبیبیان حمید(1387)برابرهای دستوری در عربی وفارسی، تهران:پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی.

حسن، عباس (1425ه) النحوالوافی، تهران: ناصر خسرو، ج4.

علی بن ابیطالب (1390)نهج البلاغه، مترجم محمد دشتی، قم:دارالبشارة چ6.

عماد افشار، حسن (1372) دستور ساختمان زبان فارسی، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

عمرانی، غلام­ رضا (1383) زبان دستور، 44 مقاله دربارۀ دستور جدید، تهران: لوح زرین.

غلام علی زاده، خسرو (1374) ساخت زبان فارسی، تهران: احیاء کتاب.

فردوسی، ابوالقاسم (1386) شاهنامه، براساس چاپ مسکو، تصحیح عباس رکنی، تهران، افکار.

فرشید ورد، خسرو (1358) عربی در فارسی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

(بی تا) مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با واژه­ها و عبارات همانند آن در عربی، دانشکده ادبیات اصفهان، سال 2، شماره 2 و3

(1382) دستور مفصل امروز، تهران: سخن، چاپ اول.

فیروز منش، هوشنگ (1364) دستور زبان فارسی، تهران: فاطمی.

قریب و همکاران، پنج استاد (1370) دستور زبان فارسی، به کوشش امیر اشرف الکتابی، بی جا: واژه، چاپ نهم.

قریب و همکاران (بی تا) بررسی یک مبحث دستوری (پیوند در زبان فارسی)، بی جا.

قلی زاده، حیدر (1379) مفعول مطلق و معادل ساختاری آن، فصل نامه­ی بینات، سال هفتم، شماره26، ص90-107.

کاشف، غلام حسین (1329ه ق) دستور زبان فارسی، اسلامبول: شمس.

کتاب مقدس (1380) ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلمن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، چاپ اول.

گلفام، ارسلان (1386) اصول دستور زبان، تهران: سمت، چاپ دوم.

گلبن، محمد (1383). نقد و سیاحت. تهران: قطره.

گویارد، ام. اف (1374) ادبیات تطبیقی، ترجمه­ی علی اکبر خان محمدی، تهران: پاژنگ.

لرستانی، زوران (1376) «ترجمه از فارسی به فرانسوی». نامه­ی فارسی. ­فصل­نامه­ی شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی. سال­2، شماره­ی4.

ماهوتیان، شهرزاد (1378) دستور زبان از دیدگاه رده شناسی، ترجمه مهدی سمائی، نشرمرکز، چاپ اول.

مدرسی، فاطمه (1387) از واج تا جمله، تهران: چاپار، چاپ دوم.

مشکوة الدینی، مهدی (1370) دستور زبان فارسی بر پایه­ی نظریه­ی گشتاری، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.

(1388) دستور زبان فارسی واژگان و پیوندهای ساختی، تهران: سمت.

مشکور، محمد جواد (1350) دستورنامه در صرف نحو زبان فارسی، موسسه مطبوعاتی شرق، چاپ هفتم.

مکی، الطاهر احمد (1987م) الادب المقارن ؛ اصوله، تطوره و مناهجه، قاهره دارالمعارف.

معروف، یحیی (1380) فن ترجمه، تهران: سمت و دانشگاه رازی کرمانشاه.

منوچهریان، علی رضا (1390) ادبیات تطبیقی، نشریه­ی ادبیات تطبیقی، کرمان: سال 2، شماره4.

میرزایی حسینی، سید محمود (1389) دروس فی الترجمة التطبیقیه(1)، قم: طلیعه سبز،چاپ اول.

مینوی، مجتبی (1336) دستور زبان فارسی، یغما، سال 10، شماره 10 (پیاپی 114)، ص 443-446.

موسوی بجنوردی، کاظم (1370) دائرة المعارف بزرگ اسلامی جلد چهارم، تهران: مرکز دائرة المعارف بزرگ شیرازی، چاپ اول.

مولائی، چنگیز (1381) مفعول مطلق در زبان فارسی،نشریه میان رشته­ای دانشکده ادبیات و علوم انسانی تبریز، شماره158، ص95-102.

نجدی ناصف، علی (1359) سیبویه پیشوای نحویان، ترجمه محمد فاضلی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

نجفی، سید رضا (1386) تأملی در انواع جمله در زبان عربی، نشریه ادبیات و زبان‌ها دانشگاه آزاد مشهد، شماره‌ی 16.

ندا، طه (1381) ادبیات تطبیقی، ترجمه هادی نظری منظم، تهران: نشر نی.

وحیدیان کامیار، تقی و عمرانی، صالح (1386) دستور زبان فارسی، سمت، تهران: چاپ دهم.

وحیدیان کامیار، تقی (1386) اقسام کلمه، فصل نامه­ تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ش 16، ص 21-28.

ولک، آوستن وارن (1373) نظریه ادبیات، ترجمه ضیاءموحد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

همایون فرخ، عبدالرحیم (1337) دستور جامع زبان فارسی، تهران: علمی.

همایی، جلال الدین (1363) تاریخ علوم اسلامی، تهران: هما.

هلال محمد غنیمی (1962م) الادب المقارن، قاهره، دارنهضه . جلد سوم.

چکیده

در مورد ادبیات تطبیقی تعریف متداولی از گذشته وجود داشته؛ مبنی براین ­که صرفاً به بررسی وجوه اشتراک آثار برخاسته  از دو فرهنگ متفاوت  می­پردازد. حتی امروزه برخی از افراد ادبیات تطبیقی را تنها با این کارکرد می­شناسند. اما می­توان با نگاهی وسیع­تر، دامنه­ی این رشته  علمی را به موضوعات مختلف گسترش داد و زمینه را برای تفاهم و همدلی بین ملت­ها بیشتر فراهم آورد. ارتباط یا عدم ارتباط دستور زبان با ادبیات تطبیقی به عنوان شاخه­ای از این علم تغییری در اهمیت تأثیر فن ترجمه در اعمال فعالیت­های تطبیقی ایجاد نمی­کند، چرا که از مقدمات مهم بررسی­های تطبیقی توانایی ترجمه­ی صحیح از متون است. لذا در این پایان نامه به مباحثی درباره­ی قید در دو زبان فارسی و عربی پرداخته می­شود. بدین منظور نخست تعاریف گوناگون درباره­ی قید از دستور نویسان گذشته تا به امروز آورده شده است. تعاریفی که بیشتر به قابل حذف بودن قید، تقسیم بندی آن به مختص و مشترک و انواع محتوایی اشاره شده است. استفاده از ملاک­های ذهنی و دور از قاعده در بین دستوریان موجب گردیده که مرزبندی مشخصی در بین صورت­های مختلف قید از لحاظ ساختار و لفظ وجود نداشته باشد، لذا پس از جمع بندی نظرات دستور نویسان و با استفاده از آراء زبان شناسان جایگاه ساختاری قید مشخص شده است. به این ترتیب که با تمایز قائل شدن بین مقوله­ی قید و نقش قید اختلافات موجود در مورد دسته بندی قید به مختص و مشترک از بین می­رود چرا که اصطلاح قید هم برای نمایاندن یک مقوله­ی واژگانی مانند به خوبی، باعجله و. . . به کار می­رود، و هم برای نشان دادن نقش نحوی استفاده می­شود. مورد دیگر قابل حذف بودن یا نبودن قید از جمله است که با استفاده از دیدگاه زبان شناسی مشخص می­شود که در موارد محدودی  حذف قید علاوه بر تغییر معنا، شکل دستوری جمله را نیز تغییر می­دهد. با شناخت کامل قید در زبان فارسی، معادلات معنایی و دستوری آن در زبان عربی آورده شده است. نتیجه این که در نحو عربی مبحثی به نام قید وجود ندارد. اما مواردی مانند: مفعول مطلق، مفعول له، مفعول فیه، حال، مستثنی، حروف و افعال ناقصه هستند که می­توانند از قیدهای فارسی نیابت کنند.

واژگان کليدي: دستور زبان فارسی، دستور زبان عربی، قید، ادبیات تطبیقی

فصل اول:

طرح پژوهش

 1-1 تعريف مساله و بيان ضرورت انجام پژوهش:

زبان مهم ترین وسیله جهت برقراری ارتباط میان انسان‌ها و قالبی برای بیان اندیشه هاست، لذا یادگیری درست زبان‌های بیگانه در طول زمان و از جهات مختلف منشأ رسیدن به موفقیت‌های گوناگون می‌شود. نکته‌ی مهم این است که بررسی و شناخت دستور زبان، به دلیل ماهیت تحول پذیری بالایی که دارد هیچ گاه از حرکت باز نمی‌ایستد و از طرف دیگر با توجه به این که دستور نويسي در زبان فارسی مدت زیادی نیست که به صورت علمی پا به عرصه‌ی وجود گذاشته است، ضرورت پژوهش در این عرصه مشخص می‌گردد. تعاملات فراوانی که پس از فتح ایران توسط مسلمانان، با اعراب صورت گرفت موجب کاربرد گسترده‌ی زبان عربی در زبان فارسی گردید. تا جایی که شناخت صحیح و دقیق متون به میزان شناخت ما از زبان عربی بستگی دارد. همچنين زبان عربی بزرگترین زبان از زبان­های سامی می‌باشد كه با زبان عبری و آرامی هم خانواده است. از ویژگی‌های مهم و مشترک زبان­های سامی سه حرفی بودن اصل کلمات است بر خلاف زبان فارسی که یک زبان ترکیبی است و با استفاده از ترکیب وندها و يك تك واژ مستقل، کلمات متعدد مي سازد. در این رساله سعی بر آن است که به بررسی تطبیقی معنایی و ساختاری قید در دو زبان پرداخته شود. قید کلمه یا گروهی است که مفهوم فعل یا صفت و. . . را به چیزی از قبیل زمان، مکان، حالت و. . . مقید کند. ویژگی اصلی قید آن است که از ارکان اصلی جمله نباشد و بتوان آن را از جمله حذف کرد. قید از نظر نوع و ساختمان دو گروه است: 1- مختص (کلماتی که همیشه قید هستند و جزء نقش قیدی نقش دیگری نمی‌پذیرند) و2- مشترک (کلماتی که در غیر قید نیز به کار می‌روند). قید به اعتبار لفظ نیز سه دسته­ی 1- مفرد 2- مؤول  3- مرکب را تشکیل می‌دهد و از نظر معنا به شمار کثیری از مفاهیم زمانی، مکانی، تأکیدی، کیفیتی و…تقسیم بندی می­گردد. قید در دستور زبان عربی مشخصاً به عنوان یکی از حالات نحوی بدین معنا وجود ندارد. بلکه در نقش­هایی چون مفعول مطلق و مفعول فیه و حال و…به کار می‌رود که بیان گر مفهوم قید دستور زبان فارسی می­باشد. سوالات اصلی:

1)  آيا ساختار معنایی قید در زبان فارسی و عربی از مطابقت  رو ساخت دستوری واحد برخوردار است؟

2) از میان چهار مؤلفه­ی معنایی « اشیاء، روی دادها، ویژگی ها، روابط» قیود، در هر دو زبان به كدام يك از موارد مربوط مي شود؟

3) آيا برای ترجمه مفاهیم قیدی، از زبان عربی به فارسی و بالعکس، نیازمند معادل سازی هستيم؟

سوالات فرعی: 1) آيا قید در زبان فارسی و عربی دارای برابر نهادهای ترجمه‌ای می‌باشد؟

2) موارد وجوه اشتراك و افتراق قيد در زبان فارسي و عربي تا چه اندازه است؟

1-2 سابقه پژوهش

موارد زیر در رابطه با موضوع مورد پژوهش وجود دارد؛  مقالاتی تحت عنوان:

مقایسه قیود و عبارات قیدی فارسی با واژه­ها و عبارات همانند آن در عربی/ خسرو فرشیدورد، نشریه دانشکده دانشگاه اصفهان، شماره 2 و3

قيد جمله و قيد فعل در زبان فارسي / محمد راسخ مهند، مجله زبان شناسی، بهار و تابستان 82.

بررسی صوری و معنایی قید در زبان فارسی/ زهرا زندی مقدم، نشریه ادبیات و زبان­ها، «دستور»، شماره5

تجزيه و تحليل توزيعي، نقش و معنايي گروه قيدي در زبان فارسي/ جلال رحيميان، دو فصلنامه پژوهشهای زبان شناسی، شماره 1، پاییز و زمستان 88.

زبان دستور،44 مقاله درباره­ی دستور جدید/ غلام رضا عمرانی، زبان دستور، 44 مقاله درباره دستور، انتشارات لوح زرین

1-3فرضیه های پژوهش

1)  ساختار معنایی قید در زبان فارسی و عربی از مطابقت  رو ساخت دستوری واحد برخوردار نیستند.

2) از میان چهار مؤلفه ی معنایی«  اشیاء، روی دادها ، ویژگی ها، روابط » قیود، در هر دو زبان به ویژگی ها در ساختار دستوری دلالت می کند.

3) برای ترجمه مفاهیم قیدی، از زبان عربی به فارسی و بالعکس، نیازمند معادل سازی بوده و ترجمه­ی تحت اللفظی همیشه پاسخ گو نیست.

4) قید در زبان فارسی و عربی دارای برابر نهادهای ترجمه­ای می باشد.

5) وجوه اشتراك و افتراق قيد در زبان فارسي و عربي در موارد بسياري است.

1-4  اهداف پژوهش:

اهداف كلي: بررسي تطبيقي قيد در زبان فارسي و عربي

اهداف جزيي: 1- بيان انواع قيد در زبان فارسی و عربی و پرداختن به وجوه اشتراک و افتراق گونه‌های آن 2-  بررسي جايگاه دستوری قيد در زبان فارسی و تطبیق آن با زبان عربی  3- تبیین كاركرد  انواع قيد در دو زبان  4- ذکر معادل هاي ترجمه اي  5- مطالعه­ی قواعد معنایی و دستوری قید در دو زبان فارسی و عربی

1-4  روش انجام  پژوهش:

روش تحقیق بنیادی، از نوع نظری و بر پایه مطالعه در کتابخانه است.

فصل دوم:

بخش اول

ادبیات تطبیقی

 2-1-1 مقدمه

از آن جا که این که این پایان نامه درصدد پرداختن به بررسی تطبیقی قید در زبان فارسی و عربی است، ما بر آن شدیم تا مباحثی را که مربوط به ادبیات تطبیقی است در این جا بیاوریم، تا ضمن آشنایی با این مبحث مشخص شود که آیا دستور زبان در این موضوع علمی جایگاهی دارد یا خیر؟

2-1-2 تعاریف ادبیات تطبیقی

اگر چه «در مورد ادبیات تطبیقی هرگز تعریفی مشخص و متفق علیه وجود نداشته و نیز برخی معتقدند که برای تحقیقات تطبیقی در بسته وجود ندارد» (شورل، 185:1386) اما شماری از محققان این رشته در خصوص آن تعاریفی را ارائه کرده‌اند. از جمله:

شورل ادبیات تطبیقی را: «مطالعه و بررسی مقایسه­ای آثاری که برخاسته از زمینه­های فرهنگی متفاوتند» می­داند. (همان: 25)

«ادبیات تطبیقی فن روشمندی است که به بحث در باب تشابهات، تاثیرات و نزدیک کردن آثار ادبی به یکدیگر یا به اشکال مختلف تعبیر انسانی در زمان و مکان‌های مختلف می‌پردازد؛ مشروط بدان که به زبان‌ها با فرهنگ­های مختلف و یا حتی یک فرهنگ منسوب باشند. فایده این نوع پژوهش ادبی، وصف، فهم و درک هرچه بهتر آثار ادبی است… ادبیات تطبیقی توصیف تحلیلی، مقایسه روشمند و تفسیر مرکب پدیده‌های ادبی، بین زبان‌ها یا فرهنگ‌ها از طریق تاریخ و نقد و فلسفه است تا بدین وسیله درک نیکویی از ادبیات انجام شود». (برونیل و بیشوا و روسو، 1996: 172-173)

«ادبیات تطبیقی شیوه‌ای است برای فراتر گفتن و خروج از موانعی به نام مرزهای ملی با هدف شناخت گرایش‌ها و تحولات موجود در فرهنگ ملت‌های مختلف و نیز درک رابطه ادبیات با دیگر عرصه‌های فعالیت بشری. به اختصار می‌توان گفت ادبیات تطبیقی مطالعه یک پدیده ادبی از دیدگاه بیش از یک ادبیات یا مطالعه یک پدیده ادبی در مقایسه با دانش‌ها و علوم مختلف و مرتبط است». (حسان، 16:1983)

ادبیات تطبیقی بررسی روابط تاریخی ادبیات ملی با ادبیات دیگر زبان هاست… و بیانگر انتقال پدیده‌های ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملت هاست. جا­به­جایی و انتقال، گاهی در حوزه­ی واژه‌ها و موضوعات است و زمانی در تصاویر و قالب‌های مختلف بیانی همچون قصیده، قطعه، رباعی، مثنوی، قصه، نمایش نامه، مقاله و… خودنمایی می‌کند. (ندا، 1383: 25-26)

«ادبیات تطبیقی دلالت و مفهوم تاریخی دارد، وموضوع تحقیق در این علم عبارت است از:پژوهش در موارد تلاقی ادبیات در زبان‌های مختلف، یافتن پیوند‌های پیچیده ومتعدد ادب در گذشته و حال، وبه طور کلی ارائه‌ی نقشی که در پیوند‌های تاریخی تأثیر وتأثرداشته باشد، چه از جنبه‌های اصول فنی در انواع و مکاتب ادبی وچه از دیدگاه جریان‌های فکری.»(آیت الله زاده‌ی شیرازی، 1362: 87). در دانشنامه­ی ادب فارسی این چنین آمده است:«ادبیات تطبیقی از شاخه­های نقد ادبی{است} که به سنجش آثار، عناصر، انواع سبک­ها، دوره­ها، جنبش­ها و چهره­های ادبی­ و به طور کلی، مقایسه­ی ادبیات در مفهوم کلی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف می­پردازد» (انوشه، 1376: 44)

از اجماع آراء ذکر شده، چنین استنباط می­شود که، ادبیات تطبیقی دانشی­است که به بررسی انتقال پدیده‌های ادبی از یک ملت به ادبیات دیگر ملت­ها می­پردازد. درشرایطی که الف) بهتر است از لحاظ زمینه­های فرهنگی متفاوت باشند. ب) در زمان و مکان‌های مختلف به وجود آمده باشند. بافرض این شرایط، گردآوری و مقابله بین کتاب‌ها و نمونه‌ها و حتی صفحه‌های شبیه به هم برای آگاهی یافتن از همگنی‌ها و برابری‌ها و اختلافات، کار تطبیقی محسوب می­شود

2-1-3 تسمیه­ی ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی که در عربی به آن «الادب المقارن» گفته می‌شود و ترجمه شده از اصطلاح فرانسوی Comprative Literature است، «به اعتقاد تمام تطبیق گران جهان نارسا و مبهم است؛ اما به سبب کوتاهی و اختصار توانسته است خود را بر سایر اصطلاحات پیشنهادی غالب کند». (هلال، 16:1962)چرا که علاوه بر عنوان فوق الذکر برای این اصطلاح، از عناوینی چون: «تاریخ ادبیات تطبیقی، تاریخ ادبی تطبیقی، تاریخ تطبیقی­ادبیات، تاریخ­روابط ادبی، علم تطبیقی ادبیات، ادبیات سنجشی، ادبیات مقایسه ای، ادبیات همگانی – تطبیقی وادبیات تطبیقی – همگانی» (منوچهریان، 212:1390) نیز استفاده شده است. «دانش ادبیات تطبیقی برای درک تاریخ ادبیات ونقد ادبی جدید امری اساسی است؛ زیرا ادبیات تطبیقی به کشف ریشه‌ی جریان‌های فکری وفنی درادبیات ملی می‌پردازد. ادبیات ملی ضرورتاً در روند تکاملی خود با ادبیات جهانی تلاقی می‌کند، و با تعاون یکدیگر، در راهبری وتکامل اندیشه‌های انسانی و ملی تلاش می‌کنند.»(آیت الله زاده‌ی شیرازی، 1362: 89)

با توجه به وجه وصفی «تطبیقی» ممکن است چنین پنداشته شود که قلمرو ادبیات تطبیقی محدود به مقایسه آثار ادبی دو نویسنده و یا دو شاعر و… است، حال آن که تطبیق تنها وسیله‌ای جهت رسیدن به اهداف این مکتب است. «لذا مجرد تشابه ویا تقارب میان متن ادبی ویا هر موضوعی که در ارتباط با ادبیات است، بدون توجه به پیوندهای زایندگی واثرگیری و اثرپذیری نباید موجب شود که اثری را در موضوع ادبیات تطبیقی بگنجانیم.»(همان:93) این دانش شامل آن گونه مقایسه‌های ادبی است که دارای رابطه‌ی تاریخی و فراملی باشد. پس«هر گونه مقایسه‌ی ادبی که در چهار چوب ادبیات بومی ومیان ادیبان هم نژادوهم زبان بر پا شود، از حیطه‌ی مباحث ادبیات تطبیقی خروج موضوعی دارد. خواه میان متون مقایسه شده رابطه‌ی تاریخی باشد و یا نباشد.»(همان:94)

ادبیات همگانی که نخستین بار توسط «بتز» در سال 1896 مطرح گردید، و سپس از طرف وان تیگم(ph. van. tieghem) و در تقابل با ادبیات تطبیقی ارائه شد، اصطلاحی است که بعدها در کنار ادبیات تطبیقی قرار گرفت تا بهتر بتواند به شرح این رشته نوظهور و در حال تحول بپردازد، چرا که ادبیات همگانی«به مطالعه جنبش‌ها و شیوه‌های ادبی فراتر از مرزهای ادبی می‌پردازد، در حالی که ادبیات تطبیقی روابط متقابل دو یا سه قوم مختلف را مورد بررسی قرار می‌دهد.» (ساجدی، 67:1387(. بنابراین، هر یک از عناوین مطرح شده، شاخه­ای از وسعت علم ادبیات تطبیقی را بیان می­کند که برای رسیدن به تعریف و شناختی درست از آن باید مجموعه­ی عنوان‌ها را در نظر گرفت.

2-1-4 تاریخچه‌ی ادبیات تطبیقی

این نحله­ نوین، علمی است فرانسوی، که از نیمه دوم قرن نوزدهم در فرانسه با سخنرانی‌ها و نوشته‌های پژوهش گران فرانسوی هم چون آبل–فرانسواویلمن(Abel-Francois Villemain)وژان-ژاک آمپر(jean-jacques Ampere) معرفی گردید. اگر چه دیر زمانی نیست که ادبیات تطبیقی به صورت علمی، هویتی مستقل یافته است؛ اما«این دانش از دیرباز وجود داشته است و بر اثر همین افکار بود که گوته از ادبیات جهانی سخن به میان آورد. گوته می‌گفت:«هر ادبیاتی محتاج توجه به ملل دیگر است؛ و چون این احتیاج توجه به ادبیات ملل دیگر در دوره رمانتیسم بسیار حساس شد، بنابراین بی دلیل نیست که زمان شروع تحقیقات در ادبیات تطبیقی را نیز همین دوره بدانیم». (بهنام، 1332: 2)

اما این نحله مهم در آغاز به دو مکتب بزرگ و اولیه یعنی فرانسوی و آمریکایی تقسیم می‌شد که هم اکنون سایر گرایش‌های موجود در جهان (آلمانی، روسی و. . .) متاثر از این دو مکتب می‌باشند. «ادبیات تطبیقی_ پس از طی سال‌های طفولیت خود در قرن نوزدهم_ با پذیرش تحولات گوناگون، به واسطه کتاب علمی و جامع پل وان تیگم در مکتب ادبی تطبیقی فرانسه _که توسط فرنان بالونسپژر، پل هازار، ژان ماری کاره و ماریوس فرانسواگویارد پایه گذاری شده بود، _ به جهان معرفی شد. از جمله مزایای کتاب فوق آن است که که برای نخستین بار در ادبیات تطبیقی فرانسه تعریفی ارائه می‌کند که بر بین رشته­ای بودن ادبیات تطبیقی تاکید می‌ورزد و می‌کوشد تا گرایش‌های مختلف ادبیات تطبیقی را با یکدیگر جمع کند». (صالح بیگ و نظری منظم، 16:1387)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تطبيقي عنصرعشق در اشعارحميدمصدق و نزارقباني
 • پايان نامه مقايسه ي تطبيقي جايگاه زن در اشعار ژاله قائم مقامي با ژاله اصفهاني
 • پايان نامه كتاب شناسي دستور زبان فارسي دوره معاصر(كتاب، مقاله، همايش) 1300 تا 1383
 • پايان نامه بررسي تطبيقي شبه جمله در دستور زبان فارسي و عربي
 • پايان نامه جايگاه دستور زبان فارسي در ويرايش متون
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122